تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1046
  • بازدید دیروز : 4294
  • بازدید کل : 996846

ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران


ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه و معرفی

1.1. مقدمه3

2.1. بیان مسئله6

3.1. ضرورت و اهمیت پژوهش.. 8

4.1. اهداف.. 9

1.4.1. هدف كلی. 9

2.4.1. اهداف اختصاصی. 9

5.1. سوال­ها9

6.1. فرضیه­ها9

7.1. پیش فرض­ها9

8.1. محدودیت­های پژوهش.. 10

1.8.1. حدود پژوهش.. 10

2.8.1. محدودیت.. 10

9.1. تعریف مفهومی واژه­ها و اصطلاحات.. 10

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

1.2. فرضیه صفر. 12

1.1.2. زیر بنای نظری. 12

2.2. پیشینه پژوهش 44

1.2.2. پژوهش­های انجام شده در داخل از کشور. 44

2.2.2. پژوهش­های انجام شده در خارج از کشور. 45

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

1.3. روش پژوهش.. 51

2.3. جامعه آماری. 51

3.3. نمونه آماری و روش نمونه گیری. 51

4.3. تعریف عملیاتی متغیرها51

5.3. مقیاس اندازه گیری متغیرها52

6.3. جمع آوری داده­ها52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1.6.3. ابزار اندازه گیری. 52

2.6.3. روش جمع آوری داده ها52

7.3. روش­های آماری. 53

 

فصل چهارم : یافته­­های پژوهش

1.4. یافته­های توصیفی. 55

1.1.4. توصیف نمونه بر حسب درجه کارت مربیگری پاسخگویان. 55

2.1.4. توصیف نمونه بر حسب منطقه محل فعالیت پاسخگویان. 56

3.1.4. توصیف نمونه بر حسب محل کار پاسخگویان. 57

4.1.4. توصیف جامعه بر حسب بخش اشتغال پاسخگویان. 59

5.1.4. توصیف جامعه بر حسب گروه هدف پاسخگویان. 60

6.1.4. توصیف شاخص شایستگی مربی. 61

7.1.4. توصیف مؤلفه راهنمایی و مشاوره از شاخص شایستگی مربی. 63

8.1.4. توصیف مؤلفه ارائه اطلاعات از شاخص شایستگی مربی. 65

9.1.4. توصیف مؤلفه شبکه و ارزیابی از شاخص شایستگی مربی. 67

10.1.4. توصیف شاخص خودکارآمدی رهبری. 69

2.4. آمار استنباطی. 71

1.2.4. آزمون نرمال بودن توزیع داده­ها71

2.2.4. پایایی یا قابلیت اعتماد ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش.. 71

3.2.4. تحلیل عاملی اکتشافی شاخص شایستگی مربی (تعیین روایی یا اعتبار پرسشنامه شایستگی مربی)72

4.2.4. تحلیل عاملی تأییدی. 74

1.4.2.4. تحلیل عاملی تأییدی شاخص شایستگی مربی. 74

2.4.2.4. تحلیل عاملی تأییدی شاخص خودکارآمدی رهبری. 77

5.3.4. آزمون فرضیه­ها و پاسخ به سئوال­های پژوهش.. 78

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

1.5. بحث و نتیجه گیری. 82

1.1.5. یافته­های مربوط به فرضیه صفر اول پژوهش.. 82

2.1.5. یافته­های مربوط فرضیه دوم پژوهش.. 82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

3.5. نتیجه گیری. 83

4.5. پیشنهادها83

1.4.5. پیشنهادهای برخواسته از پژوهش.. 83

2.4.5. پیشنهادات برای پژوهش­های بیشتر. 84

 

منابع. 92

پیوست­ها85

 

چکیده انگلیسی

 

فهرست جدول­ها

عنوان صفحه

جدول 1.4. توزیع فراوانی و درصد درجه کارت مربیگری پاسخگویان. 55

جدول 2.4. توزیع فراوانی و درصد منطقه محل فعالیت پاسخگویان. 56

جدول 3.4. توزیع فراوانی و درصد محل کار پاسخگویان. 57

جدول 4.4. توزیع فراوانی و درصد بخش اشتغال پاسخگویان. 59

جدول 5.4. توزیع فراوانی و درصد گروه هدف پاسخگویان. 60

جدول 6.4. توزیع فراوانی و درصد هر یک از پاسخ­های شاخص شایستگی مربی. 61

جدول 7.4. آماره­های گرایش به مرکز و پراکندگی شاخص شایستگی مربی. 62

جدول 8.4. توزیع فراوانی و درصد هر یک از پاسخ­های مؤلفه راهنمایی و مشاوره از شاخص شایستگی مربی 63

جدول 9.4. آماره­های گرایش به مرکز و پراکندگی مؤلفه راهنمایی و مشاوره از شاخص شایستگی مربی 64

جدول 10.4. توزیع فراوانی و درصد هر یک از پاسخ­های مؤلفه ارائه اطلاعات از شاخص شایستگی مربی 65

جدول 11.4. آماره­های گرایش به مرکز و پراکندگی مؤلفه ارائه اطلاعات از شاخص شایستگی مربی 66

جدول 12.4. توزیع فراوانی و درصد هر یک از پاسخ­های مؤلفه شبکه و ارزیابی از شاخص شایستگی مربی 67

جدول 13.4. آماره­های گرایش به مرکز و پراکندگی مؤلفه شبکه و ارزیابی از شاخص شایستگی مربی 68

جدول 14.4. توزیع فراوانی و درصد هر یک از پاسخ­های شاخص خودکارآمدی رهبری. 69

جدول 15.4. آماره­های گرایش به مرکز و پراکندگی شاخص خودکارآمدی رهبری. 70

جدول 16.4. نتایج آزمون گلموگروف اسمیرنوف یک نمونه­ای. 71

جدول 17.4. سنجش میزان پایایی پرسشنامه72

جدول 18.4. نتایج آزمون­های تحلیل عاملی. 72

جدول 19.4. نتایج تجزیه به عامل­ها73

جدول 20.4. سهم هر عامل در تبیین مجموع واریانس سوال­ها74

جدول 21.4. نتایج تحلیل عاملی تأییدی شاخص شایستگی مربی. 75

جدول 22.4. نتایج تحلیل عاملی تأییدی شاخص خودکارآمدی رهبری. 77

جدول 23.4. ضرایب مدل تحلیل مسیر. 79

 

 

 

فهرست شکل­ها

عنوان صفحه

شکل 1.1. مدل شایستگی استادان. 5

شکل 2.1. مدل مفهومی پژوهش8

شکل 1.2. مدل مفهومی شایستگی معلمان. 16

شکل 1.4. درصد فراوانی درجه کارت مربیگری پاسخگویان. 55

شکل 2.4. درصد فراوانی منطقه محل فعالیت پاسخگویان. 57

شکل 3.4. درصد فراوانی محل کار پاسخگویان. 58

شکل 4.4. درصد فراوانی بخش اشتغال پاسخگویان. 59

شکل 5.4. درصد فراوانی گروه هدف پاسخگویان. 60

شکل 6.4. فراوانی هر یک از پاسخ­های شاخص شایستگی مربی. 61

شکل 7.4. بافت نگار شاخص شایستگی مربی. 62

شکل 8.4. فراوانی هر یک از پاسخ­های مؤلفه راهنمایی و مشاوره از شاخص شایستگی مربی. 63

شکل 9.4. بافت نگار مؤلفه راهنمایی و مشاوره از شاخص شایستگی مربی. 64

شکل 10.4. فراوانی هر یک از پاسخ­های مؤلفه ارائه اطلاعات از شاخص شایستگی مربی. 65

شکل 11.4. بافت نگار مؤلفه ارائه اطلاعات از شاخص شایستگی مربی. 66

شکل 12.4. فراوانی هر یک از پاسخ­های مؤلفه شبکه و ارزیابی از شاخص شایستگی مربی. 67

شکل 13.4. بافت نگار مؤلفه شبکه و ارزیابی از شاخص شایستگی مربی. 68

شکل 14.4. فراوانی هر یک از پاسخ­های شاخص خودکارآمدی رهبری. 69

شکل 15.4. بافت نگار شاخص خودکارآمدی رهبری. 70

شکل 16.4. تحلیل عاملی تأییدی شاخص شایستگی رهبری. 76

شکل 17.4. تحلیل عاملی تأییدی شاخص خودکارآمدی رهبری. 77

شکل 18.4. فرضیه­های پژوهش.. 78

شکل 19.4. شدت رابطه بین متغیرهای مورد بررسی. 80

شکل 20.4. آزمون فرضیه­های پژوهش80

 

 

 

چکیدهپایاننامه )شاملخلاصه،اهداف،روشهایاجراونتایجبهدستآمده( :

 

هدفاز پژوهش حاضربررسیارتباط علّی معناداربینشایستگیباخودکارآمدیرهبریدرمربیانورزشیزنوالیبالاستانتهرانمیباشد. روش پژوهش ازنوعتوصیفی-پیمایشیمیباشد. جامعهآماریاین پژوهش راکلیهمربیانورزشیزنوالیبالاستانتهرانتشکیلمیدهندکهازبینآنها251نفربهصورتتصادفیبهعنواننمونهانتخابشدند. ابزارجمعآوریدادهها،پرسشنامهخودکارآمدیرهبری (مورفی،1992)بااعتبار81 % وپرسشنامهشایستگیمربی(لئوناردوداوینچی،2000) بااعتبار85 % بود. نتایجآزمونکلموگروفاسمیرنفنشانداددادههادارایتوزیعنرمالهستند( 05/0P< ) تجزیهوتحلیلدادههابااستفادهازآمارتوصیفی(شاخصگرایشبهمرکز-شاخصگرایشبهپراکندگی)وآماراستنباطی(روشتحلیلعاملیاکتشافی-مدلیابیمعادلاتساختارینظیر:تحلیلعاملیتاییدیوتحلیلمسیربااستفادهازآزمون t )بانرمافزار LISREL انجامگرفت. نتایجنشاندادخودکارآمدیرهبریباضریبرگرسیونی837/0باشایستگیمربیرابطه علّی مستقیم،ضعیفومعناداردارد،خودکارآمدیرهبریباضریبرگرسیونی576/0 بامؤلفهراهنماییومشاورهازشاخصشایستگیمربیرابطه علّی مستقیم،قویومعناداردارد،خودکارآمدیباضریبرگرسیونی429/0 بامؤلفهارائهاطلاعاتازشاخصشایستگیمربیارتباط علّی مستقیم،متوسطومعناداردارد،همچنینخودکارآمدیرهبریباضریبرگرسیونی587/0 بامولفهشبکهوارزیابیازشاخصشایستگیرابطه علّی مستقیم،قویومعناداروجوددارد.ازمقایسهروابطبینخودکارآمدیرهبریوشاخصشایستگیمربیومؤلفههایآندرمربیانورزشیزنوالیبالاستانتهراننتیجهمیشودکهبینخودکارآمدیرهبریوشایستگیمربیومؤلفههایراهنماییومشاوره،ارائهاطلاعاتوشبکهوارزیابیارتباطعلّی معناداروجوددارد.

 

واژههایکلیدی: شایستگی-خودکارآمدیرهبری-مربیانورزشیزن

 

 

 

 

 

 

فصل اول

(كلیات پژوهش)


 

1.1. مقدمه

امروزه، مهم­ترین شرط لازم را برای توفیق تربیت ورزشكاران درجه یك وجود مربیان ممتاز می­دانند، سرمایه گذاری­های كلانی كه در حیطة مربیگری و جذب مربیان اثربخش و كارآمدبرای باشگاه داریانجام می­شود، ضرورت توجه به انتخاب مربیان كارآمد را آشكار می­كند. از اواسط قرن نوزدهم تا به امروز مطالعات بسیار گسترده و متنوعی به منظور شناخت ودلایل مختلفی که سبب موفقیت مدیران (مربیان) می­شوند انجام پذیرفته است. این گونه مطالعات را می­توان به سه گروه عمده تقسیم نمود. گروه اول آن دسته از بررسی هاست که موفقیت مدیر را در گرو رفتار او می­شمارند (تانن باوم و اشمیت، 1957)[1] و گروه دوم شامل آن دسته از مطالعاتی است که موفقیت مدیر را مرهون خصوصیات و صفات فردی وی می­دانند(استگدیل، 1948)[2] و گروه سوم شامل بررسی­هایی است که موفقیت مدیر را به شیوه­ی رهبری اقتضایی مناسب با شرایط و موقعیت ایجاد شده مرتبط می­نماید (فیدلر، 1967)[3].

حرفه تعلیم و تربیت هم مانند سایر حرفه­ها فرایند توسعه خود را طی نموده است و امروزه در نتیجه تخصصی شدن و تقسیم این حرفه به شاخه­های متعدد، تعلیم و تربیت دارای متخصصان بسیاری شده است. یکی از این متخصصان مربیان ورزش هستندکه وظیفه تعلیم و آموزش ورزشکاران را بر عهده دارند. به منظور ارتقاء عملکرد ورزش قهرمانان و دسترسی به ثبات در اجرای مهارت­های ورزشی متفاوت به ویژه در دو دهه اخیر، مربیان و پژوهشگران ورزشی به عوامل روانشناختی توجه کرده­اند. مربیان به عنوان راهنما باید قادر باشند قوی­ترین انگیزه­ها را در ورزشکاران خود ایجاد کنند و بهبود عملکرد و نتیجه گیری بهتر در عرصه­های ورزشی را سبب شوند (مرادی، 1990).

مربیان از عوامل مهم در موفقیت و شكست تیم­های ورزشی محسوب میشوند (لینچ جری 1383، مارتنیز رینر، 1387). به همین دلیل انتخاب مربیان زبده، بسیار مهم و مستلزم داشتن معیارها و ویژگی­هایی است كه با استفاده از آنها می­توان مناسب ترین افراد را برای هدایت و رهبری تیم برگزید ( کوته1999، فانگ2003). مربیان به طور مداوم تحت ارزیابی­های محیط خارجی ( رسانه­ها و تماشاگران) و داخلی ( مدیران باشگاه­ها و تیمهای ورزشی) هستند (هاردویک، 2006؛ للاند، 1988). بنابراین نه فقط عملكرد شغلی، بلكه انواع رفتارهای آنان همیشه تحت نظر و ارزیابی است. ارزیابی عملكرد به معنای شناسایی، سنجش و مدیریت عملكرد افراد در سازمانها و دادن بازخورد و هدایت آنها به عملكرد بهتر و بالاتر تعریف شده است.

مربیان و رهبران، مدیران اصلی هر تیم ورزشی محسوب می­شوند و مربیگری نیز یک شغل کاملا حرفه­ای است به همین دلیل مربیان باید با اصول و شیوه­های رهبری تیم، نحوه استفاده از قدرت مربیگری، خودسودمندی، شایستگی و ارتباط اثر بخش با ورزشکاران آشنا باشد. مربیانی که می­خواهند به تعهد حرفه­ای خود عمل کند و در این زمینه موفق باشند باید بتوانند علاوه بر ایفای نقش­های فنی و تخصصی، از موقعیت رهبری (مربیگری)، ارتباط، خودسودمندی، خودشایستگی و قدرت بخوبی بهره بگیرند.

گوندی[4] (1998) ویژگی­های مربی كارآمد را )گوش كردن، رهبری كردن، معلم بودن، هدایت كردن)، مشاور بودن و الگو بودن می­داند. بر اساس تعریف فیلتز و همكارانش[5] ( 1999 ) كارآمدی مربیگری به اعتماد مربیان به توانایی هایشان نسبت به اثرگذاری و یاددهی موفق در ورزشكاران اطلاق می­شود و مربیان كارآمدتر با رفتار مؤثر (ایجاد انگیزش، تقویت مثبت عملكرد، تقویت شرطی، آموزش نكات فنی، تشویق به اجتناب از اشتباه، و. . . ) بیشتر از مربیان دیگر بر ورزشكاران تأثیر می­گذارند.

به عقیدة چیس و همكارانش(2005)[6]، کارآمدی مربیگری شامل میزان تجربه و آمادگی مربی، مهارت­های رهبری و پیشرفت مربی، موفقیت­های قبلی، مهارت­های قبلی، رشد و پیشرفت بازیكنان و حمایت اجتماعی است. و همچنین چن(2007)[7] ، گزارش كرده است كه رابطة علّی معنی داری بین رهبری اثربخش مربیان و همبستگی تیمی و همچنین انگیزه پیشرفت بازیكنان وجود دارد. میرز و همكارانش(2005)[8]، گزارش داده­اند كه كارآمدی مربیگری روی رفتار مربیان، رضایت مندی تیمی و درصد پیروزی تأثیرگذار است.

وقتی یک مربی درجه بالایی از خود کارآمدی دارد بازیکنانش توانایی­ها و اعتماد دوجانبه شان را با مربی باور خواهند کرد. طبق تعریف فلتز خودکارآمدی مربیگری میزانی است که مربی عقیده دارد ظرفیت تأثیر گذاری بر یادگیری و اجرای ورزشکارانش را دارد ( نیکلاس و همکاران، 2008). [9]

بندورا و همکاران معتقدند که احساس خودکارآمدی، در اثر تحمل چالش­ها و انجام متوالی و گام به گام رفتار در افراد شکل می­گیرد (بندورا و شانک 2004)[10]. خود کار آمدی درجه­ای از احساس تسلط فرد در مورد توانایی اش برای انجام، فعالیت­های خاص می­باشد. به طور کلی خودکارآمدی مربی ابزاری اساسی برای استفاده جهات ارتقاء سلامت و آموزش (بندورا و آدامز، 2001)[11].

توجه به توانایی در ایفای نقش مربی و توانمند ساختن وی در ارتقاء میزان احساس خودکارآمدی، از مهم­ترین عوامل افزایش دهنده کارآیی و عملکرد محسوب می­شود(شفاعیان،1375). جیمسیون(1980)[12] اظهار می­دارد که بدون داشتن شایستگی­ها و صلاحیت­های لازم، از مدیران (مربیان) نباید انتظار انجام کارهای خارق العاده داشت.

کوین و پارگس(1986)[13] اظهار می­دارند که مدیران ورزشی برای موفقیت و اثربخشی در انجام وظایف خود به شایستگی­هایی مثل توانایی و مهارت در سخنرانی­های عمومی، دانش و اطلاعات ورزشی و مهارت نوشتن، توانایی تحقق در زمینه­های مختلف ورزشی، مدیریت زمان، ارتباط انسانی و آمادگی جسمانی نیاز دارد. یک مربی شایسته می­تواند تاثیرات ناشی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی هنرجویان را در یادگیری خنثی کند و سبب افزایش بازده شود(پورتر و مگی، 2004)[14].

بارت و همکاران اعتقاد دارند که برای بهبود کیفیت آموزش باید به بهبود کیفیت تدریس و یادگیری بطور همزمان توجه اساسی شود (بارت و همکاران، 2008)[15]. آنجوس سیلوا (2010)[16]، بیان می­کند که شایستگی­های استادان یکی از مهمترین مسائل مربوط به کیفیت تدریس آنها است. کیویان و کین(2009)، نیز مدلی برای شایستگی استادان ارائه کردند که بر اساس آن شایستگی استادان به چهار دسته: شایستگی فردی، شایستگی آموزشی، شایستگی پژوهشی و شایستگی همکاری تقسیم می­شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1.1. مدل شایستگی استادان

 

مرکز مشاوره جی جی ِإن در سال (2004) شایستگی­ها را متشکل از مجموعه دانش، مهارت­ها، توانایی­ها و انگیزه تعریف کرده است که مدیر (مربی) بتواند وظایف محوله را به خوبی انجام دهد. و همچنین رولفس و ساندرس(2007)[17]، با توجه به مطالعات پراکنده قبلی درباره شایستگی استادان، مولفه­های زیر را برای تعریف شایستگی استادان مناسب می­دانند:

1. دانش استاد 2. رفتار استاد 3. تفکر استاد 4. تصمیم گیری 5. شخصیت استاد 6. کنترل موثر فعالیت­های یادگیری دانشجویان.

2.1. بیان مسئله

در چند سال اخیر، علاقه به جنبه­های گوناگون تمرین و ورزش برای سلامت و تندرستی در تمام نقاط جهان گسترش چشمگیری یافته و کاربرد روانشناسی در ورزش نیز بطور مشخص مورد تاکید قرار گرفته است(تل ول و گرینلیس، 2003).

کوپاران، شاهین و کارتر(2010)[18]، مربیان ورزشی برای موفقیت در کار خود باید پرانرژی باشند، توجه ویژه­ای به سلامت و مراقبت ار خود داشته باشند، از توانمندی خود آگاه باشند و احساس اعتمادبنفس و اطمینان داشته باشند.

مربیان جهت برخورداری از صلاحیت­های اساسی حرفه خود، نه تنها باید از توانایی فنی لازم برخوردار باشند، بلکه باور داشته باشند که آنها می­توانند وظایف و مسئولیت­های خود را انجام دهند (ولک دالکوند، 2004)[19].

مربیگری سودمند، اندازه­ای که مربیان باور کنند که صلاحیت تاثیر گذاری درآموزش را دارند(فلتز و شورت و سالیوان، 2008)[20].

توسعه خودکارآمدی بسیار اساسی است. طبق نظر (باندورا)، خودکارآمدی اعتقاد شخصی راجع به توانایی هایشان برای انجام موفقیت آمیز در سطوح مختلف اجرا در موقعیت­هایی که بوجود می­آید، است(نیکلاس و همکاران، 2008)[21]. همچنین (فلتز و سالیوان، 2006)[22]معتقد هستند که شایستگی و توانایی­های مربیگری تحت تاثیر عملکرد و تجربه گذشته است.

(شفاعیان) توجه به توانایی در ایفای نقش مربی و توانمند ساختن وی در اتقاء میزان احساس خودسودمندی، از مهمترین عوامل افزایش دهنده کارایی و عملکرد محسوب می­شود. (کوته)[23] همچنین، شایستگی مربیان که عمدتا در حوزه­های آموزشی، مدیریت، رقابت است مورد تایید قرار گرفته است.

بویاتزیس(1982)، شایستگی را اینگونه تعریف می­کند: شایستگی، ویژگی­هایی است که بر عملکرد برتر و یا اثربخش مورد نظر ارتباط دارد، به عبارت دیگر شایستگی­ها شواهدی هستند دال بر اینکه فرد ویژگی­هایی برای عملکرد برتر و یا اثربخش رادارد.

به علاوه فلتز پی برد که آموزش سودمند نقش مهمی در ترقی و پیشرفت شخصیت بازی می­کند. هورن خودکارآمدی مربیگری را یک نوع عقیده و باور احتمالی اثر رفتار مربی که در حقیقت تأثیریک چیز در دیگر متغییرهای مهم است می­داند)نیکلاس و همکاران، 2008).

لی، مالت و فلتز(2006)[24]، بیان می­کنند که اثربخشی تکنیکی بر باور مربیان در توانایی هایشان برای آموزش و تشخیص مهارت­ها تمرکز دارد در صورتی که ساخت صفات بطور کارآمدی شرح می­دهد که اعتماد به نفسی در مربیان در مورد توانایی شان برای تأثیرگذاری در رویکرد مثبت در جهات ورزش­ها و مردانگی ورزشکارانشان وجود دارد.

طبق نظر بندورا (2006)[25]، خودکارآمدی به معنای باور فرد در مورد توانایی مقابله او در یک موقعیت­های خاص است و در رویارویی با مشکل چه مقدار استقامت از خود نشان خواهد داد. وی افراد را از نظر خودکارآمدی به دو دسته تقسیم می­کند: افرادی که دارای خودکارآمدی بالایی هستند و افرادی که دارای خودکارآمدی شخصی پایین هستند. باندورا معتقد است اشخاص که دارای کارآمدی سطحی بالایی هستند بیشتر می­کوشند و بیشتر موفق می­شوند، و از افرادیکه سطح کارآمدی آنها پایین است پشتکار بیشتری از خودشان نشان می­دهند و ترس کمتری دارند. خودکارآمدی بر میزان سعی و کوششی که فرد در یک فعالیت از خود نشان می­دهد و مدتی که فرد می­تواند در برابر کارها و تکالیف مشکل، استقامت و پایداری نشان دهد، تاثیر می­گذارد و همچنین یک حس قوی خودکارآمدی نه تنها انجام خوب کارها را تسهیل می­کند بلکه فرد را به ایستادگی و پایداری در برابر شکست و ناکامی یاری می­دهد و همچنین قضاوت افراد در مورد توانایی­های خود و چگونگی تفکر و احساس آنها درباره یک تکلیف با یک کار، انتظارات آنها در مورد انجام یک کار و اینکه چگونه آن را به پایان خواهند رساند تاثیر می­گذارد.

در پژوهش­های مختلفی، نقش کارآمدی مربی و شایستگی مربی بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. با این وجود پژوهش­هایی که به ارتباط علّی شایستگی و خودکارآمدی مربی پرداخته باشند وجود ندارد. و از سوی دیگر، با توجه روزافزون، به بررسی شایستگی در عرصه­های مختلف و نیز بررسی خودکارآمدی در سازمانها، امروزه این پژوهش بر آن است که ارتباط علّی میان خودسودمندی و شایستگی مربیان زن والیبال استان تهران بپردازد و از طرفی به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا ارتباط علّی بین خوکارآمدی و شایستگی مربیان زن والیبال استان تهران وجود دارد یا خیر؟

بنابراین در این پژوهش مدل مفهومی درارتباط با موفقیت مربیان، که مربوط به ارتباط علّی خودکارآمدی و شایستگی است تدوین و مورد آزمون قرار گرفت.

شکل 2.1. مدل مفهومی پژوهش(ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری مربیان)

 

3.1. ضرورت و اهمیت پژوهش

در دنیای امروز، سرمایه­ی نیروی انسانی و فکری اهمیت بسیار زیادی دارد. این افراد هستند که با شناخت جنبه­هایی از خود، به توانایی­های خود آگاهی کسب می­کنند و با فایق امدن بر فشارهای روانی در دستیابی به اهداف فردی یک سازمانی کمک بزرگی محسوب می­شوند. مربیان نقس­های متعددی از قبیل: معلم، مشاور، رابط، انگیزاننده­ها را می­پذیرند(گولد، 1987)[26]. یکی از متغیر­های مهمی که بر عملکرد رفتار مربیان تاثیر می­گذارد، خودکارآمدی مربی است. خودکارآمدی مربی باور او درباره­ی توانایی و قدرت لازم برای ادای وظیفه است. چنانچه این باور تقویت شود و سایر شرایط محیطی و سازمانی فراهم باشد، فرد می­تواند با چالش­های موجود در محیط کار مقابله کند و موفقیت بدست آورد. یکی از فاکتورهایی که ممکن است با خودکارآمدی مربیان در ارتباط باشد، درک شایستگی مربیان است. اثربخشی مربیان نیز، اساسا به شایستگی، مهارت، سطح دانش و بینش، توانایی آنها بستگی دارد و به دلیل اهمیت این عوامل در موفقیت مربیان، جستجو پیگیر و تلاشی مستمر به منظور یافتن و تربیت کسانی که دارای آن نوع از شایستگی، توانایی، مهارت باشند که آنها را به مربیانی موثر و رهبرانی مفید تبدیل کند، در جریان است. امروزه سمت و سوی مطالعات و پژوهش­های مربوط به مهارت و شایستگی، کاملا تخصصی شده است. به عبارت دیگر محققان در جستجوی این مساله هستند که مربیان در هر یک از فعالیت­ها به چه مهارت­ها و شایستگی­های ویژه­ای نیاز دارند؟

 

[1]- Schmidt&tannen baum

[2]- Stogdill

[3]- Fidler

[4]- Gondy

[5]- feltz et all

[6]- Chese et all

[7]- Shu chen

[8]-Myers et all

[9]- Nicholas et all

[10]- Bandura & schunk

[11]- Bandura & adams

[12]- Jamision

[13]- Quien & parks

[14]- Porter & magee

[15]- Barret et all

[16]- Anjossilva

[17]- Roelfes & sandres

[18]- Koparan,shahin & kuter

[19]- Welk & eklund

[20]- Feltz & short & sullivan

[21]- Nicholas et all

[22]- Feltz & Sullivan

[23]- Cote

[24]- Kai sim lee & malete & feltz

[25]- Bandura

[26]- Gold

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه و معرفی

1.1. مقدمه3

2.1. بیان مسئله6

3.1. ضرورت و اهمیت پژوهش.. 8

4.1. اهداف.. 9

1.4.1. هدف كلی. 9

2.4.1. اهداف اختصاصی. 9

5.1. سوال­ها9

6.1. فرضیه­ها9

7.1. پیش فرض­ها9

8.1. محدودیت­های پژوهش.. 10

1.8.1. حدود پژوهش.. 10

2.8.1. محدودیت.. 10

9.1. تعریف مفهومی واژه­ها و اصطلاحات.. 10

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

1.2. فرضیه صفر. 12

1.1.2. زیر بنای نظری. 12

2.2. پیشینه پژوهش 44

1.2.2. پژوهش­های انجام شده در داخل از کشور. 44

2.2.2. پژوهش­های انجام شده در خارج از کشور. 45

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

1.3. روش پژوهش.. 51

2.3. جامعه آماری. 51

3.3. نمونه آماری و روش نمونه گیری. 51

4.3. تعریف عملیاتی متغیرها51

5.3. مقیاس اندازه گیری متغیرها52

6.3. جمع آوری داده­ها52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1.6.3. ابزار اندازه گیری. 52

2.6.3. روش جمع آوری داده ها52

7.3. روش­های آماری. 53

 

فصل چهارم : یافته­­های پژوهش

1.4. یافته­های توصیفی. 55

1.1.4. توصیف نمونه بر حسب درجه کارت مربیگری پاسخگویان. 55

2.1.4. توصیف نمونه بر حسب منطقه محل فعالیت پاسخگویان. 56

3.1.4. توصیف نمونه بر حسب محل کار پاسخگویان. 57

4.1.4. توصیف جامعه بر حسب بخش اشتغال پاسخگویان. 59

5.1.4. توصیف جامعه بر حسب گروه هدف پاسخگویان. 60

6.1.4. توصیف شاخص شایستگی مربی. 61

7.1.4. توصیف مؤلفه راهنمایی و مشاوره از شاخص شایستگی مربی. 63

8.1.4. توصیف مؤلفه ارائه اطلاعات از شاخص شایستگی مربی. 65

9.1.4. توصیف مؤلفه شبکه و ارزیابی از شاخص شایستگی مربی. 67

10.1.4. توصیف شاخص خودکارآمدی رهبری. 69

2.4. آمار استنباطی. 71

1.2.4. آزمون نرمال بودن توزیع داده­ها71

2.2.4. پایایی یا قابلیت اعتماد ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش.. 71

3.2.4. تحلیل عاملی اکتشافی شاخص شایستگی مربی (تعیین روایی یا اعتبار پرسشنامه شایستگی مربی)72

4.2.4. تحلیل عاملی تأییدی. 74

1.4.2.4. تحلیل عاملی تأییدی شاخص شایستگی مربی. 74

2.4.2.4. تحلیل عاملی تأییدی شاخص خودکارآمدی رهبری. 77

5.3.4. آزمون فرضیه­ها و پاسخ به سئوال­های پژوهش.. 78

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

1.5. بحث و نتیجه گیری. 82

1.1.5. یافته­های مربوط به فرضیه صفر اول پژوهش.. 82

2.1.5. یافته­های مربوط فرضیه دوم پژوهش.. 82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

3.5. نتیجه گیری. 83

4.5. پیشنهادها83

1.4.5. پیشنهادهای برخواسته از پژوهش.. 83

2.4.5. پیشنهادات برای پژوهش­های بیشتر. 84

 

منابع. 92

پیوست­ها85

 

چکیده انگلیسی

 

فهرست جدول­ها

عنوان صفحه

جدول 1.4. توزیع فراوانی و درصد درجه کارت مربیگری پاسخگویان. 55

جدول 2.4. توزیع فراوانی و درصد منطقه محل فعالیت پاسخگویان. 56

جدول 3.4. توزیع فراوانی و درصد محل کار پاسخگویان. 57

جدول 4.4. توزیع فراوانی و درصد بخش اشتغال پاسخگویان. 59

جدول 5.4. توزیع فراوانی و درصد گروه هدف پاسخگویان. 60

جدول 6.4. توزیع فراوانی و درصد هر یک از پاسخ­های شاخص شایستگی مربی. 61

جدول 7.4. آماره­های گرایش به مرکز و پراکندگی شاخص شایستگی مربی. 62

جدول 8.4. توزیع فراوانی و درصد هر یک از پاسخ­های مؤلفه راهنمایی و مشاوره از شاخص شایستگی مربی 63

جدول 9.4. آماره­های گرایش به مرکز و پراکندگی مؤلفه راهنمایی و مشاوره از شاخص شایستگی مربی 64

جدول 10.4. توزیع فراوانی و درصد هر یک از پاسخ­های مؤلفه ارائه اطلاعات از شاخص شایستگی مربی 65

جدول 11.4. آماره­های گرایش به مرکز و پراکندگی مؤلفه ارائه اطلاعات از شاخص شایستگی مربی 66

جدول 12.4. توزیع فراوانی و درصد هر یک از پاسخ­های مؤلفه شبکه و ارزیابی از شاخص شایستگی مربی 67

جدول 13.4. آماره­های گرایش به مرکز و پراکندگی مؤلفه شبکه و ارزیابی از شاخص شایستگی مربی 68

جدول 14.4. توزیع فراوانی و درصد هر یک از پاسخ­های شاخص خودکارآمدی رهبری. 69

جدول 15.4. آماره­های گرایش به مرکز و پراکندگی شاخص خودکارآمدی رهبری. 70

جدول 16.4. نتایج آزمون گلموگروف اسمیرنوف یک نمونه­ای. 71

جدول 17.4. سنجش میزان پایایی پرسشنامه72

جدول 18.4. نتایج آزمون­های تحلیل عاملی. 72

جدول 19.4. نتایج تجزیه به عامل­ها73

جدول 20.4. سهم هر عامل در تبیین مجموع واریانس سوال­ها74

جدول 21.4. نتایج تحلیل عاملی تأییدی شاخص شایستگی مربی. 75

جدول 22.4. نتایج تحلیل عاملی تأییدی شاخص خودکارآمدی رهبری. 77

جدول 23.4. ضرایب مدل تحلیل مسیر. 79

 

 

 

فهرست شکل­ها

عنوان صفحه

شکل 1.1. مدل شایستگی استادان. 5

شکل 2.1. مدل مفهومی پژوهش8

شکل 1.2. مدل مفهومی شایستگی معلمان. 16

شکل 1.4. درصد فراوانی درجه کارت مربیگری پاسخگویان. 55

شکل 2.4. درصد فراوانی منطقه محل فعالیت پاسخگویان. 57

شکل 3.4. درصد فراوانی محل کار پاسخگویان. 58

شکل 4.4. درصد فراوانی بخش اشتغال پاسخگویان. 59

شکل 5.4. درصد فراوانی گروه هدف پاسخگویان. 60

شکل 6.4. فراوانی هر یک از پاسخ­های شاخص شایستگی مربی. 61

شکل 7.4. بافت نگار شاخص شایستگی مربی. 62

شکل 8.4. فراوانی هر یک از پاسخ­های مؤلفه راهنمایی و مشاوره از شاخص شایستگی مربی. 63

شکل 9.4. بافت نگار مؤلفه راهنمایی و مشاوره از شاخص شایستگی مربی. 64

شکل 10.4. فراوانی هر یک از پاسخ­های مؤلفه ارائه اطلاعات از شاخص شایستگی مربی. 65

شکل 11.4. بافت نگار مؤلفه ارائه اطلاعات از شاخص شایستگی مربی. 66

شکل 12.4. فراوانی هر یک از پاسخ­های مؤلفه شبکه و ارزیابی از شاخص شایستگی مربی. 67

شکل 13.4. بافت نگار مؤلفه شبکه و ارزیابی از شاخص شایستگی مربی. 68

شکل 14.4. فراوانی هر یک از پاسخ­های شاخص خودکارآمدی رهبری. 69

شکل 15.4. بافت نگار شاخص خودکارآمدی رهبری. 70

شکل 16.4. تحلیل عاملی تأییدی شاخص شایستگی رهبری. 76

شکل 17.4. تحلیل عاملی تأییدی شاخص خودکارآمدی رهبری. 77

شکل 18.4. فرضیه­های پژوهش.. 78

شکل 19.4. شدت رابطه بین متغیرهای مورد بررسی. 80

شکل 20.4. آزمون فرضیه­های پژوهش80

  چکیده پایان نامه )شامل خلاصه،اهداف،روشهای اجراونتایج به دست آمده( :

 

هدفاز پژوهش حاضربررسیارتباط علّی معناداربینشایستگیباخودکارآمدیرهبریدرمربیانورزشیزنوالیبالاستانتهرانمیباشد. روش پژوهش ازنوعتوصیفی-پیمایشیمیباشد. جامعهآماریاین پژوهش راکلیهمربیانورزشیزنوالیبالاستانتهرانتشکیلمیدهندکهازبینآنها251نفربهصورتتصادفیبهعنواننمونهانتخابشدند. ابزارجمعآوریدادهها،پرسشنامهخودکارآمدیرهبری (مورفی،1992)بااعتبار81 % وپرسشنامهشایستگیمربی(لئوناردوداوینچی،2000) بااعتبار85 % بود. نتایجآزمونکلموگروفاسمیرنفنشانداددادههادارایتوزیعنرمالهستند( 05/0P< ) تجزیهوتحلیلدادههابااستفادهازآمارتوصیفی(شاخصگرایشبهمرکز-شاخصگرایشبهپراکندگی)وآماراستنباطی(روشتحلیلعاملیاکتشافی-مدلیابیمعادلاتساختارینظیر:تحلیلعاملیتاییدیوتحلیلمسیربااستفادهازآزمون t )بانرمافزار LISREL انجامگرفت. نتایجنشاندادخودکارآمدیرهبریباضریبرگرسیونی837/0باشایستگیمربیرابطه علّی مستقیم،ضعیفومعناداردارد،خودکارآمدیرهبریباضریبرگرسیونی576/0 بامؤلفهراهنماییومشاورهازشاخصشایستگیمربیرابطه علّی مستقیم،قویومعناداردارد،خودکارآمدیباضریبرگرسیونی429/0 بامؤلفهارائهاطلاعاتازشاخصشایستگیمربیارتباط علّی مستقیم،متوسطومعناداردارد،همچنینخودکارآمدیرهبریباضریبرگرسیونی587/0 بامولفهشبکهوارزیابیازشاخصشایستگیرابطه علّی مستقیم،قویومعناداروجوددارد.ازمقایسهروابطبینخودکارآمدیرهبریوشاخصشایستگیمربیومؤلفههایآندرمربیانورزشیزنوالیبالاستانتهراننتیجهمیشودکهبینخودکارآمدیرهبریوشایستگیمربیومؤلفههایراهنماییومشاوره،ارائهاطلاعاتوشبکهوارزیابیارتباطعلّی معناداروجوددارد.

 واژه های کلیدی: شایستگی-خودکارآمدیرهبری-مربیانورزشیزن

 فصل اول

(كلیات پژوهش)

1.1. مقدمه

امروزه، مهم­ترین شرط لازم را برای توفیق تربیت ورزشكاران درجه یك وجود مربیان ممتاز می­دانند، سرمایه گذاری­های كلانی كه در حیطة مربیگری و جذب مربیان اثربخش و كارآمدبرای باشگاه داریانجام می­شود، ضرورت توجه به انتخاب مربیان كارآمد را آشكار می­كند. از اواسط قرن نوزدهم تا به امروز مطالعات بسیار گسترده و متنوعی به منظور شناخت ودلایل مختلفی که سبب موفقیت مدیران (مربیان) می­شوند انجام پذیرفته است. این گونه مطالعات را می­توان به سه گروه عمده تقسیم نمود. گروه اول آن دسته از بررسی هاست که موفقیت مدیر را در گرو رفتار او می­شمارند (تانن باوم و اشمیت، 1957)[1] و گروه دوم شامل آن دسته از مطالعاتی است که موفقیت مدیر را مرهون خصوصیات و صفات فردی وی می­دانند(استگدیل، 1948)[2] و گروه سوم شامل بررسی­هایی است که موفقیت مدیر را به شیوه­ی رهبری اقتضایی مناسب با شرایط و موقعیت ایجاد شده مرتبط می­نماید (فیدلر، 1967)[3].

حرفه تعلیم و تربیت هم مانند سایر حرفه­ها فرایند توسعه خود را طی نموده است و امروزه در نتیجه تخصصی شدن و تقسیم این حرفه به شاخه­های متعدد، تعلیم و تربیت دارای متخصصان بسیاری شده است. یکی از این متخصصان مربیان ورزش هستندکه وظیفه تعلیم و آموزش ورزشکاران را بر عهده دارند. به منظور ارتقاء عملکرد ورزش قهرمانان و دسترسی به ثبات در اجرای مهارت­های ورزشی متفاوت به ویژه در دو دهه اخیر، مربیان و پژوهشگران ورزشی به عوامل روانشناختی توجه کرده­اند. مربیان به عنوان راهنما باید قادر باشند قوی­ترین انگیزه­ها را در ورزشکاران خود ایجاد کنند و بهبود عملکرد و نتیجه گیری بهتر در عرصه­های ورزشی را سبب شوند (مرادی، 1990).

مربیان از عوامل مهم در موفقیت و شكست تیم­های ورزشی محسوب میشوند (لینچ جری 1383، مارتنیز رینر، 1387). به همین دلیل انتخاب مربیان زبده، بسیار مهم و مستلزم داشتن معیارها و ویژگی­هایی است كه با استفاده از آنها می­توان مناسب ترین افراد را برای هدایت و رهبری تیم برگزید ( کوته1999، فانگ2003). مربیان به طور مداوم تحت ارزیابی­های محیط خارجی ( رسانه­ها و تماشاگران) و داخلی ( مدیران باشگاه­ها و تیمهای ورزشی) هستند (هاردویک، 2006؛ للاند، 1988). بنابراین نه فقط عملكرد شغلی، بلكه انواع رفتارهای آنان همیشه تحت نظر و ارزیابی است. ارزیابی عملكرد به معنای شناسایی، سنجش و مدیریت عملكرد افراد در سازمانها و دادن بازخورد و هدایت آنها به عملكرد بهتر و بالاتر تعریف شده است.

مربیان و رهبران، مدیران اصلی هر تیم ورزشی محسوب می­شوند و مربیگری نیز یک شغل کاملا حرفه­ای است به همین دلیل مربیان باید با اصول و شیوه­های رهبری تیم، نحوه استفاده از قدرت مربیگری، خودسودمندی، شایستگی و ارتباط اثر بخش با ورزشکاران آشنا باشد. مربیانی که می­خواهند به تعهد حرفه­ای خود عمل کند و در این زمینه موفق باشند باید بتوانند علاوه بر ایفای نقش­های فنی و تخصصی، از موقعیت رهبری (مربیگری)، ارتباط، خودسودمندی، خودشایستگی و قدرت بخوبی بهره بگیرند.

گوندی[4] (1998) ویژگی­های مربی كارآمد را )گوش كردن، رهبری كردن، معلم بودن، هدایت كردن)، مشاور بودن و الگو بودن می­داند. بر اساس تعریف فیلتز و همكارانش[5] ( 1999 ) كارآمدی مربیگری به اعتماد مربیان به توانایی هایشان نسبت به اثرگذاری و یاددهی موفق در ورزشكاران اطلاق می­شود و مربیان كارآمدتر با رفتار مؤثر (ایجاد انگیزش، تقویت مثبت عملكرد، تقویت شرطی، آموزش نكات فنی، تشویق به اجتناب از اشتباه، و. . . ) بیشتر از مربیان دیگر بر ورزشكاران تأثیر می­گذارند.

به عقیدة چیس و همكارانش(2005)[6]، کارآمدی مربیگری شامل میزان تجربه و آمادگی مربی، مهارت­های رهبری و پیشرفت مربی، موفقیت­های قبلی، مهارت­های قبلی، رشد و پیشرفت بازیكنان و حمایت اجتماعی است. و همچنین چن(2007)[7] ، گزارش كرده است كه رابطة علّی معنی داری بین رهبری اثربخش مربیان و همبستگی تیمی و همچنین انگیزه پیشرفت بازیكنان وجود دارد. میرز و همكارانش(2005)[8]، گزارش داده­اند كه كارآمدی مربیگری روی رفتار مربیان، رضایت مندی تیمی و درصد پیروزی تأثیرگذار است.

وقتی یک مربی درجه بالایی از خود کارآمدی دارد بازیکنانش توانایی­ها و اعتماد دوجانبه شان را با مربی باور خواهند کرد. طبق تعریف فلتز خودکارآمدی مربیگری میزانی است که مربی عقیده دارد ظرفیت تأثیر گذاری بر یادگیری و اجرای ورزشکارانش را دارد ( نیکلاس و همکاران، 2008). [9]

بندورا و همکاران معتقدند که احساس خودکارآمدی، در اثر تحمل چالش­ها و انجام متوالی و گام به گام رفتار در افراد شکل می­گیرد (بندورا و شانک 2004)[10]. خود کار آمدی درجه­ای از احساس تسلط فرد در مورد توانایی اش برای انجام، فعالیت­های خاص می­باشد. به طور کلی خودکارآمدی مربی ابزاری اساسی برای استفاده جهات ارتقاء سلامت و آموزش (بندورا و آدامز، 2001)[11].

توجه به توانایی در ایفای نقش مربی و توانمند ساختن وی در ارتقاء میزان احساس خودکارآمدی، از مهم­ترین عوامل افزایش دهنده کارآیی و عملکرد محسوب می­شود(شفاعیان،1375). جیمسیون(1980)[12] اظهار می­دارد که بدون داشتن شایستگی­ها و صلاحیت­های لازم، از مدیران (مربیان) نباید انتظار انجام کارهای خارق العاده داشت.

کوین و پارگس(1986)[13] اظهار می­دارند که مدیران ورزشی برای موفقیت و اثربخشی در انجام وظایف خود به شایستگی­هایی مثل توانایی و مهارت در سخنرانی­های عمومی، دانش و اطلاعات ورزشی و مهارت نوشتن، توانایی تحقق در زمینه­های مختلف ورزشی، مدیریت زمان، ارتباط انسانی و آمادگی جسمانی نیاز دارد. یک مربی شایسته می­تواند تاثیرات ناشی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی هنرجویان را در یادگیری خنثی کند و سبب افزایش بازده شود(پورتر و مگی، 2004)[14].

بارت و همکاران اعتقاد دارند که برای بهبود کیفیت آموزش باید به بهبود کیفیت تدریس و یادگیری بطور همزمان توجه اساسی شود (بارت و همکاران، 2008)[15]. آنجوس سیلوا (2010)[16]، بیان می­کند که شایستگی­های استادان یکی از مهمترین مسائل مربوط به کیفیت تدریس آنها است. کیویان و کین(2009)، نیز مدلی برای شایستگی استادان ارائه کردند که بر اساس آن شایستگی استادان به چهار دسته: شایستگی فردی، شایستگی آموزشی، شایستگی پژوهشی و شایستگی همکاری تقسیم می­شوند.

شکل 1.1. مدل شایستگی استادان

 مرکز مشاوره جی جی ِإن در سال (2004) شایستگی­ها را متشکل از مجموعه دانش، مهارت­ها، توانایی­ها و انگیزه تعریف کرده است که مدیر (مربی) بتواند وظایف محوله را به خوبی انجام دهد. و همچنین رولفس و ساندرس(2007)[17]، با توجه به مطالعات پراکنده قبلی درباره شایستگی استادان، مولفه­های زیر را برای تعریف شایستگی استادان مناسب می­دانند:

1. دانش استاد 2. رفتار استاد 3. تفکر استاد 4. تصمیم گیری 5. شخصیت استاد 6. کنترل موثر فعالیت­های یادگیری دانشجویان.

2.1. بیان مسئله

در چند سال اخیر، علاقه به جنبه­های گوناگون تمرین و ورزش برای سلامت و تندرستی در تمام نقاط جهان گسترش چشمگیری یافته و کاربرد روانشناسی در ورزش نیز بطور مشخص مورد تاکید قرار گرفته است(تل ول و گرینلیس، 2003).

کوپاران، شاهین و کارتر(2010)[18]، مربیان ورزشی برای موفقیت در کار خود باید پرانرژی باشند، توجه ویژه­ای به سلامت و مراقبت ار خود داشته باشند، از توانمندی خود آگاه باشند و احساس اعتمادبنفس و اطمینان داشته باشند.

مربیان جهت برخورداری از صلاحیت­های اساسی حرفه خود، نه تنها باید از توانایی فنی لازم برخوردار باشند، بلکه باور داشته باشند که آنها می­توانند وظایف و مسئولیت­های خود را انجام دهند (ولک دالکوند، 2004)[19].

مربیگری سودمند، اندازه­ای که مربیان باور کنند که صلاحیت تاثیر گذاری درآموزش را دارند(فلتز و شورت و سالیوان، 2008)[20].

توسعه خودکارآمدی بسیار اساسی است. طبق نظر (باندورا)، خودکارآمدی اعتقاد شخصی راجع به توانایی هایشان برای انجام موفقیت آمیز در سطوح مختلف اجرا در موقعیت­هایی که بوجود می­آید، است(نیکلاس و همکاران، 2008)[21]. همچنین (فلتز و سالیوان، 2006)[22]معتقد هستند که شایستگی و توانایی­های مربیگری تحت تاثیر عملکرد و تجربه گذشته است.

(شفاعیان) توجه به توانایی در ایفای نقش مربی و توانمند ساختن وی در اتقاء میزان احساس خودسودمندی، از مهمترین عوامل افزایش دهنده کارایی و عملکرد محسوب می­شود. (کوته)[23] همچنین، شایستگی مربیان که عمدتا در حوزه­های آموزشی، مدیریت، رقابت است مورد تایید قرار گرفته است.

بویاتزیس(1982)، شایستگی را اینگونه تعریف می­کند: شایستگی، ویژگی­هایی است که بر عملکرد برتر و یا اثربخش مورد نظر ارتباط دارد، به عبارت دیگر شایستگی­ها شواهدی هستند دال بر اینکه فرد ویژگی­هایی برای عملکرد برتر و یا اثربخش رادارد.

به علاوه فلتز پی برد که آموزش سودمند نقش مهمی در ترقی و پیشرفت شخصیت بازی می­کند. هورن خودکارآمدی مربیگری را یک نوع عقیده و باور احتمالی اثر رفتار مربی که در حقیقت تأثیریک چیز در دیگر متغییرهای مهم است می­داند)نیکلاس و همکاران، 2008).

لی، مالت و فلتز(2006)[24]، بیان می­کنند که اثربخشی تکنیکی بر باور مربیان در توانایی هایشان برای آموزش و تشخیص مهارت­ها تمرکز دارد در صورتی که ساخت صفات بطور کارآمدی شرح می­دهد که اعتماد به نفسی در مربیان در مورد توانایی شان برای تأثیرگذاری در رویکرد مثبت در جهات ورزش­ها و مردانگی ورزشکارانشان وجود دارد.

طبق نظر بندورا (2006)[25]، خودکارآمدی به معنای باور فرد در مورد توانایی مقابله او در یک موقعیت­های خاص است و در رویارویی با مشکل چه مقدار استقامت از خود نشان خواهد داد. وی افراد را از نظر خودکارآمدی به دو دسته تقسیم می­کند: افرادی که دارای خودکارآمدی بالایی هستند و افرادی که دارای خودکارآمدی شخصی پایین هستند. باندورا معتقد است اشخاص که دارای کارآمدی سطحی بالایی هستند بیشتر می­کوشند و بیشتر موفق می­شوند، و از افرادیکه سطح کارآمدی آنها پایین است پشتکار بیشتری از خودشان نشان می­دهند و ترس کمتری دارند. خودکارآمدی بر میزان سعی و کوششی که فرد در یک فعالیت از خود نشان می­دهد و مدتی که فرد می­تواند در برابر کارها و تکالیف مشکل، استقامت و پایداری نشان دهد، تاثیر می­گذارد و همچنین یک حس قوی خودکارآمدی نه تنها انجام خوب کارها را تسهیل می­کند بلکه فرد را به ایستادگی و پایداری در برابر شکست و ناکامی یاری می­دهد و همچنین قضاوت افراد در مورد توانایی­های خود و چگونگی تفکر و احساس آنها درباره یک تکلیف با یک کار، انتظارات آنها در مورد انجام یک کار و اینکه چگونه آن را به پایان خواهند رساند تاثیر می­گذارد.

در پژوهش­های مختلفی، نقش کارآمدی مربی و شایستگی مربی بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. با این وجود پژوهش­هایی که به ارتباط علّی شایستگی و خودکارآمدی مربی پرداخته باشند وجود ندارد. و از سوی دیگر، با توجه روزافزون، به بررسی شایستگی در عرصه­های مختلف و نیز بررسی خودکارآمدی در سازمانها، امروزه این پژوهش بر آن است که ارتباط علّی میان خودسودمندی و شایستگی مربیان زن والیبال استان تهران بپردازد و از طرفی به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا ارتباط علّی بین خوکارآمدی و شایستگی مربیان زن والیبال استان تهران وجود دارد یا خیر؟

بنابراین در این پژوهش مدل مفهومی درارتباط با موفقیت مربیان، که مربوط به ارتباط علّی خودکارآمدی و شایستگی است تدوین و مورد آزمون قرار گرفت.

شکل 2.1. مدل مفهومی پژوهش(ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری مربیان)

 3.1. ضرورت و اهمیت پژوهش

در دنیای امروز، سرمایه­ی نیروی انسانی و فکری اهمیت بسیار زیادی دارد. این افراد هستند که با شناخت جنبه­هایی از خود، به توانایی­های خود آگاهی کسب می­کنند و با فایق امدن بر فشارهای روانی در دستیابی به اهداف فردی یک سازمانی کمک بزرگی محسوب می­شوند. مربیان نقس­های متعددی از قبیل: معلم، مشاور، رابط، انگیزاننده­ها را می­پذیرند(گولد، 1987)[26]. یکی از متغیر­های مهمی که بر عملکرد رفتار مربیان تاثیر می­گذارد، خودکارآمدی مربی است. خودکارآمدی مربی باور او درباره­ی توانایی و قدرت لازم برای ادای وظیفه است. چنانچه این باور تقویت شود و سایر شرایط محیطی و سازمانی فراهم باشد، فرد می­تواند با چالش­های موجود در محیط کار مقابله کند و موفقیت بدست آورد. یکی از فاکتورهایی که ممکن است با خودکارآمدی مربیان در ارتباط باشد، درک شایستگی مربیان است. اثربخشی مربیان نیز، اساسا به شایستگی، مهارت، سطح دانش و بینش، توانایی آنها بستگی دارد و به دلیل اهمیت این عوامل در موفقیت مربیان، جستجو پیگیر و تلاشی مستمر به منظور یافتن و تربیت کسانی که دارای آن نوع از شایستگی، توانایی، مهارت باشند که آنها را به مربیانی موثر و رهبرانی مفید تبدیل کند، در جریان است. امروزه سمت و سوی مطالعات و پژوهش­های مربوط به مهارت و شایستگی، کاملا تخصصی شده است. به عبارت دیگر محققان در جستجوی این مساله هستند که مربیان در هر یک از فعالیت­ها به چه مهارت­ها و شایستگی­های ویژه­ای نیاز دارند؟

[1]- Schmidt&tannen baum

[2]- Stogdill

[3]- Fidler

[4]- Gondy

[5]- feltz et all

[6]- Chese et all

[7]- Shu chen

[8]-Myers et all

[9]- Nicholas et all

[10]- Bandura & schunk

[11]- Bandura & adams

[12]- Jamision

[13]- Quien & parks

[14]- Porter & magee

[15]- Barret et all

[16]- Anjossilva

[17]- Roelfes & sandres

[18]- Koparan,shahin & kuter

[19]- Welk & eklund

[20]- Feltz & short & sullivan

[21]- Nicholas et all

[22]- Feltz & Sullivan

[23]- Cote

[24]- Kai sim lee & malete & feltz

[25]- Bandura

[26]- Gold


مبلغ واقعی 52,200 تومان    26% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 38,628 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۱ آبان ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 542

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب