تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 4719
  • بازدید دیروز : 5206
  • بازدید کل : 990423

رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با بهره وری در معلمان تربیت بدنی شهـرستان اندیمشک


رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با بهره وری در معلمان تربیت بدنی شهـرستان اندیمشک

 

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

چکیده ... 1

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه ... 3

1-1. بیان مسئله....5

1-2. ضرورت و اهمیت پژوهش... 8

1-3. اهداف تحقیق . 10

1-3-1.هدف کلی .10

1-3-2.اهداف ویژه ... 10

1-3-3. فرضیه های تحقیق .. 11

1-4 تعاریف نظري مفاهیم و اصلاحات... 11

1-4-1. کیفیت زندگی کاری ................... 11

1-4-2. سلامت سازمانی ....................... 12

1-4-3. بهره وری ........................... 12

1-5 . تعاریف عملياتي.......................... 13

1-5-1. کیفیت زندگی کاری ................... 13

1-5-2. سلامت سازمانی ....................... 14

1-5-3. بهره وری ........................... 14

فصل دوم: مفاهیم نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه ....................................... 17

2-1. مفاهيم نظري ............................. 18

2-1-1. کیفیت زندگی کاری ................... 18

2-1-1-1 تاریخچه کیفیت زندگی کاری......... 18

2-1-1-2 سطوح کیفیت زندگی کاری............ 19

2-1-1-3 مفاهيم کیفیت زندگی کاری.......... 19

2-1-1-4 محيط كاري و فضاي سازماني......... 20

2-1-1-5 مهمترين عوامل موثر براي ارتقا كيفيت زندگي كاري................................................. 20

2-1-1-6 تعاریف نظری ابعاد کیفیت زندگی کاری 21

2-1-2. سلامت سازمانی........................ 23

2-1-2-1 تعريف سلامت سازماني............... 23

2-1-2-2 سلامت سازمانی ازنظر مایلز........ 24

2-1-2-3 سلامت سازمانی و اثربخشی آن ....... 25

2-1-2-4 پویایی های سازمانی............... 26

2-1-2-5 ویژگیهای سازمان سالم ............ 27

2-1-2-6 نشانه های ضعف سلامت ســازمانی .... 29

2-1-2-7 مولفه های سلامت سازمانی از نظر لایدن و كلینگل 29

2-1-2-8 روش ارزیابی سلامت سازمانی......... 32

2-1-2-9 تعاریف نظری ابعاد و سطوح سلامت سازمانی 32

2-1-3 بهره وري ........................... 34

2-1-3-1 تاریخچه بهره وری................. 34

2-1-3-2 تعاریف بهره وری.................. 35

2-1-3-3 مدل ها و الگوهای بهبود و ارتقای بهره وری 35

2-1-3-4 مدل بهره وری از دیدگاه فعالیت... 36

2-1-3-4-1 مدل هرسي و گلداسميت(1994) .... 37

2-1-3-4-2 مدل CREST ................... 38

2-1-3-5جلوه های بهره وری ............... 39

2-1-3-5-1 كارايي ....................... 39

2-1-3-5-2 اثر بخشي ..................... 39

2-1-3-6 استراتژی های بهره وری ........... 40

2-1-3-7 راهکارهای ارتقاء بهره وری معلمان تربیت بدنی در آموزش و پرورش.................................... 41

2-1-3-8 تعاریف نظری و ابعاد بهره وری..... 44

2-2. پيشينه پژوهشی تحقیق .................... 46

2-2-1. پيشينه تحقیقات داخلي ............... 46

2-2-2. پيشينه تحقیقات خارجي ............... 56

2-2-3. جمع بندی پيشينه ها................. 58

فصل سوم: روش کار و تحقیق

مقدمه....................................... 61

3-1. روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری.......... 61

3-2. روش و ابزار گردآوری اطلاعات.............. 61

3-3. کیفیت زندگی کاری ....................... 62

3-3-1. پرسشنامه کیفیت زندگی کاری.......... 62

3-3-2. روایی و پایایی پرسشنامه........... 62

3-4. سلامت سازمانی........................... 63

3-4-1. پرسشنامه سلامت سازمانی.............. 63

3-4-2. روایی و پایایی پرسشنامه ........... 63

3-5. بهره وری............................... 64

3-5-1. پرسشنامه بهره وری ................. 64

3-5-2. روایی و پایایی پرسشنامه ........... 65

3-6. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات................ 65

فصل چهارم: نتایج

مقدمه ....................................... 68

4-1. توصيف داده هاي جمعيت شناختي............. 68

4-1-1. جنسیت ............................ 69

4-2. يافته هاي مربوط به فرضيه‌ های پژوهش...... 71

4-3. فرضیه اول پژوهش......................... 72

4-4. فرضیه دوم پژوهش......................... 73

4-5. فرضیه سوم پژوهش......................... 74

4-6. فرضیه چهارم پژوهش....................... 75

4-7. فرضیه پنجم پژوهش........................ 76

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه ....................................... 79

5-1. فرضیه اول ............................... 79

5-2. فرضیه دوم .............................. 81

5-3. فرضیه سوم .............................. 82

5-4. فرضیه چهارم ............................ 83

5-5. فرضیه پنجم ............................. 84

5-6. پیشنهادات............................... 84

5-7. پیشنهادات کاربردی....................... 85

5-8. پیشنهادهای پژوهشی....................... 87

5-8. محدودیت ها.............................. 87

منابع

منابع فارسی ................................. 89

منابع انگلیسی ............................... 96

پيوست ها..................................... 102

چکیده انگلیسی ............................... 110

 فهرست جداول

عنوان صفحه

1-1. جدول ابعاد کیفیت زندگی کاری ............... 13

1-2. جدول ابعاد سلامت سازمانی ................... 14

1-3. جدول ابعاد بهره وری ....................... 15

3-1. ابعاد کیفیت زندگی کاری و شماره سوالات مربوط به هر مؤلفه 62

3-2. ابعاد سلامت سازمانی و شماره سوالات مربوط به هر مولفه و میزان سلامت با توجه به دامنه
نمرات............................................ 63

3-3. ابعاد بهره وری و شماره سوالات مربوط به هر مولفه و میزان بهره وری با توجه به دامنه
نمرات............................................ 65

4-1. توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنسيت....... 69

4-2. شاخص‌هاي مركزي و پراكندگي سلامت سازمانی، بهره وری سازمانی و کیفیت زندگی کاری معلمان تربیت بدنی............... 70

4-3. آزمون كولموگروف – اسميرنوف برای بررسي مفروضه نرمال بودن 71

4-4. همبستـگي پیـرسون بين کیفیت زندگی کاری بابهره وری سازمانی................................................. 72

4-5. همبستـگي پیـرسون بين سلامت سازمانی بابهره وری سازمانی 73

4-6. همبستـگي پیـرسون بين کیفیت زندگی کاری معلمان ورزش و سلامت سازمانی.......................................... 74

4-7. رگرسیون چندگانه بين سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری.............................................. 75

4-8. آزمون t مستقل براي معناداري تفاوت ميانگين نمرات سلامت سازمانی، کیفیت زندگی کاری و بهره وری..................... 76

 فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 4-1- نمودارمیلهايپاسخگویانبرحسبجنسیت..............................................................................69

 فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل 2-1- ........................................................................................................................................................40

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف، رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با بهره وری در معلمان تربیت بدنی منطقه اندیمشک در سال 1392 انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش 102 نفر از معلمان دوره های مختلف آموزشی منطقه اندیمشک بودند و نمونه آماری پژوهش با جامعه برابر بوده است و روش نمونه گیری این تحقیق به صورت سرشماری و به دو طبقه مرد و زن تقسیم شده اند.

ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه 27 سوالی کیفیت زندگی کاری معلمان ورزش مدل ریچارد والتون (1974)، پرسشنامه 32 سوالی بهره وری در مدارس هرسی بلانچارد و گلداسمیت مدل آچیو (1994) و پرسشنامه 44 سوالی سلامت سازمانی مدارس مدل هوی فیلدمن (1987) بوده است.

تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که مولفه بهره وری با سلامت سازمانی و تمام مولفه های کیفیت زندگی کاری به استثنای مولفه ی پرداخت منصفانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بدین معنا که هر چه سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری بالاتر باشد بهره وری نیز بیشتر می باشد. با توجه به اهمیت کیفیت زندگی کاری و تاثیرات آن بر سلامت سازمانی و بهره وری توصیه می شود، مدیران آموزش و پرورش به ابعاد مختلف سلامت سازمانی توجه نموده و با ارتقای کیفیت زندگی کاری تاثیر مثبتی بر بهره وری گذاشته که ممکن است در نتیجه این ارتقاء، بهره وری جامعه آماری تحقیق به صورت معنی داری افزایش یابد.

واژه های کلیدی: کیفیت زندگی کاری، سلامت سازمانی، بهره وری معلمان

فصل اول:

کلیات تحقیق

مقدمه

موفقیت و کامیابی یک نهاد و سازمان به عوامل متعددی بستگی دارد که منابع انسانی مهمترین بخش یک سازمان قلمدا می شود. شناسایی الگوهای رفتاری کارکنان و همچنین عوامل مرتبط با نگرش های شغلی کارکنان از عوامل مهم در تشخیص موفقیت و کامیابی سازمان ها به شمار می آید. به عقیده صاحب نظران به منظور مطلوب نمودن کار باید به سلامت کارکنان، ایمنی و رضایت آنان به عنوان پیش شرط اثر بخشی سازمانی توجه نمود(سلمانی،1384). آموزش و پرورش از دير باز نقش اساسي در تداوم و بقاي جوامع بشري ايفا كرده است. آداب و رسوم، اعتقادات، ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارها، دانش‌ها و مهارت‌هاي جامعه از طريق آموزش و پرورش قابل انتقال و دوام مي‌باشند. در جوامع ابتدايي، عوامل اصلي آموزش و پرورش عبارت بودند از: زندگي خانوادگي، كار گروهي و مراسم ديني. در جوامع امروز، جريان پرورش كودكان در خانواده آغاز مي‌شود، ولي به زودي، سازماني اختصاصي، يعني مدرسه، مسئوليت ايفاي اين وظيفه را رسماً بر عهده مي‌گيرد. آموزش وپرورش يكي از اركان مهم توسعه به شمار مي‌رود و موفقيت آن به برخورداري از مديريت اثربخش وابسته است (علاقه‌بند، 1382). چگونگی استفاده بهینه و مطلوب از منابع نیروی انسانی از شرایط مهم کارایی و بازده سازمان می باشد. بهره وری در به خدمت گیری نیروی کار در سازمان به این معنی است که بتوان با استفاده از مدیریت بهتر ثمره بیشتری را با صرف منابع کمتر نیروی انسانی حاصل نمود. بهره وری بیش از آن که متوجه خلق امکانات تازه و ایجاد ظرفیت های جدید باشد، متوجه اصلاح و بهبود وضعیت موجود است. بنابراین حاکم شدن فرهنگ بهره وری، موجب استفاده بهینه از کلیه امکانات مادی و معنوی سازمان ها می شود و بدون اضافه کردن فناوری و نیروی انسانی جدید می توان از امکانات، شرایط، توان و قابلیت های نیروی انسانی موجود از خلاقیت در تحقق هدف های سازمان حداکثر بهره را برد. بهره وری مطلوب با تغییر ساختارها، اضافه کردن فناوری، تدوین دستورکار و صدور بخشنامه حاصل نمی شود بلکه انسان محور هر نوع بهره وری فردی، اجتماعی و سازمانی است. بنابراین باید بیشترین توجه و برنامه ریزی در بهره وری سازمانی متوجه عوامل انسانی شود (گراهام[1]،1999، به نقل از هنری[2] و همکاران،1382). متغیر دیگری که با بهره وری[3] رابطه نزدیکی دارد کیفیت زندگی کاری است، اصطلاح کیفیت زندگی کاری در سالهای اخیر رواج زیادی داشته ‌است. اما در مورد معنای این اصطلاحتوافق کمی وجود دارد، در عین حال می توان گفت حداقل دو استفاده معمول از آن وجود دارد: اول اینکه کیفیت زندگی کاریاشاره به مجموعه ای از نتایج برای کارکنان نظیر رضایت مندی شغلی، فرصتهای رشد، مسائل روانشناختی، امنیت شغلی، روابط انسانی کارفرما، کارکنان و میزان پایین بودن حوادث دارد. دوم، کیفیت زندگی کاری همچنین به مجموعه ای از کارها یا عملکردهای سازمانی نظیر مدیریت مشارکتی، غنی سازی شغلی و شرایط کاری مطمئن اشاره دارد. در این رابطه برنامه‌های کیفیت زندگی کاری ممکن است به عنوان راهبرد مدیریت منابع انسانی شامل عملکردهای کیفیت زندگی کاری و بهبود برنامه‌های کیفیت زندگی کاری و بهبود کارآییو بهره‌وریسازمانی در نظر گرفته شود.با وجود شرایط مطلوب کاری یکی از ضرورت های انجام فعالیت افراد در سازمان، که از آن به عنوان کیفیت زندگی کاری تعبیر می شود، باعث بوجود آمدن انگیزه و رضایت خاطر افراد شده و آنها را به سمت کار و تلاش بیشتر و مطلوب تر سوق می دهد. همچنین تحقیقات زیادی نشان داده اند که کیفیت زندگی کاری تأثیرات قابل توجهی روی پاسخ های رفتاری فرد از قبیل هویت سازمانی، رضایت شغلی، مشارکت شغلی، عملکرد شغلی، قصد ترک خدمت و برخی از نگرش های شغلی دارد(سیگری[4] و همکاران، 2001). ضرورت توجه به کیفیت زندگی کار[5] و بهبود آن، از آن جهت حائز اهمیت می باشد که 65 درصد عمر مفید انسان در کار سپری می شود. کیفیت زندگی کاری تلاش برای بازسازی ابعاد چندگانه سازمان و تشکیل یک سازوکار می باشد که تغییرات را در طی زمان معرفی و حفظ می کند. کیفیت زندگی کاری یک طرح و برنامه چند بعدی است که عموماً به رضایت کلی از زندگی کاری و تعادل میان زندگی و کار می انجامد. رضایت از کار، تعادل زندگی و کار، توسعه مهارت های شخصی، توجه به کارهای فردی و عملکرد کارکنان، ویژگی هایی هستند که با کیفیت زندگی کاری منطبق می باشند، به نظر می رسد افزایش کیفیت زندگی کاری یکی از بهترین راه هایی است که می توان برای جذب و نگهداری کارکنان با ذوق و استعداد در سازمان ها مورد استفاده قرار داد(مهاجرانی ، شهسواری، 1389). علاوه بر کیفیت زندگی کاری، سلامت سازمانی نیز آثار بالقوه و جدی بر رضایت کارکنان و بالطبع عملکرد سازمان داشته، و می تواند پیشگویی کننده برای اثر بخشی سازمان باشد(روزگار،1386، به نقل از پورتراب،1389). به نظر لایدن و کلینگ[6] (2000) سلامت سازمانی یک مفهوم تقریباً تازه ای است به معنی توانایی سازمان برای انجام وظایف خود به طور موثر که باعث رشد و بهبود سازمان می شود. یک سازمان سالم جایی است که افراد می خواهند در آنجا بمانند و کار کنند و خود نیز افرادی سودمند و موثر باشند. (هوی و میسکل[7]،1991). در مجموع می توان گفت که تحقق اهداف سازمان می تواند تحت تاثیر متغیرهای مورد بررسی در تحقیق حاضر قرار گیرد، که بنظر می رسد محیط و شرایط سازمان را به گونه ای برای کارکنان فراهم ساخت که در آنها ایجاد انگیزه شده و این باعث افزایش کیفیت زندگی کاری با سلامت سازمانی و در نتیجه منجر به بهره وری سازمان گردد.

[1] Graham

[2] Henri

[3]productivity

[4] sigry

[5] Quality of Work life

[6] Lyden & Kling

[7] Hoy & Miskle


مبلغ واقعی 52,680 تومان    24% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 40,037 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۱ آبان ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 203

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب