تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 4154
  • بازدید دیروز : 4878
  • بازدید کل : 1196897

رابطه ي بين فرهنگ سازماني و بهره وري منابع انساني در اداره ي آموزش و پرورش منطقه 6 تهران


رابطه ي بين فرهنگ سازماني و بهره وري منابع انساني  در اداره ي آموزش و پرورش منطقه 6 تهران

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

چكيده. 1

فصل اول-كليات پژوهش

مقدمه... 3

بیان مسئله. 5

ضرورت و اهمّیت موضوع.. 7

اهداف پژوهش... 9

فرضیه های پژوهش 11

تعاريف مفاهيم... 12

فصل دوم - ادبیات پژوهش

الف: مبانی نظری............................................. 16

فرهنگ سازمانی............................................... 16

تعریف فرهنگ سازمانی......................................... 17

تاریخچه ي فرهنگ سازمانی..................................... 22

پیدایش و شکل گیری فرهنگ سازمانی............................. 24

مؤلفه های فرهنگ سازمانی..................................... 27

شاخص های فرهنگ سازمانی...................................... 32

مديريّت منابع انساني......................................... 37

مدیریّت فرهنگ سازمانی........................................ 37

فرایند مدیریّت فرهنگ سازمانی................................. 39

جایگاه فرهنگ در سازمان...................................... 40

انواع فرهنگ سازمانی......................................... 41

نقش های فرهنگ سازمانی....................................... 45

الگو های فرهنگ سازمانی...................................... 46

ارتباط بین فرهنگ سازمان و عملکرد مدیریّت..................... 62

ویژگی های فرهنگ سازمانی از دیدگاه نظریّه پردازان مدیریّت 63

ویژگی فرهنگ سازمانی از نظر رابینز........................... 64

ارتباط بین فرهنگ سازمانی ، اثر بخشی و عملکرد................ 66

بهره وری.................................................... 74

تاریخچه ی بهره وری.......................................... 75

سطوح بهره وري............................................... 77

ديدگاه هاي مختلف در مورد بهره وري........................... 79

شاخص هاي بهره وري........................................... 82

عوامل كاهش بهره وري......................................... 85

اركان اصلي دانش بهره وري.................................... 86

مشكلات بهره وري.............................................. 88

محور بهره وري............................................... 88

تأثير بهره وري در نظام اجتماعي.............................. 89

نقش منابع انساني............................................ 90

راه هاي ارتقای بهره وري نيروي انساني........................ 92

عوامل مؤثّر بر افزايش بهره وري.............................. 92

فرهنگ بهره وري.............................................. 95

فرهنگ بهره وري منابع انساني................................. 96

روابط انساني و بهره وري در نظام آموزشي...................... 99

نتایج تحقیقات پیشین......................................... 100

فصل سوم - روش پژوهش

روش تحقيق................................................... 106

جامعه آماري................................................. 106

برآورد حجم نمونه و روش نمونه گيري........................... 106

روش گردآوري اطلاعات.......................................... 107

ابزار گرد آوري اطلاعات....................................... 107

روش تجزيه و تحليل اطلاعات.................................... 109

فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده ها

الف ) توصيف داده ها......................................... 111

ب) تحليل داده ها............................................ 117

فصل پنجم - نتيجه گيري

مقدمه....................................................... 131

بحث و نتيجه گيري............................................ 131

محدودیت های پژوهش........................................... 135

پیشنهادات................................................... 136

منابع....................................................... 138

منابع فارسي................................................. 139

منابع لاتين.................................................. 144

ضمائم....................................................... 147

پرسشنامه ي بهره وري نيروي انساني ﻫﺮﺳﻲ، ﺑﻼﻧﭽﺎرد وﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ 148

پرسشنامه ي فرهنگ سازماني رابينز............................. 149

 فهرست جداول

عنوان شماره صفحه

جدول شماره (1-2) جهت گیری مستقیم...................... 43

جدول شماره(2-2) : الگوی تشریح فرهنگ سازمانی تالکوت پارسونز 47

جدول 1-4: فراوانی و در صد فراوانی جنسیت در گروه نمونه. 113

جدول 2-4 : فراوانی و در صد فراوانی ميزان تحصيلات در گروه نمونه 114

جدول 3-4 : فراوانی و درصد فراوانی پست اداري در گروه نمونه115

جدول شماره 4-4 : اطلاعات توصیفی ميزان بهره وري در گروه نمونه 116

جدول شماره 5-4 : اطلاعات توصیفی ميزان فرهنگ سازماني و خرده مقياس هاي آن در گروه نمونه......................................... 116

جدول 6-4 : بررسی نرمال بودن توزیع داده های بهره وري در گروه نمونه 117

جدول 7-4 : بررسی نرمال بودن توزیع داده های فرهنگ سازماني و خرده مقياس هاي آن در گروه نمونه.................................. 118

جدول 8-4 : نتايج ضريب همبستگي براي رابطه بین شاخص خلّاقیت و نوآوري با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه............. 119

جدول 9-4 : نتايج ضريب همبستگي براي رابطه بین شاخص خطر پذيري با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه...................... 120

جدول 10-4 : نتايج ضريب همبستگي براي رابطه بین شاخص توجّهبهجزئيات خطر پذيري با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه.... 121

جدول 11-4 : نتايج ضريب همبستگي براي رابطه بین شاخص سنجش ره آورد با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه.................. 122

جدول 12-4 : نتايج ضريب همبستگي براي رابطه بین شاخص تأثيرنتايج تصميمات برکارکنان با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه123

جدول 13-4 : نتايج ضريب همبستگي براي رابطه بین شاخص سنجش توجّه به تيم با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه............. 124

جدول 14-4 : نتايج ضريب همبستگي براي رابطه بین شاخص جاه طلبي و تهور طلبي با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه.......... 125

جدول 15-4 : نتايج ضريب همبستگي براي رابطه بین شاخص سنجش و پايداري با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه............. 126

جدول 16-4 : نتايج ضريب همبستگي براي رابطه بین شاخص فرهنگ سازماني با بهره وری منابع انسانی در افراد گروه نمونه............. 127

جدول 17-4 : نتايج آزمون t براي مقايسه بهره وری منابع انسانی با توجّه به جنسیت................................................. 128

جدول 18-4: نتايج آزمون t براي مقايسه بهره وری منابع انسانی با توجّه به پست اداري............................................. 129

جدول شماره 19-4 : اطلاعات توصیفی ميزان فرهنگ سازماني و خرده مقياسهاي آن در گروه نمونه......................................... 130

جدول 20-4: بررسي همگني واريانس ها در معناداري ميزان بهره وري بر اساس مدرك تحصيلي گروه نمونه................................ 130

جدول شماره 21-4 : آزمون تحلیل واریانس تک متغیره برای مقايسه ميزان بهره وري بر اساس مدرك تحصيلي گروه نمونه.................... 131

جدول شماره 22-4 : آزمون توكي جهت مشخص كردن تفاوت ميزان بهره وري بر اساس مدرك تحصيلي گروه نمونه................................ 131

 فهرست نمودارها

عنوان شماره صفحه

نمودار 1-2: فرهنگ سازماني و رفتار كاركنان از نظر لوئيس25

نمودار2-2: فرآيند مديريّت فرهنگ سازماني................ 40

نمودار 3-2: جنبه هاي رسمي و غير رسمي سازمان........... 41

نمودار4-2: الگوي پنج عاملي فرهنگ سازماني كيا.......... 51

نمودار 5-2: ارتباط متقابل بين تئوري،رفتار و فرهنگ سازماني52

نمودار6-2: تأثير فرهنگ سازماني بر روي عملكرد و رضايتمندي 59

نمودار 7-2 : مدل سازمانی جوامع هافستد................. 62

نمودار 8-2: سيستم هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي و صنعتي... 82

نمودار9-2: عوامل مؤثّر بر بهره وری.................... 96

نمودار 1-4: فراوانی جنسیت در گروه نمونه............... 113

نمودار 2-4 : فراوانی ميزان تحصيلات در گروه نمونه....... 114

نمودار 3-4: فراوانی پست اداري در گروه نمونه........... 115

 چكيده

هدف اصلي انجام این پژوهش، تعیین رابطه ی بین فرهنگ سازمانی و بهره وری منابع انسانی در اداره ی آموزش و پرورش منطقه 6 تهران است. جامعه ی آماری شامل كليه ی كاركنان اداري آموزش و پرورش منطقه 6 تهران در سال 1392 مي باشد،كه در مجموع 120 نفر هستند و نمونه ی مورد مطالعه 92 نفر مي باشد،كه با استفاده از جدول مورگان مشخص شده است و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی منظّم انتخاب شدند. ابزار گردآوري در این پژوهش، پرسشنامه ی بهره وري نيروي انساني ﻫﺮﺳﻲ،ﺑﻼﻧﭽﺎرد وﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ وپرسشنامه ی فرهنگ سازماني رابينز است. تحليل داده های اين پژوهش در بخش توصيفي به وسیله ی فراواني،درصد، ميانگين و انحراف معيار و در بخش استنباطي از طريق همبستگي پيرسون و tمستقل صورت پذيرفت . نتايج حاصل از عمليات آماري نشان داد که ارتباط بين فرهنگ سازماني و خرده مقياس هاي خلاقيت و نوآوري،توجه به جزئيات،سنجش ره آورد، تأثيرنتايج تصميمات برکارکنان و سنجش و پايداري با بهره وری منابع انسانی كاركنان اداري آموزش و پرورش منطقه 6 تهران در سطح 01/0 معنا دارمي باشد.ارتباط بين توجّه به تيم با بهره وری منابع انسانی درسطح 05/0 معنا دار مي باشد. با توجه به این که این ارتباط ها مثبت است،مشخص می شود که با بالا رفتن میزان فرهنگ سازماني و خرده مقياس هاي ذكر شده، بهره وری منابع انسانی بالاتر می رود. در ضمن مشاهده شد که دو خرده مقياس خطر پذيري وجاه طلبي و تهور طلبي با بهره وري منابع انساني ارتباط معناداري ندارند.

 کلید واژه ها: فرهنگ سازماني، بهره وري منابع انساني، آموزش و پرورش .

 فصل اول

كليات پژوهش

مقدمه

در عصر حاضر اطّلاعات یعنی مجموعه ي داده های پردازش شده ای که بن پایه ي علوم و دانش را شکل می دهد و گسترش روز افزون دانش بشری به معنی افزایش حجم و گستردگی اطلاعات است . در چنین شرایطی افراد، سازمان ها وجوامعی توان سازگاری با شرایط پیچیده ي امروزی را خواهند داشت که از پتاسیل استفاده ي بهینه از فن آوری و روش های نو، اطلاعات و دانش های موجود، در موقعیّت های سازمانی و زندگی فردی بهره مند گردند . از آن جایی که آموزش یا یادگیری ،ساز و کاری علمی و دقیق است که اطلاعات موجود در محیط، سازمان ها و انسان را درونی می نماید بالطّبع به کار گرفتن اطلاعات، فرد را برای همسازی با شرایط جدید توانمند می نماید .

امروزه پیشرفت و توسعه ي کشورها، سازمان ها و موسّسات کوچک و بزرگ درگرو علم و دانش بشری است. افزایش علم و دانش و تغییرات پرشتاب، سبب شده است که سازمان ها، آموزش وپرورش را دررأس برنامه های خود قرار دهند. زیرا آموزش و پرورش یکی از مهم ترین عوامل توسعه ي کشورها ست .

در هر سازمان نیروی انسانی یکی از مهم ترین منابعی است که در اختیار مديران آن می باشد . چگونگی استفاده ي بهینه و مطلوب از منابع نیروی انسانی از شرایط مهم کارایی و بازده سازمان می باشد . بهينه سازي در به خدمت گیری نیروی کار در سازمان به اين معني است كه بتوان با استفاده با مديريّت بهتر ثمره بيشتری را با صرف منابع انسانی كمتر حاصل نمود. بهینه سازی بیش از آن که متوجّه خلق امکانات تازه و ایجاد ظرفیت های جدید باشد متوجّه اصلاح و بهبود وضعیت موجود است . در بهینه سازی، کوشش بر این است که وضعیت موجود از زاویه ي استفاده ي کمتر از منابع وحصول نتیجه ی بهتر مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد تا نواقص و کاستی های موجود شناسایی شده و به شکل علمی و با استفاده از دستاوردهای علوم و تحقیقات در بهسازی وضع موجود اقدام گردد .

زیربنای توسعه ي کشورها وسازمان ها باخلاقیت و نوآوری منابع انسانی مرتبط است.اجراي دوره های آموزشي مناسب، برای به حداکثر رساندن اثربخشی و کارایی افراد سازمان است. آموزش کارکنان مانند نگهداری اموال و تجهیزات است. ابزار وتجهیزات برای آن که ازکارایی بیشتري برخوردار باشند به تعمیر و تنظیم نیاز دارند . برای به حداکثر رساندن اثربخشی وکارایی افراد سازمان، ضمن آشناساختن با محیط و توجیه آن ها براساس نیاز، دوره های آموزشی مناسب را باید برای آن ها تدوین نمود . بهره وری بر دانش، مهارت و نگرش نیروی کار بستگی دارد.

می توان گفت : مهارت ، نقش اصلی را در دستیابی به انعطاف و اثربخشی سازمانی بازی می کند. آموزش نیروی کار می تواند آن را اصلاح نموده و برای تطابق با فرایندها و تکنیک های جدید آماده کند و به بهره وری امكان و اجازه ي رشد سریع دهد (باربس[1]،1999، به نقل از رضاييان،1392).

یان مسئله

انسان موجودی است که دارای شخصیّت هاي مختلف و توانایی های متعدد می باشد و به تبع این شخصیت هاي متعدّد و متنوع است که اثرات محیطی روی رفتار و انگیزه های روانی و مادّی وی دارای پیامدهای غیر قابل پیش بینی است. ولی با این وجود بعضی یافته ها رفتار انسان را در محیط خاص تا حدودی شناسایی کرده و نتیجه ی موردانتظار را با توجّه به یافته هایشان تعریف نموده اند که یکی ازپارامترهای اصلی دراین بین فرهنگ سازمانی[2]است و هویّت،ارزش ها و باورهای افراد را در داخل یک محیط سازمانی تعریف می کند. (دلوی و ابزاری،1385).

فرهنگ سازمانی شيوه ي انجام امور را در سازمان برای کارکنان مشخّص می کند، ادراکی يکسان از سازمان است که وجود آن در همه ي اعضای سازمان مشاهده می شود و نشان دهنده ي مشخصات معمول و ثابتی است که سازمان را از ديگر سازمان ها متمايز می سازد (رابینز[3]،1991، ترجمه پارسائيان واعرابي،1387).به عبارت ديگر فرهنگ سازمانی، هويت اجتماعی هر سازمان را مشخّص می کند (سیدجوادین،1383).فرهنگ سازمانی مجموعه ای ازاعتقادها، باورهاوارزش های مشترک است که بر انديشه ورفتار اعضای يک سازمان اثر می گذارد.بدين علّت باورها و ارزش ها شالوده و پايه ي فرهنگ سازمانی است و اين عوامل است که به سازمان قدرت می دهد و اساس فلسفه ي سازمانی برای رسيدن به کارايي[4] و اثربخشی[5] را بنيان می نهد(سید عامری،1387).

آموزش و پرورش عام ترین نهاد جهت ایجاد این فرهنگ است و براي ایجاد، حفظ، پرورش و آموزش دانش آموزان نقش مهمي ايفا مي كند. تحقيقات نشان داده است كه بين فرهنگ در مراکز آموزشی از یک سو و حفظ و نگهداشت نيروي انساني از سوی دیگر، همبستگي مثبتي وجود دارد و اين همبستگي مي تواند موجب بهره وري نيروي كار گردد(نصیری پور،1388).

امروزه اهميّت بهره وری با توجّه به گسترش روز افزون سطح رقابت، پيچيدگی های فناوری، تنوع سليقه ها، کمبود منابع وسرعت تبادل اطلاعات بر کسی پوشيده نيست. همچنين بهره وری و کارايي ارزشمندترين جايگاه را نزد مديران دارد و همه در جست و جوی کارايی بيشتر و اثربخشی فزون تر مي باشند و تلاش های آنان در همين راستا شکل می گيرد، تا ثبات سازمان را در دنيای پر رقابت امروز تضمين کنند. بهره وری همواره سعی دارد آنچه را در حال حاضر موجود است، بهبود بخشد. در واقع بر اين عقيده استوار است که انسان می تواند کارها را هر روز بهتر از روزپيش انجام دهد.علاوه بر آن، بهره وری مستلزم آن است که به طور پيوسته تلاش هايي در جهت انطباق فعاليّت های اقتصادی با شرايطی که به طور دائم در حال تغيير است، صورت پذيرد، در حقيقت بهره وری ايمان راسخ به پيشرفت انسان هاست (هنری،1382).

در نتیجه از آن جا که فرهنگ سازمانی برتمامی جنبه های سازمان تأثیر دارد و با توجّه به نقش و اهمّیت ادارات آموزش و پرورش به عنوان یک سازمان آموزشی، تربیتی، فرهنگی و اداری در شکوفاسازی استعدادهای بالقوّه ی دانش آموزان و نقش مؤثّر فرهنگ سازمانی ادارات در این فرآیند، این پژوهش برآن است تا به این سؤال پاسخ دهد که بین فرهنگ سازمانی و بهره وری کارکنان این ادارات رابطه وجود دارد؟

ضرورت و اهمّیت موضوع

مهم ترین منبع در هر سازمان نیروی انسانی آن است . عوامل تشکیل دهنده ی این نیرو موجودات با احساس و با شعوری هستند که چنانچه انگیزه ی کافی داشته باشند، استعداد و مهارت خود را در خدمت سازمان به کار خواهند گرفت و چرخ های آن را به حرکت درخواهند آورد . از این رو بسیاری بر این باور هستند که موفّقیت و پیشرفت هر سازمان با نیروی انسانی آن در ارتباط مستقیم و تنگاتنگ قرار دارد . بنابراین شایسته است که در تربیت، آموزش، انگیزش و حفظ آن، نهایت تلاش مبذول گردد . به گفته ی ژان پیاژه[6] زیباترین اصلاح و بازسازی آموزش و پرورش در صورتی كه معلّم به تعداد كافی و با كیفیت دراختیار نباشد با شكست روبرو خواهد شد.(رابرت،1380). در آموزش و پرورش مهم ترین نقش با نیروی انسانی است و معلّم از مهم ترین عوامل مؤثّر در رشد و توسعه ي كیفی و محتوایی تعلیم و تربیت به شمار می آید، چرا که تربیت انسان نتیجه ی یك تعامل متقابل و دو جانبه و بالاخره حاصل - عمل مربی و عكس العمل شاگرد- است. مهم ترین نهاد اثرگذار در فرايند تربیت، تأمین نیروی انسانی است . معلّم به عنوان مدرّس و مربّی می تواند نقش حساس و کلیدی در این رابطه داشته باشد تا نیروی انسانی کارآمد وخلاق برای جامعه تربیت نماید و این نیروی انسانی زمینه ی رشد جامعه و تعالی جامعه را فراهم آورد(داوودی،1388).

بهره وری،موضوعی است که طی دهه ی گذشته به طور فزاینده ای توجّه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. در مفهوم کلّی، بهره وری رابطه ي بین محصول تولید شده توسط سیستم تولیدی یا خدماتی و نهاده ای است که برای محصول به کار می رود. همچنین بهره وری به عنوان استفاده ي کارا از منابع برای تولید کالا و خدمات تعریف می شود ، و نیز می توان بهره وری را به صورت رابطه ی بین نتایج کار و طول زمان انجام آن ،تعریف کرد(نصیری پور،1390).

بهره وری یکی ازعواملی است که دوام وبقای سازمان ها را در دنیای پررقابت فعلی تضمین می کند، حاکم شدن فرهنگ بهره وری، موجب استفاده ی بهینه از کلیه ي امکانات مادّی و معنوی سازمان ها می شود و باعث شکوفا شدن توان ها، استعدادها و امکانات بالقوّه ی سازمان، می گردد (سلطانی،1385). افزایش بهره وری در گرو کار هوشمندانه و آگاهانه بوده و در گرو کارسخت تر و استفاده ی بیشتر از عوامل تولید نمی باشد. عوامل زیادی در رشد و بهره وری یک سیستم مؤثّرمی باشند که می توان با شناسایی آن عوامل در بهبود این فاکتور گام مؤثّرتری برداشت، عوامل انجام کار یا همان عوامل بهره وری شامل نیروی انسانی، مواد و ابزار، ملزومات، روش ها و رویّه ها می باشد . نیروی انسانی مهم ترین عامل در بهبود بهره وری است . نیروی انسانی مؤثّر ، عامل اصلی تداوم موفّقیت و تحقّق اهداف سازمان است(استوگ[7]،2002).

فرهنگ سازمانی سیستمی از عقاید و ارزش های مشترک است که رفتار اعضای سازمان را راهنمایی و هدایت می کند و می تواند تأثیر به سزایی در رفتار وعملکرد سازمان بر عهده داشته باشد. امروزه بر نقش فرهنگ سازمانی در بهبود بهره وری تأكيد می شود. مطالعات نشان می دهد که ارتباط بین فرهنگ و بهره وری با یک مدل ساده قابل بیان نیست. تیلور[8](2005) بیان می کند که برای افزایش بهره وری کارهای زیادی می توان انجام داد، شیوه هایی در ورای تکنیک های آشکار وجود دارد که می توان آن ها را بهبود بخشید تا به بهره وری بیشتر دست يافت یکی از موارد مهم بهبود فرهنگ سازمانی در گروه های کاری است.

در واﻗﻊ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ اﻟﺰام ﺑراي ﻣﺪﯾﺮﯾّﺖ ﻣﻮﻓﻖ داﻧﺶ اﺳـﺖ. ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻣﻌﺮف اﻋﺘﻘﺎدات، ارزشﻫﺎ، ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و آداب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار اﻓﺮاد در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ. در ﮐـﻞ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓِ ﺣﺎﻣﯽ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ، آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ ارزش داده و ﺧﻠـﻖ،تقسيم و ﮐـﺎرﺑﺮد آن را ﺗﺸـﻮﯾﻖ ﮐﻨـﺪ(ونگ[9] ،2005).

از آن جا ﮐـﻪ ﻣﺤـﯿﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﺳــﺎزﻣﺎن، ﭘﺮداﻣﻨـﻪ ﺗﺮﯾﻦ، ﻋﻤﯿﻖ ﺗـﺮﯾﻦ و ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪّت ترین ﺗﺄﺛﯿﺮ را ﺑﺮ رﻓﺘﺎر اﮐﺜﺮﯾّﺖ نیروی انسانی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ گذارد، لذا بررسی این موضوع ضروری و با اهمّیت است که رابطه ي بین فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی در کارکنان آموزش و پرورش مشخّص گردد.

هداف پژوهش

هدف اصلی

تعیین رابطه ي بین فرهنگ سازمانی و بهره وری منابع انسانی در اداره ي آموزش و پرورش منطقه 6 تهران .

اهداف فرعی

1- تعیین رابطه ي بین شاخص خلاقيت و نوآوري و بهره وری منابع انسانی در اداره ي آموزش و پرورش منطقه 6 تهران .

2- تعیین رابطه ي بین شاخص خطر پذيري و بهره وری منابع انسانی در اداره ي آموزش و پرورش منطقه 6 تهران .

3- تعیین رابطه ي بین شاخص توجّه به جزئيات و بهره وری منابع انسانی در اداره ي آموزش و پرورش منطقه 6 تهران .

4- تعیین رابطه ي بین شاخص سنجش توجّه به ره آورد وبهره وری منابع انسانی در اداره ي آموزش و پرورش منطقه 6 تهران .

5- تعیین رابطه ي بین شاخص تأثير نتايج تصميمات بر كاركنان و بهره وری منابع انسانی در اداره ي آموزش و پرورش منطقه 6 تهران .

6- تعیین رابطه ي بین شاخص توجّه به تيم و بهره وری منابع انسانی در اداره ي آموزش و پرورش منطقه 6 تهران .

7- تعیین رابطه ي بین شاخص جاه طلبي و تهور طلبي و بهره وری منابع انسانی در اداره ي آموزش و پرورش منطقه 6 تهران .

8- تعیین رابطه ي بین شاخص سنجش و پايداري و بهره وری منابع انسانی در اداره ي آموزش و پرورش منطقه 6 تهران .

9- تعیین تفاوت میزان بهره وری منابع انسانی بین دو جنسیت در اداره آموزش و پرورش منطقه 6 تهران .

10-تعیین تفاوت میزان بهره وری منابع انسانی ومدرک تحصیلی كاركنان در اداره ي آموزش و پرورش منطقه 6 تهران .

11-تعیین تفاوت میزان بهره وری منابع انسانی و پست اداری كاركنان در اداره ي آموزش و پرورش منطقه 6 تهران .

فرضیه های پژوهش

فرضیه ی اصلی

بین فرهنگ سازمانی با بهره وری منابع انسانی در اداره ي آموزش و پرورش منطقه ي 6 تهران رابطه ي مستقیم وجود دارد.

فرضیه های فرعی

- بین شاخص خلاقيت و نوآوري با بهره وری منابع انسانی در اداره ي آموزش و پرورش منطقه 6 تهران رابطه ي مستقیم وجود دارد.

- بین شاخص خطرپذيري با بهره وری منابع انسانی در اداره ي آموزش و پرورش منطقه 6 تهران رابطه ي مستقیم وجود دارد.

- بین شاخص توجّه به جزئيات با بهره وری منابع انسانی در اداره ي آموزش و پرورش منطقه 6 تهران رابطه ي مستقیم وجود دارد.

- بین شاخص سنجش توجّه به ره آورد با بهره وری منابع انسانی در اداره ي آموزش و پرورش منطقه 6 تهران رابطه ي مستقیم وجود دارد.

- بین شاخص تأثير نتايج تصميمات بر كاركنان با بهره وری منابع انسانی در اداره ي آموزش و پرورش منطقه 6 تهران رابطه ي مستقیم وجود دارد.

- بین شاخص سنجش توجّه به تيم با بهره وری منابع انسانی در اداره ي آموزش و پرورش منطقه 6 تهران رابطه ي مستقیم وجود دارد.

- بین شاخص جاه طلبي وتهورطلبي با بهره وری منابع انسانی در اداره ي آموزش وپرورش منطقه6 تهران رابطه ي مستقیم وجود دارد.

- بین شاخص سنجش و پايداري با بهره وری منابع انسانی در اداره ي آموزش و پرورش منطقه 6 تهران رابطه ي مستقیم وجود دارد.

- میزان بهره وری منابع انسانی كارمندان زن بيشتر از كارمندان مرد در اداره ي آموزش و پرورش منطقه 6 تهران است.

[1]- Barbes

[2] - Organizational Culture

[3]- Robbins

[4]- Efficiency

[5]- Effectiveness

[6] - Jean Piaget

[7]- Stough

[8]- Taylor

[9]- Wong


مبلغ واقعی 50,760 تومان    23% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 39,085 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۳ آبان ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 462

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب