تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 4663
 • بازدید دیروز : 5732
 • بازدید کل : 1179683

تصحیح حرکت تنفسی در تصویربرداری gate شده به روش SPECT از قلب


تصحیح حرکت تنفسی در تصویربرداری gate شده به روش SPECT از قلب

 فهرست مطالب:

 چکیده ..1

فصل اول ..2

1- مقدمه و کلیات ....3

1-1 تصویربرداری های پزشکی..3

1-1-1 قطع نگاری کامپیوتری با پرتوی تابشی..4

1-1-1-1PET....4

1-1-1-2 SPECT.....5

1-1-1-2-1دوربین گاما....5

1-1-1-2-1-1آشکارسازهای سوسوزن.....6

1-1-1-2-2عوامل تأثیر­گذار روی تصاویرSPECT قلبی...................................10

1-1-1 -2-2-1 عوامل مربوط به دوربین گاما.....................................................11

1-1-1-2-2-1-1 قدرت تفکیک انرژی قدرت تفکیک.....................................11

1-1-1-2-2-1-2 راندمان آشکارسازی ..............................................................12

1-1-1-2-2-1-2-1 بهرۀ ذاتی..........................................................................13

1-1-1-2-2-1-2-2 بازده فوتوپیک و کسر فوتونی...........................................14

1-1-1-2-2-1-2-3 بهرۀ هندسی.....................................................................14

1-1-1-2-2-1-3 زمان مرده..............................................................................15

1-1-1-2-2-1-4 قدرت تفکیک فضایی...........................................................18

1-1-2-2-1-4-1قدرت تفکیک ذاتی...............................................................18

1-1-1-2-2-1-4-2 قدرت تفکیککلیماتور....................................................19

1-1-1-2-2-1-4-3 قدرت تفکیکپراکندگی....................................................20

1-1-1-2-2-1-5حساسیت...............................................................................20

1-1-1-2-2-2 عوامل مربوط به بیمار.................................................................20

1-1-1-2-2-2-1-1 تضعیف بافت پستان ........................................................21

1-1-1-2-2-2-1-2 تضعیف دیافراگم..............................................................22

1-1-1-2-2-2-2 آرتیفکت حرکتی...................................................................24

1-1-1-2-2-2-2 -1حرکت تنفسی...................................................................26

1-1-1-3 بازسازی..............................................................................................27

1-2 قلب شناسی..................................................................................................28

1-2-1 آناتومی قلب.............................................................................................28

1-2-1-1 سرخرگ­های کرونری ........................................................................28

1-2-1-1-1 سرخرگ کرونری اصلی چپ..........................................................28

1-2-1-1-2 سرخرگ کرونری اصلی راست.......................................................29

1-2-1-2 superior vena cava ..................................................................29

1-2-1-3 inferior vena cava ..................................................................29

1-2-1-4 آئورت ..............................................................................................29

1-2-1-5عروق ریوی.......................................................................................30

1-2-1-6 سیاهرگ­های ریوی...........................................................................30

1-2-1-7 ماهیچه­های papillary ..................................................................30

1-2-1-8 سیکل قلبی........................................................................................30

1-2-1-9 خروجی قلبی ...................................................................................32

1-2-1-10 شاخص قلب.................................................................................32

1-2-1-11 حجم ضربه­ای..................................................................................32

1-2-1-12 PCWP..........................................................................................32

1-2-1-13 دیوارۀ تحتانی...................................................................................32

1-2-1-14 باریک­شدگی نوک قلب....................................................................33

1-2-1-15 upper septum............................................................................33

1-2-2 منحنی استرلینگ .....................................................................................33

1-3 مطالبی دربارۀ ریه و عملکرد آن...................................................................34

1-3-1 نمودارهای حجمی ریه............................................................................34

1-4 آنالیز کمی در تصویربرداری از قلب ..........................................................36

1-4-1 کمی سازی کار قلب...............................................................................37

1-4-1-1 حجم های پایان دیاستول و پایان سیستول .........................................37

1- 4-1-2 کسر جهشی......................................................................................38

1-5 شبیه­سازی....................................................................................................39

1-5-1 فانتوم­های تصویربرداری پزشکی.............................................................39

1-5-2 فانتوم چهار­بعدی NCAT......................................................................40

1-5-3 مدل­کردن مونته­کارلوی تصویربرداری پزشکی­هسته­ای..............................41

1-5-3-1 اثر شبیه­سازی­های مونته­کارلو ............................................................41

1-5-3-2 بسته­های نرم افزاری مونته کارلو.........................................................41

1-5-3-2-1 برنامه­های مونته­کارلو با هدف عمومی ...........................................41

1- 5-3-2-2 بسته­های شبیه­سازی مونته­کارلو اختصاصی....................................43

1-5-3-2-3 کاربردهایاختصاصی روش مونته­کارلو.........................................44

1-5-3-2-4 SimSET....................................................................................44

1-5-3-2-5 SIMIND ..................................................................................44

1-5-3-2-6 GATE......................................................................................45

فصل دوم.............................................................................................................47

1-2 مروری بر مطالعات .....................................................................................48

2-2 بیان مسئله ...................................................................................................59

2-3 فرضیات تحقیق ..........................................................................................59

فصل سوم............................................................................................................61

3- مواد و روش­ها ..............................................................................................62

3-1تولید فانتوم ..................................................................................................62

3-1-1 سطوحSpline و NURBS ................................................................62

3-1-2 فانتومMCAT.....................................................................................62

3-1-3 فانتوم NCAT......................................................................................63

3-2 بررسی بصری فانتوم­هایNCAT................................................................66

3-2-1: برنامۀ مطلب...........................................................................................67

3-3 ساخت لژیون ..............................................................................................68

3-4 تصویربرداری شبیه­سازی از فانتوم­های تولیدی.............................................70

3-5 تصویربرداری با کد Gate .........................................................................70

3-6 تصویربرداری با مدل SIMIND................................................................72

3-7 پارامتر­دهی مدل شبیه­سازیSIMIND72

3-8 Xeleris....................................................................................................73

3-9 بازسازی......................................................................................................75

3-10 4D-MSPECT.....................................................................................75

فصل چهارم.........................................................................................................76

4- نتایج .............................................................................................................77

4-1 تأثیر حرکت تنفسی......................................................................................77

فصل پنجم ..........................................................................................................92

5- بحث .....................................................................................................93

5-1 بررسی اثر حرکت تنفسی در قسمت­های مختلف یک سیکل تنفسی در تصاویر SPECT قلب............................................................................................93

5-2 تأثیر حرکت تنفسی روی نواحی تحتانی و تحتانی­بین­بطنی....................95

5-3 بررسی تأثیر جا­به­جایی در سیکل تنفسی..............................................96

5-4 تأثیر برنامۀ تصحیح حرکت تنفسی بر نمونه­های اصلاح­نشده................98

 فهرست جداول:

جدول (1-1) مقادیر نرمال کمیت­های قلب در هر تصویربرداری..........................38

جدول(1-2) خصوصیات کدهای رایج مونته­کارلو با اهداف عمومی در مدل کردن سیستم­های تصویربرداری پزشکی­هسته­ای.............................................................42

جدول (1-3) خصوصیات کدهای مونته­کارلو اختصاصی برای شبیه­سازی سیستم­های تصویربرداری پزشکی­هسته-ای...........................................................................43

جدول (3-1) نمودار ضرایب تضعیف بافتی استفاده شده.....................................65

جدول (3-2) نمودار اکتیویتۀ استفاده شده ..........................................................66

جدول (4-1) فاکتورهای اکتیویته شش قسمت ناحیۀ بازال...................................78

جدول (4-2) فاکتور اکتیویته قسمت بازال فانتوم­ها در شش قسمت سیکل تنفسی..................................................................................................................79

جدول (4-3) فاکتور اکتیویته قسمت بازال فانتوم­ها پس از جا­به­جایی در نمودار سیکل تنفسی .......................................................................................................80

جدول (4-4) فاکتور اکتیویته قسمت mid فانتوم­ها با و بدون حرکت تنفسی......81

جدول (4-5) فاکتور اکتیویته قسمت mid فانتوم­ها در شش بخش یک سیکل تنفسی..................................................................................................................82

جدول (4-6) فاکتور اکتیویته قسمت mid فانتوم­ها در جابه­جایی سیکل تنفسی..84

جدول (4-7) فاکتور اکتیویته قسمت apical و apexفانتوم­ها با و بدون حرکت تنفسی..................................................................................................................85

جدول (4-8) فاکتور­های اکتیویته قسمت apical و apex فانتوم­ها در شش قسمت یک سیکل تنفسی.....................................................................................86

جدول(4-9) فاکتورهای اکتیویته قسمت apical و apex فانتوم­هایی که در سیکل تنفسی جابه­جا­شده­اند...........................................................................................87

جدول (4-10) نسبت فاکتور اکتیویته ناحیۀ دیوارۀ تحتانی­بین­بطنی و تحتانی به فاکتور اکتیویتۀ ناحیۀ کناری مربوط به فانتوم­ها در شش قسمت یک سیکل تنفسی..................................................................................................................88

جدول (4-11) نسبت­های فاکتور اکتیوبته ناحبه­های دیوارۀ تحتانی بین­بطنی و تحتانی به فاکتور اکتیویته ناحیۀ کناری فانتوم­هایی که در سیکل تنفسی جابه­جا­شده­اند........................................................................................................................88

جدول (5-1) نسبت نواحی مختلف را برای زن با حرکت تنفسی و بدون حرکت تنفسی بیان می­کند................................................................................................96

جدول (5-2) عدد فانتوم­ها با توجه به عدد k وm که در فرمول قراردارد، به­دست­آمدند...................................................................................................................97

 فهرست نمودارها:

نمودار(1-1)پهنای کامل نصف­ماکسیمم انرژی662Kevپرتوی گامای..................11

نمودار ( 1-2 ) نمودار بهرۀ­ذاتی برحسب انرژی فوتون پرتو گاما­.........................13

نمودار (1-3) منحنی­های آهنگ شمارش واقعی و آهنگ شمارش........................17

نمودار (1-4) سطح زیر منحنی سیکل قلبی نمودار فشار-حجم...........................31

نمودار (1-5) منحنی استرلینگ ...........................................................................34

نمودار (1-6) نمودار­های LV.............................................................................37

نمودار (4-1) مربوط به جدول (4-1) ...............................................................78

نمودار(4-2) منحنی­های سه بخش ابتدای سیکل تنفسی را با منحنی حالت بدون حرکت تنفسی مقایسه می­نماید.............................................................................79

نمودار (4-3) منحنی سه بخش انتهای سیکل تنفسی را با منحنی بدون حرکت تنفسی مقایسه می نماید........................................................................................80

نمودار (4-4) منحنی­های فانتوم­های جا­به­جا­شده در سیکل تنفسی را با منحنی بدون حرکت تنفسی نشان می­دهد..................................................................................81

نمودار (4-5) مربوط به جدول (4-5) ................................................................82

نمودار (4-6) منحنی بدون حرکت تنفسی و منحنی­های سه قسمت ابتدای سیکل تنفسی...................................................................................................................83

نمودار(4-7) منحنی­های بدون حرکت تنفسی و سه بخش انتهایی سیکل تنفسی...83

نمودار(4-8)منحنی بدون حرکت تنفسی با منحنی­های جابه­جایی در سیکل تنفسی...................................................................................................................84

نمودار (4-9) مربوط به جدول (4-9).................................................................85

نمودار(4-10) منحنی بدون حرکت تنفسی با منحنی­های سه بخش ابتدای سیکل تنفسی..................................................................................................................86

نمودار (4-11) منحنی بدون حرکت تنفسی با سه بخش انتهایی سیکل تنفسی..................................................................................................................87

نمودار (4-12) مقایسۀ منحنی بدون حرکت تنفسی با منحنی­های جابه­جایی در سیکل تنفسی........................................................................................................88

نمودار (4-13) منحنی­های نسبت فاکتور اکتیویته­های نواحی دیوارۀتحتانی بین بطنی و تحتانی تمامی حالت­های مورد بررسی با یکدیگر مقایسه شده­اند...................... 89

نمودار (4-14) LPV زن نرمال قبل از تصحیح حرکت تنفسی.............................89

نمودار (4-15) LPV پس از تصحیح حرکت تنفسی...........................................90

نمودار (4-16) LPH زن نرمال قبل از تصحیح حرکت تنفسی............................90

نمودار (4-17) LPH زن نرمال پس از تصحیح حرکت تنفسی...........................91

نمودار (5-1) تغییرات دیافراگم طی یک سیکل تنفسی را نشان می­دهد................94

 فهرست اشکال:

شکل (1-1) ساختمان و کار لامپ photomultiplier .......................................7

شکل (1-2) نمایش کلی دوربین گامای NaI ......................................................8

شکل(1-3) (a) آشکارسازهای تک سر، (b) آشکارسازهای دو سر با زاویه 90­درجه نسبت به­هم، (c) آشکارسازهای دوسر با زاویه 180 نسبت به هم و(d)­آشکارسازهای چندسر ................................................................................................................9

شکل(1-4) روند جمع­آوری حالت­های گیت­شده وگیت­نشده را نشان می­دهد.....10

شکل1-5 نمایش بازده هندسی .........................................................................15

شکل (1-6) آرتیفکت تضعیف بافت پستان........................................................22

شکل 1-7 تضعیف دیافراگم ..............................................................................23

شکل (1-8) نقص واقعی دیوارۀ تحتانی را نشان می­دهد.....................................23

شکل (1-9) در این شکل بیمار حرکت داشته است............................................24

شکل (1-10) بیمار حرکت کرده است...............................................................25

شکل (1-11) منحنی حجم­های مختلف ریه را نشان می­دهد ..............................35

شکل (1-12) تقسیم­بندی بیست­قسمتی­ و نواحی رگ­های بطن­چپ ...................36

شكل (1-13) فانتوم NCAT و نمايش اجزاي هر يك .....................................40

شکل(1-3) توسعه اولیه (چپ) آناتومی NCAT چهاربعدی ................................64

شکل(2-3) برنامۀ imlook3d...........................................................................68

شکل (3-3) ساخت لژیون برای فانتوم­های گیت­نشده ........................................69

شکل (3-4) ساخت لژیون برای فانتوم­های گیت تنفسی شده .............................69

شکل (3-5) تنظیمات فیلتر در سیستمxeleris ..................................................74

شکل (5-1) (a)تصویر فانتوم نرمال گیت­نشده زن بدون حرکت تنفسی(b) قسمت دوم سیکل تنفسی زن نرمال(c) تصویر قسمت پنجم سیکل تنفسی زن نرمال....................................................................................................................95

شکل (5-2) (a) تصویر زن نرمال گیت نشده بدون حرکت تنفسی است که با زن نرمال با حرکت تنفسی مقایسه شده است..............................................................95

شکل (5-3) تصویر تصحیح حرکت تنفسی را نشان می­دهد.................................99

 چکیده

مقدمه: تصویربردای از عضلۀ قلب به­روش SPECT، روشي غير تهاجمي براي تشخيص بيماران مشكوك به بيماري عروق كرونر است. يكي از مهمترين آرتیفکت­هاي حركتي در تصويربرداري به­روش SPECT، حرکت تنفسی است كه سبب کاهش کیفیت تصویر خواهد شد. هدف از اين تحقیق، بررسی تأثير حرکت تنفسی نرمال در ناحیۀ RCA بطن چپ مي­باشد.

مواد و روش­ها: با استفاده از نرم­افزار NCAT، فانتوم­های با و بدون حرکت تنفسی نرمال بصورت معیوب و سالم ساخته شدند (جهت انجام گیت تنفسی، 24 فانتوم در یک سیکل تنفسی برای گروه­های با حرکت تنفسی و یک فانتوم گیت­نشده بدون حرکت تنفسی نیز برای هر گروه ساخته­شد) و با استفاده از كدهاي شبیه­سازی Gate و SIMIND مورد شبیه­سازی قرار­گرفتند. در مرحلۀ بعد، برروی فانتوم­های گیت­شده توسط برنامۀ Matlab چند پردازش انجام­گردید: 1. در هر یک از گروه­های مورد بررسی، تمام فانتوم­ها با یکدیگر جمع­شدند. 2. سیکل تنفسی به شش قسمت تقسیم و فانتوم­های هر قسمت با یکدیگر جمع­گردید. 3. فانتوم­ها در سیکل تنفسی به مقدار 208/0 ثانیه در سه مرحله، جا به جا شدند و سپس با هم جمع گردیدند. 4. در پردازش آخر با یک برنامۀ تصحیح ( که در آن ماکسیمم شمارش­ها، مشخص­ و شمارش­های اطراف به آن نقاط منتقل و با آن ها جمع­می­شوند، معادله­ای برای موقعیت دیافراگم پیشنهاد گردید تا اثر آن را در آن موقعیت­ها بتوان حذف نمود) اثر حرکت تنفسی در آنها تعدیل­گردید. سپس برای تمام فانتوم­های پردازش­شده یک سر منطبق با زبان دستگاه ساخته­شد و بوسیلۀ روش فیلتر­بک­پروجکشن، بدون اعمال تصحیح تضعیف و پراکندگی در workstation دستگاه Xelerisبازسازی­گردید. در پایان، آنالیز کمی خون­رسانی با نرم­افزار 4D-MSPECT در workstation دستگاه Xeleris روی نمونه­­ها انجام­گرفت.

نتایج: مشاهدات حاکی از آن بود که شمارش­ها و نسبت شمارش نواحی تحتانی[1] و دیواره تحتانی بین بطنی[2] به ناحیه کناری[3]، در حضور حرکت تنفسی کاهش­داشته­اند و تصاویر نمونه­های با حرکت تنفسی به تصاویر بیمار قلبی با مشکلی در ناحیۀ تحتانیقلب شباهت پیدا­کردند. انجام گیت تنفسی، نتایج را تعدیل­نمود و حضور آن در روند تصویربرداری ثمر­بخش بود. تصاویر گیت­شدۀ قسمت­های دوم و پنجم سیکل تنفسی به تصاویر بدون حرکت تنفسی نزدیک بودند.

نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان دادند،حرکت تنفسی بیشترین تأثیر را روی ناحیۀ تحتانی و دیوارۀ تحتانی بین­بطنی قلب می­گذارد و با گیت تنفسی و بررسی تصاویر چند قسمت خاص در یک سیکل تنفسی می­توان این تأثیر را تعدیل­نمود. با استفاده از برنامۀ تصحیح حرکت تنفسی پیشنهاد­شده می­توان پس از شبیه­سازی تصویر و قبل از بازسازی، این اثر را تا حد زیادی تصحیح کرد.

 فصل اول:

مقدمه و کلیات

 1- مقدمه و کلیات:

1-1. تصویربرداری­های پزشکی:

تشخیص بیماری ازطریق انجام معاینات فیزیکی و مشاهده نشانه­های بیماری از قدیم در بین اطبا مرسوم بوده­است و در همین راستا کتب بی­شماری نیز نوشته­ شده اند. لیکن با رشد روزافزون جمعیت در جهان و بروز بیماری های پیچیده، تشخیص بیماری ها سخت گردید و امر تشخیص اهمیت خاصی پیدا کرد. در این رابطه روشها و دستگاه های زیادی ابداع و بکار گرفته شدند. تصویربرداری از بخش­های مختلف بدن انسان یکی از بهترین راه­های تشخیصی است که تا­کنون استفاده­شده­است. تصویربرداری، تشخیص به موقع بیماری­ها را ممکن ساخته و موجب کشف بیماری­های بسیار و پدیده های نادر و ناشناخته گشته­است. در طول صد سال گذشته تصویربرداری­ پزشکی رشدی صعودی داشته­است . امروزه از انواع مختلف تصویربرداری به­منظور بررسی اعضاء حیاتی بدن استفاده­می­شود. تصویربرداری پزشکی انواع گوناگونی دارد که بر حسب چشمه­ای که با استفاده از آن تصویربرداری انجام می­شود ، قابل تقسیم بندی هستند.[1]

الف- چشمۀ بیرون بدن:

 • گسیلی

o اشعۀ ایکس

 1. [4]CT
 2. رادیولوژی پروجکشنی
 • بازتاب، شکست

o فراصوت

o آندوسکوپی

o فوتوگرافی

o ویدیوگرافی

ب- چشمه درون بدن :

 • برانگیختگی بیرونی:

o رزونانس مغناطیسی هسته­ای

o بیولومینسانس[5]

 • ردیابی داخلی:

o سینوگرافی[6] تک فوتون

 1. Planar
 2. SPECT

o مقطع نگاری گسیلی پوزیترون

 • چشمۀ طبیعی:

o دمانگاری

o ECG map، EEG

 1-1-1: مقطع نگاری کامپیوتری با پرتوی تابشی:

مقطع نگاری کامپیوتری پرتوی تابشی،گرفتن تصاویری سه بعدی از توزیع اکتیویتۀ رادیوداروی داده­شده به بیمار در یک محیط زنده را ممکن می­سازد. مقطع نگاری کامپیوتری را می­توان به دو گروه عمده تقسیم ­نمود:

 1. مقطع نگاری کامپیوتری با تابش پوزیترون ([7]PET)
 2. مقطع نگاری کامپیوتری با تابش فوتون منفرد([8]SPECT)

1-1-1-1: PET:

مبنای ردیابی در این روش ردیابی پوزیترون است و معمولاً از مواد پرتوزا که پرتو بتا مثبت از خود گسیل می­نمایند ، بهره می­برند. پوزیترون در بدن نابود می­شود. در اثر پدیده نابودی زوج، دو فوتون با انرژی 511 کیلوالکترون­ولت تولید­ می­شوند و در خلاف جهت با زاویه 180 درجه نسبت به یکدیگر شروع به حرکت می­نمایند. این دو فوتون با دوربین­های PET آشکار­شده و محل تولید آن­ها نقطه­یابی می­گردد. در این دوربین­های PET از دوربین­های گاما استفاده می­شود. در این روش، جمع­­آوری در 360 درجه انجام می­پذیرد. سر دوربینPETحلقه­ای قرار دارد که حول محور عمودی بیمار قرار گرفته­است. در این سیستم از کلیماتورهای الکتریکی به­منظور آشکارسازی همزمان دو فوتون استفاده شده است که به آن موازی­سازی الکتریکی گفته می­شود.

رادیوداروهای بی­شماری در PETاستفاده می­شوند، اما استفاده از 82Rb-RbCl در تصویربرداری خون­رسانی قلب و استفاده از 18F-fluorodeoxy glucose در تصویربرداری از مغز، قلب و انواع مختلف سرطان متدوال­تر است.

 1-1-1-2 SPECT:

استفاده از SPECTجهت تصویربرداری ، متداول است. در تصویربرداری با CT و ام.آر.آی ‏ گسترۀ حساسیت آشکارسازی برای غلظت­هایی در حد میلی­مولار می­باشد درحالی­که در مورد PET دقت در حد غلظت­های پیکو­مولار یعنی برابر دقت CTو ام.آر.آی ‏ می­باشد. همچنین در تصویربرداری با CTو ام.آر.آی ‏کنتراست با اختلاف چگالی بافت و حجم آب تعیین می­شود اما در PETو SPECT کنتراست با تعیین مولکول معین که با یکی از ایزوتوپ­های رادیواکتیو یکی از عناصر سازندۀ آن مولکول نشانه گذاری شده­است، حاصل می­شود.

در تصویربرداری­هایSPECTمانند PET، از تکنیک ردیابی استفاده می­شود. در این تکنیک، رادیونوکلئیدهای تزریق­شده در بدن پرتو­دهی می­نمایند. اشعه­های گسیل­شده بوسیله دستگاه­های آشکارساز، گرفته و آشکار می­شوند و سپس مورد آنالیز قرار می­گیرند. دوربین­های تصویربرداری SPECT به دوربین­های گاما معروفند. این دوربین­ها، با چرخش در گستره 180 تا 360 درجه حول بدن بیمار، تصاویر استاتیک از بدن تولید می­نمایند .

 1-1-1-2-1دوربین گاما:

اولین دوربین گاما در سال 1964توسط انگر[9] ساخته­شد. دوربین­ها یا همان آشکارسازها انواع مختلفی دارند که از آن جمله می­توان به آشکارسازهای سوسوزن، آشکارسازهای نیمه هادی، آشکارسازهای گازی اشاره­نمود. آشکارسازهای گازی اولین آشکارسازهایی بودند که برای آشکارسازی ذرات باردار مورد استفاده قرار­گرفتند. این آشکارسازها یک مشکل اساسی داشتند و آن این بود که برای آشکارسازی نیاز به فضای زیادی داشتند، ازین­رو بررسی ذراتی با انرژی بالا در آن زمان امکان­پذیر نبود. با پیشرفت علم و کشف آشکارسازهای جامد ( آشکارسازهای با چگالی بالا)، این مشکل رفع­گردید. آشکارساز های جامد باید دو ویژگی متناقض زیر را دارا می­بودند :

1.تحمل میدان­های الکتریکی قوی توسط ماده آشکارساز و عبور ندادن جریان.

2. عبور آسان الکترون­ها از ماده آشکارساز.

[1]inferior

[2]Infero septal

[3]lateral

[4]Computed Tomography

[5]Bioluminescence

[6]Signography

[7]Positron Emission Tomography

[8]Single Photon Emission Tomography

[9]Anger


مبلغ واقعی 53,640 تومان    26% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 39,694 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۱ آبان ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 644

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

 • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز ....
 • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
 • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
 • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
 • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب