تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 4636
  • بازدید دیروز : 5732
  • بازدید کل : 1179656

تاثیر بی خوابی بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی بازیکنان آماتور فوتبال در پست‌های مختلف بازی


تاثیر بی خوابی بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی بازیکنان آماتور فوتبال در پست‌های مختلف بازی

فهرست مطالب

 عنوان صفحه

فصل اول ـ کلیات تحقیق

1.1 مقدمه:2

2.1 بيان مسئله و فرضيات تحقيق:4

3.1 فرضيات تحقيق:7

4.1 هدف و ضرورت تحقيق8

5.1 اهداف تحقيق10

1.5.1 هدف کلي:10

2.5.1 اهداف اختصاصي:10

6.1 محدوده تحقیق10

7.1 محدوديت هاي تحقیق11

1.7.1 تعريفواژهها،مفاهيمومتغيرها11

فصل دوم ـ مبانی نظری و پیشینیه تحقیق

1.2 مقدمه:14

2.2 توصيف فيزيولوژيکي و رفتاري خواب :15

3.2 مراحل خواب :15

4.2 خواب و ريتم سيرکادين :17

5.2 بيوشيمي خواب :17

6.2 چرخه هاي منظم 90 دقيقهاي خواب (REM):17

7.2 فعاليت ذهني و رواني در طول خواب :18

8.2 چرا ميخوابيم؟18

1.8.2 خواب به عنوان يک پاسخ انطباقي :18

2.8.2 خواب يک فرآيند ترميمي :19

9.2 اثرات فعاليت بدني بر خواب :19

10.2 اثرات فعاليت ذهني و رواني بر خواب :19

11.2 اثرات محروميت از خواب بر سرعت واکنش به محرکها:19

12.2 آيا در حين خواب ترميم فيزيکي صورت ميگيرد؟20

13.2 ساعت زيستي :21

14.2 چرخه هاي شبانه روزي :22

15.2 عواملي که روي زمان خواب اثر ميگذارند :22

16.2 عوامل موثر بر توان بيهوازي :25

17.2 مروري بر پيشينه موضوع:25

18.2 خلاصه و نتيجه‌گيري:30

فصل سوم ـ روش تحقیق

1.3 مقدمه:33

2.3 روش تحقيق33

3.3 جامعه آماري33

4.3 نمونه و روش نمونه گيري:33

5.3 متغير هاي تحقیق34

1.5.3 متغير مستقل34

2.5.3 متغير هاي وابسته34

3.5.3 وسايل و ابزارهاي مورد نياز براي جمع آوري دادهها:35

6.3 معادلات برآوردي36

1.6.3 آزمون 9×4 :36

2.6.3 آزمون دو 50 يارد سرعت (45 متر) :37

3.6.3 آزمون بروس:38

4.6.3 روش اجراي آزمون:39

5.6.3 معادلات برآوردي:40

6.6.3 روايي و اعتبار آزمون:41

7.6.3 ابزار مورد استفاده در تحقیق:41

8.6.3 روش تحقیق و مراحل انجام کار:42

9.6.3 ابزارهاي آماري:43

10.6.3 آمار توصيفي:43

11.6.3 آمار استنباطي:44

فصل چهارم ـ یافته های تحقیق

1.4 مقدمه:46

2.4 تجزيه و تحليل توصيفي داده ها :46

3.4 آزمون فرضيه‌هاي تحقيق:47

فصل پنجم ـ بحث و نتیجه گیری

1.5 مقدمه:58

2.5 بحث و نتيجه گيري58

1.2.5 توان هوازي بيشينه:58

2.2.5 توان بي‌هوازي بيشينه :61

3.5 زمان عکس العمل :62

4.5 دو سرعت و چابکي :64

5.5 نتيجه گيري65

6.5 پيشنهادات کاربردي66

1.6.5يشنهادات برخاسته از پژوهش حاضر براي تحقيقات آينده:66

7.5 محدوديت‌هاي تحقيق67

1.7.5 محدوديت هاي قابل کنترل67

2.7.5 محدوديت هاي غيرقابل کنترل67

منابع و ماخذ68

  فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1.3: شيب و سرعت در آزمون بيشينه بروس39

جدول 2.3: تخمين حداکثر اکسيژن مصرفي در آزمون بروس39

جدول 1.4: ميانگين و انحراف استاندارد مشخصات فردي آزمودنی ها46

جدول 2.4: مقايسه توان هوازي بيشينه در بازیکنان آماتور فوتبال در پست های مختلف بازی ، قبل و بعد از یک دوره 24 ساعتی محرومیت از خواب48

جدول 3.4: مقايسه توان بی هوازي بيشينه در بازیکنان آماتور فوتبال در پست های مختلف بازی، قبل و بعد از یک دوره 24 ساعتی محرومیت از خواب50

جدول 4.4: مقايسه سرعت در بازیکنان آماتور فوتبال در پست های مختلف بازی، قبل و بعد از یک دوره 24 ساعتی محرومیت از خواب52

جدول 5.4: مقايسه چابکیبازیکنان آماتور فوتبال در پست های مختلف بازی، قبل و بعد از یک دوره 24 ساعتی محرومیت از خواب54

جدول 6.4: مقايسه زمان عکس العملبازیکنان آماتور فوتبال در پست های مختلف بازی، قبل و بعد از یک دوره 24 ساعتی محرومیت از خواب56

 فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 1.4: ميانگين توان هوازي بيشينه در بازیکنان آماتور فوتبال در پست های مختلف بازی، قبل و بعد از یک دوره 24 ساعتی محرومیت از خواب48

نمودار 2.4: ميانگين توان بی هوازي بيشينه در بازیکنان آماتور فوتبال در پست های مختلف بازی، قبل و بعد از یک دوره 24 ساعتی محرومیت از خواب50

نمودار 3.4: ميانگين سرعت در بازیکنان آماتور فوتبال در پست های مختلف بازی، قبل و بعد از یک دوره 24 ساعتی محرومیت از خواب52

نمودار 4.4: ميانگين چابکی بازیکنان آماتور فوتبال در پست های مختلف بازی، قبل و بعد از یک دوره 24 ساعتی محرومیت از خواب54

نمودار 5.4: ميانگين زمان عکس العمل بازیکنان آماتور فوتبال در پست های مختلف بازی، قبل و بعد از یک دوره 24 ساعتی محرومیت از خواب56

 فهرست شکلها

عنوان صفحه

شكل 1.3: اندازه‌گيري توان بی هوازی با آزمون رست36

شكل 2.3: اندازه‌گيري چابكي با آزمون دوي 9×4 متر37

شكل 3.3: اندازه‌گيري سرعت با آزمون دوي 45 متر38

شکل 3.4: آزمودني‌ تحقیق در حين اجراي پروتکل بروس40

شکل 3.5: آزمون زمان عکس العمل کامپيوتري از نوع ديداري42

 

 
   
 
 

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) :

هدف از تحقيق حاضر بررسی تاثير بی خوابی بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی بازیکنان آماتور فوتبال در پست های مختلف بازی بود. به همين منظور از بين دانشجويان تیم فوتبال دانشگاه خوارزمی، 15 نفر از هر پست بازی (دروازه بان، دفاع میانی، دفاع کناری، بازیکن میانی و بازیکن مهاجم) به صورت در دسترس انتخاب شدند. قبل و بعد از یک دوره 24 ساعته بی خوابی، از آزمودني­ها آزمون بي‌هوازي رست، چابکي (9×4)، دو سرعت 45 متر و زمان عکس­العمل ديداري و آزمون هوازي بروس گرفته شد و اطلاعات مربوط به اين آزمون­ها ثبت گردید. نتايج تجزيه و تحليل داده­ها نشان داد که 24 ساعت محروميت از خواب بر روی متغیرهای توان هوازي بيشينه، توان بي‌هوازي بيشينه، چابکي، دو سرعت و زمان عکس­العمل ديداري در بازیکنان میانی و مهاجمین، تأثير معني­داری دارد. اين تأثير به صورت کاهش معني­دار در مقادير توان هوازي بيشينه و توان بي‌هوازي بيشينه و افزايش معني­دار در زمان دو سرعت، چابکي و زمان عکس­العمل ديداري در این پست ها نمايان شد. ولی توان هوازی بیشینه در دروازه بانان، و زمان عکس العمل در بازیکنان دفاع میانی و دفاع کناری، تفاوت معنی داری نداشتند. دلیل این امر می تواند عدم اجرای این تمرینات در دوره های تمرینی افراد باشد که نشان می دهد در روز قبل از بی خوابی تمرینات توان هوازی بیشینه برای دروازه بانان، و تمرینات عکس العمل برای بازیکنان دفاع میانی و دفاع کناری، سبب بهبود این عوامل در این آزمودنی ها شده که بی خوابی این بهبود را به وضعیت اولیه (ضعیفتر) بر گردانده است.

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

  

  1.1 مقدمه:

خواب رفتاري فيزيولوژيک است که قسمتي از زندگي روزانه هر فرد را تشکيل مي‌دهد و به عنوان روند مناسبي جهت بازيافت، تجديد و احياي عملکرد سيستم عصبي و سيستم­هاي فيزيولوژيکي بدن مطرح مي­باشد و همين طور مي‌تواند بر ساعت بيولوژيک بدن تأثيرگذار باشد. خواب مکانيسم فيزيولوژيک بدن در بازيافت توان از دست رفته و خستگي ناشي از فعاليت­هاي مغز و بدن در طول زندگي روزمره و يک معيار مهم در حفظ سلامت جسمي و رواني انسان مي‌باشد (گايو و همکاران، 2007). بي­خوابي ممکن است به دو صورت مستقيم و غير مستقيم سبب تحميل هزينه­هاي اجتماعي گردد، که هزينه­هاي مستقيم شامل هزينه اقدامات تشخيصي، درمان و ويزيت پزشکان و هزينه­هاي غير مستقيم شامل ناتواني­هاي مرتبط با وضعيت‌هاي پزشکي متعاقب بي­خوابي، کاهش توليد و تصادفات رانندگي ناشي از بي­خوابي مي­باشد (لوايزا[1] و همکاران، 2001). حدود يک سوم افراد بالغ در طول عمر خود نوعي اختلال خواب را تجربه مي­کنند که در اين ميان بي­خوابي، شايع­ترين و شناخته شده ترين اختلال خواب است. بي­خوابي احساس ناکافي بودن خواب از نظر مقدار يا کيفيت آن است و معمولا با خواب آلودگي در طي روز ارتباط ندارد (سادوک[2] و همکاران، 2003). مطالعات، ريسک افسردگي را در افراد دچار کم‌خوابي تا چهار برابر ذکر کرده‌اند و در کل نتايج مطالعات آينده‌نگر نشانگر اين امر است که اشکالات خواب ممکن است اولين علامت اختلالات رواني از قبيل افسردگي، اضطراب، سوء مصرف الکل و بيش فعالي همراه با کاهش تمرکز باشد (لوايزا و همکاران، 2001، گايو و همکاران، 2007).

تعدادي از افرادي که داراي آمادگي جسماني مطلوبي هستندمانند افراد نظامي، کارگراني که شيفتهاي چرخشي دارند و ورزشکاراني که به مناطق مختلف با ساعت­هاي زماني متفاوت سفر مي­کنند، و علاوه بر اين افرادي که به ارتفاع مي­روند خواب­هايي بدون کيفيت و همراه با افزايش تعداد دفعات بيداري را گزارش کرده­اند (ويلمور و کاستيل، 1380). مدارک موجود پيشنهاد مي­کنند که ورزشکاران از تأثيرات بي­خوابي بر اجرا نگران هستند (لگر[3] و همکاران، 2005).

امروزه پذيرفته شده است که محروميت از خواب (SD)[4] مي تواند بر اجراي انسان تأثير منفي داشته باشد. تحقيقات آزمايشگاهي نشان داده­اند که شماري از عملکردهاي حسي، ادراکي و حرکتي مي­تواند توسط بي­خوابي و يا خواب کافي تغيير يابند (اينويه[5] و همکاران، 1989). بي­خوابي کامل(TSD)[6] بر توجه، اجراي رواني-حرکتي، عملکرد، زمان عکس العمل[7]، حافظه کوتاه مدت، چابکي، عملکرد بصري، خستگي و .... تأثير منفي مي­گذارد (هورن و استبرگ[8]، 1976، هورن و پتيت[9]، 1958). شماري از جمعيت هاي شاغل و يا ورزشکار ممکن است در معرض بي‌خوابي و يا کم‌خوابي قرار گيرند. اين شمار مي‌تواند شامل افراد نظامي، کارگران و يا ورزشکاراني که به مناطقي با محدوده زماني متفاوت سفر مي‌کنند، باشد. علاوه بر اين، افرادي که به ارتفاعات بالا سفر مي‌کنند و يا از تجهيزاتي مانند چادرهاي فاقد اکسيژن کافي استفاده مي­کنند، خواب هاي بي­کيفيت و همراه با افزايش تعداد دفعات بيداري را گزارش کرده­اند (فيليپس[10] و همکاران، 1989).

نخوابيدن و يا کم‌خوابيدن به مدت يک يا دو روز منجر به پديده­اي به نام وام خواب مي­شود که از آن به عنوان اختلاف ميزان ساعاتي که افراد نياز به خواب دارند و ساعاتي که مي­خوابند، ياد مي شود. اين پديده را شايد بتوان به افزايش ميزان هورمون خواب در بدن نسبت داد، گرچه تحقيق روي خلبانان هواپيماهاي مسافربري با پروازهاي طولاني مدت آن نظريه را رد کرد، ولي تاکنون توجيه قابل قبول­تري براي اين پديده ارائه نشده است (ماتئو[11]، 1977). هرگاه هرگونه اختلالي در اين فرآيند در يک ورزشکار بوجود آيد، موجبات نگراني آن ورزشکار را به همراه خواهد آورد و نگراني ناشي از اين اختلال مشکل آفرين­تر از کمبود خواب در اجراي بهينه مهارت­هاي ورزشي است (آنگوس[12]، 1985، هاتيوگليو[13]، 1997). اگرچه که به نظر مي‌رسد محروميت از خواب موجب ايجاد شرايط استرس‌زا مي‌شود، اما نتايج واقعي از مطالعات بدست آمده مؤيد چنين قضيه­اي نمي­باشد (سيلي[14]، 1955). به نظر مي‌رسد که اثر محروميت از خواب در مورد عملکرد ذهني آزمودني­ها مشهود باشد و پارامترهاي فيزيولوژيکي نظير ضربان قلب، حداکثر اکسيژن مصرفي، فشار سيستوليک و دياستوليک در طول محروميت از خواب تغيير معناداري نداشته باشند و عدم توانايي در حفظ و پايداري عملکرد ذهني در طول اين دوره، به خستگي رواني مرتبط باشد. بنابراين در صورتي که ورزشکاران به لحاظ ذهني و رواني آماده باشند و از انگيزه کافي برخوردار باشند، نبايد در مورد عملکردشان پس از يک يا دو شب بي­خوابي نگران باشند (ونهلدر[15]، 1999). اما از طرفي کمبود اطلاعات و از طرفي ديگر عدم تشابه نتايج مطالعات، لزوم انجام پژوهش­هاي بيشتر را در اين زمينه آشکارتر مي­نمايد.

2.1 بيان مسئله و فرضيات تحقيق:

بيشتر ورزشکاران، متخصصان و مربيان ورزشي بر اين باورند که استراحت فيزيکي و خواب به مدت زمان کافي براي تمام اجراهاي ورزشي و فعاليت هاي بدني حياتي است. اما متاسفانه، شواهد و مدارک کافي براي اثبات اين ادعا وجود ندارد. از طرفي، برخي از مدارک موجود پيشنهاد مي­کنند که ورزشکاران از تأثيرات بي­خوابي بر اجرا نگران هستند (لگر و همکاران، 2005). با اين وجود، در حال حاضر اطلاعات علمي کافي در زمينه تاثيرات فيزيولوژيکي و روانشناختي بي­خوابي وجود ندارد. به طور کلي مي­توان گفت که تأثير بي­خوابي بر عواملي چون قدرت عضلاني، توان هوازي و بي­هوازي و بعضي از متغييرهاي فيزيولوژيکي مانند ضربان قلب، تهويه و مصرف اکسيژن) به طور کافي مشخص نشده است (دواسمس[16] و همکاران، 1995). در مورد روابط جنبه­هاي متعدد خواب و عملکرد ورزشي مطالعات تقريبا اندکي انجام گرفته است. يکي از دلايل اندک بودن مطالعات و شواهد مربوط به اين زمينه مي­تواند اين باشد که اعمال بي­خوابي به آزمودني­ها مي‌تواند از لحاظ اخلاقي با مشکل مواجه است.

مطالعاتي که برتأثير بي­خوابي انجام شده است نشان داده‌اند که بي­خوابي 72-30 ساعته واکنش­هاي قلبي-تنفسي به ورزش و اجراي هوازي و غيرهوازي را تغيير نمي­دهند (کوپس[17] و همکاران، 1993؛ دواسمس و همکاران، 1995). به هر حال مشاهده شده است که 30 ساعت بي­خوابي متغيرهاي قلبي-تنفسي در ورزش را کاهش مي­دهد (آزبوي[18] و همکاران، 2009). گزارش شده است که اجراي ورزشي در بعضي از افراد مي‌تواند نسبت به بي­خوابي حساس باشد و در برخي ديگر چنين نباشد (آزبوي و همکاران، 2009). مطالعات تجربي بسيار کمي بر روي تأثير بي­خوابي در اجراي ورزشي اجرا شده است (آزبوي و همکاران، 2009). در واقع چند مورد از تحقيقاتي که بر روي تأثير بي­خوابي بر اجراي ورزش انجام شده است يافته­هاي متناقضي را گزارش کرده­اند و هیچ تحقیقی نیز به مطالعه تاثیر بی خوابی بر بازیکنان آماتور فوتبال نپرداخته است.

پیشرفت روزافزون علوم ورزشی و یافته های جدید در قلمرو ورزش و کاربرد آنها در توسعه و بهبود وضعیت جسمانی، روحی و روانی، اجتماعی، فیزیولوژیکی، تکنیکی و تاکتیکی ورزشکاران،موجب جهش حیرت انگیز رکوردها و نتایج حاصل از اجرای حرکات ورزشی شده است. این پیشرفت و ترقی مدیون گزارش های تحقیقی بیشماری است که در زمینه کاربرد علوم ورزشی از قبیل علم تمرین، فیزیولوژی ورزش، روانشناسی ورزش، تغذیه ورزش و غیره صورت گرفته است. فوتبال یکی از رایج ترین و محبوب ترین ورزش ها در جهان محسوب می شود (اکبلوم، 1986؛ تامیلتی، 1993؛ اینکلار، 1994؛ جوردن و همکاران، 1996). در سال های اخیر، مدارس فوتبال حرفه ای متعددی برای تربیت بازیکنان جوان و مستعد در سراسر جهان دایر شده است (استرویر و همکاران، 2004)که نشان از رشد روزافزون آن در بین نوجوانان و جوانان کشورهای جهان دارد. در طی سال های گذشته، اطلاعات علمی قابل توجهی در مورد فیزیولوژی و پزشکی فوتبال جمع آوری شده است. این تحقیقات عمدتا نیمرخ آنتروپومتریک و فیزیولوژیک ایده آل بازیکنان نخبه و آماتور فوتبال در آمریکا و غرب اروپا را ارزیابی کرده اند، در حالی که اطلاعات توصیفی در مورد ویژگی های بازیکنان نخبه و آماتور فوتبال در سایر نقاط جهان بسیار کم و محدود است (استوجیک، 2003). در کشور ما نیز با توجه به رشد روزافزون فوتبال در بین نوجوانان و جوانان کشور، بجاست که با تعمق بیشتر به این رشته نگریسته شده و با استفاده از روش های علمی، موانع موجود تا حد امکان شناسایی و از سر راه برداشته شوند. فوتبال ورزشی دشوار است که در آن فعالیت های متعددی به صورت هوازی و بی هوازی از قبیل دوهای با شتاب تند شونده یا کند شونده سریع، تغییر جهت های سریع، شوت زدن، تکل زدن و ... وجود دارد (بنگسو و لیندکوسیت، 1992؛ ویسلوف، 1998). بر اساس نتایج تحقیقات، بازیکنان فوتبال برای موفقیت در آن نیاز به ویژگی های فیزیکی و فیزیولوژیکی سطح بالایی از قبیل توان هوازی، توان بی هوازی، قدرت عضلانی، سرعت، چابکی و انعطاف پذیزی دارند (میناسیان، 1376؛ بنگبو و همکاران، 1991؛ آرناسون، 2004) که بی خوابی می تواند تاثیری بر این فعالیت ها داشته باشد. با این همه، گزارش تحقیقات مختلفی (بنگبو همکاران، 1991؛ ریلی، 1994؛ استرویر و همکاران، 2004) نشان داده اند که الگوی فعالیت های بازیکنان فوتبال در پست های مختلف بازی متفاوت است. با توجه به اینکه نیازهای فیزیولوژیکی بازیکنان در پست های مختلف بازی متفاوت است، انتظار می رود که این ویژگی ها در پست های مختلف بازی نیز متفاوت و تاثیر بی خواب نیز بر آنها متفاوت باشد (دیسالو و پیگوزی، 1998). بیشتر تحقیقات انجام شده در این زمینه نیز موید این مطلب است که نیمرخ فیزیولوژیک بازیکنان فوتبال در پست های مختلف بازی متفاوت است (پوگا و همکاران، 1991؛ دیویس و همکاران، 1992؛ ورما و همکاران، 1997؛ ویسلوف، 1998؛ بنگسبو، 2002).

مکانيزمي که توسط آن بي­خوابي کوتاه مدت (کمتر از 36 ساعت) مي­تواند بر اجراي جسماني تاثير بگذارد، همچنان که بسياري از تحقيقات پيشين اشاره کرده­اند، واضح نيست. اين امر مي‌تواند به دليل تغييرات ايجاد شده در عوامل قلبي-عروقي مانند اکسيژن مصرفي، نسبت تبادل تنفسي، ضربان قلب و يا ساير فاکتورهاي عصبي از قبيل زمان عکس العمل ارادي و غير ارادي باشد (فيليپ[19] و همکاران، 2005؛ تومپوروسکي[20] و همکاران، 1986). در برخي تحقيقات نشان داده شده است که دوره­هاي محروميت طولاني از خواب (تا 65 ساعت) اختلالاتي را در خلق و خوي بوجود آورده و باعث مي­شود که عملکرد شناختي فرد کاهش يابد. اين موارد با طولاني شدن دوره بي­خوابي افزايش مي­يابد (نايتون[21] 1970؛ مورگان[22]، 1982؛ ويلکينسون[23]، 1985).

[1]. Loayza et al

[2]. Sadock

[3]. Leger et al

[4]. Sleep Deprivation

[5]. Inoue et al

[6]. Total Sleep Deprivation

[7]. Reaction Time

[8]. Horn and stberg

[9]. Horn and pettit

[10]. Philips et al

[11]. Matthew

[12]. Angus

[13]. Hativioglio

[14]. Selye

[15]. Van helder

[16]. Devasmes

[17]. Copes

[18]. Azboy

[19]. Philip

[20]. Thomporoski

[21]. Naiton

[22]. Morgan

[23]. Wilkinson


مبلغ واقعی 51,360 تومان    24% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 39,034 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب