تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 4684
  • بازدید دیروز : 5206
  • بازدید کل : 990388

تاثير متقابل خستگي و ساختار کف پا بر ويژگي هاي کينماتيکي راه رفتن


تاثير متقابل خستگي و ساختار کف پا بر ويژگي هاي کينماتيکي راه رفتن

فصل اول: کليات پژوهش

1-1. مقدمه.... 3

1-2. تعريف مساله و بيان نکات اصلي...4

1-4 اهداف پژوهش.... 7

.1-4-1 هدف کلي. 7

1-4-2. اهدف جزيي.... 7

1-5. فرضيه­هاي تحقيق. 7

1-6. روش اجراي پژوهش....7

1-7. محدوديت­هاي پژوهش.. 9

1-8. تعريف عملياتي واژه­ها..... 9

فصل دوم: پيشينه تحقيق

2-1. مقدمه............................................ 15

2-2. آناتومي و ساختار پا............................. 14

2-3. مفاصل پا........................................ 15

2-4. قوس­هاي پا....................................... 18

2-5. عضلات عمل کننده روي مجموعه پا..................... 19

2-5-1. عضلات قسمت خارجي پا......................... 19

2-5-6. عضله درشت نئي قدامي......................... 20

2-5-7. عضله دوقلو.................................. 21

2-5-8. عضله نعلي................................... 22

2-5-9. عضله نازک نئي طويل........................ 22

2-6. کف پاي صاف....................................... 23

2-7. انواع کف پاي صاف.............................. 24

2-7-1 کف پاي صاف منعطف............................. 24

2-7-2. کف پاي صاف غير منعطف(سخت).. 26

2-8. عوارض ناشي از صافي کف پا......................... 27

2-9. راه رفتن........................................ 27

2-9-1. اصطلاح شناسي راه رفتن.......................... 27

2-9-2 بيومکانيک راه رفتن............................. 29

2-10. سيکل راه رفتن................................ 31

2-11. مراحل تشکيل دهنده فاز استانس................. 35

2-12. رويدادهاي مرحله نوسان........................ 37

  1. مرحله پروپالژن................................. 37

2-13. استرايد، استپ، کدنس......................... 39

2-14. حرکت مفاصل.. 42

2-15. حرکات در صفحه ساجيتال....................... 43

2-16. خستگي.......................................... 45

2-16-1. خستگي در سطح سيستم اعصاب مرکزي............... 46

2-16-2. خستگي در سطح نخاع و اعصاب محيطي.............. 46

2-16-3. خستگي در محل اتصال عصبي عضلاني47

2-16-4. خستگي در عضله................................ 48

2-17. پروتکلهاي خستگي اندام تحتاني................... 48

2-18. ميزان درک فشار (RPE)49

2-19. اثر خستگي بر پارامترهاي بيومکانيکي راه رفتن.... 50

فصل سوم: روش پژوهش

3-1. مقدمه............................................ 55

3-2. نوع تحقيق........................................ 55

3-3. جامعه آماري و نحوه گزينش نمونه­ها................. 55

3-3-1. شرايط عمومي ورود به آزمون...................... 55

3-3-2 شرايط اختصاصي ورود به آزمون55

3-3-2-1 شاخص قوس..................................... 56

3-3-2-2. ارتفاع ناوي نرمالايز شده .................... 58

3-3-2-3. افت ناوي..................................... 59

3-3-3. مشخصات آزمودني­هاي شرکت کننده در پژوهش60

3-4. متغيرهاي تحقيق................................... 61

3-4-1 متغيرهاي مستقل................................. 61

3-4-2 متغيرهاي وابسته61

3-5 ابزار اندازه­گيري.................................. 62

3-6. روش اجراي پژوهش.................................. 65

3-7. تجزيه و تحليل داده­هاي کينماتيکي................. 66

3-8. روش­هاي آماري..................................... 68

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

4-1 مقدمه71

4-2 نتايج حاصل از پيش آزمون........................... 71

4-2-1 مقايسه زواياي مفاصل گروه­هاي کف پاي صاف و نرمال طي پيش آزمون................................................. 71

4-2-2 مقايسه متغيرهاي سري زماني گروه­هاي کف پاي صاف و نرمال طي پيش آزمون............................................. 74

4- 3. مقايسه تفاوت­هاي درون گروهي...................... 75

4-3-1. بررسي نتايج حاصل از مقايسه متغيرهاي زواياي مفصلي در پيش و پس آزمون گروه نرمال................................. 75

4-3-2 بررسي نتايج حاصل از مقايسه متغيرهاي زواياي مفصلي در پيش و پس آزمون گروه کف پاي صاف.............................. 78

4-3-3 بررسي نتايج حاصل از مقايسه متغيرهاي سري_ زماني پيش و پس آزمون گروه نرمال...................................... 81

4-3-4 بررسي نتايج حاصل از مقايسه متغيرهاي سري_ زماني پيش و پس آزمون گروه کف پاي صاف................................. 82

4-4 نتايج حاصل از مقايسه تفاوت­هاي بين گروهي.......... 84

4-4-1 بررسي نتايج حاصل از مقايسه مقادير تغييرات زواياي مفاصل بين گروه هاي کف پاي صاف و نرمال در پاي راست و چپ.......... 84

4-4-2 بررسي نتايج حاصل از مقايسه داده­هاي سري زماني مفاصل بين گروه­هاي کف پاي صاف و نرمال............................ 85

4-5. مقايسه تفاوت­هاي بين گروهي در پس­آزمون.......... 94

4-5-1. مقايسه نتايج حاصل از ميانگين­هاي داده­هاي زواياي مفاصل بين گروه­هاي کف پاي صاف و نرمال در پاي راست و چپ در پس­آزمون 94

4-5-2. مقايسه نتايج حاصل از اختلاف ميانگين­هاي داده­هاي سري-زماني بين گروه­هاي کف پاي صاف و نرمال در پاي راست و چپ در پس­آزمون ................................................... 95

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

5-1. مقدمه......................................... 99

5 -2. بررسي نتايج حاصل از پيش آزمون............... 99

5-2-1. زواياي مفصلي مچ پا زانو و ران در مرحله ضربه پاشنه 99

5-2-2. زواياي مفصلي مچ پا زانو و ران در مرحله ميانه استانس 100

5-2-3 زواياي مفصلي مچ پا زانو و ران در مرحله پروپالژن 101

5-3 بررسي نتايج حاصل از مقايسه تفاوت هاي درون گروهي 102

5-4 بررسي نتايج حاصل از مقايسه تغييرات متغيرها بين گروه­ها در پس آزمون............................................. 103

5-5. بررسي نتايج حاصل از مقايسه تفاوت­هاي بين گروهي در پس آزمون ................................................... 104

5-6. نتيجه­گيري نهايي.............................. 104

5-7. پيشنهادات................................... 104

پيوست الف: رضايت نامه................................. 101

پيوست ب: پرسشنامه ورود به آزمون....................... 102

منابع................................................. 103

 فهرست جداول

جدول 2-1. عوامل ايجاد کف پاي صاف در گروه هاي مختلف سني.26

جدول 2-2. مقياس 20-6 نمره­اي RPE...................... 50

جدول 3- 1. مشخصات دموگرافيکي آزمودني هاي شرکت کننده در پژوهش.61

جدول 4-1. مقايسه نتايج پيش آزمون متغيرهاي زوايه­اي مفاصل بين گروه هاي کف پاي صاف و نرمال................................ 72

جدول 4-2. مقايسه نتايج پيش آزمون متغييرهاي سري زماني بين گروه هاي کف پاي صاف و نرمال................................ 74

جدول 4-3. مقايسه نتايج حاصل از مقايسه متغيرهاي سري_ زماني پيش و پس آزمون گروه نرمال................................... 81

جدول 4-4. مقايسه نتايج حاصل از مقايسه متغيرهاي سري_ زماني پيش و پس آزمون گروه کف پاي صاف.............................. 82

جدول 4-5 مقايسه نتايج حاصل از مقايسه مقادير تغييرات زواياي مفاصل بين گروه ها در پاي راست و چپ.................... 84

جدول 4-.6 مقايسه نتايج حاصل از داده­هاي سري زماني مفاصل بين گروه­هاي کف پاي صاف و نرمال در پاي راست و چپ............... 85

جدول 4-7.نتايج حاصل از اختلاف ميانگين­هاي داده­هاي زواياي مفاصل بين گروه­هاي کف پاي صاف و نرمال در پاي راست و چپ در پس­آزمون 94

 فهرست اشکال

شکل 2- 1. مفصل تالوکرورال (مچ پا)..................... 16

شکل 2- 2. محور مفصل ساب تالار.......................... 17

شکل 2- 3. وضعيت محور مفصل ساب تالار17

شکل 2- 4. سوپينيشن (راست) و پرونيشن (چپ).18

شکل 2- 5. قوسهاي کف پايي.............................. 19

شکل 2- 6. تست جک ..................................... 25

شکل 2- 7. مراحل مختلف راه رفتن........................ 31

شکل 2- 8. مرحله استانس سيکل راه رفتن ................. 32

شکل 2- 9. مرحله نوسان سيکل راه رفتن .................. 33

شکل 2- 10. تماس اوليه ................................ 33

شکل 2- 11. صاف شدن پا ................................ 34

شکل 2- 12. مرحله مياني استانس......................... 34

شکل 2- 13. جدا شدن پاشنه از زمين ..................... 34

شکل 2- 14. جدا شدن انگشتان ........................... 35

.شکل2-16: فوت فلت36

شکل 2-17: ميداستانس36

شکل2-18: جدا شدن پاشنه.37

شکل 2-19 : جدا شدن پنجه37

شکل2-20: مرحله شتاب گرفتن38

شکل 2-21 : مرحله ميانه نوسان 38

شکل 2-24: زواياي مفاصل44

شکل 3- 1. نواحي سه گانه کف پا و دستورالعمل محاسبه شاخص قوس.56

شکل 3- 2. طبقه بندي انواع پا براساس شاخص قوس.57

شکل 3-4 . نحوه محاسبه مساحت در نرم افزار Autocad58

شکل 3-5. ارتفاع ناوي، طول محور بريده شده پا .......... 59

شکل 3- 6. نحوه اندازهگيري افت استخوان ناوي.60

شکل 3- 7. L wand و مارکرهاي مورد استفاده62

شکل 3- 8. فضاي آزمايشگاه و محل قرارگيري دوربينها در نرم افزار و در آزمايشگاه63

شکل 3- 9. محيط نرم افزار vicon64

شکل 3- 10 مارکرهاي نصب شده روي اندام تحتاني.......... 66

شکل 3-11. راه رفتن در مسير، لحظه برخورد پاشنه و بلند شدن پنجه66

شکل 3-12. نمايي از نرم افزار vicon هنگام تجزيه و تحليل دادهها و فيلترينگ.............................................. 67

 فهرست نمودارها

 نمودار 4-1 مقايسه مقادير زواياي مفصل مچ پا در زيرفازهاي استانس طي پيش و پس آزمون در پاي راست گروه نرمال............................ 75

نمودار 4-2 مقايسه مقادير زواياي مفصل زانو در زيرفازهاي استانس طي پيش و پس آزمون در پاي راست گروه نرمال75

نمودار 4-3 مقايسه مقادير زواياي مفصل ران در زيرفازهاي استانس طي پيش و پس آزمون در پاي راست گروه نرمال............................ 76

نمودار 4-4 مقايسه مقادير زواياي مفصل مچ در زيرفازهاي استانس طي پيش و پس آزمون در پاي چپ گروه نرمال................................. 76

نمودار 4-5 مقايسه مقادير زواياي مفصل زانو در زيرفازهاي استانس طي پيش و پس آزمون در پاي چپ گروه نرمال.............................. 77

نمودار 4-6 مقايسه مقادير زواياي مفصل ران در زيرفازهاي استانس طي پيش و پس آزمون در پاي چپ گروه نرمال.............................. 77

نمودار 4-7 مقايسه مقادير زواياي مفصل مچ پا در زيرفازهاي استانس طي پيش و پس آزمون در پاي راست گروه کف پاي صاف....................... 78

نمودار 4-8 مقايسه مقادير زواياي مفصل زانو در زيرفازهاي استانس طي پيش و پس آزمون در پاي راست گروه کف پاي صاف78

نمودار 4-9 مقايسه مقادير زواياي مفصل ران در زيرفازهاي استانس طي پيش و پس آزمون در پاي راست گروه کف پاي صاف79

نمودار 4-10 مقايسه مقادير زواياي مفصل مچ در زيرفازهاي استانس طي پيش و پس آزمون در پاي چپ گروه کف پاي صاف79

نمودار 4-11 مقايسه مقادير زواياي مفصل زانو در زيرفازهاي استانس طي پيش و پس آزمون در پاي چپ گروه کف پاي صاف80

نمودار 4-12 مقايسه مقادير زواياي مفصل ران در زيرفازهاي استانس طي پيش و پس آزمون در پاي چپ گروه کف پاي صاف......................... 80

 فصل اول

 کليات پژوهش

 1-1. مقدمه

امروزه در آزمايشگاه­هاي مجهز بيومکانيکي، به جنبه­هاي مختلف عوامل تأثير گذار در کنترل پاسچر و راه رفتن پرداخته مي­شود تا درک بهتري از تأثير اين عوامل بر پارامتر­هاي راه رفتن پيدا کنند. راه رفتن يکي از وظايف پيچيده انسان است که به ترکيبي از عملکرد سيستم­هاي اسکلتي و عصبي_عضلاني نياز دارد. وقتي عملکرد اين سيستم­ها آسيب ببيند و يا هماهنگي آن­ها مختل شود، باعث تغييراتي در بيومکانيک راه رفتن و کنترل حرکتي انسان مي­شوند (winter,1991,1994). همگان بر اين اعتقادند که بسياري از آسيب­هاي پا از انحرافات پاسچري[1]، "انحرافاتي که در ساختار پا باعث بيش­تر يا کم­تر شدن دامنه حرکتي و متعاقب آن جلوگيري از از ايجاد ثبات و حرکت­پذيري مناسب در زمان لازم در راه رفتن مي­شوند" ناشي مي­شود. به­طور مثال ساختار پا، اغلب به­عنوان يک ريسک فاکتور براي گسترش بعضي از آسيب­هاي رايج پا و مچ مانند، استرس فراکچرها در اندام تحتاني، تندونيت خلفي درشت نئي، درد مرکزي پاشنه، تندونيت آشيل و التهاب نيام کف پايي از ديگر عوامل، شناخته مي­شود.

ارتباط بين ساختار و پاتولوژي پا هنوز دقيقا مشخص نشده است، با اين حال به روشني اثبات شده است که پا قابليت و پتانسيل ابتلا به صدمات و انحرافات ساختاري را دارد. پاي انسان تنها محل تماس بدن با زمين در هنگام حرکت مي­باشد و پاسچر پا مي­تواند در نحوه تقسيم شدن نيروي عکس­العمل زمين در اندام ­ها نقش اساسي ايفا کند. خستگي عضلاني در طي کارهاي روزمره و يا فعاليت­هاي ورزشي و بازتواني اتفاق مي­افتد (Cifrek et al,1999).

عضلات چهار سر راني از بزرگ‌ترين عضلات بدن محسوب شده و در طي فعاليت­هاي حرکتي نقش اساسي براي توليد حرکت و جذب نيروهاي تماسي در طي تماس پا با زمين دارند (Hamil & Knutzen,2009). انحرافات از پاسچر طبيعي، نقش اصلي پا که انتقال مناسب نيروهاي عمل و عکس العمل بين بدن و زمين مي­باشد را تحت تاثير قرار داده و مي­تواند باعث عدم کارآيي پا و متعاقبا آسيب اندام تحتاني شود. در اين پژوهش محقق بر آن است تا با اعمال خستگي، کينماتيک اين تغييرات آسيب­زا را مشخص نمايد.

 1-2. تعريف مساله و بيان نکات اصلي

از آنجا که پا مهم­ترين وسيله تعامل بين زمين و بدن انسان است، ساختار و نوع آناتومي پا بر راه رفتن عاملي تاثير گذار است (Ledoux and Hillstrom ,2002). به طوريکه هرگونه انحراف در پا ها اثر خود را به شکل زنجيروار به مفاصل و اندام فوقاني انتقال مي­دهد. راستاي غير طبيعي پا به­ طور نظري باعث حرکت غيرطبيعي پا هنگام راه رفتن مي­شود.از اين رو، بروز ناهنجاري در اين ناحيه به لحاظ بيومکانيکي حائز اهميت است(Zifchockand,2008). يکي از شايع­ترين ناهنجاري ناحيه پا، کف پاي صاف مي­باشد(Lee, Vanore et al. ,2005). عوامل زيادي بر بيومکانيک راه رفتن اثر مي­گذارند مانند بيماري­هاي عصبي-عضلاني، ضايعات مغزي-نخاعي، آسيب­ديدگي رباطي-مفصلي و خستگي، که مي­توانند کنتيک، کينماتيک، الگوي فعاليت عضلاني و مصرف انرژي را در حين راه رفتن تغيير دهند (Winter,1991;Yoshino,2004). حرکت يکي از جنبه­هاي اصلي زندگي است و راه رفتن به عنوان مهارت پايه، بيشترين بخش فعاليت حرکتي روزمره انسان را به خود اختصاص داده است (Winter,1991,1995). خستگي يکي از خواص عضلات است که نتيجه آن کاهش عملکرد سيستم­هاي متابوليکي و عصبي- عضلاني براي استمرار فعاليت است. خستگي باعث کاهش قدرت ارادي و ظرفيت عملکردي عضلات، اختلال در فعال سازي همزمان عضلات آگونيست و آنتاگونيست، و در نهايت کاهش عملکرد و کارايي سيستم عصبي عضلاني مي­شود. خستگي عضلات پيرامون يک مفصل (خستگي موضعي) مي­تواند باعث تغيير الگوي حرکت، تغيير در هم انقباضي عضلات آن مفصل، تغيير در حس وضعيت مفصل و در نتيجه افزايش ريسک آسيب‌ديدگيشود Paillard, 2012(Walsh et al,2011;Davidson,2009).اين عضلات در توليد توان اندام تحتاني براي پيشروي و انتقال بدن بسيار مهم بوده و ممکن است در طي فعاليت­هاي مختلف، در معرض استفاده بيش از حد و در نتيجه خستگي موضعي قرار گيرند (Pincivero et al,2006; Hamil & Knutzen,2009). خستگي اين گروه­هاي عضلاني مي­تواند باعث بروز تغييرات کنتيکي و کينماتيکي اندام تحتاني در حين راه رفتن شود (Parijat & Lockhart, 2008). صافي کف پا وضعيتي است که در آن قوس طولي داخلي، که تمام قسمت داخلي پا را در بر مي­گيرد از بين رفته يا کاهش مي­يابد(Chen, et al. ,2010). صافي کف پا باعث حرکت و فعاليت عضلاني اضافي شده و نه تنها باعث افزايش بار اعمال شده بر ساختار پا مي­شود، بلکه باعث ازبين رفتن عملکرد طبيعي پا مي­شود(Levinger, et al. ,2010). افراد داراي صافي کف پا نسبت به افراد عادي دو برابر بيش­تر در معرض شکستگي ناشي از فشار و شکستگي ناشي از خستگي قرار مي­گيرند( Hajilou,2012). حال اين سؤال­ها مطرح هستند که اولا آيا خستگي عمومي عضلات اندام تحتاني و بطور کلي خود فرد، باعث تغيير در کينماتيک اندام تحتاني در طي راه رفتن مي­شود و ثانيا آيا اثر خستگي در افراد کف پاي صاف، بيشتر از اثر آن در افراد سالم است؟

1-3. ضرورت انجام پژوهش

[1]- Postural Deviation


مبلغ واقعی 53,160 تومان    26% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 39,338 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۱ آبان ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 818

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب