تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 5331
 • بازدید دیروز : 8755
 • بازدید کل : 360550

رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر


رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 چکیده فارسی1

فصل اول: کلیات تحقیق2

1-1- مقدمه3

1-2- بیان مسأله4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق6

1-4- اهداف تحقیق7

1-5- سؤالات تحقیق8

1-6- فرضیه های تحقیق8

1-7- معرفی متغیرها و نقش آن ها در تحقیق8

1-8- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق9

فصل دوم: مرور منابع، ادبیات تحقیق، پیشینه تحقیق10

2-1- مقدمه11

2-2- راه های انتخاب روش های تربیتی11

2-3- تعریف سبک های فرزندپروری12

2-4- عوامل مؤثر بر سبک های فرزندپروری13

2-5- تکنیک های والدین جهت اعمال کنترل15

2-6- سنخ شناسی فرزندپروری17

2-7- روابط والدین- فرزندان در ادوار مختلف20

2-8- انواع تیپ های خانواده23

2-9- سبک های فرزندپروری23

2-10- تاریخچه هوش هیجانی29

2-11- هوش هیجانی چیست؟31

2-12- نظریه هایی در باب هوش32

2-13- هیجان چیست؟34

2-14- فواید هیجان37

2-15- زیان های هیجان38

2-16- نقش هیجان ها در هوش38

2-17- هوشبهر و هوش هیجانی39

2-18- مؤلفه های هوش هیجانی41

2-19- هوش هیجانی و موفقیت شغلی43

2-20- هوش هیجانی و سلامت43

2-21- چه كسی به هوش هیجانی (EQ) نیاز دارد؟44

2-22- كاربردهای هوش هیجانی در محیط كار50

2-23- تعریف پرخاشگری52

2-24- نشانه های پرخاشگری53

2-25- انواع رفتارهای پرخاشگرانه53

2-26- انواع پرخاشگری از لحاظ تعداد افراد57

2-27- نظریه های پرخاشگری58

2-28- عوامل مؤثر در بروز پرخاشگری60

2-29- عوامل تشدید کننده پرخاشگری68

2-30- اصول پیشگیری از رفتارهای پرخاشگرانه68

2-31- شیوه هایی برای کنترل پرخاشگری69

2-32- روش های برخورد با جریان پرخاشگری71

2-33- تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده پیرامون موضوع تحقیق75

فصل سوم: روش شناسی تحقیق81

3-1- مقدمه82

3-2- روش پژوهش82

3-3- جامعه آماری82

3-4- جمعیت نمونه82

3-5- روش نمونه گیری82

3-6- روش های جمع آوری داده ها83

3-7- ابزار اندازه گیری داده ها83

3-8- مراحل و چگونگی اجرای پژوهش85

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها85

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق87

4-1- مقدمه88

4-2- تجزیه توصیفی داده ها88

4-3- تحلیل استنباطی داده ها97

فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات104

5-1- مقدمه105

5-2- یافته های توصیفی105

5-3- بحث و بررسی فرضیه ها106

5-4- محدودیت های پژوهش109

5-5- پیشنهادها110

منابع و مأخذ111

منابع فارسی112

منابع انگلیسی117

پیوست ها120

پرسشنامه ها121

محاسبات آماری129

چکیده انگلیسی138

 فهرست جداول

عنوان صفحه

 جدول 2-1. چارچوب هوش هیجانی42

جدول 4-1. شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق88

جدول 4-2. فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک سن89

جدول 4-3. فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک پایه تحصیلی90

جدول 4-4. فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک وضعیت تحصیلی پدران91

جدول 4-5. فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک وضعیت مادران92

جدول 4-6. فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک شغل پدران93

جدول 4-7. فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک شغل مادران94

جدول 4-8. فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک تعداد فرزندان95

جدول 4-9. فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان درآمد خانواده96

جدول 4-10. نتایج حاصل از آزمون ام. باکس97

جدول 4-11. نتایج آزمون لاندای ویلکز97

جدول 4-12. نتایج آزمون لون جهت سنجش برابری واریانس ها98

جدول 4-13. نتایج آزمون های اثرات بین آزمودنی ها98

جدول 4-14. محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه فرعی اول99

جدول 4-15. خلاصه مدل رگرسیون به روش همزمان بر حسب ضریب همبستگی و ضریب تعیین99

جدول 4-16. نتایج تحلیل واریانس100

جدول 4-17. نتایج مربوط به ضرایب تأثیر رگرسیونی متغیر پیش بین بر متغیر ملاک100

جدول 4-18. محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه فرعی دوم101

جدول 4-19. خلاصه مدل رگرسیون به روش همزمان بر حسب ضریب همبستگی و ضریب تعیین101

جدول 4-20. نتایج تحلیل واریانس102

جدول 4-21. نتایج مربوط به ضرایب تأثیر رگرسیونی متغیر پیش بین بر متغیر ملاک102

فهرست نمودارها / اشکال

عنوان صفحه

 نمودار 4-1. فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک سن89

نمودار 4-2. فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک پایه تحصیلی90

نمودار 4-3. فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک وضعیت تحصیلی پدران91

نمودار 4-4. فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک وضعیت تحصیلی مادران92

نمودار 4-5. فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک شغل پدران93

نمودار 4-6. فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک شغل مادران94

نمودار 4-7. فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک تعداد فرزندان95

نمودار 4-8. فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان درآمد خانواده96

 چکیده فارسی

هدف: این پژوهش با هدف رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر انجام شد. روش: روش تحقیق همبستگی می باشد و جامعه آماری آن 582 نفر از دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان سیاهکل در سال تحصیلی 94-93 بودکه تعداد 234 نفر به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های شیوه های فرزندپروری والدین، هوش هیجانی و پرخاشگری پاسخ دادند. داده های حاصل به روش تحلیل پیرسون و رگرسیون چند متغیره با نرم افزار SPSSتجزیه و تحلیل شد.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که با اطمینان 99/0 و سطح خطای کوچکتر از 01/0 بین سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری در نوجوانان دختر رابطه وجود دارد. همچنین با اطمینان 99/0 و سطح خطای کوچکتر از 01/0 بین سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی در نوجوانان دختر رابطه وجود دارد و با اطمینان 99/0 و سطح خطای کوچکتر از 01/0 بین سبک فرزندپروری والدین با پرخاشگری در نوجوانان دختر رابطه وجود دارد.

 واژه گان کلیدی:سبک فرزندپروری والدین، هوش هیجانی، پرخاشگری

فصل اول: کلیات تحقیق

 کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

درمتوناسلامی سبک های فرزندپروری[1]فعالیتیپیچیدهشاملرفتارها،آموزشها،تعامل ها و روش هایی است کهجداودرتعاملبایکدیگربررشدمعنوی،عاطفیدرابعادفردیو اجتماعیتأثیر میگذارد. از دیدگاهاسلام،مسئولیتتربیتفرزنددردورانکودکیبرعهده پدرومادراستتاآنجا که یکیاز حقوقفرزندانبهشمارآمدهاست. امامصادق (ع) سهحق رابرپدرلازممیدانندکه یکی جدیت در تربیتاوست. ایشانمیفرمایند: فرزند بر پدر سه حق دارد؛ انتخاب همسر مناسب برایاو، نامنیک نهادنبراووجدیتدرتربیتفرزند (بیرامی، بهادری و خسروشاهی، 1389).

ازنظرتاریخیمدارسهموارهبرآموزشتحصیلیكودكان، تقویتمهارتهایآنهادر خواندن، نوشتن وحسابكردن متمركزبودهاند،اماامروزهمتخصصانآموزشوپرورش دریافتهاندكه چالش هایعصر جدیدوخواستهایكنونی جامعه، نیازمندمهارتهای افزودهایدرحیطةآگاهی هیجانی، تصمیمگیری، تعارضاجتماعیوحلتعارضاند (نیکوگفتار، 1388). بارهااصطلاحپرخاشگری[2]راشنیدهایم،اما هنگامیكه میخواهیمآنراتحلیلیاتعریف كنیم كاری بسیارمشكل استوایناصطلاحمبهمبهنظر میرسد،كشتارهایدسته جمعی، قتلهای انفرادی،تجاوز، تبعیض،محرومكردناز حقوقاولیه،همه گویایچهرةزشتو خشنانساننسبتبه همنوعانخوداست (کریمی، 1385).نتایجپژوهشهانشان داده است كهپرخاشگریازشاخصهای مهمپارهایازاختلالات روانیماننداختلالسلوكواختلال شخصیتضداجتماعی بهشمارمیآید. همچنینرفتارپرخاشگرانهبا بیماریهایجسمانی مانند بیماری قلبوعروقوسردردتنشی نیزدر ارتباطاست.علاوهبراین، پژوهشهای دیگرنشانمیدهدكه افراد پرخاشگرنسبتبه سایرین از نظر شیوةتفكرمتفاوتهستند،آنها راهبردهایمثبتكمترینسبتبه افراد دیگرارائهمیدهند، بیشتر اطمیناندارندكهراهبرد پرخاشگرانه سازگارانهتر استواینطورقضاوت میكنندكهراهبردهای پرخاشگرانهكمتر باعثآسیبمیشود (عارفیورضویه، 1388).

پرخاشگرییكیازمسائلمهمدردوران دانش آموزی استوبهعنوانیكمشكلشدید وروبه افزایشدرمیان نوجوانان و جوانانشناختهشدهاست. درحالحاضرپرخاشگرییك مسألةاجتماعی و یكیازموضوعاتاساسیبهداشتروانی[3] بهحسابمیآید. مشاهده جهان اطراف نشانمیدهدكه این مشكلرفتاریدربینهمةانواع جانداران،طبقاتاجتماعی- اقتصادیومراحلمختلفسنی دیده میشود. مسائلمرتبطباخشممانند رفتارهای مقابله ای،خصومتوپرخاشگریازعللاصلی مراجعة نوجوانانو جوانان بهمراكزمشاوره ورواندرمانی است (سوخودولسكی و همکاران[4]، 2008). عدم مهار رفتار پرخاشگرانهعلاوهبر اینكهباعثایجادمشكلات بینفردیوجرموبزهوتجاوزبهحقوق دیگران میشود، ممكن استدرونریزی[5]شودوباعثانواعمشكلاتجسمی-روانیمثلزخممعده، سردردهای میگرنیوافسردگیگردد (نیكولسون[6]، 2013).

اگر چه انسان در حوزههایمختلفبامسائلمتنوعیرو بهرواستبااینحال میتوان اصولیكلی را درنظرگرفتكهتقریباًدرهرنوع مسائلیكاربردداردوشاملمجموعة پیچیدهایازمؤلفههای شناختی، رفتاریونگرشیوفرایندهایچندمرحلهایاست. هوش هیجانی[7] نوعی پردازشاطلاعات هیجانیاست كهشاملارزیابیصحیح،بیان مناسبوتنظیم سازگارانةهیجانمیشود.همچنینهوش هیجانیبه طور گستردهایبهعنوانظرفیتدرك وكنترل هیجاناتخودودیگرانتعریفمیشود.

نظریةهوشهیجانیدیدگاهجدیدیدربارةپیشبینیعوامل مؤثربرموفقیتوهمچنین پیشگیری اولیه ازاختلالاتروانی رافراهممی كند. باتوجهبهاینكهپرخاشگرینوعی، هیجانمحسوبمیشود ویكی ازمؤلفههای هوشهیجانیمدیریتهیجاناتاستبهنظر میرسدبا استفاده از آموزش هوش هیجانی و بکارگیری سبکهای فرزندپروری،بتوان پرخاشگریرادر افراد مهار كرد. ارتباطهوش هیجانیباعملكرد بهتروموفقتردر محیط های تحتتنیدگیوهمراهبافشارروانیاجتماعینشان دادهشدهاست. این پژوهش هم بدنبال مطالعه سبک فرزندپروری والدین و هوش هیجانی با پرخاشگری در بین نوجوانان دختر است.

1-2- بیان مسأله

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی[8] ازمشخصاتبارزاختلال سلوكدركودكان از پرخاشگری و ناسازگاریدرروابطبین فردیناممی بردكهمشكلاترفتاریبین فردی، رفتاریو هیجانیمختلفیرا برایاین كودكانوخانواده هایآنانایجادمی كند. روانشناسان اجتماعی پرخاشگری رابه صورتآسیب رساندنعمدی به دیگرانوخشونترانیزمبادرت كنشیعمدیبرای آسیب رساندن جسمانی به دیگران تعریف می کنند (فرجاد و محمدی اصل، 1387). دلوکیو و الیوی[9] (2005) پرخاشگریرارفتارقابل مشاهدهكه به قصد آسیب رساندن به دیگران باشد، تعریف می کند. رفتارهایضداجتماعیوپرخاشگری درزمرةشایع ترینعلل ارجاعكودكانو نوجوانان به كلینیك های بهداشتروانیهستند. عدممهاررفتار پرخاشگرانه علاوهبراینكه می تواند موجب ایجاد مشكلاتبین فردیو جرمشود،درون ریزی رانیزبه همراهداردوموجببروز انواع مشكلاتجسمیو روانی، مانندزخممعده، سردردو افسردگیمی شود. ماتسون[10] (2007) معتقد است كه انواعشدید مشكلات رفتاری می تواند بسیار خطرناكباشد. بهرشد شخصیصدمهبزند، فرصت های یادگیریو رفتارسازگارانه را كاهشدادهو سرانجامكیفیت زندگی شخصیراتحتتأثیر قراردهد. رفتارپرخاشگرانة دورانكودكی می تواند به عنوانیك عاملپیش بینی كنندهبرایبزهكاری، سوء مصرفمواد، افسردگی،افت تحصیلی و ... باشد. شواهد نشانمی دهد كه رفتار ضداجتماعی دوران خردسالیباناتوانیهایدورانبزرگسالی در ارتباطاست (به نقل از دان و فایت[11]، 2010).

دیدگاه هاینظری،عواملمختلفیرادربروزرفتارهایپرخاشگرانهمؤثرمی دانند. فابیان[12] (2010) ارتباط بین اختلالاتعصب شناسیوعصبروانشناختی،وپرخاشگریوخشونت راشایانتوجه می داند. مك اندرو[13] (2009) نقشومقدارترشحهورمون هادربروز رفتارهای پرخاشگرانهرامؤثر می داند. ازنظر دانگجوسو و همکاران[14] (2008) تعاملاتنامناسببین سیستم هایسروتونینو دوپامین در كرتكسپیشانی احتمالاًساز و كار مهمیاستكهارتباط بینپرخاشگریتكانشیو اختلالاتپیرو آنرا به دنبالدارد. دیدگاهیادگیریاجتماعی عوامل مختلفیمانندتجربه هایگذشتة فرد،پاداش هاییكه از تجربه هایگذشتهیا حالنصیب افرادمی شودو مشاهدةرفتاردیگرانرادر بروزپرخاشگریمورد توجه می دانند (به نقل از ریچاردسون و هاموگ[15]، 2007).

هوش هیجانی[16] آخرین و جدیدترین تحول در زمینه فهم ارتباط بین تعقل و هیجان است. علی رغم دیدگاه ها، نگاه واقع بینانه به ماهیت انسان نشان می دهند که انسان برای سازگاری و چالش در زندگی به عملکرد منسجم قابلیت های هیجانی و منطقی وابسته است. در برخی مواقع محققان ادعا می کنند که خود آگاهی و زندگی درونی به طور چشم گیری توسط تجربه های هیجانی مشخص می شود، لذا هوش هیجانی می تواند با مشکلات هیجانی زیادی که ریشه در تجارب میان فردی و درون فردی دارند، مرتبط باشد (آستین و همکاران[17]، 2005). در این پژوهش هم این سؤال مطرح است که آیا سبک فرزندپروری والدین و هوش هیجانی با پرخاشگری در بین نوجوانان دختر رابطه دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

خانواده به عنوان اولین کانون اجتماعی، عوامل مختلفی دارد که یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد فرزندان بویژه رشد روانی آنها، چگونگی روش های تربیتی والدین در چارچوب خانواده است. روش تربیتی والدین در تکوین شخصیت و هم چنین سازگاری آنان با وضعیت مختلف اجتماعی مؤثر است. روابط مطلوب میان والدین و فرزندان در سلامت روان فرزندان تأثیر فراوان دارد. ارتباط والدین و فرزندان از جمله موارد مهمی است که سال ها نظر صاحبنظران و متخصصان تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است. در متون اسلامی نیز فرزندپروری فعالیتی پیچیده شامل رفتارها، آموزش ها، تعامل ها و روش هایی است که جدا و در تعامل با یکدیگر بر رشد معنوی، عاطفی در ابعاد فردی و اجتماعی تأثیر می گذارد. از دیدگاه اسلام، مسئولیت تربیت فرزند در دوران کودکی بر عهده پدر و مادر است تا آنجا که یکی از حقوق فرزندان به شمار آمده است (پرچم و همکاران، 1391). هوش هیجانی، ‌تركیب عاطفه با شناخت و هیجان با هوش است. بنابراین می تواند در توانایی به كارگیری هیجان ها به منظور كمك به حل مشكلات و داشتن زندگی اثر بخش باشد. شناخت احساسات و توانایی ها را می توان در برانگیختن خودمان و دیگران استفاده كنیم و بدانیم آیا این هیجان ها و عواطف موجب تسهیل یا مانع برقراری تعامل با دیگران می شود (گلمن[18]، ‌2009).

[1] -Parenting Style

[2] -Aggression

[3] -Mental Health

[4] -Sukhodlsky & et al

[5] - Importing

[6] -Nicholson

[7] -Eemotional Intelligence

[8] -Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder

[9] -Delvecchio & Olivey

[10] -Matson

[11] -Dunn & Fait

[12] - Fabian

[13] - McAndrew

[14] - Dongiu Seo & et al

[15] -Richardson & Hammock

[16]- Emotional Intelligence

[17] - Austin

[18] - Golman


مبلغ واقعی 43,500 تومان    24% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 33,060 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۷ آبان ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 447

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1396/11/12 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید3 دی1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به تغییرات تلگرام 1دی1396 کسب ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

انتخاب شغل در کم تر از یک ساعت !!!!! (ویژه)

انتخاب شغل در کم تر از یک ساعت !!!!! (ویژه)

کتاب راهنمای انتخاب بهترین شغل برای شما بخشی از کتاب راهنمای انتخاب بهترین شغل برای شما : چگونه شغل انتخاب کنیم ؟ یکی از مسائلی که همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده مسئله شغل و اشتغال است. تا پیش از به دنیا آمدن انسان هرگز مشخص نیست که وی چه کاره خواهد شد دوران کودکی به ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

دانلود رایگان فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود رایگان فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

در این فیلم آموزشی تهیه شده قصد داریم به طور کامل و قدم به قدم مراحل راه اندازی ماژول GPS با کامپیوتر و همچنین روش راه اندازی ماژول GPS با استفاده از میکروکنترلر را خدمت کاربران عزیز سایت آموزش دهیم . این مجموعه ی آموزشی برای اولین بار توسط سایت انجمن الکترونیک به زبان ...

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان وهمسر(فوق حرفه ای وVIP)

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان وهمسر(فوق حرفه ای وVIP)

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان وهمسر(فوق حرفه ای وVIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...


مطالب تصادفی

 • برنامه ريزي به منظور توانمندسازي وساماندهي سكونتگاهاي غيررسمي....
 • برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز....
 • بررسي و تحليل شواهد ژئومورفيك زمين ساخت فعال....
 • بررسي و تحليل پالئوژئومورفولوژي کوير دق سرخ ....
 • بررسی و تحلیل عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در مناطق روستایی (شهرستان خنداب استان مرکزی)....
 • ال-کارنیتین مایع بادی اتک 2000 - 500 میلی‌لیتر
 • Arginine Shock - 260 Caps آرژنین شوک بادی اتک – 260 عدد کپسول
 • Lipo 100 - 120 Caps
 • آمینو وی گلد

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب