تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1004
  • بازدید دیروز : 4294
  • بازدید کل : 996804

پراکنش وتنوع قارچMacrophomina phaseolina (Tassi) Goid با استفاده از کلرات پتاسيم در استان مازندران


پراکنش وتنوع قارچMacrophomina phaseolina (Tassi) Goid با استفاده از کلرات پتاسيم در استان مازندران

چکیده:

پوسیدگی ذغالیسویا ناشی از (Tassi) GoidMacrophomina phaseolinaیکی از بیماری­های مهم سویا در ایران وجهان به شمار می­رود.قارچ عامل بیماری، خاکزاد و بذر­زاد بوده که موجب خسارت کمی و کیفی محصول می­گردد. بنابراین شناسایی، گسترش و کنترل بیماری از اهمیت فراوانی در ایران برخوردار است. برای کنترل شیمیایی این بیماری به علت خاکزی بودن، محدودیت­هایی مثل مشکلات زیست محیطی و اقتصادی در استفاده از سموم وجود دارد. تعیین میزان آلودگی خاک به قارچ عامل بیماری برای مدیریت کنترل آن از اهمیت زیادی برخوردار است. در این بررسی تعداد اسکلروت­های موجود در خاک مزارع مختلف، درصد آلودگی مزارع به بیماری، تعیین نقشه پراکنش بیماری در استان مازندران، میزان آلودگی بذر، گروه­بندی جدایه­های قارچ M. phaseolinaبراساس محیط کلرات پتاسیم، تعیین دمای کمینه، بهینه و بیشینه رشد قارچ عامل بیماری در آزمایشگاه و تأثیر شرایط خاک در باقی ماندن میزان اسکلروت در خاک بررسی گردید. در این بررسی تعداد اسکلروت­ها در خاک حداکثر با میانگین 5/27 عدد در خاک­هایی با بافت سبک در شمال استان مازندران و حداقل با میانگین 6/14 عدد در هر گرم خاک در جنوب مازندران با خاک­هایی با بافت سنگین تعیین گردید. بیشترین درصد آلودگی مزارع سویا به بیماری پوسیدگی ذغالی در شمال استان مازندران با 28 درصد و کم­ترین آن در جنوب استان مازندران با 5/8 درصد تعیین گردید. با استفاده از محیط کلرات پتاسیم جدایه­های قارچ M. phaseolinaدارای سه شکل نرمال، پرمانند و با رشد محدود بودند. دمای کمینه، بهینه و بیشینه رشد قارچ به ترتیب 10، 35 و 40 درجه سانتی گراد تعییین گردید.

کلمات کلیدی: سویا، پوسیدگی ذغالی، اسکلروت، درصد آلودگی، رشد کلنی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول : مقدمه

1- 1- تاریخچه و گیاه شناسی سویا3

1-2- بیماری های سویا6

1-2-1-پوسیدگی ذغالی(Soybean Charcoal Rot6

1-2-2- بیماری پوسیدگی فیتوفترایی سویا(phytophtora rotof soybean) 8

1-2-3- بیماری مرگ گیاهچه(Rhizoctonia solani 9

1-2-4-بیماری ناشی از نماتدها در سویا11

1-3- اهداف تحقیق12

فصل دوم : مروری بر منابع

2-1- بیماری پوسیدگی ذغالی14

2-2- میزبان­های مهم قارچ(M. phaseolina) در ایران14

2-3- پراکنش جغرافیایی قارچ عامل پوسیدگی ذغالی(M. phaseolina)

در ایرانو جهان18

2-4- زیست شناسی قارچ عامل بیماری20

2-5- Macrophomina phaseolina24

2-6- ریخت شناسی قارچ M. phaseolina26

2-7- چرخه زندگی M. phaseolina29

2-8- نشانه­ها و زمان ظهور بیماری پوسیدگی ذغالیدر مزارع سویا 30

2-9- گروه­بندی قارچ M. phaseolina با استفاده از محیط کلرات پتاسیم 34

2-10- عوامل موثر در زنده ماندن اسکلروت در خاک.......... 35

2-11- اهمیت و خسارت بیماری.................................................... 37

2-12- مدیریت کنترل بیماری...................................................... 38

2-12-1- آبیاری و تأمین رطوبت مناسب خاک در ماه­های خشک 38

2-12-2- آلودگی بذر به قارچ عامل بیماری ....................... 38

2-12-3- تناوب زراعی................................................................... 39

2-12-4- تأثیر عملیات شخم­زنی در تراکم جمعیت قارچ M. phaseolina در خاک40

2-12-5- حذف اندام­های آلوده محصول بعد از برداشت....... 40

فصل سوم : مواد و روش­ها

3-1- نمونه برداری، جداسازی و خالص سازی قارچ عامل بیماری 42

3-1-1- نمونه برداری................................................................... 42

3-1-2- جدا سازی و خالص سازی قارچ عامل بیماری............ 43

3-2- گروه­بندیجدایه­های قارچ M. phaseolina از مناطق مختلف مازندران با استفاده

از محیط کشت اختصاصی کلرات پتاسیم...................................... 44

3-3- تعیین درصد آلودگی مزارع سویا به پوسیدگی ذغالی 46

3-4- تعیین جمعیت اسکلروت­های قارچ در خاک....................... 47

3-5- تعیین درصد آلودگی بذر.................................................... 49

3-6- ارزیابی بیماری پوسیدگی ذغالی در مراحل مختلف رشدی گیاه سویا............................................................................................................. 50

3-7- اندازه­گیری وزن صد دانه................................................. 52

3-8- تعیین دمای کمینه، بهینه و بیشینه­ی سرعت رشد پرگنه­های قارچ52

فصل چهارم : نتایج

4-1- جدایه­های قارچ عامل بیماری........................................... 55

4-2- علائم بیماری پوسیدگی زغالی ناشی از قارچ M. phaseolina56

4-3- مشخصات قارچ عامل بیماری(M. phaseolina)....................... 61

4-4- پراکنش قارچ عامل بیماری در استان مازندران....... 63

4-5- گروه­بندی جدایه­های قارچ M. phaseolina در محیط کلرات پتاسیم 64

4-6- جمعیت اسکلروت­های قارچ عامل بیماری در خاک.......... 70

4-7- درصد آلودگی مزارع سویا به بیماری پوسیدگی ذغالی 74

4-8- درصد آلودگی بذر................................................................. 75

4-9- تعیین دمای کمینه، بهینه، بیشینه­ی سرعت رشد پرگنه­های قارچ 78

فصل پنجم : بحث و بررسی .................... 79

پیشنهاد................................. 83

فصل ششم : منابع.......................... 84

چکیده انگلیسی............................ 97

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-1- سطح زیر کشت و میزانتولیدسویا دردنیاوعمده­ترین کشورهايتولیدکننده طی

سال­های 2003 تا2006.................................................................... 5

جدول1-2- سطح زیر کشت و میزان تولید سویا درکشور و استان­­ مازندران طی سال­های

1385 تا 1389......................... 5

جدول2-1- میزبان های مهم قارچ M. phaseolina درایران........ 15

جدول2-2- رده­­بندی قدیم و جدید قارچ عامل بیماری(M. phaseolina) 25

جدول2-3- میزان نفوذ آب در خاک­های مختلف........................... 36

جدول3-1-مراحل مختلف رشدی گیاه سویا.................................. 52

جدول 4-1- مشخصات محل و میزبان جدایه های قارچ M. phaseolina55

جدول 4-2- واکنشرشدیجدایه­های قارچM. phaseolinaجداشده

ازمیزبان هایمختلفوتیپ­های رشدی حاصلازآن­هابررویمحیطحاویکلراتپتاسیم.................................................................................................. 66

جدول4-3- مقایسه 24 ایزوله قارچ M. phaseolina براساس میزان رشد شعاعی در محیط

PDA و محیط کلرات پتاسیم................................................ 68

جدول 4-4- تعداد اسکلروت­ها در انواع بافت­ خاک، اسیدیته(PH)و درصد

مواد آلی(%O.C)................................................................................. 70

جدول4-5- تعیین درصدآلودگی بذر............................................... 76

جدول4-6- تعیین اندازه­گیری وزن صد دانه............................. 77

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل1-1- پوسیدگی ذغالی سویا.................................................... 7

شکل1-2- بیماری پوسیدگی فیتوفترایی سویا................................ 9

شکل1-3- بیماری مرگ گیاهچه سویا............... 10

شکل1-4- نماتد گره ریشه............................................................ 11

شکل2-1- پراکنش جغرافیایی قارچ M. phaseolinaدر ایران19

شکل2-2- پراکنش جغرافیایی قارچ M. phaseolinaدر جهان..... 20

شکل2-3- انتقال قارچ عامل بیماری از طریق بذر.............. 23

شکل2-4- جوانه زدن اسکلروت...................................................... 23

شکل2-5- بذر آلوده جوانه زده که به سرعت از بین می­رود 24

شکل2-6- اسکلروت­های(سختینه­ها) سیاه رنگ قارچ با ظاهر مشبک مانند27

شکل2-7- اسکلروت­ها از اجتماع سلول­های هیف به وجود می­آیند 27

شکل2-8- در اوایل رشد هیف­ها کاملاً شفاف و فاصله بین جداره­های عرضی خیلی زیاد است................................................................................ 28

شکل2-9- با افزایش سن قطر هیف­ها افزایش یافته و سیتوپلاسم آن­ها حفره­دار می­شود.................................................................................................. 28

شکل2-10- ریسه قارچ عامل بیماری با حالت فشردگی در محل انشعاب 29

شکل2-11- A))در مراحل اولیه آلودگی طوقه بوته­های آلوده در محل تماس با سطح خاک و کمی

بالاتر به رنگ قهوه­ای روشن درمی­آید، B))در مراحل انتهایی، آلودگی تا قسمت بالای ساقه پیشروی

کرده و ساقه به رنگ قهوه­ای تیره تا سیاه دیده می­شود. 32

شکل2-12- A)) در بوته­های سالم بافت کاملاً شفاف و زنده است و ریشه­های فرعی وجود داشته

B)) در بوته­های آلوده، زیر اپیدرم کاملاً حالت ذغالی دارد و ریشه­های فرعی وجود ندارد............................................................................ 33

شکل2-13- تشکیل اسکلروت در بافت زیر اپیدرم................... 34

شکل2-14- مثلث بافت خاک............................................................ 36

شکل3-1- مزرعه سویا آلوده به بیماری پوسیدگی ذغالی(دشت ناز- ساری)............................................................................................................. 42

شکل3-2- جدا­سازی قارچ M. phaseolinaروی محیط کشت PDA..... 43

شکل3-3- خالص­سازی قارچ M. phaseolinaروی محیط کشت PDA... 44

شکل3-4- محیط کشت کلرات پتاسیم........................................................ 45

شکل3-5- کادر اندازی و شمارش تعداد گیاهان سالم و آلوده 46

شکل 3-6- جداسازی و تعیین جمعیت اسکلروت­های قارچ در خاک 47

شکل3-7- شمارش اسکلروت­ها در نمونه خاک..................................... 48

شکل3-8- (A). بذرهای حاصل از بوته­های سالم در تشتک­های پتری حاوی محیط کشت

PDAB)). بذرهای حاصل از بوته­های آلوده در تشتک­های پتری حاوی محیط کشت PDA............................................................................................. 49

شکل3-9- A)) بذور جدا شده از بوته­های سالم B)) بذور جدا شده از بوته­های آلوده با

لکه­های قهوه­ای تا سیاه در روی آنها........................................ 52

شکل3-10- A)) قرار دادن دیسک 5 میلیمتری قارچ در وسط پتری حاوی محیط کشت PDA

B)) رشد پرگنه­ها پس از 24 ساعت.............................................. 53

شکل4-1- مزرعه سویا آلوده به بیماری پوسیدگی ذغالی... 57

شکل4-2- تشکیل نشدن غلاف در اثر خشکیدگی پیش از موعد. 57

شکل4-3-A)) بذور حاصل از بوته­های سالم (B) بذور حاصل از بوته­های آلوده ................................................................................................ 58

شکل4-4- علائم آلودگی در ساقه­های آلوده سویا................... 59

4-5- ریشه سالم وآلوده به بیماری پوسیدگی ذغالی.......... 60

شکل4-6- (A)پرگنه­های قارچ به رنگ سفید شیری B)) ریسه جوان با سیتوپلاسم دانه دانه......................................................................................... 61

شکل4-7- A)) پرگنه­هایی به رنگ قهوه­ای کم رنگ (B) حفره­دار شدن ریسه­ها با افزایش سن.................................................................................. 62

شکل4-8- (A) پرگنه­ها به رنگ سیاه B)) سیاه رنگ و بند بند شدن ریسه­ها در مراحل نهایی

رشد ریسه­ها....................................................................................... 62

شکل4-9- مناطق عمده گسترش بیماری در مازندران.............. 63

شکل4-10- رشد عادی و نرمال قارچ عامل بیماری بر روی محیط کلرات پتاسیم............................................................................................... 64

شکل4-11- رشد قارچ عامل بیماری به شکل پرمانند بر روی محیط کلرات پتاسیم............................................................................................... 65

شکل4-12- رشد محدود قارچ عامل بیماری بر روی محیط کلرات پتاسیم 65

شکل4-13- مقایسه 24 ایزوله قارچM. phaseolina براساس میزان رشد 69

شکل4-14- میزان آلودگی خاک به اسکلروت­­های قارچ در مناطق مختلف استان مازندران........................................................................................... 71

شکل4-15- تعداد اسکلروت­ها در بافت­های مختلف خاک در مناطق مختلف مازندران........................................................................................... 72

شکل4-16- جمعیت اسکلروت­های قارچ در اسیدیته­های مختلف خاک در مناطق مختلف مازندران 73

شکل4-17- تعداد اسکلروت­های قارچ عامل بیماری در %OCمختلف 74

شکل4-18- میانگین درصد آلودگی مزارع سویا به بیماری پوسیدگی ذغالی در مناطق مختلف

استان مازندران.............................................................................. 75

شکل4-19- (A)بذور حاصل از بوته­های سالم (B) بذور حاصل از بوته­های آلوده که قادر

به جوانه­زنی نبودند................................................................... 77

شکل4-20- درصد آلودگی بذر........................................................08

فصل اول

مقدمه

1- 1- تاریخچه و گیاه شناسی سویا:

این گیاه در فارسی با نام­هایمتفاوتی از جمله، سوژا،سویا، لوبیا روغنی، لوبیا چینی، نخود فرنگی چینی ولوبیا منچوری مشهور است. نام آن علمی Glycine max (L) و ازتيره نخود (Fabaceae)می باشد که آن را بهانگلیسی soybeanمی­نامند. سویا گیاهی است که در بهاربعنوان کشت اول و در تابستان بعنوان کشت دوم کاشته میشود . سویا دارای ریشه اصلی عمیقی بوده که می تواند تا 150 سانتی متری خاک نیز نفوذ نماید. در سویا علاوه بر ریشه اصلی، ریشه فرعی به صورت حجمی نیز وجود دارد که در صورت مساعد بودن شرایط و وجود باکتری های همزیست سویا ، ازت موجود در هوا را، در گره­های ریشه سویا تثبیت می نماید . سویا گیاهی روزکوتاه است. رنگ گلهای آن متنوع می باشد سفید ، بنفش(از جمله صورتی) و گل آذین آن، خوشه ای و دانه­های آن کلیوی یا گرد می باشند. سویا در دمای 8 تا 10 درجه ی سانتی­گراد جوانه می زند، گیاهی است خودگشن و میزان دگر گشنی در آن کمتر از 5 درصد گزارش شده است . لذا می توان از بذور برداشت شده برای کشت سال های بعد استفاده کرد. گلدهی در سویا با روزهای کوتاه تحریک می شود . وزن هزار دانه در سویا بین 80 تا 450 گرم متغیر است. اما در ارقام زراعی متداول وزن هزار دانه، بین120 تا 230 گرم می باشد. دانه که بازده اقتصادی سویا است حدود 47 درصد وزن اصلی گیاه را درزمان رسیدن تشکیل می دهد.این گیاه برای اولین بار در دشتهایشمال چین در قرن یازدهم قبل از میلاد کشت می شد و بیش از 3000 سال قدمت دارد. طی چندین هزار سال سویا در شرق آسیا جهت تغذیه و بعنوان داروی تعدادی از بیماریهای انسان و همچنین تغذیه دام به کار می رفت. امروزه حدود 30 درصد روغن گیاهی در دنیا، از سویا بدست می­آید. میزان خسارت این بیماری((M. phaseolina در کاهش محصول سویا در کشورهای آرژانتین، برزیل، کانادا، هندوستان، پاراگوئه و ایالت متحده امریکا در سال 1994 برابر با 23/1 میلیون تن (Wrather, 1995; Wrather et al., 1997) گزارش گردید. کاهش محصول بر اثر این بیماری در ایالات متحده امریکا 98/1 ، 28/0 و 49/0 میلیون تن به ترتیب در سالهای 2003، 2004 و 2005 بوده است (Wrather and Koenning, 2006).اين دانهروغني به عنوان يك محصول بومي تا آغاز اين قرن كهآمريكا آن را به يك محصول تجارتي عمده تبديل كرد در انحصار آسيا باقي ماند.سويا در سال 1882 به برزيل راه يافت. برزيل اكنون يكي از توليد كنندگان و صادر كنندگان عمده سويا در جهان است. اروپائيان هم در قرن 17 با سويا به عنوان يك غذاي عجيب شرقي آشنا شدند. سويا در سال 1790 به انگلستان راه يافت و در باغ‌هاي نباتي كاشته شد. در حال حاضر آمريكا بيشترين ميزان تولید انواع سويا را در اختيار دارد كه هر چند از حيث ظاهر شباهتي به هم ندارند اما از نظر ژنتيكي مشابه هستند. همچنين آمريكا بزرگ‌ترين صادركننده سويا در دنياست و همراه با چين و برزيل بيش از 90 درصد نياز جهان را تأمين مي‌كنند(Smith and Carvil, 1997). در سال‌هاي 1310 و 1316، انواعي از سويا از چين و هندوچين به ايران آورده شد و مورد آزمایش قرار گرفت. همچنين طي سال‌هاي 1318 و 1319 انواع مختلفي سويا از آلمان وارد كشور شد و در بنگاه اصلاح نباتات کرج مورد آزمايش قرار گرفت. تمام این آزمایش­ها حاکی از عملکرد خوب تولید بود. زراعت سويا به عنوان دانه روغني از حدود سال1342 با وارد كردن بذر آن به ايران در مناطقي مانند مازندران آغاز شد(وب سایت وزارت کشور). استان مازندران دارای شرایط آب و هوایی مساعد برای کشت سویا در کشور بوده و هر ساله حدود 30 هزار هکتار از اراضی آن به کشت سویا اختصاص می­یابد که با توجه به متوسط عملکرد2700 کیلوگرم در هکتار، این محصول نقش مهمی را در تأمین بخشی از نیاز کشور به دانه­های روغنی تأمین می کند(رعیت پناه، 1382). کنترل بیماری پوسیدگی ذغالی در زراعت سویا از اهمیت فراوانی برخوردار است. در استان مازندران در سال 1370 در شهرستان های جویبار و کیاکلا میزان آلودگی به بیماری تا 70 درصد نیز مشاهده گردید که در اثر شدت زیاد آلودگی بعضی از مزارع قابل برداشت نبوده است در این مناطق عملکرد محصول به 900 کیلو گرم در هکتار کاهش یافته بود(رعيت پناه، 1371). بررسی های انجام شده در سال های 81-80 نشان داد که ارقام و لاین های مختلف سویا واکنش های متفاوتی نسبت به بیماری پوسیدگی ذغالی نشان دادند که منجر به معرفی دو رقم متحمل به نامهای ساری و تلار در استان مازندران گردید(رعیت پناه و همکاران1381، رعیت پناه و همکاران 1383). هم اکنون مهم‌ترين مناطق كشت سويا در ایران به ترتیب شامل استان‌هاي مازندران، گلستان،لرستان، آذربايجان شرقي و دشت مغان است. از نظر پراكنشجغرافيايي اين محصول، بيش از 90 درصد از اراضي زيركشتسويا در استان‌هاي مازندران و گلستان قرار دارد. بنابراين وضعيت تناوب اراضي و به طور كلي الگوي كشت سالا‌نه در اين دو استان نقش عمده‌اي در تعيين ميزان سطح زيركشت سويا در سطح كشور دارد(دفترآمار و فناوری اطلاعات وزارت کشاورزی، 1387). دانه سويا به طور متوسط حاوی 18 درصد روغن و44 درصد پروتئین است كه مي‌تواند مهم‌ترين ماده اوليه صنايع روغن‌كشي و توليد فرآورده‌هاي پروتئيني و خوراک دام باشد. در حال حاضر اين دانه روغني از نظر مجموع توليد و تجارت بين‌المللي مهم‌ترين دانه بقولا‌ت است(وب سایت وزارت کشور). جدول 1-1 و 1-2 سطح زیر کشت سویا را در عمده­ترین کشورهای تولید کننده و همچنین در ایران و استان مازندران نشان می­دهد.

جدول 1-1- سطح زیر کشت و میزانتولیدسویا دردنیاوعمدهترین کشورهايتولیدکننده طی سالهای 2003 تا 2006

میزان تولید(هزار تن)

سطح زیر کشت(هکتار)

نام کشور

2006

2005

2004

2003

2006

2005

2004

2003

سال

79160

78564

75314

72746

31351000

30371000

29000456

28506800

آمریکا

36270

35461

32546

30821

14000000

13541000

12974700

13232400

برزیل

14900

14500

14000

13705

9100000

8907000

8201970

8206870

چین

19800

19100

18450

18000

8215000

7610000

7509000

6954000

آرژانتین

                 

 جدول1-2- سطح زیر کشت و میزان تولید سویا درکشور و استان­ مازندران طی سال­های 1385 تا 1389

میزان تولید(هزار تن)

سطح زیر کشت(هکتار)

استان ها

1389

1388

1387

1386

1385

1389

1388

1387

1386

1385

سال

21600

28900

40400

31397

5/26793

10200

12270

17289

20100

18106

مازندران

157440

172838

176580

177627

157443

77210

82245

86326

86170

79281

کل کشور

 

1-2- بیماری های سویا:

سويا داراي بيماري‌هاي قارچي، باكتريايي، ويروسي و نماتدی مي‌باشد كه از بيماري‌هاي قارچي میتوان به پوسیدگی ذغالی[1] سویا، پوسیدگی فيتوفترايي سویا، بيماري لكهارغواني بذر سویا، لکه قهوه­ای سویا، زنگ سویا، سفيدك(کرکی) داخلی سویا، لکه موجی سویا، بیماری گیاهچه سویا و آنتراکنوز سویا اشاره نمود.از بيماري‌هاي باكتريايي معمولاً سوختگي‌هاي باکتریایی، خشكيدگي و پژمردگي باكترياييو از انواع بيماري‌هاي ويروسي مي‌توان ويروس موزائيك سويا را نام برد. از بیماری­های نماتدی سویا می­توان نماتد سیست سویا((Heterodera glycinesو نماتد مولد گره سویا((Meloidogyne incognitaرا نام برد که این عوامل بیماری­زا به ترتیب باعث ایجاد علائمی نظیر رنگ پریدگی بوته­ها، کوتاه ماندن بوته­ها، توسعه کم ریشه­ها، کاهش تعداد غده­های تثبیت کننده ازت، نکروزه وقهوه­ای شدن ریشه­ها، تشکیل گره­های نماتد در ریشه، کاهش تعداد غلاف و کاهش وزن هزار دانه می­گردد. از میان بیماری­های قارچی پوسیدگی ذغالی يكي از مهمترين بيماري‌هاي شايع سويا است كه سبب خسارت شديدي به مزارع سويا شده و عملكرد را شديداً كاهش مي‌دهد.

1-2-1-پوسیدگی ذغالی(Soybean Charcoal Rot):

عامل بیماری پوسیدگی ذغالی سویا قارچ M. Phaseolina می­باشد. در زراعت سویا اسکلروت­های رها شده از بوته­های آلوده در خاک و بذور آلوده به عامل بیماری باعث انتقال بیماری از سالی به سال دیگر می­گردند. اسکلروت­های موجود در خاک می­توانند سال­های زیادی بدون وجود میزبان در خاک زنده بمانند. شدت آلودگی زمانی که بوته ها در تنش رطوبتی یا کمبود مواد غذایی، فشردگی خاک، آلودگی به نماتدها و سایر عوامل بیماری زا باشند، به شدید ترین شکل دیده می شود. علائم بیماری در مرحله گیاهچه زمانی که شدت آلودگی در خاک زیاد باشد و در صورت کاشت بذور آلوده به عامل بیماری در شرایط خشک وگرم باعث پژمردگی و از بین رفتن بوته­ها می­گردد. در صورت وجود رطوبت و خنکی هوا قارچ عامل بیماری به صورت پنهان در بوته­ها باقی مانده ومعمولا پس از گلدهی در شرایط استرس خشکی و گرما ظاهر می شود. این بیماری در درجه اول یک بیماری ریشه و طوقه است ولی می تواند در قسمت های هوایی گیاه نیز ظاهر شود. در بافت های آلوده، ریشه اصلی وقسمت پایین ساقه نوعی تغییر رنگ متمایل به خاکستری گسترش می یابد. سرانجام علائم بیماری گرداگرد ساقه را می­گیرد وسبب زرد شدن برگ­ها، پژمردگی ومرگ بوته می شود. در این مرحله با تشکیل اسکلروتها به صورت پوششی از پودر زغال مانند در روی اندام­ها و زیر اپیدرم نمایان می شوند به همین دلیل به این بیماری پوسیدگی زغالی گفته می شود(شکل1-1).

شکل1-1- پوسیدگی ذغالی سویا

1-2-2- بیماری پوسیدگی فیتوفترایی سویا(phytophtora rot of soybean):

بیماری پوسیدگی فیتوفترایی سویا برای اولین بار در شمال شرق هندوستان در سال 1948 گزارش گردید. اولین گزارش این بیماری از آمریکا در سال 1955 است. در این زمان این بیماری از استرالیا، کانادا، ایتالیا، ژاپن و شوروی گزارش گردید. این بیماری در شدت زیاد باعث کاهش شدید عملکرد و در روی ارقام حساس باعث 100 درصد کاهش محصول می­گردد. شدت کاهش محصول در این بیماری به نوع رقم، میزان بارندگی و زهکشی خاک بستگی دارد. شدت این بیماری در خاک­هایی با زهکش ضعیف و مناطقی با هرز آب­های سطحی بیشتر مشاهده می­گردد. بیماری پوسیدگی فیتوفترایی سویا در هر مرحله از رشد سویا ممکن است اتفاق بیفتد. این بیماری باعث مرگ گیاهچه و پژمردگی بوته­ها در مراحل بعدی می­گردد. در ارقام غیر متحمل در صورت بروز آلودگی در ساقه­ها لکه­های آبسوخته ممتد مشاهده شده، برگ­ها به رنگ زرد و پژمردگی بوته­ها مشاهده می­گردند(شکل1-2). در این بیماری برگ­های پژمرده شده چسبیده به بوته­ها باقی می­مانند. عامل بیماری قارچPhytophtora megaspermaDrechs. F. sp. glycineaKuan and Ervin است. در این قارچ اسپورانژیوفور ساده و در انتها تولید اسپورانژیوم(کنیدی)به ابعاد 53-32 ×65- 42 میکرومتر و بدون پاپیل می­کند. اسپورانژیوم­های تولید شده به راحتی توسط باد پراکنده می­شوند. این اسپورانژیوم­ها تولید وزیکول و زئوسپور ­کرده و یا این که می­تواند مستقیماً جوانه زده و باعث گسترش آلودگی در مزارع گردند. درجه حرارت بهینه برای تولید زئوسپور 20 درجه سانتی­گراد است. قارچ عامل بیماری بر روی بقایای گیاهان آلوده و همچنین بر روی گیاهان میزبان و یا با تشکیل اُاسپور با دیواره­های سخت و از طریق بذر از سالی به سال دیگر باعث انتقال بیماری می­گردد.

شکل1-2- بیماری پوسیدگی فیتوفترایی سویا

1-2-3- بیماری مرگ گیاهچه :(Damping off)

قارچ عامل بیماری(Rhizoctonia solani) باعث پوسیدگی بذر قبل از جوانه زدن و همچنین بعد از جوانه زدن باعث مرگ گیاهچه می­شود. در صورت شدت آلودگی این قارچ باعث کاهش 50 درصد بوته­ها و 40 درصد محصول در برزیل و آمریکا شده است. قارچ عامل بیماری دارای دامنه میزبانی زیادی شامل محصولات زراعی، سبزی­ها، نباتات زینتی و درختان میوه می­گردد. علائم آلودگی در مرحله گیاهچه در محل طوقه به صورت لکه­های قهوه­ای آبسوخته و فرو رفته مشاهده می­شود(شکل1-3). جدایه­های قارچ رایزوکتونیا سولانی در گروه­های مختلف آناستوموزی دسته­بندی می­شوند. رایزوکتونیای گروه 4 آناستوموزی(AG-4) دارای شدید­ترین قدرت بیماری­زایی بر روی سویا می­باشد اماAG-1, AG-2-1, AG-2-11, AG-3, AG-5 نیز باعث بیماری در روی سویا می­گردند.بیشتر جدایه­های این قارچ بر روی محیط PDA در حرارت 25 تا 30 درجه سانتی­گراد به خوبی رشد می­کند. ریسه­ها در ابتدا شفاف و کم کم به رنگ قهوه­ای تا تیره در می­آیند. فاصله بین جداره­های عرضی در این قارچ زیاد است. این قارچ در داخل خاک بدون وجود میزبان به صورت ساپروفیتی می­تواند به خوبی به زندگی خود ادامه دهد. رشد این قارچ در خاک به مقدار ماده آلی ، رطوبت خاک، درجه حرارت، PH و جمعیت سایر میکروارگانیسم­های خاک بستگی دارد. جمعیت این قارچ بیشتر تا عمق 10 سانتی­متری خاک پراکنده است. میزان این قارچ با افزایش عمق خاک کاهش پیدا می­کند. اگر میزان آلودگی خاک به اندازه 1 میکرو­گرم از میسلیوم قارچ در هر گرم خاک باشد باعث ایجاد بیماری در سویا می­گردد. این قارچ تولید آنزیم­های پکتولیتیک وپروتولیتیک می­کند.بذر ضعیف عامل اصلی برای نفوذ قارچ ها می باشد .ضعف شاید به خاطر صدمات مکانیکی ، فیزیولوژیکی یا پاتولوژیکی باشد .اگر بذر صدمه مکانیکی ببیند باعث نفوذ پاتوژن ها می شود که باعث آلودگی بذر می گردد. عوامل خاکی مثل دما و رطوبت و خشکی نامناسب ممکن است باعث تشدید آلودگی شود.

شکل1-3- بیماری مرگ گیاهچه سویا

1-2-4-بیماری ناشی از نماتدها در سویا:

بیش از 100 گونه نماتد بیماری­زا در دنیا از روی سویا گزارش گردید. علائم بیماری نماتدی بر روی سویا شامل کاهش رشد، زردی برگ­ها و در نهایت کاهش عملکرد وکیفیت دانه­ها می­باشد. میزان خسارت این بیماری­ها بر روی سویا به میزان جمعیت نماتدها در خاک، نوع شخم، شرایط محیطی و رقم بستگی دارد. نماتدهای بیماری­زای مهم بر روی سویا شامل Heterodera وMeloidogyneهستد. در بسیاری از موارد در مزارع سویا در اثر این بیماری غده و تورم بر روی ریشه­ها مشاهده می­شوند(شکل1-4). در خاک­های آلوده برای کاهش جمعیت نماتد در خاک و کنترل بیماری استفاده از تناوب زراعی با گیاهان غیر میزبان از اهمیت زیادی برخوردار است. برای کاهش درصد آلودگی و افزایش عملکرد محصول مهم­ترین روش استفاده از ارقام مقاوم به نماتد می­باشد.

شکل1-4- نماتد گره ریشه

1-3- اهداف تحقیق:

استان مازندران دارای شرایط آب و هوایی مساعد برای کشت سویا در کشور بوده و هر ساله حدود 30 هزار هکتار از اراضی آن به کشت سویا اختصاص می­یابد که با توجه به متوسط عملکرد 2700 کیلوگرم در هکتار، این محصول نقش مهمی را در تأمین بخشی از نیاز کشور به دانه های روغنی تأمین می کند. بیماری پوسیدگی ذغالی هر ساله، بخصوص در سال­های خشک و کم باران باعث آلودگی مزارع سویای استان و کاهش کمیت و کیفیت محصول می­گردد. بدین منظور کنترل و کاهش درصد آلودگی به این بیماری در مزارع مهم می­باشد. برای مدیریت کنترل بیماری بررسی بیولوژی قارچ عامل بیماری و عوامل موثر در زنده ماندن آن دارای اهمیت زیادی است. در این تحقیق مزارع سویای مناطق مختلف استان مازندران برای این منظور مورد بازدید و بررسی قرار گرفت. به طور خلاصه، مهمترین اهداف مورد مطالعه در این تحقیق عبارتند از:

1- تعیین نقشه پراکنش بیماری پوسیدگی ذغالیPhaseolina)(Macrophominaدر مزارع سویای استان مازندران

2- استفاده از محیط اختصاصی کلرات پتاسم برای گروه­بندی جدایه­های قارچM. phaseolina در استان مازندران

3- تعیین میزان اسکلروت های قارچ عامل بیماری در خاک که باعث بقای عامل بیماری و انتقال آن از سالی به سال دیگر می­گردد

4- تعیین تاثیر بافت خاک، اسیدیته خاک و میزان ماده آلی خاک بر میزان جمعیت اسکلروت­های قارچ عامل بیماری در داخل خاک

5- تعیین دماهای کمینه، بهینه و بیشینه سرعت رشد پرگنه­های قارچ

6- مشخص کردن درصد آلودگی بذر برای تعیین بذرزاد بودن قارچ عامل بیماری

7- ثبت علائم بیماری در مراحل مختلف رشد سویا

. Charcoal rot1

 


مبلغ واقعی 53,640 تومان    23% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 41,303 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۷ آبان ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 81

برچسب های مهم

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب