تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 977
  • بازدید دیروز : 4294
  • بازدید کل : 996777

رابطه هوش هيجاني و رضايت شغلي با رفتار شهروندي سازمانی کارکنان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی فارس


رابطه هوش هيجاني و رضايت شغلي با رفتار شهروندي سازمانی کارکنان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی فارس

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه 3
1-1- بيان مسأله 8
1-2- اهميت و ضرورت 11
1-3- اهداف كلي 13
1-4- اهداف فرعي 13
1-5- فرضيه‌ها 13
1-5-1- سؤالات 14
1-6- تعريف نظري و عملياتي متغيرها 14
1-6-1- نظري 14
1-6-2- تعاريف عملياتي 21
فصل دوم: ادبیات پژوهش
مقدمه 26
2-1- ادبیات نظری 27
2-2- رفتار شهروندی سازمانی 27
2-3- دیدگاههای نظری رفتار شهروندی سازمانی 32
2-3-1- نظریه انتظار 32
2-3-2- نیاز به پیشرفت 32
2-3-3- نظریه تبادل اجتماعی 33
2-4- ابعاد رفتار شهروندی 35
2-5- انواع رفتار شهروندی 37
2-6- عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی 40
2-6-1- ویژگی‏های شغل و رفتار شهروندی 40
2-6-2- شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی 41
2-6-3- سن و رفتار شهروندی 41
2-6-4- عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی 42
2-7- ابعاد رفتار شهروندی 44
2-7-1- رفتارهای ضد شهروندی 50
2-7-2- رفتار شهروندی سازمانی 51
2-7-3- حمایت سازمانی 53
2-7-4- اهمیت رفتار شهروندی 55
2-8- هوش چیست؟ 55
2-8-1- هوش، هیجان، هوش هیجانی ابعاد و تعاریف آن 58
2-8-2- هیجان چیست؟ 60
2-8-3- هوش هیجانی از دیدگاه مایر، سالوی و کاروسو 65
2-8-4- ارزیابی و ابراز هیجان در دیگران 67
2-8-5- نظم جویی هیجان در خود و دیگران 67
2-8-6- به کار بستن هیجان ها 67
2-8-7- برخی از مدل‏های هوش هیجانی 70
2-8-8- هوش هیجانی و تاثیر آن بر استرس 73
2-8-9- هوش هیجانی و کاربردهای سازمانی 73
2-8-10- هوش هیجانی و کاربرد آن 74
2-8-11- هوش هیجانی و جریان مقابله با بحران 76
2-8-12- آیا هوش هیجان را مي‏توان افزایش داد 77
2-8-13- چارچوب مفهومی هوش هیجانی از دیدگاه برادبری و گریوز 78
2-8-14- ابعاد هوش هیجانی 79
2-9- مفاهیم نظری رضایت شغلی 81
2-9-1- مفهوم رضایت شغلی 81
2-9-2- عوامل موثر بر رضایت شغلی 82
2-9-3- نظریه‏های رضایت شغلی 84
2-10- رابطه بین تلاش و عملکرد 87
2-10-1- نظریه گینزبرگ 88
2-10-2- نظریهX و Y 89
2-11- تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور 90
2-11-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور 90
2-11-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 91
2-12- جمع بندی 93
2-12-1- چهارچوب نظری 94
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- مقدمه 96
3-2- روش تحقیق 96
3-3- جامعه آماری 96
3-4- ابزار اندازه گیری 97
3-5- اعتبار (روايي) پرسشنامه 98
3-6- پایایی پرسشنامه 99
3-7- اعتبار (روايي) پرسشنامه 100
3-8- پایایی 101
3-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 105
3-10- روش اجرا 105
3-11- ملاحظات اخلاقی : 105
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‏های پژوهش
4-1- یافته‏های پژوهش 107
4-2- فرضیه‏های فرعی 113
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- بحث و نتیجه گیری 119
5-2- محدودیتهای پژوهش 126
5-2-1- محدودیتهای در اختیار محقق 126
5-2-2- محدودیتهای خارج از اختیار محقق 126
5-3- پیشنهادهای تحقیق 127
5-3-1- پیشنهادهای پژوهشی 127
5-3-2- پیشنهادهای کاربردی 127
منابع
منابع فارسی 128
منابع لاتین 132
پیوست
پیوست 1: پرسشنامه شهروند سازمانی اورگان و كانوسكي 1996 OCB 135
چکیده انگلیسی ................................................................................................................................. 136
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2ـ1 مقایسه رویکرد توانایی مایر، کاروسو و سالوی و رویکرد ترکیبی بار ـ آن و گلمن (چاروکی و همکاران، 2001) 72
جدول 2ـ2 انواع مهارت‏های هوش هیجانی گنجی (1384) به نقل از برادبری و گریوز (2004) 79
جدول 3-1 تعیین سوالات ابعاد پرسشنامه رفتار شهروندی 97
جدول 3-2 ضرایب همبستگی مربوط به روایی همگرایی و تمایز در خرده مقیاس‌های چند سوالی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی............................................................................................................. 99
جدول 3-3 بررسی پایایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توسط محقق 99
جدول 3-4 ضرایب همبستگی مربوط به روایی همگرایی و تمایز در خرده مقیاس‌های چند سوالی پرسشنامه هوش هیجانی........................................................................................................................... 101
جدول 3-5 بررسی پایایی پرسشنامه هوش هیجانی و ابعاد آن توسط محقق 102
جدول 3-6 ضرایب همبستگی مربوط به روایی همگرایی و تمایز در خرده مقیاس¬های چند سوالی پرسشنامه رضایت شغلی........................................................................................................................... 104
جدول 3-7 بررسی پایایی پرسشنامه رضایت شغلی و ابعاد آن توسط محقق 104
جدول 4-1 بررسی میانگین و انحراف استاندارد رفتار شهروندی سازمانی 107
جدول 4-2 بررسی میانگین و انحراف استاندارد رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن 108
جدول 4-3 بررسی میانگین و انحراف استاندارد رضایت شغلی و ابعاد آن 109
جدول 4-4: بررسی میانگین و انحراف استاندارد هوش هیجانی و ابعاد آن 110
جدول 4-5: ماتریس همبستگی بین متغیرها 111
جدول 4-6: ضریب همبستگی بین هوش هیجانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندي سازمانی 112
جدول 4-7: ضریب همبستگی بین مولفه‏های هوش هیجانی با رفتار شهروندي سازمانی 113
جدول 4-8: ضریب همبستگی بین مولفه‏های رضایت شغلی با رفتار شهروندي سازمانی 114
جدول 4-9: جدول تحلیل واریانس و مشخصه‏های آماری رگرسیون بین هوش هیجانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی به روش همزمان 115
جدول 4-10: جدول تحلیل واریانس و مشخصه‏های آماری رگرسیون بین ابعاد هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی به روش همزمان 116
جدول 4-11: جدول تحلیل واریانس و مشخصه‏های آماری رگرسیون بین ابعاد رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی به روش همزمان 117
فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار 4-1: بررسی نمرات رفتار شهروندی سازمانی 107
نمودار 4-2: بررسی نمرات رفتار شهروندی سازمانی 107
نمودار 4-3: بررسی نمرات رضایت شغلی 109
نمودار 4-4: بررسی نمرات هوش هیجانی 110
رابطه هوش هيجاني و رضايت شغلي با رفتار شهروندي سازمانی
کارکنان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی فارس
به‌وسیله: مجتبی محبوبی‌نژاد
چکیده
در این تحقیق به بررسي تاثير رفتار شهروندي سازماني، هوش هيجاني بر رضايت شغلي کارکنان امور مالي دانشگاه علوم پزشکی فارس پرداخته و به نتایجی دست یافت. به منظور بررسي این متغیرها تحقيقي به روش توصيفي از نوع همبستگي در دانشگاه علوم پزشکی فارس انجام شد. نمونه پژوهش شامل 110نفر از کارکنان ياد شده بود که با روش سرشماری انتخاب شدند. براي جمع آوري داده‏ها از پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني، هوش هيجاني و رضايت شغلي استفاده شد. ضريب آلفاي پرسشنامه ‌هاي مذکور به ترتيب 889/0، 879/0و 865/0 محاسبه گرديد. تجزيه و تحليل اجرايي پژوهش با استفاده از روش ضریب همبستگي و آزمون خطی رگرسون چند گانه انجام پذيرفت. در نهايت نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که بین متغیرهای رفتار شهروندي سازماني، هوش هيجاني، و رضايت شغلي رابطه معناداری وجود دارد. همچنين نتايج حاکي از آن است که مولفه‏های هوش هیجانی مي‏تواند رفتار شهروندی را پیش بینی نماید ضمن اینکه تمامی مولفه‏های هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری دارد.
کلید واژه‏ها: رفتار شهروندی سازمانی، هوش هیجانی، رضایت شغلی
فصـل اول
کلـیات پژوهـش
مقدمه:
در دوران كنوني، سازمان‌ها جايگاه والا و برجسته‌اي در ساختار فرهنگي و اجتماعي جوامع پيدا كرده‌اند. بسياري از فعاليت‌هاي اساسي و حياتي مربوط به زندگي مردم در سازمان‌ها انجام مي‌گيرند و زندگي بدون وجود سازمان‌هاي گوناگون آموزشي، صنعتي، بازرگاني، خدماتي، سياسي، نظامي و غيره غيرمقدور است. با وجود اين نيل به موفقيت و پيشرفت همه جانبه و تأمين رفاه آسايش به صرف وجود سازمان‌ها تحقق نمي‏يابد، بلكه براي اين منظور به سازمان‌هاي كارآمد و اثربخش نياز است(شکر کن ,1379).
توسعه هر سازماني تا حد زيادي به كاربرد صحيح نيروي انساني بستگي دارد. بنابراين از موضوعات مورد توجه در مديريت نيروي انساني در سازمان، تأمين نيروها و ايجاد انگيزه براي بالابردن كيفيت كار آنان است. شغل هر فرد بايد تأمين كننده قسمتي از نيازهاي مادي، رواني و اجتماعي او باشد. از آنجا كه تلاش هر سازمان به حداكثر رساندن توليدات و كيفيت خدمات است، بنابراين بايد اين هدف به جديت تمام دنبال شود. توليدات هر سازمان منوط به آموزش نيروي ماهر و متخصص در زمينه‌هاي گوناگون مي‌باشد و بالا بردن كيفيت مهارت‌هاي اين نيروها نيز از اهداف هر سازمان مي‌باشد و نيز براي رسيدن به چنين هدفي داشتن نيروي ماهر و باانگيزه سرشار از انرژي لازم و حتمي مي‌باشد.(پاشا،1384).
پس نيروي انساني به عنوان مهمترين و با ارزش‌ترين سرمايه سازمان، عوامل متفكر و توانمندي هستند كه مي‌توانند با بهينه استفاده كردن ساير منابع، سازماني قدرتمند و پويا ايجاد نمايند. بديهي است كارمند با انگيزه مي‌تواند به كمك اراده و تجربه‌هايش خود همه چيز را به نفع جامعه، محيط كاري و خود تغيير دهند. (ادريس و رئيسي اردلي، 1383).
مفهوم رفتار شهروندي سازماني اولين بار توسط بيتمن و ارگان در اوايل دهه 1980 ميلادي به دنياي علم ارائه شد. تحقيقات اوليه كه در زمينه رفتار شهروندي سازماني انجام گرفت بيشتر براي شناسايي مسئوليت‌ها و يا رفتارهايي بود كه كاركنان در سازمان داشتند. اما اغلب ناديده گرفته مي‌شد. اين رفتارها با وجود اينكه در ارزيابي سنتي عملكرد شغلي به طور ناقص اندازه‌گيري مي‌شدند و يا حتي گاهي اوقات مورد غفلت قرار مي‌گرفتند، اما در بهبود اثربخشي سازماني مؤثر بودند. (بينستوك، 2003)
(اعمال رفتار شهروندي سازماني)كه در محل كار اتفاق مي‌افتند را اينگونه تعريف مي‌كنند:
مجموعه‌اي از رفتارهاي داوطلبانه و اختياري كه بخشي از وظايف رسمي فرد نيستند اما با اين وجود توسط وي انجام و باعث بهبود مؤثر وظايف و نقش سازمان مي‌شوند. (اپل‌بام و همكاران، 2004)
با توجه به تعريف بالا از انسان به عنوان شهروند سازماني انتظار مي‌رود پيش از الزامات نقش خود و فراتر از وظايف رسمي، در خدمت اهداف سازمان فعاليت كند. به عبارت ديگر ساختار رفتار شهروندي سازماين به دنبال شناسايي، اداره و ارزيابي رفتارهاي فرانقش كاكناني است كه در سازمان فعاليت مي‌كنند در اثر اين رفتارهاي آنان اثربخشي سازماني بهبود مي‌يابد.
در بررسي‌ها و تحقيقات پيشين رفتار شهروندي سازماني، پژوهش‌هاي انجام شده)استوار،1387و هادی زاده،1387و گرلیوز 2008) نشان مي‌دهد كه متغيرهاي مختلفي با رفتار شهروندي رابطه داشته كه در ميان آنها توجه ويژه‌اي به رضايت شغلي و احساس و نگرش‌هاي مثبتي است كه كاركنان نسبت به شغل خود دارند.
دنياي كنوني با شتاب فزاينده‌اي در حال صنعتي شدن است. اين امر ضرورت نوآوري، انعطاف‌پذيري، بهره‌وري و پاسخگويي را براي بقا و موفقيت سازمانها بيشتر مي‌‌كند. از اين رو، استانداردهاي جديدي بايد براي سازمانها تدوين گردد تا پاسخگوي چالشهاي جهاني بوده و زمينة مناسبي را براي كاركنان فراهم كند تا بتوانند از مناسب‌ترين مهارتها برخوردار باشند. از اين رو، روانشناسان تأكيد دارند كاركنان سازمانها بايد فراتر از وظايف رسمي خود عمل كنند. با توجه به تعامل فراوان و رو در رو با مشتري و همچنين ماهيت خدمات، اين مفهوم در بخشهاي خدماتي اهميت بيشتري دارد (گارگ و راستوگی، 2006).
يكي از مهارتهايي كه مي‌تواند به كاركنان در اين راه كمك كند، «رفتار شهروندي سازماني» است. اين مقوله به رفتارهاي فردي اشاره دارد كه برخاسته از بصيرت افراد بوده و علاوه بر اين‌كه كارايي و اثر بخشي عملكرد سازمان را افزايش مي‏دهند، مستقيم و به صورت صريح، از طريق سيستم رسمي پاداش تشويق نمي‌شوند (اورگان، 1988؛ بورنز و کارپنتر، 2008).
رفتار شهروندي سازماني، حركت كردن به وراي حداقل عملكرد مورد انتظار است (بورنز و کارپنتر، 2008) (موران، 2003).
از سوي ديگر، تحقيقات دانشمندان گوناگون مانند «گلمن»، «بوياتزيس و همكارانش» و ... نشان مي‌دهد، يكي از عواملي كه نقش بسيار مهمي در انجام موفق وظايف شغلي دارد، «هوش هيجاني»است (گولمن، 1995و1998؛ بویاتزیس و همکاران، 2000). افراد داراي هوش هيجاني بالا، هنر تعامل و مهارت كنترل و اداره احساسات ديگران را دارا هستند.
این مهارت‌ها محبوبيت، قوه رهبري و نفوذ شخصي را تقويت مي‌كند و فرد را در هرگونه فعاليت اجتماعي و ارتباط صميمانه با ديگران، موفق مي‌نمايد. چنين افرادي با شناخت و بصيرت دروني كه نسبت به تمايلات عاطفي خود و ديگران دارند، بهترين عملكرد را در موقعيت‌هاي مختلف زندگي بروز مي‌دهند (عيوضي، 1385).
همة آنچه در بالا بدان اشاره شد، به خوبي گواه اين مهم است كه هوش هيجاني مي‌تواند به عنوان يكي از پيش نيازهاي توفيق كاركنان در بروز رفتار شهروندي سازماني، قلمداد شود.
"هوش قدرت درك روابط بين پديده‌هاست." چون هم در قدرت يادگيري، هم در قدرت سازگاري با محيط، هم در قدرت تفكر انتزاعي و هم در تعريف‌هاي عملياتي هوش يك محور مشترك وجود دارد كه همان قدرت درك روابط بين پديده‌هاست.
هوش هيجاني كه حداقل در زندگي اجتماعي (بخصوص فعاليت‌هاي تجاري و بازاريابي) اهميتي فراتر از هوش تحصيلي دارد. هوشي كه در طول تاريخ مصلحان و نخبگان اجتماعي را از نخبگان علمي جدا مي‌سازد.
هوش هيجاني بيانگر آن است كه در روابط اجتماعي و در بده بستان‌هاي رواني و عاطفي در شرايط خاص چه عملي مناسب و چه عملي نامناسب است. يعني اينكه فرد در شرايط مختلف بتواند اميد را در خود هميشه زنده نگه دارد، با ديگران همدلي نمايد، احساسات ديگران را بشنود، براي به دست آوردن پاداش بزرگتر، پاداش‌هاي كوچك را ناديده انگارد، نگذارد نگراني قدرت تفكر و استدلال او را مختل نمايد، در برابر مشكلات پايداري نمايد و در همه حال انگيزه خود را حفظ نمايد. هوش هيجاني نوع استعداد عاطفي ا ست كه تعيين مي‌كند از مهارت‌هاي خود چگونه به بهترين نحو ممكن استفاده كنيم و حتي كمك مي‌كند خرد را در مسيري درست به كار گيريم. (استوار1387)
هوش هيجاني مي‌تواند به عنوان يكي از پيش نيازهاي توفيق كاركنان در بروز رفتار شهروندي سازماني، قلمداد شود و در خشنودی شغلی نیز تاثیر گذار است. (توکلی ،1387)
عوامل متعددی کارایی افراد را در سازمان تحت تاثیر قرار مي‏دهد یکی از این عوامل رضایت شغلی (خشنودی از شغل) میباشد که میتواند چشم انداز مفیدی برای آینده و دست یابی به توسعه به سازمان کمک کند.
علاوه بر این در مدیریت منابع انسانی پدیده رضایت شغلی یکی از شاخصهای کیفیت زندگی مي‏باشد شکی نیست مردمی که از کار خود رضایت دارند در پایان احساس میکنند که به توفیق نائل آمده اند.
بنا براین هرچه سا زگاری بین کارکنان و اهداف سازمانی بیشتر باشد عملکرد و رضایت شغلی کارکنان نیز بیشتر مي‏باشد.
از آنجا که افزایش بهره وری و اثر بخشی، همواره یکی از مسائل و دغدغه‏های مدیران سازمان‌هاست شناخت رفتار شهروندی سازمانی ، هوش هیجانی ، رضایت شغلی و فراهم نمودن شرایط لازم و محیط مناسب باعث تقویت رفتارهای اثر بخش و موثر و مانع از رفتارهای غیر اثر بخش شده و میتواند گامی موثر در این زمینه باشد.
به طور كلي به دو طريق (خشنودي شغلي دروني و بيروني) نگرش‌هاي خود را نسبت به شغل آشكار مي‌كند. عوامل دروني )امكان به ظهور رساندن توانايي‌هاي فردي، فعال بودن، پيشرفت، اختيار تصميم‌گيري، ارزش‌هاي اخلاقي، امنيت، خلاقيت، استقلال، موفقيت، مسئوليت، قدرداني و رشد و توسعه حرفه‌اي، پايگاه اجتماعي، تنوع و (...كه خصوصيات و حالات فردي را شامل مي‌شوند در مقايسه با عوامل بيروني (دستمزد، خط‌مش‌ها و مديريت، شرايط كار، همكاران، حقوق، پست سازماني، ارتقاي شغلي و ( ... كه شرايط كار و اشتغال را در بر مي‏گيرد، از ثبات بيشتري برخوردارند، لذا خشنودي شغلي دروني پايدارتر از خشنودي شغلي بيروني است. خشنودي كلي نتيجه تعامل بين خشنودي شغلي دروني و بيروني است. (استريد، وال و كتلي، 2007).
1-1- بيان مسأله
نيروي انساني به عنوان يكي از ارزشمندترين سرمايه‌هاي سازماني، مهم‌ترين مزيت رقابتي و كمياب‌ترين منبع در اقتصاد دانش محور امروز قلمداد مي‌شود. اين سرمايه ارزشمند به دليل اثر شگرفي كه بر اثربخشي سازمان دارد، گويي سبقت را از ديگر سرمايه‌هاي سازماني به لحاظ اهميت ربوده است. بر همين اساس است كه امروزه سازمان‌ها و مديران با كاربست راهكارها و شيوه‌هاي مختلف، سعي در جذب بهترين و زبده‌ترين نيروي انساني را دارند)بلكورت، بوهلندر و اسنل، 2008)يكي از ويژگي‌هاي ارزشمند نيروي انساني كه امروزه توجه بسياري را به خود جلب كرده است، رفتار شهروندي سازماني مي‌باشد. اين متغير با الهام از يك شهروند خوب، كارمندي را توصيف مي‌كند كه براي انجام وظايف خود و به طور كلي براي كمك به عملكرد بهتر سازمان، از هيچ تلاشي حتي افزون‌تر از وظايف از پيش تدوين شده خود فروگذار نيست. به بيان ديگر كاركنان برخوردار از رفتار شهروندي سازماني همانند يك شهروند متعهد در جهت اعتلاي سازمان حاضرند كه بدون هيچ چشم‌داشتي تلاش كنند. به طور طبيعي در صورتي كه سازمان‌ها بهره‌مند از چنين كاركناني باشند، دغدغه اثربخشي ندارند و مي‌توانند در عرصه رقابت با فراق خاطر به فكر سرمايه‌گذاري در عرصه‌هاي ديگر مؤثر بر اثربخشي باشند. مديران نيز در صورت بهره‌مندي از اين كاركنان، اكثر وقت خود را صرف اموري غير از امور مربوط به وظايف زيردستان مي‌كنند (ارگان، 1988).
ارگان (1988) به عنوان يكي از مؤثرترين افراد در تكوين متغير رفتار شهروندي سازماني به چند ويژگي اساسي اين متغير اشاره مي‌كند. با الهام از تعريف او مي‌توان دريافت كه رفتارهاي شهروندي سازماني رفتارهايي خودانگيخته هستند و كمتر از محرك‌هاي بيروني(مثل پاداش و تنبيه)تأثير مي‌پذيرند. اين رفتارها اختياري و داوطلبانه بوده و اجبار كاركنان به بروز و يا تنبيه آنها بدليل عدم بروز آن، ناقص ماهيت ارزشمند آنهاست. همچنين جزء وظايف رسمي كاركنان نبوده و در قرارداد شغلي ذكر نمي‌شوند كه در نهايت اثربخشي سازمان را به دنبال خواهند داشت. پادساكوف و همكاران (2000) با انجام يك پژوهش جامع به بررسي و تحليل پژوهش‌هاي منتشر شده در مورد رفتار شهروندي سازماني پرداخته و در نهايت به 30 شكل مختلف از رفتارهاي شهروندي سازماني كاركنان دست پيدا كردند كه در ميان آنها 5 ويژگي شامل فداكاري(كمك داوطلبانه به ديگران و جلوگيري از بروز مسائل و مشكلات كاري براي آنها و(...، وظيفه‌شناسي(دروني سازي و قبول قوانين و مقررات سازماني و اعمال آنها حتي در شرايطي كه فردي نظاره‌گرد نيست و...)، مردانگي(اشتياق به تحمل مسائل و مشكلات كاري، بدون بروز شكايت و صرف نكردن زمان زياد براي شكايت از امور بي‌اهميت در سازمان و….( احترام )تجاوز نكردن به حقوق ديگر كاركنان و…( و فضيلت مدني )علاقه بيش از حد و تعهد بسيار بالاي كارمند به سازمان و قبول اينكه او عضو كوچكي از يك مجموعه بزرگ است و..) بيش از همه به كار برده شده است.
اهميت رفتار شهروندي سازماني در سازمان‌هاي مختلف غيرقابل انكار است، اما هنگامي كه صحبت از دانشگاه مي‌شود، نگاه‌ها به آن موشكافانه‌تر و حساس‌تر مي‌شود. نقش دانشگاه در تربيت نيروي انساني آينده و توسعه همه جانبه كشورها، دليل غير قابل انكار بر لزوم بهره‌مندي از کارکنان برخوردار از رفتار شهروندي سازماني بالا مي‌باشد. وظيفه دانشگاه ارتقاي هر چه بيشتر يادگيري در کارکنان از طريقت آموزش است و نظر به ماهيت پيچيده يادگيري بدون شك نمي‌توان با انجام وظايفي خاص و از پيش تعيين شده آن را با كيفيتي بالا ايجاد كرد (اپلاتكا، 2009).
اهميت رفتار شهروندي سازماني در کارکنان منجر به آن شده است كه امروزه همانند سازمان‌هاي ديگر، شواهد پژوهشي مختلفي براي آن فراهم شود. علي‌رغم يكساني و تشابه در تعريف رفتار شهروندي سازماني كاركنان ديگر، گرايش زيادي به تقسيم‌بندي ساختار اين متغير بر اساس اهداف آن دردانشگاه وجود دارد. اين كه رفتارهاي شهروندي سازماني کار کنان متوجه و در جهت كمك به چه كساني است، ساختار مفصلي را آشكار مي‌كند. رفتارهاي شهروندي سازماني کار کنان مي‌تواند در جهت كمك به دانشگاه، به طور كل، صلاحيت و رشد شخصي خود،، مدير و سازمان اعمال شود(زين‌آبادي و همكاران، 1387).
عليرغم آنكه رفتارهاي شهروندي سازماني کارکنان مخاطب‌هاي مختلفي دارد، اما در مقام بررسي ساختار، برخي شواهد (دي‌پائولا، تارتر و هوي، 2005) به ساختار تك بعدي آن دست پيدا كرده‌اند.
در بررسي پيشايندهاي رفتار شهروندي سازماني، پژوهش‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه متغيرهاي مختلفي با رفتار شهروندي سازماني رابطه داشته و تبيين معناداري از پراكندگي آن دارند كه در ميان آنها توجه ويژه‌اي به متغيرهاي نگرشي كاركنان شده است. به طور كلي رفتار كاركنان در سازمان مي‌تواند متأثر از نگرش‌هاي آنها باشد، از اين رو آگاهي از آن براي مديران ضروري است.
يك كارمند با رضايت شغلي بالا(خشنودي شغلي)مفهومي پيچيده و چندبعدي است. يك كارمند با توجه به تأكيدي كه بر عوامل مختلف مرتبط با شغل خود دارد، به طور كلي به دو طريق خشنودي شغلي دروني و بيروني نگرش خود را نسبت به شغل آشكار مي‌كند.
پیامدهای سازمانی رفتار شهروندی سازمانی از پیامدهای فردی آن بسیار بیشتر است.
در سطح فردی ,تنها احساس رضایت درونی و گرفتن پاداش (در صورتی که ارزیابی عملکرد لحاظ شده باشد) برای فرد وجود دارد اما منافع رفتار شهروندی سازمانی بیشتر ,مهمتر وجدی تر است .
احساس و عواطف بر هر کاری که انجام میدهیم تاثیر دارند. علی الخصوص در محیط سازمانی که اگر عواطف به طور مفید و موثر اداره شوند منجر به رفاقت و صمیمیت در بین اعضا شده و در نتیجه بهره وری سازمان را افزایش میدهد.مسلم است بالا بودن هوش هیجانی افرادیک سازمان در مجموع میتواند باعث افزایش هوش سازمانی کلی شود که این به عملکرد بهتر در سازمان منجر مي‏شود. به طور کلی عواملی مانند شرایط کار،ارتباطات و رضایت شغلی اثر گذار بوده و مي‏توانند رضایت شغلی برای کارکنان به ارمغان آورند که باعث بهره وری بالایی در سازمان مي‏باشند.
از این رو ارزش آن را دارد که سازمانهابا به کار گرفتن سیستم تشویقی در ایجاد فرهنگ رفتار شهروندی سازمانی ,آموزش و کنترل و افزایش هوش هیجانی کارکنان وبا ایجاد محیط کاری مناسب برای رضایت شغلی بالاتر تلاش کنند.
1-2- اهميت و ضرورت
اگرچه خاستگاه آنچه رفتار شهروندي سازماني، عملكرد زمينه‌اي يا رفتار اجتماعي‌گرا ناميده مي‌شود را مي‌توان در مدريت كلاسيك و رساله‌هاي علمي سازماني دنبال كرد، اما پژوهش‌هاي نظري و تجربي جدي در اين حوزه از اواخر دهه 1970 آغاز شده است.
رفتار شهروندي سازماني رفتاريست كه به وسيله شكل داده به محيط اجتماعي و روانشناختي به عملكرد سازماني كمك مي‌نمايد. عملكرد سازماني شامل وظايفي است كه در شرح وظايف كارمند آمده است، در حالي كه رفتار شهروندي سازماني در برگيرنده رفتارهاييي مثل داوطلب شدن براي انجام كارهايي كه جزء وظايف فرد نيست با كمك به ساير كاركنان در انجام وظايفشان و تعريف و تمجيد از سازمان در مقابل افراد برون سازماني مي‌شود(كشاورز، 1387).
امروزه نيروي انساني بخش‌هاي مختلف سازمان، به عنوان كارمند موفق و عظيم به دليل ارتباط با انسان‌ها يكي از عوامل عمده توسعه و پايداري سازمان به حساب مي‌آيند وليكن از آنجا كه دانشگاه به عنوان يك سازمان عظيم در سطح كشور به دليل ارتباط مستقيم با آموزش و پرورش انسانها يكي از مهمترين حوزه‌هاي توسعه و پايداري در جوامع بشري مي‌باشد. تحقق اين امر نيازمند آموزش دهندگاني سالم، شاداب و با انگيزه كاري بالاست و از جمله ياري دهندگان و آموزش دهندگان اين بخش كاركنان مي‌باشند كه بايد از شغل خويش رضايت مالي داشته باشند تا بتوانند حيطه وظايف خود را به خوبي انجام داده و دچار مشكلات و گرفتاري‌هايي نشوند. زيرا كاركنان هنگام ورود به شغل افرادي دلسوز و علاقه‌مند بوده اما معمولاً در سازمان‌هايي يكي اهميت پس از گذشت چندين سال با مواجه شدن با انبوهي از مشكلات و استرس‌هاي شغلي در محيط كار، احساس خستگي كرده و حتي مايلند از كار كناره‌گيري كنند. در اين ميان يكي از علل شايع عدم رضايت شغلي مي‌باشد(مسعودي,1388).
رضايت شغلي عبارت است از حدي از احساسات و نگرش‌هاي مثبت كه افراد نسبت به شغل خود دارند. وقتي يك شخص مي‌گويد داراي رضايت شغلي بالايي است، اين بدان معني است كه او واقعاً شغلش را دوست دارد، احساسات خوبي درباره كار و شغلش دارد.(مقیمی 1385).
رضايت شغلي از جمله عوامل مهمي در موفقيت سازماني است موجب افزايش كارايي و نيز احساس رضايت فردي مي‌شود. رضايت شغلي يعني احساس خرسندي، خشنودي و لذت بردن از كار و فعاليت خويش كه موجب دلگرمي و وابستگي فرد به سازمان مي‌شود و در نتيجه تعهد سازماني را به دنبال دارد.
سازمان‌ها براي رسيدن به موفقيت و بهره‌وري كه بايد هدف اصلي هر سازماني ناچارند ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي دروني خود را بشناسند از نقاط ضعف كاركنانشان سودمند باشد، بايد بدانند كه رفتار شهروندي سازماني هنگامي ايجاد مي‌گردد كه كاركنان از شغلشان راضي باشند.
1-3- اهداف كلي
تعيين رابطه هوش هيجاني و رضايت شغلي با رفتار شهروندي سازماني كاركنان امور مالي دانشگاه علوم پزشکی فارس
1-4- اهداف فرعي
تعيين رابطه بين هوش هيجاني ومولفه‏های آن با رفتار شهروندي سازماني
تعيين رابطه بين رضايت شغلي ومولفه‏های آن با رفتار شهروندي سازماني
تعيين نقش مولفه‏های هوش هيجاني در پيش‌ بيني رفتار شهروندي
تعيين نقش مولفه‏های رضايت شغلي در پيش‌ بيني رفتار شهروندي
1-5- فرضيه‌ها
بين هوش هيجاني، رضايت شغلي با رفتار شهروندي سازماني رابطه معناداري وجود دارد.
1-5-1- سؤالات
بين مؤلفه‌هاي هوش هيجاني با رفتار شهروندي سازماني رابطه معنادار وجود دارد.
بين مؤلفه‌هاي رضايت شغلي با رفتار شهروندي سازماني رابطه معنادار وجود دارد.
آیامؤلفه‌هاي هوش هيجاني قادربه پيش‌ بيني رفتار شهروندي مي‏باشد؟
آیا مؤلفه‌هاي رضايت شغلي قادربه پيش‌ بيني رفتار شهروندي میباشد؟
هوش هيجاني و رضايت شغلي تا چه اندازه رفتار شهروندي را پيش بیني ميكند.
1-6- تعاريف نظري و عملياتي متغيرها
1-6-1- نظري
رفتار شهروندي:
رفتار شهروندي سازماني رفتاري است كه به قصد كمك به همكاران يا سازمان به وسيله يك فرد انجام مي‌گيرد و برعكس عملكرد شغلي رفتاري است كه در حيطه وظايف رسمي يك شغل نمي‌گنجد (اشنيك، 1991).
به عبارت ديگر رفتار شهروندي سازماني شامل آن بخش از رفتارهاي ارادي است كه به منظور كمك به همكاران يا سرپرستان انجام مي‌گيرد. مانند وقت‌شناسي، كمك به ديگران، ارائه پيشنهاد براي بهبود كارها.
مؤلفه‏های رفتار شهروندی سازمانی :
1- نوع‌دوستي: رفتارهاي ياري دهنده‌اي هستند كه به منظور كمك به كاركنان در رابطه با وظايف و مسائل سازماني معين )مثلاً، مزد به افرادي كه كارشان سنگين است كمك مي‌كند. با ميل و رغبت دقت خود را جهت كمك به كساني كه مشكلات كاري دارند صرف مي‌كنند( توسط يك عضو سازمان انجام مي‌گيرد.
2- وظيفه شناسي: رفتارهايي هستند كه فرد را در انجام دادن وظايف خود در بالاتر از سطوح مورد انتظار هدايت مي‌كند.
3- ادب و مهرباني: رفتارهاي مؤدبانه‌اي كه از ايجاد مسئله و مشكل در محل كار جلوگيري مي‌كند.
4- مردانگي: رفتارهاي جوانمردانه‌اي هستند كه از شكوه و شكايت زياد در محل كار جلوگيري مي‌كنند.
5- رفتار مدني: رفتارهايي هستند كه نشان‌دهنده مشاركت فرد در فعاليت‌هاي مربوط به سازمان هستن . (وان داين، گراهام، دينش، 1994).
هوش هيجاني:
يك دسته از توانايي‌ها و مهارت‌هاي غيرشناختي است كه توانايي موفقيت فرد را در مقابله با فشارها و اقتضاهاي محيطي افزايش مي‌دهد و در اين رهگذر عاملي كه به نظر مي‌رسد با تنش شغلي مديران و كاركنان رابطه داشته باشد و از راه‌هاي مقاومت و مقابله در برابر تنش مي‌باشد متغير هوش هيجاني است ( نصراله‌پور، 1386).
مولفه‏های هوش هیجانی :
1- خود آگاهی هیجانی:
خودآگاهی هیجانی توانای و درک احساسات است . این مولفه تنها اگاهی از احساسات است . این مولفه تنها اگاهی از احساسات یک فرد و هیجانات فرد نیست بلکه همچنین شامل توانایی و تفاوت بین انها به منظور پی بردن به این امر است که شخص چه احساسی دارد و چرا این احساس در او شکل گرفته است و همچنین به منظور پی بردن به انچه سبب این احساسات است مشکلات جدیدی در این حوزه در موقعیتهای (آلکسی تائی) (ناتوانی در بیان کلامی احساسات ) یافت مي‏شود (فرجاد، 1377).
2- خود کنترلی:
استقلال عبارت است توانایی خود هدایتگری و خود کنترلی در تفکر و عمل و عدم وابستگی عاطفی است افراد مستقلا خود اتکا در برنامه ریزی و تصمیم گیریهای مهم باشد . به هر حال اینان قبل از تصمیم گیری در تصمیم گیری در جستجوی نقطه نظر دیگران بر مي‏ایند و به آنها توجه مي‏کنند. مشورت با دیگران لزوما نشانه وابستگی نیست . استقلال اساسا توانایی رفتار خود مختار در مقابل نیاز حفاظت و حمایت است اشخاص مستقل از اتکا به دیگران برای براوردن نیازهای عاطفی شان پرهیز مي‏کنند. مستقل بودن به میزان اعتماد به خود و نیروی درونی و به تمایل برآوردن انتظارات و تعهدات بدون اینکه امیر آنها شوند وابسته است (فرجاد، 1377).
3- مهارت اجتماعی:
منظور توانایی برقراری رابطه با دیگران است. کفایت اجتماعی، تعیین کننده محبوبیت، رهبری و اثرمندی بین فردی است. گلمن (۱۹۹۵) معتقد است افرادی که تمایل دارند در ایجاد رابطه با دیگران موثر واقع شوند، باید توانایی شناسایی، تفکیک و کنترل احساسات خود را داشته باشند و بعد از طریق همدلی یک رابطه مناسب برقرار کنند؛ حتی در این میان خودانگیزی هم در میزان اداره روابط اثرگذار است.
مهارت اجتماعی شامل توانایی برقراری و حفظ ارتباطات متقابل و عنایت بخشی است که صمیمیت و تعادل محبت از ویژگیهای آن است .رضایت متقابل شامل تمایلات اجتماعی و معنادار است که بطور بالقوه رضایت بخش و لذت بخش است . از ویژگی‏های ارتباط مثبت بین فردی – توانایی صمیمیت و محبت و اشتغال دوستی به شخص دیگر است این بعد هم با ضرورت کسب روابط دوستانه با دیگران با توانایی احساس و ارامش در چنین رابطی و داشتن انتظارات مثبت از چنین روابط مثبت مرتبط است . این مهارت اجتماعی عموما نیاز به داشتن حساسیت نسبت به دیگران- تمایل – برقراری ارتباطات و احساس رضایت از این روابط است (فرجاد،1377).
4- خودانگیزی:
بیسیاری از روانشناسان آن را شرط بقا می‏دانند. به عقیده‏ی آنها انسان سالم هیچ کاری را بدون هدف از پیش تعیین شده انجام نمی‏دهد و برای رسیدن به آن، خودانگیزی لازم می‏باشد (دهشیری، 1382- به نقل از امینیها، 1384). انگیزه همچون موتور حرکتی، انسان را به حرکت وامی‏دارد.
رضايت شغلي :
رضايت شغلي نگرش كلي فرد درباره كارش مي‌باشد. كسي كه رضايت شغلي او در سطح بالاست، نسبت به شغل يا كار خود نگرش مثبت دارد و كسي كه ناراضي باشد نگرش منفي دارد. (رابينز، 1943).
رضايت شغلي نوعي زمينه گرايش، تمايل، علاقه، استعداد، آمادگي براي پاسخ داده به طرز مطلوب يا نامطلوب يا به طور كلي نوعي نگرش نسبه به محيط كار خود مي‏باشد. (ساعتچي، 1386).
مولفه‏های رضایت شغلی :
1-شغل
شغل: عبارت از مجموعه وظايف و مسئوليت‌هاي مرتبط و مستمر و مشخصي است كه از طرف سازمان به عنوان كار واحد شناخته شده است.
شغل از نظر لغوی، به معنای به کار واداشتن کسی و آن چه مایه مشغولیت مي‏باشد، است. از طریق اشتغال، فردْ فعالانه در جریان تولید و خدمات مشارکت مي‏کند و پاداشی نقدی یا جنسی دریافت مي‏دارد. کار و شغل، فعالیتی بدنی یا فکری در راه تولید و خدمت است. بنابراین، در تعریف شغل مي‏توان گفت: شغل، یعنی کاری که فرد، مشغول به انجام آن است و به وسیله آن، هم انجام وظیفه مي‏کند و هم امرار معاش مي‏نماید.
2-مسئول مستقیم
كلمز و بین" (1374) سال‌ها پیش واژه مسئولیت را از لحاظ لغوی به معنی توانایی پاسخ دادن تعریف نمود.
این واژه در عرف عام به مفهوم تصمیم‌گیری مناسب است كه فرد در چارچوب هنجارهای اجتماعی و انتظاراتی كه معمولاً از او می‌رود، دست به انتخابی بزند و این انتخاب سبب ایجاد روابط انسانی مثبت، افزایش ایمنی، موفقیت و آسایش خاطر شود. پاسخ مؤثر هم پاسخی است كه فرد را قادر می‌سازد تا به هدف‌هایی كه باعث تقویت عزّت نفسش می‌شوند، دست یابد.
3-همکار
همکاری فرآیندی است که در آن، کنشگران مستقل یا نیمه‌مستقل از طریق مذاکره رسمی و غیررسمی تعامل می‌کنند تا با هم قواعد و ساختارهایی برای هدایت روابط‌شان و شیوه‌هایی برای عمل یا تصمیم‌گیری درباره مسائلی که آنها را کنار هم آورده به وجود آورند؛ فرآیندی است که مستلزم هنجارهای مشترک و برهم‌کنش‌های متقابلاً سودمند است.


مبلغ واقعی 52,200 تومان    26% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 38,628 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۷ آبان ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 95

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب