تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 986
  • بازدید دیروز : 4294
  • بازدید کل : 996786

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقلال رای و نوع اظهار نظر حسابرسان: مورد مطالعه حسابرسان معتمد بورس اوراق بهادار تهران


شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقلال رای و نوع اظهار نظر حسابرسان: مورد مطالعه حسابرسان  معتمد بورس اوراق بهادار تهران

عنوان فهرست مطالب صفحه
چکیده 1
فصل اول : کلیات تحقیق16
1- 1-مقدمه 17
1-2- بیان مسئله 18
1-3- ضرورت انجام تحقیق 20
1-4-اهداف تحقیق 21
1-5- سؤالات تحقیق 22
1-6- فرضیه ها ی تحقیق 23
1-7-قلمرو تحقیق 24
1-7-1-قلمرو موضوعی24
1-7-2-قلمرو مکانی 24
1-7-3 قلمرو زمانی 25
1-8روش شناسی تحقیق 25
1-9ابزار گردآوری داده ها واطلاعات 25
1-10روش تجزیه وتحلیل داده ها 26
1-11 تعریف عملیاتی متغیرها 27
1-11-1گزارش حسابرسی 27
1-11-2 استقلال حسابرسی 27
1-11-3 حسابرسان مستقل 28
1-11-4 شرکا یا سهامدارن 28
1-12 خلاصه فصل ................................................................................................................... 29
فصل دوم : ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق................................................................................30
2-1 مقدمه 31
2-2 حسابرسی به عنوان یک رشته علمی 32
2-3مختصری از فرایند حسابرسی در ایران ........................................................................................33
2-4 شک وتردید ،رسیدگی وحسابرسی (چرایی حسابرسی ) 34
2-4-1 شک و تردیدورسیدگی وحسابرسی 34
2-5 استفاده کنندگان از صورت های مالی 35
2-6 حسابرسی ومسئولیت در مقابل اشخاص ثالث 36
2-7 تقلب در حسابرسی صورت های مالی …….. …………….. 37
2-7-1 تعریف تقلب 37
2-7-2 طبقه بندی انواع تقلب 38
2-7-3روشهای کشف وپیشگیری تقلب 39
2-8 حسابرسی چیست ووظیفه اصلی حسابرسان شامل چه موارددی است؟ 39
2-8-1 چرا استانداردهای بین المللی درایران اجرا نمی شود؟ 41
2-8-2حسابرسان از مجامع عمومی چه انتظاری دارند. 42
2-9 مسئولیت های مدیریت درباره کیفیت دردرون موسسه 44
2- 10استقلال 45
2-11 ارزیابی رعایت قوانین ومقررات در حسابرسی صورت های مالی 48
2-12حسابرسی چیست 52
2-12-1)نقش حرفه حسابرسی درجامعه 53
2-12-2)تعریف کنترل داخلی 55
2-12-3)هدف حسابرسی عملیاتی 56
2-13)استقلال حسابرس داخلی 57
2-14)چارچوب نظری استقلال حسابرس 58
2-15- مفاهیم استقلال حسابرس 59
2-15- 1الزامات جدید استقلال حسابرس 60
2-16-گزارش حسابرسی 64
2-17-حسابرس مستقل 65
2-18-بازرس قانونی 65
2-19-عوامل افزاینده استقلال حسابرس 65
2-20-استنباط استفاده کنندگان درباره استقلال حسابرس 74
فصل سوم روش تحقیق.......................................................................................................77
3-1 -مقدمه 78
3-2-روش تحقیق 78
3-3-جامعه آماری تحت مطالعه 79
3-4-نمونه و روش تعیین حجم نمونه 80
3-5روش و ابزار گردآوری اطلاعات 81
3-6-روش تجزیه وتحلیل داده ها 84
3-6-1-ضریب همبستگی 84
3-6-2-رگرسیون 86
3-6-2-1-ضریب تعیین ساده 1 91
3-6-2-2-ضریب تعیین تعدیل شده 2 92
3-6-2-3-برآورد نقطه ای 92
3-6-2-4-خطای استاندارد 1 92
3-6-2-5-خطای استاندارد شیب 92
3-6-2-6-خطای استاندارد عرض از مبدأوحدود اطمینان 94
3-7-روایی و پایایی تحقیق 94
3-7-1-آزمون کولوگرف -اسمیرونوف 96
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق........................ ……………………………….. 98
4-1- مقدمه 99
4-2-داده های آماری توصیفی 99
4-3-آزمون فرضیه ها 105
4-3-1-آزمون فرضیه اول 105
4-3-2-آزمون فرضیه دوم 106
4-3-3- آزمون فرضیه سوم 107
4-4-خلاصه فصل 108
فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات .......................................................................109
5-1- مقدمه 110
5-2-خلاصه نتایج 110
5-3-پیشنهادات تحقیق 113
5-4-پیشنهاد های کاربردی 115
5-5-پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 116
5-6-محدودیت های تحقیق 116
منابع و مآخذ 217
پیوست ها 224
عنوان فهرست جداول صفحه
جدول 3-1 53
جدول 3-2 56
جدول 4-3 76
جدول 4-4 94
جدول 4-5 96
جدول 4-6 108
جدول 4-7 132
جدول 4-8 135
جدول 4-9 137
جدول 4-10 155
جدول 4-11 156
جدول 4-12 160
جدول 4-13 164
جدول 4-14 173
جدول 4-15 181
جدول 5-16 200
جدول 5- 17 202
جدول 5- 18 207
عنوان فهرست نمودارها صفحه
نمودار 1-1 13
نمودار 4-2 132
نمودار 4-3 148
نمودار 4-4 149
نمودار 4-5 150
نمودار 4-6 157
نمودار 4-7 161
نمودار 4-8 166
نمودار 4-9 175
چکیده:
تصمیمات صحیح اقتصادی مستلزم وجود اطلاعات صحیح مالی است واطلاعات صحیح مالی خروجی فرایند حسابداری است.زمانی این اطلاعات قابلیت اتکا واعتماد در تصمیم گیری را خواهند داشت که از کیفیت لازم برخوردار باشند.اطمینان از کیفی بودن اطلاعات نیز از طریق فعالیتهای حسابرسی کسب می شود .اطلاعات مالی ممکن است بنا به دلایل مختلفی از جمله اینکه گزارش مدیریت است یا هر عامل دیگری از قبیل دستکاری عامدانه،تقلب ،تحریف ویا اشتباهات غیر عامدانه ،درست وقابل اعتماد نباشد لذا حسابرسی این اطمینان را بطور منطقی ایجاد می کند که صورتهاوگزارشهای مالی که حسابرسی شده اند قابلیت اتکای بیشتری داشته باشند.بطور خلاصه می توان گفت هیچ عاملی به اندازه رسیدگی وحسابرسیهایی که توسط حسابرسان مستقل انجام می شود نمی تواند از منافع مالکان ،سهامدارن وکلیه اشخاص ثالث در شرکتها حمایت کند.
حسب اهمیت موضوع ،این پژوهش با هدف شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر بر استقلال رأی ونوع اظهار نظر حسابرسان انجام شده است.این تحقیق از نوع توصیفی وبه روش همبستگی است که شامل دو نوع متولوژی است.از یک طرف برای جمع آوری داده های مربوط به عوامل موثر بر استقلال رأی حسابرسان از پرسشنامه استاندارد شده ای استفاده شده است و از طرفی دیدی برای عوامل موثر بر نوع اظهار نظر حسابرسان از اطلاعات موجود در بانک های اطلاعاتی وداده های ثانویه استفاده گردیده است.
نتایج تحقیق بیانگر این است که در بین عوامل فردی تمایل به استقلال طلبی از این عوامل سازمانی سازمانی حق الزحمه مشروط واعتبار موسسه واز بین عوامل محیطی شرایط اقتصادی ومحدویت های قانونی بر استقلال رأی حسابرس اثر منفی داری دارند ،همچنین عوامل واژگان کلیدی :استقلال رأی ،نوع اظهارنظرحسابرسان ،حسابرسان معتمد بورس اوراق بهادار تهران ،بر نوع اظهار نظر حسابرس موثرند.
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1-مقدمه:
توسعه روز افزون فعالیتهای اقتصادی وتجاری نیاز به کنترلهای بیشتر برای حفاظت از منافع سرمایه گذاران وسایر اشخاص ثالث ذینفع راتشدیدمی نماید. حسابرسان درواقع افرادی دارای صلاحیت فنی وتخصص کافی برای بررسی فعالیتهای مالی شرکتی و اظهارنظر درمورد مطلوبیت صورتهای مالی می باشند که علاوه برداشتن تخصص وتجربه کافی ،می بایست از استقلال رأی نیز برخوردار باشند.
از آنجا که ارزش اظهار نظر حسابرس به بی طرفی حسابرس و عاری بودن او از تضاد منافع می باشد از این رو برای رفع این مشکل ونیز جلوگیری از مخدوش شدن استقلال حسابرسان در ارایه خدمات به صاحب کاران، مجامع حرفه ای به وضع چارچوب های قاونی پرداخته اند.
حرفه ی حسابداری وحسابرسی از پیچیده ترین ومنضبط ترین حرفه هاتلقی می گردندو به دلیل نوع وماهیت خدمات ارایه شده از اعتبار و اعتماد خاصی برخوردارند. تداوم این اعتبار واعتماد ونیز تقویت آن، به پایبندی فکری وعملی اعضای حرفه به ضوابط رفتاری و اخلاقی آن بستگی دارد.
وجود برخی شرایط در محیط فرایند گزارشگری امکان ارزیابی مستقیم کیفیت اطلاعات به وسیله استفاده کنندگان را بسیار مشکل می سازد، تقاضا برای حسابرسی در فرایند گزارشگری که تحت شرایط تضاد منافع، پیامد های اقتصادی با اهمیت، پیچیدگی فعالیت های اقتصادی و عدم دسترسی مستقیم انجام شود قابل توجیه است. تضاد منافع بین دو گروه تهیه کننده واستفاده کننده اطلاعات مهمترین توجیه برای نیاز به حسابرسی است حتی در صورت نبود تضاد منافع (چه واقعی چه متصور )بین این دو گروه، نیاز به خدمات حسابرسی توسط فردی مستقل که دارای تخصص وتجربه کافی باشد ضروری واجتناب ناپذیر است.
تحقیق حاضر با عنوان رتبه بندی عوامل موثر بر استقلال رأی ونوع اظهارنظر حسابرسان درپنج فصل طراحی وانجام شده است.که فصل اول کلیات تحقیق را شامل می گردد .فصل دوم ادبیات موضوعی وپیشینه تحقیق را دربر می گیرد.فصل سوم روش انجام تحقیق یا متولوژی تحقیق است.در فصل چهارم ابتدا توصیفی از ویژگی های متغیرها ارائه خواهد شدودرارائه آن تجزیه وتحلیل داده ها وآزمون فرضیات را شامل می گرددودرفصل پنجم خلاصه نتایج ویافته های پژوهش تحلیل می شود.
1-2-بیان مسئله:
استقلال رأی حسابرسی عبارتست از از یک استقلال حرفه ای که درآن حسابرس می کوشد به هر نحو ممکن بی طرفی وعدم وابستگی خود را به واحد مورد رسیدگی حفظ نماید.این بی طرفی واستقلال می بایست درتمام مراحل حسابرسی در نظر گرفته شده به ویژه در گزارشگری حسابرسی باید به عنوان یک الگوی ذهنی وعینی مد نظرقرار گیرد.در هر موقعیتی از حسابرسی ،این سوال به وجود می آید که آیا حسابرس از نظر ذهنی مستقل از مدیریت وصاحبکار وفشارهای وارده به او هنگام تصمیم گیری های مالی است یا خیر(مائوتزو شرف،1961)
با این نگرش در مورد این موقعیت حسابرسان موافق است که استقلال رأی یک نگرش ذهنی است وآن را به ویژگی فردی یعنی درستکاری وشخصیت وی پیوند می دهد ولی پیوند استقلال رأی صرفاً به این دوعامل ،کاملاً منطقی نیست.(فیلینت،1988)
عوامل متعددی می توانند استقلال رأی حسابرس ونوع گزارش حسابرسی را تحت شعاع قرار دهند که بر اساس پیشینه های مطالعه شده می توان عوامل فردی ،سازمانی ومحیطی را نام برد .عوامل فردی اغلب از قبیل درستکاری وشخصیت حسابرس و تمایل اوبه استقلال طلبی است .عوامل سازمانی نیز شامل مواردی از قبیل قراددادهای حسابرسی ونوع رابطه با مدیران شرکت مورد رسیدگی است وعوامل محیطی شامل عوامل کلان و تاثیر گذار می باشند.ویا می توان گفت که حسابرسی باکیفیت از طریق بهبود قابلبت اتکا وافزایش اعتبار فرایند گزارشگری مالی به سودمندی این فرایند وکارایی بازار سرمایه کمک می کند. کیفیت حسابرس به عوامل متعددی از جمله ویژگی های شخصی کارکنان حسابرس، سیاست ها وروش های موسسه حسابرسی وگرایش ها وشامل کلیه عوامل محیطی وداخلی گزارش حسابرسی بستگی دارد. افزون براین،مراجع عمومی یا حرفه ای تدوین مقررات به حفظ کیفیت حسابرسی کمک می کنند.
استقلال در این ساختار یعنی عینیت یا عدم انحراف از قضاوت دقیق ،بررسی دیدگاه (مائوتزوشرف،1961)حسابرس می بایست درمراحل وشرایط زیر استقلال خودرا حفظ نماید.
1-استقلال در برنامه ریزی حسابرسی که با آزادی از کنترل ویا انتخاب آزاد روش ها رویدادها کسب می شود.
2-استقلال در گردآوری وارزیابی شواهد :یعنی آزادی در انتخاب زمینه ها،فعالیت های روابط فردی وامکان دستیابی به منابع مورد نظر
3-استقلال در گزارشگری :یعنی آزادی درارائه نظردیدگاه بدون تاثیرپذیری از عوامل مختلف
براین اساس ،عوامل مختلفی می تواند بر هر یک ا مراحل مذکور که زمینه ساز استقلال رأی حسابرس است تاثیرگذار باشد.کمیسیون بورس اوراق بهادر در آمریکا و در گزارش های سالانه خود به استقلال رأی حسابرسان توجه ویژه ای داردومواردی پیش آمده است که گزارش نماید،استقلال رأی حسابرسان درآن موارد مخدوش شده است.عواملی مانند روابط با مدیریت صاحبکار وحق الزحمه خدمات غیرحسابرسی. همچنین کمیسیون مذکوربرخی از خدمات غیر حسابرسی را شناسایی کرد که ارائه آن توسط حسابرسان برای صاحبکار باعث مخدوش شدن استقلال حسابرس می گردد. این خدمات شامل:
1-دفترداری یا هرگونه خدمات مرتبط با ثبت حسابداری یا صورت های مالی صاحبکار
2-طراحی واجرای سیستم های اطلاعات مالی
3-خدمات ارزیابی یا ارزشیابی، اظهارنظر درخصوص مطلوبیت یا گزارش آورده های غیر نقدی
4-خدمات کارشناسی بیمه
5-خدمات حسابرسی داخلی
6-وظایف مدیریتی
7-منابع انسانی
8-دلالی یا معامله گری ، مشاوره سرمایه گذاری
9-خدمات قانونی
علاوه برموارد فوق،می توان به نقش عوامل متعدد دیگری براستقلال رأی حسابرسان اشاره کرد.عواملی که گاه توسط سازمانهای حرفه ای وگاه در پیشنه های تحقیقات مرتبط دیده شده است.به هرحال باتوجه به حساسیت موضوع استقلال رأی حسابرسان در محافل حرفه ای وپژوهش مسئله تحقیق حاضر این است که چه عواملی براستقلال رأی حسابرسان موثراست؟اگراین طبقه بندی شامل عوامل فردی ،سازمانی ومحیطی باشند،نقش کدام عوامل بر استقلال رأی حسابرس بیشتر است وهمچنین چه عواملی بر نوع اظهار نظر حسابرسان موثراست.
1-3-ضرورت انجام تحقیق:
تورنتو (2003)به این نتیجه رسید که بیشتر ذینفعان درک متفاوتی از این نکته دارند که چه نوع خدماتی ،استقلال حسابرسان را مخدوش می کند.بنددرک درست از عوامل وموقعیت هایی که استقلال رأی حسابرسان را مخدوش نماید، می تواند مورد توجه همه اشخاص ثالث ذینفع قرار گیرد.اندازه شرکت موردرسیدگی واندازه موسسه حسابرسی ،درجه اعتبار موسسه حسابرسی ،تجربه وتخصص حسابرس،وضعیت عوامل اقتصادی وسیاسی جامعه و وضعیت کسب وکار در حرفه نیز می توانند هر کدام تاثیر متفاوتی براستقلال رأی ونوع گزارش حسابرسی داشته باشد.
شرکت های بزرگتر سیستم کنترل داخلی قوی داشته و کیفیت گزارشگری بالایی دارند. از طرف دیگر، به دلیل حق الزحمه ی حسابرسی بیش تر، حسابرسان سعی می کنند به هر قیمتی حسابرسی این شرکتها را به دست آورند. اگر چه شرکت های کوچکتر دارای حق الزحمه پایینی هستند اما ممکن است حسابرسی ساده تری داشته باشند بنابراین ، اندازه (بزرگ وکوچک ) شرکت مورد حسابرسی می تواند منجر به افزایش استقلال وهم منجر به کاهش استقلال حسابرس شود .
همچنین موسسات حسابرسی بزرگتر از شهرت بالاتری برخوردارند و معمولا هزینه بیشتری را صرف آموزش حسابرسان خود می کنند و کنترل کیفی قوی تری دارند و موسسات حسابرسی بزرگ برای افزایش کیفیت حسابرسی خود سرمایه گذاری می کنند به همین دلیل کمیته استاندارد هااستقلال شهرت واعتبار موسسه را مهم ترین عامل حفاظت از استقلال رأی می داند.
باتوجه به مطالب ذکرشده واین واقعیت که هیچ عاملی نمی تواند به اندازه حسابرسی مستقل و بی طرف از منافع سرمایه گذاران حفاظت نماید، ضرورت انجام پژوهش که نشان می دهد که چه عواملی بر استقلال رأی حسابرسان موثر است احساس شد، همچنین تعیین اینکه عوامل تأثرگذار از نوع محیطی یا داخلی هستند وچه رتبه ای در تإثیرگذاری دارند از اهمیت ویژه ای برخورداراست. نتایج پژوهش می تواند به حسابرسان و سایرذینفعان و فعالان سرمایه گذاری در اتخاذ تصمیمات صحیح کمک نماید.
1-4- اهداف تحقیق:
هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر بر استقلال رأی حسابرسان ونوع گزارش حسابرسی است که به صورت اهداف مشخص شده زیر بیان می شود.
بررسی رابطه بین عوامل شخصی حسابرس و استقلال رای
بررسی رابطه بین تجربه حسابرس و استقلال رای حسابرس
بررسی رابطه بین تخصص حسابرس و استقلال رای حسابرس
بررسی رابطه بین تمایل به استقلال طلبی و استقلال رای حسابرس
بررسی رابطه بین عوامل سازمانی و استقلال رای حسابرس
بررسی رابطه بین انجام سایر خدمات حسابداری و مالی و استقلال رای حسابرس
بررسی رابطه بین ارتباط با هیات مدیره شرکت صاحبکار و استقلال رای حسابرس
بررسی رابطه بین حق الزحمه مشروط و استقلال رای حسابرس
بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و استقلال رای حسابرس
بررسی رابطه بین کیفیت قراداد حسابرسی و استقلال رای حسابرس
بررسی رابطه بین اعتبار موسسه حسابرسی و استقلال رای حسابرس
بررسی رابطه بین عوامل محیطی و استقلال رای حسابرس
3-1 بررسی رابطه بین شرایط اقتصادی جامعه و استقلال رای حسابرس
3-2 بررسی رابطه بین شرایط کسب و کار و فضای رقابتی با استقلال رای حسابرس
3- 3 بررسی رابطه بین وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه با استقلال رای حسابرس
3-4 بررسی رابطه بین وضعیت سیاسی جامعه و استقلال رای حسابرس
بررسی رابطه بین شرایط و محدودیت های قانونی جامعه و استقلال رای حسابرس
1-5- سؤالات تحقیق :
بین عوامل شخصی حسابرس و استقلال رای چه رابطه وجود دارد؟
بین تجربه حسابرس و استقلال رای وی چه رابطه ای وجود دارد؟
بین تخصص حسابرس و استقلال رای وی چه رابطه ای وجود دارد؟
بین تمایل به استقلال طلبی و استقلال رای حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟
بین عوامل سازمانی و استقلال رای حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟
بین انجام سایر خدمات حسابداری و مالی توسط حسابرس و استقلال رای وی چه رابطه ای وجود دارد؟
بین ارتباط با هیات مدیره شرکت صاحبکار و استقلال رای حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟
بین حق الزحمه مشروط و استقلال رای حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟
بین کیفیت قراداد حسابرسی و استقلال رای حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟
بین اندازه موسسه حسابرسی و استقلال رای حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟
بین اعتبار موسسه حسابرسی و استقلال رای حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟
بین عوامل محیطی و استقلال رای حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟
3-1 بین شرایط اقتصادی جامعه و استقلال رای حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟
3-2 بین شرایط کسب و کار و فضای رقابتی با استقلال رای حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟
3- 3 بین وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه با استقلال رای حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟
3-4 بین وضعیت سیاسی جامعه و استقلال رای حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟
3-5 بین شرایط و محدودیت های قانونی جامعه و استقلال رای حسابرس چه رابطه ای وجود دارد؟
1-6- فرضیه های تحقیق:
بین عوامل شخصی حسابرس و استقلال رای رابطه معنی داری وجود دارد
بین تجربه حسابرس و استقلال رای وی رابطه معنی داری وجود دارد
بین تخصص حسابرس و استقلال رای وی رابطه معنی داری وجود دارد
بین تمایل به استقلال طلبی و استقلال رای حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد
بین عوامل سازمانی و استقلال رای حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد
بین انجام سایر خدمات حسابداری و مالی توسط حسابرس و استقلال رای رابطه معنی داری وجود دارد
بین ارتباط با هیات مدیره شرکت صاحبکار و استقلال رای حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد
بین حق الزحمه مشروط و استقلال رای حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد
بین کیفیت قراداد حسابرسی و استقلال رای حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد
بین اندازه موسسه حسابرسی و استقلال رای حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد
بین اعتبار موسسه حسابرسی و استقلال رای حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد
بین عوامل محیطی و استقلال رای حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد
3-1 بین شرایط اقتصادی جامعه و استقلال رای حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد
3-2 بین شرایط کسب و کار و فضای رقابتی با استقلال رای حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد
3- 3 بین وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه با استقلال رای حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد
3-4 بین وضعیت سیاسی جامعه و استقلال رای حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد
3-5 بین شرایط و محدودیت های قانونی جامعه و استقلال رای حسابرس رابطه معنی داری
وجود دارد
1-7- قلمرو تحقیق:
1-7-1-قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی تحقیق شامل مولفه های اثرگذار بر استقلال رای حسابرس و نوع اظهار نظر حسابرسان است که بطور اخص شامل حسابرسانی می شود که شرکتهای بورسی را مورد بررسی قرار داده اند.
1-7-2-قلمرو مکانی: شامل حسابرسان شریک یا شاغل در موسسات حسابرسی مورد اعتماد بورس اوراق بهادار تهران است که دفاتر مرکزی همه آنها در شهر تهران می باشد.
1-7-3- قلمرو زمانی: پژوهش حاضر با هدف گردآوری و تجزیه و تحلیل دیدگاههای حسابرسان مستقل مورد اعتماد بورس اوراق بهادار تهران در ارتباط با عوامل مرتبط به استقلال رای حسابرسان انجام شده است. دوره زمانی انجام این پژوهش سال 1392 و 4 ماهه اول سال 1393 است. همچنین در بخش دیگری از تحقیق از اطلاعات مربوط به شرکتهای بورسی استفاده شده است که از سالهای 86 تا 91 را شامل می گردد.
1-8- روش شناسی تحقیق:
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی با اهداف کاربردی است وروش آن از نوع همبستگی است.منظور از تحقیقات توصیفی ،تحقیقاتی است که ویژگی مربوط به متغیرها را توصیف می نماید،یا هرآنچه راکه هست توصیف می نماید .این تحقیق از آن جهت توصیفی است که نظرودیدگاه موجود حسابرسان را راجع به عوامل موثربراستقلال رأی حسابرسان توصیف می نماید.از طرفی دیگر ویژگی اکتشافی نیز داردزیرا به شناخت ورتبه بندی عوامل موثر براستقلال رأی حسابرسان می پردازد .همچنین تحقیق حاضراز این جهت کاربردی است که از نتایج آن می توان استفاده های کاربردی کرد.استفاده کنندگان از نتایج این پژوهش می تواند شامل پژوهشگران حسابداری وحسابرسی ،مدیران شرکتها وهمچنین سرمایه گذاران ومالکان شرکتها باشد.
1-9-ابزارگردآوری داده ها واطلاعات :
داده ها واطلاعات این پژوهش شامل دودسته کلی است :دسته اول شامل اطلاعاتی است که در بخش ادبیات وپیشینه تحقیق استفاده خواهد شد.این اطلاعات از طریق مطالعه مقالات وکتب ونشریات سازمان حسابرسی و غیره حاصل می شود .داده های مورد استفاده در تجریه وتحلیل داده ها وآزمون فرضیات نیز از طریق پرسشنامه تحقیق ساخته بدست خواهدآمد.
پرسشنامه محقق ساخته به گونه ای است که پس از آزمونهای روایی وپایایی واثبات این ویژگی ها توزیع خواهد شد.این پرسشنامه در4 بخش اصلی طراحی شده است که 3 بخش آن مربوط به عوامل شخصی،سازمانی ومحیطی وبخش چهارم سوالات مربوط به استقلال رأی حسابرس است.همچنین در بخش دیگری از این پژوهش از داده های ثانویه استفاده خواهد شد.داده های ثانویه از طریق بورس اوراق بهادر ونرم افزارهای ره آورد نوین وتدبیر پرداز استخراج خواهد شد.
1-10-روش تجزیه وتحلیل داده ها :
به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی وآزمونهای آماری (آمار استنباطی )استفاده خواهد شد.آمار توصیفی شامل توصیف ویژگی متغیرها است وآمار توصیفی به تجزیه وتحلیل داده ها وآزمون فرضیات می پردازد.آمار توصیفی شامل استفاده از نمودارها وشاخص ها خواهد بودوآمار استنباطی تحقیق شامل آزمونهای همبستگی و مدلهای رگرسیونی می شود.همچنین از پیش آزمونهای مورد نیاز از قبیل کلموگرف – اسمینروف وسایر آزمونهای دیگر استفاده خواهد شد.
نرم افزارهای مورد استفاده نیز SPSSوEviews7خواهد بود.
1-11-تعریف عملیاتی متغیرها:
1-11-1-گزارش حسابرسی: گزارش حسابرسی محصول نهایی و اصلی فرایند حسابرسی و وسیله بیان قضاوت و نظر حسابرس درباره کیفیت و محتوای صورت های مالی صاحبکار است ودر ایجاد اطمینان وآسودگی خاطر در استفاده گنندگان از صورتهای مالی ودر راس آنها سهامداران بزرگی دارند. نیازها وانتظارات گروهای مختلف استفاد کننده از اطلاعات صورت های مالی با گزارشگری مالی مناسب بر آورده می شود و این اطلاعات زمانی برای استفاده کنندگان مفید وموثر می باشد که از ویژگی های کیفی لازم برخوردار باشد (ویژگی های کیفی شامل قابل اتکا بودن، مربوط بودن )یکی از مشخصه های بارز ویژگی های کیفی که درموضوع گزارشگری حسابرسی مورد تاکید باشد قابلیت اتکا بودن صورت های مالی است و زمانی قابلیت اتکاء دارد که آثار مالی معاملات وسایر رویداد های مالی به گونه ای بیطرفانه اندازه گیری شده ونتایج آنها معتبر وقابل تایید مجدد باشد. حسابرسان برای ایفای چنین نقشی نیاز به رهنمود ها ویا استاندارد هایی دارند که نه تنها اعتبار دهی کند بلکه قابلیت تایید مجدد نیز نیز داشته باشد.
1-11-2-استقلال حسابرس: وجود برخی از شرایط در محیط فرایند گزارشگری، امکان ارزیابی مستقیم اطلاعات به وسیله استفاده کنندگان را بسیار مشکل می سازد تقاضا برای حسابرسی در فرایند گزارشگری که تحت شرایط تضاد منافع، پیامد های اقتصادی بااهمیت، پیچیدگی فعالیت های اقتصادی و عدم دسترسی مستقیم انجام شود قابل توجیه است، تضاد منافع بین دو گروه تهیه کننده واستفاده کننده از اطلاعات، مهم ترین توجیه برای نیاز به حسابرسی است در صورت نبود این تضاد منافع بین این دو گروه نیاز به خدمات حسابرسی به طور محسوس کاهش می یافت. وجودتضاد منافع انجام خدمات حسابرسی توسط فردی مستقل از هردو گروه را اجباری می سازد نتیجتاًیکی از مهم ترین ویژگی های حسابرس استقلال اوست .استقلال درساده ترین معنا این است که حسابرس حقیقیت را همان گونه که دیده است بگوید واجازه ندهد هیچ محرکی اعم از مادی یا احساسی اورا از این مسیر خارج سازد
1-11-3-حسابرسان مستقل: شخص یا موسسه منتخب مجمع صاحبان سهام یا اشخاص حقوقی یا حقیقی ذینفع ویا به حکم قانون که حسابها رارسیدگی و نتیجه را به دعوت کننده در قالب گزارش ارائه می دهد.
استفاده کنندگان از صورت های مالی: به طور کلی، استفاده کنندگان صورت های مالی؛ موضوعات متفاوت ومهمی را درباره استقلال حسابرسان بیان می کند. تحقیقات نشان می دهد که این تنوع موضوعات به تفاوت های دانش وتجربیات بین استفاده کنندگان وحسابرسان مربوط می شود. درک نتایج اثرات خدمات مشاوره براستنباط استفاده کنندگان پیچیده است اما این نکته اساسی وجود دارد که به اعتقاد استفاده کنندگان صورت های مالی، مبالغ نسبتاًکوچک خدمات مشاوره، اثرات کمی روی استقلال حسابرسان دارند و جداسازی کارکنان خدمات مشاوره نیز استقلال مورد نظر حسابرسان را افزایش می دهدبرخی شواهد حاکی از این است که استفاده کنندگان اعتقاد دارند مبالغ بزرگ خدمات مشاوره، استقلال حسابرس را کاهش می دهد.
1-11-4-شرکا یا سهامداران: گروه اصلی استفاده کننده از گزارش حسابرسی سهامداران شرکت هستند اگر چه کسی که قانوناً قرارداد حسابرسی را با حسابرس منعقد می کند شرکت مورد حسابرسی ومدیریت آن است. این ارتباط به طور متعارف تمایل حسابرسان به ارائه نظر کارشناسی به سهامداران در خصوص کیفیت صورت های مالی را نشان می دهد به عبارت دیگر اگر چه قرار داد شرکت را به عنوان شخصیت حقوقی جداگانه ای که ذینفع اصلی گزارش حسابرسی معرفی می کند. اما این سهامداران شرکت مذکور هستند که دریافت کننده واتکاء کننده اصلی صورت های مالی وگزارش حسابرس هستند. بنابراین شرکت (از طریق هیات مدیره )به عنوان طرف قرارداد وبه جای سهامداران انفرادی که دراثر مسامحه حسابرس متضرر شده اند بر علیه وی برای جبران خسارت اقامه دعوی می کند.بنابراین روشن است که دررابطه به وظیفه ی مراقبت حرفه ای حسابرس هم در مقابل شرکت مسئولیت دارد وهم در مقابل سهامداران وضعیت قانونی موضوع مورد بحث برای سالیان متمادی چنین بوده است وپرونده های مختلفی درانگلستان برای این ادعا وبه عنوان اصول کلی مربوط به حسابرسی شاهد آورد(پرونده لندن وبانک عمومی، 1895) حسابرس به عنوان ماموری تعریف شد که وظیفه حفاظت از شرکت سهامداران را نیز به عهده دارد. (کریسمس وهمکاران، 1951)
1-12-خلاصه فصل:
فصل حاضر به عنوان کلیات تحقیق، ابتدا مقدمه وبیان مسئله را تشریح نمودو سپس به اهمیت وضرورت تحقیق، اهداف،سئوالات، فرضیات پژوهش پرداخته است.درفصل های بعدی پژوهش ادبیات وپیشینه ، روش تحقیق،تجزیه وتحلیل مطالب، آزمون فرضیات و در نهایت نتیجه گیری مورد بحث قرار خواهد گرفت.
فصل دوم
ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق
2-1-مقدمه:
پذیرش وبکارگیری حسابرسی مانند بسیاری از پدیده های علوم انسانی مستلزم حضورمبانی تئوری ومنظومه مفهومی آن است (پیتروینچ ،1991)، بسیاری از پدیده های مشابه در طبیعت وجود دارندکه انسان شناختی از آنها ندارد. این پدیده ها با تلاش های انسان ودستیابی به علوم وفناوری جدید تر وکامل تر، کشف شده و تئوری مفاهیم آن ها شناخته خواهد شد. بنابراین پذیرش وبکار گیری پدیده ها در علوم طبیعی و تجربی قائم به مفاهیم و تئوری های ساخته بشر نیستند.


مبلغ واقعی 51,000 تومان    26% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 37,740 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب