تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 283
 • بازدید دیروز : 1306
 • بازدید کل : 268096

تعیین ترادف اپرون ار. ان. ای ریبوزومی و آنالیز فیلوژنتیکی فیتوپلاسماهای همراه با بیماری تورم جوانه بادنجان در استان بوشهر


تعیین ترادف اپرون ار. ان. ای ریبوزومی و آنالیز فیلوژنتیکی فیتوپلاسماهای همراه با بیماری تورم جوانه بادنجان در استان بوشهر

چکیده

بیشتر بیماری تورم جوانه بادنجان و گوجه فرنگی به عنوان یک بیماری شایع و خسارتزا از استان بوشهر گزارش شده است. تحقیق مذکور بوته های آلوده بادنجان و توتون استان بوشهر متعلق به مناطق بنداروز، برازجان، بوشهر و کنگان را پس از انتقال به آزمایشگاه مرکز تحقیقات کشاورزی و منبع طبیعی فارس-زرقان مورد بررسی و مطالعه قرار داده و ذکر نموده است که جدایه های مورد مطالعه بر اساس علائم ایجاد شده در گیاه پروانش به سه گروه تقسیم می شوند. RFLP ژن ریبوزومی 16S نیز نتایج داده های بیولوژیک را تایید کرده است. پیرو تحقیق مذکور، در این تحقیق تعداد شش جدایه شامل پنج جدایه از بادنجان و یک جدایه توتون موجود بر روی گیاه پروانش انتخاب و دی.ان.ای استخراج شده از بافت­های گیاهی (نمونه های برگ پروانش) طبق روش پیشنهادی مایکسنر و همکاران (1995) در آزمایش های بعدی مورد استفاده قرار گرفتند. در آزمون PCR با بکارگیری جفت آغازگر P1/P7 ناحیه اپرون ار. ان. ای ریبوزومی جدایه های مذکور تکثیر گردید. هضم محصول PCR با آنزیم های Rsa I و Hinf I جدایه های مورد مورد تحقیق را به 3 گرو تقسیم کرد (جدای های 1،4 و 5 در یک گروه، جدایه 2 در یک گروه و جدایه 3 و 6 در گروه دیگر)، آنزیم Hae III جدایه ها را به دو گروه تقسیم کرد (1، 2، 4 و 5 در یک گروه و جدایه های 3 و6 در گروه دیگر) ولی آنزیم Alu I نتوانست مابین جدایه ها تمایز حاصل کند. قطعه­های تکثیر شده در آزمون PCR با استفاده ازIns T/A clone PCR Product Cloning Kit (MBI Fermentas) در پلاسمید PTZ57R/T وارد و در سویه DH5α باکتری Escherichia coli همسانه سازی گردید. آنالیز ترادف نوکلئوتیدی نتایج آزمون RFLP را تایید و جدایه ها را در سه گروه قرار داد. لازم به ذکر است آنالیز فیلوژنتیک ناحیه اپرون ریبوزومی گروه یک را به دو زیر گروه تقسیم کرد بطوری که جدایه 1، 4 را در یک زیر گروه و جدایه 5 در زیرگروه دیگر قرار گرفت. علاوه بر این جدایه های گروه 2 (جدایه های 3 و 6) نیز هر کدام در یک زیر گروه قرار گرفتند. البته جدایه 3 با داشتن یک جایگاه برشی اضاف تر در موقعیت 938 با آنزیم برشی Hpa II می تواند از جدایه 6 متمایز گردد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

فصـل اول- مقدمه

1-1- مقدمه 3

فصل دوم- مروری بر پژوهش های پیشین

2-1- بادنجان7

2-1-1- تاریخچه بادنجان7

2-1-2- مشخصات گیاهشناسی7

2-1-3- ارقام بادنجان7

2-1-3-1- بادنجان پاکوتاه7

2-1-3-2- بادنجان قلمی7

2-1-3-3- بادنجان معمولی8

2-2- گوجه فرنگی  8

2-2-1- تاریخچه 8

2-2-2- مشخصات گیاهشناسی.........................................................................................................................................8

2-2-3- ارقام گوجه فرنگی ...............................................................................................................................................8

2-3- پروکاریوت های سخت کشت آوندی.......................................................................................................................9

2-4- طبقه بندی مالیکیوت ها .........................................................................................................................................10

2-4-1- توصیف رده مالیکیوت.......................................................................................................................................10

2-4-2- تاریخچه.............................................................................................................................................................11

2-4-3- توصیف راسته Mycoplasmatales..............................................................................................................11

2-4-4- توصیف راسته Entomoplasmatales..........................................................................................................12

2-4-5- توصیف راسته Anaeroplasmatales..........................................................................................................13

2-4-6- توصیف راسته Acholeplasmatales..........................................................................................................14

2-5- فیتوپلاسماها............................................................................................................................................................15

2-5-1- مقدمه ................................................................................................................................................................15

2-5-2- عمده تشابه فیتوپلاسماها به مالیکیوت ها .........................................................................................................16

2-5-3- موقعیت تاکسونومیکی فیتوپلاسمای عامل تورم جوانه.......................................................................................17

2-5-4- مورفولوژی فیتوپلاسما ها .................................................................................................................................17

2-5-5- علائم بیماری های فیتوپلاسمایی........................................................................................................................17

2-5-6- انتقال بیماری های فیتوپلاسمایی........................................................................................................................18

2-5-6-1- انتقال مکانیکی...............................................................................................................................................18

2-5-6-2- انتقال با پیوند.................................................................................................................................................19

2-5-6-3- انتقال با سس.................................................................................................................................................19

2-5-6-4- انتقال با ناقل..................................................................................................................................................20

2-5-7- روش های ردیابی و تشخیص بیماری های فیتوپلاسمایی ................................................................................21

2-5-8- تنوع میزبان های گیاهی فیتوپلاسماها.................................................................................................................23

2-5-9- بیماری های فیتوپلاسمایی مهم در تیره Solanaceae.....................................................................................24

2-5-9-1- تورم جوانه بادنجان و گوجه فرنگی..............................................................................................................24

2-5-9-2- بیماری زردی مینا .........................................................................................................................................24

فصـل سوم- مواد و روش ها

3-1- استخراج دی. ان. ای از بافت گیاهی با استفاده از محلول CTAB ......................................................................27

3-2- تعیین ترادف نوکلئوتیدی........................................................................................................................................27

3-2-1- واکنش زنجیره ای پلیمراز..................................................................................................................................27

3-2-2- تهیه ژل و انجام الکتروفورز ..............................................................................................................................27

3-2-3- جفت آغازگرهای مبتنی بر ترادف آپرون ریبوزومی ..........................................................................................28

3-2-4- آزمون چندشکلی قطعات برشی (RFLP) .......................................................................................................29

3-2-5- همسانه سازی.....................................................................................................................................................29

3-2-5-1- اتصال محصول PCR به پلاسمید.................................................................................................................29

3-2-5-2- اتصال پلاسمید نوترکیب به باکتری E. coli................................................................................................30

3-2-5-3- انتخاب پرگنه های حاوی پلاسمید نوترکیب.................................................................................................31

3-2-6- محیط کشت های موردنیاز برای همسانه سازی.................................................................................................31

3-2-6-1- محیط کشت مایع LB .................................................................................................................................31

3-2-6-2- محیط کشت جامد LB ................................................................................................................................31

3-3- تعیین ترادف و مقایسه با بانک ژن..........................................................................................................................31

فصـل چهارم-نتایج

4-1- علائم بر روی گیاهان آلوده.....................................................................................................................................34

4-2- علائم بر روی گیاه محک پروانش..........................................................................................................................34

4-3- مطالعه کیفیت دی. ان. ای استخراج شده................................................................................................................38

4-4- انجام واکنش PCR جهت تعیین آلودگی...............................................................................................................39

4-5- آزمون چندشکلی طولی قطعات برشی....................................................................................................................40

4-6- همسانه سازی و آنالیزهای فیلوژنتیک ....................................................................................................................44

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

5-1- کلیات......................................................................................................................................................................53

5-2- گستره آلودگی.........................................................................................................................................................53

5-3- علائم.......................................................................................................................................................................54

5-4- مطالعات فیلوژنتیک.................................................................................................................................................54

فهرست منابع فارسی.........................................................................................................................................................57

فهرست منبع انگلیسی........................................................................................................................................................59

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

2-1- طبقه بندی شاخه تنریکوتها ...........................................................................................................................................10

3-1-. مواد لازم در واكنش PCR ..........................................................................................................................................28

3-2 ترادف آغازگر های اختصاصی مورد استفاده در واکنش PCR جهت تکثیر اپرون ریبوزومی..........................................28

3-3- سیکل دمایی واکنش PCR برای جفت آغازگر P1/P7...............................................................................................29

3-4- مواد مورد نياز براي اتصال محصول PCR به پلاسميد pTZ57R/T .........................................................................30

4-1- جدایه، میزبان، منطقه و علائم گیاهان آلوده....................................................................................................................34

4-2- نام جدایه و علائم در گیاه پروانش ................................................................................................................................35

4-3- فیتوپلاسماهای تورم جوانه گوجه فرنگی و بادنجان جدایه بوشهر ...............................................................................45

4-3- جدایه های موجود در بانک ژن استفاده شده در تحقیق حاضر......................................................................................45

4-4- - میزان شباهت جدایه های فیتو.پلاسما ایران وسایر نقاط دنیا بر اساس ناحیه P1/P7 ...............................................46

4-5- - میزان شباهت جدایه های فیتو.پلاسما ایران وسایر نقاط دنیا بر اساس ناحیه 16S r RNA.....................................48

4-6- میزان شباهت جدایه های فیتو.پلاسما ایران وسایر نقاط دنیا بر اساس ناحیه SR..........................................................50

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

2-1- کلنی های ریز دانه دانه و نیمرویی شکل باکتری جنس Mycoplasma.....................................................................12

2-2- سلول های غیر مارپیچ از باکتری جنس Entomoplasma ...................................................................................... 13

2-3- سلول های مارپیچ باکتری جنس Spiroplasma .......................................................................................................13

2-4- کلنی های نیمرویی شکل حاصل از کشت باکتری جنس Anaeroplasma...............................................................14

2-5- کلنی های نیمرویی شکل حاصل از کشت باکتری جنسAcholeplasma ................................................................15

2-6- سلول های فیتوپلاسمایی واقع در آوند ابگشی گیاهان آلوده..........................................................................................16

2-7- علائم بارز بیماریهای فیتوپلاسمایی بر روی میزبان های گیاهی مختلف........................................................................18

2-8- انتقال با پیوند ................................................................................................................................................................19

2-9- زنجرک جنس Circulifer یکی از مهمترین نافلین فیتوپلاسمایی متعلق به تیره Cicadellidae............................ 20

2-10- زنجرک جنس Macrosteles از جمله ناقلین بیماری های فیتوپلاسمایی .............................................................. 21

4-1- علائم ناشی از انتقال جدایه یک بادنجان .......................................................................................................................35

4-2- علائم ناشی از انتقال جدایه دو جاروک بادنجان.............................................................................................................36

4-3- علائم ناشی از انتقال جدایه سه جاروک بادنجان............................................................................................................36

4-4- علائم ناشی از انتقال جدایه چهار جاروک بادنجان .......................................................................................................37

4-5- علائم ناشی از انتقال جدایه پنج جاروک بادنجان...........................................................................................................37

4-6- علائم ناشی از انتقال جدایه 6 جاروک توتون.................................................................................................................38

4-7- محصول الکتروفورز دی. ان. ای استخراج شده در ژل آگاروز یک درصد.....................................................................38

شکل4-8- نانودراپ دی. ان. ای نمونه جاروک توتون ...........................................................................................................39

4-9- الکتروفورز محصول PCR مستقیم با استفاده از جفت آغازگرP1/P7........................................................................40

4-10- برش محصول PCR اپرون ار. ان. ای ریبوزومی (ناحیه P1/P7) با بکار گیری آنزیم برشی Rsa I .......................41

4-11- برش محصول PCR اپرون ریبوزومی (ناحیه P1/P7) با بکار گیری آنزیم برشی Alu I ........................................41

4-12- برش محصول PCR اپرون ریبوزومی (ناحیه P1/P7) با بکار گیری آنزیم برشی Hae III ...................................42

4-13- برش محصول PCR اپرون ریبوزومی (ناحیه P1/P7) با بکار گیری آنزیم برشی Hinf I ......................................42

4-14- برش کامپیوتری اپرون ار. ان. ای ریبوزومی (ناحیه P1/P7) با بکار گیری آنزیم برشیTaq I ................................43

4-15- برش کامپیوتری اپرون ار. ان. ای ریبوزومی (ناحیه P1/P7) با بکار گیری آنزیم برشیHpa II ..............................44

4-16- دندروگرام حاصل از مقایسه تنوع نوکلئوتیدی اپرون ریبوزومی (ناحیه P1/P7) .......................................................47

4-17- دندروگرام حاصل از مقایسه تنوع نوکلئوتیدی ژن ریبوزومی S16ُ..............................................................................49

4-18- دندروگرام حاصل از مقایسه تنوع نوکلئوتیدی ناحیه ژنومی SR ...............................................................................51

فصـل اول

1-1- مقدمه

براساس خوش­بینانه ترین برآوردها، جمعیت جهان در پایان نیمه اول قرن بیست و یکم از مرز ده میلیارد نفر خواهد گذشت.این در حالی است که بانک جهانی در سال 1994 اعلام کرده حدود هشتاد و سه درصد از این جمعیت مربوط به کشور های در حال توسعه می باشد. بدون شک مهمترین و حیاتی ترین نیاز این جمعیت عظیم غذا و امنیت غذایی می­باشد. مطمئنا از طریق افزایش بهره وری، استفاده مناسب از وسایل و منبع تولید از جمله آب، خاک، نیروی انسانی آموزش دیده و... می­توان به تولید پایدار دست یافت و در نهایت بخشی از امنیت غذایی تامین کرد. در این مبحث حفاظت از گیاهان، کنترل آفات، بیماریها و علف های هرز حائز اهمیت فوق العاده می­باشد. بعنوان مثال برابر تخمین وزارت کشاورزی آمریکا بیماریهای گیاهی سالانه 9.1، آفات 7.7 و علف های هرز 6.2 میلیارد دلار فقط در ایالات متحده خسارت وارد می­کنند. خسارت گیاهی ناشی از آفات و بیماری ها نه تنها در عرضه مواد غذایی در سطح ملی و بین المللی تاثیر دارد بلکه بر زندگی زارعی که گیاه را برای مصرف مستقیم خود یا حتی برای فروش کاشته است نیز تاثیر خواهد گذاشت.

رده مالیکیوت­ها گروهی از پروکاریوت­های فاقد دیواره سلولی بوده که از نظر تکاملی از باکتری­های گرم مثبتی که درصد مجموع سیتوزین و گوانین پایین دارند مشتق شده اند. بعضا این گروه توانایی بیماریزایی در گیاهان را دارند. از بیمارگرهای گیاهی واقع در این گروه می توان به اسپیروپلاسماها (دارای سلول های مارپیچ، متحرک و قابل کشت) و فیتوپلاسماها (سلول های غیر مارپیچ و غیر قابل کشت) اشاره کرد (Weisburg et al. 1989). از زمان کشف فیتوپلاسماها در سال 1967 میلادی تا کنون بیش از صد ها بیماری همراه با فیتوپلاسما در بیش از 300 جنس گیاهی شناخته شده است (Lee et al., 2000, McCoy et al., 1979 and Seemuller et al., 1998).

فیتوپلاسماها با نام قبلی شبه مایکوپلاسما(MLO) (IRPCM, 2004) محدود به آوند های آبکشی گیاهان میزبان و همچنین همولنف حشره ناقل می­باشند (Lee et al., 2000).این گروه از بیمارگرهای گیاهی در طبیعت توسط ناقلین مکنده که عمدتا زنجرک­های برگی(Leafhopper) بودهو متعلق به خانواده Cicadellidae می­باشند (Lee et al., 2000) با روش پایا و تکثیری (Firrao et al., 2005) گسترش پیدا می­کنند. البته در مواردی پسیل ها نیز بعنوان ناقل اینها گزارش شده اند (Lee et al., 2000).بیماری های فیتوپلاسمایی اغلب باعث عقیمی و مرگ گیاه میزبان شده و معمولا دارای خسارتی کم و بیش معادل صد در صد می باشند که این خسارت شامل کاهش کیفیت و کمیت محصول می­باشد.

در ایران تاکنون پیرامون بیماری های فیتوپلاسمایی تحقیقات گستردهای انجام شده است (صالحی و همکاران 1385). یکی از بیماری های مهم فیتوپلاسمایی در ایران بیماری تورم جوانه در بادنجان، گوجه فرنگی و توتون می باشد (صالحی و ایزدپناه 1377، صالحی و همکاران 1379 و رئوفی و همکاران 1389). علائم در این بیماری شامل: گل سبزی، برگ سانی، تورم جوانه، عقیم شدن، کاهش تعداد و اندازه گل، ازدیاد جوانه های جانبی ساقه، جاروئی شدن انتهای ساقه، طویل شدن غیر معمول میانگره، ریز برگی، تغییر رنگ برگها و جوانه ها، پیچیدگی و قاشقی شده برگها، سرخشکیدگی، زوال و مرگ گیاه می­باشد (Lee et al., 2000).

حدود 483 هزار هکتار از اراضی کشور سالانه (سال زراعی 85-1384) به گروه سبزی جات اختصاص داشته است. حدود نیمی از این مقدار در 7 استان خوزستان، فارس، کرمان، اصفهان، هرمزگان، آذربایجان شرقی و همدان کشت شده است. استان بوشهر در این سال با کشت حدود 75/3 درصد سبزیجات مقام 13 را به خود اختصاص داده است. از 17 هزار هکتار سطح زیر کشت در این استان حدود 14 هزار هکتار به محصول گوجه فرنگی و حدود 2 هزار هکتار به سایر سبزی جات از جمله بادنجان، فلفل و... اختصاص داشته است. علاوه بر موارد ذکر شده، استان بوشهر مقام اول تولید گوجه فرنگی خارج از فصل را در کشور به خود اختصاص داده است (آمارنامه کشاورزی 1384).

بیماری تورم جوانه در گیاهان بادنجان، گوجه فرنگی و توتون یکی از مهمترین بیماری های
سیفی جات می باشد (Shew and lucas1991). بیماری تورم جوانه پیشتر از مزارع ورامین-اطراف کرج (اسکندری و همکاران 1349) فارس (صالحی و همکاران 1374) استانهای اردبیل اصفهان و آذربایجان غربی (رشیدی و همکاران 1385) و خراسان (جمشیدی و همکاران 1389) گزارش شده است. این بیماری دارای خسارات عمده و چشمگیری در استان بوشهر و بویژه مناطق برازجان، کنگان و بنداروز می­باشد (رئوفی و همکاران 1389). بررسیهای سالهای 1387 و1388 نشان داد که این بیماری در اکثر مزارع بادنجان استان بوشهر وجود دارد. با توجه به علائم ناشی از مایه زنی عامل بیماری تورم جوانه بادنجان به گیاه پروانش و مقایسه چند شکل طولی قطعات برشی محصول واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR-RFLP) نشان داد که فیتوپلاسماهای عامل تورم جوانه بادنجان در استان بوشهر متنوع است و حداقل به سه گروه تقسیم می­شوند. (رئوفی و همکاران 1389).

با توجه به اهمیت بیماری و اینکه ماهیت فیتوپلاسمایی عامل بیماری بویژه از نظر گروهبندی و شباهت و یا تفاوت با فبتوپلاسماهای دیگر در ایران و دنیا مشخص نشده بود، در تحقیق حاضر مطالعات زیر انجام گردید.

1- انتقال همزمان عامل جدایه های مختلف بیماری تورم جوانه به پروانش های همسن و مقایسه علائم بیماری در آنها

2- تکثیر یک قطعه 1800 جفت بازی از اپرون ار. ان. ای ریبوزومی در آزمون PCR با جفت آغازگر P1/P7

3- RFLP فیزیکی محصول PCR با آنزیم های Alu I، Hinf I، Hae III و Rsa I

4- همسانه سازی و تعیین ترادف محصول PCR

5- انجام آنالیز های مختلف مولکولی شامل جستجو با برنامه بلاست، بررسی میزان همولوژی، ترسیم درخت فیلوژنتیکی، RFLP کامپیوتری و در نهایت تعیین موقعیت فیتوپلاسما (فبتوپلاسماهای) عامل تورم جوانه در بین فیتوپلاسماها از نظر گروه های اصلی و زیرگروه ها


مبلغ واقعی 41,900 تومان    25% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 31,425 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۷ آبان ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 37

برچسب های مهم

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) وضعیت پکیج : کاملا فعال تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید3 دی1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به تغییرات تلگرام 1دی1396 کسب ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

انتخاب شغل در کم تر از یک ساعت !!!!! (ویژه)

انتخاب شغل در کم تر از یک ساعت !!!!! (ویژه)

کتاب راهنمای انتخاب بهترین شغل برای شما بخشی از کتاب راهنمای انتخاب بهترین شغل برای شما : چگونه شغل انتخاب کنیم ؟ یکی از مسائلی که همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده مسئله شغل و اشتغال است. تا پیش از به دنیا آمدن انسان هرگز مشخص نیست که وی چه کاره خواهد شد دوران کودکی به ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک (نسخه جدید)

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک (نسخه جدید)

آموزش جدیدترین و بهترین راه افزایش قد کودکان و بزرگسالان با متد گرو تالر داینامیک دکتر فیلیپ میلر افزایش قد با متد گروتالر داینامیک بعد از بلوغ از ۶ تا ۱۲ سانتیمتر افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک چیست؟دکتر فلیپ میلر محقق سلامت،متخصص درمانهای طبیعی و فوق تخصص ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی+120نمونه سوال با

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی+120نمونه سوال با

دانلود کتاب آموزش هنر پته دوزی یکی از رو دوزی‌های زیبای ایران پته دوزی است و هنری است که اختصاص به زنان خوش ذوق در استان کرمان دارد و زیبایی خیره کننده و چشم نوازی دارد مواد تشکیل دهنده پته شامل عریض (پارچه زمینه) و ریس (نخ‌های رنگین) می‌باشند چنانچه فرد علاقمندی هنر ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

در این فیلم آموزشی تهیه شده قصد داریم به طور کامل و قدم به قدم مراحل راه اندازی ماژول GPS با کامپیوتر و همچنین روش راه اندازی ماژول GPS با استفاده از میکروکنترلر را خدمت کاربران عزیز سایت آموزش دهیم . این مجموعه ی آموزشی برای اولین بار توسط سایت انجمن الکترونیک به زبان ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان وهمسر(فوق حرفه ای وVIP)

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان وهمسر(فوق حرفه ای وVIP)

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان وهمسر(فوق حرفه ای وVIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

پکیج افزایش فالوور تضمینی برای اینستاگرام

پکیج افزایش فالوور تضمینی برای اینستاگرام

اگر به دنبال تعداد زیاد فالوور هستید و از تمام روش ها ناامید شده اید ما خرید این پکیج را به شما توصیه می کنیم چندین فالوور (Follower) واقعی و ایرانی و فعال بدست آورید. محدودیت های اینستاکرام را دور بزنید * همراه آموزش کامل و پشتیبانی دائم رازِ پیچ های بزرگ ...


مطالب تصادفی

 • هفت اقلیم عشق در اشعار عطار و مولانا ....
 • ویرایش متون برنامه ای در رسانة ملّی(صداوسیما)...
 • نوستالژی در شعر شهریار، اخوان ثالث و فروغ فرخزاد...
 • نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی...
 • مقایسه صرفی افعال در تاریخ بیهقی و تاریخ جهانگشای جوینی...
 • ال-کارنیتین مایع بادی اتک 2000 - 500 میلی‌لیتر
 • Arginine Shock - 260 Caps آرژنین شوک بادی اتک – 260 عدد کپسول
 • Lipo 100 - 120 Caps
 • آمینو وی گلد

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب