تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 975
  • بازدید دیروز : 4294
  • بازدید کل : 996775

مقایسه سبک های والدینی،کیفیت زندگی و ابعاد شخصیت سرشت ومنش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار


مقایسه سبک های والدینی،کیفیت زندگی و ابعاد شخصیت سرشت ومنش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول کلیات پژوهش
مقدمه 3
بیان مسئله 4
اهمیت و ضرروت پژوهش 8
هدف پژوهش 9
هدف کلی 9
فرضیه های پژوهش 9
فرضیه های اصلی 9
فرضیه های فرعی 9
تعریف نظری و عملیاتی تحقیق 10
تعریف نظری شیوه های فرزند پروری 10
تعریف نظری کیفیت زندگی 10
تعریف نظری ابعاد شخصیت سرشت و منش 10
تعریف نظری نوجویی 10
تعریف نظری آسیب پرهیزی 10
تعریف نظری پاداش وابستگی 10
تعریف نظری پشتکار 10
تعریف نظری خودراهبردی 10
تعریف نظری همکاری 11
تعریف نظری خود-فراروی 11
تعریف نظری اختلال هویت جنسی 11
تعریف عملیاتی سبک والدینی 11
تعریف عملیاتی کیفیت زندگی 11
تعریف عملیاتی ابعادشخصیت سرشت و منش 12
تعریف عملیاتی نوجویی 12
تعریف عملیاتی آسیب پرهیزی 12
تعریف عملیاتی پاداش وابستگی 12
تعریف عملیاتی پشتکار 12
تعریف عملیاتی خود راهبردی 12
تعریف عملیاتی همکاری 12
تعریف عملیاتی خود-فراروی 12
تعریف عملیاتی اختلال هویت جنسی 12
فصل دوم مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش
مبانی نظری شیوه فرزند پروری 15
مبانی نظری کیفیت زندگی 26
مبانی نظری شخصیت 42
مبانی نظری هویت و اختلال هویت جنسی .....................................................................................................68
پیشینه پژوهش..................................................................................................................................................82
اختلال هویت جنسی و سبک های والدینی ....................................................................................................82
اختلال هویت جنسی و کیفیت زندگی........................................................................................................... ..4 8
اختلال هویت جنسی و ویژگی های شخصیتی.................................................................................................85
فصل سوم روش اجرای پژوهش
طرح کلی پژوهش.............................................................................................................................................90
جامعه آماری.....................................................................................................................................................90
نمونه آماری و روش نمونه آمارگیری...............................................................................................................90
ابزارهای اندازه گیری و نحوه اجرای آنها..........................................................................................................91
اختلال هویت جنسی.........................................................................................................................................91
سبک های والدینی.............................................................................................................................................91
ابعاد شخصیت سرشت و منش..........................................................................................................................95
روش آماری تحلیل داده ها................................................................................................................................97
ملاحظات اخلاقی پژوهش.................................................................................................................................97
فصل چهارم یافته های پژوهش
مقدمه..................................................................................................................................................................99
بخش آمار توصیفی.............................................................................................................................................100
یافته های استنباطی............................................................................................................................................104
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
خلاصه.............................................................................................................................................................116
تبیین یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش...............................................................................................116
محدودیت های پژوهش...................................................................................................................................124
پیشنهاد های پژوهشی.......................................................................................................................................124
پیشنهادهای کاربردی........................................................................................................................................125
منابع.................................................................................................................................................................128
پیوست.............................................................................................................................................................145
چکیده انگلیسی...............................................................................................................................................153
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول3- 1میزان پایایی پرسشنامه فرزند پروری یانگ 93
جدول3-2 ابعاد هشت گانه کیفیت زندگی به همراه تعداد و شماره عبارات 95
جدول3-3 نمره گذاری مقیاس کلونینجر 96
جدول3-4 پایایی و روایی مقیاس کلونینجر 97
جدول4-1 توصیف شاخص های آماری سبک های والدینی در بین گروه نمونه مورد بررسی به تفکیک بیمار و سالم ................................................................................................................................................................101
جدول4-2 توصیف شاخصهای آماری مؤلفه های کیفیت زندگی در بین گروه نمونه مورد بررسی به تفکیک بیمار وسالم......................................................................................................................................................101
جدول4- 3 توصیف شاخص های آماری سرشت و منش در بین گروه نمونه مورد بررسی به تفکیک بیمار و سالم..................................................................................................................................................................102
جدول4-4 مقايسه سبك هاي والديني در افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي و بهنجار..................................104
جدول4-5 مقايسه ابعاد سرشت و منش در بين افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي و بهنجار ......................106
جدول4-6 مقايسه كيفيت زندگي در افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي و افراد بهنجار ...............................107
جدول4-7 مقایسه ابعاد سرشت و منش در بین دختران و پسران مبتلا به اختلال هویت جنسی ..................108
جدول4-8- مقايسه سبك هاي فرزندپروری مادران و پدران در بین دختران و پسران مبتلا به اختلال هويت جنسي ............................................................................................................................................................109
جدول4-9 مقایسه کیفیت زندگی در بین دختران و پسران مبتلا به اختلال هویت جنسی...........................113
فهرست اشکال
عنوان شماره صفحه
شکل2-1 الگوی چهارگانه فرزند پروری مک کوبی و مارتین.......................................................................21
شکل2-2 عوامل مرتبط با کیفیت زندگی.......................................................................................................37
چکیده
هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک های والدینی،کیفیت زندگی و ابعاد شخصیتی سرشت و منش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار می باشد.روش:.40 فرد مبتلا به اختلال هویت جنسی و 40فرد بهنجار با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.
ابزار:در این مطالعه از پرسشنامه شیوه های فرزند پروری یانگ ،پرسشنامه کیفیت زندگی و پرسشنامه شخصیت سرشت ومنش کلونینجر استفاده شد. تحلیل داده ها از طریق t-testبرای گروه های مستقل وt-test برای گروه های وابسته انجام گردید.
نتایج:یافته ها نشان داد که بین سبک های والدینی افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و بهنجار تفاوت معنا داری وجود دارد.مولفه محرومیت هیجانی در بیماران بیشتر از گروه بهنجار ومولفه های آسیب پذیری و ایثاردر گروه بهنجار بالاتر از گروه بیمار در این پژوهش بود.همچنین در مقیاس کیفیت زندگی تنها در مولفه عملکرد اجتماعی میانگین گروه بهنجار بیشتر از گروه بیمار بود و در مقیاس ابعاد شخصیتی سرشت و منش افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و گروه بهنجار رابطه معناداری بدست نیامد.
کلمات کلیدی:سبک های والدینی،کیفیت زندگی،ابعادشخصیت سرشت ومنش،اختلال هویت جنسی
فصل اول
طرح تحقیق
مقدمه
یکی از مهمترین وجوه هویت انسانی، هویت جنسی است. این که انسان زن نامیده شود یا مرد، پس از هستی و حیات او مهمترین وجه شناسایی و ارزش گذاری هر فرد توسط خود و محیط پیرامون آن فرد است. پس این نقش ها به کودک آموخته شده و او را در جهت تقویت رفتارهای متناسب با جنسیت او تشویق می کند. اما این فرایند طبیعی که در اکثریت موارد با موفقیت طی می گردد، در پاره ای موارد مسیر متفاوتی را می گذراند، به طوری که کودک در مورد تعلق خود به یکی از دو جنس دچار تردید شده یا کاملاً خود را متعلق به جنس مخالف جنسیت بیولوژیک خود می داند که در این وضعیت وی دچار اختلال هویت جنسی می شود. چنین وضعیتی معمولاً با رشد کودک ادامه می یابد و در مواردی نیز به قوت ادامه یافته و به حداکثر شدت خود یعنی تقاضای فرد برای تغییر مشخصات آناتومیک خود به صورت جنسیتی که فرد خود را متعلق به آن می داند، برسد. به این دسته از افراد ترانسکسچوال گفته می شود (گیدنز، 1386).
معمولاً در مراجعان مبتلایان به اختلال هویت جنسی، متغیرهای متعددی را در فضای ارتباطات درون خانوادگی و شرایط اولیه رشد مشاهده می کنیم که آنان را از دیگران متمایز می سازد. این تمایز این فرض را قوت می بخشد که چارچوب رشد و ارتباطات اولیه کودک می تواند کیفیتی فراهم سازد که منجر به ایجاد اختلال هویت جنسی شود. به علاوه در این اختلال عوامل گوناگونی از لحاظ سبب شناسی دخالت دارد. از عوامل زیستی- روانی مانند: استرس قبل از تولد، اختلالات ژنتیکی، هورمونی مشکلات عصبی و مشکلات مربوط به سیستم عصبی مرکزی و همچنین برخی ویژگی های شخصیتی، می توان به عنوان مهمترین عوامل مؤثر در شکل گیری این اختلال نام برد. درصد فراوانی این اطلاعات در جمعیت عمومی در مردان ،یک هزارم و در زنان یک سه هزارم می باشد (رئیسی و ناصحی، 1383).
بیان مسئله
هویتجنسي به عنوان يك ويژگي روان شناختي،نمايانگر احساس فرد از مذكر بودن يا مونث بودن خود است و در حالت طبيعي با جنسيت آناتوميك فرد مطابقت دارد (كاپلان و سادوك،2003).
اختلال هويت جنسي به عنوان گروهي از اختلالات تعريف مي شوند كه ويژگي مشترك آنها ترجيح قوي و پايدار براي اتخاذ وضعيت و نقش جنس مخالف است. مبتلايان به اختلال هويت جنسي افرادي هستند با هويت جنسي پايداري كه با جنسي كه متولد شده اند متباين است و تمايل دارند كه ظاهر بدنشان را مطابق با هويت جنسي شان تغيير دهند ( ويال و همكاران،به نقل ازبشارت وهمکاران، ۱۳۹۱).
برخي از آنها افرادي هستند كه با جنس فيزيكي مذكر و هويت جنسي مونث ( MF-TS) و گروهي ديگر داراي جنس فيزيكي مونث و هويت جنسي مذکر FM-TS) )هستند. این اختلال بیشتر ، افرادی را که از لحاظ زیست شناختی مذکر هستند درگیر می کند (سان و بوسینیسکی، 2007).
اختلال هويت جنسي پريشاني باليني يا تخريب در حيطه هاي مهم عملکرد اجتماعي، شغلي و ديگر زمينه ها ایجاد میکند و همچنین بر نظام شخصیتی و رفتاری و در نهایت بر سازگاری اجتماعی افراد تاثیر می گذارد.اولین مشکل در خانواده بوجود می آید که پدران و مادران این افراد حاضر به قبول چنین مسله ای نیستند.به علت دیدگاه های فرهنگی و اجتماعی و جنبه های تعصبی و آبرو به خود اجازه نمیدهند که برای رفع این مشکل اقدامی انجام دهند ترس از زبانزد شدن در فامیل، اجتماع و محله زندگی باعث میشود در مقابل این خواسته ومیل فرزندانشان مقاومت به خرج دهند که در نتیجه منجر به جدال، کشمکش ضرب و شتم و راندن آنها از خانه و خانواده میشود.مطالعات انجام شده بر روی خانواده های بیماران اختلال هویت جنسی نشان میدهد که بسیاری از آنان پدر ومادری سختگیر خشک و طردکننده داشته اند.در ایران نیز هفتاد درصدوالدین این بیماران، برخوردی توام با عصبانیت و سرکوب داشته و یا از شنیدن تقاضای فرزندشان برای تغییر جنسیت متحیر و غمگین می شوند (جواهری و کوچکیان 1385).
به علاوه خانواده ها، مسايل هويتي افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي را به سادگي درك نمي كنند و با آن كنار نمي آيند. محيط خانواده ها به جاي آنكه در راستاي تلاش براي فهم احساسات فرد مبتلا به اختلال هويت جنسي باشد عميقاً تحت تاثير پيش داوري هاي اجتماعي است ( پارولا و همكاران، 2010).
اين در حالي است كه حمايت اجتماعي و خانوادگي و كيفيت زندگي مي توانند متغيرهايي باشند كه به عنوان ضربه گير در برابر پريشاني هيجاني اين افراد به كار روند (گامزگيل و همكاران، به نقل از بشارت وهمکاران،1391).
در واقع در مراجعان مبتلايان به اختلال هويت جنسي ، متغيرهاي متعددي را در فضاي ارتباطات درون خانوادگي و شرايط اوليه رشد مشاهده مي كنيم كه آنان را از ديگران متمايز مي سازد. اين تمايزات، اين فرض را قوت مي بخشد كه چارچوب رشد و ارتباطات اوليه كودك مي تواند كيفيتي فراهم سازد كه منجر به ايجاد اختلال هويت جنسي شود. هرخانواده ای شیوه های خاصی را در تربیت فردی و اجتماعی فرزندان خویش بکار می گیرد این شیوه ها که شیوه های فرزندپروری نام دارد متاثر از عوامل مختلف از جمله عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره میباشد (هاردی و همکاران ،نقل از حسینی نسب و همکاران،۱۳۸۳).
شیوه های فرزند پروری به عنوان مجموعه یا منظومه ای ازرفتارها ،که تعاملات والد-کودک را در طول دامنه گسترده ای از موقعیتها توصیف می کند و فرض شده است که یک جو تعاملی تاثیر گذار را بوجود می آورد.شیوه های فرزندپروری یک عامل تععین کننده و اثر گذار است که نقش مهمی درآسیب شناسی روان و رشد کودک بازی می کند (علیزاده و آندرایس، نقل از حسینی نسب و همکاران، 1383)
يانگ معتقد بود كه برخي از طرحواره ها، به ويژه آنها كه عمدتاً در نتيجة تجارب ناگوار دوران كودكی و روابط والدین کودک شكل می گيرند، ممكن است هستة اصلي اختلالات شخصيت، مشكلات منش شناختي خفيف تر و بسياري از اختلالات مزمن محورI قرار بگيرند (يانگ و همكاران، 1386).
تجارب بين شخصي اوليه بر عملكرد بين شخصي آينده و روشهاي تنظيم مشكلات تاثير مي گذارد ( بشارت و همکاران،1391).
اختلال در پذيرش نقش جنسي يا اختلال هويت جنسي از جمله اختلالاتي است كه افراد را دچار سردرگمي نموده و آنها را از پذيرش و ارائه مسئوليتها و حقوق و امتيازات اجتماعي محروم مي دارد چرا كه اغلب افراد از پذيرش مردان زن نما يا زنان مرد نما پرهيز مي كنند. اختلال هويت جنسي مسير زندگي فرد را دگرگون مي كند.مشكلات فراواني در تمامي ابعاد جسمي ،رواني ،اجتماعي،اقتصادي و خانوادگي ايجاد مي كند. باعث افزايش احساس وابستگي، كاهش اعتماد به نفس ، كاهش سرمايه اجتماعي و افزايش احساس آسيب پذيري در مبتلايان مي شود. عملكردهاي روزانه، فعاليتهاي اجتماعي و آرامش فكري را دچار نابساماني مي كند و باعث مي شود مبتلايان به ديگران وابسته و نيازمند حمايت آنان گردند. به علاوه نتوانند در فعاليتهاي اجتماعي معمول شركت كنند، تمامي اين مشكلات به همراه درمانهاي مختلف،
عوارض و هزينه هاي بالاي درمان، كاهش كيفيت زندگي آنها را در پي دارد ( موحد وحسین زاده کاسمانی ،1389).
كيفيت زندگي يك ماهيت پويا و ديناميك است نه يك ماهيت ايستا به اين معني كه يك فرآيند وابسته به زمان بوده و تغييرات دروني و بيروني در آن دخيل هستند.برخورداري از كيفيت زندگي ضعيف ميتواند بر روي ارتباطات خانوادگي نيز اثر بگذارد. كيفيت زندگي ضعيف مي تواند موجب بكارگيري مكانيسم هاي مقابله و سازگاري ناموثر در افراد شده و متعاقباً موجب افزايش تنش در آنان گردد. و افزايش تنش در ارتباط با عوامل جسمي و فيزيكي بوده و مي تواند شدت بيماري را در افراد افزايش دهد (آقا مولایی ،1384،به نقل از موحد وحسین زاده کاسمانی،1389).
آشفتگی در هویت جنسی موجب سردرگمی و اغتشاش در نقش ورفتار جنسی مناسب فرد شده و به دنبال آن روابط اجتماعی و بین فردی نیز تحت تاثیر قرار گرفته که منجر به بروز رفتارهای انحرافی و اختلال در شخصیت می شود.نتایج مطالعات نشان میدهد که بین ویژگی های شخصیت و رفتارهای جنسی رابطه معناداری وجود دارد.این مطالعات همچنین بیان میکنند که رفتارهای جنسی خاص متاثر از ویژگی های شخصیتی به ویزه نوروزگرایی، منجر به ایجاد بدکارکردی های جنسی در افراد می شود. همچنين با توجه به بافت فرهنگي كشور ما، پذيرش اجتماعي رفتارهاي افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي بسيار سخت و براي افراد مبتلا فرآيند استرس آوري است كه اين شرايط مي تواند منجر به مشكلات شخصيتي و روان شناختي در اين افراد شود (قاعدی و همکاران،1386 ).
كلونينجر تلاش كرده است با نگاه و تأكيد بر پارامترهاي زيست شناختي، يك چهارچوب نظري محكم در باب شخصيت پديد آورد كه هم شخصيت بهنجار و هم نابهنجار را در بر مي گيرد.
براساس اين ديدگاه در الگوی هفت عاملی کلونینجر شخصیت متشکل از دو سازه بنیادی سرشت ومنش در نظر گرفته میشود. بعد سرشتی شامل نوجویی-اجتناب از آسیب-وابستگی به پاداش و پشتکار و بعد منشی شامل خود راهبری –همکاری و خودتعالی بخش هستند (سوراکیک و کلونینجر، 2000).
تاكنون بررسي این ابعاد درافراد مبتلا به اختلال هویت جنسی در ایران صورت نگرفته است با توجه به كاربرد اين تست در تشخيص و درمان لزوم بررسي آن احساس مي شود.
مطالعات نشان می دهد که نمره های زنان و مردان مبتلا به اختلال هویت جنسی در بعدسرشت، وابستگی به پاداش ودر بعد منش، همکاری، کمتر از مردان و زنان گروه کنترل بوده است (گامزگیل وهمکاران، 2013)
پژوهش حاضر بر آنست تا شیوه های فرزند پروری، كيفيت زندگي و ابعادشخصيتی سرشت و منش افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي را بررسي و آن را با افراد بهنجار مقايسه كند.
اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
شیوع اختلال هویت جنسی در مقایسه با بسیاری از اختلالات حول محور II و Iرقمی بسیار پایین محسوب میشود اما به عقیده جواهری(1385) علی رغم این که شمار افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی نسبت به بیماران و مبتلایان به اختلالات دیگر اندک است ولی از آن جا که این شرایط نظام شخصیتی و رفتاری و در نهایت سازگاری اجتماعی افراد را تحت تاثیر قرار میدهد میتواند به یک منبع بحران تبدیل شود.
افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي علاوه بر مشكلات و محدوديتهايي كه اختلال جنسي براي آنها ايجاد مي كند ( مانند مشكلات بدني، ظاهري، جنسي و شغلي) با نگراني هايي از قبيل درگيري هاي خانوادگي، درك نشدن توسط ديگران و طرد از سوي خانواده و اجتماع نيز مواجه هستند و در واقع يكي از مهمترين زمينه هايي كه افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي در آن دچار مشكلات زيادي هستند سبکهای ارتباطی وشیوه های فرزند پروری والدین میباشد. و چون علائم اين اختلال در فرآيند تحول خيلي زود پديدار مي شود به نظر مي رسد كه تامل در زمينه سبک ارتباطی والدین با فرزندان در پيدايش این اختلال مي تواند حائز اهميت باشد (بشارت و همکاران ،1391 ).
بنابراين برخي پژوهشگران در بررسي و ارزيابي مطالعات نشان مي دهندكه بين اختلال هويت جنسيتي و غفلت هيجاني والديني همچنين طرد والديني رابطه وجود دارد (پارکر وبار،1982، به نقل از بشارت و همکاران،1391).
آشفتگي در هويت جنسي موجب سردرگمي و اغتشاش در نقش و رفتار جنسي مناسب فرد شده و به دنبال آن روابط اجتماعي و بين فردي نيز تحت تاثير قرار ميگيرد (كوپر و همكاران، 1988،به نقل از بشارت وهمکاران، 1391).
یکی ازعواملی که از سنین بسیار کم آسیب بذیری برای بسیاری از مسایل و مشکلات آینده را بیش بینی می کند ساختار شخصیت است ساختار کلی و ابعاد شخصیت در سنین کودکی استقرار می یابند و از ثبات بالایی در طول زمان برخوردارند (پورشهباز،۱۳۹۱).
این افراد علاوه بر وجود خود اختلال با مشكلات عديده اي نيز روبرو هستند از جمله مشكلات شخصيتي و روان شناختي، كه پيامد چنين مشكلاتي كاهش كيفيت زندگي اين افراد خواهد بود. بررسی یافته ها نشان میدهد افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی که نیازهای اولیه خود را تامین کرده و بدنبال رفع نیازهای بالاتر هستند از اختلالشان کاسته شده و کیفیت زندگیشان به مراتب افزایش می یابد (موحد وحسین زاده کاسمانی ،1389).
در کشور ماآگاهی عمومی در مورد این اختلال بسیار محدود است و همین آگاهی اندک یا نادرست موجب برخوردهای نادرست، نامناسب وغیر منطقی می شود .برای کمک به این افراد ودر نهایت کمک به بهداشت روانی جامعه، بالا بردن سطح آگاهی عمومی مردم در مورد این اختلال، حمايت از اين افراد در كسب حقوق شهروندي خود و بررسی سبب شناسی اختلال ضرورت دارد (خدایاری فرد و همکاران ،1382، به نقل از مومنی جاوید و شعاع کاظمی،1390ِ).
با شناسایی سبک های والدینی افراد مبتلابه اختلال هویت جنسی احیانا میتوان در مورد پیشگیری از بروز اختلال یا حداقل برخورد مناسب با افراد مبتلا ،به والدین آموزشهایی ارائه داد.همچنین با شناخت نقاط ضعف در ابعاد کیفیت زندگی این بیماران،درمانگران می توانند برای بهبود کیفیت زندگی آنان راهکارهایی بیندیشند.و نهایتا شناسایی ابعاد سرشت و منش افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی میتواند در فرایند مشاوره و روان درمانی این افراد کمک کننده باشد.
هدف پژوهش:
هدف کلی: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای سبک والدینی، کیفیت زندگی و ابعاد شخصیتی سرشت و منش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار می باشد.
فرضیه های اصلی تحقیق:
الف) بين سبك های والدینی در افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي و افراد بهنجار تفاوت معناداري وجود دارد.
ب) بین ابعاد سرشت ومنش در افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي و افراد بهنجار به طور معناداری تفاوت وجود دارد.
ج) بین کیفیت زندگی در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی با افراد بهنجار تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه های فرعی تحقیق:
1-آیا بین دختران و پسران مبتلا به اختلال هویت جنسی در ابعاد سرشت و منش تفاوت معناداری وجود دارد؟
2-آیا بین دختران و پسران مبتلا به اختلال هویت جنسی در سبکهای فرزند پروری پدر و مادر تفاوت معناداری وجود دارد؟
3-آیا بین دختران و پسران مبتلا به اختلال هویت جنسی در کیفیت زندگی تفاوت معناداری وجود دارد؟
تعاریف نظری و عملیاتی
تعریف نظری
شیوه های فرزند پروری
هر خانواده ای شیوه های خاصی در تربیت فردی و اجتماعی فرزندان خویش به کار می گیرد که این شیوه ها، شیوه های فرزند پروری نامیده میشود. در واقع میتوان شیوه های فرزند پروری را به صورت مجموعه یا منظومه ای از رفتارها که تعاملات والد- کودک را در طول دامنه ی گسترده ای از موقعیت ها توصیف می کند، تعریف کرد (هاردی و همکاران، 1993).
کیفیت زندگی
کیفیت زندگی از نظر لغوی به معنی چگونه زندگی کردن است با وجود این، مفهوم آن برای هر کس منحصر به فرد و با دیگران متفاوت می باشد. سازمان جهانی بهداشت تعریف جامعی از کیفیت زندگی ارائه داده است: درک فرد از وضعیت کنونی اش با توجه به فرهنگ و نظام ارزشی که در آن زندگی می کند و ارتباط این دریافت ها با اهداف، انتظارات، استانداردها و اولویت های مورد نظر فرد (نیلفروشان، 1384). ابعاد شخصیت سرشت ومنش
تعریف نظری نوجویی
فعال سازی رفتار در پاسخ به محرک های جدید و نشانه های پاداش و رهایی از تنبیه است. تفاوت های فردی در چنین قابلیتی، نوجویی نامیده می شود.
تعریف نظری آسیب پرهیزی
بازداری رفتاری در پاسخ به محرک های تنبیه یا نبودن پاداش است که در هنگام بروز چنین علایمی در محیط فعال می گردد، سپس تفاوت های فردی را که با قابلیت وقفه یا بازداری رفتاری مرتبط می گردد، آسیب پرهیزی نامیده می شود.
تعریف نظری پاداش وابستگی
رفتاری که با پاداش تقویت می شود معمولاً تا مدتی پس از قطع پاداش ادامه می یابد که تفاوت های فردی در تداوم پاسخ پس از قطع پاداش، پاداش وابستگی نامیده می شود.
تعریف نظری پشتکار
سخت کوشی، تداوم در کار علیرغم فشارها، پیش قدم در انجام امور، عدم خستگی و رنجش در مقابله با انتقادات، انطباق پذیری با شرایط پیش بینی نشده و چالشگر در برابر سختی کار.
تعریف نظری خود راهبردی
بر پایه پنداشت از خویشتن به عنوان یک فرد مستقل که دارای زیر مجموعه های وحدت، احترام، عزت، تأثیربخشی، رهبری و امید است تعریف شده است.
تعریف نظری همکاری
بر پایه پنداشت از خویشتن به عنوان بخشی از جهان انسانی و جامعه قرار دارد که از آن حس اجتماعی، رحم، شفقت، وجدان مقابل به انجام امور خیریه مشتق می شود.
تعریف نظری خود- فراروی
بر پایه مفهوم از خویشتن به عنوان بخشی از جهان ما منابع پیرامون آن مطرح شده است که با پندارهای حضور رازگونه، ایمان مذهبی و متانت و صبوری غیر مشروط همراه است (کاویانی،1386).
اختلال هویت جنسی
ملال جنسی اشاره به پریشانی دارد که ممکن است همراه با ناهماهنگی یا عدم تناسب بین جنسیت تجربه شده یا ابراز شده فرد با جنسیت تعیین شده وی باشد.اگرچه همه افراد پریشانی را به عنوان نتیجه این ناهماهنگی تجربه نخواهند کرد و بسیاری، پریشانی را متحمل نمی شوند اگر مداخلات فیزیکی مورد نظر با استفاده از هورمون ها و یا عمل جراحی در دسترس باشد. این اصطلاح در حال حاضر توصیفی از اصطلاح اختلالات هویت جنسی در DSM-IV می باشد وبر ملال به عنوان مشکل بالینی تمرکز دارد تا هویت به خودی خود.(انجمن روانپزشکان آمریکا،2013).
تعاریف عملیاتی
سبک والدینی
نمره ای که بر اساس پرسشنامه سبک فرزند پروری یانگ بدست می آید و شیوه غالب تربیتی والدین را نشان میدهد.
کیفیت زندگی
میزان کیفیت زندگی، نمره است که آزمودنی ها از پرسشنامه 36-SF به دست می آورند. این پرسشنامه دارای 36 عبارت است که هشت حیطه مختلف سلامت را مورد ارزیابی قرار می دهد:
1. سلامت عمومی
2. عملکرد جسمانی
3. محدویت ایفای نقش به دلایل جسمانی
4. محدویت ایفای نقش به دلایل عاطفی
5. درد بدنی
6. عملکرد اجتماعی
7. خستگی بانشاط
8. سلامت روانی (منتظری و گشتاسبی، 1384).
ابعاد شخصیت سرشت ومنش
تعریف عملیاتی نوجویی
نمره ای که آزمودنی از پاسخ دادن به سؤالات خرده مقیاس نوجویی به تستTCIبه دست می آورد.
آسیب پرهیزی
نمره ای که آزمودنی از پاسخ دادن به سؤالات خرده مقیاس آسیب پرهیزی به تست TCI به دست می آورد.
پاداش وابستگی
نمره ای که آزمودنی از پاسخ به سؤالات خرده مقیاس پاداش وابستگی به تست TCI به دست می آورد.
پشتکار
نمره ای که آزمودنی از پاسخ به سؤالات خرده مقیاس پشتکار به تست TCI به دست می آورد.
تعریف عملیاتی خود راهبردی
نمره ای که آزمودنی از پاسخ به سؤالات خرده مقیاس خود راهبردی به تست TCI به دست می آورد.
همکاری
نمره ای که آزمودنی از پاسخ به سوالات خرده مقیاس همکاری به تست TCIبه دست می آورد.
خود- فراروی
نمره ای که آزمودنی از پاسخ به سؤالات خرده مقیاس خود-فراروی به تست TCI به دست می آورد (کاویانی،1386).
اختلال هویت جنسی
در تعریف عملیاتی اختلال هویت جنسی، میتوان اشاره کرد به آنچه که فرد بر اساس ملاک های تشخیصی DSMتوسط مصاحبه ای که روانشناسان و روانپزشکان انجام میدهند مشمول ملاکهای اختلال هویت جنسی میگردد.
ملاكهاي تشخیصیDSM-IV-TR درمورد اختلال هویت جنسی عبارتند از:
همانندسازي قوي و مداوم با جنس مقابل
ناراحتی مداوم درمورد جنسیت خویش یا احساس نامتناسب بودن در نقش جنسی خودي.
اختلال همراه با یک اختلال جسمی دو جنسیتی نیست.
اختلال سبب ناراحتی چشمگیر بالینی یا تخریب درکارکرد اجتماعی، شغلی یا سایر حوزه هاي کارکردي میشود ( كاپلان و سادوك ،2003).
ملاکهای تشخیصی DSM-Vمربوط به این اختلال شامل:
.Aناهماهنگی مشخص با جنسیت ابراز شده یا تجربه شده و جنسیت تعیین شده. طول مدت حداقل 6 ماه و با حداقل 2 مورد از خصوصیات زیر تظاهر می کند.
1. ناهماهنگی مشخص بین جنسیت ابراز شده و صفات اولیه و یا ثانویه جنسی (یا در بزرگسالان جوان، صفات ثانویه پیش بینی شده).
2. تمایل قوی به خلاص شدن از صفات اولیه یا ثانویه جنسی به دلیل ناهماهنگی مشخص با صفت ابراز شده فرد (یا در بزرگسالان جوان، تمایل به جلوگیری از پیشرفت صفات ثانویه جنس پیش بینی شده).
3. تمایل قوی برای داشتن صفات اولیه و ثانویه جنس مقابل.
4. تمایل قوی به این که تعلق به جنس مقابل دارد.
5. تمایل دارد با او همانند جنس مقابل رفتار کنند.
6. عقیده محکم به داشتن این که فرد احساسات ویژه و واکنش های جنس مقابل را دارد.
B.. باید شواهدی از پریشانی یا اختلال عمده بالینی در کارکرد اجتماعی، شغلی یا سایر زمینه های مهم وجود داشته باشد (انجمن روانپزشکان آمریکا،2013).
فصل دوم:
مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش
مبانی نظری
شیوه های فرزند پروری
روانشناسان همواره علاقه مند بوده اند که چگونگی تأثیر روش های تربیتی والدین را بر رشد قابلیت های اجتماعی کودکان مطالعه و بررسی نمایند. یکی از مهمترین مباحثی که در این حوزه مطرح است، فرزند پروری نامیده می شود. فرزند پروری فعالیت پیچیده ای شامل روش ها و رفتارهای ویژه ای است که مجزا یا در تعامل با یکدیگر بر رشد کودک تأثیر می گذارند. در واقع پایه و اساس شیوه فرزند پروری مبین تلاش های والدین برای کنترل و اجتماعی کردن کودکانشان است (بامریند، 1991).
همه والدین از این که کودکانشان چگونه باید باشند یا چه آگاهی داشته باشند، کدام ارزش های اخلاقی و معیارهای رفتاری را باید در فرایند رشد بیاموزند، آشکارا یا تلویحاً تصوری آرمانی دارند. والدین برای سوق دادن فرزندان خود به سوی این اهداف، راهبردهای بسیاری را می آزمایند، فرزندان را تنبیه یا تقویت می کنند، خودشان را سرمشق قرار می دهند.، اعتقادات و انتظارات خود را توضیح می دهند و یا سعی می کنند همسالان و دوستانی برای فرزند خود برگزینند که با این ارزش ها و اهداف همبستگی داشته باشد (ماسن و همکاران؛ ترجمه یاسایی، 1382).
بنابراین هر خانواده شیوه خاصی در تربیت فردی و اجتماعی فرزندان خویش به کار می گیرد. این شیوه ها که شیوه های فرزندپروری نامیده می شود متأثر از عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و . . . است. شیوه های فرزندپروری به عنوان مجموعه یا منظومه ای از رفتارها که تعاملات والد- کودک را در طول دامنه ی گسترده ای از موقعیت ها توصیف می کند، تعریف شده است که این شیوه ها یک جو تعاملی تأثیرگذار را به وجود می آورد (دارلینگ و استنبرگ، 1993).
سبک های تربیتی متفاوت، پیامدهای مختلفی برای فرزندان دارد. روانشناسان اجتماعی و جامعه شناسان، متوجه شدند که شیوه های فرزند پروری، بر ساختارهای رشد ذهنی و عقلی کودک، پیشرفت تحصیلی و بسیاری از جنبه های روانشناختی از جمله: سازگاری اجتماعی، مشکلات رفتاری نوجوانی مانند پرخاشگری، روی آوردن به مواد مخدر و الکل، خود ارزشی مثبت و احساس خود اعتمادی و احساس موفقیت در کارها، تأثیر فراوانی دارند (بلانتین، 2001).
بامریند روش های فرزند پروری را بر اساس تفاوت های آن در کنترل فرزندان متمایز کرده است. تحقیقات معاصر در شیوه های فرزند پروری، از مطالعات بامریند روی کودکان و خانواده های آنان نشأت گرفته است. استنباط بامریند از شیوه های فرزند پروری بر روی یک رویکرد شیب شناسی بنا شده است. که بر روی ترکیب فرزند پروری متفاوت، متمرکز است. تفاوت در ترکیب عناصر فرزند پروری (مانند گرم بودن، درگیر بودن، درخواست های بالغانه، نظارت و سرپرستی) تغییراتی در چگونگی پاسخ های کودک به تأثیر والدین ایجاد می کند (دارلینگ و استنبرگ، 1993).
اگرچه ممکن است والدین در چگونگی کنترل و اجتماعی کردن فرزندان خود با یکدیگر متفاوت باشند، ولی به نظر می رسد که همه والدین در تعلیم و تربیت و نظارت بر فرزندان نقش اولیه را بر عهده دارند (مک کوبی و مارتین، 1983؛ به نقل از ماسن و همکاران؛ ترجمه یاسایی، 1382).
روش های متفاوتی برای فرزند پروری مطرح شده است که در این رابطه ابتدا به مدل شیفر و سپس به مدل مک کوبی و مارتین پرداخته می شود.
ابعاد فرزند پروری از دیدگاه شیفر (1965)
شیفر (1965) در مطالعات اولیه خود در مورد تحلیل عوامل رفتارهای والدین به دو بعد رسید: بعد گرمی روابط در مقابل سردی و بعد کنترل در مقابل آزادی.
بعد گرمی مربوط می شود به والدینی که اغلب به فرزندان خود لبخند می زنند، به آنها پاداش می دهند و آنها را تشویق می کنند و عاطفه زیادی از خود نشان می دهند. هرچند که ممکن است از آنها به دلیل رفتارهای ناشایست، انتقاد نمایند (شیفر و سلیگمن، 1951؛ به نقل از علی مدد، 1388).
بعد سردی مربوط می شود به والدینی که به میزان زیادی از فرزندان خود انتقاد می کنند. آنها به تنبیه و تحقیر فرزندانشان می پردازند و یا این که آنها را نادیده می گیرند. به ندرت اتفاق می افتد که به فرزندان خود القا کنند که آنها دوست داشتنی و با ارزش هستند (همان منبع).
کنترل در برابر آزادی
والدین سختگیر قواعد بسیاری را به کودکان خود تحمیل می کنند. مایلند از نزدیک کودکان خود را نظاره کنند و معیارهای قاطعی برای رفتار دارند که از فرزندان انتظار عملی کردن آنها را دارند. ولی لزوماً آنها را تنبیه نمی کنند. در حقیقت والدین سختگیر فرزندانی دارند که معمولاً خود را با قواعد سازگار می کنند و چندان نیازی به تنبیه ندارند. البته نوع قواعد و محدودیت هایی که والدین تحمیل می کنند بستگی به سن فرزندانشان دارند. در سال های پیش از مدرسه در مورد سر و صدا، پاکیزگی، بازی با اسباب بازی، اطاعت، رفتار پرخاشگرانه، نحوه لباس پوشیدن و . . . قواعدی تعیین می کنند. والدین سختگیر از فرزند خود توقع رفتار عاقلانه، عملکرد خوب در مدرسه، درست غذا خوردن و تمیزی را دارند (بامریند، 1973؛ ماتینز، 1975؛ به نقل از ماسن و همکاران؛ ترجمه یاسایی، 1382).
در وضعیت افراطی دیگر والدین سهل گیر هستند. این گونه والدین به طور کلی قواعد کمی دارند و از فرزندان خود توقع چندانی ندارند، آنان چندان توجهی به آموزش فرزند خود ندارند. چندان متوقع نیستند که فرزندانشان عاقلانه رفتار کنند، فرزندانشان را از آسیب رساندن به اسباب خانه یا سایر اشیاء منع نمی کنندو اهمیتی به پاکیزگی یا اطاعت نمی دهند (همان منبع).
شیفر (1965) با ترکیب ابعاد گرمی روابط در مقابل سردی (پذیرش/ طرد) و کنترل در مقابل آزادی (سهل گیر/ سخت گیر) والدین را به 4 دسته کلی تقسیم کرد:
1- والدین گرم و آزاد گذارنده
2- والدین گرم و کنترل کننده
3- والدین سرد و آزاد گذارنده
4- والدین سرد و کنترل کننده
والدین گرم و کنترل کننده
این گروه از والدین، به کودکان خود محبت ابراز کرده و به آنها آزادی می دهند. والدین تلاش می کنند که احساس امنیت خاطر فرزندان را حفظ کرده و پاسخ های مطلوب به آنها بدهند. کودکان این گروه، خصوصاً تمایل به تسلط بر محیط و گرایش به رفتارهای نوع دوستانه نسبت به همسالان داشته و دارای احساس استقلال و اعتماد به نفس هستند (بالانتین، 2001). والدین گرم و کنترل کننده هم به فرزندان محبت می کنند و هم محدودیت کننده هستند، اما محدودیت های اعمال شده از سوی این والدین، با منطق و استدلال برای فرزندان می باشد. آنان قوانین را برای فرزندان توضیح داده و نسبت به تغییر و تحولات احتیاجات آنان پاسخگو هستند (انونی مس ، 1995).
والدین گرم و آزاد گذارنده
این والدین نسبت به فرزندان خود به محبت های افراطی روی آورده و مدام آنها را مورد امر و نهی قرار می دهند که این امر مانع یادگیری های اکتشافی و کنجکاوی فرزندان آنها می گردد. این کودکان تلاش می کنند بر همسالان خود مسلط شوند و عموماً حالتی از خصومت توأم با پرخاشگری دارند. این والدین در مقابل فرزندان، پاسخگو، گرم، پذیرا و فرزند محورند ولی کنترل و نظارت چندانی بر کارها و رفتار فرزندان خود ندارند. از این رو تقاضا و تکالیف و برنامه ای برای فرزندان وضع نمی کنند (بالانتین، 2001).
والدین سرد و کنترل کننده
رفتارهای این گروه از والدین، با سخت گیری، نه تنبیه و محدودیت های شدیدی همراه است که این امر موجب احساس خصومت در بچه ها می شود. امیال سرکوب کننده کودکان، باعث گوشه گیری عدم اعتماد به نفس و احساس خجالت در آنها می گردد. این کودکان عموماً عصبی، افسرده و مضطرب هستند. این گروه از والدین معتقدند که می باید دائماً به اعمال قدرت بر فرزندان خود بپردازند، زیرا این احتمال وجود دارد که بچه ها به آسانی در معرض خطر قرار می گیرند و فاسد شوند. این والدین عموماً نسبت به فرزندان، سخت گیری کنترل بالا و قوانین زیادی اعمال می کنند و تمایل به تنبیه بدنی و انواع دیگر تنبیه دارند. (انونی مس، 1995).
این والدین اعتماد کمی نسبت به فرزندان خود دارند. خواسته ها و توقعات زیادی از فرزندان خود دارند و شیوه تعاملشان، بزرگسال محوری می باشد. آنان به خاطر ترس از عدم کنترل بچه ها، از ارتباط وسیع فرزندان، خودداری می کنند (بالانتین، 2001).
والدین سرد و آزاد گذارنده
فرزندان این گروه از والدین، به علت فقدان محبت و از طرف دیگر آزادی با قید و شرط، کودکانی خالی از احساس و عاطفه هستند که این ویژگی باعث رفتارهای پرخاشگرانه شدیدی از سوی کودکان می شود. پیامدهای این سبک تربیتی می تواند منجر به بزهکاری و رفتارهای جامعه ستیز گردد. این والدین نه نسبت به فرزندان پاسخگو هستند و نه تقاضایی از فرزندان دارند. آنان نه از فرزندان حمایت می کنند و نه خود ادراکی مثبت و نه خود تنظیمی آنان را تشویق می کنند و غالباً از خود نظارتی و خود رهبری رفتار کودکان، بی اطلاعند. در واقع این والدین، به عنوان والدین بی توجه معروفند (همان منبع).
الگوهای فرزند پروری مک کوبی و مارتین
مک کوبی و مارتین (1983، به نقل از سلیگمن، 1999) با ترکیب دو بعد فرزند پروری پذیرش/ پاسخگویی و مطالبه کنندگی/ کنترل کنندگی چهار الگوی فرزند پروری را آن گونه که در شکل شماره 1 نشان داده شده است ارائه کرده است که از پر کاربردترین الگوها در زمینه بررسی شیوه های فرزند پروری می باشد.
سبک های فرزند پروری مک کوبی و مارتین واجد دو مؤلفه اساسی است:
1- پاسخ دهی (صمیمیت و اطمینان بخشی) که به میزان تلاش والدین برای رشد ابراز وجود و استقلال در کودکان به حمایت و اطمینان بخشی به کودکان و توجه به نیازهای آنان اشاره دارد.
2- مطالبه کنندگی (کنترل رفتاری) که به تلاش والدین برای یکپارچگی خانواده و جذب فرزندان در خانواده از طریق داشتن تقاضاهای متناسب با توانایی های فرزندان، نظارت بر آنان و منع مقررات اشاره دارد (مک کوبی و مارتین، 1983).
شکل 2-1: الگوی چهارگانه فرزند پروری مک کوبی و مارتین، 1983، به نقل از سلیگمن، 1999)
سلطه طلبانه:قوانین و دستورات زیاد،توضیحات کم وحساسیت اندک نسبت به نیازها و نظر کودک
مقتدرانه:تقاضا های معقول،تحمیل پیوست قوانین با حساسیت به پذیرش
طرد کننده:قوانین و دستورات اندک،والدین غیر مسول و غیر حساس نسبت به نیازهای کودک آسانگیر:قوانین و دستورات اندک آزادی فراوان به فرزندان
سلیگمن در ادامه به توضیح هر یک از شیوه های فرزند پروری مک کوبی و مارتین می پردازد.
فرزند پروری مقتدرانه
والدین مقتدر، انعطاف پذیر و مطالبه کننده هستند، آنها بر روی فرزندان کنترل دارند اما آنها تحسین پذیرند، پاسخ دهنده هستند. این والدین بیشترین کمک را به ایجاد و شکل گیری هویت مثبت نوجوانان می کنند و می دانند که حقوق والدین و کودکان دوجانبه است (بالانتین، 2001).
در این خانواده ها، نوجوانان آزادانه و با احساس راحتی بیشتری با والدین خود صحبت می کنند. والدین عجله ای برای تنبیه رفتار منفی ندارند و دلایل بهتری دارند که رفتار مثبت را پاداش دهند (بامریند، 1991).
والدین مقتدر، صمیمی و نسبت به نیازهای کودک حساس هستند. آنها رابطه والد- فرزندی لذت بخش و از لحاظ هیجانی خشنود کننده ای را برقرار می کنند که کودک را به سمت ارتباط نزدیک می کشاند. آنها روی رفتار تأکید دارند و برای انتظارات خود دلیل می آورند (برک، 2007، ترجمه سید محمدی، 1387).
تربیت مقتدرانه در طول دوره کودکی و نوجوانی با چند جنبه از شایستگی ارتباط دارد از آن جمله خلق خوش بینانه، خویشتنداری، استقامت در تکلیف، همکاری، پختگی، احساس و عملکرد تحصیلی مطلوب (بامریند، 1991).
فرزند پروری مستبدانه: این روش یک شیوه فرزند پروری محدود کننده است که ترکیبی از مطالبه کنندگی/ کنترل کنندگی بالا و پذیرش/ پاسخدهی پایین است (سلیگمن، 1999).
والدین مستبد سرد و طرد کننده هستند. آنها برای اعمال کنترل فریاد می کشند، دستور می دهند و عیب جو و تهدید کننده هستند. آنها برای فرزند خود تصمیم می گیرند و انتظار دارند کودک بدون چون و چرا اطاعت کند (شکوهی یکتا و پرند، 1387).
آنها توقعات زیادی نیز دارند که با توانایی های در حال رشد کودک متناسب نیستند.کودکانی که در معرض کنترل روانشناختی قرار میگیرند مشکلات سازگاری نشان میدهند که رفتارهای پرخاشگرانه، اضطراب و کناره گیری و سرپیچی را شامل می شوند (بامریند،1991 ).
فرزندپروری آسان گیرانه: این گونه والدین مهرورز و پذیرا هستند ولی متوقع نیستند.کنترل کمی بر رفتار فرزندان خود اعمال میکنند و به آنها اجازه میدهند در هر سنی که باشند خودشان تصمیم گیری کنند.حتی اگر قادر به انجام این کار نباشند.فرزندان والدین آسانگیر، تکانشی، سرکش و نافرمان هستند.در مقایسه با کودکانی که والدین آنها کنترل بیشتری اعمال میکنندآنان نیز بیش از حد پر توقع و به بزرگترها وابسته هستند و در تکالیف استقامت کمتری نشان میدهند (دارلینگ و استنبرگ،1993).
فرزندپروری مسامحه کار: این روش فرزند پروری، فرزندپروری بی اعتنایی، پذیرش و روابط خوب کم را با کنترل کم و بی تفاوتی کلی نسبت به استقلال دادن ترکیب می کند.این والدین اغلب از لحاظ هیجانی جدا و افسرده هستند و به قدری غرق در استرس خانوادگی هستند که وقت وانرژی کمی برای فرزندان دارند.تربیت بی اعتنا در حالت افراطی، نوعی بدرفتاری با کودک است که غفلت نامیده میشود در صورتی که این نوع تربیت زود هنگام شروع شده باشد تقریبا جنبه های رشد از جمله دلبستگی، شناخت و مهارتهای هیجانی را مختل میکند. کودکان ونوجوانان این والدین، مشکلات متعددی از جمله تنظیم هیجانی ضعیف، مشکلات پیشرفت تحصیلی و رفتار ضد اجتماعی دارند (ماسن وهمکاران ،ترجمه یاسایی، 1382).
به گفته یانگ الگوها و سبک های فرزند پروری که والدین به کار می برند بستگی به این دارند که خودشان چگونه تربیت شده اند . این طرح واره ها در طی تجارب کودکی شکل گرفته که پاسخ فرد به رخدادهای محیطی را کنترل می کند (یانگ، 1998؛ به نقل از شهامت، 1389).
سبک های تربیتی یانگ شامل 9 الگوی تربیتی مختلف که مجموعه ای از رفتارها و نگرش های مختلف از سوی والدین است که بر اساس طرح واره های ناسازگار اولیه او به دست شیفلد، والر، موری، امانونلی و کارولین (2006) تهیه وتنظیم شده که عبارتند از:
1. سبک فرزند پروری محرومیت عاطفی: این الگویی است از والدین که بچه ها را از هیجان های طبیعی خود محروم می کنند و منعکس کننده والدینی است که از طرحواره محرومیت هیجانی بیشتر استفاده می کنند و در نتیجه در پرورش هیجان های طبیعی فرزندانشان، با شکست مواجه می شوند.
2. سبک فرزند پروری حمایت کننده است: این سبک نشان دهنده الگویی است که والدین، فرصت های رشد را از فرزندان خود دریغ می کنند. این والدین که بیش حمایت کننده هستند، میزان طرح واره های بی اعتمادی، وابستگی/ بی کفایتی، شکست و جلب توجه در سبک تربیتی آنها زیاد است در نتیجه اغلب به جای فرزندانشان تصمیم می گیرند و حق انتخاب را از آنها می گیرند، بیش از حد نگران هستند و در پرورش دادن استقلال فرزندانشان با شکست مواجه می شوند.


مبلغ واقعی 52,200 تومان    23% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 40,194 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب