تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 974
  • بازدید دیروز : 4294
  • بازدید کل : 996774

ساخت و استانداردسازی آزمون مهارت های شناختی و فراشناختی دانشجویان و ارتباط این مهارت ها با انگیزۀ پیشرفت تحصیلی


ساخت و استانداردسازی آزمون مهارت های شناختی و فراشناختی دانشجویان و ارتباط این مهارت ها با انگیزۀ پیشرفت تحصیلی

چکیده
در این پژوهش به منظور بررسی ارتباط مهارت های شناختی و فراشناختی با انگیزۀ پیشرفت تحصیلی و تعیین ویژگی های فنی پرسشنامۀ مهارت های شناختی و فراشناختی و انگیزۀ پیشرفت هرمنس(هرمنس،1970، تجدیدنظرشدۀ هومن و عسگری، 1379) تعداد 1000 نفر دانشجو (4/78 درصد زن و 6/21 درصد مرد) با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. از طریق روش آلفای کرانباخ ضریب اعتبار پرسشنامه های مهارت های شناختی و فراشناختی و انگیزۀ پیشرفت تحصیلی، به ترتیب 89/0 و 788/0 به دست آمد. روایی پرسشنامه ها از طریق تحلیل عاملی اکتشافی برآورد شد. از پرسشنامه مهارت های شناختی و فراشناختی، 6 عامل استخراج شد، که 2/39 درصد کل واریانس را تبیین ‌کرد. از پرسشنامۀ انگیزۀ پیشرفت هرمنس، 5 عامل استخراج شد، که 6/34 درصد کل واریانس با آن تبیین شد. با استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون، رابطه مهارت های شناختی و فراشناختی دانشجویان با انگیزۀ پیشرفت آنها مورد بررسی قرارگرفت؛ مولفه های مهارت های شناختی و فراشناختی با انگیزۀ پیشرفت در سطح کمتر از 01/0 همبستگی معناداری داشت. آزمون تحلیل واریانس چند متغیری و آزمون t برای مقایسه مهارت های شناختی و فراشناختی زنان و مردان نشان می دهد که متغیرهای شناختی و فراشناختی مرور ذهنی و کنترل و نظارت، در پسران کمتر از دختران و آگاهی در پسران بیشتر از دختران بود. آزمون کروسکال والیس نشان داد گروه های متفاوت سنی در متغیرهای شناختی و فراشناختی برنامه ریزی، مرور ذهنی، کنترل و نظارت، و ارزشیابی تفاوت معنادار داشت ولی بین بقیه متغیرهای شناختی و فراشناختی در سنین مختلف تفاوت معنادار وجود نداشت.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل یکم
معرفی پژوهش
مقدمه 9
بیان مسآله 10
اهداف پژوهش15
سوال های پژوهش 16
تعاریف متغیرها17
فصل دوم
بررسی پیشینۀ پژوهش
بخش اول : راهبردهای یادگیری
شناخت و فراشناخت ............................................................................................................................................... 19
پیدایش رویکرد فراشناخت .................................................................................................................................... 23
مولفه های فراشناخت .............................................................................................................................................. 25
مهارتهای فراشناختی ................................................................................................................................................ 28
راهبردهای شناختی ................................................................................................................................................... 36
راهبردهای فراشناختی .............................................................................................................................................. 42
مداخلات رسمی و غیر رسمی برای آموزش راهبردهای فراشناختی ..................................................... 43
آموزش و پرورش رسمی فراشناخت ................................................................................................................. 43
مراحل آموزش رسمی راهبردهای فراشناختی ....................................................................... 46
روش تدریس مبتنی بر نظریه فراشناخت................................................................................... 47
مفاهیم اساسی روش تدریس فراشناختی................................................................................... 49
مداخلات آموزشی غیر رسمی برای آموزش راهبردهای فراشناختی ...................................................... 50
مداخلات غیررسمی برای آموزش راهبردهای فراشناختی ......................................................................... 53
موضوع صفحه
راهبردهای براون درباره ی کمک به فراشناخت ................................................................... 55
راهبردهای کوستاو برای پرورش فراشناخت ......................................................................... 57
بخش دوم : انگیزه پیشرفت
انگیزه، انگیزش و انگیزه پیشرفت ........................................................................................................................ 61
نیازها و انگیزش ......................................................................................................................................................... 64
نیاز به پیشرفت، خودشکوفایی و خودشناسی.................................................................................................. 64
نظریه های انگیزه پیشرفت....................................................................................................................................... 67
نظریۀ نسبت دادن(اسناد) ........................................................................................................................................ 67
الگوی اتکینسون.......................................................................................................................................................... 68
نظریه مک کللند.......................................................................................................................................................... 68
نظريه برانگيختگي....................................................................................................................................................... 69
پیامدهای انگیزه پیشرفت ........................................................................................................................................ 70
رشد انگیزه پیشرفت در کودکی و بزرگسالی ................................................................................................. 72
اهمیت و ضرورت پژوهش و جمع بندی فصل ............................................................................................. 89
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
طرح پژوهش ............................................................................................................................................................... 92
جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری ....................................................................................................... 92
روش اجرا...................................................................................................................................................................... 96
ابزارهای پژوهش ....................................................................................................................................................... 97
روش تجزیه و تحلیل داده ها ............................................................................................................................. 106
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
توصیف داده ها ........................................................................................................................................................ 108
تحلیل داده ها............................................................................................................................................................. 109
فصل پنجم
بحث و تفسیر
- نتیجه گیری .......................................................................................................................................................... 133
- محدودیت های پژوهش ................................................................................................................................. 143
- پیشنهادها .............................................................................................................................................................. 144
- خلاصه .................................................................................................................................................................. 146
- فهرست منابع ...................................................................................................................................................... 148
-پیوست ها............................................................................................................................................................... 160
فهرست جداول
موضوع صفحه صفحه
جدول 3 – 1- فهرست مقدماتی عناوین دانشگاه‌های استان تهران به تفکیک نوع دانشگاه............................. 93
جدول 3 – 2- فهرست اسامی دانشگاه های مستقر در استان تهران................................................................. 94
جدول 3 -3- دانشگاه های نمونه بر اساس منطقۀ جغرافیایی مستقر در استان تهران...................................... 95
جدول 3-4-ضریب تطابق کندال برای هر مولفه.............................................................................. 100
جدول 3-5- میانگین و انحراف استاندارد سوالات................................................................................... 101
جدول 3-6- میانگین و انحراف استاندارد و ضرایب آلفای کرونباخ...................................................... 103
جدول 4-1- میانگین و انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی هرسوال بانمره کل پرسشنامه...................... 109
جدول 4-2- میانگین و انحراف ارزش‌ ویژه، درصد تبیین واریانس، درصد تراکمی و ضریب اعتبار عامل ها .......... 113
ادامۀ فهرست جداول
موضوع صفحه صفحه
جدول 4-3- میزان اشتراک سوال ها ازطریق تحلیل مولفه های اصلی .......................................................... 114
جدول 4-4-ماتریس ساختار چرخش یافته پرسشنامه مهارتهای شناختی و فراشناختی به شیوه واریماکس... 115
جدول 4-5- میانگین وانحراف استاندارد وضرایب همبستگی هرسوال بانمره کل پرسشنامه......................... 118
جدول 4-6- ارزش‌ ویژه، درصد تبیین واریانس، درصد تراکمی و ضریب اعتبار عامل ها ........................... 122
جدول 4-7- میزان اشتراک سوال ها ازطریق تحلیل مولفه های اصلی .......................................................... 122
جدول 4-8- ماتریس ساختار چرخش یافته پرسشنامه انگیزۀ پیشرفت هرمنس به شیوه واریماکس.............. 124
جدول 4-9- میانگین، انحراف استاندارد وضرایب همبستگی متقابل برای انگیزۀ پیشرفت و مهارتهای شناختی و فراشناختی ...........................................................................................................................................................
126
جدول 4-10- خلاصه تحلیل رگرسیون برای پیش بینی انگیزۀ پیشرفت برپایه مهارتهای فراشناختی و شناختی ....... 128
جدول 4-11- تحلیل واریانس چند متغیری برای مهارت های شناختی و فراشناختی در زنان و مردان......... 129
جدول 4-12- نتایج آزمون t برای مقایسه مهارت های فراشناختی وشناختی زنان ومردان .......................... 130
جدول 4-13- میانگین رتبه مهارت های فراشناختی وشناختی درسنین مختلف ........................................... 131
جدول 4-14- نتایج آزمون کروسکال والیس برای مقایسه مهارت های فراشناختی وشناختی درسنین مختلف........... 131
فهرست نمودارها
موضوع صفحه صفحه
شکل 4-1- نمودار scree شیب دار عامل های پرسشنامه مهارتهای شناختی و فراشناختی ........................ 112
شکل 4-2- نمودارscree شیب دار عامل های پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس......................................... 121
فصل یکم
معرفیِ پژوهش
مقدمه
در سال های اخیر روان شناسی راههای موثر یاد گرفتن و مطالعه کردن را مدّنظر قرارداده است. با پیشرفت علم و تکنولوژی نوین در عصرحاضر، مدارس و دانشگاهها باید محلی برای استفاده از راهبردهای جدید در زمینه های آموزشی و برخورد تخصصی تر با مسئله آموزش و یادگیری و به عبارت صحیح تر روند انتقال دانش به افراد باشند. افرادی که به عنوان دانش آموز و دانشجو وارد این مکان ها می شوند بدیهی است که نیروها و سرمایه های انسانی این کشورند که باید هر چه صحیح تر و علمی تر به امر انتقال دانش و آگاهی های لازم و تبدیل کردن آن ها به نیروهای متخصص و کارآموز، مبادرت ورزید.
امروزه با پیشرفت هایی که در روان شناسی یادگیری و خبرپردازی صورت گرفته، راههای علمی به حداکثر رساندن توان یادگیرندگان هنگام مطالعه کشف گردیده که باید موردتوجه اولیای تعلیم و تربیت قرار بگیرد تا با شناسایی دقیق مشکلات یادگیرندگان و آموزش شیوه های صحیح مطالعه و یادگیری و آموزش روش های شناختی و فراشناختی، روند ورود اطلاعات علمی را به ذهن یادگیرندگان ساخت و ساز منظمی بخشید. نکته ی دیگر این است که برای شناسایی میزان مهارت دانشجویان (و یادگیرندگان بطور کلی) ابزار و وسیلۀ تخصصی، ضروری است که این پژوهش با هدف ساخت چنین ابزاری شکل گرفته است.
بیان مسئله
شناخت به آن دسته از فرایندهای ذهنی اطلاق می شود که از طریق آن ها اطلاعات دریافت شده از حواس به روش های مختلف تغییر می یابد، به صورت رمز در می آید و در حافظه ذخیره می شود تا در استفاده های بعدی بازیابی گردد. فراشناخت به آگاهي فرد از تفكر خود و رفتارهاي خودتنظيمي كه همراه با اين آگاهي هستند مربوط مي شود(دریسکول، 2005). شناختن شناخت یا یادگیری درباره یادگیری یا هرگونه دانش یا فعالیت شناختی که موضوع آن تنظیم شناخت باشد نیز، فراشناخت خوانده اند(سیف،1387). در واقع فراشناخت، آگاهي و كنترل فرد بر فرايندهاي شناختي است و فرايند مفيدي است كه سبب افزايش يادگيري مي شود. بنابراين، در يادگيري توجه به فراشناخت ضروري به نظر مي رسد(پلگرینو، 2008).
تلاش برای فهم فرایندهای شناختی انسان و نیز یافتن روش هایی به منظور تقویت و بهبود این توانایی ها ، همواره مورد توجه فیلسوفان تربیتی، متخصصان تعلیم و تربیت و روان شناسان بوده است. روان شناسان سعی می کنند مکانیزم ها و فرایندهای درگیر در شناخت را مورد بررسی قرار دهند و بر اساس یافته های بدست آمده، روش ها و راهبردهایی برای پرورش توانایی های ذهنی و شناختی مورد نظر پیشنهاد کنند.
اهمیت و تأثیرگذاری مهارت های شناختی و فراشناختی بر یادگیری در پژوهش های بسیاری مورد تائید قرار گرفته اند (دوبویس، هاوارد و اسپرلینگ،2004؛ کیمس،2004؛ کرامارسکی، 2001 و2002 و 2004؛ وینمن ،2004،2006 ؛ پانورا، 2007 ؛ پانورا و فیلی پو،2005 ؛ پانورا، 2007 ؛ ریتراد، 2007؛ پوگال،2007 و2001 ؛ ریتراد، 2007؛ ویلسون و کلرکک، 2004؛ فلاول، 1979؛ شونفلد، 1991؛ پاریس و جیکوبس، 1987 و آرمبروستر و بران، 1984و1987؛ به نقل از برونینگ و گلاور، ترجمه خرازی،1382؛ کریمی، 1375؛ کریمی و فرزاد، 1379؛ سالاری فر، 1375؛ متولی، 1376؛ ابراهیمی قوام آبادی، 1377؛ افروز و کامکاری،1387؛ عباباف، 1375؛ و آوانسیان، 1377). بنابراین سنجش مهارت های شناختی و فراشناختی افراد از نظر تاثیری که بر یادگیری دارد از اهمیت زیادی برخوردار است.
مهارت های شناختی و فراشناختی، فراگیرندگان را در زمره یادگیرندگان راهبردی قرار می دهد. یعنی افرادی که دارای این مهارت ها هستند وضعیت متفاوتی از نظر تحصیلی با دیگران دارند. یادگیرندگان راهبردی در فرایند یادگیری از مهارت های شناختی و فراشناختی استفاده می کنند و معمولا پیشرفت تحصیلی بالایی دارند. مهارت های شناختی و فراشناختی اگرچه در جریان رشد انسان تکامل پیدا می کند، قابل آموزش دادن هستند و افراد فاقد این مهارت ها را می توان در معرض این آموزش ها قرار داد. درباره اثربخشی این آموزش ها و تایید این امر پژوهش های مختلفی صورت گرفته اند. مویاهان(1973 نقل از برک، 1994) نشان داده است که کودکان کمتر از بزرگسالان، عوامل موثر بر دانستن را می شناسند. کراتزر، لئونارد و فلاول(1975) نشان داده اند مهارت های فراحافظه کودکان به موازات رشد آنها افزایش می یابد. اسپیر و فلاول(1979) مطرح ساختند بچه های دبستانی در مقایسه با کودکستانی ها درک بهتری از متغیرهای تکلیف شناختی دارند. سوانسن(1993) تأثیر دانش فراشناختی را بر حل مسآله مورد بررسی قرار داد و بین سطوح بالای دانش فراشناختی و حل مسآله رابطه معناداری یافت به این معنا که پاسخگویان با دانش فراشناختی بالا عملکرد بهتری را در حل مسآله نسبت به افراد با دانش فراشناخت پایین داشتند. او نشان داد دانش آموزانی که نمره های بالایی در پرسشنامه فراشناخت کسب کرده اند نسبت به افرادی که نمره کم گرفته اند در تکالیف حل مسئله عملکرد قوی تری داشتند. البته برخی پژوهش ها نیز حاکی از عدم تأثیر برنامه های آموزش فراشناخت در حل مسآله بوده اند(مک کورمید، 1993).
انگیزۀ پیشرفت از جمله مهم ترین انگیزه ها یا نیازهای اکتسابی شمرده می شود که نخستین بار به وسیلۀ موری معرفی شد. انگیزش را به بیان ساده جهت و شدت تلاش فرد تعریف کرده اند. منظور از جهت تلاش روشی است که در آن فرد قصد دستیابی به موقعیت های خاصی را دارد، و منظور از شدت تلاش مقدار کوششی است که از فرد سرمی زند(وینبرگ و گوآلد، 1995 به نقل از پِروين، 2005) امروزه این مطلب یکی از مفاهیم اساسی روان شناسی انگیزش است که درموفقیت های تحصیلی در مدرسه و دانشگاه نقش فراوانی داشته است. نظریه پردازان معتقدند آنان که در سطح بالایی از این انگیزه قرار دارند افرادی هستند با صفاتی مانند وظیفه شناسی، عزت نفس، مسئولیت شناسی فردی، که در حیطه فعالیت های دانشگاهی یا به طور کلی تحصیلی همواره کوشا و ساعی هستند(مک کللند،1987). در واقع علاقه به یادگیری، محصول مجموعه عواملی است که به شخصیت و توانایی های یادگیرنده، ویژگی های تکلیف، مشوق ها، و سایر عوامل بیرونی مرتبط است(واینر، 1972). متغیرهای فراوانی هستند که بر روی انگیزش دانشجویان تأثیر می نهد و یکی از مؤثر ترین این عوامل انگیزۀ پیشرفت است که به زعم کسانی همچون اسلاوین (1983) روان شناسان پرورشی بیشترین مواجهه را با آن دارند چرا که پژوهش های بسیاری در این خصوص انجام شده که گویای تفاوت افراد از لحاظ این انگیزه با یکدیگر می باشد. برخی انگیزه های بالایی را از خود نشان می دهند و در رقابت با دیگران و در کارهای خود، برای دستیابی به موفقیت سخت کوش هستند. بعضی نیز انگیزۀ چندانی برای پیشرفت تحصیلی ندارند و از بیم شکست خوردن، آمادۀ خطر کردن برای دستیابی به موفقیت نیستند(سیف، 1379). دانش آموزانی که انگیزۀ پیشرفت قوی دارند، در فعالیت های روزمرّه خود در جستجوی موفقیت هایی هستند که امکان برآورده ساختن انگیزه های پیشرفت را فراهم آورد. آنها معیارهای پیشرفت ویژه ای را برای خود در نظر می گیرند و سپس برای دستیابی به آن معیارها به شدت تلاش می ورزند(زیمرمن و شونک، 1989). قدر مسلّم آن است که افراد دارای سطوح گوناگون انگیزۀ پیشرفت، در زندگی روزمرّۀ خود به شیوه هایی کاملاً متفاوت رفتار می کنند. چنانکه جوان هایی که انگیزۀ پیشرفت بالایی دارند، بیش از آنها که انگیزۀ پیشرفت پایینی دارند به تحصیل دانشگاهی و دستیابی به نمره های بالاتر و شرکت در برنامه های غیردرسی متمایل هستند(شونک، 1991).
از آنجا که امروزه یکی از مهمترین عوامل تبیین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را فراشناخت می دانند(موارچ، 1999)، این پژوهش با هدف ساخت و استانداردسازی چنین ابزاری طراحی شد و در عین حال ارتباط میان این مهارتها با انگیزۀ پیشرفت تحصیلی دانشجویان را مدّنظر قرار داد.
اهداف پژوهش
الف) تهیۀ آزمون مهارتهای شناختی و فراشناختی با بررسی اعتبار و روائی آن، و تهیه جداول نرم برای جامعه دانشجویان.
ب) تعیین میزان مهارت های شناختی و فراشناختی دانشجویان و سنجش ارتباط آن با انگیزۀ پیشرفت تحصیلی.
ج) کمک به بهبود یادگیری و پیشرفت تحصیلیِ دانشجویان با شناسایی مهارتهای شناختی، فراشناختی و و انگیزۀ پیشرفت تحصیلی.
د) کمک به پژوهش های آتی در جهت شناخت مهارتهای یادشده و ارتقای سطح تحصیل دانشجویان.
سئوالات پژوهش
- آیا پرسشنامه پژوهشگر ساختۀ مهارت های شناختی و فراشناختی در دانشجویان از اعتبار لازم برخوردار است؟
- آیا پرسشنامه پژوهشگر ساختۀ مهارت های شناختی و فراشناختی در دانشجویان روائی دارد؟
- آیا مهارت های شناختی و فراشناختی دانشجویان با انگیزۀ پیشرفت آنها رابطه دارد؟
- آیا پرسشنامه انگیزۀ پیشرفت هرمنس(1970، تجدیدنظرشدۀ هومن و عسگری، 1379)، در دانشجویان از اعتبار لازم برخوردار است؟
- آیا پرسشنامه انگیزۀ پیشرفت هرمنس(1970، تجدیدنظرشدۀ هومن و عسگری، 1379)، در دانشجویان روائی دارد؟
- آیا بین دانشجویان دختر و پسر از نظر مهارت های شناختی و فراشناختی تفاوت وجود دارد ؟
- آیا انگیزۀ پیشرفت برپایه مهارت های شناختی قابل پیش بینی است؟
- آیا بین دانشجویان درسنین مختلف از نظر مهارت های شناختی و فراشناختی تفاوت وجود دارد؟
تعاریف متغیرها
تعریف نظری شناخت : واژه شناخت جهت توصیف روش هایی به کار می رود که طی آنها اطلاعات پردازش می شوند. بيشتر فعاليت هاي شناختي، وابسته به عوامل فراشناختي هستند كه اين فعاليت ها را نظارت و كنترل مي كنند(اسپادا و همکاران، 2007).
تعریف نظری فراشناخت : شناختن شناخت یا یادگیری درباره یادگیری یا هرگونه دانش یا فعالیت شناختی است که موضوع آن شناخت یا تنظیم شناخت باشد(سیف،1387).
تعریف نظری انگیزه پیشرفت تحصیلی : عبارت است از میزان دستیابی دانش آموزان یا دانشجویان به اهداف آموزشی از پیش تعیین شده که از آنها انتظار می رود در کوشش های یادگیری خود به آنها برسند(سیف، 1387). در واقع تمایل فرد یادگیرنده در رسیدن به اهداف شخصی آموزشی، انگیزه پیشرفت تحصیلی او را نشان می دهد.
تعریف عملیاتی شناخت : به نمره ای که آزمودنی از پاسخگویی به سئوالات مربوط به حوزه شناخت در پرسشنامه محق ساخته کسب می کند، مهارت شناختی اطلاق می شود.
تعریف عملیاتی فراشناخت : به نمره ای که آزمودنی از پاسخگویی به سئوالات مربوط به حوزه فراشناخت در پرسشنامه پژوهشگر ساخته کسب می کند، مهارت فراشناختی آزمودنی اطلاق می شود.
تعریف عملیاتی انگیزه پیشرفت : منظور از انگیزه پیشرفت در این پژوهش، نمره ای است که آزمودنی از پاسخگویی به پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس(1970) که توسط هومن و عسگری(1379) تجدیدنظرشده کسب می کند.
فصل دوم
بررسی پیشینۀ پژوهش
شناخت
شناخت به فرایندهای درونی ذهنی یا راههایی گفته می شود که در آن ها اطلاعات پردازش می شوند. یعنی راههایی که به وسیله آن ها اطلاعات مورد توجه قرار گرفته، به رمز در آمده و در حافظه ذخیره می شود تا، هر زمان که نیاز باشد از حافظه فرا خوانده شده و مورد استفاده قرار گیرد.
ادراک، تخیل، بازشناسی، حل مسئله و تفکر از اصطلاحاتی است که به مراحل فرضی شناخت اشاره دارد (وول فولک 1990 ). واژه شناخت جهت توصیف روش هایی به کار می رود که طی آنها اطلاعات پردازش می شوند. بيشتر فعاليت هاي شناختي، وابسته به عوامل فراشناختي هستند كه اين فعاليت ها را نظارت و كنترل مي كنند(اسپادا و همکاران، 2007). در زیر به فراشناخت و عوامل فراشناختی اشاره شده است.
فراشناخت
يادگيري را تغيير نسبتاً دائمي در رفتار نهفته يك شخص بر اثر كسب تجربه تعريف مي كنند؛ و این نکتۀ مهمی است که يادگيرنده به صورت فعال و از راه تعامل دائم با محيط، به ساخت دانش مي پردازد (فونتانا، 1385). فلاول براین باور بود که اصطلاح فراشناخت به فرآيندهاي شناختي گفته مي شود كه در كنترل جنبه هاي شناخت نقش دارند(پوردون و كلارك، 1999). در واقع فراشناخت به دانش فرد درباره فرایندهای شناختی خود و چگونگی استفاده بهینه از آن ها برای رسیدن به هدف های یادگیری گفته می شود، چنانکه فرد را یاری می دهد تا به هنگام یادگیری و دانستن امور، پیشرفت خود را زیر نظر گیرد. همچنین این دانش به افراد کمک می کند تا نتایج تلاش های خود را ارزیابی کرده و میزان تسلط خود را بر مطالبی که خوانده است بسنجد. يكي از رويكردهاي آموزشي نوين، خودارزشيابي است. خودارزشيابي را به عنوان راهكار فراشناختي در يادگيري زبان تعريف مي كنند كه در آن، زبان آموزان عملكرد خود را پس از تكميل فعاليتهاي یادگيري بررسي و يا پيشرفت خود را در به كار بردن زبان كنترل مي كنند(دیک، 1991 و ریچاردز، 1992). هدف اصلی خودارزشیابی گسترش فرایند شناختی است به گونه اي که یادگیري توسعه یابد(لئو، 2000: 565). فراشناخت عبارت است از فرایندهای ذهنی که در آن فردی، فرایندهای ذهنی خود را در تفکر، یادگیری و یادآوری هدایت می کند. به این ترتیب فراشناخت به فرد اجازه می دهد که پس از خواندن یک پاراگراف، آگاه شود که آیا آن را فهمیده است یا خیر؟ بنابراین، فراشناخت مفهومی چند وجهی است که شامل دانش ها(باورها)، فرایندها و راهبردهایی است که شناخت را ارزیابی، نظارت یا کنترل می کند(ولز، 1979؛ فلاول، 1979؛ نلسون و همکاران، 1999؛ موسس و بیرد، 2002؛ اسپادا و همکاران، 2007).
فرایندهای فراشناختی دارای دو جنبۀ مستقل اما مرتبط بایکدیگرند : یکی دانش فراشناختی و دیگری تجربه فراشناختی(کدیور، 1383). می توان گفت اكثر نظريه پردازان بين دو جنبه فراشناخت تمايز قائل شده اند: دانش فراشناختي كه عبارت است از اطلاعاتي كه افراد در مورد شناخت خود درباره عوامل و راهبردهاي يادگيري مرتبط با تكليف دارند؛ و تنظيم فراشناختي كه به انواع اعمال اجرايي نظير توجه، بازبيني، برنامه ريزي و شناسايي خطاها در عملكرد اشاره دارد و بر فعاليتهاي شناختي اثر مي گذارد(ولز، 2000). براون(1980) عقیده دارد از آنجا که دانش فراشناختی، یادگیری چگونه یادگرفتن است، داشتن آن باعث می شود افراد بطور کارآمدتر و منعطف تر به تطبیق توانایی های شناختی خود با تکلیف جدید بپردازند. دانش فراشناختی شامل توانایی فرد در پرسیدن سئوال هایی از نوع سئوال های زیر از خودش است :
درباره این موضوع چه می دانم؟
به چه مقدار زمان برای یادگرفتن این موضوع نیاز دارم؟
برای پرداختن به حل این مسئله، چه برنامه ای مناسب است؟
چگونه می توانم نتیجه این کار را برآورد یا پیش بینی کنم؟
چگونه باید در روش هایی که استفاده می کنم، تجدیدنظر کنم؟
اگر مرتکب خطایی شدم، چگونه می توانم آن را مشخص کنم؟
مهارت های فراشناختی مهارت های بازبینی هستند که در خلال یادگیری و آموزش فعال می شوند. اگر فرد نداند چگونه پاسخ هایش را وارسی کند، وقت کافی برای مطالعه اختصاص دهد یا در صدد برآید که بفهمد اطلاعاتی درباره موضوع قبلا آموخته است یا نه؟، در آن صورت تکلیف یادگیری آن چنان جلوه می کند که گویی برای اولین بار است که با آن روبرو شده است. یادگیری همیشه فعالیتی دشوار است. مهارت های فراشناختی یادگیری را برای فرد ساده تر می کنند زیرا در ضمن یادگیری و انتقال یادگیری دو نوع تفکر فراشناختی رخ می دهد :
تفکر درباره ی آن چه فرد می داند.
تفکر درباره نظم دادن فعالیت هایی که به یادگیری منجر می شود.
فراشناخت در خلال یادگیری و در خلال انتقال، دو نوع متفاوت از یکدیگر هستند زیرا چنان که گفته شد اولی آگاهی هایی درباره نظم بخشیدن به نحوه ای که به یادگیری پرداخته می شود است، و دیگری یادگرفتن نحوه ی یادگرفتن است.
گیج و برلاینر (نقل از سیف، 1387) معتقدند بسیاری از دانش آموزان نیاز به این گونه مهارت های یادگیری آموزی دارند. یادگیرندگان تنها زمانی می توانند نحوه ی یادگرفتن را بیاموزند که بر استراتژی های کلی شناختی تسلط یافته باشند.
فقدان فراشناخت، ممكن است باعث ايجاد خطاهايي در محيط كاري شده و منجر به عدم آگاهي از خطاهايي شود كه مي توان از بروز آنها، با انتخاب يك رويكرد مناسب جلوگيري كرد(هائت، 2000).
پیدایش رویکرد فراشناخت
تا حدود اوایل قرن بیستم میلادی بر طبق نظریه انظباط صوری یا انظباط ذهنی ، اعتقاد بر این بود که یادگیرندگان باید برای پرورش و ورزش ذهنی، علوم و اطلاعات دشوار چون ریاضیات، زبان های لاتین و یونانی را در اثر تکرار و تمرین بیاموزند. بر طبق این نظریه اعتقاد بر این بود که همانگونه که ورزش بدنی، عضلات را نیرومند می سازد، تحصیل این اطلاعات نیز ذهن دانش آموزان را ورزیده می کند. پیروان این نظریه معتقد بودند که ذهن از توانایی هایی برخوردار است که باید آن ها را از طریق ورزش ذهنی پرورش داد.
بر اثر تحقیقاتی که روان شناسان در قرن حاضر انجام دادند(ثرندایک) ابطال این نظریه به اثبات رسید و از آن پس این اعتقاد پیروان خود را از دست داد. ثرندایک در تحقیقات خود نشان داد که آن چه باعث می شود تا یادگیری یک تکلیف بخصوص، یادگیری تکلیف دیگری را آسان سازد، وجود عناصر مشابه بین این دو تکلیف است. یعنی زمانی یادگیری یک مطلب یادگیری مطلب دیگری را سهولت می بخشد که بین این دو تکلیف عناصر مشابه وجود داشته باشد. بنابراین انتقال مثبت مستلزم کاربرد اصول، قوانین و قواعد یاد گرفته شده قبلی در موقعیت فعلی برای حل کردن مسائل تازه است. در حل مسئله، پیدا کردن یک راه حل بخصوص برای یک مسئله ویژه چندان مورد نظر نیست. مهم آن است که در اثر حل مسئله، یک اصل یا قانون انتزاعی بدست آید که برای موقعیت های دیگر قابل تعمیم و انتقال پذیر باشد. کای(1992) نقش مهم رفتارهای فراشناخت در حل مسآله را شناسایی کرد و استدلال کرد که تفاوت های افراد در حل مسآله را به تفاوت های فراشناختی آنها مربوط می شود. برخی محققان به این نتیجه دست یافته اند که فرایندهای فراشناختی لازمۀ موفقیت در حل مسآله هستند چرا که به فرایندهای شناختی سمت و سو می دهند و آنها را تنظیم می کنند(مونتاگو، 1992؛ براردی-کولتا و همکاران، 1995).
بطور کلی بر اساس نظریه عناصر مشابه دو عامل اصلی منجر به انتقال یادگیری از موقعیتی به موقعیت دیگر و در نتیجه حل مسئله جدید می شوند. این دو عامل عبارتند از :
اصول مشترک بین موقعیت قبلی و موقعیت جدید
روش های مشترک موجود بین آن دو موقعیت
اهمیت آموزش اصول و قواعد را نه ثرندایک و همکاران او بلکه بسیاری از متخصصان دیگر یادگیری از جمله گانیه و برونر مورد تاکید قرار داده اند. گانیه معتقد است که ایجاد توانایی حل مسئله مستلزم یادگیری اصول تشکیل دهنده مسئله است. برونر نیز به اهمیت آموزش اصول برای انتقال یادگیری تاکید فراوان داشته است. علاوه بر اصول مشترک بین دو موقعیت یادگیری، روش های مشترک بین آن ها نیز انتقال یادگیری را امکان پذیر می کند.
به اعتقاد ثرندایک شباهت روش ها در موقعیت های مختلف سبب می شود که علاوه بر قواعد و اصول، نگرش ها و شیوه های عملی آموخته شده ی قبلی نیز انتقال یابند. برای مثال پس از آن که یادگیرنده روش عملی را در یک موقعیت یاد گرفت می تواند آن را در سایر موقعیت هایی که نیاز به استفاده از روش عملی دارند مورد استفاده قرار دهند.
مولفه های فراشناخت
شناخت شامل برنامه ریزی، هدایت، نظارت و اصلاح فرایندها و فعالیت های شناختی است. ساده ترین معنای فراشناخت، شناخت شناخت یا شناخت درباره شناخت است. مقایسه شناخت با فراشناخت درک بهتری از آن را فراهم می آورد. شناخت به معنای عام آن یعنی دانستن و شامل فرایندهای ذهنی مانند حل مسئله، خلاقیت ، درک مطلب، استنباط، ربط دهی و استدلال می گردد. در حالی که فراشناخت، دانش نسبت به تمام فرایندهای شناختی است. دانش فراشناختی همراه تجربه های فراشناختی، هدایت، مهارت نظارت و اصلاح فرایند و فعالیت های شناختی را ایفا می کند.
بنا بر نظریه فلاول(1979) و فلاول و میلر(1993)، فراشناخت بر دانش فرد درباره فرایندهای شناختی خود، فرایند عمل، سازماندهی و هماهنگی مجموعه ای از جریان ها و نیز هرگونه دانش یا کنش شناختی که موضوع آن شناخت یا تنظیم شناخت باشد اطلاق می گردد. به عقیده کراس و پاریس (1988) فراشناخت بر آگاهی و مهار یادگیرندگان بر فعالیت های فکری و یادگیری شان اطلاق می گردد.
با توجه به تعاریف بالا دو نکته مشخص می شود :
اول این که کارکرد اصلی فراشناخت، نظارت و هدایت فرایندهای شناختی است و دوم این که فراشناخت مشتمل بر دو مولفه است. مولفه نخست، دانش فراشناختی فرد از خودش به عنوان یک پردازشگر اطلاعات و دوم، فرایندها و راهبردهای نظم دهنده، مهارت دهنده و نظارت کننده است.
بیکر(1989) معتقد است دو نوع فراشناخت به هم پیوسته، یعنی دانش درباره شناخت و تنظیم شناخت و نظارت بر آن وجود دارد. می توان گفت اکثر محققان، فراشناخت را به دو مولفه تقسیم کرده اند. مولفه نخست که همه بر آن توافق دارند و در همه نظریات وجود دارد، دانش فراشناختی است.
فلاول و همکاران(1993) فراشناخت را به دو طبقه دانش فراشناختی و تجربه فراشناختی تقسیم کرده اند. بر حسب نظر رفوث و همکاران، فرادانش، فرا نظارت و استفاده ی مناسب و بجا از راهبرد، مولفه های فراشناخت هستند. مولفه دوم که از آن تحت عنوان تجربه فراشناختی، نظارت و حتی راهبرد فراشناختی یاد می شود. آنها معتقدند که دانش فراشناختی به بخشی از دانش بدست آمده ما مربوط می شود که در ارتباط با امور شناختی است. اسکر و مشمن(1995) اظهار می دارند که دانش فراشناختی به آن چه که فرد در مورد خویش یا در مورد شناخت بطور کلی می داند مربوط می شود.
مولفه اول که دانش فراشناختی است زمانی حاصل می شود که فرد از توانایی های شناختی خود و نیز ناتوانایی های شناختی خود، آگاه باشد. برای مثال فردی که از ضعف حافظه خود آگاه است، رئوس کارهای روزانه ای را که باید انجام دهد یادداشت می کند تا در موقع تعیین شده و مناسب آن ها را انجام دهد. این آگاهی فرد از ضعف حافظه خود، نوعی دانش فراشناختی است که به او اخطار می کند اقدام مناسب برای جبران این نقص انجام دهد.
دانش فراشناختی حوزه ی وسیعی را در بر می گیرد و شامل طبقات مختلفی است. فلاول دانش فراشناختی را به سه طبقه ی دانش در مورد شخص، دانش در مورد تکلیف و دانش در مورد راهبرد تقسیم می کند. حال آن که پاریس و همکاران(1984) دانش فراشناختی را به سه طبقه ی خبری، فرایندی و شرطی تقسیم کرده اند که از بعضی جهات با طبقات دانش فراشناختی فلاول و همکارانش همپوشی دارد. بنابراین مولفه نخست فراشناخت یعنی دانش فراشناختی نقش مهمی در تنظیم فعالیت های شناختی دارد.
با این که تمایزها و تفکیک هایی بین انواع و یا طبقات مختلف دانش فراشناختی وجود دارد ولی مولفه های دانش فراشناختی از همدیگر مجزا نیستند، بلکه بصورت یک کل عمل می کنند و عملکرد آن ها به تعامل ها و تبدیل های این طبقات و انواع دانش فراشناختی بستگی دارد. این تعامل ها مولفه فراشناختی دیگری را نیز دربر می گیرد که تجربه فراشناختی نام دارد. در واقع دومین مولفه فراشناخت، تجربه فراشناختی نام دارد. بنا بر نظریه فلاول و همکاران(1993) تجربه فراشناختی به تجارب شناختی یا عاطفی گفته می شود که به یک اقدام شناختی مربوط باشد.
تجارب کاملا آگاهانه که به سادگی قابل بیان باشند نمونه روشنی از تجارب فراشناختی است. البته تجارب فراشناختی تجارب کمتر آگاهانه و کمتر قابل بیان را نیز شامل می شود. گلاور و برونینگ اظهار می دارند که افراد کمتر از این فعالیت ها ی خودگردان خود اطلاع دارند. مگر این که در جریان یک فعالیت شناختی مثل خواندن به مشکلی مثل ابهام در کلمه یا اشکال در جمله برخورد کنند. در این جاست که فراشناخت به آن ها هشدار می دهد که مشکل دارند و باید برای حل مشکل چاره ای بیندیشند.
مهارت های فراشناختی
واژة فراشناخت، اشاره دارد به آگاهي خودكار فراگيران از دانش و توانايي آنها در فهميدن، كنترل كردن و به كار بردن فرايندهاي شناختي خودشان، مهارت‌هاي فراشناختي، نه فقط در مدرسه، بلكه در طول زندگي هم از اهميت بسياري برخوردارند. به عنوان مثال، مامفورد (1986) مي‌گويد؛ ضروري است كه يك مدير مؤثر، شخصي باشد كه يادگرفتن را آموخته باشد. او اين فرد را بدين صورت توصيف مي‌كند: كسي كه مراحل مختلف فرايند يادگيري را مي‌داند و شيوة يادگيري خاص خودش را نيز به خوبي درك مي‌كند. كسي كه مي‌تواند از موانع بر سر راه يادگيري عبور كند و اين فرايند يادگيري را به موقعيتهاي در حال كار، وارد كند.
فراشناخت، رشتة نسبتاً جديدي است و نظريه پردازان هنوز در مورد واژه ‌شناسي اين رشته به نتايج مشخصي نرسيده‌اند. با اين حال، اكثر تحقيقات انجام شده در زمينة فراشناخت، در محدودة اين مقوله‌ها قرار دارند:
فراحافظه: اين مقوله اشاره دارد به آگاهي و دانش يادگيرنده در مورد نظامهاي حافظه‌اي خود و راهبردهايي كه بتواند به شكل موثر از حافظه‌اش استفاده كند. فراحافظه شامل اينگونه عوامل مي‌شود:
- آگاهي از راهبردهاي مختلف به خاطر سپاري،
- دانش اينكه كدام راهبرد براي استفاده در يك فعاليت به خاطر بسپاري مشخص، مناسب است و
- دانش نحوة استفاده از يك راهبرد به خاطرسپاري فرضي به بهترين شكل ممكن.
- فرادرك: اين واژه اشاره دارد به مهارت فراگيران در نظارت بر ميزان فهمشان از اطلاعاتي كه به آنها منتقل مي‌شود، مهارت در تشخيص عدم موفقيت در فهم يك مطلب و به كار بردن راهبردهاي ترميمي به هنگام تشخيص عدم موفقيت.
فراگيراني كه از مهارت فرا درك ضعيفي بهره مي‌برند، اغلب خواندن يك مطلب را در حالي به پايان مي‌رسانند كه حتي از عدم فهم خودشان در مورد آن مطلب، آگاهي ندارند. از سوي ديگر فراگيراني كه در زمينة فرادرك از مهارت بيشتري برخوردارند، موارد سردرگمي يا ناهماهنگي را در فرايند يادگيري خود بررسي مي‌كنند و در صورت بروز اينگونه مشكلات، راهكارهاي اصلاحي اي را انجام مي‌دهند، از جمله: خواندن، مرتبط ساختن بخشهاي مختلف يك متن با يكديگر، جستجو به دنبال جوابهاي عنوان و پاراگرافهاي مربوط به خلاصه مطلب، يا ارتباط دادن اطلاعات كنوني با دانش قبلي (براي اطلاعات بيشتر به هريس و همكاران 1988، مراجعه كنيد).
- خودنظم‌بخشي : اين واژه اشاره دارد به مهارت فراگيران براي ايجاد تطابق در فرايندهاي يادگيريشان در پاسخ به برداشتي كه از بازخورد وضعيت يادگيري كنوني آنها به دست مي‌آيد. مفهوم خود نظم‌بخشي به شدت با دو واژه قبلي همپوشي دارد؛ تاكيد آن نيز بر مهارت فراگيران در نظارت و هدايت يادگيري خودشان است (بدون هيچگونه محرك يا انگيزة خارجي) و همچنين به دست آوردن حالتهاي موردنياز براي اينكه خود فراگيران، به اين راهبردها متوسل شوند و آنها را در فرايند يادگيريشان به كار ببرند. دانش‌آموزان براي اينكه به مؤثرترين شكل، مطلبي را ياد بگيرند، نه تنها بايد از وجود راهبردهاي موجود و نيازهايي كه اين راهبردها برآورده مي‌سازند، باخبر باشند، بلكه مي‌بايست قادر باشند اين راهبردها را به شكل مناسب، انتخاب، اجرا و نظارت كرده و نحوة به كارگيري اين راهبردها توسط خودشان را نيز مورد ارزيابي قرار دهند (مراجعه كنيد به هالاهان و همكاران1979، گراهام و هريس 1992، ريد و هريس 1989، 1993).
فراشناخت، علاوه بر اجزاء شناختي بديهي خودش، اغلب داراي اجزاء ظاهري يا شخصيتي مهمي نيز هست. مثلا، بخش مهمي از درك مطلب، برخورد با يك فعاليت خواندن به روشي است كه در آن موضوع متن، داراي اهميت است و ارزش درك كردن را دارد. آگاه بودن از يك طرز برخورد مثبت و ترويج دادن عمدي اين طرز برخورد، نمونه‌اي است از يك مهارت فراشناختي.
در پاراگراف قبلي، فراشناخت اينگونه تعريف شده است: آگاهي ناخودآگاهي كه فرد از دانش خود دارد و مهارت خودآگاهي كه از آن براي فهميدن، كنترل و اجراي فرايندهاي شناختي خودش استفاده مي‌كند. اين تعريف، چندان تعريف دقيقي نيست، اما تعريف دقيقتر فراشناخت، كار دشواري است(توجه به مثالهايي از فعاليت فراشناختي، آسانتر از تعريف خود فراشناخت است) دقيق‌تر خواهد بود اگر بگوييم راهبردهاي فراشناختي تقريباً هميشه بطور بالقوه خودآگاه و قابل كنترل هستند(پرسلي، بوركوسكي و اشنايدر1987). مثلاً، كتابخوانهاي ماهر، به طور خودكار (ناخودآگاه) راهبردهاي فراشناختي را به كار مي‌گيرند تا به اين وسيله، توجهشان را متمركز كنند، معني را استخراج كنند و اگر اشتباهي رخ مي‌دهد، تنظيم‌ها و مطابقتهاي موردنياز را انجام دهند. آنها به هنگام اجراي اين مهارتها، به آنها فكر نمي‌كنند يا بر روي آنها اسم نمي‌گذارند؛ اما اگر از آنها در مورد آنچه كه با موفقيت انجام مي‌دهند، سؤال كنيم، معمولاً مي‌توانند فرايندهاي فراشناختي خودشان را به درستي و با دقت توضيح دهند. به علاوه، وقتي يك مشكل جدي رخ مي‌دهد – مانند مواقع برخورد با نكات انحرافي، وقتي اين كتابخوانهاي ماهر با متنهاي بسيار دشوار يا متناقض روبرو مي‌شوند، يا وقتي كه مجبور مي‌شوند فرد ديگري را در مورد مهارت مشابهي، راهنمايي كنند – سرعتشان را كاهش مي‌دهند و بطور خودآگاه از فعاليت فراشناختي خود باخبر مي‌شوند.
در حالي كه گهگاه، منعكس كردن فرايندهاي فراشناختي يك فرد بطور خودآگاه، عمل مفيدي است و در حاليكه آگاه كردن فراگيران از اين فرايندها، بطور غيررسمي وقتي كه آنها در حال تلاش براي كسب آنها هستند نيز كار مفيدي است، اين مهارتها وقتي بيشترين تأثير را دارند كه پرآموزي و خودكار مي‌شوند. اگر اين مهارتها خودكار و ناخودآگاه نبودند، مقداري از تلاش حافظة فعال را به خود اختصاص مي‌دادند؛ و نتيجه اين اتفاق، كاهش بازده خواندن، گوش دادن و فعاليتهاي شناختي ديگر خواهد بود. بنابراين، مانند هر مهارت ديگري كه خودكار مي‌شود و به كم‌ترين فعاليت حافظه فعال نيازمند است، مهارتهاي فراشناختي نيز وقتي به بهترين شكل عمل مي‌كنند كه پرآموزي شده باشند و بتوانند بطور ناخودآگاه عمل كنند.
فراگيراني كه از مهارتهاي فراشناختي به خوبي بهره مي‌برند، قادرند فرايندهاي يادگيري خودشان را نظارت و هدايت كنند. مانند بسياري از فرايندهاي ديگر، مهارتهاي فراشناختي با بكار بردن اجزاء اصلي آنها آموخته مي‌شوند. تقريباً در همة بخشها، به اين اجزاء اشاره شده است. فراگيران به هنگام آموختن يك مهارت فراشناختي، معمولا اين مراحل را دنبال مي‌كنند (پرسلي، بوركوسكي و اشنايدر 1987):
آنها انگيزه‌اي را براي آموختن فرايند فراشناخت در خود ايجاد مي‌كنند. اين اتفاق در يك صورت رخ مي‌دهد: وقتي نكات موردنظر خودفراگيران و يا شخص ديگري به آنها ثابت مي‌كند كه دانستن نحوة اجراي اين فرايند مي‌تواند براي آنها مفيد باشد.
آنها توجه‌شان را بر كاري متمركز مي‌كنند كه خودشان و يا فرد ديگري انجام داده و از نظر فراشناختي كار مفيدي بوده است. اين تمركز توجه باعث مي‌شود كه اطلاعات ضروري در حافظة فعال قرار بگيرد. بعضي اوقات اين تمركز توجه از راه نمونه‌سازي صوت مي‌گيرد و برخي اوقات طي تجربة شخصي، انجام مي‌شود.
آنها با خودشان در مورد روند فراشناختي صحبت مي‌كنند. اين گفتگو مي‌تواند از روابط متقابل فراگيران با يكديگر ناشي شود، اما در اين مورد، صحبت فراگيران با خودشان است كه ضرورت دارد. اين صحبت با خود مقاصد مختلفي را دنبال مي‌كند:
- اين مهارت فراگيران را قادر مي‌سازد كه فرايند فراشناختي را درك كنند و رمزگشايي نمايند.
- آنها را قادر مي‌سازد كه اجراي اين فرايند را تمرين كنند.
- آنها را قادر مي‌سازد تا بازخورد دريافت كنند و با توجه به كاربرد مؤثر آن فرايند، سازگاريهايي را انجام دهند.
- به فراگيران اين امكان را مي‌دهد تا بتوانند فرايند را به موقعيتهاي جديدي انتقال دهند و اين موقعيتها در وراي موقعيتهايي است كه فرايند فراشناخت قبلاً در آنها رخ داده است.
- در نهايت، آنها در حالي شروع به استفاده از فرايند فراشناخت مي‌كنند كه حتي از انجام آن هم بي‌خبر هستند.
اين فرايند معمولاً اجراي سطح بالايي را از مرحلة يادگيري و آموزش ارائه مي‌دهد، اين موضوع را گگن توضيح داده است. وقتي معلمها در ايجاد فرايند فراشناخت بطور رسمي به دانش‌آموزان كمك مي‌كنند، اغلب از راهبردهاي آموزشي‌اي استفاده مي‌كنند كه در يك چارچوب مشخص قرار دارند، به علاوه، تكنيكهاي يادگيري همكارانه و تعليم همسالان، اغلب به دانش‌آموزان اين فرصت را مي‌دهد كه با ديگران در مورد فرايندهاي فكريشان گفتگو كنند؛ و اين فرايند اغلب به شكل فرمول بندي كردن تفكرات، درمي‌آيد، و به اين وسيله مي‌توان اين افكار را به ديگران نيز نشان داد، عملي را كه در نهايت به گسترش فراشناخت مي‌انجامد(پياژه، 1964).
در آخر، باید اشاره شود به رابطة مهم ميان مهارتهاي پيشرفته‌تر فراشناخت و مهارتهاي پايه‌اي يا واقعي، رابطه‌اي كه مي‌تواند بخشي از يك واحد مشخص آموزشي باشد. دانش‌آموزان معمولا مهارتهاي فراشناختي رابصورت غيررسمي در حالي مي‌آموزند كه درگير ياد گرفتن چيز ديگري هستند. براي موفقيت در انجام اين كار،اين مطلب، بسيار مهم است كه فراگيران، دانش پيش نياز مربوط به محتواي موضوعي كه در حال يادگيري آن هستند را به صورت پرآموزي، آموخته باشند. اگر دانش‌آموزان تا سطح مناسبي از فعاليت خودكار، بر اين دانش پيش زمينه مسلط نشده باشند، موضوع موردمطالعه همة حافظة فعال آنها را اشغال مي‌كند و در نتيجه هيچ زماني براي انديشة فراشناختي باقي نمي‌ماند.
مثلاً وقتي بچه‌هايي كه بر مهارتهاي پيش نياز تسلط پيدا كرده‌اند سعي مي‌كنند مسئله‌اي را در درس حساب، حل كنند، مي‌توانند به راحتي با خودشان در مورد كاري كه انجام مي‌دهند صحبت كنند، چرا كه حافظة فعال آنها كاملاً با درخواستهاي ذهني ديگر، اشغال نشده است. اين به معناي آن است كه بچه‌هايي كه به خوبي آمادگي پيدا كرده‌اند براي تمرين مهارتهاي فراشناختي كاملاً آماده هستند. از سوي ديگر، وقتي بچه‌هايي كه از برخي از اين مهارتهاي پيش نياز برخوردار نيستند سعي مي‌كنند همان مسئله را حل كنند، حافظة فعال آنها تقريبا به طور كامل با نياززیادی، اشغال مي‌شود، نياز براي يافتن مهارتها و اطلاعات پايه‌اي موردنياز براي حل آن مسئله، در اين صورت، اين دانش‌آموزان، نه تنها مسئله را به طور مؤثر حل نكرده‌اند، بلكه براي تمرين و گسترش مهارتهاي فراشناختي يعني همان يادگيري غيررسمي فراشناخت يا وقت كمي دارند و يا اصلاً زماني ندارند.
وقتي معلمها و والدين بطور رسمي قصد كمك به دانش‌آموزان را دارند، اين نكته اهميت دارد كه آنها نبايد بيش از حد به جاي دانش‌آموزان فكر كنند. افراد ميانسال يا همسالان آگاهتر، اگر بيش از حد به جاي بچه‌ها فكر كنند، باعث مي‌شوند كه آنها به متخصصان جستجو براي كمك تبديل شوند، به جاي آنكه از آنها متخصصان تفكر بسازند. از سوي ديگر، با تنظيم تكاليف و فعاليتها در يك سطح مناسب و برانگيختن بچه‌ها به تفكر در مورد آنچه كه انجام مي‌دهند، در حاليكه آنها با موفقيت تكاليف را انجام مي‌دهند، والدين مي‌توانند به بچه‌ها كمك كنند كه به متفكران مستقل و موفقي تبديل شوند(بي‌ميلر و ميخن بام 1992)، به ديگر سخن، اغلب بهتر است كه بگوييم، «بعد از اين بايد چه كاري انجام بدهي؟» و سپس تا حد ضرورت به بچه‌ها انگيزه بدهيم، به جاي آنكه فقط به آنها بگوييم كه چه كاري انجام دهند.
پاراگراف قبلي توضيح مي‌دهد كه چگونه، يك استدلال منطقي غني، غني‌تر مي‌شود و يك استدلال منطقي ضعيف ضعيفتر. اطلاعات واقعي و مهارتهاي پايه‌اي، زيرساختي را براي ايجاد مهارت‌هاي فراشناختي ايجاد مي‌كند؛ و مهارتهاي فراشناختي، دانش‌آموزان را قادر مي‌سازد كه بر اطلاعات تسلط يابند و مسائل را راحتتر حل كنند. اگر معلمها مي‌خواهند به دانش‌آموزان ضعيف كمك كنند تا از زندان فكري خود بيرون بيايند، بايد راهي را بيابند تا به آنها كمك كند كه هم درك خودكاري از مهارتهاي پايه‌اي به دست آورند و هم مهارتهاي مؤثر فراشناختي را كسب كنند و در نتیجه يادگيري خود هدايت كننده را در آنها فعال سازند.
ويتروك (1991) اشاره مي‌كند كه درك اشتباه فراگيران در مورد مهارتهاي فراگيري آموختن و راهبردهاي فراشناختي نيز از منابع بسيار مهم مشكلات در يادگيري هستند. مثلا، دانش‌آموزي كه پيرو اين عقيده است كه بهترين روش براي يادگيري مفاهيم علمي، تكرار مكرر تعاريف آنها در هر شب و قبل از خوابيدن است، به هيچ وجه نمي‌تواند مانند فردي كه درك مؤثري از اين مفاهيم دارد، آنها را بفهمد.
راهبردهای شناختی
به هرگونه رفتار ، اندیشه یا عمل گفته می شود که یادگیرنده در ضمن یادگیری، مورد استفاده قرار می دهد و هدف آن کمک به فراگیری، سازماندهی و ذخیره سازی دانش ها و مهارت ها و نیز سهولت بهره برداری از آن ها در آینده است.
بطور کلی راهبردهای شناختی به ما کمک می کند تا اطلاعات تازه را برای ترکیب با اطلاعات قبلا آموخته شده و ذخیره سازی آن ها در حافظه دراز مدت آماده کنیم و در حقیقت می توان گفت که ابزارهای یادگیری هستند. و این ابزارها عبارتند از :
1 ) تکرار و مرور
1-1- تکرار و مرور ویژه موضوع های ساده غیر معنی دار
الف- بخش به بخش حفظ کردن مطالب
ب- مکرر خوانی
ج- مطالعه با فاصله
د- مکرر نویسی
ه- تکرار یک مطلب مهم برای خود با صدای بلند یا آهسته
و- تکرار اصطلاحات مهم و کلیدی
1-2- تکرار و مرور ویژه موضوع های پیچیده معنی دار
الف- انتخاب نکات مهم و کلیدی
ب- خط کشیدن در زیر مطالب مهم
ج- علامت گذاری و حاشیه نویسی
د- رونویسی و کپی کردن
2 ) بسط و گسترش معنایی
2-1- بسط و گسترش معنایی ویژه موضوع های ساده غیرمعنی دار
الف- استفاده از واسطه ها
ب- تصویر سازی
ج- روش مکان ها
د- کلمه به کلمه
ه- سر واژه ها
2-2- بسط و گسترش معنایی ویژه موضوع های پیچیده معنی دار
الف- یادداشت برداری
ب- قیاس گری
ج- خلاصه کردن به زبان خود
د- تشریح و تحلیل روابط
3 ) سازماندهی
3-1- سازماندهی ویژه مطالب ساده غیر معنی دار
الف- دسته بندی اطلاعات جدید
3-2- سازماندهی ویژه مطالب پیچیده معنی دار
الف- تهیه سرفصل های یک کتاب درسی
ب- تهیه متن به شکل طرح یا نقشه
ج- استفاده از نمودار درختی
د- استفاده از نمودار چرخشی برای تشریح یک فرایند
تکرار یا مرور
گفتن یک مطلب برای خود با صدای بلند یا آهسته را تکرار یا مرور گویند. این راهبرد ما را در کوشش برای انتقال اطلاعات به حافظه درازمدت کمک می کند. مثل زمانی که با تکرار پشت سر هم، یک شماره تلفن را حفظ می کنیم.
تکرار ویژه موضوعات ساده
معمولا راهبرد و روش یادگیری موضوعات ساده و غیر معنی دار ، روش حفظ طوطی وار است که بطور عمده بر تکرار و مرور استوار است. مطالب غیر معنی دار به مطالبی گفته می شود که ذاتا معنی دار نیستند اما برای مطالب معنی دار ، پایه و چارچوب به حساب می آیند. مانند اعداد 1 تا 10 .
یکی از راههای به یاد سپردن مطالب غیر معنی دار ، بخش به بخش حفظ کردن آن هاست. در این روش مقدار زیادی از این اطلاعات مانند جدول ضرب یا جدول علائم عناصر شیمیایی به چند بخش تقسیم و به نوبت آموخته می شوند.
راه دیگر ، حفظ اطلاعات تمرین، بصورت پراکنده یا با فاصله است. در این روش یادگیرنده به جای حفظ همه ی مطالب، وقتش را تنظیم کرده و چندین بار اطلاعات را مرور می کند.
تکرار ویژه موضوعات پیچیده
این راهبرد به یادگیرنده کمک می کند تا توجه خود را به اندیشه های اصلی، نکات مهم و قسمت های عمده مطالب متمرکز کند. مثلا در خواندن یک مطلب، با مرور حاشیه نویسی و خط کشیدن در زیر مطالب بهتر می توان عمل کرد.
بسط یا گسترش معنایی
در این روش یادگیرنده به کمک راهبرد گسترش، بین آن چه از قبل می دانسته و آن چه قصد یادگیری اش را دارد، پل ارتباطی ایجاد می کند. این کار از راه افزودن جزئیات بیشتر به مطلب تازه، خلق مثال ها و مواردی برای ایجاد تداعی انجام می شود.
یادگیری جفت های متداعی، اثربخشی واسطه ها را به اثبات رسانده اند. بطور مثال، به آزمودنی جفت های کلماتی مانند شانه، لیوان، پا ، صندلی داده می شود. که آزمودنی باید با دیدن یا شنیدن کلمه اول(محرک)، کلمه بعدی را به یاد بیاورد(مثلا شانه در لیوان است، او پایش را بر صندلی گذاشت).
یکی از راههای دیگر تصویر سازی ذهنی است. یعنی برقراری ارتباط معنی دار بین مطالب از طریق ایجاد یک رابطه ذهنی بین آن ها . بطور مثال اگر یادگیرنده بخواهد به خاطر بسپارد که گوجه فرنگی از میوه جات است می تواند یک تصویر برای خود بسازد شامل یک سبد از میوه های مختلف که گوجه فرنگی نیز در میان آن هاست.
روش دیگر کلمه به کلمه، در این روش با استفاده از یک کلمه آشنا دو کلمه به هم ربط داده و بطور معنی دار به حافظه سپرده می شود. به عنوان مثال اگر یادگیرنده بخواهد کلمه bill به معنای قبض آب، برق و ... را بیاموزد، می تواند یک بیل را که در آن صورتحساب قرار دارد مجسم کند.
سرواژه ها نیز روشی است که بین ماده های اطلاعاتی نوعی ارتباط ایجاد می شود و یادگیری و یادآوری آن ماده ها آسان تر می گردد. مانند کلمه نهاجا که از حروف اول « نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران » است.
یادداشت برداری یعنی انتخاب و ثبت نکات مهم و کلیدی یک مطلب شنیداری از جمله توضیحات شفاهی معلم هنگام آموزش دادن . به گونه ای که بعدا و سر فرصت بتوان مطالب یادداشت برداری شده را مرور و بازنگری کرد.
در قیاس گری، یادگیرنده با استفاده از شباهت بین امور مختلف ، آن ها را یاد می گیرد. مثل تشبیه ذهن به کامپیوتر و کار قلب به تلمبه .
سازماندهی
ساده ترین شکل سازماندهی این است که اطلاعات در دسته هایی قرار گیرد تا آسان تر یاد گرفته شود و راحت تر به یاد آید.
دسته بندی روشی است که در واقع از مقدار اطلاعاتی که قرار است یاد گرفته شود کم نمی شود بلکه از راه تقطیع، ماده های اطلاعاتی محدود می شود.
برای تهیه سرفصل های یک کتاب درسی باید اندیشه های اصلی و فرعی را بطور مختصر و با استفاده از کلمات و عبارات مهم به دنبال هم نوشته شود.
در تبدیل متن به طرح یا نقشه، یادگیرنده ابتدا اندیشه یا مفهوم اصلی متن را مشخص می کند. بعد اندیشه ها یا مفاهیم فرعی وابسته به مفهوم اصلی را مشخص می کند و سپس این اندیشه های فرعی را به مفهوم اصلی وصل می کند.
راهبردهای فراشناختی
راهبردهای فراشناختی عمده در سه دسته برنامه ریزی ، کنترل و نظارت و نظم دهی است.
1) برنامه ریزی
الف- تعیین هدف مطالعه
ب- پیش بینی زمان لازم برای مطالعه و یادگیری
ج- تعیین سرعت مطالعه
د- تحلیل چگونگی برخورد با موضوع یادگیری
ه- انتخاب راهبردهای یادگیری(راهبردهای شناختی)
2 ) کنترل و نظارت
الف- ارزشیابی از پیشرفت
ب- نظارت بر توجه
ج- طرح سئوال در ضمن مطالعه و یادگیری
د- کنترل زمان و سرعت مطالعه
3 ) نظم دهی
الف- تعدیل سرعت مطالعه
ب- اصلاح یا تغییر راهبرد شناختی
مداخلات رسمی و غیر رسمی برای آموزش راهبردهای فراشناختی
ابتدا هدف، راهبردها، عناصر مهم و نحوۀ آموزش رسمي راهبردهاي فراشناختي توسط معلمان ونيز ميزان تاثير اين آموزش ها بر دانش آموزان داراي مشكل يادگيري مورد مطالعه قرارمي گيرد.سپس اهداف ، مفاهيم اساسي و مراحل اجراي روش تدريس مبتني بر نظريه ی فراشناخت بطور مفصل بيان مي شوند. سپس راهبردهاي غيررسمي آموزش و پرورش مهارتهاي فرا شناختي، راهبردهاي براون از دانشگاه كاليفرنيا در باره كمك به فراشناخت دانش آموزان در چهار عنوان و راهبردهاي آرتور كوستا براي پرورش فراشناخت دانش آموزان در دوازده عنوان بررسي مي شوند.
آموزش و پرورش رسمی فراشناخت
راهبردها كدامند؟
عناصر مهم اين راهبردها كدامند؟
چگونه اين راهبرد را اجرا كنيم؟
نحوةْ اثرگذاري مثبت اين روش آموزشي بر روي دانش‌آموزاني كه در يادگيري دچار مشكل هستند، چگونه است؟
هدف
هدف از آموزش راهبردهاي فراشناختي اين است كه آموزشهاي رسمي واضحي را در مورد يك راهبرد فراشناختي مشخص، در اختيار دانش‌آموزان قرار دهيم.
راهبردها كدامند؟
اولا، يك راهبرد فراشناختي رسمي، يك«دستورالعمل» فراموش نشدني است كه شيوة آساني براي حل يك مسئله مشخص در اختيار دانش‌آموزان قرار مي‌دهد.
دوما،راهبردهاي فراشناختي رسمي با استفاده از متدهاي آموزشي واضح و ساده‌اي تدريس مي‌شوند.
راهبردهاي فراشناختي همانطور كه شامل تفكر دانش‌آموز مي‌شود، فعاليتهاي بدني او را هم دربرمي‌گيرد.
بعضي از معمول‌ترين راهبردهاي فراشناختي، به شكل ياديار هستند، روشهايي كه به صورت لغات معنادار بوده و حروف هر يك از اين لغات، نشان دهندة مرحله‌اي در فرايند حل مسئله، يا نمايانگر اطلاعات مهم در مورد موضوع مشخصي در زمينة علائق دانش‌آموزان مي‌باشد. راهبردهاي فراشناختي، روشهاي فراموش ناشدني هستند و بايد به درستي نشان دهندة فعاليت يادگيري باشند.
عناصر مهم اين راهبردها كدامند؟
فهرست زير شامل عناصر مهم در آموزش رسمي راهبردهاي فراشناختي مي‌باشد:
اين راهبردها با استفاده از روشهاي آموزشي واضحي تدريس مي‌شوند.
راهبردهاي فراشناختي شيوه‌هاي صحيح و مناسبي براي موقعيتهاي خاص حل مسائل هستند.
اين راهبردها فراموش نمي‌شوند.
در اين راهبردها هم تفكر و هم فعاليت بدني دانش‌آموز به كار گرفته ميشوند.
دانش‌آموزان براي تسلط بر كاربرد يك راهبرد فراشناختي به فرصتهاي بيشماري براي تمرين و آمادگي نياز دارند.
به خاطرسپاري يك دانش‌آموز در مورد يك راهبرد فراشناختي، وقتي افزايش مي‌يابد كه برگه‌هاي يادآور در مورد يك راهبرد در اختيار دانش‌آموزان قرار گيرد و يا وقتي كه راهبرد فراشناختي در كلاس به اطلاع آنها رسانده مي‌شود.
بر استفاده دانش آموزاز اين راهبردها نظارت داشته باشيد و استفاده صحيح آنها از اين راهبرد را افزايش دهيد.
مراحل آموزش رسمی راهبردهای فراشناختی
راهبرد فراشناختي مناسبي را براي استفاده در يك مهارت انتخاب كنيد.
راهبرد موردنظرتان را حداقل سه بار توضيح داده و نمونه‌سازي نماييد. از بخشهاي آموزشي‌اي استفاده كنيد كه در «نمونه‌سازي واضح معلم» بر آنها تأكيد شده است.
ميزان درك دانش‌آموز را بررسي كنيد. مطمئن شويد كه دانش‌آموزان، هم راهبرد و هم نحوة استفاده از آنرا فهميده‌اند.
فرصتهاي بسياري را در اختيار دانش‌آموزان قرار دهيد تا بتوانند، اجراي راهبردها را تمرين كنند.
در صورت نياز، در مدت زمانهاي مشخص، به عنوان بازخوردي از فعاليت دانش‌آموزان، اشتباهاتشان را اصلاح كنيد و دوباره استفاده از راهبرد را نمونه‌سازي نماييد.
وقتي دانش‌آموزان بطور مستقل شروع به استفاده از راهبرد مي‌كنند. برگه‌هاي كمكي مربوط به راهبرد را در اختيار آنها قرار دهيد(يا اينكه، راهبرد را در كلاس اجرا كنيد). وقتي دانش‌آموزان اعلام مي‌كنندكه خود راهبرد و نحوة استفاده از آن را حفظ كرده‌اند، ديگر از راه‌حل هاي كمكي استفاده نكنيد(بعضي از دانش‌آموزان از «دفترچة راهبردي» سود خواهند برد كه در آن هم راهبردهايي كه ياد گرفته‌اند و هم مهارت رياضي‌اي كه مي‌توان از هر راهبرد در آنها استفاده كرد را نگهداري مي‌كنند).
حتماً، استفاده صحيح دانش‌آموزان را از راهبرد موردنظر افزايش دهيد.
به هنگام اجراي مهارت رياضي در كلاس، بطور غيرمستقيم استفاده از راهبرد را نمونه‌سازي كنيد.
نحوة اثرگذاري مثبت اين راهبرد آموزشي بر روي دانش‌آموزاني كه در يادگيري دچار مشكل هستند چگونه است؟
اين راهبرد، روش مناسبي را در اختيار دانش‌آموزان قرار مي‌دهد تا با استفاده از آن، مهارتها و اطلاعات مربوط به دروسي مانند رياضيات را كسب، ذخيره و اجرا كنند.
اين نوع آموزش روش مناسبي را در اختيار دانش‌آموزاني كه داراي مشكلات حافظه‌اي هستند قرار مي‌دهد تا به وسيله آن، اطلاعاتي كه قبلاً آموخته‌اند را دوباره احيا كنند.
اين راهبرد مستقل شدن را براي آن دسته از دانش‌آموزاني كه به شدت وابسته به حمايت معلم هستند تسهيل مي‌كند.
به دانش‌آموزان كمك مي‌كند تا از درك غيرانتزاعي و عيني به درك انتزاعي برسند.
روش تدریس مبتنی بر نظریه فراشناخت
هدف اساسي
لازم است پيش از بيان هدف تدريس روش حاضر، تعريفي از واژة فراشناخت ارائه شود. در تعريف فراشناخت چنين آمده است: «فراشناخت عبارت است از آگاهي بر نظام شناختي و كنترل هدايت آن». در ادبيات روانشناسي، شناخت را معمولاً مترادف با تفكر مي‌آورند. بنابراين فراشناخت را مي‌توان آگاهي بر جريان تفكر و كنترل و هدايت آنان هم تعريف كرد. جريان شناخت انسان را در نظريه رواشناسي شناختي عبارت مي‌دانند از: دريافت، پردازش، نگهداري و انتقال اطلاعات. به اين اعتبار، فراشناخت فعاليتي است كه كنشهاي مربوط به چهار عنصر ياد شده را دربرمي‌گيرد و بر آنها نظارت تام دارد.
چنين نظري القاء كننده اين فكر است كه معلمان در مدارس بايد نخست فراگيرندگان را به روش دريافت، پردازش و نگهداري و انتقال اطلاعات درست اطلاعات فراخوانده و افزون بر آن دانش‌آموزان را ترغيب كنند تا جريان فعاليتهاي ذهني كه انجام مي‌دهد مورد بازنگري و اصلاح قرار دهند.
روي هم، هدف اساسي نظريه فراشناخت كمك به دانش‌آموز براي انديشيدن و پرورش مهارت فكر كردن در يادگيرندگان است. مطابق جريانهاي جهاني مربوط به آموزش، پرداختن به انديشيدن مردمان فرهيخته و اهل انديشه شاخص توسعه يافتگي به شمار مي‌آيد. افزون بر هدف ياد شده، يكي از اهداف آموزش فراشناخت پرورش، مهارتهاي انتقال يادگرفته‌ها به موفقيتهاي متعدد است. فرض بر اين است كه اگر فرد بتواند بر فرآيند عمليات شناختي خودآگاهي داشته باشد و از آنچه در حافظه‌اش موجود است مطلع گردد مي‌تواند مطلوب‌ترين شكل انتقال اطلاعات را نشان دهد.


مبلغ واقعی 48,840 تومان    25% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 36,630 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب