تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 995
  • بازدید دیروز : 4294
  • بازدید کل : 996795

رابطه ویژگیهای شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأت‌های ورزشی استان فارس


رابطه ویژگیهای شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأت‌های ورزشی استان فارس

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1. مقدمه ....3
1-2. بیان مساله... ...6
1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق ...9
1-4. اهداف تحقیق 10
1-4-1. هدف کلی 10
1-4-2. اهداف ویژه 10
1-5. فرضیه ها 10
1-6. پیش فرض های تحقیق 11
1-7. محدودیتهای تحقیق 11
1-8. تعاریف مفهومي و عملياتي متغير‌ها 12
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1. مقدمه 17
2-2. تعارض 17
2-3. مدیریت تعارض 19
2-4. نگرش ها نسبت به تعارض 20
2-5. تعارض از دیدگاه مکاتب 21
2-6. منابع تعارض 24
2-7. انواع تعارض سازمانی 25
2-8. فرآیند تعارض 28
2-9. آثار و پیامدهای تعارض 29
2-10. سبكها و راهبردهاي مديريت تعارض 34
2-11. مدلهاي مختلف رويارويي با تعارض 35
2-12. راهبردهاي مهم و اساسي مديران براي مقابله با تعارض 36
2-13. اثر بخشي سبكهاي مديريت تعارض 41
2-14. شخصيت 44
2-15. نظريههاي شخصيت 45
2-16. نظریه شخصیتی پنج بزرگ 49
2-17. ويژگي شخصيتي مديران 57
2-18. شخصيت و كار 57
2-19. تحقيقات انجام شده در داخل كشور 59
2-20. تحقيقات انجام شده در خارج از كشور 66
2-21. جمع بندي 70
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1. مقدمه 73
3-2. روش تحقیق 73
3-3. جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري 73
3-4. متغيرهاي تحقيق 74
3-5. روش جمع آوري اطلاعات و دادهها 74
3-6. ابزارهاي پژوهش 74
3-6-1. پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی NEO-FFI 74
3-6-2. پرسشنامه استاندارد سبکهای مدیریت تعارض 77
3-7. روش تجزيه و تحليل داده‌ها 78
فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1. مقدمه 81
4-2. يافتههاي مربوط به متغيرهاي جمعيت شناختي 81
4-3. يافتههاي مربوط به آزمون فرضيههاي تحقیق 86
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1. مقدمه 97
5-2. خلاصه تحقیق 97
5-3. بحث و نتیجه گیری 98
5-4. پیشنهادات کاربردی تحقیق 107
5-5. پیشنهادات به پژوهشگران آینده 108
منابع و مأخذ
منابع فارسی 110
منابع انگلیسی 115
پیوست 120
چکیده انگلیسی126
فهرست جداول
عنوان صفحه
1-2. فرآیند تعارض 29
2-2. شيوههاي مديريت تعارض و موقعيت و شرايط آن 42
3-2. حیطهها و وجوه NEO- PI- R 51
1-3. حیطه های ویژگی های شخصیتی پنج عاملی NEO-FFI و گویه های ان 75
2-3. ضرایب پایایی پرسش نامه ویژگی های شخصیتی نئو در تحقیق حاضر 76
3-3. راهبرد مدیریت تعارض و گویه های آن 77
4-3. ضرایب پایایی پرسش نامه مدیریت تعارض در تحقیق حاضر 78
1-4. نتایج مربوط به سن آزمودنی ها را به نمایش گذاشته است. 81
2-4. توزیع آزمودنی ها بر اساس جنسیت 82
3-4. توزیع آزمودنی ها بر اساس وضعیت تاهل 84
4-4. توزیع آزمودنی ها بر حسب رشته تحصیلی 84
5-4. ضرایب همبستگی ساده بین ویژگی‌های شخصیتی فراخ‌ذهنی و راهبردهای مدیریت
تعارض 86
6-4. ضرایب همبستگی ساده بین ویژگی های شخصیتی روان رنجورخویی و راهبرد های مدیریت تعارض 87
7-4. ضرایب همبستگی ساده بین ویژگی های شخصیتی برونگرایی و راهبرد های مدیریت
تعارض 89
8-4. ضرایب همبستگی ساده بین ویژگی های شخصیتی و راهبرد های مدیریت تعارض 90
9-4. ضرایب همبستگی ساده بین ویژگی شخصیتی وجدانی بودن و راهبرد های مدیریت
تعارض 91
10-4. مدل رگرسيون چند متغيره 92
11-4. متغيرهاي وارد شده به مدل "راهبرد عدم مقابله 93
12-4. مدل رگرسيون چند متغيره 93
13-4. متغيرهاي وارد شده به مدل "راهبرد کنترل 94
14-4. مدل رگرسيون چند متغيره 94
15-4. متغيرهاي وارد شده به مدل "راهبرد راه حل گرایی 95
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
1-2. ارتباط بين ميزان تعارض و عملكرد شغلي 32
2-2. ارتباط بين سطح تعارض و پيامد هاي سازماني 32
1-4. نتایج مربوط به جنسیت آزمودنی ها را به نمایش گذاشته است 82
2-4. نتایج مربوط به سابقه خدمت آزمودنی ها را به نمایش گذاشته است 85
فهرست تصاویر
عنوان صفحه
1-2.مدل پنج سبک رویارویی با تعارض 39
2-2. فرآیند مدیریت تعارض سازمانی 41
رابطه ویژگی‌های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأت‌های ورزشی استان فارس
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران هیات های ورزشی استان فارس بود. این تحقیق از نوع توصیفی، همبستگی است که به روش میدانی انجام شد. نمونه آماری این تحقیق شامل کلیه رؤسا و نایب رئیسان هیأتهای ورزشی استان فارس بود (92=n). ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه ویژگیهای فردی، پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی نئو فرم کوتاه (NEO-FFI) ساخته شده توسط كاستا و مك كري (1992) و پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز (1991) بود. ضريب پايايي عوامل پنج گانه ويژگي هاي شخصيتي با روش آلفاي كرونباخ از 58/0 تا 69/0 نوسان داشت و ضريب پايايي سه راهبرد مديريت تعارض با روش آلفاي كرونباخ از 58/0 تا 75/0 نوسان داشت. برای تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و ضریب همبستگی ساده و رگرسیون چندگانه استفاده شد و کلیه فرضیههای تحقیق در سطح معنیداری 05/0p≤ محاسبه شد. نتایج نشان داد، بین ویژگی شخصیتی روان رنجورخویی با راهبرد عدم مقابله و کنترل رابطه مثبت معنیدار و با راهبرد راه حلگرایی رابطه منفی معنیدار وجود دارد. هم چنین بین ویژگی شخصیتی برونگرایی، خوشایندی و وجدانی بودن با راهبرد راهحلگرایی رابطه مثبت معنیدار وجود دارد. بین ویژگی شخصیتی خوشایندی با راهبرد عدم مقابله و کنترل رابطه منفی معنیدار و بین وجدانی بودن و راهبرد عدم مقابله رابطه مثبت معنیدار مشاهده شد. در بقیه موارد رابطه ای مشاهده نشد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد میشود در انتخاب و انتصاب شایسته مدیران در سازمانهای مختلف ورزشی ویژگی شخصیتی آنان مد نظر قرار بگیرد.
کلید واژه ها: ویژگیهای شخصیتی، راهبردهای مدیریت تعارض، هیات های ورزشی
کلیات تحقیق
مقدمه
در تمامی ادوار زندگی بشر، تعارض، کشمکش و اصطکاک بین منافع رئیس و مرئوس، کارگر و کارفرما، ارباب و رعیت وجود داشته است. تعارض واقعیتی است که بشر در طول تاریخ با آن آشنا بوده ولی متاسفانه به دلیل عدم مدیریت صحیح، بیشتر تعارضات به ستیزه جویی و دشمنی مبدل شده است و امروزه جوامع بشری به علت پیشینه نا خوشایندی که از آن دارند، به تعارض به عنوان یک پدیده منفی مینگرند (مقیمی، 1385).
بسیاری از صاحب نظران اخیر سازمان به این باور رسیده‌ اند که علی‌رغم کوششهای سازمان و مدیریت برای اجتناب، جلوگیری و در نطفه خفه کردن تعارض، باز هم به وقوع خواهد پیوست و حضور دائمی خود را در سازمان حفظ خواهد کرد. بنابراین مسئله این نیست که آیا کشمکش و اختلاف وجود دارد یا نه، زیرا در هر حال وجود خواهد داشت. نکته حائز اهمیت این است که چگونه با مساله برخورد میشود و مورد رسیدگی قرار میگیرد (مولینز، 1990). تعارض در واقع چیز بدی نیست چنانچه اگر به طور صحیح مدیریت شود میتواند پیامدهای مثبت قابل توجهی داشته باشد و می‌تواند به عنوان یک نیروی حیات بخش و انرژی بخش در گروه‌ها و سازمانها باشد و حتی مشخص شده است که تعارض می تواند تاثیرات مخرب موقعیتهای برد و باخت سازمان را به حداقل برساند (مولینز، 2002 ).
برخی از علمای علم رفتاری معتقدند که تنوع گروه کاری از طریق تعارض، عملکرد را تحت تاثیر قرار میدهد. در متون رفتاری از دو نوع تعارض سخن راندهاند، یکی تعارض احساسی و دیگری تعارض وظیفهای. مدیریتی که بتواند از تعارض احساسی بکاهد و تعارض وظیفهای را به نحو شایستهای مدیریت کند موفقتر خواهد بود. در این راه مدیران باید از منشاء تعارضات و نحوه تأثیرگذاری تنوع بر تعارض آگاه بوده و شیوههای مناسب برخورد با آن را بدانند (الوانی، دانائی فرد، 1380).
سبکهایی که هر یک از مدیران برای حل تعارض انتخاب میکنند، تحت تاثیر ویژگیهای منحصر به فرد آنها نظیر شخصیت، نگرشها، سبک رهبری، جنسیت، شایستگیها و میزان قدرت و اقتدار آنها و نقشی که در تعارض دارند قرار میگیرد (ايزدي، 1379). از جمله مهمترین عواملی که تعیینکننده شیوه برخورد افراد با دیگران است شخصیت میباشد. برای مثال مدیران ورزشی درونگرا از فعالیتهای ورزشی دیر بازده که فاقد برنامههای تبلیغی است و بعضاً پیچیده و درد سرساز است پرهیز میکنند. آنها در برابر تغییر و تحولات اساسی مقاومت میکنند و دوست دارند وضعیت موجود حفظ شود و برنامههای فعلی را سر و سامان دهند. مدیرانی که شخصیت برونگرا دارند در ایجاد روابط مؤثر بین کارکنان به ویژه مربیان و ورزشکاران قوی عمل میکنند؛ در سخنرانی و فن بیان استادند و سعی میکنند شیوههای رفتاری خود را با فرهنگ سازمان تحت سرپرستی و علايق افراد زیردست تطبیق دهند (نادریان جهرمی، 1386).
هرسی و بلانچارد شخصیت و سبک را مترادف فرض کرده و معتقدند" شخصیت یا سبک رهبری یک فرد عبارت است از الگوی رفتاری که وی هنگام هدایت کردن فعالیتهای دیگران از خود نشان میدهد". بر این اساس شخصیت افراد تا حد زیادی شیوه حل تعارض آن ها را تعیین میکند ( هرسی و بلانچارد،1972).
در تحقیقات بسیاری ارتباط بین ویژگی شخصیتی که در حیطه تئوری پنج فاکتوری (کاستا و مککری 1992) است با شیوههای حل تعارض مورد بررسی قرار گرفته است. تئوری پنج فاکتوری شخصیت توسط مککری و کاستا توسعه یافته است. آنها برنامهای را در پیش گرفتند که پنج عامل شخصیت، معروف به "پنج عامل نیرومند" یا "پنج بزرگ" را شناسایی کردند. این پنج عامل شامل روان رنجورخویی، برونگرایی، فراخ ذهنی، خوشایندی (توافق) و وجداني بودن میباشد (فورد وود و بل، 2008 ).
سمت های مدیریتی متعددی در ورزش وجود دارد. کسانی که این پست ها را اشغال میکنند از طیف وسیعی از شیوههای مدیریتی و ویژگیهای انسانی برخوردارند. برخی مدیران موفق هستند و برخی دیگر نا موفق؛ باید دید آنچه یک مدیر را موفق میسازد و به بیان دیگر کسی را واقعاً مدیر میکند چیست؟ (جکسون و پالمر، 1988).
همانطور که بیان شد تعارض جنبه اجتنابناپذیری از زندگی سازمانی است. آن چه در این میان مهم است، برخورد منطقی با تعارضات سازمانی است. هیات های ورزشی در مراکز استانها نیز به عنوان یکی از مراکز مهم ورزشی کشور نیازمند مدیرانی با ویژگیهای مثبت شخصیتی و هم چنین هوش و ذکاوت بالایی بوده تا در زمانهای بحرانی و بروز تعارضات در درون سازمان بتوانند به طور صحیح با آن برخورد نموده و با اتخاذ شیوههای درست، تعارضات را به خوبی حل نمایند. بنابراین، در پژوهش حاضر سعی بر این است که رابطه ویژگیهای شخصیتی با راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران هیات های ورزشی استان فارس بررسی شود .
بیان مسأله
تعارض خواه ناخواه در زندگی سازمانی به وقوع میپیوندد. روندهای اصلی نظیر تغییرهای مستمر، تنوع بیشتر ترکیب کارکنان، کارهای تیمی بیشتر (به صورت تیمهای خودگردان و مجازی)، ارتباطات چهره به چهره کمتر ( تعامل الکترونیکی بیشتر )، اقتصاد جهانی با مبادلههای میان فرهنگی بیشتر بروز تعارض را اجتنابناپذیر میسازند (کریتنر و کینکی ، 2001، به نقل از رضائیان، 1382).
بنابراین تضاد وتعارض پدیدهای اجتنابناپذیر در زندگی بشر و مقتضای حیات اجتماعی است. در این میان سازمان با ماهیتی که دارد، محیط باروری برای پرورش و رشد انواع تعارضها و عدم توافقهاست. وجود افراد مختلف با ویژگیهای شخصیتی، نیازها، باورها، انتظارات و ادراکات متفاوت بروز تعارض را در سازمان اجتنابناپذیر کرده است. وفور اختلاف نظر و تضاد در سازمانها باعث شده است که میزان چشم‌گیری از وقت مدیران صرف جلوگیری، کاهش و حل این مشکلات شود (ايزدي، 1379)."برایان و کرونین" منابع احتمالی تعارض را شامل تفاوتهای بین فردی، تعارض بین حوزهها و گروههای گوناگون در سازمان، تعارض بین مدیران و مدیریت کردن، تعارض بین فرد و شغل، تعارض بین افراد و تعارض بین سازمان رسمی و غیر رسمی میدانند ( مولینز، 2002). "بارون" در یک مقاله تحقیقی ضمن استناد به تحقیقات متعددی اشاره میکند که ویژگیهای شخصیتی سبب بروز تمایلات خاصی نسبت به حل تعارضات بین فردی میشود. بعضی از افراد میل دارند که در صورت بروز اختلاف از طریق اجتناب و دوری از تعارض، عدهای با مصالحه، برخی با رقابت و همینطور گروهی با شکلهای دیگر حل تعارض با آن برخورد کنند. بنابراین انگیزههای غالب و فعال افراد از جمله عوامل اصلی تمسک آنها به یک سبک خاص برای حل تعارض به شمار میروند (ايزدي، 1379).
فلسفه وجودی مدیریت در تربیت بدنی و ورزش بیانگر این حقیقت است که مقوله تربیت بدنی و ورزش به عنوان یک تشکیلات گسترده و در عین حال پیچیده نیاز به داشتن مدیران ماهر و کارآمد در سطوح مختلف دارد. سازمان تربیت بدنی، تربیت بدنی آموزش و پرورش، وزارت علوم، ادارات و فدراسیونهای ورزشی و ... همه تشکیلاتی هستند که میباید توسط مدیران اداره شوند. این تشکیلات را نمی توان به حال خود رها کرد یا به دست حوادث سپرد. اگر چنانچه افراد فاقد صلاحیت و تواناییهای لازم، مسئول اداره اینگونه تشکیلات شوند، مشکلات فراوانی را به این تشکیلات و سازمانهای ورزشی تحمیل خواهند نمود. پس بنابراین وجود مدیران کارآمد و اثر بخش برای سازمانها و به ویژه سازمانهای ورزشی امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است (کوزه چیان، 1380).
بی شک ماهیت تربیت بدنی و ورزش زمینه را برای بروز بسیاری از تضادها و تعارضات فراهم میسازد و مشکلات فراوانی به تبع آن، گریبانگیر مدیران و دست اندرکاران تربیتبدنی و امور ورزش خواهد بود و کوتاهی در این زمینه صدمات جبران ناپذیری بر پیکره نظام ورزشي کشور وارد مینماید. فیشر اشاره دارد که مهارت مدیریت در رسیدگی به تعارض، عامل تعیین کننده در توفیق مدیریت و اثربخشی سازمان است. هم چنین ستین بیان میدارد که اگر بتوان تعارض را به خوبی شناخت و هدایت کرد، میتوان از آن به عنوان یکی از مهمترین ابزار رشد سازمانی بهرهگیری نمود (رضوی، 1384). هام و دوبرتی (2008) در بررسی بر روی اعضای هیئت مدیره سازمانهای ورزشی در یک استان در کانادا، ارتباط بین تعارض گروهی و کیفیت تصمیمگیری و همچنین تعارض گروهی و پیامدهای اثربخش در سازمان را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که تعارض ارتباط مثبتی با پیامدهای گروهی همچون کیفیت تصمیمگیری و ارتباط منفی با پیامدهای مثبت فردی همچون رضایت شغلی و تعهد گروهی دارد. در پایان آنها به این نتیجه دست یافتند که آگاهی از تعارضات داخل سازمان و تأثیر آن روی کیفیت تصمیمگیری و رضایت و تعهد اعضای هیأت مدیره درون سازمانهای ورزشی میتواند به اجرای سیاست و خط مشیهایی کمک کند، که جنبه مثبت تعارض را حمایت و از انشعابات منفی آن بکاهد.
یکی از عواملی که باعث کارآمدی و اثربخشی مدیران میشود، ویژگی شخصیتی آنهاست. به گونهای که چلادورای(1999) معتقد است که در سازمانهای ورزشی قهرمانی و باشگاههای ورزشی ویژگیهایی همچون قاطعیت، داشتن انرژی و عاشق ورزش بودن و توانایی ایجاد ارتباط موثر با ورزشکاران که لازمه مدیریت اثربخش است در مدیران قابل بررسی است. این گونه ویژگیها و خصوصیات با شخصیت فرد ارتباط نزدیک دارد (نادریان جهرمی،1386). به علاوه، ویژگیهای شخصیتی از جمله عوامل موثر بر سبکهای حل تعارض مدیران است. طبق تحقیقی که توسط پولوسکی و سونتور (2009) انجام شد، به بررسی رابطه ویژگیهای فردی و شیوههای رویارویی با تعارض در میان کارکنان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین سه ویژگی فردی و برخی شیوههای رویارویی با تعارض (مصالحه و اجتناب)، ارتباط معنیداری وجود دارد. همچنین وود و بل (2008) تحقیقی با عنوان پیشبینی سبکهای حل تعارض درون فردی، از روی ویژگیهای شخصیتی انجام دادند و تنها دو فاکتور توافقی بودن و برونگرایی را بررسی کردند که پیش بینیکننده همه چهار سبک رویارویی با تعارض بود. ویژگیهای شخصیتی از جمله عوامل موثر بر سبکهای حل تعارض مدیران است. تحقیقاتی در خارج از کشور به بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و راهبردهای حل تعارض پرداخته اند، ولی تحقیقاتی که در داخل کشور در زمینه راهبردهای مدیریت تعارض انجام شده، بیشتر به بررسی ویژگیهای فردی و ارتباط آن با شیوههای رویارویی با تعارض پرداخته اند و رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و راهبردهاي مديريت تعارض در مدیران هیات های ورزشی استان فارس انجام نگرفته است.
با توجه به مطالب ذکر شده تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی به این سؤال است که:
آیا بین ویژگیهای شخصیتی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران هیات های ورزشی استان فارس رابطه وجود دارد ؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
وفور اختلاف نظر و تضاد در سازمانها باعث شده است که میزان چشمگیری از وقت مدیران صرف جلوگیری، کاهش و حل این مشکلات شود. در بررسی پیرامون موقعیت تعارض در میان مدیران سطوح بالا و پائین سازمان، پژوهشگران به این نتیجه رسیدهاند که در سطوح بالای سازمان اداره و کنترل تعارض (مدیریت تعارض) از نظر اهمیت، برابر و یا حتی در مواقعی بیشتر از کارکردهایی چون برنامهریزی، سازماندهی، ارتباطات، انگیزش و تصمیمگیری است (ایزدی، 1379).
در بسیاری از سازمانها از جمله سازمانهای ورزشی، تعارض به صورت یک مسأله جدی وجود دارد. در سازمانهای ورزشی، مدیران برای ارائه برنامههای اصولی تربیت بدنی در جهت تامین سلامت جسمانی و روانی و دستیابی به مدالها و عناوین قهرمانی و استفاده از حداکثر توان جسمانی و روانی و فکری کارشناسان، میبایستی اختلافات و کشمکشها و تعارضات را به گونهای مؤثر و سودمند مدیریت نمایند. از جمله کسانی که نقش مهمی در شناسایی و هدایت و حل تعارضات در سازمان دارند، مدیران آن سازمان میباشند. نظر به اینکه درشرایط فعلی برای انتخاب و انتصاب مسئولین هیأتهای ورزشی از بخشهای گوناگون جامعه با ویژگیهای متفاوت استفاده میشود و این مدیران طبیعتاً با توجه به سطح تحصیلات خود و سایر عوامل مربوطه از شیوهها و سبکهای متفاوت مدیریتی استفاده مینمایند و با توجه به نقشی که ویژگیهای شخصیتی این افراد میتواند در روش حل تعارضات داشته باشد در صدد انجام چنین پژوهشی برآمدیم.
بنابراین، در پژوهش حاضر به بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران هیات های ورزشی استان فارس پرداخته شده است. با توجه به نتایج این تحقیق میتوان پيش‌بيني نمود كه هر يك از مديران هیات های ورزشی با توجه به ويژگي شخصيتي خود از كدام سبك حل تعارض استفاده ميكنند. به علاوه، نتایج این تحقیق میتواند به مسئولان اداره کل ورزش و جوانان در انتخاب و انتصاب مدیران هیت های ورزشی استانها کمک کند؛ و مشخص میشود که مدیر بايد دارای چه ویژگی شخصیتی باشد‏‏‏، تا بهتر بتواند از عهده تعارضات موجود در محیط کاری خود برآید.
اهداف تحقیق
1-4-1- هدف کلی
تعیین رابطه ویژگی های شخصیتی با هر یک از راهبرد های مدیریت تعارض (عدم مقابله،کنترل،راه حل گرایی) مدیران در هیئت های ورزشی استان فارس
1-4-2- اهداف ویژه
1-تعیین رابطه بین راهبرد عدم مقابله با ویژگی های شخصیتی مدیران هیئت های ورزشی استان فارس
2. تعیین رابطه بین راهبرد کنترل با ویژگی های شخصتی مدیران هیئت های ورزشی استان فارس
3.تعیین رابطه بین راهبرد راه حل گرایی با ویژگی های شخصیتی مدیران هیئت های ورزشی استان فارس
فرضیه ها
بین فراخ ذهنی و راهبرد های مدیریت تعارض مدیران هیئت های ورزشی استان فارس رابطه وجود دارد.
بین روان رنجورخویی و راهبرد های مدیریت تعارض مدیران هیئت های ورزشی استان فارس رابطه وجود دارد.
بین برونگرایی و راهبرد های مدیریت تعارض مدیران هیئت های ورزشی استان فارس رابطه وجود دارد.
بین خوشایندی (توافق) و راهبرد های مدیریت تعارض مدیران هیئت های ورزشی استان فارس رابطه وجود دارد.
بین وجدانی بودن و راهبرد های مدیریت تعارض مدیران هیئت های ورزشی استان فارس رابطه وجود دارد.
بین ویژگی های شخصیتی و راهبرد عدم مقابله مدیران هیئت های ورزشی استان فارس رابطه چند گانه وجود دارد.
بین ویژگی های شخصیتی و راهبرد کنترل مدیران هیئت های ورزشی استان فارس رابطه چند گانه وجود دارد.
بین ویژگی های شخصیتی و راهبرد راه حل گرایی مدیران هیئت های ورزشی استان فارس رابطه چند گانه وجود دارد.
پیش فرضهای تحقیق
انجام این تحقیق و نتایج حاصل از آن برپایه یکسری پیش فرضهاست که به ترتیب زیر می باشد:
1- آزمودنیها به سوالات پرسشنامه با دقت و صداقت کامل پاسخ میدهند.
2- شرکتکنندگان با میل و رغبت در تحقیق شرکت میکنند.
3- سؤالات تحقیق به خوبی اهداف تحقیق را می سنجد.
4- تمام آزمودنیها درک یکسان از آزمون دارند.
5- هیج یک از آزمودنیها با سؤالات پرسش نامه آشنایی قبلی ندارند.
محدودیتهای تحقیق
الف) محدودیتهای تحت کنترل محقق:
پرسشنامهها در يك محدوده زماني خاص توزيع و جمع آوري شدهاند.
شرایط تکمیل پرسش نامه برای همه آزمودنیها یکسان بود.
نتایج در حد خطای نمونه گیری قابل تعمیم به جامعه میباشد.
جامعه آماری شامل کلیه رئیس و نائب رئیس های هیات های ورزشی در سال 92-93 بود.
ب) محدودیتهای خارج از کنترل محقق:
1- تأثیر افکار و احساسات برخی از آزمودنیها در پاسخگویی به سؤالات .
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
الف- شخصیت
تعریف مفهومی: لوتانز (1985) شخصیت را به عنوان الگوهای درونی و بیرونی خصوصیات قابل اندازه گیری و تعاملات شخص و موقعیت تعریف می کند(چلادورای،2006).
لفتن و کالگیون (2005) شخصیت را الگویی از خصوصیات ، وضعیت ها یا صفات نسبتا پایداری می داند که به رفتار فرد ثبات می دهد(چلادورای،2006).
تعریف عملیاتی: منظور از شخصیت در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی در هر یک از عوامل پرسش نامه پنج عاملی NEO-FFI که توسط کاستا مک کری (1985)ساخته شده است و دارای پنج خرده مقیاس (روان رنجور خویی، برونگرایی، باز بودن، توافق و وجدانی بودن)می باشد.
تعریف مفهومی پنج ویژگی شخصیتی
فراخ ذهنی: افرادی که در باز بودن بالا هستند، اغلب به عنوان فردی شناخته شده اند که دارای ابتکار فعال هستند،کنجکاوند، تنوع را ترجیح می دهند و تمایل به قبول کردن ایده های جدید دارند(کاستا و مک کری،1995،به نقل از ما ،2005).
روان رنجور خویی: تمایل عمومی به تجربه عواطفی چون ترس ، غم، دستپاچگی، عصبانیت، احساس گناه و نفرت می باشد.
کاستا ومک کری (1978)روان رنجور خویی را مانند برونگرایی یک ابر قدرت می دانند که توافق زیادی در مورد آن وجود دارد. افراد بالا در روان رنجور خویی به افکار و خاطرات نا خوشایند و یادآوری تعداد زیادی خاطرات منفی بدون داشتن خلق افسرده تمایل دارند(امان الهی،1384).
برونگرایی: برونگرایی با تعامل اجتماعی مرتبط است. افرادی که از لحاظ برونگرایی بالا هستند به عنوان افراد خوش مشرب، مدعی و از لحاظ عاطفی مثبت تشخیص داده شده اند(واتسون و کلارک ،1997،به نقل از پارک و آنتونیونی،2007).
خوشایندی(توافق): افرادی که در ویژگی های باز بالا هستند ، افرادی همدرد، دلسوز، مفید و همکاری کننده و افراد پائین در خوشایندی افرادی مخالف ، رقیب، مشکوک و رقابتی هستند(موبرک،2001،به نقل از ما،2005).
وجدانی بودن: این ویژگی با کوشا بودن ، منظم بودن و مسئول بودن مرتبط است و این افراد انگیزه قوی برای موفقیت دارند(پارک و آنتونیونی،2007).
تعاریف عملیاتی پنج ویژگی شخصیتی:
فراخ ذهنی: منظور از باز بودن در این پژوهش نمره ای است که فرد در عامل O آزمون NEO-FFI کسب می کند.
روان رنجور خویی: منظور از روان رنجور خویی در این پژوهش نمره ای است که فرد در عاملN آزمون NEO-FFI کسب می کند.
برونگرایی: منظور از برونگرایی در این پژوهش نمره ای است که فرد در عامل E آزمون NEO-FFI کسب می کند.
خوشایندی (توافق): منظور از توافق در این پژوهش نمره ای است که فرد در عامل A آزمون NEO-FFI کسب می کند.
وجدانی بودن: منظور از وجدانی بودن در این پژوهش نمره ای است که فرد در عامل Cآزمون NEO-FFI کسب می کند.
ب- تعارض
تعارض عبارت است از تعامل افرادی که با یکدیگر ارتباط متقابل داشته و در زمینه اهداف اصلی ، اهداف فرعی و ارزش ها بین آن ها اختلاف وجود دارد و افراد دیگران را به عنوان مانعی بالقوه در جهت اهداف خود تلقی می کنند(پوتنام و پل،1987).
ج- مدیریت تعارض
تعریف مفهومی: مدیریت تعارض فرایند رفع و بر طرف نمودن موانع ادراکی موجود که بر سر راه رسیدن به توافق قرار گرفته اند تعریف شده است(گرین هالف،1989).
تعریف عملیاتی: در این تحقیق سبک مدیریت تعارض مدیران براساس امتیازاتی که از سه راهبرد مدیریت تعارض پرسش نامه رابینز (1994)کسب می کنند تعیین می شود.
راهبرد عدم مقابله
تعریف مفهومی: راهبرد عدم مقابله شامل شیوه های اجتناب، تطبیق یا سازش (مدرا و نرمش)است. در این حالت برای ارضای خواسته ها و منافع طرف مقابل، حتی اگر خواسته ها و منافع خود در این راستا فدا شود تلاش می کنند(کوزان،1989).
تعریف عملیاتی: امتیازی است که آزمودنی از خرده مقیاس راهبرد عدم مقابله پرسشنامه رابینز (1994) کسب می کند.
راهبرد کنترل
تعریف مفهومی: راهبرد کنترل با شیوه ی رقابتی یکسان است و مبین بکارگیری شیوه های استبدادی، آمرانه و تحکیم آمیز است(ایزدی ،1379).
تعریف عملیاتی: امتیازی است که آزمودنی از خرده مقیاس راهبرد کنترل پرسش نامه رابینز(1994) کسب می کند.
راهبرد راه حل گرایی
تعریف مفهومی: شامل شیوه های همکاری و مصالحه می باشد. در این حالت یک طرف تمایل پیدا می‌کند از برخی، اما نه همه ی خواسته ها و منافع خود دست بکشد، تا طرف مقابل بتواند برخی از خواسته های خود را ارضا نماید(ایزدی،1379).
تعریف عملیاتی: امتیازی است که آزمودنی از خرده مقیاس راهبرد راه حل گرایی پرسش‌نامه رابینز(1994)کسب می کند.
مدیریت
تعریف مفهومی: مدیریت را می توان به طور کلی توانایی و نفوذ و تاثیر بر رفتار دیگران دانست. مدیر کسی است که افراد تحت مدیریت خود انگیزه و جهت می دهد و با آن طوری بر خورد می کند که کارها به خوبی انجام شود، مسایل و مشکلات به درستی حل شوند و برای دست یابی به اهداف و مقاصد کل گروه ،تصمیمات شایسته اتخاذ گردد(جکسون و پالمر،1988).
تعریف عملیاتی: در این تحقیق مدیر به کلیه روسا و نائب رئیسان هیات های ورزشی استان فارس اطلاق می شود.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1. مقدمه
مطالب اين فصل در دو بخش كلي ارائه مي شود:
الف- مباني نظري تحقيق كه شامل مطالبي در خصوص تعارض، مديريت آن، تأثيرات و پيامدهاي مثبت و منفي سازماني، سبكهاي متداول رويارويي با تعارض، شخصيت، نظريههاي شخصيت، شخصيت و عملكرد سازماني ميباشد.
ب- پيشينه تحقيق كه شامل مروري بر تحقيقات داخل كشور و تحقيقات خارج كشور در رابطه با موضوع تحقيق است.
2-2. تعارض
اصطلاح تعارض از جمله مفاهيمي است كه معاني مختلفي از آن مستفاد ميشود. روانشناسان بيشتر به جنبه روانشناختي آن، يعني تضادهاي دروني و جامعهشناسان بيشتر به جنبه اجتماعي تعارض، يعني تضادهاي ميان افراد و گروهها پرداختهاند. در اين ميان پژوهشگران و نظريه پردازان علوم رفتاري و مديريت، به اقتضاي مباحث خود، هر دو بعد را مبناي مطالعات خود قرار دادهاند ( ايزدي، 1379).
پوتنام و پل(1987) تعارض را اينگونه بيان كردهاند " افرادی که با یکدیگر ارتباط متقابل داشته و در زمینه اهداف اصلی، اهداف فرعی و ارزشها بین آنها اختلاف وجود دارد و افراد، دیگران را به عنوان مانعی بالقوه در جهت اهداف خود تلقی میکنند. در اين تعريف به سه ويژگي تعارض يعني تعامل افراد با يكديگر، وابستگي متقابل و اهداف ناسازگار اشاره شده است.
تعارض فرايند مقاومت و مقابله است كه بين گروهها و افراد در سازمانها رخ ميدهد. در واقع تعارض استفاده از قدرت در مشاجره و مقابله بر خلاف علائق را شامل ميشود و زمان زيادي را براي پديدار شدن، بيشتر از رويدادي كه به طور آني رخ ميدهد و ناپديد ميشود به خود اختصاص ميدهد. اين تعريف اشاره ميكند كه تعارض مشكلي است كه مديران بايد قادر باشند آن را كنترل كنند ( وگنر و هالنبك، 2009).
كنتون و پن (2009) دو تعريف از تعارض ارائه دادهاند كه جنبههاي مختلف آن را نشان ميدهد.
تعارض، نزاع، مخالفت، ناسازگاري، تناقض، دعوا و عدم توافق و تضاد است. اين تعريف اشاره دارد كه تعارض به نوعي بيرون از خودمان و بين دو يا چند نفر وجود دارد.
يك حالت عاطفي كه به وسيله دو دلي، بي قراري، ترديد و تيرگي روابط مشخص شده است.


مبلغ واقعی 49,560 تومان    23% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 38,161 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۷ آبان ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 212

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب