تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 8338
 • بازدید دیروز : 12575
 • بازدید کل : 1335228

اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی توسط تکنیک یک مرحله ای میکرواستخراج مایع مایع پخشی در سرنگ...


اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی توسط تکنیک یک مرحله ای میکرواستخراج مایع  مایع پخشی در سرنگ...

چکیده

در این کار تحقیقاتی، روش ساده و آسان یک مرحله ای میکرو استخراج مایع مایع پخشی در سرنگ، برای تغلیظ مقادیر كم پالادیوم در نمونه های آب، به عنوان یک مرحله آماده سازي، قبل از اندازه گيري با اسپکتروفوتومتری ماوراء بنفش – مرئی بکار گرفته شد. در روش ارائه شده، به عنوان واحد استخراج کننده، فقط از يك سرنگ پلاستیکی معمولي استفاده شده است. دراین روش، مخلوط رودانین به عنوان عامل کمپلکس دهنده، بنزيل الكل به عنوان حلال استخراجی و اتانول به عنوان حلال پخشی، به سرعت توسط سرنگ به ٥ ميلي ليتر نمونه پالادیوم كه در یک سرنگ پلاستیکی ١۰ میلی لیتری قرار داشت، تزریق گردید. اثر پارامترهاي موثر بر استخراج كمپلكس پالادیوم –رودانين، مانند نوع و حجم حلال هاي پخشي و استخراجي و pH محلول آبي مورد بررسي قرار گرفته و بهينه شدند. تحت شرايط بهينه، براي روش پيشنهادي محدوده خطي منحني كاليبراسيون بين ٢٠٠٠-١٢۰ ميكرو گرم بر ليتر پالادیوم و مقدار انحراف استاندارد نسبي ٨١/٥ درصد به دست آمد. حد تشخيص روش ٠٧٥/٠ ميكروگرم بر ليتر محاسبه شد. این روش به طرز موفقیت آمیزی برای تعیین پالادیوم در نمونه های آب بکار رفت.

کلمات کلیدی: میکرو استخراج مایع- مایع پخشی در سرنگ، پالادیوم، اسپکتروفوتومتری ماوراء بنفش – مرئی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصلاول.. ١

پالادیوم و روشهای تجزیه آن.. ١

١-١- عنصر پالادیوم.. ٢

١-٢- خواص فیزیکی و شیمیایی پالادیوم.. ٢

١-٣- کاربردهای پالادیوم.. ٣

١-٤- مشکل تعیین Pd در نمونه های محیطی.. ٤

١-٥- روشهای اندازه گیری و شناسایی پالادیوم.. ٥

١-٥-١- روشهای اسپکتروفتومتری.. ٥

١-٥-٢- روش فلورسانس اشعه ایکس.. ٥

١-٥-٣- روش اسپکتروسکوپی جذب اتمی الکتروترمال.. ٥

١-٥-٤- اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله ای.. ٦

١-٥-٥- اسپکتروسکوپی جرمی ترکیب شده با پلاسما.. ٦

١-٥-٦- روشهای الکتروشیمیایی.. ٦

١-٦- رودانین.. ٧

١-٧- سورفاکتانت.. ٧

فصل دوم.. ۹

مروری بر روشهای میکرواستخراج مایع- مایع پخشی.. ۹

٢-١- مقدمه.. ١۰

٢-٢- میکرواستخراج مایع– مایع پخشی )(DLLME. ١٢

٢-٣- انواع روشهای میکرواستخراج.. ١٤

٢-٣-١- استخراج فاز جامد پخشی (DSPE).. ١٤

٢-٣-٢- میکرواستخراج تک قطره (SDME).. ١٥

٢-٣-٣- میکرواستخراج مایع-مایع پخشی کمک شده با مگنت آهنربایی (MSA-DLLME) ١٥

٢-٣-٤- میکرواستخراج مایع-مایع پخشی با کاهش مصرف حلال (DLLME-LSC) ١٥

٢-٣-٥- میکرواستخراج مایع-مایع پخشی مایع یونی کنترل شده دمایی (TIL-DLLME) ١٦

٢-٣-٦- میکرو استخراج مایع مایع پخشی بر اساس انجماد قطرات آلی شناور (SFO-DLLME).. ١٧

٢-٣-٧- کاربردهای میکرو استخراج مایع- مایع پخشی.. ١٧

فصل سوم.. ١٨

بخش تجربی.. ١٨

٣-١- مقدمه.. ١۹

٣-٢- مواد و تجهیزات.. ١۹

٣-٢-١-مواد شیمیایی.. ١۹

٣-٢-٢- تجهیزات و وسایل.. ١۹

٣-٣- تهیه محلولهای استاندارد.. ٢٠

٣-٤- نحوه تشکیل کمپلکس پالادیوم-رودانین و استخراج آن.. ٢٠

٣-٥- بهینه سازی شرایط استخراج.. ٢٢

٣-٥-١- جنس حلال استخراجی.. ٢٢

٣-٥-٢- حجم حلال استخراجی.. ٢٣

٣-٥-٣- نوع حلال پخشی.. ٢٤

٣-٥-٤- حجم حلال پخشی.. ٢٥

٣-٥-٥- اثرpH.. ٢٦

٣-٥-٦- تعیین غلظت بهینه سورفاکتانت.. ٢٧

٣-٥-٧- تعیین غلظت بهینه لیگاند.. ٢٨

٣-٦- ارقام شایستگی روش.. ٣۰

٣-٦-١- منحنی کالیبراسیون.. ٣۰

٣-٦-٢- حد تشخیص.. ٣١

٣-٦-٣- فاکتور تغلیظ.. ٣٢

٣-٧- تجزیه نمونه های حقیقی.. ٣٢

٣-٧-١- اندازه گیری پالادیوم در نمونه آب شهر.. ٣٢

٣-٧-٢- آماده سازی نمونه کاتالیزور اتومبیل.. ٣٣

٣-٧-٣- اندازه گیری پالادیوم در کاتالیزور اتومبیل.. ٣٤

٣-٨- مقایسه روش پیشنهادی با سایر روشهای اندازه گیری پالادیوم ٣٤

3-9- نتیجه گیری.. ٣٥

فهرست شکل ها

شکل ١-١.ساختار مولکولی رودانین ...........................................................................................................................................٧

شکل ١-٢. شماتیکی از ساختار سورفاکتانت مورد استفاده در این تحقیق (CpC) ...................................................٨

شکل ٢-١. شماتیکی از میکرو استخراج مایع- مایع پخشی.................................................................................................١٤

شکل ٢-٢. مقاله های چاپ شده در ارتباط با تکنیک میکرو استخراج مایع- مایع پخشی برای استخراج یونهای

فلزی و ترکیبات آلی ....................................................................................................................................................................١٧

شکل ٣-١. مراحل انجام میکرو استخراج مایع- مایع پخشی در سرنگ ..........................................................................٢١

شکل ٣- ٢.کمپلکس رودانین با فلزات پالادیوم, نقره, طلا.................................................................................................٢١

شکل ٣-٣. طیف مربوط به شاهد و کمپلکلس پالادیوم-رودانین ...................................................................................٢٢

شکل٣-٤. اثر نوع حلال استخراجی بر میکرواستخراج کمپلکس پالادیم-رودانین ........................................................٢٣

شکل ٣-٥. اثر تغییر حجم حلال استخراجی بر میکرواستخراج کمپلکس پالادیم-رودانین ........................................٢٤

شکل٣-٦. اثر نوع حلال پخشی بر میکرواستخراج کمپلکس پالادیم-رودانین ...............................................................٢٥

شکل ٣-٧.اثر تغییر حجم حلال پخشی بر میکرواستخراج کمپلکس پالادیم-رودانین .................................................٢٦

شکل ٣-٨. اثر pH بر میکرواستخراج کمپلکس پالادیم-رودانین .....................................................................................٢٧

شکل ٣-۹. اثر تغییر غلظت لیگاند رودانین بر میکرواستخراج کمپلکس پالادیم-رودانین ..........................................٢٨

شکل ٣-١۰. اثر تغییر غلظت لیگاند رودانین بر میکرواستخراج کمپلکس پالادیم-رودانین ........................................٢۹

شکل ٣-12. منحنی کالیبراسیون استخراج پالادیوم توسط تکنیک میکرو استخراج مایع- مایع پخشی با استفاده از

لیگاند رودانین ...............................................................................................................................................................................٣۰

شکل ٣-١3. طریقه آماده سازی نمونه.....................................................................................................................................٣٣

شکل ٣-١4.منحنی افزایش استاندارد در کاتالیزور اتومبیل توسط تکنیک میکرو استخراج مایع- مایع پخشی با

استفاده از لیگاند رودانین.............................................................................................................................................................٣٤

فهرست علائم

مولاریته

M

طول موج

λ)nm(

قسمت در میلیون (میلی گرم بر لیتر)

ppm(mg.L-1)

قسمت در بیلیون (میکرو گرم بر لیتر)

ppb(μg.L-1)

چگالی (گرم بر سانتیمتر مکعب)

d(g.cm-3)

فلورسانس اشعه ایکس

XRF

اسپکترومتری پلاسمای القایی جفت شده

ICP

اسپکترومتری جذب اتمی

AAS

کروماتوگرافی گازی

GC

اسپکتروفوتومتری جذبی ماوراء بنفش- مرئی

UV-VIS

میکرو استخراج مایع- مایع پخشی

DLLME

میکرو استخراج فاز مایع

LPME

میکرو استخراج با قطره

SDME

میکرو استخراج فاز جامد

SPME

میکرو استخراج با جریان پیوسته

CFME

میکرو استخراج با قطره شناور مستقیم

DSDME

میکرو استخراج با قطره در فضای فوقانی

HS-SDME

میکرو استخراج براساس انجماد قطره شناور آلی

SFDME

میکرو استخراج مایع مایع پخشی بر اساس انجماد قطرات آلی شناور

SFO-DLLME

میکرواستخراج مایع-مایع پخشی با حلال

LLME-LSC

میکرواستخراج مایع-مایع پخشی همراه با مگنت آهنربایی

MSA-DLLME

سیتیل پریدینیوم کلراید منو هیدرات

CPC

رودانین PDR

فهرست جداول

جدول ١-١- خواص اتمی، فیزیکی و شیمیایی پالادیم٣

جدول ٣-١- شرایط بهینه برای استخراج کمپلکس پالادیوم-رودانین..........................................................٢۹

جدول ٣-٢-ارقام با ارزش در اندازه گیری پالادیوم به روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی..............٣١

جدول ٣-٣-مقایسه روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی با سایر روشها................................................٣٥

فصل اول

پالادیوم و روشهای تجزیه

١-١- عنصر پالادیم

پالادیم عنصری فلزی به رنگ سفید است که در سال١٨٣٠ توسطویلیام ولاستون دانشمند انگلیسی کشف گردید. این ماده معمولأ همراه کانیهای پلاتین، مس و جیوه یافت می شود. نام این عنصر از آستروئید پالاس گرفته شده است. پالاس نام یک الهه یونانی است، الهه حکمت و فرزانگی.پالادیم همراه با پلاتین و دیگر فلزات گروه پلاتین در نهشته های پلاسر روسیه و آمریکای جنوبی، آمریکای شمالی، اتیوپی و استرالیا یافت می شود. این عنصر همچنین در نهشته های مس – نیکل در آفریقای جنوبی و اونتاریو یافت می شود. پالادیم را میتوان از فلزات گروه پلاتین نیز جدا نمود.آفریقای جنوبی و روسیه، تولید کنندگان بزرگ جهانی فلزات اصلی گروه پلاتین بخصوص پالادیم هستند. در شوروی سابق، پلاتین به عنوان محصول فرعی از استخراج پالادیم و در کانادا، پلاتین به عنوان محصول فرعی از استخراج نیکل، تولید می شود. آفریقای جنوبی تنها کشوری است که پلاتین را به عنوان ماده اولیه استخراج می کند. اگر در بازار جهانی در عرضه آنها وقفه رخ دهد لازم است که همه کشورهای مصرف کننده حداقل برای مصرف یک سال این ماده ذخیره داشته باشند [1].

١-٢- خواص فیزیکی و شیمیایی پالادیوم

همانگونه که ذکر شد، پالادیوم یک فلز سفید – نقره ای متالیک و نرم است که شبیه پلاتین بوده، در مجاورت هوا سیاه نمی‌شود. این فلز با چگالی اندک خود، پایین‌ترین نقطه ذوب را در میان فلزات گروه پلاتین دارد. زمانی که به آن حرارت داده شود، به میزان زیاده کشیده و نرم شده، در دمای سرد سفت و محکم می‌شود. پالادیوم به‌شدت با ترکیبات گوگردی و اسید نیتریک ترکیب شده، به‌آرامی در اسید کلریدریک حل می‌شود. همچنین این فلز در دماهای معمولی با اکسیژن ترکیب نمی‌شود و به طرز غیر معمول و بسیار عجیبی خاصیت جذب هیدروژن را تا ۹۰۰ برابرحجم خود در دمای اتاق داشته است. حالتهای معمولی اکسیداسیون پالادیوم +۲، +۳ و +۴ می‌باشد. اخیرا ترکیبات پالادیوم که در آن، این عنصر اکسیداسیون +۶ دارد هم سنتز شده است[1].

در جدول ١-١ مطالبی در مورد خواص فیزیکی و شیمیایی پالادیوم آورده شده است [2].

جدول ١-١- خواص اتمی، فیزیکی و شیمیایی پالادیم

٤٦

عدد اتمی

١۰٦/٤٢

جرم اتمی

٢٦١۰ درجه سانتيگراد

نقطه ذوب

٤٨٢٥ درجه سانتيگراد

نقطه جوش

سفید نقره ای

رنگ

جامد

حالت استاندارد

٤ و٢

حالت اکسیداسیون

۹/١١ گرم بر سانتیمتر مکعب

چگالی

١-٣- کاربردهای پالادیوم

از پالادیوم در تجهیزات و سیستمهای سوئیچینگ مخابراتی استفاده می‌شود. همچنین این ماده کاتالیزورهای خوبی، مخصوصا درعمل تصفیه نفت محسوب می شود که سرعت هیدروژن‌ دارکردن و هیدروژن‌زدایی را زیاد می‌کند. به كمك يك قشر كاتاليزر پالاديم به دست آوردن هيدروژن بسيار خالص از نفت خام و بنزين طبيعي ميسر و ممكن مي گردد كه اين هيدروژن در ساختن اجسام نيمه رسانا و توليد فلزات ضرورت دارد. از دیگر کاربردهای پالادیوم در پیلهای سوختی است که از منابع پاک و تجدید پذیر انرژی محسوب می شود که توسط ترکیب اکسیژن و هیدروژن، برق تولید می کند و محصول جانبی آن تنها آب است. این عنصر در دندانپزشکی، ساعت سازی، جواهرسازی، ساخت ابزار جراحی و اتصالات الکتریکی تلفن های همراه و اتوموبیلها کاربرد دارد. در حال حاضر پالادیوم در مقایسه با پلاتین کاربرد وسیع تری در صنایع خودروسازی داشته و میزان تقاضای این محصول در این صنعت بیشتر می باشد. مصرف پالادیوم از ١٠٠ تن، در سال ١۹۹٠ به ٣۰٠ تن در سال ٢٠٠٠ افزایش یافته است که قسمت عمده آن در کاتالیزور خودروها مصرف می شود. کاربرد اصلی پالادیوم در موتورهای گازوئیلی به عنوان کاتالیست خودرو می باشد که از اینرو یکی از محصولات فلزی پرکابرد در بازارهای امریکای شمالی و آسیا بوده و رشد بازار آن وابستگی بسیار زیادی به این صنعت دارد.آلیاژ آن، در جواهرسازی استفاده می‌شود. طلای سفید، آلیاژی از طلا بوده که با اضافه کردن پالادیوم، رنگ خود را از دست می‌دهد. پالادیوم به‌تدریج در تولید و ساخت جواهرآلات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد شد. رنگ پالادیومسفید متمایل به خاکستری، سفیدتر از پلاتین است و هرگز تیره نمی‌شود و یا رنگش تغییری پیدا نمی‌کند و آلرژی‌زا نیست. ضمن آنکه ۶/۱۲ درصد سخت‌تر و انعطاف‌پذیرتر می‌باشد. اگرچه سختی آن در مقایسه با پلاتینیوم کمتر است. قابلیت تغییر و وزن سبک آن سبب می‌شود تا بیشتر از پلاتینیوم در ساخت جواهر استفاده شود و هزینه کمتر و سود بیشتری را به‌دنبال داشته باشد. آلياژ پالاديم با فلزهاي ديگر و عمدتا نقره براي ساختن دندان هاي مصنوعي در دندان پزشكي استفاده مي شود[1و2].

١-٤- مشکل تعیین Pd در نمونه های محیطی

تعیین پالادیوم در نمونه های محیطی نشان دهنده یک چالش جدید است. این عنصر همراه با رودیم یک جزء اصلی از کاتالیزور فعال خودرو است که به شدت توسعه یافته است. به عنوان مثال از سایش سطح, این عناصر در محیط زیست منتشر می شوند. تعیین این آلاینده ها در غلظت زیست محیطی آن نیاز به استفاده از تکنیکهای تجزیه ای بسیار حساس مانند اسپکتروسکوپی جرمی همراه با پلاسما می باشد. مشکلات مربوط به تعیین پالادیوم می تواند شامل بازیابی ناقص پس از آماده سازی نمونه, هضم نمونه یا جداسازی ماتریکس و همچنین خطر ابتلا به آلودگی در طی آماده سازی نمونه باشد. به عنوان مثال پالادیوم در مقابله با دیگر عناصر گروه پلاتین به شدت به باقیمانده سیلیکات متصل می شود حتی در محلول اسیدی. بنابراین در نمونه های محیطی باید به طور کامل هضم شوند[3].

١-٥- روشهای اندازه گیری و شناسایی پالادیوم

اساسا" پالادیوم را می توان با هر روش اسپکتروسکوپی اندازه گیری کرد. در زیر روشهای معمول اندازه گیری پالادیوم به اختصار شرح داده می شود.

١-٥-١- روشهای اسپکتروفتومتری

در این روشها به طور گسترده ای از واکنشگرهایی از قبیل مشتقات رودانین، لیگاند پورفیرین، مشتقات اوره، مشتقات امینوکینولین و مشتقات نیتروزو برای کمپلکس کردن و سپس تعیین پالادیوم استفاده شده است [12-4]. در تحقیق حاضر نیز از اسپکتروفوتومتری جذبی ماوراء بنفش- مرئی برای تعیین غلظت پالادیوم استفاده شده است. اساس اندازه گیری بر مبنای اندازه گیری جذب کمپلکس پالادیوم-رودانین، با استفاده از اسپکتروفوتومتری استوار است که مفصلأ در بخش سوم این تحقیق بحث شده است.

١-٥-٢-تکنیک فلورسانس اشعه ایکس

این روش یک روش ساده، سریع و ارزان برای تعیین پالادیوم را میسر می سازد. حد تشخیص این تکنیک برای تعیین پالادیوم ٥/٢ نانوگرم بر لیتر می باشد [5]. این روش برای تعیین و آنالیز پالادیوم در صنعت جواهرسازی استفاده می شود [6].

١-٥-٣-تکنیک اسپکتروفتومتری جذب اتمی الکتروترمال

این تکنیک، برای جداسازی ماتریکس و پیش تغلیظ پالادیوم در نمونه های محیطی از قبیل ذرات موجود در هوا توسعه داده شده است. حد تشخیص این روش ٢٣نانوگرم بر لیتر می باشد[7]. اشکالات استفاده از این تکنیک برای تعیین پالادیم, عدم حصول حد تشخیص مناسب برای مواد زیست محیطی و بروز تداخل های طیفی می باشد. وجود آهن، سرب، نیکل، روی و کبالت، در حد غلظت میکروگرم بر لیتر، باعث تغییر در جذب پالادیم شده است. انحلال نمونه برای تعیین pd اغلب پیچیده است به ویژه برای تجزیه و تحلیل زیست محیطی و زمین شناسی به زمانو زحمت نیازدارد و اغلب نیازمند استفاده از واکنشگرهای شیمیایی خطرناک است. مثل: HFو HClO4 می باشد.

در یک تحقیق دیگر، پاتل و همکارانش براساس اطلاعات به دست امده از کمپلکس( Pd(II)- SnCl3-- N- butylacetamide) و به دنبال آن استخراج این کمپلکس با پنتانول یک روش پیشنهاد کردند. این روش با آشکارسازی GFAAS برای تعیین پالادیوم در نمونه خاک استفاده شد، که در آن تشکیل جفت یون بین کمپلکس آنیونی pd(SCN)42- و کمپلکس کاتیونی پلاتین از dicyclohexyl-18-crown-6 در محیط اسید کلریدریک برای جداسازی پالادیوم از پلاتین و رودیم پیشنهاد شده بود. محصول بدست آمده در این روش توسط کلروفرم استخراج شده و پس از آن، محلول استخراج شده که حاوی کمپلکس pd(NH3)42+ بود، توسط GFAAS اندازه گیری شد[8,9].

١-٥-٤- تکنیک اسپکتروفتومتری جذب اتمی شعله ای

این تکنیک، یک روش ساده و مناسب برای شناسایی پالادیوم در کاتالیزور اتومبیل می باشد. به طور مثال در یک تحقیق برای اندازه گیری پالادیوم در کاتالیزورور اتومبیل توسط تکنیک اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله ای، این کاتالیزور توسط ترکیبی از آب اکسیژنه و اسید کلریدریک حل شد و پالادیوم آن توسط اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله ای اندازه گیری شد. حد تشخیص این روش ٠٢۹/٠ میلی گرم بر لیتر به دست آمد[10].

١-٥-٥- تکنیک اسپکتروفتومتری جرمی ترکیب شده با پلاسما[1]

این روش برای اندازه گیری پالادیوم در نمونه سنگ استفاده شده است. در یک تحقیق، با استفاده از ICP-MS یون پالادیوم را پس از استخراج فاز جامد اندازه گیری کردند. حد تشخیص این روش ٥/٣- ٨/٢ نانوگرم بر لیتر گزارش شده است[11].

١-٥-٦- روشهای الکتروشیمیایی

پالادیوم با استفاده از روشهای الکتروشیمیایی هم قابل اندازه گیری می باشد. به طور مثال در یک تحقیق، الکترودخمیرکربنبرای مطالعه الکتروشیمیایی بعضی از ترکیباتپالادیوم به کار رفته است [12]. همچنین این روش برای اندازه گیریپالادیومدر کاتالیزورخودرو نیز استفاده شده است. از جمله روشهای الکتروشیمیایی اندازه گیری پالادیوم، می توان به پتانسیومتری، کالریمتری و ولتامتری چرخه ای پالس تفاضلی، اشاره کرد [13]. یک روش جدید برای تعیینپالادیومدر نمونه هایسنتزیزباله های هسته ایبا استفاده ازتجزیهوتحلیلولتامتریکامپیوتریتوسعه داده شده است. حد تشخیص این روش ۹ نانوگرم بر میلی لیتر می باشد [14].

١-٦- رودانین

رودانین[2] که به طور خلاصه PDR نوشته می شود, یک لیگاند آلی است که قابلیت کمپلکس شدن با Ag(I), Au(II), Pt(II), Pd(II) را دارد. این ترکیب دارای فرمول مولکولی C12H12N2OS2 و وزن مولکولی ٣٧/ ٢٦٤ می باشد. شکل ز‌ﯾر ساختار مولکولی PDR را نشان می دهد.

شکل 1-1 ساختار مولکولی رودانین

در این تحقیق با توجه به مطالبی که در فصل دوم بیان خواهد شد، از سورفاکتانت استفاده شده است که به اختصار به شرح آن می پردازیم.

١-٧- سورفاکتانت

سورفکتانت[3] مخفف کلمات “Surface active agent “ می باشد . در تعریف ساده سورفاکتانت ماده ای ( پودر سفید رنگ) است که هنگامی که به مقدار بسیار ناچیز استفاده می شود کشش سطحی آب را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. این ماده دارای گروههای هیدروفوبیک که نقش دم و دنباله را دارد و گروههای هیدروفیلیک که نقش سر را دارد می باشند بنابراین معمولا به طور ناچیز در آب و حلالهای آلی حل می شوند. در این تحقیق، از یک نوع سورفاکتانت استفاده شده است که به اختصار CPC خوانده می شود و دارایفرمول مولکولی C21H38ClN بوده و جرم مولکولی آن, ۹۹/٣٣۹ گرم بر مول می باشد. سورفاکتانت باعث افزایش فاکتور تغلیظ و در نتیجه افزایش بازیابی آنالیت می گردد. به این دلیل که توانایی بسیار بالایی برای حل کردن سطح گسترده ای از ترکیباتی که در آب نامحلول هستند و یا به مقدار کمی در آب حل می شوند را دارا می باشد. از آنجایی که رودانین این خاصیت را دارد، مانع رسوب رودانین در محلول می شود. شکل ز‌ﯾر ساختار مولکولی CPC را نشان می دهد.

[1]- ICP-MS

[2]- 5(p-dimethylaminobenzylidene)rhodanine

[3]- Surfactant


مبلغ واقعی 48,000 تومان    25% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 36,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۹ آذر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 477

برچسب های مهم

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت کنید. بعضی وقت ها پیش ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...


مطالب تصادفی

 • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز ....
 • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
 • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
 • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
 • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب