تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 4019
  • بازدید دیروز : 4878
  • بازدید کل : 1196762

بررسی وجود فلزات سنگین ، مقادیر نیترات ونیتریت و ویژگی های میکروبی آبهای بطری شده استان مازندران سال..91


بررسی وجود فلزات سنگین ، مقادیر نیترات ونیتریت و ویژگی های میکروبی آبهای بطری شده استان مازندران سال..91

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

 چکیده......1

فصل اول: مقدمه

1-1- آب آشامیدنی....2

1-2- عوامل موثر بر کیفیت و آلودگی آب های زیر زمینی....3

1-3- میزان مصرف آب در جهان ....4

1-4-آب آشامیدنی بطری شده و مزایای آن................................................................5

1-5-انواع آب آشامیدنی بطری شده........................................................................6

1-5-1-آب آشاميدني معدنی................................................................................6

1-5-2-آب هاي آشاميدني غير معدني.....................................................................6

1-6-منابع آب های بطری شده..............................................................................6

1-7- شناسایی آب بسته بندی شده معدنی از آب بسته بندی شده آشامیدنی...........................7

1-8- تکنولوژی توليد آب بسته بندی شده...................................................................8

1-8-1- آماده سازی و سالم سازی و پر کردن آب معدنی..................................................8

1-8-2- تصفيه آب..........................................................................................9

1-8-2-1- شفاف کردن آب............................................................................... 9

1-9- انواع آلودگی آب................................................................................... 12

1-9-1- فلزاتسنگین.....................................................................................12

1-9-1-1- مکانیسم اثر فلزات سنگین در بدن.......................................................... 14

1-9-2-نیتریت و نیترات ها...............................................................................14

1-9-3 آلودگی میکروبی.................................................................................16

1-10 حدود مجاز آلودگی ها............................................................................16

1-10-1-استاندارد فلزات سنگین در آب بطری شده آشاميدني و معدنی..............................16

1-10-2-استاندارد نیتریت و نیترات در آب آشاميدني و معدنی........................................17

1-10-3-استاندارد آلودگی میکربی در آب آشاميدني و معدنی.........................................19

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1-تحقیقات انجام شده در ایران........................................................................21

2-2- تحقیقات انجام شده درسایر کشورها.................................................................28

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1-جامعه مورد بررسی...................................................................................34

3-2 روش نمونه گیری وتعیین ایستگاه های نمونه برداری............................................34

3-3 مواد و دستگاه ها.....................................................................................35

3-3-1- مواد و محلول های مورد استفاده................................................................35

3-3-2- دستگاه های مورد استفاده در انجام پژوهش...................................................36

3-4-روش انجام آزمون....................................................................................37

3-4-1-اصطلاحات وتعاريف.................................................................................................................37

3-4-2-آماده سازی نمونه ها..................................................................................................................37

3-4-3- تهیه محلول های استانداردها....................................................................................................37

3-4-4-شرایط کار با دستگاه جذب اتمیک...........................................................................................38

3-4-4-1-کادمیوم..................................................................................................................................38

3-4-4-2-سرب......................................................................................................................................38

3-4-4-3-کروم......................................................................................................................................39

3-4-4-4-مس........................................................................................................................................39

3-4-4-5-منگنز......................................................................................................................................40

3-4-4-6- نیکل.....................................................................................................................................40

3-4-4-6- آرسنیک................................................................................................................................41

3-4-5- روش اندازه گیری نیترات و نیتریت........................................................................................41

3-4-5-1- اندازهگیرینیترات...............................................................................................................41

3-4-5-2- اندازه گیری نیتریت..............................................................................................................41

3-4-6- روشکاربرایآزمونهایمیکروبی..........................................................................................42

3-4-6-1- محیط کشت جهت انجام آزمونهایمیکروبی........................................................................ 42

3-4-7- روش تجزیه تحلیل و آنالیز آماری..............................................................................................44

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1- بررسی غلظت مواد آلاینده های منگنز، مس، نیتریت ونیترات در آب های آشامیدنی.....................45

4-1-1- میانگین غلظت منگنز آب های آشامیدنی....................................................................................47

4-1-2- میانگین غلظت مس آب های آشامیدنی......................................................................................48

4-1-3- میانگین غلظت نیتریت آب های آشامیدنی..................................................................................48

4-1-4- میانگین غلظت نیترات آب های آشامیدنی..................................................................................49

4-2- بررسی غلظت آلاینده ها در آب های معدنی...................................................................................51

4-2-1- میانگین غلظت منگنز آب های معدنی........................................................................................53

4-2-2- میانگین غلظت مس در آب های معدنی.....................................................................................54

4-2-3- میانگین غلظت نیتریت در آب های معدنی.................................................................................55

4-2-5- میانگین غلظت سرب در آب های معدنی...................................................................................56

4-2-6- میانگین غلظت کادمیوم درآب های معدنی.................................................................................57

4-2-7- میانگین غلظت کروم در آب های معدنی....................................................................................57

4-2-8- میانگین غلظت نیکل آب های معدنی.........................................................................................58

4-2-9- میانگین غلظت آرسنیک درآب های معدنی................................................................................59

4-3- نتایج آزمون های میکربی در نمونه های آب آشامیدنی و معدنی.....................................................61

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1- آب آشامیدنی بطری شده.................................................................................................................62

5-2- آب معدنی بطری شده.....................................................................................................................63

5-3- پیشنهادات.......................................................................................................................................64

 

فهرست جداول

عنوان

صفحه

جدول 1-1. حداكثر ميزان مجاز فلزات سنگين و مواد شيميايي موجود در آب معدني طبيعي و در آب آشامیدنی بطری شده (میلی گرم در لیتر).........................................................................................................17

جدول شماره 1-2.حداکثرغلظت مجاز بعضی عناصر شیمیایی در آب های آشامیدنی معدنی و بسته بندی شده و شبکه توزیع آبرسانی (بر حسب میکروگرم بر لیتر).....................................................................17

جدول شماره 1-3.حد مجاز نیترات و نیتریت در انواع آب (ميلي گرم / ليتر)...............................................18

جدول شماره 1-4. مقادیر نیترات آبهای بطری شده در کشورهای مختلف.....................................................18

جدول شماره 1-5.حد مجاز آلودگی میکروبیولوژی فرآورده تولید شده.........................................................19

جدول 3-1. مشخصات مواد و محلول های مورداستفاده................................................................................35

جدول 3-2. مشخصات محیط کشت و محلول های مورد استفاده..................................................................36

جدول3-3. مشخصات دستگاه های استفاده شده درتحقیق.............................................................................36

جدول 3-4. غلظت های محلول های استاندارد کاری.....................................................................................37

جدول3-5. مشخصات دستگاه اتمیک برای اندازه گیری کادمیوم....................................................................38

جدول3-6. مشخصات دستگاه اتمیک برای اندازه گیری سرب.......................................................................38

جدول3-7. مشخصات دستگاه اتمیک برای اندازه گیری کروم........................................................................39

جدول3-8. مشخصات دستگاه اتمیک برای اندازه گیری مس.........................................................................39

جدول3-9. مشخصات دستگاه اتمیک برای اندازه گیری منگنز.......................................................................40

جدول3-10. مشخصات دستگاه اتمیک برای اندازه گیری نیکل......................................................................40

جدول3-11. مشخصات دستگاه اتمیک برای اندازه گیری آرسنیک................................................................41

جدول 4-1 میزان میانگین و انحراف معیار باقیمانده منگنز، مس، نیتریت ونیترات در آب های آشامیدنی......46

جدول 4-2. بررسی تاثیر فصول چهارگانه بر میانگین آلاینده های منگنز، مس، نیتریت ونیترات در آب های آشامیدنی با آنالیز واریانس یکطرفه آنوا...........................................................................................................50

جدول 4-3. میزان میانگین و انحراف معیار باقیمانده منگنز، مس، سرب، کادمیوم، کروم، نیکل و آرسنیک نیتریت ونیترات در آب های معدنی.................................................................................................................51

ادامه جدول 4-3. میزان میانگین و انحراف معیار باقیمانده منگنز، مس، نیتریت ونیترات، سرب، کادمیوم، کروم، نیکل و آرسنیک در آب های معدنی................................................................................................................52

جدول 4-4.بررسی تاثیر فصول چهارگانه بر میانگین آلاینده های منگنز، مس، نیتریت ونیترات، سرب، کادمیوم، کروم، نیکل و آرسنیک در آب های معدنی با آنالیز واریانس یکطرفه................................................60

جدول 4-5. نتیجه آزمون های میکروبی آب های معدنی و آشامیدنی بسته بندی شده...................................61

 

 

فهرست نمودار

عنوان

صفحه

نمودار3-1. منحنی کالیبراسیون کادمیوم در پیوست الف..............................................................................71

نمودار3-2. منحنی کالیبراسیون سرب در پیوست.........................................................................................71

نمودار3-3. منحنی کالیبراسیون مس در پیوست...........................................................................................72

نمودار3-4. منحنی کالیبراسیون کروم در پیوست..........................................................................................72

نمودار3-5. منحنی کالیبراسیون منگنز در پیوست.........................................................................................73

نمودار3-6. منحنی کالیبراسیون نیکل در پیوست..........................................................................................73

نمودار3-7. منحنی کالیبراسیون آرسنیک در پیوست...................................................................................74

نمودار4-1. میانگین غلظت مواد آلاینده های منگنز، مس، نیتریت ونیترات در آب های آشامیدنی به تفکیک فصل.............................................................................................................................................................47

نمودار4-2. میانگین غلظت منگنز در آب های آشامیدنی به تفکیک فصل...................................................48

نمودار4-3. میانگین غلظت مس در آب های آشامیدنی به تفکیک فصل.....................................................48

نمودار4-4. میانگین غلظت نیتریت در آب های آشامیدنی به تفکیک فصل.................................................49

نمودار4-5. میانگین غلظت نیترات در آب های آشامیدنی به تفکیک فصل.................................................49

نمودار4-6. میانگین غلظت مواد آلاینده منگنز، مس، نیتریت ونیترات، سرب، کادمیوم، کروم، نیکل و آرسنیک در آب های معدنی به تفکیک فصل...............................................................................................53

نمودار4-7. میانگین غلظت منگنز در آب های معدنی به تفکیک فصل........................................................54

نمودار4-8. میانگین غلظت مس در آب های معدنی به تفکیک فصل..........................................................54

نمودار4-9. میانگین غلظت نیتریت در آب های معدنی به تفکیک فصل.....................................................55

نمودار4-10. میانگین غلظت نیترات در آب های معدنی به تفکیک فصل....................................................56

نمودار4-11. میانگین غلظت سرب در آب های معدنی به تفکیک فصل.....................................................56

نمودار4-12. میانگین غلظت کادمیوم در آب های معدنی به تفکیک فصل..................................................57

نمودار4-13. میانگین غلظت کروم در آب های معدنی به تفکیک فصل......................................................58

نمودار4-14. میانگین غلظت نیکل در آب های معدنی به تفکیک فصل......................................................58

نمودار4-15. میانگین غلظت آرسنیک در آب های معدنی به تفکیک فصل.................................................59

 

 

 فهرست شکل

عنوان

صفحه

شکل3-1. دستگاه اسپکتروفتومتری جذب اتمی.............................................................................................74

شکل 3-2. دستگاه فتومتر..............................................................................................................................75

شکل3-3. دستگاه فیلتراسیون.........................................................................................................................75

شکل3-4. دستگاه تهیه آب دیونایزر...............................................................................................................76

 چکیده

هدف: با توجه به عوارض خطرناک ناشی از مصرف آبهای آلوده به فلزات سنگین،نیترات، نیتریت وباکتری های مضر در بدن انسان و روی آوری جوامعامروزی به استفاده نسبتا وسیع از آبهای بطری شده بررسی و تحقیق در مورد میزان این آلودگی ها از اهمیت زیادی برخوردار است.استان مازندران به علت دارا بودن منابع آبی فراوان یکی از منابع اصلی تولید آب های بسته بندی در ایران می باشد.بنابراین در این تحقیق میزان آلودگی شیمیایی و میکروبی آب آشامیدنی بطری شده در فصول مختلف بررسی می شود.

مواد و روشها: تعداد 60 نمونه آب آشامیدنی و 72 نمونه آب معدنی تولید استان مازندران در چهار فصل از سطح عرضه نمونه برداری شد. باقیمانده فلزات سنگین به روش طیف سنجی جذب اتمی/کوره گرافیتی و نیتریت و نیترات به روش فتومتری اندازه گیری گردید. آزمون های میکربی به روش فیلتراسیون و کشت انجام شد.

یافته ها و نتایج: در آب های آشامیدنی باقیمانده منگنز کمتر از حد مجاز استاندارد بود و هم چنین تاثیر فصول بر روی باقیمانده آن ها معنادار نبود؛ اما بیشترین باقیمانده مس در فصل زمستان(µg/Lit 206.20 ) به دست آمد که بیشتر از حد مجاز (µg/Lit 100) می باشد اما اثر فصول بر روی آن معنادار نبود. هم چنین بیشترین مقدار نیتریت در فصل تابستان(mg/Lit 0.0288 ) به دست آمد که بیشتر از حد مجاز (mg/Lit 0.02)بود ولی اثر فصول بر روی آن معنادار نبود. در مورد نیترات هر چند بیشترین مقدار در فصل بهار(mg/Lit 8.530 ) به دست آمد که کمتر از حد مجاز (mg/Lit 50) می باشد اما اثر فصول بر روی باقیمانده نیترات در آب آشامیدنی معنادار بوده است(05/0>p).

در آب های معدنی باقیمانده آلاینده های مس، نیتریت، نیترات، کادمیوم، کروم و آرسنیک کمتر از حد مجاز استاندارد تعیین شده بود و هم چنین تاثیر فصول بر روی باقیمانده آن ها معنادار نبود. بیشترین مقدار نیکل در فصل بهار (µg/Lit60) به دست آمد که بیشتر از حد مجاز (µg/Lit 10) بود و اثر فصول بر روی آن معنادار بود(05/0>p). بیشترین مقدار سرب در فصل بهار (µg/Lit172.33) به دست آمد که بیشتر از حد مجاز (µg/Lit 10) بود و اثر فصول بر روی آن معنادار بود(01/0>p). در مورد منگنز هر چند اثر فصول بر روی آن معنادار بود(05/0>p)، اما بیشترین مقدار آن در فصل تابستان (µg/Lit 13.03) دست آمد که بسیار پایین تر از حد مجاز µg/Lit 500 می باشد.

هم چنین هم در آب های آشامیدنی و هم در آب های معدنی از نظر کلی فرم، اشرشیا کلی، انترو کوک های روده ای و سودو موناس آئرو ژینوزا آلودگی مشاهده نشد.

 کلید واژه: آب آشامیدنی بطری شده، آب معدنی، فلزات سنگین، نیتریت، نیترات، آلودگی میکربی

 فصل اول: مقدمه

 1-1 آب آشامیدنی:

انسان در طول حیات به علت تغییرات محیطی که ممکن است به دلیل فعالیت خود انسان باشد همیشه در معرض خطرات مختلف قرار داشته است. در عصر ما رابطه انسان با محیط زیست خود دستخوش بحران است و این بحران حاصل از دستکاری نامعقول وتخریب سودجویانه است. بنابراین مسایل نگران کننده ای مثل آلودگی آب ها و تغییر ترکیب طبیعی اتمسفر، گرم شدن تدریجی زمین، نابودی پوشش گیاهی و پراکنش روز افزون پسماندهای شیمیایی و غیره بروز می کند.

 در طول تاریخ مقدار وکیفیت آب و غذایی که در دسترس انسان ها بوده است عوامل حیاتی در تعیین سطح آسایش آن ها بوده است و کمبود ناشی از آنها در اثر پدید آمدن تغییر در شرایط آب و هوا باعث نابودی کامل تمدن ها گردیده است. صنعتی شدن جوامع گر چه رفاه بشر را به وجود می آورد ولی همواره دارای معایبی نیز می باشد که گاه این معایب اندک و گاهی آنچنان مهم هستند که تاثیرات سوء آن روی زندگی بشر بیشتر از ایجاد رفاه است. یکی از عوارض مهم صنعتی شدن جوامع آلودگی محیط زیستمی باشد که قسمتی از آلودگی توسط هوا، آب وغذا به انسان منتقل می شود. (حاتمی و همکاران، 1383)

آببهعنوانيكيازنيازهاياساسيروزمرهانسانبودهوموجباستمرارحياتميباشد. ميزانمتوسط نيازهرفرديكتادوليترآبدرروزميباشدكهبستهبهشرايطآبوهوايي،سنووزنهرفردمتفاوت ميباشد.استفادهازآبآشاميدنيسالموگوارايكيازمهمترينالزاماتمصرفآبميباشدكهازساليان بسياردوربهآنتوجهشدهاست.بااينوجود،علتابتلابهبيماريهايعفونيوانگليعدمدسترسيانسان بهآبآشاميدنيسالموبهداشتيميباشد.واقعيتآناستكهآبگواراوسالمكميابوگرانبهاميباشد ووجودآلودگيهايمختلفتغييراتنامطلوبدرخواصفيزيكي،شيمياييوبيولوژيكيايجادنمودهو باعثكاهشسطحكيفيتآبميشود. (استاندارد4403) آب یکی از فراوانترین و پایدار ترین ترکیباتی است که در طبیعت یافت شده و اساسی ترین تشکیل دهنده بافت های بدن بوده و به عنوان ضروری ترین عامل حیات شناخته شده که بدون آن اعمال فیزیولوژی بدن ممکن نمی باشد. آب حدود 70% وزن بدن انسان را تشکیل داده است.حجم آب موجود در جهان به میزان ۱٫۲ میلیارد کیلومتر مکعب برآورد شده است که ۹۸درصد آن در اقیانوس‌ها و دریاها قرار دارد و شور است و بخش اعظم آب شیرین زمین در کلاهک‌های یخی قطبی ذخیره شده و تنها کمتر از یک‌درصد آن به صورت منابع آبی در دسترس انسان قرار دارد که برای کشاورزی و شرب قابل مصرف است. (خدادادی، 1386)

مهمترین منابع آب در کره زمین عبارتند از: آبهای سطحی( رودخانه ها، دریاچه ها و دریاها و اقیانوس ها )، آبهای زیرزمینی (چاه، چشمه و قنات)، وآبهای جاری (باران و برف ). همچنین بخشی از آب موجود در کره زمین بصورت بخار در اتمسفر و بخش دیگری نیز بصورت جامد در یخچالهای طبیعی وجود دارد.

در حال حاضر 9 کشور جهان شامل کانادا، چین، کلمبیا، پرو، برزیل، روسیه، ایالات متحده آمریکا، اندونزی و هند حدود 60 % از کل منابع آب شیرین را به خود اختصاص می دهند و این در حالی است که 80 کشور با کمبود آب مواجه اند که برخی از آنها تقریبا به هیچ منبع آب شیرین قابل توجهی دسترس ندارند. با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و توسعه صنایع و افزایش آلودگی منابع آب شیرین، دسترسی به آب سالم و مناسب در اکثر کشورها به یک بحران جدی تبدیل شده است.

دلایل استفاده از آب های زیر زمینی و مزایای آن نسبت به آب های سطحی نظیر رودخانه های بزرگ و کوچک و دریاچه ها که ممکن است بوسیله سد جمع آوری شوند عبارت است از اینکه آن ها کیفیت متفاوتی دارند و ممکن است رنگ، مزه و بوی نا مطلوبی داشته باشند. آبهای سطحی در معرض آلودگی با فاضلاب شهری، صنایع، سیلاب های کشاورزی و پس مانده های حیوانات و گیاهان قرار دارد. از طرفی آبهای زیرزمینی نیز در معرض آلودگی قرار دارند ولی اغلب صاف و بی رنگ بوده و مقدار مواد آلی میکروارگانیسم آنها کمتر از آب های سطحی است زیرا که آب ضمن عبور از لایه های مختلف خاک تا حدی تصفیه می شود، بر عکس سختی آن شامل یون های کلسیم و منیزیم بیشتر خواهد بود.(حاتمی و همکاران، 1383)

 1-2 عوامل موثر بر کیفیت و آلودگی آب های زیر زمینی:

در جوامع صنعتی امروز، سرچشمه های گوناگونی برای ورود آلودگی شیمیایی به درون منابع آبی و غذایی وجود دارد. از آن جمله می توان به پسابهای ناشی از صنایع شیمیایی وآبهایی که به عنوان زه آب از زمینهای کشاورزی عبور کرده و به آفت کشها یا کودهای شیمیایی آلوده شده اند و نیز به فاضلاب شهری و نقاط دفع فضولات شیمیایی اشاره کرد که از منابع جدی آلودگی هستند. آگاهی از منابع آلودگی و نحوه انتقال آنها به انسان و آثار ناشی از ورود آلاینده ها به آب برای کنترل این آلودگی ها، جهت حفظ بهداشت عمومی و جلوگیری از خطرات زیست محیطی ضروری به نظر می رسد. این عوامل عبارتند از:

1- تاثیر بارندگی و تغییر فصل بر آب های زیر زمینی:

2- تاثیر ورود پساب های شهری و کشاورزی به آب های زیر زمینی:

3- فاضلاب شهرها: با توجه به اینکه بیشتر شهرها دارای سیستم تصفیه فاضلاب مناسبی نمی باشندو حتی بعضی شهرها پساب خود را مستقیما وارد رود خانه ها ودریاها میکنند واز طرف دیگر جمعیت شهرها وروستاها روز به روز در حال افزایش است بنابراین انتظار می رود که به همین نسبت میزان آلودگی افزایش پیدا کند. زیرا خود پالایی آب قادر به تصفیه حجم زیاد آلودگی نمی باشد.

4- زه آب کشاورزی نیز به دلیل کاربرد کودهای شیمیایی وانواع آفت کشها حاوی مقادیر آلاینده های ناشی از این مواد می شود زیرا کودهای شیمیایی به طور کامل جذب گیاهان نشده ومقداری از آن همیشه به وسیله زمین جذب می گردد (سلطانی، 1365).

5- ورود آب حاصل از صنعت به آب های زیرزمینی: مراکز صنعتی مهمترین منبع آلودگی آبها می باشند که به طریق مختلف به انسان میرسد.از مراکز مهم آلودگی می توان به صنایع تولید فرآورده های نفتی،صنایع پتروشیمی،صنایع شیمیایی و چرمسازی اشاره کرد.

1-3 میزان مصرف آب در جهان:

اگر امكانات بالقوه منابع آب نسبت به جمعيت مورد توجه قرار گيرد سهم هر نفر از جمعيت 5 ميليارد و 300 ميليوني دنيا به طور متوسط 7600 مترمكعب در سال خواهد بود. توزيع نامتعادل امكانات بالقوه منابع آب در سطح كشور به ويژه در مورد جريانهاي سطحي، مشكل كنترل و انتقال آب از نقطه اي به نقطه ديگر را نيز به موانع ذكر شده اضافه مي نمايد.

سهم اندك ايران از موجودي آب هاي شيرين كره زمين و مشكلات بهره برداري از آن اين واقعيت را مطرح مي سازد كه علاوه بر ضرورت صرفه جوئي بايد روشهاي مناسب استفاده از آب شناسايي و به كار گرفته شود و از حداكثر پتانسيل آب موجود به صورت بهينه با الگوهاي جديد استفاده نمود.

در انگلستان میزان مصرف آب آشامیدنی در سال 1975 بیش از 5 میلیون لیتر که این میزان در سال 2000 به حدود 38/1 بیلیون لیتر در سال رسید(بیتون، 2005).[1]

 1-4 آب آشامیدنی بطری شده و مزایای آن:

افزایش جمعیت و رشد مصارف آب شرب و کمبود آب در کشور های خشک و نیمه خشک مانند ایران باعث شده تا استفاده بهینه از این ماده حیاتی در مصارف مختلف صورت گیرد. این محدودیت ها و توجه به کیفیت آب از سوی دیگر باعث شده تا استفاده از آب بطری شده به عنوان یک راهکار جدی در توزیع عادلانه وبهداشتی آب مورد توجه قرار گیرد(مراغهچی و همکاران،1387). به همین علت در بسیاری از کشورها از آب های بطری شده به علت سهولت دسترسی، هزینه نسبتا پایین، طعم بهتر و کم بودن میزان ناخالصی ها استفاده می شود(اوا، 2000)[2].

در مناطقی که آب آشامیدنی با کیفیت مناسب در دسترس نباشد و امکانات تصفیه آب نیز فراهم نباشد، امکان استفاده از آب های بطری شده انتخاب مناسبی است. به همین دلیل مصرف آب های بطری شده در نواحی مختلفی از جهان به دلیل تقاضای مردم برای آب سالم و گوارا و بهداشتی، رشد قابل ملاحظه ای را نشان می دهد(سالواتو،2003)[3]. آب بطری شده مزیت های خاصی از جمله طعم و مزه بهتر نسبت به آب لوله کشی، سبک بودن ظروف محتوای آب و آسانی حمل آن، عدم استفاده از کلر برای ضد عفونی کردن، استفاده از روش هایی مثل اشعه مادون قرمز، فیلتراسیون و ازن برای ضد عفونی کردن با کیفیت بالا و همراه با برجا نگذاشتن طعم خاص در آب دارد(عمویی و همکاران: 1390).

آبمعدنیموجبکارکردصحیحدستگاهگوارشمیشود،ریگ هاوشن هایمجاریادراریرادرخودحلمیکندوازتشکیلمجددآنهاجلوگیریمینماید.براثرآشامیدناینآب،خونمیزانقابلتوجهیازاسیداوریکخودراازدستمیدهدودرنتیجهتغذیهدرشرایطبهترانجاممیشود(ساکاموتو[4]، 2006).

 1-5 انواع آب آشامیدنی بطری شده:

1-5-1 آب آشاميدني معدنی:

بر اساس استاندارد ملی ایران شماره 2441، آب آشامیدنی بطری شده معدنی آبی است که در ظروف بطری شده و به طور طبیعی دارای املاح بوده و یا به آن اضافه می شود و می تواند به طور طبیعی محتوی گاز کربنیک باشد و از منبع آب مستقیما و بدون هیچ تغییر وتحولی بسته بندی میشود.این آب بسته به شرایط جوی در فصول مختلف ، دارای درصد املاح متفاوت است.به عبارت دیگر در فصول کم بارشدارای املاح بیشتر ودر فصول بارش دارای املاح کمتر است.

1-5-2 آب هاي آشاميدني غير معدني:

بر اساس استاندارد ملی شماره 6694، آب آشامیدنی است که در ظروف بسته بندی می شود و بطور طبیعی دارای املاح بوده و یا به آن اضافه می شود، می تواند به طور طبیعی حاوی گاز کربنیک باشد یا به آن اضافه گردد.افزودن هرگونه مواد دیگر مانند شیرین کننده، طعم دهنده به آن مجاز نیست.

 1-6 منابع آب های بطری شده:

1- آب های زیر زمینی شامل(آب چشمه،آب های فوران کننده،آب چاه یا قنات)

2 - آب حاصل از یخچال های طبیعی

3- آب آماده شده: آبی که بر روی آن فرایند انجام می گیرد به طوری که ترکیب آن با ترکیب منشا تفاوت دارد. منبع تامین این آب می تواند آب های زیر زمینی یا شبکه آبرسانی عمومی یا هر منبع مناسب دیگر باشد. در مواردي كه آب شبكه آبرساني براي بسته بندي مورد استفاده قرار مي گيرد، بايد از نظر ويژگي هاي فيزيكي، شيميائي، راديولوژيكي و ميكروبيولوژيكي با استانداردهاي مربوطه مطابقت داشته باشد. درصورتي كه آب و ساير تركيبات كمك فرآيند آلوده به انگل، ميكروارگانيسم هاي نامطلوب، باقيمانده سموم دفع آفات و يا مواد سمي ديگر باشد (كه با فرآيند هاي معمول نتوان آن را تا حد مورد نظر كاهش داد)، نبايد مورد استفاده قرار گيرد. درموارد لزوم ويژگي هاي تركيبات كمك فرآيند بايد تعيين گردد.

4- آب با مواد معدنی افزوده شده

5- آب هاي سطحي: درصورتي كه از آبهاي سطحي تصفيه نشده براي بسته بندي استفاده مي شود (مانند آب حاصل از ذوب برف) بايد ازنظر ويژگي هاي فيزيكي و شيميائي و راديولوژيكي و ميكروبيولوژيكي كيفيت مناسبي داشته باشد، به گونه اي كه انجام فرآيند تصفيه لازم نباشد و يا انجام تصفيه (تركيبي ازروشهاي صاف كردن و گندزدائي شيميائي) درطي فرآيند باعث ايجاد فرآورده اي ايمن و با كيفيت مناسب براي مصرف شود. درمجموع هر چه كيفيت آب مورد استفاده بهتر باشد فرآيند تصفيه كمتري مورد نياز است ) استاندارد 6694).

 1-7 شناسایی آب بطری شده معدنی از آب بطری شده آشامیدنی:

أ‌. آب معدنی به وسیله محتوای املاح معدنی خاص، عناصر کمیاب و دیگر ترکیبات مشخص میگردد، از طرف دیگر آب بطری شده آشامیدنی محتوی املاح معدنی است اما املاح معدنی آن باید تابع استاندارد 1053 باشد.

ب‌. آب معدنی از منابع طبیعی مانند چشمه و نقاط حفاری شده از سفره های آب زیر زمینی بدست می آید و کلیه اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از هر گونه آلودگی یا تاثیرات خارجی روی کیفیت آن باید انجام گیرد، اماآب آشامیدنی بطری شدهشامل آب های زمینی(چشمه، چاه، قنات، آب های فوران کننده)، آب حاصل از یخچال های طبیعی، آب آماده شده، آب شبکه توزیع آب می باشد.

ت‌. برای آب معدنی ترکیبات آن در فصول مختلف سال از ثبات نسبی برخوردار است و تحت شرایطی که ویژگی های آن تغییر نکند جمع آوری می شود اما آب آشامیدنی باید به شکلی جمع آوری شود که تغییرات فیزیکی، ترکیبات و کیفیت آب را پیش از تصفیه تغییر ندهد.

ث‌. بسته بندی آب معدنی در نزدیکترین محل ممکن به سرچشمه و تحت شرایط بهداشتی خاص بسته بندی می شود و هیچ گونه فرایند پالایش به جز پالايش هاي فيزيكي مجاز که عبارتند از: جداسازي اجزاء ناپايدار مثل تركيبات محتوي آهن، منگنز، سولفور و آرسنيك بوسيله دكانته كردنو يا صاف كردن و در صورت لزوم تسريع آن با عمل هوادهي در مورد آن به کار نمی رود، اما آب آشامیدنی را می توان توسط تانکر یا لوله های انتقال آب به محل کارخانه انتقال داد، انتقال در واحد های حجیم مجاز می باشد.

ج‌. در آب معدنی تصفیه های فیزیکی (فیلتر کردن، صاف کردن، هوا دادن) مجاز بوده و تصفیه های شیمیایی و میکروبی ممنوع است، اما در آب آشامیدنی بطری شده تصفیه های فیزیکی، حرارتی، شیمیایی و یا ضد میکروبی ایمن و مناسب مجاز و حتی ترکیب تصفیه ها نیز مجاز می باشد.

ح‌. اگر میزان نیترات آب معدنی از 10میلی گرم بر لیتر بیشتر باشد باید بر روی آن نوشته شود که این آب برای مصرف نوزادان مناسب نمی باشد. اگر میزان نیترات آب آشامیدنی بطری شدهشده از 10 میلی گرم بیشتر بود، الزامی نیست که چیزی روی بر چسب نوشته شود.

خ‌. وضعیت ظاهری آب معدنی باید زلال، بدون ذرات معلق و رسوب باشد. واحد کدورت و رنگ در آب معدنی قید نشده است. در آب آشامیدنی بطری شدهشده میزان کل مواد جامد محلول در آب TDS باید نوشته شود. هم چنین کدورت باید کمتر یا مساوی 1 و یا حداکثر 5 باشد، و رنگ آن نیز 20 واحد رنگ می باشد(استاندارد 2441).

 1-8 تکنولوژی توليد آب بطری شده:

جهت تولید آب بطری شده به ترتیب هریک از مراحل زیر انجام می پذیرد:

1-8-1 آماده سازی و سالم سازی و پر کردن آب معدنی:

در اين قسمت آب معدنی هدايت شده از منابع آب معدنی طی مراحل زير جهت انتقال به خط پرکن آماده مي گردد. ازآن جائی که بر اساس تعاريف انجام شده محصول آب معدنی، آب طبيعی خارج شده از منابع آب (چشمه يا چاه) مي باشد که بدون هيچ گونه تغييری در ترکيبات شيميايی آن پر شده باشد لذا جهت آماده سازی صرفا از مراحل زير استفاده مي گردد

أ‌. انتقال آب از منابع آب: در اين مرحله با توجه به محل استقرار چشمه و يا آب زير زمينی، آب از منابع مذکور به صورت کاملا بهداشتی به منابع ذخيره آب هوايی يا زير زمينی واحد منتقل ميگردد. طی اين مرحله ضمن ته نشينی مواد خارجی سنگين، سعی مي گردد از هر گونه آلودگی جنبی آب جلوگيری بعمل آيد.

ب‌. مخازن ذخيره آب: جهت هدايت آب به داخل واحد از منابع هوايی يا زير زمينی بايد با توجه به ظرفيت خط توليد استفاده گردد و اين منابع از هرگونه آلودگی شيميائی و ميکروبيولوژيک به دور باشند.

ت‌. فيلتراسيون آب: جهت حذف مواد معلق و شناور در آب از فيلترهای شنی مناسب در اين مرحله استفاده مي شود. اين فيلترها طوری طراحی مي شود که آب با فشار معينی از يک بستر شنی با سايزهای متفاوت عبور داده شده و مواد معلق در آن حذف مي گردد. اين فيلتر ها با مکانيسم يکسان به صور مختلفی ساخته مي شود که صرف نظر از نوع آلودگی همگی دارای مکانيسم يکسان و مشابه هستند.

ث‌. تعديل طعم - رنگ و بوی آب (puriffication): جهت حذف هرگونه بوی احتمالی در آب و هم چنين حذف رنگ های احتمالی آن، در اين مرحله آب را از يک بستر کربن اکتيو عبور مي دهند که طی آن از هر گونه بو و رنگ غير طبيعی عاری مي گردد.

ج‌. مرحله فيلتراسيون نهايی آب: طی اين مرحله آب از يک فيلتر کارتريجی به نام پوليشر عبور داده مي شود. با توجه به اينکه اين فيلترها بسيار ريز هستند( در حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ ميکرون )، آب از هرگونه مواد معلق که با چشم غير مسلح قابل رويت نمي باشد، عاری مي گردد. اين فيلترها با مکانيسم يکسان ولی به اشکال مختلف ساخته مي شوند.

[1] Bitton et al

[2] Eva et al

[3] Salvato et al

[4] Sakamoto et al


مبلغ واقعی 49,920 تومان    26% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 36,941 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲ دی ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 318

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب