تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 4105
  • بازدید دیروز : 4878
  • بازدید کل : 1196848

طراحی و پیاده‌سازی الگوریتم حلقه قفل فاز در یک جبران‌ساز استاتیکی....


طراحی و پیاده‌سازی الگوریتم حلقه قفل فاز در یک جبران‌ساز استاتیکی....

 فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ....1

فصل اول: مقدمه

1-1پیشگفتار ...2

1-2 تاریخچه PLLو STATCOM.........4

1-3 بخش‌های سیستم STATCOM .....4

1-3-1 مبدل قدرت ......4

1-3-2 راکتورهای اتصال....5

1-3-1 سیستم کنترل .........5

فصل دوم : مروری بر استاتکام و کنترل کننده حلقه قفل فاز و توپولوژی‌های آن

2-1تعریف پایداری و علت‌های کاربرد استاتکام و PLL .....6

2-1-1 پایداری ولتاژ ..................6

2-1-2 پایداری دینامیکی .................................................................................................................................6

2-1-3 پایداری استاتیکی ولتاژ .........................................................................................................................7

2-1-4 ضعیف ترین باس .................................................................................................................................7

2-1-5 جبران‌سازاستاتیکی توان راکتیو(SVC)................................................................................................8

2-1-5-1 مهمترین کاربردهای SVC .............................................................................................................9

2-1-5-2 رایج ترین انواع SVC ................................................................................................................10

2-1-6 جبران‌ساز استاتیکی سنکرون ((STATCOM......................................................................................10

2-1-6-1 مهمترین کاربردهای STATCOM ...............................................................................................12

2-1-6-2 اصول عمليات STATCOM‌ ..........................................................................................................12

2-1-6-3 جایابی STATCOMدر‌یک سیستم قدرت ....................................................................................14

2-1-6-4 مدل‌سازی STATCOM ..............................................................................................................15

2-1-6-5 انواع کنترل کننده در جبران‌ساز استاتیکی.........................................................................................16

2-1-7 مقایسه STATCOMبا SVC ...........................................................................................................17

2-1-8 توان راکتیو .........................................................................................................................................19

2-1-8-1 فرموله کردن مساله .......................................................................................................................19

2-1-8-2 تابع هدف .......................................................................................................................................20

2-1-8-3 محدودیت‌های سیستم ....................................................................................................................20

2-1-8-4 طرح کنترل توان راکتیو ...................................................................................................................22

2-1-9 بهبود عملکرد دینامیکی STATCOMبا استفاده از اینورتر سه سطحی .............................................23

2-1-9-1 اینورتر سه سطحی دیود کلمپ .....................................................................................................23

2-1-9-2 مدولاسیون پهنای پالس سینوسی ................................................................................................23

2-1-9-3 مدار کنترلی .....................................................................................................................................24

2-1-10 تئوری PLL .....................................................................................................................................25

2-1-10-1 روش حلقه قفل شده در فاز ........................................................................................................26

2-1-10-2 مقایسه مدل‌های PLL ...................................................................................................................27

2-1-10-2 بررسی حلقه قفل شده فاز (PLL) برای بار نامتعادل .................................................................29

2-1-10-3 معرفی حلقه قفل فاز برای کمیت های سه فاز...............................................................................29

2-1-10-4 پاسخ PLLسه‌فاز تحت شرایط نامتعادلی ولتاژ ..........................................................................33

2-1-10-5 روش حذف تأثیر عدم تعادل ........................................................................................................35

2-2 نحوه استفاده حلقه قفل فاز (PLL) در جبرانساز استاتیکی ......................................................................38

2-2-1 بررسی حلقه قفل فاز برای STATCOM به‌منظور افزایش پایداری سیستم قدرت.............................38

2-2-1-1 روش های کنترل STATCOM .................................................................‌...................‌................38

2-2-1-2 مبدل 24 پالسه و اساس کنترل STATCOM ..............................................................................39

2-2-1-3 عملکرد دینامیکی STATCOM .....................................................................................................41

2-2-1-4 تاثیر استحکام سیستم قدرت بر پایداری STATCOM ............................................................................42

2-2-1-5 تاثیر PLLبر عملکرد STATCOM ..............................................................................................43

2-2-2 قاعدهPLL ارائه شده ........................................................................................................................45

2-2-2-1 مشکلات متداول SRF-PLL ..........................................................................................................45

2-2-2-3 جدا کردن مؤلفه‌های نامتعادل شده ................................................................................................46

2-2-2-4 الگوریتم فیلتر جابجایی متوسط .....................................................................................................47

2-2-2-5 شماتیک DSRF-PLLارائه شده ...................................................................................................49

2-2-2-7 کنترلSTSTCOMباPLL ...........................................................................................................49

فصل سوم: بیان مساله

3-1 کنترلSTATCOM ................................................................................................................................52

3-1-1 کنترل­کننده داخلی ................................................................................................................................52

3-1-2 کنترل کننده خارجی ............................................................................................................................53

3-2 مدل متوسط STATCOM .......................................................................................................................54

3-3 مدل فازوری و DQاستاتکام ...................................................................................................................58

3-4 حلقه قفل فاز (PLL) ...............................................................................................................................60

فصل چهارم: نتایج شبیه‌سازی............................................................................................................................62

4-1 کنترل توان راکتیو براساس مدل ریاضی اینورتر در حوزه DQ.................................................................62

4-2 ساختار کنترلی در محیط نرم افزار MATLABبراساس مدلهای موجود در این نرم افزار و بر پایه مدل فازوری .............................................................................................................................................................69

فصل پنجم :نتیجه‌گیری و پیشنهادات.................................................................................................................74

نتیجه گیری و پیشنهادات ..................................................................................................................................74

منابع .................................................................................................................................................................75

 فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول(2-2) :خلاصه‌ای از مهمترین تفاوت‌های STATCOMوSVC ..........................................................18

جدول (2-1) : هزینه کنترل کننده‌های مختلف .............................................................................................18

جدول (2-3) : خلاصه ای از مقایسه PLL....................................................................................................28

 فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل(2-1):خصوصیات ترمینال SVC ...............................................................................................................9

شکل(2-2):ساختار پایه SVC ............................................................................................................................9

شکل(2-3 ): انواع SVC ..............................................................................................................................10

شکل (2-4): ساختار پایه STATCOM .........................................................................................................11

شکل (2-5) : مشخصات ترمینال STATCOM .............................................................................................11

شکل (2-6) : (الف) حالت عملکرد سلفی ......................................................................................................11

شکل (2-6) : (ب) حالت عملکرد خازنی .......................................................................................................11

شکل (2-7 ) : دياگرام تك خطي مبدل منبع ولتاژ مستقر در STATCOM ....................................................13

شکل (2- 8 ) : دياگرام فازوري براي مبادلات قدرت در كاربردهاي STATCOM .......................................14

شکل (2-9) : ساختار کلی STATCOM ........................................................................................................15

شکل(2-10): مقایسه مشخصه (V-I)STATCOMوSVC ...........................................................................17

شکل (2-11) : دیاگرام رابط STATCOM ....................................................................................................22

شکل (2-12) : طرح کنترل STATCOM ......................................................................................................22

شکل (2-13) : نمایش یک اینورتر سه سطحی ...............................................................................................23

شکل (2-14) : نمایش شکل موج‌های حامل و مرجع برای ایجاد پالس‌ها ......................................................24

شکل (2-15) : نمایش مدار کنترلی STATCOM ..........................................................................................25

شکل (2-16) : بلوک دیاگرام حلقه قفل شده در فاز .......................................................................................26

شکل (2-17) : شمای یک حلقه قفل شده در سه‌فاز .......................................................................................27

شکل(2-18) : بلوک دیاگرام حلقه قفل فاز برای کمیت سه‌فاز ......................................................................30

شکل (2-19) : بلوک دیاگرام حلقه قفل فاز Ppll ...........................................................................................31

شکل (2-20) : نتایج حلقه قفل فاز با ورودی سه فاز متعادل ..........................................................................32

شکل (2-21) : نتایج حلقه قفل فاز با ورودی سه فاز نامتعادل .......................................................................32

شکل (2-22) : نتایج حلقه قفل فاز با ورودی سه فاز نامتعادل و ورود اختلال پله ای به‌میزان ................34

شکل (2-23) : ساختار سیستم تبادل قدرت با فیلتر L....................................................................................34

شکل (2-24) : نتیجه جریان تزریقی به‌شبکه در سیستم نمونه، دارای PLLمعمولی . (الف) : جریان های سه فاز، (ب) : طیف هارمونیکی جریان..............................................................................................................................35

شکل (2-25) : نتایج حلقه قفل فاز با ورودی سه فاز نامتعادل و با بکارگیری تکنیک جبران عدم تعادل ......37

شکل (2-26) : نتایج برای PLLجبران شده با ورودی سه فاز نامتعادل و ورود اختلال پله ای فاز به‌میزان به‌میزان .........................................................................................................................................................37

شکل (2-27) نتیجه جریان تزریقی به‌شبکه در سیستم نمونه دارای PLLبا ورودی جبران شده ....................38

شکل (2-28 ) : وضعیت مبدل 24 پالسه .........................................................................................................39

شکل(2-29 ) : شکل موج ولتاژ خروجی مبدل 24 پالسه ...............................................................................40

شکل (2-30 ) : شماتیک سیستم کنترل برای STATCOM ............................................................................41

شکل(2-31) : دیاگرام ساده شده سیستم قدرا به‌همراه STATCOM .............................................................42

شکل(2-32 ) :(الف): مولفه محور q جریان مرجع خروجی کنترل‌کننده ولتاژ، (ب): جابجایی فاز مبدل، (پ): ولتاژ خروجی مبدل 24 پالسه، (ت): ولتاژ باس2 ............................................................................................43

شکل( 2-33 ) : (الف): مولفه محور qجریان مرجع خروجی کنترل‌کننده ولتاژ، (ب): ولتاژ خروجی مبدل 24 پالسه، (پ): توان اکتیو و راکتیو STATCOM، (ت) : ولتاژ باس 2 ................................................................45

شکل (2-34) : ساختارSRF-PLL معمول با LPF ..........................................................................................46

شکل (2-35) : تخمین زننده توالی مثبت ارائه شده ........................................................................................47

شکل (2-36) : الگوریتم فیلترینگ جایابی میانگین .........................................................................................48

شکل (2-37) دیاگرام‌های پیش بینی MAFو LPFs ......................................................................................48

شکل (2-38) : پاسخ پله MAFو LPFs ........................................................................................................48

شکل (2-39) : ساختار PLLارئه شده ...........................................................................................................49

شکل(2-40) : منبع ولتاژ سینوسی خالص .......................................................................................................50

شکل (2-41) : منبع ولتاژ هارمونیک اعوجاج ‌یافته .........................................................................................50

شکل (2-42) : منبع ولتاژ نامتعادل ..................................................................................................................51

شکل (3-1): بلوک دیاگرام سیستم کنترلSTATCOM.......................................................................................................52

شکل( 3-2): STATCOMمتصل به ‌شبکه قدرت...........................................................................................55

شکل(3-3) : مدل مداری متوسط STATCOM...............................................................................................57

شکل(3-4): ساختار کلی جبران‌ساز استاتیکی توان راکتیو................................................................................58

شکل(3-5): مدل مداری جبران‌ساز استاتیکی توان راکتیو.................................................................................59

شکل(3-6): ساختار حلقه قفل فاز جهت تخمين فرکانس....................................................................60

شکل (3-7): ساختار کنترل استاتکام.................................................................................................................61

شکل (4-1): شماتیک شبیه‌سازی کنترل توان راکتیو براساس مدل ریاضی اینورتر در حوزه DQ................62

شکل (4-2): مدار شبیه‌سازی شده بلوک statcom_control ...............................................................63

شکل(4-3): مدار شبیه‌سازی شده بلوک Signals1 .....................................................................................................63

شکل(4-4):مدار شبیه‌سازی بلوک Shunt Converter Output Voltage Computation................................64

شکل(4-5): مدار شبیه‌سازی بلوک DC Voltage Computation ...................................................................64

شکل(4-6): ولتاژ های شبکه............................................................................................................................65

شکل(4-7): تغییرات توان راکتیو خروجی جبران‌ساز.......................................................................................65

شکل (4-8): تغییرات جریان خروجی اینورتر (کیلو آمپر) جبران‌ساز در حین تغییرات توان راکتیو.................66

شکل (4-9): تغییرات مولفه q جریان های تزریق شده توسط جبران‌ساز در حین تغییرات توان راکتیو..........66

شکل(4-10): تغییرات مولفه d جریان‌های تزریق شده توسط جبران‌ساز در حین تغییرات توان راکتیو............67

شکل(4-11): تغییرات qدر خروجی PLL......................................................................................................................67

شکل(4-12): تغییرات فرکانس در خروجی ...............................................................................PLL...68

شکل(4-13): تغییرات فرکانس و زاویه در حیت اغتشاش ولتاژ شبکه.............................................................68

شکل(4-14): شماتیک مدل فازوری در محیط مطلب......................................................................................69

شکل(4-15): مدار داخلی بلوک Signals & Scopes.........................................................................70

شکل(4-16): مدار داخلی بلوک SVC Power System.....................................................................70

شکل(4-17): تغییرات ولتاژ موثر شبکه............................................................................................................71

شکل(4-18): تغییرات توان راکتیو خروجی در جبران‌سازSTATCOM..................................................71

شکل (4-19): تغییرات ولتاژ لینک DCمبدل در حین تغییرات ولتاژ شبکه......................................................72

شکل(4-20): تغییرات شاخص مدولاسیون......................................................................................................72

شکل(4-21): تغییرات فاز ولتاژ خروجی جبران‌ساز.........................................................................................73

 اختصارات

PLL Phase Locked Loop

FACTS Flexible Ac Transmision Systems

SVC Static Var Compensator

TCSC Thyristor Controlled Series Capacitor

TSC Thyristor Switched Capacitors

TSR Thyristor control Reactor

GTO Gate Turn-off

IGBT Insulated Gate Bipolar Transistors

STATCOM Statice Synchronous Compensator

SSSC Static Series Synchronous Compensator

TVA Tennessee Valley Authority

VSI Voltage Source Inverter

CSI Curent Source Inverter

SVM Space Vector Modulation

MSC Mecanically Switched Capacitor

PCC Point Of Common Coupling

PI Proportional Integeral

LQR Linear Quadratic Requlator

SPWM Sinusoidal Pulse Width Modulation

VCO Voltage Control Oscillator

SRF Synchronous Reference Frame

SRF-PLL Synchrronous Reference Frame-Phase Locked Loop

MSRF-PLL Modified Synchrronous Reference Frame-Phase Locked Loop

PPLL Power-based Phase Locked Loop

ParkPLL Park Transformation Phase Locked Loop

THD Total Harmonic Distortion

PWM Pulse Width Modulation

LPF Low Pass Filter

MAF Moving Average Filter

 

 

 

 

 

 

چکیده:

جبران‌سازی توان راکتیو همواره جزء موضوع‌های مهم تحقیقاتی در اکثر دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی بوده است. در این بین نسل جدید جبران‌ساز‌ها (FACTS) به‌منظور کنترل توان راکتیو، پایداری و افزایش ظرفیت خطوط مورد توجه صنعت برق و مراکز تحقیقاتی بوده است. در این پایان‌نامه، ساختار کنترلی STATCOM(جبران‌ساز استاتیکی توان راکتیو) مورد بررسی قرار گرفته است. در این ساختار از حلقه قفل فاز (PLL) به‌منظور تخمین فرکانس و زاویه ولتاژ شبکه قدرت استفاده شده است. هدف استفاده از این کنترل‌کننده، پایداری و سنکرون کردن جبران‌ساز توان راکتیو با شبکه مصرفی می‌باشد. سپس به‌منظور ارزیابی جبران‌ساز از دو مدل میانگین و فازوری استفاده شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که کنترل‌کننده طراحی شده به‌همراه PLLبه‌خوبی توانسته است توان راکتیو را در شبکه قدرت کنترل نماید.

کلید­واژه: جبران‌ساز استاتیکی توان راکتیو، حلقه قفل فاز، تخمین فرکانس، زاویه

 فصل اول

مقدمه

 1-1پیشگفتار

زاویه فاز ولتاژ بهره‌برداری یکی از اطلاعات مهم برای عملکرد بیشتر دستگاه‌ها است. از جمله: مبدل‌های dc به ac کنترل‌شده،جبران‌سازهای استاتیکی VAR، سیکلوکانورترها، فیلترهای اکتیو هارمونیک و سایر سیستم‌های

ذخیره انرژی کوپل شده با سیستم الکتریکی. ممکن است از این اطلاعات برای هماهنگی روشن و خاموش کردن دستگاه‌های قدرت، محاسبه‌ و کنترل پخش توان اکتیو و راکتیو و یا برای تبدیل متغیرهای فیدبک به ‌یک قالب مرجعی که مناسب مقاصد کنترلی است استفاده شود. اطلاعات زاویه‌ای معمولا با استفاده از نوعی حلقه قفل شده در فاز(PLL[1]) بدست می‌آید. علاوه بر کاربردهای بهره‌برداری، از روش هایPLLدر کنترل موتور نیز استفاده می‌شود تا سرعت زاویه الکتریکی روتور تخمین زده شود. در کاربردهای فوق، کیفیت قفل شدن بطور مستقیم عملکرد حلقه‌های کنترلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بریدگی خط، نامتعادلی ولتاژ، افت فاز و تغییرات فرکانس شرایطی معمول هستند که تجهیزات سیستم بهره‌برداری با آنها مواجه است. هرPLL که در چنین شرایطی به‌کار رفته باشد نه تنها باید در قفل کردن ولتاژهای سیستم سریع عمل کند و قفل باقی نگه دارد بلکه باید خروجی با اعوجاج کم داشته باشد. قصد ما در اینجا استفاده از سیستمPLLتنها برای حل مسائل کنترلی است.

رشد سريع تكنولوژي الكترونيك قدرت فرصت‌هايي را به‌منظور توسعه تجهيزات قدرت جديد فراهم مي‌آورد تا مدل‌سازي سيستم‌هاي قدرت واقعي را بهبود بخشند. طي دهه گذشته تعدادي ادوات كنترلي معروف به ‌سيتمهاي انتقال ACانعطاف‌پذير تكنولوژي (FACTS[2]) اختراع شده و بكار گرفته می‌شوند. ادوات FACTS مي‌توانند به‌منظور كنترل پخش بار، ‌‌تنظيم ولتاژ، ‌‌افزايش پايداري حالت گذرا و ميرايي نوسانات قدرت بكار گرفته شوند. ادوات FACTS را می‌توان به‌عنوان كنترل‌كننده‌هاي سري، ‌‌موازي يا تركيبي از اين دو نوع به‌كار گرفته می‌شود.

قبل از سال 1970 تريستور‌هاي خط با توان بالا همراه با خازن‌ها و القاگرها در اشكال مداري متنوع به‌كار گرفته شدند تا خروجي متغيري مثل جبرانسازي VAR استاتيك موازي(SVC[3]) و خازن سري كنترل‌شونده با تريستورهاي سري متصل به ‌آن (TCSC[4] )را توليد كنند، ‌‌و نيز بر اساس شرايط تجاري خازن‌ها با سوئيچ تريستوري( TSC[5]) و القاگر‌هاي كنترل شونده با تريستور (TSR[6]) كه به‌طور گسترده‌اي براي تنظيم ولتاژ ACدر سيستمهاي قدرت مورد استفاده قرار گرفته‌اند كه اين كار توسط كنترل تزريق توان راكتيو صورت می‌گیرد. با ظهور GTO[7]‌های فشار قوي و ديگر نيمه‌هادي‌هاي قدرت همراه با قابليت خاموش شدن از درون مثل IGBT[8] نسل جديدي از تجهيزات الكترونيك قدرت در سوئيچ زني مدارات مبدل‌ها به‌كار گرفته شده‌اند.مبدل‌هاي منبع ولتاژ براي توليد و جذب توان راكتيو بدون استفاده از خازن‌هاي ACيا بانك‌هاي سلفي به‌كار گرفته شده‌اند. نسل جدید و مهمترین نیاز مبدل‌ها در کنترل‌ کننده‌های FACTS)) به جبران‌سازی سنکرون استاتیکی (STATCOM[9]) به‌ جبران‌سازي سري سنكرون استاتيك( SSSC[10]) و نيز به‌تركيبي از دو كنترل‌كننده پخش توان يكتا است كه همه آن‌ها بر اساس مبدل‌هاي منبع ولتاژ كار می‌کنند.

کمبود توان راکتیو در شبکه‌های قدرت سبب‌ ایجاد افت ولتاژ و نوسانات ولتاژ می‌شود. با توجه به گسترش و پیچیدگی شبکه‌های قدرت جبران‌سازهای توان راکتیو به‌منظور جلوگیری از فروپاشی ولتاژ از اهمیت خاصی برخوردار است. در میان جبران‌سازهای توان راکتیو، ‌‌خازن شنت، ‌‌SVC، ‌ STATCOM به‌دلیل قابلیت انعطاف و کنترل‌پذیری مورد توجه محققان قرار گرفته است. اما نتایج نشان می‌دهد که اگر SVC و STATCOM در محل نصب شوند سبب افزایش پایداری ولتاژ شده و توانایی انتقال قدرت را افزایش می‌دهند. یکی از انواع تجهیزات نسل دوم ادوات FACTS که برای جبران‌سازی موازی دینامیکی در خطوط انتقال به‌کار می‌رود، ‌‌جبران کننده استاتیکی سنکرون‌ یاSTATCOMاست. که امروزه با توجه به ‌مزیت‌های متعدد نسبت به ‌نوع نسل اول خود‌ یعنی SVC، مورد توجه قرار گرفته و استفاده می‌شود. بر خلاف SVC که در آن توان راکتیو مبادله شده با شبکه توسط سلف و خازن تامین می‌گردد در STATCOM‌ این توان راکتیو بدون استفاده از خازن‌های AC‌یا سلف تامین می‌شود.

 1-2 تاریخچه PLLو STATCOM

تحقیقات اولیه در زمینه آنچه که به‌عنوان حلقه با فاز قفل شونده می‌شناسیم به ‌سال 1932 بر می‌گردد، یعنی زمانی که محققان بریتانیایی برای گیرنده سوپر هترودین هاوارد آمسترانگ، روش دیگری یعنی هوموداین را توسعه دادند در سیستم هوموداین یا سینکروداین یک اسیلاتور محلی به ‌فرکانس مطلوب توان ورودی تنظیم شده و با سیگنال ورودی چند برابر می‌گردد. حلقه­ی قفل شده در فاز (PLL) مداری است که اجازه می­دهد فرکانس و فاز نوسان­ساز حلقه‌اش توسط یک سیگنال مرجع خارجی کنترل شود. فرکانس نوسان­ساز حلقه می‌تواند برابر فرکانس مرجع یا مضربی از آن باشد. اگر سیگنال مرجع از یک نوسان­ساز گرفته شود، می‌توان فرکانس­های دیگری با پایداری فرکانسی نوسان‌ساز به‌دست آورد. این اساس سنتزکننده‌های فرکانس است. اگر فرکانس سیگنال مرجع متغیر باشد، فرکانس نوسان ساز حلقه، فرکانس ورودی را دنبال می‌کند. اما اواخر دهه 1960 بود که با کامل شدن PLLاز آن در صنعت الکترونیک قدرت به‌ فراوانی استفاده شد.

STATCOM اولين کنترل کننده موازي بر اساس مبدل قدرت مي‌باشد. ايده اصلي STATCOMتوسط آقاي گایوگی در سال 1976 ارائه شد. بجاي استخراج مستقيم توان راکتيو از اجزاي ذخيره‌کنندة انرژي، STATCOMاساسا توان را با شبکه متصل شده به‌گردش در مي‌آورد. بنابراين اجزاي راکتيو استفاده شده در STATCOM، مي‌تواند بسيار کوچکتر از اجزاي SVCباشد. در سال 1995 اولين STATCOMبا قدرت در ايستگاه فرعي "سالیوان" متعلق به‌"سازمان دره تنسي"(TVA[11]) در شمال شرقي ايالت تنسي ايالات متحده نصب شده است. پروژه با حمايت مشترك انستيتو تحقيقات صنعت برق و TVAانجام شد و توسط شركت برق وستينگهاوس طراحي و ساخته شد.TVA وابسته به ‌دولت فدرال است و به‌عنوان يك واحد خدماتي بزرگ داراي ظرفيت توليد نصب شدة بيش از 30 هزار مگاوات است كه از طريق 16000 مايل (25806 كيلومتر) خط انتقال، توان الكتريكي را براي شركت‌هاي خدماتي ديگر و مشتركان صنعتي در هفت ايالت تامين مي‌كند.

 1-3 بخش‌های سیستم STATCOM

1-3-1 مبدل قدرت

مبدل­های به‌کار گرفته شده در فیلترهای اکتیو و کنترلرهای FACTSشامل یک بخش DCو همچنین خروجی ACمی­باشند. خروجی ACحاوی مولفه­ی پایه­ای است که دامنه و فرکانس آن قابل تنظیم است. بسته به‌ نوع مبدل(منبع ولتاژ یا منبع جریان)، خروجی ACو بخش DCکنترل و تجهیز می­شود. در یک مبدل منبع ولتاژ (VSI[12] ) قسمت DCبصورت خازنی و در مبدل منبع جریان (CSI[13]) بخش DCسلفی است. برای دستیابی به ‌دامنه و فاز مطلوب خروجی ACلازم است کلیدهای مبدل در زمان­های مناسب سوئیچ شوند. براساس اینکه خروجی مطلوب از نوع جریان و یا ولتاژ باشد می­توان از روش­های مختلف مدولاسیون برای سوئیچینگ مبدل استفاده کرد. به‌عنوان مثال اگر هدف ایجاد یک جریان مرجع در خروجی مبدل باشد، روش هیسترزیس مناسب است و اگر هدف ایجاد یک ولتاژ مرجع در خروجی مبدل باشد، می‌توان از روش­های مدولاسیون پهنای پالس استفاده کرد.

 1-3-2 راکتورهای اتصال

راکتورهای اتصال، سلف­ها و مقاومت­های سری هستند که مبدل قدرت STATCOMرا به ‌سیستم قدرت متصل می­کنند. در يك سيستم با ولتاژ بسيار بالا، اندوكتانس‌هاي نشتي ترانسفورماتورهاي افزايندة قدرت را مي‌‌توان به‌عنوان راكتورهاي اتصال به‌كار برد. هدف اصلي از راكتورهاي اتصال فيلتر كردن مولفه‌هاي هارمونيكي جريان خروجي مي‌باشد كه به‌طور عمده توسط ولتاژ خروجي ضرباني مبدل‌هاي قدرت توليد مي‌شود.

 1-3-3 سیستم کنترل

مهمترین بخش STATCOM، سیستم کنترلی است که کنترل توان راکتیو و تنظیم ولتاژ باس­های سیستم قدرت را برآورده می­کند. فرآیند کنترل در دو مرحله صورت می­گیرد : در مرحله اول ولتاژها و جریان­های باسی که STATCOMبدان متصل شده است اندازه­گیری شده و با توجه به ‌اهداف کنترلی که مدنظر است، جریان­های مرجع STATCOMمحاسبه‌می­شوند(کنترل­کننده داخلی). در مرحله دوم باید به طراحی کنترلری پرداخت که باعث شود جریان­های واقعی STATCOM، مقادیر مرجع را دنبال کنند (کنترل­کننده خارجی). روش­های کنترلی متعددی وجود دارد که می­توان بر مبنای آنها کنترلر طراحی کرد.

 فصل دوم

مروری براستاتکام و کنترل‌کنندهحلقه قفلفاز و توپولوژی‌های آن

 2-1تعریف پایداری و علت‌های کاربرد استاتکام و PLL

2-1-1 پایداری ولتاژ

پایداری ولتاژ اشاره دارد به ‌توانایی سیستم قدرت در نگهداری ولتاژ تمامی ‌باس‌ها در محدوده قابل قبول، ‌‌که‌ این توانایی باید در شرایط عملکرد عادی سیستم و پس از حادث شدن اغتشاش باشد. سیستم زمانی دچار ناپایداری ولتاژ می‌شود که تقاضای بار به‌طور ناگهانی افزایش‌ یابد و ‌یا‌ اینکه شرایطی در سیستم به‌وجود‌ آید که ولتاژ باس‌ها به‌طور تصاعدی و غیر قابل کنترلی شروع به ‌افت کنند.‌ یکی از عوامل مهمی‌ که در ناپایداری ولتاژ نقش بسزایی‌ ایفا می‌کند، ‌‌ناتوانی سیستم در تامین توان راکتیو مورد نیاز است. ناپایداری ولتاژ سبب فروپاشی ولتاژ(Voltage Collapse) می‌شود، ‌‌به‌طوریکه آنقدر ولتاژ افت می‌کند که سیستم دیگر قادر به‌ بازیابی آن نیست [1].

 2-1-2 پایداری دینامیکی

پایداری دینامیکی اشاره دارد به ‌پایداری سیستم قدرت برابر اغتشاشات ناگهانی ولی کوچک به‌طوریکه سیستم با معادلات دیفرانسیلی خطی توصیف می‌شود و سیستم می‌تواند به ‌کمک کنترلرهای پایدارساز، ‌‌پایداری خود را حفظ کند. مثال‌‌های نوعی عبارتند از نوسانات فرکانس پایین شبکه ناشی از به‌هم پیوستن سیستم قدرت پیوسته، ‌‌و ‌یا نوسانات پیچشی نیروگاه حرارتی ‌بخاطر رزونانس زیر سنکرون ناشی از نصب خازن‌های سری جبران‌ساز در خطوط [1].

[1] Phase-Locked Loop

[2] Flexible Ac Transmision Systems

[3]Static Var Compensator

[4]Thyristor Controlled Series Capacitor

[5]Thyristor Switched Capacitors

[6]Thyristor control Reactor

[7]Gate Turn-off

[8]Insulated Gate Bipolar Transistors

[9]Statice Synchronous Compensator

[10]Static Series Synchronous Compensator

[11] Tennessee Valley Authority

[12] Voltage Source Inverter

[13] Curent Source Inverter


مبلغ واقعی 51,840 تومان    25% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 38,880 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳۰ دی ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 368

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب