تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 3993
  • بازدید دیروز : 4878
  • بازدید کل : 1196736

بررسی و نقد آیات ولایت (ابلاغ، ولایت، اکمال، اولی‌الأمر) در کتاب تفسیر المنار....


بررسی و نقد آیات ولایت (ابلاغ، ولایت، اکمال، اولی‌الأمر) در کتاب تفسیر المنار....

فهرست مطالب

مقدمه.. 1

فصل اول: کلیات و مفاهیم.. 4

گفتار اول: کلیات.. 5

الف) تعریف و تبیین موضوع.. 5

ب) پیشینه تحقیق.. 7

ج) اهمیت موضوع.. 7

د) ضرورت تحقیق.. 8

هـ) اهداف تحقیق.. 8

و) سؤالات اصلی و فرعی.. 9

1. سؤال اصلی تحقیق.. 9

2. سؤالات فرعی تحقیق.. 9

ز) فرضیه‌های تحقیق.. 9

1. فرضیه اصلی تحقیق.. 10

2. فرضیه‌های فرعی تحقیق.. 10

ح) روش تحقیق.. 10

گفتار دوم: مفاهیم.. 11

الف) امامت.. 11

تعریف لغوی امامت.. 11

تعاریف متکلمان اسلامی.. 12

تعاریف عام.. 12

تعاریف خاص.. 13

نکات تکمیلی و نتایج به دست آمده از معنا و مفهوم امامت.. 14

ب) آیات الولایه.. 15

1-آیه ولایت.. 15

2-آیه اولی الأمر.. 15

3-آیه اکمال.. 16

4-آیه ابلاغ.. 17

گفتار سوم: آشنایی با تفسیر المنار و مولف آن رشید رضا.. 18

الف) تفسیر المنار.. 18

اشتراکات و تفاوت‌های عبده و رشید رضا در تفسیر.. 20

ملاک‌های ضروری در تفسیر، از نگاه المنار.. 21

ویژگی‌های تفسیر المنار.. 23

تفسیر عقلانی دین.. 23

ارزش عقل در تفسیر المنار.. 24

بازتاب روش عقلی در المنار.. 24

گرایش اجتماعی المنار.. 24

المنار، روایات تفسیری و روش برداشت از قرآن.. 27

شیوه نقل روایات در تفسیر المنار.. 28

کاستی‌های تفسیر المنار.. 28

ب) جایگاه تفسیر المنار نزد اهل سنت و شیعه.. 30

ج) مولف؛ رشید رضا.. 31

فصل دوم: نقد و بررسی دیدگاه المنار در مورد آیه ولایت.. 34

گفتار اول: نظریه المنار در تفسیر آیه ولایت.. 35

گفتار دوم: شأن نزول آیه.. 38

سبب نزول آیه شریفه و اعتبار اسناد خبری.. 38

روایت یکم) « ابن عباس» و خبر سبب نزول آیه «ولایت».. 43

روایت دوم) امام باقرj و قصه نزول آیه شریفه.. 44

روایت سوم) امام صادقj و حکایت نزول آیه ولایت و منکران آن 45

روایت چهارم) ابن عباس و حکایت نزول آیه به طریق دیگر.. 45

روایت پنجم) عمار بن یاسر و حکایت نزول آیه کریمه.. 46

روایت ششم) امام صادقj و بازگویی قصه نزول آیه ولایت.. 46

گفتار سوم: مقایسه نظریه المنار با تفاسیر مهم عامه.. 47

نظریه‌ی اول: دیدگاه طبری.. 47

نظریه‌ی دوم: دیدگاه زمخشری.. 47

نظریه‌ی سوم: دیدگاه فخر رازی.. 47

نظریه‌ی چهارم: دیدگاه شهاب الدین الوسی.. 48

سروده «حسان بن ثابت».. 49

گفتار چهارم: بررسی نظریه المنار در آیه ولایت با تفاسیر شیعه و روایات 51

گفتار پنجم: نقد نظریه‌ی المنار.. 57

اشکال اول: تمسک به قاعده‌ی سیاق در معنایابی واژه‌ی ولی.. 57

اشکال دوم: به کار بردن لفظ جمع و اراده‌ی مفرد.. 60

اشکال سوم: معنای رکوع در آیه خضوع است.. 62

اشکال چهارم: عدم استفاده‌ی علیj برای استدلال آیه ولایت به اثبات امامت و ولایت خویش.. 63

فصل سوم: نقد و بررسی دیدگاه المنار در مورد آیه اولی الأمر.. 65

گفتار اول: نظریه المنار در تفسیر آیه اولی الأمر.. 66

گفتار دوم: شأن نزول آیه.. 68

گفتار سوم: مقایسه نظریه المنار با تفسیر مهم عامه.. 69

آیه اولی الأمر و مفسران اهل سنت.. 69

تبیین دو نظریه مفسرین اهل سنت در مورد مصادیق آیه اولی الأمر 69

خاستگاه، تبیین و دلایل دو نظریه.. 70

دیدگاه زمخشری در تفسیر کشاف از آیه اولی الأمر.. 72

گفتار چهارم: بررسی نظریه المنار با تفاسیر شیعه و روایات.. 74

روایات تفسیرگر معنای مصداق لطظ اولی الأمر.. 80

گفتار پنجم: نقد نظریه‌ی المنار.. 86

اشکال اول: اولی الأمر چه کسانی هستند؟.. 86

اشکال دوم: تفسیر اولی الأمر از امام معصوم ناسازگار با سیاق آیه 86

اشکال سوم: عدم ذکر اسامی ائمهb در قرآن.. 88

فصل چهارم: نقد و بررسی دیدگاه المنار در مورد آیات ابلاغ و اکمال 89

گفتار اول: شأن نزول آیات.. 90

واقعه تاریخی شأن نزول آیات.. 90

شأن نزول آیه از زبان مفسران.. 93

الف: علی بن ابراهیم قمی.. 93

ب: محمد بن حسن طوسی.. 93

ج: ابونصر محمدبن مسعود عیاشی.. 94

د: ابن کثیر دمشقی.. 94

هـ: نظام الدین نیشابوری.. 95

و: واحدی نیشابوری.. 95

ز: ثعلبی.. 96

شأن نزول آیه از زبان محدثان.. 96

1-قصه غدیر از زبان زیدبن ارقم.. 96

2-قصه غدیر به روایت شهربن حوشب.. 97

3-احمد بن یحیی بلاذری و ماجرای غدیر.. 97

4- ابی سعید خدری و گزارش غدیر.. 98

5-شیخ صدوق و بازگویی حدیث غدیر به روایت ابن عباس.. 98

6-نسائی و خبر غدیر خم از سعدبن ابی وقاص.. 99

7- ابن اثیر و گزارش غدیر به روایت زهری.. 99

گفتار دوم: بررسی نظریه المنار در آیات ابلاغ و اکمال با تفاسیر شیعه 100

دیدگاه مفسران شیعه در مورد آیه ابلاغ و اکمال.. 101

گفتار سوم: مقایسه نظریه المنار با تفاسیر مهم عامه.. 104

دیدگاه فخررازی.. 105

دیدگاه رشیدرضا.. 106

گفتار چهارم: نظریه المنار در تفسیر آیات ابلاغ و اکمال.. 107

گفتار پنجم: نقد نظریه‌ی المنار.. 110

اشکال اول: تردید در اعتبار اخبار واقعه‌ی غدیر.. 110

اشکال دوم: عدم برداشت معنای اولی از مولی.. 111

اشکال سوم: نفی دلالت آیه‌ی ابلاغ بر امامت با استفاده از قاعده‌ی سیاق 114

اشکال چهارم: آغاز بحث امامت بعد از عصر رسالت.. 114

اشکال پنجم: احتجاج نجستن امام علیj از آیات ابلاغ و اکمال بر امامت خویش.. 115

نتیجه‌گیری.. 116

فهرست منابع و مآخذ.. 117

 مقدمه

ریاست و پیشوایی در معنای گسترده آن یکی از ضرورت‌های زندگی اجتماعی بشر است. از گزارش‌های تاریخی و مطالعه جوامع بشری در گذشته و حال به دست می‌آید که همواره در جوامع گوناگون بشری: بدوی و شهری، کوچک و بزرگ، سنتی و مدرن، ساده و پیچیده، فرد یا افرادی بوده‌اند که با عناوین و به شیوه‌های مختلف نقش امامت و رهبری را ایفا کرده‌اند. این واقعیت تاریخی گواه عینی سخن امام علیj است که فرمود: «مردم را از امیری نیکوکار یا تبهکار گریزی نیست»[1]

امامت و رهبری نه تنها به عنوان یک ضرورت و واقعیت عینی در تاریخ بشر مطرح بوده است، بلکه فیلسوفان و متفکران نیز از دیر زمان به آن توجه نموده و درباره این گونه ها، ویژگی ها، شیوه‌ها و آسیب‌های آن سخن گفته‌اند. تاریخ فلسفه سیاسی بهترین گواه بر این مدعاست.

اگر از منظر دین – به ویژه دین وحیانی – به مسئله امامت بنگریم، تاریخ امامت و رهبری را با تاریخ بشر برابر می‌یابیم، زیرا پیامبری نخستین جلوه امامت و رهبری دینی در حیات بشری است که تاریخ آن همزاد با تاریخ بشر است. در نخستین دوره که زندگی بشر روند ساده‌ای را می‌پیمود پیامبران الهی با بهره گیری از عقل صائب و الهام‌های قدسی در موارد لازم، جامعه بشری را رهبری می‌کردند، و پس از آن که زندگی بشر پیچیده‌تر شد این مهم براساس کتاب و شریعت آسمانی معین انجام گرفت.[2]

امامت معنای خاصّی نیز دارد و آن عبارت است از رهبری جامعه بشری به عنوان جانشینی پیامبر الهی. از روایات به دست می‌آید که همه پیامبران جانشینانی داشتند که پس از آنان رهبری امت آن پیامبر را بر عهده می‌گرفتند.[3] براساس این روایات، علی ابن ابی طالبj وصی و جانشین پیامبر اسلامk است.

امامت امت اسلامی به عنوان وصایت و جانشینی پیامبر اسلام را می‌توان معنای اَخص امامت نامید. متکلمان اسلامی آن را به رهبری عمومی مردم در امور دنیوی و دینی به عنوان جانشینی پیامبر تعریف کرده‌اند. مذهب اسلامی، به جز گروه‌هایی اندک شمار که دیری هم نپاییده‌اند، امامت به معنای یاد شده را از واجبات اسلامی دانسته‌اند. اگر چه در عقلی یا نقلی بودن آن اختلاف نظر دارند. این مطلب که امامت از واجبات و اصول اعتقادی است یا از واجبات فرعی و فقهی نیز مورد اختلاف است.

در مسأله امامت دو دیدگاه مشخص وجود دارد، دیدگاه اول از جمهور اهل سنت است که معتقدند پیامبرk هیچ کس را به عنوان جانشین خود معرفی نکرده است و امت پس از آن حضرت وظیفه داشتند جانشین آن حضرت و پیشوای خویش را برگزینند. دیدگاه دوم از شیعه امامیه است که امامت را براساس نصب و تعیین خداوند می‌دانند و بر این باورند که امامت در راستای نبوت و تعیین امام مانند پیامبر بر عهده خداوند است.

شیعه امامیه برای اثبات دیدگاه خویش دلیل‌های قطعی فراوانی از حکم عقل و کتاب و سنت در اختیار دارد که در منابع کلامی و تفسیری و حدیثی ارائه شده است.

حال، با توجه به مطالب مذکور و دقت در آن‌ها پیامبری که هدف وی تربیت امت است چنانکه قرآن کریم فرموده است: «وَیزَکیهِمْ وَیعَلِّمُهُمُ الْکتَابَ وَالْحِکمَةَ»و در سفرهای خویش هر چند کوتاه و جزئی از قرار دادن جانشین دریغ نمی کند و هیچ گروهی را که اعزام می‌دارد بدون سرپرست نمی گذارد و از آینده پس از خود آگاه است گواه بر آن، خبرهای غیبی است که محدثان بزرگ شیعه و اهل سنت در منابع حدیثی خویش آورده‌اند و از فتنه‌هایی که پس از وی بر آیین وی هجوم می‌آورد، واقف است چنانکه خود خبر داده است آیا در رابطه با خلافت و جانشینی خود که مهم‌ترین مسأله امت پس از او و هراس انگیزترین موضوع برای او است هیچ طرحی برای خلافت ندارد و هیچ کس را پس از خود تعیین نمی کند و همچنان بی تفاوت از کنار آن می‌گذرد؟!!!

و خدایی که این پیامبرk را مبعوث به رسالت فرموده است و او را این چنین می‌ستاید که:

«لَقَدْ جَاءکمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِکمْ عَزِیزٌ عَلَیهِ مَا عَنِتُّمْحَرِیصٌ عَلَیکم بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُوفٌ رَّحِیمٌ»[4] هیچ کس را که نگهبان رسالت و حافظ معارف و مخزن علوم و آگاه از جمیع تعالیم شریعت او باشد به عنوان جانشین قرار نداده است؟!!!

این مسأله‌ای است که عقل سلیم و وجدان بیدار آن را نمی پذیرد و ادّله قاطع از کتاب و سنت برخلاف آن است.

بر این اساس شیعه امامیه عقیده دارد که پیامبرk از جانب خداوند متعال امام و خلیفه پس از خود را معین کرده و این مسأله در قرآن کریم و سنت پیامبرk تبیین شده است.

در این تحقیق آیاتی چند که مسأله امامت و ویژگی‌های امامان در آن‌ها مطرح است مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

آیات مذکور از این قرار است:

1- آیه ولایت

2- آیه اولی الأمر

3- آیه تبلیغ

4- آیه کمال

فصل اول

کلیات و مفاهیم

گفتار اول: کلیات

الف) تعریف و تبیین موضوع

امامت پژوهی و مبحث ولایت در علم کلام جایگاه ویژه‌ای دارد. که گستره مباحث آن در دو جایگاه امامت عامه و خاصه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در امامت عامه مباحثی مانند تعریف امامت، ضرورت وجود رهبر در جامعه، صفات امام، چگونگی نصب امام، اطاعت از امام، جایگاه امام و ... که شامل تمام ائمه می‌شود مطرح می‌شوند که این مبحث بین شیعه و سنی نیز مورد اختلاف است. همچنین در امامت خاصه نیز که به مصادیق بر می‌گردد نیز مانند امامت عامه دو دیدگاه مشخص وجود دارد، دیدگاه اول از اهل سنت است که معتقدند پیامبرk هیچ کس را به عنوان جانشین خود معرفی نکرده است و امت پس از آن حضرتk وظیفه داشتند جانشین آن حضرتk و پیشوای خویش را برگزینند. دیدگاه دوم از شیعه امامیه است که امامت را براساس نصب و تعیین خداوند می‌دانند و براین باورند که امامت در راستای نبوت و تعیین امام مانند پیامبر بر عهده خداوند است. شیعه امامیه برای اثبات دیدگاه خویش دلیل‌های قطعی فراوانی از حکم کتاب، سنت و عقل دارد که نوشتار حاضر بررسی موضوع و اثبات امامت و زعامت و رهبری امام علیj به وسیله آیات ولایت، اولی الأمر، تبلیغ و اکمال و ... است که در تفسیر المنار رشید رضا به شکل دیگری تبیین و برداشت شده است.

در این تحقیق، در پی نظر المنار، دیدگاه چند تن از مفسران مشهور عامه نیز آورده شده است. نه از این منظر که مؤید نظر هم‌مسلک خویش بیان شود، بلکه به این جهت که اظهار و اثبات شود که نظرات عموم مفسران عامه به خصوص در مورد آیات الولایة و ولایت و امامت امیرالمؤمنینj و برداشت آنها از آیات، شبیه به هم بوده و پاسخ به یکی از آنها، بقیه را نیز پوشش می‌دهد و پاسخ‌ها بر اساس علم و عقل و منطق استور بوده و با اینکه بر اساس پایه این تحقیق که اثبات عقیده شیعه با استفاده از تفاسیر مهم علمای شیعه است، اما بی گمان در پاسخ و استدلال عقلی و منطقی از زبان هر کس حتی خصم باشد باید پذیرت و لجاجت و تعصب را کنار گذاشت.

از جمله دیدگاه عمومی اهل سنت در مورد خلافت و امامت بر آن است که امام از سه راه برگزیده می‌شود: انتخاب، انتصاب و وصایت. آنان خلافت خلفای چهارگانه را از طریق انتخاب می‌دانند، اما در اینکه چه کسانی حق دارند خلیفه را انتخاب کنند، رأی یکسانی ندارند؛ اعتقاد رایج میان اهل سنت آن بود که کسانی می‌توانند در انتخاب خلیفه شریک و سهیم باشند که صلاحیت نمایندگی از سوی جامعه و امت اسلامی را داشته باشند که اینان را «اهل حل و عقد» می‌نامند، اما باز در همین جهت این پرسش پیش آمد که افراد اهل حل و عقد چه تعداد هستند؟ اهل سنت جواب روشن و مرز تعریف‌شده‌ای از مفهوم و مصداق اهل حل و عقد و مبنای مشروعیت رأی آنان ارائه نمی‌دهند.

باری در نزد عموم اندیشمندان اهل سنت تا پایان قرن چهارم این ابهام و پرسش‌ها در ارتباط با موضوع خلافت و امامت وجود داشت، با این وصف مسئولیت امام را بعد از رسیدن به امامت در موارد ذیل یاد کرده‌اند:[5]

1. داوری در اختلافات و منازعات

2. هدایت و رهبری در جنگ

3. پاسداری و دفاع از دین

4. حفظ قلمرو جغرافیای اسلام

5. صدور حکم و مجازات خلافکاران

6. جهاد بر ضد کسانی که از قبول اسلام سر باز زده یا از حاکمیت نافرمانی کرده‌اند.

7. سازمنادهی و اداره‌ی مالیات و جمع‌آوری آن

8. پرداخت حقوق و دستمزد اداره‌کنندگان اموال و ثروت‌های عمومی(انفال)

9. نصب و عزل کارگزاران

10. تجهیز سپاهیان در حراست از مرزهای سرزمین‌های اسلامی.

معتقدات عمومی اهل سنت در موارد یاد شده خلاصه نمی‌شود. آنان معتقدند: خدای متعال سه مأموریت و مسئولیت به دوش رسول بزرگوار اسلامk قرار داده است:

1. رهبری و سرپرستی اداره‌ی امور زندگی روزمره‌ی جامعه‌ی اسلامی

2. هدایت و رهبری معنوی امت مسلمان

3. تشریع و تبیین و تفصیل قوانین و احکام دینی.

اهل سنت بر این عقیده‌اند که خلیفه و امام در زمان تصدی پست امامت و خلافت، دو وظیفه‌ی نخست را بر دوش دارد، ولی مسئولیت اخیر به جانشین پیامبر داده نشده است. جانشین وی حق ندارد تفسیر جدیدی از دین و مسائل آن ارائه دهد و او تنها می‌تواند عقاید موجود در نزد مسلمانان را پاسداری کند.

ب) پیشینه تحقیق

موضوع تحقیق در مورد مبحث اثبات ولایت و امامت امیرالمؤمنینj به طور کلی با توجه به اهمیت موضوع از سال‌های نخستین اسلام مطرح و مورد اختلاف متکلمین شیعه و سنی بوده است. و علمای تشیع برای دفاع از این اعتقاد مهم و اولیه از همان نخستین، کتاب‌ها و پاسخ‌ها و دلائل محکم و متقنی ارائه و تألیف نموده‌اند و از جمله مهم‌ترین دلائل و پاسخ‌ها با استناد به تعدادی از آیات قرآن که به نام آیات الولایه مشهور می‌باشند، ارائه شده است. به طوری که به خصوص در تفاسیر بزرگان از آیات مورد اشاره، به طور قطع و تعیین نتیجه تحقیقشان اثبات شأن نزول آیات در مورد امامت، رهبری و زعامت امیرالمؤمنینj می‌باشد و در میان مولفان بزرگان مانند تفسیر المیزان علامه طباطبایی به بعضی نظرات مولف المنار پاسخ داده شده است. اما به شکل مستقل و جداگانه تاکنون نقطه نظرات رشید رضا درباب امامت با استفاده از تفسیر آیات الولایه پرداخته نشده است. حال با توجه به اینکه آقای رشید رضا از علمای عصر اخیر اهل سنت بوده است و علمای تشیع هم زمان و بعد از وی زمانه زیادی نگذشته است. مشخص است که پرداختن به نظرات و نقد تفسیرش نیز تألیفات زیادی وجود ندارد و به طور پراکنده به صورت مقالات و پاسخ‌های متفرقه داده شده است.

ج) اهمیت موضوع

با توجه به جایگاه تفسیر المنار و نوع نظرات با قالب روشنفکری رشید رضا و اقبال عموم عامه و به خصوص جوانان اهل سنت به نوع نگارش که بیشتر از دیدگاه عقلی پرداخته شده است، لازم و ضروری است که به صورت علمی و منظم ابتدا به بررسی نظرات مولف پرداخته و سپس نقد و اثبات اعتقادات شیعه را درباب امامت براساس موضوع تحقیق ارائه نمود. زیرا با توجه به تاکیدی که ظاهر عموم اهل سنت بر قران داشته و آن را ملاک معرفی می‌کنند پس اثبات یکی از مهمترین اعتقادات یعنی بحث ولایت را با استفاده از آیات موضوع تحقیق به عنوان دلائل محکم و متقن لازم و ضروری می‌شمرد. این تحقیق سعی دارد که نظرات مولف المنار را در مورد آیات ولایت، اولی الأمر، اکمال و تبلیغ با تفسیر و دلائل عموماً مورد قبول اهل سنت پاسخ دهد.

د) ضرورت تحقیق

پس از بررسی اهمیت و پیشینه آن چه واضح است این است که مولفین و محققین و مفسرین بسیاری در عالم تشیع به اثبات نظریه نص امامت به صورت کلی و عمومی پرداخته و در تفسیر بزرگان نیز با استفاده از آیات قرآن مسئله اثبات شده است. اما اثبات ولایت و امامت امام علیj و نقد نظرات مفسرین بزرگ اهل سنت از جمله رشید رضا کار مشخص و منسجمی مشاهده نشده است و با توجه به نوع نگاه عقل گرایانه‌ای که رشید رضا در مباحث فکری خود داشته، شبهات زیاد و مغرضانه‌ای به امامت و ولایت امیرالمؤمنینj وارد نموده است و همواره کوشیده است تا با طرح شبهه در زمینه امامت، بنیادهای تشیع را در اذهان عموم به خصوص روشنفکران و جوانان سست جلوه داده و شیعیان را در باورهای خود به شک و شبهه و تردید وادارند و اذهان پیروان مذاهب اسلامی و دیگر جویندگان حقیقت را به مذهب ناب اهل بیت پیامبرk مخدوش سازند. براین اساس کاملا ضروری به نظر می‌رسد که در عرصه اثبات و دفاع از اعتقاد شیعه با تمسک به آیات قرآن و پاسخ گویی به شبهات به شکل علمی و منظم پرداخته شد.

هـ) اهداف تحقیق

ولایت از اساسی‌ترین ارکان دین اسلام می‌باشد که آئین بر آن بنا شده است. در میان مذاهب اسلامی تنها شیعه است که این اصل را از متن اسلام اخذ کرده و با پیروی از جانشینان رسول خداk دین خود را بر پایه صحیح بنیان نهاده است و همچنین با توجه به اعتقادی بودن اصل امامت از دیدگاه شیعه، لازم است تا اثبات مسأله و نشان دادن آن با استفاده از منابع مورد قبول همه مسلمانان که قرآن اصلی‌ترین آنها است پرداخته شود. لذا جهت ادای تکلیف، بیان حقایق و دفاع از مکتب اهل بیتb در مسأله امامت خاصه و اثبات افضلیت و امامت و رهبری امیرالمؤمنینj با استفاده از آیاتی که تحت نام آیات الولایه می‌باشند مورد نظر است و در این تحقیق خاصه به نظرات یکی از مفسرین اهل سنت به نام رشیدرضا و تفسیر المنار که در بیان شأن نزول و نتیجه تفسیر آیات مرتکب تعصبات و اشتباهات زیادی شده است پرداخته و پس از نقد و بررسی، از نظر علمی و کاربردی، آنها را رفع یا دفع می‌نمائیم و سپس حقانیت شیعه را در مورد اصل اساسی ولایت اثبات نمائیم و به فضل خداوند متعال و با استمداد از روح ملکوتی پیامبر اسلامk و ائمه اطهارb قدمی هر چند ناچیز در راه ارشاد و هدایت حق‌جویان و طالبان حقیقت و هدایت و اقناع مخالفین و منحرفین از صراط مستقیم بردارد.

و) سؤالات اصلی و فرعی

مشخص است که هر تحقیقی و تألیفی درصدد پاسخ به پرسش‌هایی است. لذا دانستن آن سؤالات پیش از پرداختن به پاسخ آنها به منزلهی نقشهی راه است و این امر اهمیت فراوانی دارد. بدین جهت مسئله‌ای که در این اثر درصدد آن هستیم در قالب سؤالات زیر پیگیری خواهد شد:

1. سؤال اصلی تحقیق

نظریه صاحب المنار در مورد آیات ولایت، اولی الأمر، ابلاغ و اکمال و نقد آن چیست؟

2. سؤالات فرعی تحقیق

1- نقد و بررسی و پاسخ نظرات رشید رضا در تفسیر المنار در مورد آیه ولایت، براساس تفاسیر شیعی چگونه و نتیجه‌ی آن چیست؟

2- نقد و بررسی و پاسخ نظرات رشید رضا در تفسیر المنار در مورد آیه اولی الأمر، براساس تفاسیر شیعی چگونه و نتیجه‌ی آن چیست؟

3- نقد و بررسی و پاسخ نظرات رشید رضا در تفسیر المنار در مورد آیات ابلاغ و اکمال، براساس تفاسیر شیعی چگونه و نتیجه‌ی آن چیست؟

[1]- نهج البلاغه، خطبه 40

[2]- (بقره، آیه 213) ر. ک: المیزان، ج 2، ص 124- 128

[3]- مناقب خوارزمی، فصل هفتم، حدیث 74؛ مناقب این مغازلی، ص 201، حدیث 238، کفایه الطالب، ص 262؛ قادتنا کیف نعرفهم، ج2، ص 17-23.

[4]- التوبه: آیه 128

[5] ) شرح العقائد النسفیه، ص 10.


مبلغ واقعی 50,040 تومان    27% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 36,529 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳۰ دی ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 222

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب