تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 1067
 • بازدید دیروز : 4294
 • بازدید کل : 996867

یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته ...


یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته ...

چکیده

 در این رساله ابتدا مروری بر نظریه ی انتشار امواج الکترومغناطیسی در موجبر های الکترومغناطیسی و کاربردهای آن خواهیم داشت و پیرو آن مفاهیمی همچون تفکیک مد ها و یا جفت شدگی مد ها مورد تجزیه و تحلیلی قرار خواهند گرفت. سپس به وجود امواج آهسته در برخی از پیکربندی ها خواهیم پرداخت و آنها را در چند موجبر با سطح مقاطع مستطیلی و دایروی بررسی خواهیم نمود. در ادامه آنالیز ریاضی حاکم بر سیستمهایی با تقارن استوانه ای متشکل از دی الکتریک های دولپه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند. الگوی ریاضی مطروحه را در موجبراستوانه ای فلزی با حضور یک میله ی دی الکتریک دولپه ای بکار خواهیم برد و معادلات پاشندگی امواج را در این پیکربندیِ جدید مورد بررسی قرار میدهیم. عوامل موثر در الگوهای پاشندگی همچون گذردهی الکتریکی ، شعاع ناحیه ی دی الکتریک ، و شعاع فلز مورد بررسی قرار خواهند گرفت.در نهایت اثبات خواهیم نمود این پیکربندی جدید میتواند در تولید امواج آهسته تر نسبت به وضعیت های مشابه ، بهتر عمل نماید.

 Abstract

  In this thesis an overview of theelectromagnetictheory ofpropagation of electromagnetic wavesinwaveguidesand its applicationswill be presented and follow theconcepts such asseparationorcouplingmodeswill beanalyzed.Thepresence ofslow wavesinsomeconfigurationswill be discussedand it will be investigated them insome waveguideswithrectangular andcircular cross sections.Follow it, the mathematical analysisof the systems with cylindricalsymmetry consisting oflong rod dicot-dielectric areanalyzed. We will apply the mathematicalmodelproposedina cylindricalmetallicwaveguidelong rod dicot-dielectric anddispersionequations forwaves will be investigated in thenew configuration.The effective factors ondispersionpatternssuch as electricalpermittivity, dielectricregionradius, and theradius ofthe metalwill bereviewed. Finally, we will prove thatthenew configuration canproduce the slower waves in compare with similar cases .

 فهرست مطالب

 عنوان صفحه

1فصل اول1

1-1مقدمه ..1

1-2 معادلات حاکمه موج..3

1-3 موجبر مستطیلی با محیط خلاء..3

1-4 میدان الکتریکی عرضی در موجبر مستطیلی و بررسی امواج آهسته...7

1-5 میدان مغناطیسی عرضی در موجبر مستطیلی...11

1-6 موجبرهای قطعه ی دی الکتریک...13

1-7 سیتم مختصات استوانه ای...16

1-8 مدهای میدان الکتریکی عرضی در مختصات استوانه ای................................................................20

1-9 استوانه ی دی الکتریک..............................................................................................................................22

1-9-1 مدهای HEM برای ................................................................................................................23

1-9-2 مدهای HEM برای ...............................................................................................................24

2 فصل دوم.................................................................................................................26

2-1 بررسی مبانی کوپل شدگی...........................................................................................................................26

2-2 مثالی از جفت شدگی....................................................................................................................................29

2-3 موجبر دی الکتریک با سطح مقطع برش داده شده...............................................................................30

2-4 آنالیز موجبر دایروی برش داده شده...........................................................................................................31

3 فصل سوم...........................................................................................................39

3-1 موجبر استوانه ای فلزی متشکل از میله ی دی الکتریک دو لپه ای ................................................39

3-2آنالیز موجبر استوانه ای فلزی متشکل از میله ی دی الکتریک دو لپه ای.............................................40

3-3 بدست آوردن رابطه ی پاشندگی...................................................................................................................47

4 فصل چهارم..........................................................................................................50

نتایج بدست آمده و مقایسه ی نمودراها............................................................................................................50

مرور و نتیجه گیری..................................................................................................................................................56

توسعه ی کار..............................................................................................................................................................57

پیوست.......................................................................................................................................................................58

منابع و مراجع............................................................................................................................................................60

 فهرست شکل­ها

عنوان صفحه

شکل(1-1) ساختارهای مختلف موجبرها..........................................................................................................1

شکل(2-1) سیستم مختصات مستطیلی و بردارهای یکه ی آن...................................................................3

شکل(3-1) موجبر مستطیلی که در جهت محورz کشیده شده است..........................................................7

شکل(4-1) مدل بازتاب مد ....................................................................................................................10

شکل(5-1) موجبر دی الکتریک مستطیلی.......................................................................................................13

شکل(6-1) موجبر استوانه ای با سطح مقطع دایروی.....................................................................................16

شکل(7-1) پیکربندی های میدان مدهای و/یا در یک موجبر دایروی..........................22

شکل(8-1) هندسه ی موجبر دی الکتریک دایروی........................................................................................23

شکل(1-2) موجبرهای دی الکتریک با سطح مقطع برش داده شده...........................................................31

شکل(2-2الف) گراف های پاشندگی در یک موجبر دی الکتریک استوانه ای برش خورده....................37

شکل(2-2ب) گراف های پاشندگی در یک موجبر دی الکتریک استوانه ای برش خورده......................38

شکل(1-3) موجبر استوانه ای فلزی با میله ی دی الکتریک دو لپه ای......................................................39

شکل (2-3الف) شعاع های انحنای موجبر استوانه ای فلزی با میله ی دی الکتریک دولپه ای...............41

شکل(2-3ب) زاویه ی بحرانی موجبر استوانه ای فلزی با میله ی دی الکتریک دولپه ای........................41

شکل(1-4) نمودار موجبر استوانه ای فلزی با میله ی دی الکتریک دو لپه ای که حجم دی الکتریک

بالاتر، بیشتر است.......................................................................................................................................................51

شکل(2-4) نمودار موجبر استوانه ای فلزی با میله ی دی الکتریک یکسان...............................................52

شکل(3-4) نمودار موجبر استوانه ای فلزی با میله ی دی الکتریک دو لپه ای که حجم دی الکتریک

بالاتر، کمتر است.........................................................................................................................................................53

شکل(4-4) نمودار موجبر استوانه ای فلزی با میله ی دی الکتریک دو لپه ای که شعاع آن افزایش یافته است...............................................................................................................................................................................54

شکل (5-4) مقایسه ی عددی نمودارها.................................................................................................................55

 1 فصل اول

1-1 مقدمه

موجبر[1] یا هادی موج ساختاری است که امواجی چون امواج الکترومغناطیسی و امواج صوتی را هدایت می کند{1}و به طور موثر برای انتقال توان الکترو مغناطیسی از یک نقطه به نقطه ی دیگر در فضا مورد استفاده قرار می گیرد.برای هر نوع موج انواع گوناگونی هادی موج وجود دارد. موجبرها در شکل هندسی تفاوت دارند که می توانند انرژی را در یک بعد محدود کنند . موجبرهای مختلف برای فرکانس های مختلف مورد نیاز است{3-2} بعضی از ساختارهای رایج موجبر در شکل زیر نشان داده شده است(شکل1-1) ، که به ترتیب از چپ به راست شامل یک کابل هم محور، دو خط سیم ، خطوط انتقال میکرو باریکه ، موجبرهای رسانای تو خالی و فیبرهای نوری هستند.{2} .

شکل (1-1) .ساختارهای مختلف موجبرها {2}

 در عمل انتخاب ساختار بستگی به باند فرکانس عامل ، مقدار توان برای انتقال دادن ، مقدار تلفات انتقال که می توان عمل کرد ، دارد{2}.

کابل های هم محور به طور وسیعی برای اتصال مؤلفه های RF استفاده می شود . در عمل عملکرد آنها برای فرکانس های زیر 3 گیگاهرتز است. در این نوع موجبر ها تلفات انتقال به علت گرم شدن رساناهای محورها و دی الکتریک بین رساناها زیاد است {2}.خطوط دو سیم به علت اینکه غلاف[2] ندارند و تابش می کنند در فرکانس های میکرو ویو استفاده نمی شوند .یک مورد استفاده آنها در اتصال آنتن های خانگی به دستگاه های تلویزیون است .خطوط انتقال میکرو باریکه به طور گسترده در مدارهای یک پارچه میکرو ویو استفاده می شود.موجبرهای مستطیلی[3] معمولا برای انتقال مقادیر زیادی از توان میکرو ویو در فرکانس های بالاتر از 3 گیگاهرتز استفاده می شود .برای مثال در 5 گیگا هرتز ،توان انتقال داده شده ممکن است 1 مگا وات و افت قدرت موج فقط باشد{4-2}.

فیبر های نوری در فرکانسهای فرو سرخ و مرئی عمل می کند ، در واقع پهنای باند خیلی زیادی دارند.اتلاف در آنها خیلی کم است ، به طور نمونه . توان انتقال داده شده در حد میلی وات است{2} .

موجبر های با سطح مقطع دایروی[4] نسبت به موجبر هایی با سطح مقطع مستطیلی اتلاف انتشار کمتری دارند{5}. موضوع انتشار امواج الکترومغناطیس در موجبر های استوانه ای به دلیل استفاده از آن در صنایع مخابراتی و اطلاع رسانی ، مورد علاقه ی مهندسان و محققان فراوانی بوده است{9-6}.پیکربندی های مختلف برای موجبرهایی از این دسته وجود دارند که بسته به کاربرد آنها مورد استفاده قرار میگیرند{12-10}. ازجمله ی این پیکربندی ها میتوان به استفاده از آنها به عنوان آنتن نیز اشاره نمود {15-13}.آنتنها ی دی الکتریک به دلایل مختلف از جمله قابلیت هدایت بدون اتلافشان مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته شده است و بررسی معادلات حاکمه ی بر آنها موضوع جدیدی است که دهه های اخیر محققان به آن پرداخته اند{17-16} . آقای Soon-ChulYang و همکارانشان در مقاله ای در سال 1995 در ژورنال APPLIEDOPTICS در شماره ی Vol.34,No.33 پیکربندی ای که در آن از موجبر دی الکتریک برش خورده به عنوان موجبر استفاده نموده اند ، بحث کرده اند{18}.

این رساله در چهار فصل ارائه می گردد، بدین ترتیب که :

در فصل اول به بررسی موجبرهای مستطیلی ، معادلات پاشندگی ، انتشار امواج الکتریکی و مغناطیسی عرضی در آنها و همچنین تولید امواج آهسته می پردازیم . سپس در فصل دوم مبانی کوپل شدگی[5] و موجبری را که استوانه ی دی الکتریک برش داده شده است را بررسی می کنیم . در فصل سوم موجبری را آنالیز می کنیم که استوانه ای فلزی متشکل از یک میله ی دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته[6] است . در فصل چهارم گراف های پاشندگی این موجبر را در حالت های مختلف رسم میکنیم.

1-2 معادلات حاکمه موج :

همان طور که میدانیم،معادلات کلی حاکمه موج که برای همه ی موجبرها صدق می کنند به صورت زیر بیان می شوند{19-22} :

(الف 1-1):

(ب 1-1) :

 حال اگر محیطی داشته باشیم که فاقد چشمه باشد آنگاه می توانیم بگوییم که :

و اگر محیط ما بدون اتلاف باشد آنگاه می توانیم بگوییم که :

 پس با توجه به این توضیحات موجبرهای مختلف را بررسی می کنیم و آ نها را به گونه ای در نظر می گیریم که فاقد چشمه و بدون اتلاف باشند{22-19}.

1-3
موجبر مستطیلی با محیط خلأ :

شکل 2-1 سیستم مختصات مستطیلی و بردارهای یکه ی آن

شکل (1-1) سیستم مختصات مستطیلی و بردارهای یکه ی آن را نشان می دهد{19}.در این گونه موجبر ها معادلات موج حاکمه عبارتند از{19} :

(الف 2-1) :

 (ب 2-1) :

  بردار انتشار موج می باشد{19}.

در سیستم مختصات مستطیلی معادلات برداری می تواند به سه معادله موج اسکالر (هلمهولتز[7]) کاهش یابد. از آنجا که معادلات (الف 1-2 )و (ب 1-2 ) فرم مشابهی دارند می توانیم جواب را برای یکی از معادلات بدست آوریم و برای دیگر معادله با تغییر E با H یا H با E جواب را بدست آوریم . با امتحان کردن جواب برای میدان الکتریکی شروع می کنیم {19}.

در مختصات مستطیلی جواب عمومی برای E می تواند به این صورت نوشته شود :

(3-1) :

مختصات مستطیلی هستند که در شکل ( 1-1) نشان داده شده است . با قرار دادن رابطه ی (3-1) در (الف 2-1 ) می توانیم بنویسیم که :

(4-1 ) :

(4-1 الف ):

(4-1 ب ) :

(4-1 پ ):

لازم به ذکر است که :

(5-1):

معادلات (4-1 الف) تا (4-1پ) همگی فرم مشابهی دارند کافی است تا جواب را برای یکی از آنها بدست آوریم . در ابتدا جواب معادله ی (4-1 الف ) را بدست می آوریم .

(6-1) :

با استفاده از روش جدا سازی متغیرها فرض می کنیم که جواب می تواند به این فرم نوشته شود :

(7-1) :

با جایگذاری رابطه ی (7-1) در (6-1) می توانیم رابطه ی زیر را بنویسیم :

(8-1) :

از آن جایی که ) ، وهرکدام تابع یک متغیر هستند ، می توانیم مشتق های جزئی رابطه ی بالا را با مشتق های معمولی جایگزین کنیم{25} . با انجام دادن این کار و تقسیم هر عبارت بر می توانیم به این صورت بنویسیم :

(9-1):

هرکدام از این سه عبارت یک تابعی است بر حسب یک متغیر غیر وابسته ی یکتا ، بنابراین فقط اگر هر باشد{25} . عبارت یک ثابت باشد جمع سه عبارت می تواند برابر

(10-1 الف ) :

(10-1 ب) :

(10-1 پ ) :

لازم به ذکر است که :

(11-1):

 معادله (11-1) اشاره به معادله قیدی دارد. بعلاوه به عنوان ثابت ها ( اعداد ) موج [8]به ترتیب در جهت های هستند که با استفاده از شرایط مرزی مشخص می شوند {19} .

جواب برای هر کدام از معادلات (10-1 الف ) تا (10-1 پ ) می تواند فرم های متفاوتی بگیرد . بعضی نمونهجواب های مقداری عبارت خواهند بود از :
(12-1 الف ) :

یا می توانیم به این صورت نیز بنویسیم :

(12-1 ب ):

و در راستای نیز دو دسته جواب به صورت زیر داریم :

(13-1 الف ) :

(13-1 ب ) :

در راستای هم به همان ترتیبی که گفته شد دو دسته جواب داریم:

(14-1 الف ):

(14-1 ب ) :

بطور کلی جواب های (12-1 الف )،(13-1 الف)و (14-1 الف ) که بر حسب توابع نمایی مختلط است بیانگر امواج در حال حرکت [9]و جواب های ( 12-1 ب )، (13-1 ب )و (14-1 ب ) بیانگر امواج ایستا[10] هستند {24} .

جواب برای تابع اسکالر رابطه ی (7-1) از ضرب بدست می آید . بعنوان مثال برای موجبری که در جهت های محدود است ، اما در جهت کشیده شد ه است ، همان طور که در شکل صفحه ی بعد نشان داده شده است ؛می توانیم بنویسیم که {19}:

(15-1 ):

  (شکل 3-1 ) : موجبر مستطیلی که در جهت z کشیده شده است.{19}.

از آن جا که این موجبر در جهت های محدود است با امواج ایستا باید نمایش داده شود و چون در جهت محدود نیست و کشیده شده است با امواج در حال حرکت نمایش داده می شود {19}.

در رابطه ی(15-1) متغیر زمانی نمایش دهنده ی موجی است که در جهت در حال حرکت است و متغیر زمانی بیانگر موجی است که در جهت حرکت می کند{19}.

1-4 میدان الکتریکی عرضی و بررسی امواج آهسته :

اگر تابع را مؤلفه تابع پتانسیل برداری در نظر بگیریم ، میدان های الکتریکی و مغناطیسی دستگاه معادلات زیر را ارضا می کنند :

(16-1):

همچنین تابع در رابطه ی صدق می کند که می توان آن را به این صورت نوشت :

جواب هایی که برای این معادله بدست می آید همانند قسمت قبل می باشد . در این جا هم موجبری را در نظر می گیریم که در جهت های محدود شده است اما در جهت نامتناهی است. بنابراین برای داریم :

(17-1) :

برای سادگی ، فقط امواجی را که در جهت حرکت می کنند را در نظر می گیریم بنابراین دومین تابع نمایی وجود نخواهد داشت و است.

با این تفاسیر برای امواجی که در جهت حرکت می کنند داریم{19} :

(18-1 ) :

با جایگذاری رابطه )18-1) در رابطه ( 16-1) و به کار بردن شرایط مرزی مناسب ثابت های ، ، ، ، ، ، بدست می آیند .

در ساختار موجبر شکل (2-1) برای به کار بردن شرایط مرزی مهم و مناسب احتیاج به مؤلفه های مماسی میدان الکتریکی که بر روی دیواره موجبر صفر می شود ، است . بنابراین در کل ، برای دیواره های کف و بالا داریم :

(19-1) :

(20-1):

و بر روی دیواره های چپ و راست داریم :

(21-1) :

(22-1) :

برای مدهای ، است و شرایط مرزی (20-1) و (22-1) خود به خود ارضا می شوند و همچنین شرایط مشابهی همانند روابط (19-1) و (21-1) ارائه می دهند .

با جایگذاری رابطه ی (18-1) در (16-1) می توانیم مؤلفه میدان الکتریکی را این گونه بنویسیم :

(23-1) :

با بکار بردن شرط مرزی (19-1) بر روی کف دیواره :

(24-1) :

تنها راه برای اینکه رابطه ی بالا ارضا شود و جواب بدیهی بدست نیاید این خواهد بود که باشد .

اکنون با به کار بردن شرط مرزی (19-1) بالای دیواره می توانیم بنویسیم که :

(25-1) :

 برای جواب های غیر بدیهی ،رابطه ی (25-1) فقط می تواند این شرط را ارضا کند که {26و19}:

(26-1) : n= 0,1,2,…

به روش مشابه می توانیم نشان دهیم که :

(27-1) :

در نتیجه خواهیم داشت :

(28-1) :

در رابطه ی (28-1) ، m=n=0 مستثنی است زیرا در این صورت یک ثابت خواهد شد و با توجه به روابط (16-1) همه ی مولفه های حذف خواهند شد ، که این یک جواب بدیهی است .از آن جایی که ترکیب بی نهایت وجود دارد، بنابراین تعداد بی شماری از مدهای را داریم . در شکل (4-1) انتشار مد به تصویر کشیده شده است{2}.

شکل 4-1. مدل بازتاب مد {2}.

 و اعداد موج مدها به ترتیب در جهت های هستند که به عدد موج در جهت وابسته اند و نیز به محیط بی کران () بستگی دارد.

بطور خلاصه ، عبارت های مناسب برای مدهای با توجه به روابط (16-1)و (28-1) عبارت خواهند بود از :

(29-1) :

(30-1):

(31-1) :

(32-1) :

(33-1) :

(34-1) :

(35-1) :

ثابت وقتی برای است که باشد و اشاره به عدد موج قطع دارد. بنابراین می توانیم بنویسیم:

(36-1):

در رابطه ی بالا فرکانس قطع یک مد را نمایش می دهد.مدهایی که فرکانس قطع [11]یکسانی داشته باشند نامیده میشوند{27و19}.

برای مشخص کردن مفهوم فرکانس قطع مقادیر را بررسی می کنیم{19} :

(37-1 الف ) :

(37-1 ب ) :

(37-1 پ ) :

waveguide[1]

[2]shield

[3]rectangular waveguide

[4]Circular cross section

[5]coupling

[6]Slow Waves

[7]Helmholtez

[8]Wave numbers

[9]Traveling waves

[10]Standing waves

[11]Cutoff frequency

[12]degenerate


مبلغ واقعی 53,280 تومان    26% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 39,427 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۴ بهمن ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 230

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

 • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز ....
 • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
 • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
 • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
 • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب