تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1063
  • بازدید دیروز : 4294
  • بازدید کل : 996863

رشد نانوذرات مغزپوست CdTe/CdS در محیط آبی به منظور بهبود بازدهی کوانتومی نورتابی ...


رشد نانوذرات مغزپوست CdTe/CdS در محیط آبی به منظور بهبود بازدهی کوانتومی نورتابی ...

 چکیده

 در این پژوهش به بررسی روش رشد آبی نانو کریستال های CdTeو تاثیر رشد پوسته CdSبر روی بازدهی کوانتومی نورتابی و بررسی خواص اپتیکی این نانوذرات پرداخته می شود. در ابتدا با معرفی نانو کریستال های نیمه رسانا و خواص ویژه ناشی از محدودیت های کوانتومی در آن ها، روش های کلی مورد استفاده در سنتز این نانوساختارها و همچنین برخی از کاربردهای آن ها توضیح داده می شود. در ادامه مروری برتحقیقات انجام شده در این زمینه انجام می گیرد. در بخش کارهای عملی در ابتدا به تهیه نانوذرات CdTeدر حضور عامل پوششی تیوگلیکولیک اسید برای کنترل اندازه این نانوبلورها پرداخته می شود. در تمام آزمایش ها تلاش شد تا شرایط دستیابی به بالاترین بازدهی کوانتومی نورتابی برای این نانوکریستال ها به دست آید. نتایج نشان داد که بازدهی کوانتومی آن ها در زمان های طولانی حرارت دهی از مرتبه 20 ساعت به بیش از 40% می رسد. در این بازه حرارت دهی، اندازه ذرات در محدوده nm45/3-78/2 تغییر می کرد. در نهایت رشد نانوساختارهای هسته-پوسته CdTe/CdSبه منظور تشکیل یک پوسته غیر آلی بر سطح نانوکریستال های CdTeتهیه شده در زمان های حرارت دهی متفاوت با استفاده از ماده تیواستامید(C2H5NS) به عنوان ماده حساس به حرارت و به عنوان منبع S به همراه کادمیوم سولفات برای تشکیل پوسته استفاده شد. تیواستامید تحت حرارت به آهستگی تجزیه و با CdCl2منجر به تشکیل پوسته CdSبر سطح نانوذرات می گردید. ضخامت پوسته نیز با کنترل زمان حرارت دهی در حین واکنش کنترل می شد. بازدهی کوانتومی نورتابی ذرات در این قسمت به بیش از 60% رسید.

 واژگان کلیدی: کادمیوم تلوراید، کادمیوم سولفاید، رشد آبی، هسته، پوست

 فهرست مطالب

عنوان ... صفحه

 فصل اول1

1-1 مقدمه2

1-2 مواد نیمه رسانا2

1-2-1 خواص مواد نیمه رسانا3

1-3 فوتولومینسانس8

1-3-1 انواع فوتولومینسانس10

1-4 اکسیتون11

1-4-1 انواع اکسیتون12

1-5 واهلش14

1-5-1 واهلش تابشی15

1-5-1-1 تابش لبه نواری16

1-5-1-2 تابش از نقص های شبکه16

1-5-1-3 تابش از فعال سازها17

1-5-1-4 واهلش غیر تابشی18

1-6 سیستم های با ابعاد کم20

1-6-1 نقاط کوانتومی22

1-6-2 اثر محدودیت کوانتومی23

1-6-3 مدل ذره در جعبه24

1-7 ساختارهای مغز-پوست27

1-7-1 انواع ساختارهای مغز-پوست30

1-8 انواع روش های ساخت32

1-8-1 روش های فیزیکی33

1-8-2 روش های شیمیایی34

1-8-3 رشد نانوبلورهای نورتاب به روش آلی-فلزی36

1-8-4 رشد نانوبلورهای نورتاب در محلول آبی39

1-9 سنتز ساختارهای مغز پوست40

1-10 آنالیز و بازدهی فوتولومینسانس (PL)42

1-11 کاربردهای نانوبلورهای نورتاب45

فصل دوم49

2-1 مقدمه50

2-2 رشد نقاط کوانتومیCdTe51

2-3 رشد نقاط کوانتومیCdTe/CdS59

فصل سوم83

3-1 مقدمه84

3-2 مکانیزم واکنش رشد نانوبلورهای CdTe85

3-3 رشد نانوبلورهای CdTe در محیط آبی88

3-3-1 اصول کلی برای آماده سازی نمونه ها88

3-3-2 آماده سازی محلول NaHTe88

3-3-3 آماده سازی محلول شامل پیش ماده کادمیوم89

3-3-4 هسته زایی و رشد نانوبلورهای CdTe90

3-4 نتایج و بحث92

3-4-1 تعیین خواص اپتیکی CdTe92

3-4-2 تعیین خواص ساختاری نانوبلورهای CdTe 99

فصل چهارم105

4-1 مقدمه106

4-2مکانیزم واکنش107

4-3 انتقال از نوع اول به نوع دوم109

4-4 مراحل انجام آزمایش110

4-5 محاسبه حداکثر ضخامت پوسته110

4-6 بررسی خواص اپتیکی و ساختاری نانوبلورهای هسته-پوسته CdTe/CdS113

4-6-1 تشکیل پوسته CdS بر روی هسته CdTe2113

4-6-2 تشکیل پوسته CdS بر روی هسته CdTe4116

4-6-3 تشکیل پوسته CdS بر روی هسته CdTe6119

4-6-4 تشکیل پوسته CdS بر روی هسته CdTe8122

4-6-5 تشکیل پوسته CdS بر روی هسته CdTe10125

4-7 آنالیز XRD128

4-8 نتیجه گیری129

پیشنهادات130

پیوست: مروری بر چند پتنت131

4-5 مراجع و منابع134

 فهرست جداول

 جدول 1-1: انواع لومینسانس9

جدول 2-1:خلاصه ای از نتایج مربوط به نانوبلورهای CdTe، CdTe/CdS و CdTe/CdS/CdZnS78

جدول 3-1: مشخصات شدت نورتابی، لبه جذب، طول موج گسیل، اندازه ذرات و شکاف انرژی نانوبلورهای CdTe و تاثیر زمان حرارت دهی بر آن ها97

جدول 4-1:مکان پیک نورتابی و بازدهی کوانتومی نورتابی نمونه های (الف) CdTe2/CdS، (ب) نمونه های مرجع116

جدول 4-2:مکان پیک نورتابی و بازدهی کوانتومی نورتابی نمونه های (الف) CdTe4/CdS، (ب) نمونه های مرجع 119

جدول 4-3: مکان پیک نورتابی و بازدهی کوانتومی نورتابی نمونه های (الف) CdTe6/CdS، (ب) نمونه های مرجع122

جدول 4-4: مکان پیک نورتابی و بازدهی کوانتومی نورتابی نمونه های (الف) CdTe8/CdS، (ب) نمونه های مرجع125

جدول 4-4: مکان پیک نورتابی و بازدهی کوانتومی نورتابی نمونه های (الف) CdTe10/CdS، (ب) نمونه های مرجع127

  فهرست تصاویر

 شکل1-1: شکاف انرژی مواد رسانا، عایق، نیمه رسانا4

شکل1-2: شکاف نواری مستقیم و غیر مستقیم در نیمه رساناها6

شکل 1-3: طرحی از تشکیل اکسیتون در اثر تابش11

شکل1-4: اکسیتون فرنکل و ونیر-مات12

شکل1-5: (الف) اتم پوزیترونیوم، (ب) طرحی از تشکیل اکسیتون ونیر-مات13

شکل1-6: (الف) تابش لبه نواری، (ب) تابش نزدیک لبه نواری،(ج) تابش از نقص ها یا فعال ساز ها15

شکل 1-7: بازترکیب اوژه20

شکل1-8: کاهش ابعاد ماده توده ای از یک، دو و سه بعد و تشکیل چا های کوانتومی، نانو سیم ها و نقاط کوانتومی21

شکل 1-9: اثر محدودیت کوانتومی در نیمه رساناها25

شکل1-10: انرژی های به دست آمده برای الکترون در جعبه با اندازه های متفاوت26

شکل1-11: واکنش نقاط کوانتومی با اجزای محلول29

شکل 1-12: تشکیل پوسته CdS بر روی هسته CdTe30

شکل1-13: مکان شکاف انرژی دسته ازعناصر نیمه رسانای توده ای31

شکل 1-14: انواع ساختارهای مغز-پوست32

شکل 1-15: طرحی از سنتز نانوبلورهای CdSe به روش آلی-فلزی38

شکل 1-16: طرحی از سنتز آبی نابلورهای CdTe38

شکل 1-17: مقایسه بین نقاط کوانتومی و رودامین از طریق (الف) نمودار Pl، (ب) نمودار جذب44

شکل 1-18: (الف) طرحی از LEDبر پایه نقاط کوانتومی، (ب) طرحی از سلول خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی، (ج) تصویر برداری از بافت توسط نقاط کوانتومی تزریق شده48

شکل 2-1: ساختار مولکولی (الف) TP، (ب) GSH و (ج) TGA55

شکل 2-2: (الف) نمودار جذب و (ب) فلورسانس نانو ذرات CdTeپوشیده شده با TP56

شکل 2-3: (الف) نمودار جذب و (ب) فلورسانس نانو ذرات CdTe پوشیده شده باTGA57

شکل 2-4: (الف) نمودار جذب و (ب) فلورسانس نانو ذرات CdTe پوشیده شده با GSH57

شکل 2-5: طیف نورتابی نانوبلورهای CdTeبا عامل پوششی (الف)TGA (ب) Cystiamine(ج) GSH61

شکل 2-6: XRDاز نانوبلورها CdTeپوشیده شده با TGA(الف) قبل ، (ب) بعد از تحت تابش قرار گرفتن61

شکل 2-7: طیف جذب و نورتابینانوبلورها CdTe پوشیده شده با عامل پوششی TGA62

شکل 2-8: (الف) طیف جذب، (ب) طیف نورتابی مربوط به نمونه های CdTe/CdS در زمان های مختلف حرارت دهی62

شکل 2-9: طیف جذب و نورتابی مربوط به نقاط کوانتومی CdTeو CdTeتحت تابش64

شکل 2-10: طیف جذب و نورتابی مربوط به نقاط کوانتومی CdTe/CdSتهیه شده در دمای cº10065

شکل 2-11: وابستگی آهنگ رشد واکنش به نسبت تیوره و کادمیوم در نانو ذرات CdTe/CdS65

شکل 2-12: طیف نورتابی مربوط به نقاط کوانتومی CdTe/CdSبا GSHبه عنوان عامل پوششی و TAAبه عنوان منبع سولفور برای دو اندازه هسته CdTeبا طول موج های (الف)nm495 و (ب) nm52067

شکل 2-13: (الف)طیف جذب و(ب) طیف نورتابی مربوط به نقاط کوانتومی CdTe/CdSبا TPبه عنوان عامل پوششی و TAAبه عنوان منبع سولفور67

شکل 2-14: (الف)طیف جذب و(ب) طیف نورتابی مربوط به نقاط کوانتومی CdTe/CdSبا GSHبه عنوان عامل پوششی و منبع سولفور68

شکل 2-15: (الف)طیف جذب، (ب)طیف نورتابی نقاط کوانتومی CdTe/CdS با نسبت های مختلف70

تصویر 2-16: تغییر پهنا در نصف ماکزیمم و پیک انتشار با تغییر در نسبت CdTe/CdS70

شکل 2-17: XRDمربوط به (الف)دانه هایCdTe (ب) هسته CdTeو (ج)ساختار هسته-پوسته CdTe/CdS72

شکل 2-18: تصویر TEMاز نقاط کوانتومی (الف) CdTe(ب) CdTe/CdSپس از h3 حرارت دهی در دمای cº9073

شکل 2-19: طیف مربوط به پراکندگی اندازه نانوبلورها (الف)CdTeو (ب)CdTe/CdSپس از h3 حرارت دهی در دمای cº9073

شکل 2-20: طیف جذب و نورتابی مربط به دانه CdTe و هسته CdTe74

شکل 2-21: طیف جذب و نورتابی مربط ساختار هسته/پوسته تک و پنج لایه75

شکل 2-22: (الف)طیف جذب و (ب)نورتابی مربط به نانو ذرات CdTe/CdS با لایه های متفاوت بین7-076

شکل 2-23: نسبت بازدهی کوانتومی و طول موج مربوط به پیک PL با تعداد لایه های پوسته76

شکل 2-24: طیف جذب و نورتابی مربوط به ساختار هسته و هسته/پوسته های نمونه های 1-379

شکل 2-25: طیف جذب و نورتابی مربوط به ساختار هسته و هسته/پوسته های نمونه های 4-680

شکل 2-26: TEMاز نمونه های(الف) CdTe،(ب) CdTe/CdSو (ج)CdTe/CdS/ZnS).81

شکل 2-27: TEMاز نمونه های(الف) CdTe،(ب) CdTe/ZnS82

شکل 3-1: طرحی از پیوند مولکول TGAدر نقاط کوانتومی CdTe.87

شکل 3-2: مراحل آماده سازی محلول NaHTeدر دمای اتاق89

شکل 3-3: اکسیژن زدایی محلول حاوی کمپلکس Cd-TGA90

شکل 3-4: مراحل تشکیل هسته CdTe را در حمام روغن cº100.91

شکل 3-5: تحول طیف جذب نانوبلورهای CdTeدرحین فرآیند حرارت دهی92

شکل 3-6: نمودار تغییر اندازه و تغییر شکاف انرژی نانو بلورهای CdTeنسبت به زمان حرارت دهی93

شکل 3-7: تحول طیف نورتابی نانوبلورهای CdTe با گذشت زمان حرارت دهی95

شکل 3-8: تغییرات شدت پیک نورتابی و مکان پیک طیف نورتابی نانوبلورهای CdTeنسبت به زمان حرارت دهی96

شکل 3-9: طیف نورتابی و جذب نانوبلورهای CdTe تهیه شده در زمان های حرارت دهی h6، h10، h14، h18.98

شکل 3-10: روند تغییر بازدهی کوانتومی نورتابی نانوبلورهای CdTeتهیه شده بر حسب زمان حرارت دهی100

شکل 3-11: (الف) نانوبلورهای CdTe، (ب) نانوبلورهای CdTe در حضور استون101

شکل 3-12:(الف) نانوبلورهای CdTeبعد از سانتریفیوژ(ب) رسوب نانوبلورها بر روی لامل.101

شکل 3-13: طیف پراش پرتو Xاز نانو بلورهای CdTeحرارت دیده شده به مدت h8102

شکل 4-1:ساختار مولکولی و تصویر بلورهای تیواستامید108

شکل 4-2: (الف)مکان قرار گرفتن نوار های ظرفیت و رسانش مواد کادمیوم تلوراید و کادمیوم سولفاید (ب) طرحی از محصور شدن الکترون و حفره در هسته در نقاط کوانتومی CdTe/CdSدر نوع اول108

شکل 4-3: (الف)مکان قرار گرفتن نوار های ظرفیت و رسانش مواد کادمیوم تلوراید و کادمیوم سولفاید (ب) طرحی از رفتن الکترون به سطح پوسته در نقاط کوانتومی CdTe/CdSدر نوع دوم109

شکل 4-4: طرحی از ساختار هسته-پوسته CdTe/CdS112

شکل 4-5: تغییرات طیف جذب و نورتابی نمونه های CdTe2/CdSو نمونه های مرجع CdTe114

شکل 4-6: روند تغییر شدت نورتابی نمونه های CdTe2/CdSو نمونه های مرجع در طول زمان حرارت دهی برای رشد پوسته.115

شکل 4-7: تغییرات طیف جذب و نورتابی نمونه های CdTe4/CdS و نمونه های مرجع CdTe4117

شکل 4-8: روند تغییر شدت نورتابی نمونه های CdTe4/CdSو نمونه های مرجع در طول زمان حرارت دهی برای رشد پوسته118

شکل 4-9: تغییرات طیف جذب و نورتابی نمونه های CdTe6/CdS و نمونه های مرجع CdTe6120

شکل 4-10: روند تغییر شدت نورتابی نمونه های CdTe6/CdSو نمونه های مرجع در طول زمان حرارت دهی برای رشد پوسته121

شکل 4-11: تغییرات طیف جذب و نورتابی نمونه های CdTe8/CdS و نمونه های مرجع CdTe8123

شکل 4-12: روند تغییر شدت نورتابی نمونه های CdTe8/CdSو نمونه های مرجع در طول زمان حرارت دهی برای رشد پوسته124

شکل 4-13:تغییرات طیف جذب و نورتابی نمونه های CdTe10/CdS و نمونه های مرجع CdTe10126

شکل 4-14: روند تغییر شدت نورتابی نمونه های CdTe10/CdSو نمونه های مرجع در طول زمان حرارت دهی برای رشد پوسته128

شکل 4-15: طیف پراش پرتو Xاز نانو بلورهای CdTe8/CdSکه به مدت min80 تحت حرارت دهی بود.129

  فصل اوّل

 مبانی نورتابی

1-1 مقدمه

در این فصل در ابتدا مواد نیمه رسانا معرفی می شوند و در ادامه ساختار های نانومتری مختلف از این مواد، از جمله نقاط کوانتومی[1] توضیح داده خواهند شد. سپس به خصوصیات نوری منحصر به فرد وابسته به اندازه این مواد پرداخته می شود. در پایان به بررسی انواع مختلف این نقاط کوانتومی می پردازیم.

  1-2 مواد نیمه رسانا

ازنظر الکتریکی مواد مختلف به دو دسته عایق و رسانا تقسیم می شوند با این وجود خواص الکتریکی بعضی از مواد در حد فاصل رساناها و نارساناها قرار دارد. این دسته از مواد را اصطلاحا نیمه رسانا[2] می گویند. تفاوت عمده ای که بین این مواد وجود دارد در شکاف انرژی[3] مربوط به آن ها می باشد. رساناها دارای هم پوشانی ای از نوار رسانش و نوار ظرفیت هستند و قاعدتا شکاف انرژی در آن ها وجود ندارد. شکاف انرژی مواد عایق از مرتبه 9 الکترون ولت است و نوار ظرفیت کاملا پر می باشد بنابراین الکترون نمی تواند با وجود این اختلاف پتانسیل زیاد از نوار ظرفیت به نوار رسانش گذار کند. درمواد نیمه رسانا آنچه که تعیین کننده خواص اپتوالکترونیکی[4] می باشد شکاف انرژی بین نوار ظرفیت و نوار رسانش است در این مواد تراز الکترونی همان تراز ظرفیت است که کاملا با الکترون ها پر شده است. تراز کوانتومی رسانش عموما خالی از الکترون بوده که به اندازه شکاف انرزی Eg از تراز ظرفیت فاصله دارد. بنابراین برخلاف مواد فلزی تغییرات پیوسته انرژی الکترون در میان ترازها امکان پذیر نمی باشد درعوض کمترین انرژی که برابر با اندازه این شکاف باشد می تواند سبب برانگیخته شدن الکترون از نوار ظرفیت به نوار رسانش شود. شکل 1-1 شکاف انرژی مواد رسانا عایق و نیمه رسانا را نشان می دهد]1[.

شکل 1-1 شکاف انرژی مواد رسانا،عایق و نیمه رسانا

 1-2-1 خواص مواد نیمه رسانا

  1) مقاومت ویژه

یکی از ویژگی‌های مهم در مواد نیمه‌رسانا، که آنها را از مواد رسانا متمایز می‌کند، چگونگی تغییر مقاومت ویژه‌ی الکتریکی آنها با اعمال تغییراتی در میدان الکتریکی، دما و امواج الکترومغناطیسی است. رابطه 1-1 مقاومت ویژه یک ماده نیمه رسانا را بر حسب تعداد الکترون های آزاد(n) و μ میزان تحرک الکترون (میزان برخوردهایی که الکترون در واحد حجم انجام می دهد) و e بار الکتریکی الکترون نشان می دهد.

  (1-1)

برخلاف رسانا، در نیمه رسانا افزایش دما موجب کاهش مقاومت ویژه‌ی الکتریکی نیمه‌رسانا می‌شود. در این مواد تعداد الکترون های آزاد ثابت نبوده و با افزایش دما زیاد می شوند که این منجر به افزایش رسانندگی می شود. علاوه بر افزایش دما، با اضافه کردن مقادیر کمی ناخالصی به ماده‌ی نیمه‌رسانا نیز می‌توان تعداد حامل های بار الکتریکی را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش داد]2[.

2) شکاف نواری مستقیم و غیر مستقیم در نیمه رساناها

می‌توان نمودار نوار انرژی الکترون در مقابل اندازه حرکت را رسم کرد. مینیمم نوار رسانش و ماکزیمم نوار ظرفیت، نسبت به هم، به دو صورت واقع می‌شوند. در حالت اول مینیمم نوار رسانش و ماکزیمم نوار ظرفیت، مطابق شکل 1-2 (الف) در اندازه حرکت یکسانی قرار می گیرند و وقتی الکترون از نوار ظرفیت به نوار رسانش جهش می‌کند، تغییری در اندازه حرکت آن به وجود نمی‌آید. گالیم آرسنید و اکسید روی مثال‌هایی از این مورد هستند. چنین موادی نیمه‌رسانای مستقیم نامیده می‌شوند. در مقابل ممکن است، مینیمم نوار رسانش و ماکزیمم نوار ظرفیت، مطابق شکل 1-2(ب) در اندازه حرکت یکسان قرار نگیرند. بنابراین برانگیختگی یک الکترون از نوار ظرفیت به نوار رسانش، نه تنها نیاز به صرف انرژی زیادی دارد، بلکه، تغییری در اندازه حرکت آن به وجود خواهد آورد. با چنین موقعیتی در سیلیکون رو به رو هستیم. این مواد را نیمه‌رساناهای غیر مستقیم می‌نامیم.

  شکل 1-2 (a) شکاف نواری مستقیم و (b) غیر مستقیم در نیمه رساناها

 در نیمه‌رساناهای مستقیم، یک فوتون با انرژی Eg=hν ، می‌تواند یک الکترون را از نوار ظرفیت به نوار رسانش برانگیخته کند(عبور مستقیم[5]). با این وجود در نیمه‌رساناهای غیرمستقیم، این نوع عبور، امکان پذیر نمی‌باشد. این موضوع به این دلیل است که فوتون‌ها اندازه حرکت بسیار کوچکی دارند، در حالی‌که الکترون باید دستخوش تغییر بزرگی در اندازه حرکت شود. در این موارد، گذار[6] الکترون از نوار ظرفیت به نوار رسانش، می‌تواند با برهمکنش یک فونون شبکه (انرژی گرمایی) رخ دهد، در این صورت اندازه حرکت مورد نیاز، تأمین می‌شود. البته گذارهای مستقیم الکترونی نیز امکان پذیر هستند، اما یک انرژی فوتونی مینیمم برای برانگیخته کردن الکترون مورد نیاز است که بزرگتر از شکاف انرژی می باشد.

    نورتابی[7]

لومینسانس، تابش فوتون‌های ماورای بنفش، مرئی یا مادون قرمز از یک نمونه ی تحریک‌ شده توسط الکترون‌ها است. اصطلاح لومینسانس از واژه ی لاتینی «لومن» به معنای «نور» گرفته شده‌است. لومینسانس اولین بار در سال ۱۸۸۸ توسط فیزیکدانی به نام ایلهارت وایدمن[8] برای توصیف تمام پدیده‌های نوری که صرفاً به علت افزایش دما به وجود نیامده‌اند، معرفی شد.

تحريك با نور، ميدان الكتريكي يا گرما مي‌تواند تعدادي از الكترون‌ها را از نوار ظرفيت به نوار رسانش بفرستد. در اين حالت، تراز ظرفيتي كه خالي مي‌شود، «حفره» نام دارد، زيرا در طي اين رويداد، يك حفرة موقت در نوار ظرفيت به وجود می آید.تحريكي كه باعث جهش الكترون از نوار ظرفيت به نوار رسانش و ايجاد حفره مي‌شود، بايد انرژي‌اي بيش از پهناي شکاف داشته باشد. شکاف انرژی در نيمه‌رساناهاي توده‌اي، مقدار ثابتي است كه تنها به تركيب آن مواد بستگي دارد. الكترون‌هايي كه به نوار رسانش برانگيخته شده‌اند، برای مدت بسیار کوتاهی برانگیخته می­مانند و فورا با آزاد کردن انرژی به حالت پایه بر می گردند. ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻥ ﻫﺎ، ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶ ﺍﻧﺮژﻯ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻮﺭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﻳﮋﮔﻰ که ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻥ ﻫﺎ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻧﺮژﻯ در فاصله ی بین شکاف نیستند ﻧﻮﺭ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻣﻮﺝ ﻣﻌﻴﻨﻰ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﻰ شود. به فرآیند صورت گرفته لومینسانس گفته می شود. لومینسانس دارای انواع مختلفی می باشد که در جدول 1 آورده شده است. در این فصل فقط فرآیند فوتولومینسانس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

[1]Quantum Dots

[2]Semiconductor

[3]Band gap

[4]Optoelectronic

[5]Direct transfer

[6]Transition

[7] Luminescence

[8]Eilhardt Widemann


مبلغ واقعی 51,720 تومان    27% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 37,756 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۵ بهمن ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 363

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب