تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 8251
  • بازدید دیروز : 12575
  • بازدید کل : 1335141

بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی...


بررسی دینامیک درهم تنیدگی کیوبیت ها در محیط غیرمارکوفی...

 فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

فصل اول (مقدمه) .. 1

1-1پیشینه­ی تحقیق... 1

1-2دور نمای پایان­نامه. 3

 

فصل دوم (مقدمه­ای بر مکانیک کوانتومی و مفاهیم اساسی آن) .. 4

 

2-1مکانیک کوانتومی. 4

2-2مفاهیم اساسی در مکانیک کوانتومی. 6

 

2-2-1فضای برداری.. 6

2-2-2ضرب داخلی و اندازه... 7

2-2-3پایه....7

2-2-4عملگر خطی............................................................................................................................ 8

2-2-5ویژه بردار و ویژه عملگر.......................................................................................................... 8

2-2-6عملگر هرمیتی......................................................................................................................... 9

 

2-3پیکرنویسی دیراک.......................................................................................................................... 9

2-4اصول موضوعه مکانیک کوانتومی و اصل برهم­نهش..................................................................... 11

2-5ضرب تانسوری فضاهای برداری.................................................................................................... 13

2-6ماتریس چگالی............................................................................................................................. 14

2-7ماتریس پاؤلی............................................................................................................................... 15

2-8بیت کلاسیکی و کوانتومی............................................................................................................ 17

 

فصل سوم (ناهمدوسی کوانتومی، درهم­تنیدگی کوانتومی و معیار

اندازه­گیری آن)......................................................................................... 19

3-1 ناهمدوسی کوانتومی..................................................................................................................... 19

3-2درهم­تنیدگی سامانه­های کوانتومی................................................................................................... 19

3-3معیارهای اندازه­گیری درهم­تنیدگی................................................................................................. 21

3-3-1تلاقی..................................................................................................................................... 21

3-3-2 درهم­تنیدگی برای سه کیوبیتی­ها............................................................................................ 22

3-3-3 کران پایین تلاقی برای سامانه­های کوانتومی چند قسمتی......................................................... 23

فصل چهارم (بررسی دینامیک ناهمدوسی کوانتومی تک کیوبیتی در محیط­های مارکوفی وغیرمارکوفی)...................................................... 27

4-1معرفی مدل................................................................................................................................ 27

4-2بررسی تحولات برای حالات اولیه و بدست آوردن رابطه­ای برای محیط غیرمارکوفی.................. 30

4-3بررسی حالت مخلوط و بدست آوردن رابطه­ای برای محیط غیرمارکوفی...................................... 33

4-4 عامل خلوص و ناهمدوسی......................................................................................................... 35

4-5 نتایج عددی............................................................................................................................... 36

4-5-1 تأثیر ثابت جفت­شدگی ضعیف......................................................................................... 36

4-5-2 تأثیر ثابت جفت­شدگی قوی............................................................................................. 38

4-5-3 تأثیر بسامد قطع................................................................................................................. 39

فصل پنجم (بررسی دینامیک درهم­تنیدگی دو کیوبیتی در محیط مارکوفی و غیرمارکوفی)........................................................................ 41

5-1مقدمه............................................................................................................................................ 41

5-2معرفی مدل.................................................................................................................................... 42

5-3سازوکار حفظ درهم­تنیدگی........................................................................................................... 45

5-4نتایج عددی.................................................................................................................................... 48

5-4-1حالت ابراهمیک..................................................................................................................... 48

5-4-2حالت لورنتز........................................................................................................................... 50

فصل ششم (بررسی دینامیک درهم­تنیدگی سه کیوبیتی در محیط مارکوفی و غیرمارکوفی)........................................................................ 52

6-1معرفی مدل.................................................................................................................................... 52

6-2سازوکار حفظ درهم­تنیدگی.......................................................................................................... 60

6-3نتایج عددی................................................................................................................................... 61

فصل هفتم (نتیجه­گیری)................................................................. 64

پیوست 1 .................................................................................... 66

منابع .............................................................................................68

 لیست شکل­ها

 شکل 2.1نمایش یک کیوبیت به وسیله­ی الکترون دو ترازه در اتم.................................................18

شکل1.4نمایش تقریب مارکوفی برای ثابت جفت­شدگی ضعیف در تک کیوبیت.....................37

شکل 2.4نمایش تقریب غیرمارکوفی برای ثابت جفت­شدگی ضعیف در تک کیوبیت..............37

شکل 4.3نمایش تقریب مارکوفی و غیرمارکوفی برای ثابت جفت­شدگی قوی در

تک کیوبیت..............................................................................................................................................38

شکل 4.4نمایش تقریب مارکوفی و غیرمارکوفی برای تأثیر بسامد قطع در

تک کیوبیت..............................................................................................................................................39

شکل 1.5نمایش زیر سامانه­های A و B برای دو اتم دو ترازه جفت­شده به همراه یک

منبع خلاء...................................................................................................................................................42

شکل 2.5نمایش حالت کراندار برای سامانه­ی دو کیوبیتی در حالت ابر اهمیک..........................48

شکل 3.5 نمایش تقریب مارکوفی و غیرمارکوفی برای سامانه­ی دو کیوبیتی در حالت

ابر اهمیک.................................................................................................................................................48

شکل 4.5نمایش واپاشی برای سامانه­ی دو کیوبیتی در ثابت جفت­شدگی قوی در حالت

ابر اهمیک.................................................................................................................................................49

شکل5.5نمایش تلاقی برای حالت­های مختلف درهم­تنیدگی سامانه­ی دو کیوبیتی در حالت

ابر اهمیک.................................................................................................................................................49

شکل 5.6نمایش حالت کراندار وتلاقی برای سامانه­ی دو کیوبیتی در حالت لورنتز با شاخص پهنای طیف................................................................................................................................................50

شکل 5.7نمایش حالت کراندار و تلاقی برای سامانه­ی دو کیوبیتی در حالت لورنتز با شاخص

ثابت اتصال................................................................................................................................................51

شکل 1.6نمایش حالت کراندار برای سامانه­ی سه کیوبیتی در حالت ابر اهمیک..........................61

شکل2.6نمایش تقریب مارکوفی برای سامانه­ی سه کیوبیتی در حالت ابر اهمیک.......................61

شکل3.6نمایش تقریب غیرمارکوفی برای سامانه­ی سه کیوبیتی در حالت ابر اهمیک.................62

شکل4.6نمایش حالت کراندار برای سامانه­ی سه کیوبیتی در حالت لورنتز...................................62

شکل 6.5نمایش تلاقی برای سامانه­ی سه کیوبیتی در حالت لورنتز با شاخص پهنای طیف.........63

 

 چکیده

در این پایان­نامه، ابتدا هامیلتونی را برای سامانه­ی کوانتومی_محیط و برهم­کنش بین آن­ها مشخص کرده و سپس تحول سامانه­­ی کوانتومی و اثر حافظه بر این تحول را مورد بررسی قرار می­دهیم. در این راستا ناهمدوسی ایجاد شده در اثر برهم­کنش سامانه­ی تک کیوبیتی با محیط را مطالعه می­کنیم. سپس با بدست آوردن معادله­ی مادر، ناهمدوسی ایجاد شده را محاسبه کرده و آن­ را تحت تقریب­های مارکوفی و غیرمارکوفی بررسی می­کنیم. همچنین روشی برای حفظ همدوسی و جلوگیری از ناهمدوسی ایجاد شده در سامانه­ی تک کیوبیتی ارائه می­دهیم.

در ادامه تحول سامانه­ی دو کیوبیتی و درهم­تنیدگی ایجاد شده را بررسی می­کنیم و حضور اختلالات ناشی از محیط در سامانه­ی دو کیوبیتی را مورد مطالعه قرار می­دهیم. در صورت وجود درهم­تنیدگی، تلاش برای حفظدرهم­تنیدگی ایجاد شده و جلوگیری از مرگ ناگهانی آن را بررسی می­کنیم. در صورت مرگ ناگهانیدرهم­تنیدگی، امکان احیایدوباره­ی آن و همچنین امکان حفظ درهم­تنیدگی را تحت تقریب غیرمارکوفی مورد سنجش قرار می­دهیم.

در قسمت آخر نیز تحول سامانه­ی سه کیوبیتی را با اختلالات ناشی از محیط اطراف بررسی کرده و کران پایین درهم­تنیدگی بینکیوبیت­ها را بدست می­آوریم. سپس با محاسبه­ی کران پایین درهم­تنیدگی، برای حفظ درهم­تنیدگی و جلوگیری از مرگ ناگهانی آن، راه حلی ارائه می­دهیم. در پایان نتایج بدست آمده از هر سه حالت کیوبیت را با شاخص­های مختلف مقایسه می­کنیم.

 

واژه­های­کلیدی: ناهمدوسی، درهم­تنیدگی، مرگ ناگهانی درهم­تنیدگی، تلاقی، تقریب مارکوفی و تقریب غیرمارکوفی

 

 

 فصل اول

مقدمه

1-1 پیشینه­ی تحقیق

یکی از موضوعات مهم در مکانیک کوانتومی، درهم­تنیدگی[1] یا همان آمیختگی حالت­های کوانتومیمی­باشد که یکی از مباحث مهم نظریه­ی اطلاعات ­کوانتومی[2]به­ شمار می­رود. از کاربردهای پدیده­ی درهم­تنیدگی می­توان به محاسبه کوانتومی[3] ]3-1[، رمزنگاری کوانتومی[4] ]5,4[ و انتقال کوانتومی[5] ]7,6[ اشاره کرد.

امروزه شناخت ساختار و خواص سامانه­های درهم­تنیده­ی کوانتومی توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. به دلیل نوظهور بودن پدیده­ی درهم­تنیدگی کوانتومی­، موضوعات فراوانی پیرامون این پدیده وجود دارند که از مهم­ترین آن­ها می­توان به دو موضوع زیر اشاره کرد،

1- تشخیص اینکه سامانه­های مورد مطالعه، درهم­تنیده می­باشند یا خیر،

2- پیدا کردن بهترین معیاربرای یافتن مقدار دقیق درهم­تنیدگی سامانه­های کوانتومی.

برای تعیین مقدار درهم­تنیدگی سامانه­های کوانتومی، معیارهای مختلفی ارائه شده­اندکه از مهم­ترین این معیارها می­توان به تلاقی[6]] 11-8[، نیمه­تلاقی[7] ]12[، منفی­گرایی[8] ]15-13[، آنتروپی واننیومن[9] ]8[، آنتروپینسبی[10]و ... اشاره کرد. ما در این پایان­نامه فقط از معیار تلاقی برای تعیین مقدار درهم­تنیدگی استفاده خواهیم کرد.

در مجموع، بررسی دو موضوع فوق فقط در مورد حالت­های محدود صورت گرفته است و تاکنون روش فراگیر و در عین حال ساده­ برای تعیین درهم­تنیده بودن هر سامانه­­ی کوانتومی و همچنین معیاری که مقدار دقیق درهم­تنیدگی کوانتومی را نشان دهد یافت نشده است. به ­عنوان مثال، برای یک سامانه­ی دو قسمتی که شامل حالت­های خالص[11] می­باشد، اکثر معیارهای درهم­تنیدگی نتیجه­ قابل قبولی را از خود نشان می­دهند، در صورتی­­که برای حالت­های مخلوط[12]، تشخیص درهم­تنیدگی و همچنین تعیین مقدار درهم­تنیدگی کار بسیار پیچیده و مشکلی است. درهم­تنیدگی حالت­های مخلوط از طریق درهم­تنیدگی حالت­های خالص مشخص می­شود]15[. مشکل اصلی محاسبه درهم­تنیدگی حالت­های مخلوط یافتن کمترین مقدار درهم­تنیدگی حالت­های خالص می­باشد و تعیین مقدار درهم­تنیدگی تاکنون فقط روی سامانه­های محدودی مطالعه­ شده است.

رابطه­ای که توسط ویلیام ووترز[13] و اسکات هیل[14] برای تعیین مقدار درهم­تنیدگی سامانه­های دو کیوبیتی ارائه شده است، از روابط بسیار مهم در زمینه­ی درهم­تنیدگی سامانه­های کوانتومی به شمار می­آید]16[.

مسئله مهم دیگر، حفظ درهم­تنیدگی ایجاد شده در زیر سامانه­های کوانتومی یک سامانه است. هنگامی­که سامانه­های کوانتومی با محیط اطراف خود برهم­کنش می­کنند، محیط اختلالاتی روی سامانه­ی کوانتومی ایجاد کرده و موجب از بین رفتن درهم­تنیدگی بوجود آمده می­شود که به آن مرگ ناگهانی درهم­تنیدگی[15]می­گویند. همچنین باید روشی برای حفظ درهم­تنیدگی ایجاد شده مطرح کرد و تلاش برای جلوگیری از مرگ ناگهانی درهم­تنیدگی و امکان احیای دوباره­ی آن نیز مورد بررسی قرار گیرد. این مطلب را تحت عنوان تقریب غیرمارکوفی، برای حفظ درهم­تنیدگی مطالعه خواهیم کرد.

     1-2 دورنمای پایان­نامه

در فصل دوم این پایان­نامه به مفاهیم اساسی مکانیک کوانتومی اشاره خواهیم کرد و در فصل سوم، به بررسی ناهمدوسی[16] کوانتومی، درهم­تنیدگی کوانتومی و معیار اندازه­گیری آن­ها خواهیم پرداخت. ابتدا خواص حالت­های دو کیوبیتی و سه کیوبیتی را مطالعه خواهیم کرد و سپس درهم­تنیدگی سامانه­های خالص و مخلوط را توضیح خواهیم داد و معیار اندازه­گیری درهم­تنیدگی برای سامانه­های دو کیوبیتی و سه کیوبیتی را معرفی خواهیم نمود.

در فصل چهارم برهم­کنش سامانه­ی تک کیوبیتی و محیط را مورد بررسی قرار داده و ناهمدوسی ایجاد شده تحت اختلالات محیط با سامانه­ی کوانتومی را مطالعه می­کنیم. برای جلوگیری از ناهمدوسی و حفظ همدوسی سامانه­ی کوانتومی، آن را تحت تقریب­های مارکوفی[17] و غیرمارکوفی[18] بررسی می­کنیم.

در فصل پنجم برهم­کنش سامانه­ی دو کیوبیتی را با محیط در نظر گرفته و این بار نیز، درهم­تنیدگی ایجاد شده بین آن­ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. این برهم­کنش موجب از بین رفتن درهم­تنیدگی و مرگ ناگهانی آن می­شود. همچنین روشی برای جلوگیری از مرگ ناگهانی و احیای دوباره­ی درهم­تنیدگی معرفی خواهیم کرد.

در فصل ششم نیز سامانه­ی سه کیوبیتی را تحت اثرات محیط در نظر می­گیریم و درهم­تنیدگی ایجاد شده بین این سامانه­ها را محاسبه می­کنیم. در معرض محیط قرار گرفتن سامانه­ی کوانتومی موجب از بین رفتندرهم­تنیدگی می­شود و مشابه آنچه در فصل پنجم آمده است این بار نیز راه حلی برای جلوگیری مرگ ناگهانی درهم­تنیدگی در نظر می­گیریم.

در مقوله­ی حفظ همدوسی یا درهم­تنیدگی باید از تقریب­هایی استفاده کنیم. تقریب­هایی که در این پایان­نامه مورد استفاده قرار می­گیرند، تقریب­های مارکوفی و غیرمارکوفی هستند. این تقریب­ها را برای جلوگیری از ناهمدوسی و مرگ ناگهانی درهم­تنیدگی بکار می­بریم و نتایج بدست آمده از این تقریب­ها را با توجه به شرایط مختلف مقایسه می­کنیم و تقریب مناسب را تحت شرایط و حالت­های مختلف انتخاب می­نماییم.

 فصل دوم

مقدمه­ای بر مکانیک کوانتومی و مفاهیم اساسی آن

 این فصل مروری مختصر بر تاریخچه­ی مکانیک کوانتومی است که زمینه­ را برای معرفی نظریه­ی اطلاعات کوانتومی و درهم­تنیدگی کوانتومی مهیا می­کند. در ادامه به بیان فضای­برداری، عملگرها[19]، پیکرنویسیدیراک[20]،اصل برهم­­نهی[21]، بیت کلاسیکی و کوانتومی[22]، ماتریسچگالی[23] و ... می­پردازیم.

 2-1 مکانیک کوانتومی

هدف اصلی علم فیزیک توصیف تمام پدیده­های طبیعی قابل مشاهده (پدیده­های بزرگ مقیاس[24]) برای بشر است. تا قبل از قرن بیستم، با دسته­بندی پدیده­های قابل مشاهده تا آن روز، فرض بر این بود که طبیعت فقط از ذرات مادی تشکیل شده است. بنابراین، فیزیک کلاسیک دو نوع فرمول­بندی برای توصیف این پدیده­های طبیعی در اختیار داشت. اولی مکانیک بود که درباره­ی پیش­بینی دینامیک اجسام بحث می­کند؛ دومی نظریه­ی الکترومغناطیس[25]بود که درباره­ی امواج تابشی بکار برده می­شود.

این دو رده از پدیده­ها هر چند مجزا فرض می­شدند اما بوسیله­ی معادله­ی نیروی لورنتس[26]،

(2.1) ،

به یکدیگر مربوط می­شوند. در رابطه­ی (2.1)، نیروی وارد بر ذره­ای است که­ با بار الکتریکی در میدان­های با سرعت حرکت می­کند]17[.

در اوایل سال1900، علم فیزیک دستخوش دگرگونی عظیمی شد. توصیف کافی و حتی تقریبی تعداد روزافزونی از این پدیده­ها و مشاهدات بوسیله­ی قوانین فیزیکی که تا آن زمان فرمول­بندی شده بودند با شکست مواجه شد. اولین کاستی و ضعف­ فیزیک کلاسیک، در توصیف پدیده­هایی شامل ذرات کوچک نظیر الکترون­ها، اتم­ها و برهم­کنش[27] آن­ها با میدان الکترومغناطیسی مشاهده شد]17[.

در ابتدا این نقص­ها در فیزیک بوسیله­ی فرضیات و اصول موضوعه­ی[28] ویژه­ی مربوط به آن­ها توجیه می­شد. اما با افزایش تعداد آن­ها روشن شد که فیزیک سامانه­های کوچک نیازمند فرمول­بندی کامل می­باشد. به عبارت دیگر باید مدلی کوچک مقیاس[29] ارائه می­شد که می­توانست تا حد امکان اثرهای بزرگ مقیاس که فیزیک کلاسیک را با چالش مواجه کرده بودند، برطرف کند. نتیجه­ی تلاش­ها در این راستا منجر به ارائه­ی نظریه­ای به ­نام مکانیک کوانتومی گردید. برخی از این پدیده­ها که در آن زمان فیزیک کلاسیک از توصیف آن­ها ناتوان بود و منجر به کشف مکانیک کوانتومی گردید عبارت­اند از،

 1- تابش جسم سیاه،

2- پراکندگی کامپتون،

3- اثر فوتوالکتریک.

[1] Entanglement

[2] Quantum information theory

[3] Quantum computation

[4] Quantum cryptography

[5] Quantum teleportation

[6] Concurrence

[7] D-concurrence

[8] Negativity

[9] Von-Neumann entropy

[10] Relative entropy

[11] Pure states

[12] Mixed states

[13] W. Wootters

[14] S. Hill

[15] Entanglement sudden death

[16] Decoherence

[17] Markovian

[18] Non-Markovian

[19] Operator

[20] Dirac notation

[21] Principle of superposition

[22] Qubit

[23] Density matrix

[24] Macroscopic

[25] Electromagnetism

[26] Lorentz force

[27] Interaction

[28] Axiom postulate

[29] Microscopic


مبلغ واقعی 53,400 تومان    24% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 40,584 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۷ بهمن ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 294

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت کنید. بعضی وقت ها پیش ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب