تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 8327
  • بازدید دیروز : 12575
  • بازدید کل : 1335217

ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)....


ارزیابی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهری (مطالعه موردی منطقه 4 اردبیل)....

 چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی نقش مشارکتهای مردمی در توسعه شهراردبیل می پردازد. پس از مرور ادبیات نظری و تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع فرضیات تحقیق به شرح زیر تدوین گردید.

بین مشارکتهای مردمی و توسعه خدمات شهری رابطه معنی دار وجود دارد

بین مشارکتهای مردمی و عمران شهری رابطه معنی دار وجود دارد

بین مشارکتهای مردمی و توسعه فرهنگی و اجتماعی رابطه معنی دار وجود دارد

بین مشارکتهای مردمی و توسعه زیست محیطی رابطه معنی دار وجود دارد

جامعه آماری این پژوهش را خانوارهای منطقه چهار شهر اردبیل تشکیل می دهند که تعداد آنها 20259 نفر می­باشد که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 320 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.

شیوه نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

نتایج به دست آمده نشان می دهد مشارکت های مردمی رابطه مستقیم با توسعه شهری دارد. به عبارت دیگر هر چه میزان مشارکت شهروندان بیشتر باشد تحقق توسعه شهری محتمل تر خواهد بود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در سطح 95 درصد اطمینان می توان گفت بین مشارکت های مردمی و توسعه شهری رابطه وجود دارد. علاوه بر این یافته های تحقیق نشان می دهد مشارکت مردمی با ابعاد مختلف توسعه شهری نیز رابطه مثبت دارد. مشارکت شهروندان در اداره امور شهر در توسعه عمران شهری، توسعه خدمات شهری، توسعه زیست محیطی و توسعه فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذار است.

کلمات کلیدی:

توسعه شهری- مشارکت مردمی- توسعه عمران شهری- توسعه خدمات شهری- توسعه زیست محیطی- توسعه فرهنگی و اجتماعی.

 فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بيان مسأله:.. 2

1-2- سوالات تحقیق:.. 5

1-3- فرضیه های تحقیق:.. 5

1-4- اهداف تحقیق:.. 5

1-5- نوع روش تحقيق :.. 6

1-6- جامعه آماری:.. 6

1-7- حجم نمونه و شیوه برآورد آن:.. 7

1-8- روش نمونه گیری.. 7

1-9- ابزار گردآوری اطلاعا ت.. 7

1-10- روش تجزيه و تحليل اطلاعات:.. 8

1-11- پایایی و روایی:.. 8

1-12- مفاهیم و واژه های تحقیق:.. 11

1-13- موانع و مشکلات تحقیق:.. 13

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1- بررسی تحقیقات انجام شده:.. 15

2-2- مبانی نظری:.. 22

2-2-1- توسعه:.. 22

2-2-2- مفهوم توسعه:.. 23

2-2-3- سیرتاریخيمفهومتوسعه:.. 25

2-2-4- توسعه ازمنظرصاحبنظران:.. 27

2-2-4-1- رستو:.. 27

2-2-4-2- دادلیسیرز:.. 27

2-2-4-3- مایکلتودارو:.. 28

2-2-5- توسعه شهری:.. 29

2-3- مشارکت:.. 30

2-3-1- مفهومومعنايمشاركت.. 30

2-3-2- تاریخچه مشارکت:.. 33

2-3-3- طبقهبنديالگوهايمشاركت:.. 37

2-3-4- سطوحوتكنيكهايمشاركت.. 41

2-3-5- مراحلمشاركت.. 43

2-3-6- اشكالمشاركت:44

2-3-7- گونههايمشاركتشهروندان:.. 46

2-3-8- مراحلتحولتاريخيمشاركت.. 49

2-3-9- الگوهايمشاركتيتجربهشدهدردودههاخير.. 50

2-3-10- مزایایمشارکت.. 52

2-3-11- موانعمشارکت:.. 53

2-3-12- ابعاد نظری مشارکت:.. 55

2-3-12-1- پارادایمواقعیتاجتماعی:.. 55

2-3-12-2- پارادایمتعریفاجتماعی:.. 56

2-3-12-3- پارادایمرفتاراجتماعی:.. 56

2-3-12-3- پارادایمترکیبی:.. 57

2-3- 13- نظریه های مشارکت پذیری:.. 58

2-3-13-1- نظریههانتیگتونونلسون:.. 58

2-3-13-2- نظریهمشاركتيجانترنر:.. 59

2-3-13-3- نظریهمشاركتيجیمزمیجلي:.. 61

2-3-13-4- نظریهمشاركتياسكاتدیویدسون:.. 62

2-3-13-5- نظریهمشاركتيدیویددریسكل:.. 63

2-3-14- ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و توسعه ﺷﻬﺮی:.. 64

2-3-15- جمع بندی:.. 68

2-3-16- مدل مفهومی تحقیق:.. 69

فصل سوم: ویژگی های جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

3-1- موقعیت جغرافیایی استان اردبیل:.. 71

3-2- موقعیت جغرافیایی شهر اردبیل.. 72

3-3- وضع کمی و کیفی کالبدی شهر اردبیل.. 75

3-3-1- آموزشی:.. 75

3-3-1-1- کودکستان:.. 75

3-3-1-2- دبستان:.. 76

3-3-1-3- راهنمایی:.. 77

3-3-1-4- دبیرستان:.. 78

3-3-1-5- آموزش عالی:.. 79

3-3-2- بهداشت و درمانی:.. 79

3-3-3- مذهبی:.. 80

3-3-4- فرهنگی:.. 81

3-3-5- ورزشی:.. 81

3-3-6- فضای سبز:.. 82

3-3-7- اداری:.. 83

3-3-8- تاسیسات و تجهیزات شهری:.. 84

3-3-9- تجاری:.. 84

3-3-10- حمل و نقل:.. 85

3-4- وضع کمی و کیفی کالبدی شهر اردبیل.. 85

 فصل چهارم: نتایج و یافته های تحقیق

4-1- يافته هاي توصيفي:.. 88

4-1-1- خصوصيات فردي جمعيت نمونه:.. 88

4-1-2- توصیف وضعیت مشارکت شهروندان.. 89

4-1-2- توصیف وضعیت توسعه شهری.. 96

فصل پنجم: آزمون فرضیه ها، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- آزمون فرضیات:.. 103

5-1-1- آزمون فرضیه اصلی تحقیق:.. 103

5-1-2- آزمون فرضیه اول:.. 104

5-1-3- آزمون فرضیه دوم:.. 105

5-1-4- آزمون فرضیه سوم:.. 105

5-1-5- آزمون فرضیه چهارم:.. 106

5-2- نتیجه گیری:.. 108

5-3- پیشنهادات:.. 111

5-3-1- پیشنهادهای کاربردی:.. 111

5-3-2- پیشنهاد برای تحقیقات آتی:.. 112

منابع:.. 113

ضمائم:.. 114

   1-1- بيان مسأله:

ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪﻳﺪه اي ﭘﻴﭽﻴـﺪه و ﭘﻮﻳﺎﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﮔﺬر زﻣﺎن ﻫﻤﻮاره دﭼﺎر ﺗﺤﻮﻻﺗﻲ ﻛﺎﻟﺒـﺪي، اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﺣﺘﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻣـﻲﺷـﻮد. ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﺤﻮﻻت وﺳﻴﻌﻲ ﻣﺘﺄﺛﺮ از رﺷﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮي اﺳــﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﻜــﻪ ﺑﻌــﺪ از ﺟﻨــﮓ ﺟﻬــﺎﻧﻲ دوم، ﻳﻜــﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪه در ﻛﺸـﻮرﻫﺎي در ﺣــﺎل ﺗﻮﺳــﻌﻪ، رﺷــﺪ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺷــﺘﺎﺑﺎن و ﻧــﺎﻫﻤﮕﻮن ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﭘﻴﺎﻣـﺪ ﭼﻨـﻴﻦ رﺷـﺪ اﻧﻔﺠـﺎري ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻦ، ﺑﻪ ﭘﻴـﺪاﻳﺶ اﭘﻴـﺪﻣﻲ ﮔﺴـﺘﺮده ﻓﻘـﺮ ﺷﻬﺮي ﻣﻨﺠﺮﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در ﺑﺴـﻴﺎري ﻣـﻮارد، ﻇﻬـﻮر ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪه­اي در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮔﺴﺘﺮده روﺳـﺘﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﺑﻮده اﺳــﺖ. ﺑﻨــﺎﺑﺮاﻳﻦ، در ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﭼﻨــﻴﻦ رﺷــﺪ ﻧﺎﺑﻬﻨﮕــﺎﻣﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان ﻣﻨﺎﺑﻊ و زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑــﻪ ﻧﻴﺎزﻫــﺎي ﻓﺰاﻳﻨــﺪه ﺷــﻬﺮوﻧﺪان، دﭼــﺎر ﻣﻌﻀﻠﻲ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ رﻫﺎﻳﻲ از آن را ﺗﻨﻬـﺎ در ﭼـﺎرﭼﻮب راهﺣﻞﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد. ﻃـﺮح ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﻧﻮﻳﻨﻲ ﭼﻮن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي، ﻣﺸﺎرﻛﺖ، ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﺧـﻮب ﺷﻬﺮي، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار، رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻧﻤـﻮدن ﺷـﻬﺮﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﻳﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﻳـﺰي ﻣﺤﻠـﻪﻣﺤـﻮر و ﻏﻴـﺮه، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪة ﻣﻮﺟﻲ ﻧﻮﻳﻦ در ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳـﺰي ﺷـﻬﺮي اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﻓﺮآﻳﻨـﺪ اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷـﻬﺮي مشارﻛﺖ در ﮔﺮوهﻫﺎ، اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ، ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ از ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ.

در واقع اصل مشارکت در برنامه ريزي توسعه همزمان با تکامل و اصلاح نگرش به مفهوم توسعه جايگاه بيشتري يافته است. به عبارت ديگر، تأکيد بر اصل مشارکت در برنامه ريزي از اين جهت است که توسعه بيش از همه بر انگيزش و يادگيري نيازمند است و در بهبود و کفايت مستمر توانايي هاي دروني تجلي مي يابد بر همين اساس برنامه ريزي توسعه به طور جدي به دموکراسي در اهداف و روشها وابسته خواهد بود. برنامه هاي ملي، مسئوليت مشترک سازمانها و نهادهايي است که بر همديگر تأثير مي گذارند و از سوي ديگر هر چه مشارکت مردم عادي و گروههاي ذينفع از قبيل نهادهاي صنفي يا احزاب سياسي در تهيه و اجراي برنامه ها افزايش يابد برنامه ريزي آنها معنادارتر است. بر اين اساس نظام برنامه ريزي توسعه بايد به گونه اي طراحي شود که حجم گسترده اي از مشارکت را در کليه سطوح داشته باشد. مشارکت مورد نظر تنها به دوره طراحي برنامه مربوط نمي شود بلکه همه مراحل مطالعات، هدفگذاري، سياستگذاري، ارزيابي، تأمين منابع، اجرا، نظارت و ارزشيابي را در بر مي گيرد (مرکز تحقيقات ايران،1381: 29).

موسسهتحقیقاتیمللمتحدبرایتوسعهاجتماعیمشارکترا «کوششهایسازمانیافتهبرایافزایش کنترلبرمنابعو نهادهاینظمدهندهدرشرایطاجتماعیمعینازسویبرخیازگروههاوجنبشهایی کهتاکنونازحیطهاعمالچنینکنترلیمحرومومستثنیبودهاند» تعریفمیکند (غفاری، 1380: 37). برمبنایاینتعریفتوانمندسازیگروههایمحروموجداافتادهبرایورودآنهابهفرایندمشارکتدرتصمیمسازیونظارتبرامورمربوطبهخود،ازاهمیتبالاییبرخوردارمیباشد.مجیدرهنما بارویکردیتوسعهایورودمردمبهعرصهتصمیمسازیوکنترلرامستلزمتوجهبهپیشفرضهای «مشارکتمردمی» شامل :غلبهبرموانعموجوددرمسیرمشارکتمردمدرتوسعه، ترجیحراهبرد مشارکتبرسایرراهبردهایتوسعهوامکانسازمانیابیمردمدرجهتتامینمقاصدخویشمی داند (رهنما، 1381: 121و122).

باتوجهبهتغییرمفهومتوسعه وراهبردهایاساسیآندرنیمقرنگذشتهاگرتغییریدر محوریتتوسعه لازمباشد،روشناستکهبایددیدگاهصاحبنظرانواندیشمندانازدریچهمحدوداقتصادی وتاکیدصرفبهسرمایهوکاراییبهسمتتعییناینمسالهسوقیابدکهاینتغییراتچگونهمیتواند دراندیشههاموثرافتند. جریانمشارکتکهمحورآن ­رااحساستعلقوگفتگویآزادوگستردهتشکیلمیدهد،میتوانددراینراهنقشموثریایفاکند. البتهمفهوممشارکتدراینحدخلاصهنمیشودوبهتصمیمگیریهایدولتدرسطوحملیو بازارهایکاروسرمایه نیزگسترشمییابد.نکته حائز اهمیتدرایننوعبرداشتازمفهوممشارکتوارتباطآن با توسعهایناستکهدرتوسعههمهجانبه،مشارکتتنهابهرایدادنخلاصهنمیشودبلکهفراترازآن،مشارکتبایدشرایطگفتگویآزادو شرکتفعالدرفعالیت­هایاجتماعیرابرایعموممردمفراهمسازد،ازطرفیمشارکتنیازمند موقعیتیاستکهافرادبتواننددرتصمیمهاییکهدر سرنوشتآن ها موثراستتاثیرگذارباشد. مشارکت به طورعامموجبافزایشکاراییبرنامه هایتوسعهمیشود وکیفیتتصمیمگیریهارابالامیبردو دولتهاراتشویقمیکندتاباقدرتوتوانبیشتریبه سازماندهیساختارهاینامتمرکزبپردازند.دیدگاهمشارکتفعالانهمردم،کوششمیکندتافرایندبرنامه ریزیواجرایموثرتغییراتقابلقبول را بهبودبخشدواز خطراتوتهدیداتاحتمالیآنهابکاهد. اگرجریانمشارکتبهنحومطلوبیمورد توجهقرارگیردموجبسازگاریبیشتربرنامه هاوسیاست­هایاتخاذشدهباشرایطاجتماعیمیشود، بدینترتیببسترمناسبیبرایایجادفضاهایفرهنگیوروانیبرایاجرایسیاستهایمختلف فرهنگی،اجتماعیواقتصادیبوجودمیآید.

براساسآنچهگفتهشد،اینتحقیقبه دنبالآناستکهنقش مشارکت­هایمردمیرادرتوسعه شهر اردبیل بررسینمودهتاازاینطریقراه­هایاستفادهبهترازعنصرمشارکتشهرونداندرایجادوتوسعه شهریرامشخصومعرفینماید.باتوجهبهمباحثفوقاهتماماساسیاینتحقیقپاسخبهاینسوالاست،کهنقشمشارکت­های مردمی درتوسعه منطقه چهارشهر اردیبل چگونه است؟

1-2- سوالات تحقیق:

- مشارکتهای مردمی چه تاثیری در توسعه خدمات شهری دارد؟

- بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در عمران شهری دارد؟

- بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد؟

- بین مشارکتهای مردمی چه تاثیری در توسعه زیست محیطی دارد؟

 1-3- فرضیه های تحقیق:

- بین مشارکتهای مردمی و توسعه خدمات شهری رابطه معنی دار وجود دارد

- بین مشارکتهای مردمی و عمران شهری رابطه معنی دار وجود دارد

- بین مشارکتهای مردمی و توسعه فرهنگی و اجتماعی رابطه معنی دار وجود دارد

- بین مشارکتهای مردمی و توسعه زیست محیطی رابطه معنی دار وجود دارد

 1-4- اهداف تحقیق:

1- بررسی وضعیت مشارکتهای مردمی در منطقه چهار اردبیل

2- بررسی چگونگی تاثیر مشارکتهای مردمی در توسعه شهری

3- ارائه راهکارهایی جهت بهره مندی شهرداری از مشارکتهای مردمی

 1-5- نوع روش تحقيق :

از اصطلاح روش تحقیق معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می شود که یکی از تعاریف جامع بصورت زیر می باشد :

روش تحقیق مجموعه ای از قواعد ، ابزار و راه های معتبر(قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررســـی واقعیت ها ، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. (خاکی ، 1382: 122)

با هر تحقیق ، تلاشی سیستماتیک و روشمند به منظور دست یافتن به پاسخ یک پرسش یا راه حلی برای یک مساله است. که بر این اساس تحقیقات صورت گرفته را براساس هدف از انجام تحقیق می توان طبقه بندی نمود. این تحقیق بر مبنای هدف جزء تحقیقات کاربردی می باشد.

طبقه بندی دیگر برای تحقیقات انجام گرفته ، برحسب روش انجام تحقیق می باشد که تحقیق حاضر به روش تحقیق همبستگی انجام می گیرد. در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ی بین دو یا چند نفر متغیر وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است. (خاکی ، 1382: 124) در این روش همبستگی دو متغیر اصلی تحقیق یعنی مشارکتهای مردمی (به عنوان متغیر مستقل) و توسعه شهری(به عنوان متغیر وابسته) مشخص می گردد.

 1-6- جامعه آماری:

جامعه آماری این پژوهش را خانوارهای منطقه چهار شهر اردبیل تشکیل می دهند که تعداد آنها 20259 خانوار می­باشد.

 1-7- حجم نمونه و شیوه برآورد آن:

براي تعيين حجم نمونه بايد دو عامل اساسي را مد نظر قرار داد: درجه دقت مورد نظر براي نمونه و ميزان تغيير در جمعيت نمونه بر حسب خصوصيات اصلي مورد مطالعه (دواس، 1383: 78). در تحقيق حاضر، دقت احتمالي را 05/d= در نظر گرفته‌ايم، مقدار z نيز با 95 درصد احتمال صحت برابر با 69/1 مي شود. با توجه به بررسی های اولیه و نتایج پیش آزمون مقدار p برابر با 70/0 و مقدار q برابر با 30/0 می­باشد که با گذاشتن مقدار اعداد فوق در فرمول کوکران، حجم نمونه برابر با 320 نفر به دست می آید.

 n=

N= 20259

z= 96/1

=05/0

P=70/0

q=30/0

1-8- روش نمونه گیری

برای این که تمام جمعیت آماری شانس برابر جهت انتخاب شدن در نمونه داشته باشند از شیوه نمونه گیری به شیوه تصادفی ساده استفاده می شود.

1-9- ابزار گردآوری اطلاعا ت

اطلاعات مورد نیاز به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساختهگردآوری می شود.

به دلیل نوع تحقیق و همچنین گستردگی جامعه آماری و به تبع آن پیچیدگی نمونه آماری و برای دسترسی سریع تر به نظرات پرسش شوندگان بهترین روش جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه در نظر گرفته شد. به منظور دستیابی به نتایج مورد نظر و انجام شایسته روش تحقیق از روش های زیر استفاده گردید:

1-مطالعات کتابخانه ای: جهت تدوین مبانی، تعاریف و مفاهیم نظری از منابع کتابخــانه ای استفاده شد که مهم ترین و مفیدترین مبنع موتورهای جستجو در اینترنت، بانک ها و منابع اطـلاعاتی و کتابخانه ای دانشگاه های کشور بوده است.

2-تحقیقاتی میدانی: به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نظر و سنجش متغیر های تحقیق، از پرسشنامه استفاده شده است.

 1-10- روش تجزيه و تحليل اطلاعات:

در تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss استفاده شده است. با توجه به سطح سنجش متغیرهای از آزمون های مناسب از جمله آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود.

 1-11- پایایی و روایی:

الف) روایی/ اعتبار : مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری ، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد .( خاکی ، 1382: 131)

روایی اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است اشــاره می کند(دانايي فرد و همكاران،1387) در آزمون روایی، هدف آن است که به مشکلات و ابهام های احتمالی موجود در عبارت بندی سئوال و ساختار پرسشنامه و مواردی از این قبیل پی برد. نخست جهت روایی صوری پرسشنامه و صحت و سقم سئوالات پرسشنامه، نظر اساتيد راهنما و مشاور اخذ و سپس در بین تعدادی از شهروندان توزيع و پس از اطمینان از نتایج بدست آمده ، پرسشنامه در جامعه آماری پژوهش توزیع شد.

ب) پایایی:

پایایی، ثبات و هماهنگی پاسخ ها در ابزار اندازه گیری را نشان می دهد و به ارزیابی درستی و خوب بودن ابزار اندازه گیری کمک می کند(دانایی فرد و همکاران، 1387) يعنی آزمون هایی که از آنها برای انجام تحقیق استفاده می شود، باید در هر بار استفاده نتاج یکسان و قابل اعتمادی داشته باشد. برای تعیین و محاسبه ضریب پایایی ، تکنیک های متعددی وجود دارد:

تکرار آزمون (باز آزمایی) روش معادل سازی (موازی و همتا) روش تنصیف (دو نیم کردن پرسشنامه و محاسبه همبستگی نمرات دو دسته ) کودر ریچاردسون اشاره کرد که معروفترین آن ها روش آلفــای کرونباخ می باشد.

در این تحقیق، پایايی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد با استفاده از روش اندازه گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. آلفاي كرونباخ يكي از روشهاي محاسبه قابليت اعتماد پرسشنامه است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه گيري از جمله پرسشنامه ها يا آزمون هايي كه خصيصه هاي مختلف را اندازه گيري مي كند، به كار مي رود. براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره هاي هر زير مجموعه سئوال هاي پرسشنامه (يا آزمون) و واريانس كل را محاسبه كرد. سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را بدست آورد.

=J :تعداد زير مجموعه سئوال هاي پرسشنامه يا آزمون

S :واريانس كل آزمون

:واريانس زير آزمون j ام (سرمد و همكاران، 1383).

معمولا دامنه ضریب اعتمادی آلفای کرونباخ در spssاز صفر (0)به معنای عدم پایداری ، تا مثبت یک(1+( به معنای پایانی کامل قرار می گیرد. و هرچه مقدار بدست آمده به عدد مثبت نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود.

میزان آلفای متغیرهای تحقیق پس از انجام پیش آزمون بر روی 50 نفر از نمونه آماری در spssبه شرح جدول زیر می باشد:

الف) مشارکت های مردمی:

متغیر

شاخص ها

آلفای کرون باخ

بعد ذهنی مشارکت

اينكهمردممحلدريكجاجمعميشوندودرموردمسائلومشكلاتمحله شانبحثوگفتگوميكنند، درديرادوانميكند.

 

 

82/0

اگرانتخاباتيدرسطحمحليبرايحلمشكلاتمحلهبرگزارشود،حاضرهستمدرآنانتخاباتكانديداشوم.

هرشهروندوظيفهداردبخشكوچكيازدرآمدشرابهصورتمالياتبرايحلمشكلاتمحلزندگياشهزينه كند.

كلاًدرجامعهماكارهايانفراديبهترنتيجهبخشاست.

وقتيهيچكسكارينميكند،بهمنچهمربوطكهبخواهمبهفكردستاندازهاياچالهوچولههايمحلهمان باشم.

 

متغیر

شاخص ها

آلفای کرون باخ

بعد عینی مشارکت

انجمن و اولیاء

 

 

91/0

سازمان های غیر دولتی

انجمن های خیریه

هیات های مذهبی

انجمن های ورزشی

گروه های علمی

گروه های امدادی

کمک در تامین هزینه های آسفالت محله

همکاری در زیباسازی محله

همکاری در نگهداری از فضای سبز

ب) توسعه شهری:

متغیر

شاخص

گویه

آلفای کرون باخ

توسعه شهری

عمران شهری

آسفات کوچه ها و خیابان ها

83/0

کیفیت آسفالت ها

کیفیت راه ها

احیای بافت فرسوده

ایجاد و گسترش فضاهای ورزشی

نگهداری از بناهای تاریخی

خدمات شهری

توسعه حمل و نقل عمومی

89/0

شسشوی معابر و خیابان ها

توسعه درمانگاه ها و داروخانه ها

تفکیک و بازیافت زباله ها

برف روبی خیابان ها

جمع آوری به موقع زباله ها از محله ها

فرهنگی – اجتماعی

گسترش کتابخانه ها

85/0

گسترش اماکن تفریحی از قبیل پارکها

ایجاد فرهنگسراها

زیست محیطی

گسترش فضاهای سبز

82/0

مراقبت بهینه از فضاهای سبز

ایجاد و گسترش پارکها

درختکاری و نگهداری از آنها

 1-12- مفاهیم و واژه های تحقیق:

مفاهیم و متغیرهای اصلی این تحقیق عبارت است از مشارکت که متغیر مستقل پژوهش است و توسعه شهری که متغیر وابسته است. در ادامه تعریف هر یک از متغیرهای فوق پرداخته می آید.

 توسعه:

امروزهتوسعه به معنایرشدتدریجيدرجهتپیشرفتهترشدن، قدرتمندترشدنوحتيبزرگترشدناست.امروزهودرادبیاتعلوماجتماعی،توسعه كوششياست برايایجادتعادليتحققنیافتهیاراهحلياستدرجهترفعفشارهاومشكلاتيكهپیوستهبینبخش های مختلفزندگياجتماعيوانسانيوجوددارد.

توسعه شهری را می توان مبنای تجدید ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگ و حقوقی شهر تلقی کرد که هدف آن در درجه اول بهبود شرایط زندگی شهری می باشد و دارای خطوط کلی می باشد که عبارتند از:

1- رفع نیازهای اقتصادی شهروندان (فراهم نمودن اشتغال و خدمات شهری مناسب)؛

2- رفع نیازهای فرهنگی و اجتماعی شهروندان (فراهم نموددن تسهیلات فرهنگی و اجتماعی)؛

3- رفع نیازهای زیست محیطی شهروندان (فراهم نمودن محیط زیست سالم و پایدار)؛

4- رفع نیازهای سیاسی شهروندان (فراهم نمودن زمینه های مشارکت سیاسی شهروندان). (محسنی تبریزی و آقا محسنی، 1389: 152).

به این ترتیب اجرای پروژه توسعه شهری یک فعالیت جمعی است و نیازمند همکاری و همیاری تمام اعضای یک شهر می باشد.

مشارکت:

«مشاركتدرگيري ذهنيوعملیاشخاصدرموقعيت­هايگروهياستكهآنانرابرميانگيزدتابرايدستيابيبههدفهايگروهي ياريدهندودرمسووليتكارشريكشوند«مشاركتدرگيري ذهنيوعاطفياشخاصدرموقعيت­هايگروهياستكهآنانرابرميانگيزدتابرايدستيابيبههدفهايگروهي ياريدهندودرمسووليتكارشريكشوند.

مشاركتذهني:يعنيتواناييفرددرارائهپيشنهادوتصميم­گيري.


مبلغ واقعی 59,040 تومان    25% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 44,280 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۰ بهمن ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 292

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت کنید. بعضی وقت ها پیش ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب