تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 303
 • بازدید دیروز : 1306
 • بازدید کل : 268116

شبیه سازی قلب راکتور VVER-1000 و محاسبه ضریب تکثیر قلب با استفاده از کد محاسباتی MCNPX....


شبیه سازی قلب راکتور VVER-1000 و محاسبه ضریب تکثیر قلب با استفاده از کد محاسباتی MCNPX....

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول مقدمه ....1

فصل دوم نوترون و برهمکنش آن با ماده .... 4

2-1- برهمکنش نوترون با هسته ....4

2-1-1- پراکندگی پتانسیلی .. 5

2-1-2- تشکیل هسته مرکب .. 5

2-1-3- گیر اندازی ... 5

2-1-4-پراکندگی غیرکشسان.... 6

2-1-5-شکافت ....................................................................................................................................................... 6

2-2- واکنش زنجیره ای و اصول راکتور‎های هسته ای ......................................................................................... 12

2-2-1- واکنش زنجیره ای .................................................................................................................................... 13

2-2-2- چرخه نوترون در یک راکتور حرارتی ................................................................................................... 13

2-2-3- دسته بندی انواع راکتور‎ها ..................................................................................................................... 16

فصل سوم معرفیقلب راکتور WWER _ 1000 و مشخصات آن .................................... 18

3-1- اصول کلی کار نیروگاه اتمی ................................................................................................................................. 18

3-2- قلب راکتور .............................................................................................................................................................. 20

3-2-1- میله سوخت .................................................................................................................................................... 24

3-2-2- بسته‎های زهرهای مصرف شدنی( سم سوختی) ..................................................................................... 28

3-2-3- میله‎های کنترل میله جاذب .......................................................................................................................30

3-2-4- مجتمع سوخت ............................................................................................................................................... 32

3-2-5- توصیف انواع مجتمع‎های سوخت ............................................................................................................... 35

3-2-6- الگوی بارگزاری سوخت در راه اندازی اولیه ............................................................................................ 37

3-3-خنک کننده (یا کندکننده) ............................................................................................................................. 37

3-4- سیستم کنترل و محافظت راکتور .................................................................................................................. 38

3-4-1- سیستم میله کنترل ..................................................................................................................................... 38

3-4-2- سیستم تنظیم بور ....................................................................................................................................... 41

فصل چهارم معرفی روش مونت کارلو و کد MCNPX .................................................................... 42

4-1- MCNP و روش مونت کارلو ............................................................................................................................... 42

4-1-1- روش مونت کارلو و روش قطعی ........................................................................................................... 42

4-1-2- روش مونت کارلو ...................................................................................................................................... 43

4-2- معرفی خصوصیات کد MCNP ........................................................................................................................... 45

4-2-1- داده هسته‎ای و برهمکنش‎ها ....................................................................................................................... 45

4-2-2- مشخصات چشمه ........................................................................................................................................... 47

4-2-3- تالی‎ها و خروجی ............................................................................................................................................ 48

4-2-4- تخمین خطاهای مونت کارلو ...................................................................................................................... 49

4-2-5- کاهش واریانس (مربع انحراف استاندارد) ................................................................................................. 50

4-2-6- هندسه در MCNP ..................................................................................................................................... 51

4-2-6-1- سلول‎ها ........................................................................................................................................................ 53

4-2-6-2- تعیین نوع صفحه .................................................................................................................................. 55

4-2-6-1-3- تعیین پارامتر صفحه ....................................................................................................................... 55

4-3- فایل ورودی برای مسئله نمونه ......................................................................................................................... 58

4-3-1- فایل ورودی INP .................................................................................................................................. 60

4-3-1- 1-کارت‎های سلول ............................................................................................................................ 61

4-3-1- 2-کارت‎های سطح ............................................................................................................................ 62

4-3-1- 3-کارت‎های داده ............................................................................................................................. 62

4-3-1-3-1- کارت نوع مسئله (MODE) .......................................................................................... 63

4-3-1-3-2- کارت‎های هندسی ............................................................................................................ 64

4-3-1-3-3- کاهش واریانس ................................................................................................................... 69

4-3-1-3-4- مشخصات چشمه ............................................................................................................... 72

4-3-1-3-5- مشخصات تالی ..................................................................................................................... 78

4-3-1-3-6- کارت تالی Fna .................................................................................................................. 80

4-3-1-3-7- مشخصات ماده و سطح مقطع ......................................................................................... 81

4-3-1-3-8- انرژی و رفتار حرارتی ........................................................................................................ 82

4-3-1-3-9- مسائل انقطاع ................................................................................................................... 83

4-3-1-3-10 - آرایه‎های داده کاربر ..................................................................................................... 83

فصل پنجم شبیه سازی قلب VVER 1000 با استفاده از کد MCNPX................. 85

5-1- مقدمه ..................................................................................................................................................................... 85

5-2- شبیه سازی قلب ................................................................................................................................................ 85

5-3- شبیه سازی بازتانده (reflectore) .............................................................................................................. 89

5-4- بحرانی ساختن راکتور VVER 1000 در حالت واقعی ......................................................................... 91

5-5- بحرانی ساختن راکتور VVER 1000 در حالت شبیه سازی .............................................................. 92

5-6- محاسبات بحرانی در MCNPX ................................................................................................................. 93

5-7- محاسبه کسر نوترون‎های تأخیری در راکتور ............................................................................................. 93

فصل ششم کد شبیه سازی و نتایج آن .................................................................................................... 95

6-1- کد ............................................................................................................................................................................ 95

6-2- داده ها و نمودار محاسبه شده برای ضدیب تکثیر ........................................................................................ 108

6-3- محاسبه کسر نوترون‎های تأخیری در راکتور ẞeff ...................................................................................... 109

6-4- نتیجه گیری ............................................................................................................................................................. 111

6-5- پیشنهاد برای کارهای آتی .................................................................................................................................... 112

  فهرست شکل ها

  شکل 2-1 مراحل فرایند شکافت ..................................................................................................................................... 8

شکل 2-2 طیف محصولات شکافت اورانیوم با نوترون حرارتی .................................................................. 9

شکل 2-3 طیف انرژی نوترون شکافت .......................................................................................................................... 11

شکل 2-4 چرخه نوترون برای راکتور حرارتی ............................................................................................................... 14

شکل 3-1 اصول کلی کار نیروگاه اتمی ........................................................................................................................... 40

شکل 3-2 قلب راکتور VVER-1000 ......................................................................................................................... 41

شکل 3-3 قرص سوخت ................................................................................................................................................... 25

شکل 3-4 میله سوخت ....................................................................................................................................................... 27

شکل 3-5 میله سم سوختی .............................................................................................................................................. 29

شکل 3-6 میله‎های کنترل میله جاذب ........................................................................................................................... 31

شکل 3-7 مجتمع سوخت ................................................................................................................................................ 34

شکل 3-8 مجتمع سوخت نوع 16 و24 ........................................................................................................................ 36

نوع 36 ................................................................................................................................. 36شکل 3-9 مجتمع سوخت

شکل 3-10 مجتمع سوخت نوع 24B20 ..................................................................................................................... 36

شکل 3-11 مجتمع سوخت نوع 36B36 ..................................................................................................................... 36

شکل 3-12 نحوه چیدمان مجتمع های سوخت در سطح قلب ................................................................................. 37

شکل 3-13 موقعیت گروه میله های کنترل روی صفحه قلب ................................................................................... 39

شکل 4-1 روش مونت کارلو ............................................................................................................................................... 44

شکل4-2 سیستم راستگرد ................................................................................................................................................. 52

شکل5-1 میله سوخت چیدمان قرص ها درون میله .................................................................................................. 87

شکل 5-2 میله سم سوختی .................................................................................................................. 87

شکل5-3 میله جاذب .......................................................................................................... 87

شکل 5-4 مجتمع سوخت شبیه سازی شده ................................................................................................................. 88

شکل5-5طرحی از بازتابنده راکتور VVER 1000 .............................................................................................. 90

شکل 5-6 طرح قلب راکتور VVER 1000 و بازتابنده .......................................................................................... 90

شکل 6-1 نمودار ضریب تکثیر بر حسب غلظت اسید بوریک .................................................................................. 1.9

 فهرست جدول ها

  جدول 2-1 تعداد نوترون های گسیلی در هر شکافت ........................................................................................ 10

جدول 2-2 انرژی گسیلی و بازیافتنی برای شکافت ................................................................................ 12

جدول 2-3 انواع راکتور های اصلی .......................................................................................................................... 17

جدول 3-1 مشخصات فنی اصلی و شرایط راه اندازی قلب راکتور WWER-1000 .................................... 22

جدول 3-2 مشخصات اصلی هندسی قلب راکتور WWER-1000 ................................................................. 24

جدول 3-3 مشخصات عملیاتی و هندسی میله سوخت ....................................................................................... 27

جدول 3-4 مشخصات بسته های سم سوختی ....................................................................................................... 28

جدول 3-5 مشخصات میله‎های کنترل میله جاذب .............................................................................................. 30

جدول 3-6 مشخصات مجتمع سوخت ....................................................................................................................... 33

جدول 3-7 توصیف انواع مجتمع های سوخت برای بارگذاری اول ................................................................ 35

جدول 4-1 راهنما برای تفسیر خطای نسبی R .................................................................................................... 50

جدول 4-2 کارت‎های سطح MCNP ...................................................................................................................... 57

جدول 4-3 زیر پارامترها کارت‎های هندسی MCNP ......................................................................................... 64

جدول 4-4 کارت‎های سطح MCNP ...................................................................................................................... 69

جدول 4-5 کارت تعیین چشمه ................................................................................................................................ 72

جدول 4-6 متغیر‎های چشمه ...................................................................................................................................... 74

جدول 4-7 متغیر‎های چشمه ...................................................................................................................................... 78

جدول 4-8 انواع تالی ها ............................................................................................................................................... 80

جدول 4-9 انواع کارت ها ی ماده ............................................................................................................................. 81

جدول 4-10 کارت های کنترل ................................................................................................................................. 82

جدول 4-11 کارت های انقطاع ................................................................................................................................. 83

جدول 5-1 مشخصات هندسی بازتابنده .................................................................................................................. 89

جدول 6-1 تغییرات ضریب تکثیر بر حسب غلظت اسید بوریک ....................................................................... 108

 فصل اول

مقدمه و کلیات

  مقدمه :

رشد جمعیت و به موازات آن مصرف روز افزون و بکارگیری روش های جدید علمی و فنی باعث افزایش تولید محصولات مصرفی شده و این مرهون استفاده بالای منابع انرژی موجود در جهان می شود. مصرف بی رویه از منابع انرژی و پیامد های نامطلوب زیست محیطی آن تفکر چاره اندیشی را در بشر قوت بخشیده است. در حال حاظر اصلی ترین منبع انرژی (به طور متوسط در مقیاس جهانی نزدیک به % 70 ) را سوخت های فسیلی مثل زغال سنگ، نفت، و گاز طبیعی به خود اختصاص داده اند و به دنبال این ها منابع سوخت های هسته ای و منابع هیدرولیکی هستند که می توانند به عنوان تامین کننده منبع انرژی مد نظر باشند. سوخت های فسیلی جزء منابع انرژی تجدید نشدنی هستند. محدودیت ها و عدم امکان بازیافت سوخت های فسیلی، سوزاندن نامعقولانه و دیگر فاکتور های منفی نه تنها ضرورت استفاده بهینه و بجا از سوخت های فسیلی را می طلبد، بلکه ضرورت جایگزین کردن منابع انرژی دیگر را به جای سوخت های فسیلی به عنوان مسئله مهم وجدی مطرح می سازد. منابع هیدرولیکی نیز که مربوط به منابع انرژی تجدید شونده هستند مورد استفاده قرار می گیرند. اما هنوز نمی توانند به طور کامل مشخصا و تماما جایگزین سوخت های فسیلی شوند.

امید های فراوانی به سوخت هسته ای و انرژی هسته ای وجود دارد، جاییکه اورانیوم به عنوان سوخت مصرف می شود. اورانیوم نه تنها در سطح زمین بلکه در اعماق اقیانوس ها ی جهان به وفور یافت می شود. این امکان که بتوان تمامی ذخائر اورانیوم را به سوخت هسته ای قابل شکافت تبدیل کرد وجود دارد. با سوختن اورانیوم در راکتور های هسته ای سوخت ثانویه ای بنام پلوتونیوم به دست می آید. تولید سوخت هسته ای ثانویه می تواند موجب کاهش ضرورت استخراج اورانیوم طبیعی شود.

تاریخ پیشرفت و گسترش انرژی هسته ای نسبتا کوتاه است. می توان شروع آن را از راه اندازی اولین نیروگاه برق اتمی در اتحاد جماهیر شوروی سابق در ژانویه 1954 دانست. سپس در پی آن در بریتانیای کبیر 1956، ایالات متحده آمریکا 1958 و در ادامه در بسیاری از کشورهای جهان. عملا در دهه 1950 بود که اولین تجربه صنعتی استفاده از انرژی هسته ای با اهداف صلح آمیز صورت گرفت.

تولید قدرت بواسطه شکافت هسته ای در راکتور‎هایی که معمولا با سوخت اورانیوم بارگذاری شده است مستلزم یک واکنش زنجیره ای کنترل شده می‎باشد. عبارت واکنش ذنجیره ای کنترل شده بدین معنی است که سیستم بگونه ای مرتب شده است که تعداد نوترون‎هایی که باعث شکافت هسته ای در یک نسل (چرخه) می‎شوند دقیقا برابر با تعداد نوترون‎های نسل بعد باشند. در این حالت وضعیت راکتور در حالت تعادل یا به اصطلاح بحرانی است.

از یک طرف برای افزایش سطح قدرت، به تولید نوترون‎های اضافی به منظور بالا بردن جمعیت نوترونی و دوره‎های تکثیر و از طرف دیگر برای کاهش سطح قدرت و درنتیجه توقف راکتور به کاهش جمعیت نوترونی و پایین آوردن تکثیر آنها نیاز می‎باشد. همه این‎ها بواسطه وجود سیستم‎ها و تجهیزاتی که در طراحی یک راکتور هسته ای پیش بینی شده است صورت می‎گیرد. بیشتر راکتور‎ها با اورانیوم سوخت گیری می‎شوند. ایزوتوپ‎های ورانیوم طبیعی بدین قرار می‎باشند.

میزان اورانیوم برای راکتورهایی که با این ایروتوپ سوخت گیری می‎شوند را باید به صورت مصنوعی افزایش داد یعنی اورانیوم را به اصطلاح غنی کرد. تقسیم بندی راکتور‎ها با توجه به انرژی نوترونی که در واکنش زنجیره ای باعث شکافت می‎شود:

- راکتور‎های نوترون سریع

- راکتورهای متوسط

- راکتور‎های کند (حرارتی)

در یک راکتور سریع عمل واکنش زنجیره ای توسط نوترون‎های سریع صورت می‎گیرد. انرژی نوترون‎های سریع حدود Mev 2 می‎باشد. این راکتور‎ها با اورانیوم و یا سوختگیری می‎شوند.

در راکتور‎های متوسط سرعت نوترون‎های حاصل از شکافت تا حد انرژی متوسط پایین آورده می‎شود. و در راکتور‎های حرارتی سرعت نوترون‎ها تا حدی کند می‎شوند که بتوانند در شکافتن شرکت کنند. انرژی هر نوترون حرارتی که باعث شکافت هسته اورانیوم می‎شود معادل ev 025/0 است[7].

مطالعه محاسباتی نوترونیک قلب راکتور را می‎توان روی کد‎های مشخص یا کد‎های مونت کارلو بنا کرد. مزیت اولیه این کد‎ها این است که آنها بسیار سریع و دقیق ولی تنها برای سیستم‎های کاملا شناخته شده مانند (راکتور آب تحت فشار) یا (راکتور سریع) می‎باشند. این کد‎ها معادله پخش را با گسستگی فضا و زمان با استفاده از مدل‎های فیزیکی مبنی بر فرضیات (که برای راکتور‎های موجود معتبرند) که به توصیفات هندسی ساده منجر می‎شود (لزوما دوبعدی) حل می‎کنند. مطالعه تغییرات راکتور‎ها، مستقل از نوع شان، به کدهای محاسباتی دقیقی با استفاده از تکنیک‎های مونت کارلو که تنها به کتابخانه داده‎های هسته ای (سطح مقطع‎ها و . . . ) وابسته است که توصیف کاملا سه بعدی هندسی دقیق را اعطا می‎کند نیاز دارد. کد‎های مونت کارلو زمان زیاد CPU برای محاسبات نیاز دارد و تنها مرجع برای تغییرات راکتور‎ها یا چرخه‎های سوخت هستند. در اینجا کد ترابرد مونت کاروی MCNP را برای محاسبات نوترونیک که یکی از کد‎های معتبر کاربردی در سراسر جهان است استفاده می‎شود.

MCNP یک کد چند منظوره کلی، انرژی پیوسته، با هندسه تعمیم یافته، وابسته به زمان است که برای ترابرد نوترون/ الکترون/ فوتون به روش مونت کارلو مربوط می شود. این کد می‎تواند در چندین روش ترابرد استفاده شود: فقط نوترون، فقط فوتون، فقط الکترون، ترابرد مرکب نوترون/ فوتون که فوتون‎ها توسط برهمکنش‎های نوترون تولید می‎شوند، نوترون/ الکترون/ فوتون، الکترون/فوتون، یا فوتون/ الکترون. محدوده انرژی نوترون از MeV تا MeV می‎باشد، و محدوده انرژی فوتون و الکترون از KeV تا MeV هستند. همچنین قابلیت محاسبه ویژه‎مقادیر برای سیستم‎های شکافت‎پذیر یک مشخصه استاندارد است.کاربر یک فایل ورودی که بعدا توسط MCNP خوانده می‎شود ایجاد می‎کند. این فایل شامل اطلاعاتی درباره مسئله می‎شود، قسمت ‎های از قبیل:

- مشخصات هندسه،

- توصیف ماده و گزینش شماره سطح مقطع، محل و مشخصات چشمه نوترون، فوتون، یا الکترون،

- نوع جواب‎ها یا تالی‎های خواسته شده، و

- هر تکنیک کاهش واریانسی برای بهتر کردن بازدهی جواب ها [6].

 

 


مبلغ واقعی 43,300 تومان    23% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 33,341 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۰ بهمن ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 28

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) وضعیت پکیج : کاملا فعال تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید3 دی1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به تغییرات تلگرام 1دی1396 کسب ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

انتخاب شغل در کم تر از یک ساعت !!!!! (ویژه)

انتخاب شغل در کم تر از یک ساعت !!!!! (ویژه)

کتاب راهنمای انتخاب بهترین شغل برای شما بخشی از کتاب راهنمای انتخاب بهترین شغل برای شما : چگونه شغل انتخاب کنیم ؟ یکی از مسائلی که همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده مسئله شغل و اشتغال است. تا پیش از به دنیا آمدن انسان هرگز مشخص نیست که وی چه کاره خواهد شد دوران کودکی به ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک (نسخه جدید)

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک (نسخه جدید)

آموزش جدیدترین و بهترین راه افزایش قد کودکان و بزرگسالان با متد گرو تالر داینامیک دکتر فیلیپ میلر افزایش قد با متد گروتالر داینامیک بعد از بلوغ از ۶ تا ۱۲ سانتیمتر افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک چیست؟دکتر فلیپ میلر محقق سلامت،متخصص درمانهای طبیعی و فوق تخصص ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی+120نمونه سوال با

دانلودکتاب آموزش هنر پته دوزی+120نمونه سوال با

دانلود کتاب آموزش هنر پته دوزی یکی از رو دوزی‌های زیبای ایران پته دوزی است و هنری است که اختصاص به زنان خوش ذوق در استان کرمان دارد و زیبایی خیره کننده و چشم نوازی دارد مواد تشکیل دهنده پته شامل عریض (پارچه زمینه) و ریس (نخ‌های رنگین) می‌باشند چنانچه فرد علاقمندی هنر ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

در این فیلم آموزشی تهیه شده قصد داریم به طور کامل و قدم به قدم مراحل راه اندازی ماژول GPS با کامپیوتر و همچنین روش راه اندازی ماژول GPS با استفاده از میکروکنترلر را خدمت کاربران عزیز سایت آموزش دهیم . این مجموعه ی آموزشی برای اولین بار توسط سایت انجمن الکترونیک به زبان ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان وهمسر(فوق حرفه ای وVIP)

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان وهمسر(فوق حرفه ای وVIP)

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان وهمسر(فوق حرفه ای وVIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

پکیج افزایش فالوور تضمینی برای اینستاگرام

پکیج افزایش فالوور تضمینی برای اینستاگرام

اگر به دنبال تعداد زیاد فالوور هستید و از تمام روش ها ناامید شده اید ما خرید این پکیج را به شما توصیه می کنیم چندین فالوور (Follower) واقعی و ایرانی و فعال بدست آورید. محدودیت های اینستاکرام را دور بزنید * همراه آموزش کامل و پشتیبانی دائم رازِ پیچ های بزرگ ...


مطالب تصادفی

 • هفت اقلیم عشق در اشعار عطار و مولانا ....
 • ویرایش متون برنامه ای در رسانة ملّی(صداوسیما)...
 • نوستالژی در شعر شهریار، اخوان ثالث و فروغ فرخزاد...
 • نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی...
 • مقایسه صرفی افعال در تاریخ بیهقی و تاریخ جهانگشای جوینی...
 • ال-کارنیتین مایع بادی اتک 2000 - 500 میلی‌لیتر
 • Arginine Shock - 260 Caps آرژنین شوک بادی اتک – 260 عدد کپسول
 • Lipo 100 - 120 Caps
 • آمینو وی گلد

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب