تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 959
  • بازدید دیروز : 4294
  • بازدید کل : 996759

بررسی و محاسبه توابع شکافت برای پارتون های جرمدار...


بررسی و محاسبه توابع شکافت برای پارتون های جرمدار...

چکیده

در این پایان­نامه سعی شده جرمِ نوکلئون و کوارک­ها در معادلاتِ مربوط به توابعِ ساختارِ نوکلئونی وارد شود.این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که برخورد ذرات در انرژی های بالا که منجر به تولید کوارک های سنگین شود در آینده نزدیک امکان پذیر خواهد بود. ما جرمِ کوارک را مستقیماً وارد محاسباتِ سطح مقطعِ فرایندِ سخت (Hard Process) کردیم که در نتیجه­یِ آن، تابعِ انشعابِ پارتونی وابسته به جرم و مقیاس بازبهنجارش شده است. معادله­یِ تحول بدست آمده با استفاده از تبدیلِ ملین، مانندِ معادله­یِ بی­جرم، قابل محاسبه است. جرمِ نوکلئون نیز توسطِ متغیرِ نچمن واردِ محاسبات شده است. در اینجا بطورِ خاص تابعِ ساختارِ نوکلئونیِ موردِ بررسی قرار گرفته که در نتیجه آن نیازی به وارد کردن توابعِ توزیعِ دریا در محاسبات نمی باشد. روش بدست آوردنِ توابع ساختارِ نوکلئونی بر حسبِ توابعِ توزیعِ پارتونی سرراست بوده و می­تواند برایِ تابع ساختار نیز تکرار شده که در نهایت منجر به محاسبه­یِ تابعِ انشعابِ ­خواهد شد. نتایج بارز بدست آمده در این پایان نامه شامل دستیابی به توابع شکاف پارتونی در حالت جرمدار و شکل اصلاح شده معادلات تحول و در نهایت استخراج توابع ساختار نوکلئونی می باشد. نتایج بدست آمده گویای اثر جرم کوارک ها در محاسبات مربوط به توابع ساختار نوکلئونی می باشد.

فهرست

فهرست... II

فهرست شکلها... V

مقدمه... 1

فصل 1.. 5

دینامیکِ کوانتومیِ رنگها... 5

1-1 سیرِ تاریخی بر فیزیکِ ذرات... 7

1-2 درجهیِ آزادی رنگ... 19

1-2-1 کوارکها و رنگ... 19

1-2-2 رنگ: بارِ برهمکنشِ هستهای... 22

1-2-3 آزادیِ مجانبی... 26

1-3 مروری بر مکانیکِ کوانتومیِ نسبیتی... 28

1-3-1 مقدمات و نمادگذاری... 28

1-3-2 معادلهیِ کلاین-گوردن... 30

1-3-3 معادلهیِ دیراک... 33

1-3-3-1 فرمِ هموردایِ معادله یِ دیراک و ماتریسهایِ دیراک ... 35

1-3-3-2 جریانِ پایستار و معادله یِ الحاقی.. 36

1-3-3-3 اسپینورِ ذرهیِ آزاد.. 37

1-3-3-4 روابطِ کامل بودن و بهنجارشِ اسپینورها.. 40

1-4 سطحِ مقطعِ پراکندگی... 41

1-4-1 قواعد فاینمن و دامنهیِ ناوردا... 41

1-4-2 تعاریف اصلی... 44

فصل 2.. 47

پراکندگیِ ناکشسانِ ژرف... 47

2-1 پراکندگیِ الکترون-میون... 48

2-2 پراکندگیِ کشسانِ الکترون-پروتون... 51

2-3 پراکندگیِ ناکشسانِ الکترون-پروتون... 54

2-4 توابعِ ساختارِ نوکلئونی و مقیاسپذیریِ بیورکن... 56

2-5 توابعِ توزیع و مدلِ پارتونیِ ساده... 58

2-6 گلئون و نقضِ مقیاسپذیریِ بیورکن... 60

فصل 3.. 64

پراکندگیِ ناکشسانِ ژرف جریانِ باردار و قضیهیِ فاکتورگیری 64

3-1 پراکندگیِ ناکشسانِ ژرف برایِ جریانِ باردار... 65

3-2 توابعِ ساختار... 70

3-2-1 بسطِ تانسورِ هادرونی... 70

3-2-2 مولفههایِ مخروطِ نوری و چارچوبِها... 71

3-2-2-1 مولفههایِ مخروطِ نوری.. 71

3-2-2-2 چارچوبِ همراستا.. 72

3-3-2-3 چارچوبِ بریت.. 75

3-2-2-4 چارچوبِ اندازهحرکتِ بینهایت(IMF).. 77

3-2-3 تانسورهایِ ...... 78

3-3 قضیهیِ فاکتورگیری و محاسبهیِ ضرایبِ سخت... 81

3-3-1 مدلِ پارتونی و قضیهیِ فاکتورگیری... 81

3-3-1-1 سطحِ مقطعِ میانگینگیری شده.. 81

3-3-1-2 قضیهیِ فاکتورگیری.. 82

3-3-2 محاسبهیِ تانسورهایِ............................ 84

3-3-2-1 تانسورِ لپتونی.. 85

3-3-2-2 تعیینِ تانسورِ درمرتبه LO.. 85

3-3-2-3 نمودارهایِ فاینمن و دامنه درتفریب NLO (فرایندهایِ و ) 87

3-3-2-3 محاسبهیِ و برای فرایند هایِ و 88

3-3-2-4 محاسبهیِ برایِ فرایندِ ........................ 91

3-3-2-5 تعیینِ قسمتِ پادمتقارنِ تانسورهایِ و 94

3-3-3 انتگرالِ فضایِ فازِ ........... 94

3-3-3-1 انتگرالِ فضایِ فازِ............... 95

3-3-3-2 انتگرالِ فضایِ فازِ............... 96

فصل 4.. 99

تابع ساختار xF3 و معادلهی تحول... 99

4-1 تابع ساختارِ xF3 بر حسبِ توابعِ توزیعِ پارتونی... 100

4-2 تابعِ ساختارِ پارتونی... 106

4-3 وارد کردنِ مقیاسِ فاکتورگیری... 108

نکتهای در موردِ حدِ بالایِ و انتگرالِ پیچش:.. 112

4-4 معادلهیِ تحول و تابعِ انشعاب... 113

اصلاحِ تابع انشعاب:.. 114

4-5 مقایسه با دادههایِ آزمایشگاهی... 116

نتیجه گیری... 121

واژهنامهیِ انگلیسی به فارسی... 122

واژه نامهیِ فارسی به انگلیسی... 124

منابع... 126

Abstract.. 129

فهرست شکل­ها

شکلI نمایی شماتیک از مقیاس­هایِ جهان و شاخه­هایِ پژوهشیِ مربوطه. بدنِ انسان به عنوانِ مقیاسِ مرجع

درنظرگرفته شده.

1

شکلِ II ساختارِ­هایِ مختلفِ ماده در مقیاس­هایِ مختلف

2

شکل 1-1 جدولِ ذراتِ بنیادی

14

شکل1-2 ترکیبِ رنگیِ هادرون­ها

16

شکل 1-3 الکترون­ها با تبادل یک فوتون دفع می­شوند.

17

شکل 1-4 الف) برهمکنش الکترومغناطیسی با مبادله­یِ فوتون

ب) برهمکنشِ قوی با مبادله­یِ گلئون

پ) جریانِ (گردشِ) رنگ در (ب)

ت) خود-جفت شدگی گلئون­ها (جفت­شدگیِ گلئون با گلئون)

18

شکلِ 1-5 استتارِ بارِ الف) الکتریکی ب) رنگ در نظریه­یِ میدان­هایِ کوانتومی.

20

شکل 1-6 اندازه­گیریِ بارِ الکترون

20

شکل 2-1 نمودارِ فاینمنِ پراکندگیِ کشسانِ الکترون-پروتون

43

شکل 2-2 نمودارِ پایین­ترین درجه­­یِ برهمکنشِ الکترومغناطیسی برایِ

45

شکل 2-3 تابع ساختارِ از گروه­هایِSLAC-MIT ، BCDMS ، H1 و ZEUS

49

شکل 2-4 برهمکنشِ فوتونِ مجازی و پارتونِ درونِ ساختارِ هادرونِ در LO

50

شکل 2-5 برهمکنشِ فوتونِ مجازی و پارتونِ ساختارِ هادرونِ در مراتبِ بالاتر

51

شکل 2-6 گسیلِ گلئون در برهمکنشِ کوارک و فوتونِ مجازی

53

شکل 2-7 برهمکنشِ گلئون و فوتونِ مجازی در پایین­ترین مرتبه

54

شکلِ 3-1 نمودارِ بر حسبِ برایِ معادلات، براییِ خیلی کوچک و . محدوده ی بین ریشه های معادله ی خاکستری شده.

95

شکل 4-1 مقایسه­یِ توابعِ انشعاب برایِ مدلِ جرم­دار و بی­جرم در مقیاس­هایِ مختلف.

114

شکلِ 4-2 داده­هایِ آزمایشگاهی تابع ساختارِ و منحنیِ برازش شده­یِ این تابع در مقیاسِ انرژیِ

117

شکل 4-3 مقایسه­یِ نمودارِ تحول داده شده­یِ تابع ساختارِ از انرژیِ به انرژیِ .

118

شکلِ 4-4 مقایسه­یِ نمودارِ تحول داده شده­یِ تابع ساختارِ از انرژیِ به انرژیِ .

118

شکلِ 4-5 مقایسه­یِ نمودارِ تحول داده شده­یِ تابع ساختارِ از انرژیِ به انرژیِ .

118

شکلِ 4-6 تابعِ ساختارِ بدست آمده از تحولِ توابع توزیع از مدلِ MRS TMC در مقیاسِ ، به مقیاسِ

119

شکلِ 4-7 تابعِ ساختارِ بدست آمده از تحولِ توابع توزیع از مدلِ MRS TMC در مقیاسِ ، به مقیاسِ .

119

شکل 4-8 تابعِ ساختارِ بدست آمده از تحولِ توابع توزیع از مدلِ MRS TMC در مقیاسِ ، به مقیاسِ .

120

شکل 4-9 تابع توزیعِ بدست آمده از تحولِ توابع توزیع از مدلِ MRS TMC در مقیاسِ ، به مقیاسِ و مقایسه با داده­هایِ آزمایشگاهیِ گروهِ EMC

120

شکل 4-10 تابع توزیعِ بدست آمده از تحولِ توابع توزیع از مدلِ MRS TMC در مقیاسِ ، به مقیاسِ و مقایسه با داده­هایِ آزمایشگاهیِ گروهِ EMC

121

  مقدمه

" دنیا از چه چیز ساخته شده؟" امروزه پژوهش­هایِ فیزیکِ ذرات، نشاندهنده­یِ جاه­طلبانه­ترین و سازمان­یافته­ترین کوششِ بشر برایِ جواب دادن به این پرسش است. از دورانِ باستان تا امروز، کنجکاو به دانستنِ اصل و طبیعتِ جهان بوده­ایم. فلاسفه­ و دانشمندانِ زیادی در دوران باستان تلاش کرده­اند به این سوالاتِ بنیادی جواب دهند. تنها در زمانِ حال، در قرنِ بیستم، با پیشرفت­هایِ ارزشمندِ صورت گرفته در فیزیکِ ذرات و اخترفیزیک (که ظاهراً دارایِ مقیاس­هایِ متضادی هستند)، توانسته­ایم جوابِ ناقصی برایِ این سوالات بدست آوریم.

شکلI نمایی شماتیک از مقیاس­هایِ جهان و شاخه­هایِ پژوهشیِ مربوطه. بدنِ انسان به عنوانِ مقیاسِ مرجع درنظر گرفته شده (CERN Z 11).

از طرفی، این پیشرفت­ها مربوط به تواناییِ ما در کاوش در قلبِ ماده بوسیله­یِ شتاب­دهنده­هایِ قدرتمند (که سرعتِ ذرات را در حدِ سرعتِ نور بالا می­برند) می­باشد که ساختارهایِ بی­نهایت ریز و عمیقی را آشکار می­کنند.

شکلِ II ساختارِ­هایِ مختلفِ ماده در مقیاس­هایِ مختلف (CERN DI-17-7-95)

و از طرفِ دیگر، تلسکوپ­هایِ قدرتمند ساختارِ عظیمِ جهان را کاوش می­کنند، و قادر به دستیابی به زمان مبداء آن­ می­باشند [1].

هسته­یِ اتم­ها­ از نوکلئون­ها تشکیل شده­اند و همانطور که امروزه می­دانیم دارایِ ساختارِ داخلی هستند. نوکلئون­ها زیر مجموعه­ای از هادرون­ها می­باشند وپارتون­ها (کوارک­ها و گلئون­ها) ذراتِ تشکیل دهنده­یِ هادرون­ها هستند. توابعِ ساختارِ هادرونی و توابعِ توزیعِ پارتونی ابزاری برایِ شناختِ ساختارِ هادرون­هاست که در انرژیِ بالا (در حدودِ ) می­توانند توسطِ نظریه­یِ اختلال موردِ بررسی قرار گیرند.

در این پاین­نامه درموردِ توابعِ ساختارِ نوکلئونی، توابعِ توزیعِ پارتونی، و معادله­یِ تحول (معادله­یِ DGLAP [2و3و4]) بحث شده است. تلاش کرده­ایم فرمول­بندیِ مرسومِ که در آن نوکلئون و پارتون بدونِ جرم فرض شده­اند را، با وارد کردنِ جرمِ ذرات مستقیماً در سطحِ مقطع و معادله­یِ تحول، تصحیح کنیم. این رهیافت به تصحیحاتی در توابعِ انشعاب، متغیرِ توابعِ توزیع و ضریبِ توابعِ توزیع (در معادله­یِ توابعِ ساختار بر حسبِ توابعِ توزیع) منجر گردیده است. روش ارائه شده مربوط به تابعِ ساختارِ خاصی نیست و می­تواند برایِ تمامِ توابعِ ساختار بکار رود، ولی در این پایان نامه بطورِ خاص، در موردِ تابعِ ساختارِ بحث شده است.

فصل­هایِ 1 و 2 به مطالبِ موردِ نیاز برایِ فهمِ فصلِ 3 و 4 می­پردازد و خواننده­یِ آشنا با مباحثِاولیهفیزیکِ ذراتِ بنیادی احتیاجی به مطالعه­یِ فصل­هایِ 1 و 2 ندارد، چرا که فصلِ 3 و 4 تقریباً به­صورتِ مستقل نوشته شده است. در فصلِ 3 ایده­یِ اصلی برایِ بدست آوردنِ توابعِ ساختارِ نوکلئونی بر حسبِ توابعِ توزیع، معرفی شده و محاسباتِ موردِ نیازِ فصلِ بعد با جزئیات آورده شده است. در این فصل ما تانسور­هایِ مرتبه دویی که با نمایش داده می­شوند را معرفی می­کنیم، با استفاده از این تانسور­ها، بسادگی می­توان از معادله­یِ تانسوریِ تانسورِ هادرونی توابعِ ساختارِ نوکلئونی را برحسبِ توابعِ توزیعِ پارتونی بدست آورد. سپس تانسور­هایِ معرفی شده­اند که با استفاده از قواعدِ فاینمن، مستقیماً از دامنه­یِ پراکندگیِ بوزون-پارتون بدست می­آیند و تقریباً یک واسطه­یِ محاسباتی می­باشند تا ضرایبِ سختِ از سصحِ مقطعِ پراکندگیِ بوزون-پارتون طبق رابطه­یِ بدست می­آید. فصلِ 3 با محاسباتِ نسبتاً طولانی برایِ بدست آمدنِ و انتگرالِ فضایِ فازِ خاتمه می­یابد.

در فصلِ 4 از نتایجِ بدست آمده از فصلِ 3 استفاده کرده و به هدفِ اصلی که محاسبه­یِ توابعِ ساختارِ نوکلئونی و معادله­یِ تحولِ برای توزیع پارتونی جرم­دار است می­رسیم. در تمامی روابطِ بدست آمده در مدلِ جرم­دار با صفر قرار دادنِ جرم­ها به روابطِ بی­جرمِ مرسوم می­رسیم. طبقِ قضیه­یِ فاکتورگیری، اثراتِ بلند-برد و کوتاه-برد را با استفاده از مقیاسِ از یکدیگر جدا کرده و در نهایت معادله­یِ تحول بر حسبِ مقیاس را بدست می­آوریم. هسته­یِ این معادله­یِ انتگرالی تابعِ انشعاب خواهد بود. نتایجِ بدست آمده با داده­هایِ آزمایشگاهی مقایسه شده است که بخوبی نقش جرم کوارک ها در محاسبات را نشان می دهد. تأثیرِ تصحیحاتِ جرمی اعمال شده در هایِ میانی و انرژی­های پایین ظاهر می­شود. تاثیرِ تصحیحاتِ جرمی باعثِ کمی انحراف از داده در های بزرگ می­شود که دلیلِ آن شاید آزاد گرفتنِ کوارک­ها باشد که در انرژیِ پایین فرضِ خیلی خوبی نیست.

فصل 1

دینامیکِ کوانتومیِ رنگ­ها[1]

 اینکه ماده در سطحِ زیر اتمی از ذراتِ کوچکی تشکیل شده­اند که فضایِ خالیِ بزرگی بینِ آنها وجود دارد، واقعیتی چشمگیر است. قابلِ ملاحظه تر آنکه این ذرات که تنوعِ کمی هم دارند، به میزانِ عظیمی تکرار می­شوند و همه­یِ موادِ اطرافِ ما را می­سازند. این موجوداتِ تکراری نسخه­هایِ کاملی از هم هستند و نه "تقریباً مشابه"، بلکه کاملاً "تمیز ناپذیر" می­باشند. یعنی اگر یک الکترون را ببینید، همه را دیده اید. چنین تمیزناپذیریِ مطلق در دنیایِ ماکروسکوپی مشابهی ندارد. و این موضوع، فیزیکِ ذرات را بی­نهایت ساده می­کند، الکترون الکترون است.

سوالِ بعدی این است که " ذرات چگونه با یکدیگر برهمکنش می­کنند؟" به دلایلِ محدودیت­هایِ عملی، برایِ آزمودنِ بر­همکنشِ ذراتِ بنیادی باید به روش­هایِ غیرِ مستقیم متوسل شد. متداول این است که مدلی نظری برایِ برهمکنش در نظر گرفته می­شود، سپس نتایجِ حاصل از محاسباتِ نظریِ مدل را با داده­هایِ تجربی مقایسه می­کنند. معمولاً داده­هایِ تجربی ناشی از سه منبع می­باشد:

1- رویداد­هایِ پراکندگیِ حاصل از برخوردِ ذرات و آشکار سازیِ ذراتِ نهای و زوایایِ انحراف و ...

2- رویداد­هایِ واپاشیِ، که ذره­ای خودبه­خود فرومی­پاشد و ما بازمانده­هایِ آن را ثبت می­کنیم.

3- بررسیِ ویژگی­هایِ حالاتِ مقید که حاصل از چسبیدنِ دو یا چند ذره می­باشد.

فرمول­بندیِ مدلِ موردِ نظر را اصولِ کلی، بویژه، نسبیتِ خاص و مکانیکِ کوانتومی هدایت می­کند. در نمودارِ زیر چهار حوزه­یِ مکانیک را نشان می­دهد:

با توجه به نمودارِ بالا، فیزیکِ ذرات در حوضه­یِ نظریه­یِ میدان­هایِ کوانتومی قرار دارد، چرا که ذراتِ بنیادی خیلی کوچک و نوعاً خیلی سریع هستند. البته نظریه­یِ میدان­هایِ کوانتومی با همه­یِ توانایی­هایش، مشکل و عمیق است، که می­توان برایِ سادگی، از فرمولبندیِ زیبا و شهودیِ فاینمن (نمودار­ها و قواعدِ فاینمن ) که از نظریه­یِ میدان­هایِ کوانتومی به­ دست می­آید، استفاده کرد.

اخیراً مجموعه نظریاتی به عنوانِ "مدلِ استاندارد" در سالِ 1978 به رسمیت شناخته شده که همه­یِ برهمکنش­های بنیادی بجز گرانش را توصیف می­کند. مدلِ استاندارد مجموعه­ای از وحدتِ الکترودینامیکِ کوانتومی (QED) و نظریه­یِ الکتروضعیفِ GWS، بعلاوه­یِ دینامیکِ کوانتومیِ رنگ­ها (QCD) می­باشد. ما در این پایان­نامه از مدلِ استاندارد استفاده خواهیم کرد.

در این فصل دینامیک کوانتومیِ رنگ را معرفی کرده و در پایانِ فصل چگونگی محاسبه­یِ سطحِ مقطع را توضیح خواهیم داد.

1-1 سیرِ تاریخی بر فیزیکِ ذرات

کشفِ الکترون توسطِ تامسون در سالِ 1897 را می­توان تولدِ فیزیکِ ذراتِ بنیادی دانست. تامسون توانست نسبتِ بار به جرمِ الکترون­هایِ پرتویِ کاتدی را محاسبه­ کند که این نسبت بسیار بزرگتر از مقدارِ مربوطه برایِ هر یونِ شناخته شده بود. تامسون به درستی حدس زد که الکترون­ها اجزاء سازنده­یِ اتم­ها هستند، به هرحال چون اتم­ها خنثیِ الکتریکی بسیار سنگین­ هستند، بلافاصله این سوال مطرح شد که بارِ مثبت و توده­یِ جرمِ جبراتی چگونه داخلِ اتم توزیع شده است [5].

رادرفورد با تاباندنِ باریکه­ای از ذراتِ به ورقه­ای از طلا، هسته­یِ اتم را شناسایی کرد. او هسته­یِ سبکترین اتم (هلیوم) را پروتون نامید.

پلانک برایِ توضیحِ طیفِ تابشِ جسمِ سیاه، تابشِ الکترومغناطیسیِ را کوانتیده و به صورتِ بسته­هایِ انرژی فرض کرد. او مدعی نبود که دلیلِ کوانتشِ تابش را می­داند. ولی در سالِ 1905 اینشتین استدلال کرد که کوانتش ویژگیِ خودِ میدانِ مغناطیسی است و ربطی به سازوکارِ گسیل ندارد. این نظریه به ایدهِ ذره­ای بودنِ نور نزدیک بود و قبولِ آن تا سالِ 1923 به طول انجامید. دلیلِ قبولِ آن آزمایشِ پراکندگیِ نور از یک ذره­یِ ساکن توسطِ کامپتون بود. نامِ ذراتِ نور را فوتون گذاشتند و نهایتاً مکانیکِ کوانتومی رفتارِ ذره­ایِ فوتون­ها را با رفتارِ موجیِ نور در مقیاسِ ماکروسکوپی را آشتی داد.

اکنون مسئله­یِ چشمگیری وجود دارد که مدلِ کلاسیک به هیچ­وجه به آن نمی­پردازد. چه چیزی اجزایِ هسته (پروتون­ها با بارِ مثبت) را که باید به­شدت یکدیگر را دفع ­کنند، به هم می­چسباند؟ نیرویی به نامِ نیرویِ قوی، که باید خیلی قوی­تر از نیرویِ الکترومغناطیس باشد، به عنوانِ مسئولِ پیوندِ اجزاءِ هسته در نظر گرفته شد. اولین نظریه­یِ قابلِ ملاحظه در زمینه­یِ نیرویِ قوی را یوکاوا در سالِ 1934 پیشنهاد داد. یوکاوا مانندِ نیرویِ الکترومغناطیسی، کوانتایی را برایِ این نیرو فرض کرد و بردِ کوتاهِ نیرویِ قوی را نتیجه­یِ سنگین بودنِ کوانتایِ آن درنظر گرفت. جرمِ محاسبه شده توسطِ یوکاوا حدودِ 300 برابر الکترون و 6/1 برابر پروتون بود و به همین دلیل به نامِ "مزون" یعنی "میان­وزن" مشهور شد. در سالِ 1937 دو گروهِ جداگانه ذراتی را با ویژگی­هایی شبیه مزونِ یوکاوا، در پرتو­هایِ کیهانی، شناسایی کردند. در سالِ 1946 تضادِ میانِ نتیجه­یِ اندازه­گیری­ها و پیش­بینی­هایِ یوکاوا آشکار شده و مشخص شد که ذراتِ آشکار شده در پرتو­هایِ کیهانی، مزون یوکاوا نیستند. در سالِ 1947 این معما حل شد و مزونِ یوکاوا که ذره­یِ می­باشد را در جوِ بالایی، قبل از واپاشی مشاهده کردند.

اولین دستاوردِ بزرگِ مکانیکِ کوانتومیِ نسبیتی کشفِ معادله­یِ دیراک[2] در سالِ 1927 بود. این معادله که با برایِ توصیفِ الکترون­هایِ آزاد با انرژیِ نسبیتی بکار می­رود، جواب­هایِ نگران کننده­ای با انرژی منفی را نتیجه می­دهد. این نتیجه باعث می­شود میلِ طبیعیِ هر سیستم به تحول در جهتِ انرژی­هایِ منفی، موجبِ تابشِ انرژی بی­نهایت توسطِ الکترون شود. توضیحِ خود دیراک برایِ نجاتِ معادله، در نظر گرفتنِ دریایِ بی­کرانی از الکترون بود که تمامِ حالت­هایِ انرژی منفی را پر کردهاست. با استفاده از اصلِ طردِ پائولی، و دریایِ الکترون، می­توان نتیجه گرفت که الکترون­ها نمی­توانند به سطوحِ انرژیِ­ منفی بروند و اگر الکترونی از دریا برانگیخته شده و به تراز­های بالاتر برود، حفره­ای در دریا ایجاد می­کند که به صورتِ بارِ مثبتِ خالص و انرژیِ مثبت خالص در آن نقطه دیده می­شود. کشفِ پوزیترون توسط اندرسون در سالِ 1930، که صفاتِ موردِ نیازِ دیراک را داشت پیروزیِ بزرگی برایِ نظریه­یِ او به ارمغان آورد.

در دهه­یِ 40 استاکلبرگ[3] و فاینمن تعبیرِ ساده­تری نسبت به دریایِ بی­کران ارائه کردند که عبارت بود از اضافه کردنِ ذره­ای با جایگاهی مساوی با الکترون. حالت­هایِ انرژی مثبتِ این ذره­یِ متفاوت (پوزیترون) مسئولِ جواب­هایِ انرژی منفی معادله­یِ دیراک هستند. در ضمن ثابت شد که دوگانگی ذره-پادذره ویژگیِ عمومیِ نظریه­یِ میدان­هایِ کوانتومی است. پادذرات از هر جهت، بجز مخالف بودنِ بار الکتریکیِ (و رنگ)، مانندِ ذراتِ متناظرِ خود می­باشند. پاد پروتون در سالِ 1955 و پاد نوترون چند سالِ بعد، در شتابدهنده بواترون[4] برکلی مشاهده شدند.

در سالِ 1930 مسئله­ای در مطالعه­یِ واپاشیِ هسته­ای بتازا به­وجود آمده بود. در واپاشیِ بتازا هسته­یِ پرتوزایِ با گسیلِ یک الکترون به هسته­یِ که اندکی سبک­تر است تبدیل می­شود:

پایستگیِ بار مستلزمِ آن است که حاملِ یک واحد بارِ مثبت بیش از باشد. از مشخصه­هایِ واپاشی نظیرِ عبارتِ آن است که در چارچوبِ مرکز جرم، انرژی­هایِ خروجی را به صورتِ سینماتیکی تعیین می­کنند. بویژه اگر هسته­یِ مادر، ، در حالِسکون باشد، و، پشت به پشت، با تکانه­هایی مساوی و در خلافِ جهتِ هم حرکت می­کنن و پایستگیِ انرژی ایجاب می­کندکه انرژیِ الکترون برابر با مقدارِ زیر باشد:

نکته­ای که در اینجا باید به آن توجه کرد آن است که به محضِ آنکه جرم­ها مشخص شدند، تثبیت می­شود. اما با انجامِ آزمایش­ها متوجه شدند که انرژیِ الکترون­هایِ گسیل شده تفاوتی قابلِ ملاحظه دارند و معادله­یِ فقط بیشینه­یِ انرژیِ الکترون را برایِ یک فرایندِ واپاشی بتازایِ بخصوص تعیین می­کند. این نتیجه­ای نگران کننده بود. پائولی پیشنهاد کرد که ذره­یِ دیگری باید به­همراه الکترون گسیل شود، همدستی خاموش که حاملِ انرژیِ "گم­شده" است. این ذره باید به منظور پایسته نگه­داشتنِ بار به لحاظ الکتریکی خنثی باشد. پائولی نامِ نوترینو را برایِ آن پیشنهاد کرد. کلِ این ایده با ناباوری مواجه شد و در سالِ 1932 چادویک دست رویِ این نام گذاشت. اما در سالِ بعد از آن فرمی نظریه­ای برایِ واپاشیِ بتازا داد که در آن نوترون پائولی وارد شده بود و به اندازه­ای موفق بود که ثابت کرد باید پیشنهادِ پائولی جدی گرفته شود. با توجه به این که بیشینه­یِ انرژیِ الکترونِ مشاهده شده مقداری است که از رابطه­یِ بدست می­آید، نتیجه­ می­گیریم که ذره­یِ جدید بی­نهایت سبک است، تا جایی که می­دانیم، در واقع جرم آن صفر است. فرمی آن را نوترینو[5] نامید. در سالِ 1950 دیگر دلیلِ نظریِ قانع کننده­ای بر وجودِ نوترینو­ها وجود داشت، اما هنوز تأییدِ تجربیِ سرراستی موجود نبود. این ذره هیچ ردی از خود باقی نمی­گذارد، واپاشیده نمی­شود؛ در واقع هیچکس ندیده است نوترینو کاری انجام دهد. دلیلِ آن این است که نوترینو­ها برهم­کنشِ فوق­العاده ضعیفی با ماده دارند، نوترینویی با انرژیِ کم به راحتی می­تواند در لایه­یِ سربی به ضخامتِ هزارانسالِنوری نفوذ کند. برایِ اشکار سازیِ یکی از آن­ها به چشمه­یِ بی­نهایت قوی نیاز داریم.

در سالِ 1962 خانواده­یِ لپتون­ها دارایِ هشت عضو بود: الکترون، میون، نوترینوهایِ آن­ها و پادذراتِ متناظر با آن­ها، و تا 14 سال بعد از آن همه چیز از جمله لپتون­ها کاملاً آرام بود.

در سالِ 1938 این پرسش مطرح شده بود که "چرا پروتون پایدار است؟" برایِ مثال چرا به پوزیترون و یک فوتون واپاشی نمی­کند؟

 

این واکنش هیچ قانونِ شناخته شده­ی تا سالِ 1938 را نقض نمی­کند، استاکلبرگ با مطرح کردنِ یک قانونِ پایستگیِ عددِ باریونی پایداریِ پروتون را توجیه کرد: تمامِ باریون­ها ( که در 1938 به معنایِ پروتون و نوترون بود) دارایِ "عددِ باریونی" و پاد باریون­ها دارایِ هستند، پس عددِ باریونیِ کل در هر فرایند فیزیکی پایسته است. بنابراین واپاشیِ بتازایِ نوترون () مجاز است (قبل و بعد از فرایند فیزیکی پایسته است) همچنین واکنشی که اولین بار پاد پروتون در آن مشاهده شد نیز مجاز است:

 اما پروتون به عنوانِ سبک­ترین باریون جایی برایِ رفتن ندارد؛ پایستگیِ عددِ باریونی پایداریِ مطلقِ آن را تضمین می­کند. اگر بخواهیم پایستگیِ عددِ باریونی در واکنشِ

 

برقرار بماند باید لاندا به خانواده ­پایونی منتسب شود.

با مزون­ها و باریون­هایِ سنگینِ جدید تا اندازه­ای با شگفتی برخورد شد، این ذرات مشترکاً ذراتِ "شگفت" نامیده شدند. در 1952 اولین شتابدهنده­یِ ذراتِ جدید (کاسموترون بروکهاون[6]) شروعِ به کار کرد و به زودی توانست ذراتِ شگفت را در آزمایشگاه تولید کند (قبل از آن تنها چشمه­ی آنها پرتو­هایِ کیهانی بود)، و در نتیجه آهنگِ تکثیرِ آن­ها افزایش یافت.

نه تنها ذراتِ جدید غیرِ منتظره بودند، بلکه در واقع از یک جنبه­یِ دیگر نیز عجیب به­نظر می­رسیدند:

آن­ها به وفور تولید می­شوند (در مقیاسِ زمانیِ حدودِ ثانیه). اما واپاشیِ آن­ها نسبتاً کند است ( نوعاً حدودِ ثانیه) این موضوعپائیس[7]و دیگران را واداشت که بگویند، سازوکاری که در تولیدِ آن­ها دخیل است با سازوکارِ حاکم بر تجزیه­یِ آن­ها تفاوتِ کلی دارد. به زبانِ امروزی، عاملِ تولیدِ ذراتِ شگفت نیرویِ قوی اما واپاشیِ آن­ها از طریقِ نیرو­هایِ ضعیف صورت می­گیرد.

باغی که در 1947 بسیار مرتب بنظر می­رسید در 1960 به یک جنگل تبدیل شد و فیزیک هادرون­ها را فقط می­شد به­صورتِ آشوب توصیف کرد. ذرات با برهمکنشِ قوی به دو خانواده­یِ بزرگ (باریون­ها و مزون­ها) تقسیم شدند و اعضایِ هر خانواده بار، شگفتی و جرمشان از هم متمایز شدند؛ اما فراتر از آن هیچ دلیل و برهانی برایِ تمام این چیز­ها وجود نداشت. این موقعیت برایِ بسیاری از فیزیکدانان یادآورِ وضعیتِ شیمی در قرنِ نوزدهم بود، روزهایِ قبل از جدولِ تناوبی، که خصوصیاتِ عناصر مشخص شده بود، اما هیچ قاعده و سیستمی بر آن­ها حاکم نبود. در 1960 ذراتِ بنیادی در انتظارِ "جدولِ تناوبی" خود بود.

مورای گلمن[8]، مندلیفِ فیزیکِ ذرات بود، و در سالِ 1961 آنچه به اصطلاح راهِ هشت­گانه نامیده می­شود را معرفی کرد. راهِ هشت­گانه باریون­ها و مزون­ها را بر حسبِ بار و شگفتی­شان در طرح­هایِ هندسیِ غیرِ عادی مرتب می­کند. هشت تا از سبک­ترین باریون­ها در آرایه­ای شش­ضلعی قرار می­گیرند که دارایِ دو ذره در مرکز است:

این گروه به هشت­تایه­یِ باریونی معروف است. توجه کنید که ذرات دارایِ بارِ یکسان رویِ خطوطِ قطریموربقرار می­گیرند. با (با یکایِ بارِ پروتون) برایِ پروتون و؛ برایِ نوترون، ،،؛ برایِ و. خطوطِ افقی مربوط به ذرات با شگفتیِ یکسان است: برایِ پروتون و نوترون، برایِ خطِ میانی و برایِ دو.

هشت تا از سبکترین مزون­ها طرحِ شش­ضلعیِ مشابهی را پر می­کنند و هشت­تایه­یِ مزونی (شبه نرده­ای) را تشکیل می­دهند:

شش­ضلعی­ها تنها شکل­هایِ مجاز در راهِ هشت­گانه نیستند، برایِ مثال آرایه­ای مثلثی با مشارکتِ ده باریونِ سنگین­تر نیز وجود دارد که ده­تایه­ی باریونی نامیده می­شود.

[1]quantum chromodynamics

[2]Dirac

[3]Stukelberg

[4]Bevatron

[5]neutrino

[6]Brookhaven’s cosmotron

[7]Pais

[8]Murray Gell-man


مبلغ واقعی 53,160 تومان    26% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 39,338 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۰ بهمن ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 370

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب