تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 966
  • بازدید دیروز : 4294
  • بازدید کل : 996766

تاثیرمیدان مغناطیسی،دما،وپهنای محدود پتانسیل برخواص گازالکترونی دوبعدی....


تاثیرمیدان مغناطیسی،دما،وپهنای محدود پتانسیل برخواص گازالکترونی دوبعدی....

 

 

فهرست

 

عنوان صفحه

فصل اول: پیش گفتار

1-1مقدمه......................................................................................................................................................................................................1

1-2گاز الکترونی دو بعدی..........................................................................................................................................................................1

1-3گازحفره اي دوبعدي.............................................................................................................................................................................2

1-4مروری بر کارهای انجام شده..............................................................................................................................................................4

1-5مرور اجمالی بر فصل های آینده ......................................................................................................................................................4

فصل دوم: ویژگی­های گاز الکترونی دو بعدی

2-1مقدمه .....................................................................................................................................................................................................5

2-2ساختار ند لایه­ای آلاییده مدوله شده...............................................................................................................................................5

2-3ساختارهای چند لایه­ایی سیلیکان - ژرمانیم..................................................................................................................................6

2-4چگالی حالات......................................................................................................................................................................................10

2-5 طبش پذیری و حایل سازی...........................................................................................................................................................10

2-6ترازهای مقید......................................................................................................................................................................................13

2-7ساختار درون نواری...........................................................................................................................................................................14

2-8جواب­هایتقریبی برای تابع موج و انرژی : ....................................................................................................................................16

2-9اثرات بس ذره­ای.................................................................................................................................................................................18

2-10گذار­های نوری درون نواری...........................................................................................................................................................19

2-11مغناطش در مواد.............................................................................................................................................................................20

فصل سوم بررسی نظری گاز الکترونی دو بعدی

3-1مقدمه ..................................................................................................................................................................................................23

3-2هامیلتونی تک ذرات ........................................................................................................................................................................24

3-3پتانسیل شیمیایی .............................................................................................................................................................................25

3-4خواص ترمو دینامیکی .....................................................................................................................................................................27

فصل چهارم محاسبه خواص ترمودینامیکی گاز الکترونی دو بعدی.

4-1 مقدمه..................................................................................................................................................................................................28

فصل­پنجم: نتایج..................................................................................................................................................39

منابع.............................................................................................................................................................................................................40

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

 

 

شکل1-1:نمایشی­ازگازالکترونی­دوبعدی­دراین­حالت­الکترون¬هامقیدبه­حرکت­ در یک صفحه­اند.................................................2

شکل1-2:گازحفره­ای­دوبعدی­درفصل­مشترک­لایه¬یسیلسکان­ولایه¬ی­سیلیکان­ژرمانیم­تشکیل­می-شود.................................2

شکل1-3:ترانزيستوراثرميداني آلاييدةمدوله شده باكانال نوعpكه گازحفره اي دوبعدي درآن تشكيل ميشود.لبه نوارظرفيت نيزنمايش داده شده است.......................................................................................................................................................3

شکل(2-1الف)SiGe/Si/SiGeحاوی­گازالکترونی دوبعدی(2DEG).........................................................................................................................................................................................7

شکل(2-1ب)ساختارهای دورآلاییدهSi/SiGe/Siحاویگ ازحفره ای دوبعدی(2DHG).............................................................7

شکل(2-1ج) ساختاردریچه دارSi/SiGe/Siحاویگ ازحفره¬ای دوبعدی....................................................................................7

شكل2-2 : اثرات كرنش برشبكةبلوري〖Si〗_(1-x) 〖Ge〗_xكه برروي زيرلايةسيليكان رشددادهشده است.................................................................................................................................................................................................................8

شکل 2-3: گاف انرژي درساختارچندلايه اي آلاييده مدوله شده.....................................................................................................9

شکل 2-4: انرژی بستگی ازالکترون¬های ترازسیلیسیوم بابارالکتریکی مثبتeکه بافاصله¬یdازصفحه¬یsi-sio_2قرارداردانرژی برحسب واحدریدبرگ(Ry) ̅^*~43mevوفاصله برواحدشعاع بوهر(a^* ) ̅~2.2nmرسم شده است..............................................................................................................................................................................................................14

شکل 2- 5 : مقادیرE0وz0رادرحضوروعدم حضورجملات تصویری رانشان می¬دهد..............................................................18

شکل4-1 : تغییرات انرژی الکترون برحسب پهنای گازالکترونی دوبعدی.....................................................................................13

شکل 4 - 2: تغییرات انرژی الکترون برحسب پهنای لایه درحضورمیدان مغناطیسی...............................................................14

شکل4 - 3: تغییرات پتانسیل شیمیایی گازالکترونی دوبعدی برحسب پهنای لایه دردماهای مختلف..................................16

شکل4 - 4: تغییرات پتانسیل شیمیایی گازالکترونی دوبعدی برحسب پهنای لایه ودردماهای مختلف................................18

شکل 4 - 5 : تغییرات پتانسیل شیمیایی گازالکترونی دوبعدی برحسب پهنای لایه درحضورمیدان مغناطیسی بازائ دماهای مختلف...........................................................................................................................................................................................19

شکل4 - 6 : تغییرات پتانسیل شیمیایی گازالکترونی دوبعدی برحسب پهنای لایه ودردماهای مختلف درحضورمیدان مغناطیسی...................................................................................................................................................................................................20

شکل4 - 7: تغییرات مغناطش گازالکترونی دوبعدی برحسب پهنای لایه دردما¬های مختلف...............................................23

شکل4 - 8 : تغییرا تمغناطش گازالکترونی دوبعدی برحسب پهنای لایه دردما¬های مختلف درحضورمیدان مغناطیسی...................................................................................................................................................................................................24

شکل 4- 9: تغییرات پذیرفتاری مغناطیسی گازالکترونی دوبعدی درمیدانهای مغناطیسی متفاوت.......................................25

 فصل اول

پیش گفتار

  1-1مقدمه

مطالعه گاز الکترونی دو بعدی وگاز حفر­ه­ای در ساختار نیم رسانا از اهمیت ویژه­ای برخوردار است زیرا اخیرأ نتایج حاصل از مطالعه اینگونه ساختار­ها در نوع جدید از ترانزیستورها که به ترانزیستورها­ی نوع (MODFET)[1] مشهور می­باشد به کار گرفته می­شود و این ترانزیستورها عمدتأ در مدار­های مجتمع خصوصأ در تراشه ­های دیجیتال مورد استفاده قرار می­گیرند.

اثر جوزفسون در ساختار­های ابررساناگاز الکترونی دو بعدیابر رسانا با حضور بر هم­کنش اسپین- مدار در لایهَ نرمال مطالعه شده است]1و2[ در مرجع 1 بر هم­کنش اسپین- مدار راشبا واثرشکافتگی زیمان اعمال شده وبا در نظر گرفتن مرز­های کاملآ شفاف، نشان داده شده است که اثر بر هم­­کنش اسپین- مدار روی جریان جوزفسون تنها موقعی قابل مشاهده است که اثر شگافتکی زیمان هم وجود داشته باشد.در این صورت اثر جوزفسون به بر هم­کنش اسپین- مدار وابسته است.در مرجع 2 نیز یک اتصال ابر رسانا- گاز الکترونی دو بعدی ابررسانا با مرز­­های کاملآ شفاف در نظر گرفته شده است.با اعمال بر هم­کنش اسپین- مدار راشبا وبر­هم­کنش الکترون- الکترون اثبات شده است که تنها زمانی که برهم­کنش الکترون- الکترون در محاسبات وارد شود، جریان جوزفسون وابسته به برهم­کنش اسپین- مدار راشبا خواهد بود.

  1-2 گاز الکترونی دو بعدی

دو صفحه رسانای موازی به دو قطب یک باطری متصل می­کنیم صفحه متصل به قطب منفی دارای چگالی بار منفی است. در صورتی که ضخامت صفحه به اندازه کافی کوچک باشد الکترونها تنها می­تواننددر یک صفحه جابجا شوند و به عبارت دیگر در دو بعد تحرک داشته باشندو به این صورت می­توانیم الکترون­های دو بعدی را تجسم نماییم.

شكل(1) نمایی ازگازالكتروني دوبعدي را نشان می­دهد. دراين حالت الكترون ها مقيد به حركت در يك صفحه اند.

شکل1-1: نمایشی از گاز الکترونی دو بعدی. دراین حالتالکترون­ها مقید به حرکت در یک صفحه­اند.

  1-3 گازحفره اي دوبعدي

درصورتيكهمادةنيمرساناآلاييدةنوع pباشددرآنصورتجايگاهترازفرميدرناحيةممنوعوبالاترازمركزگافانرژياست. حالاگريكنيمرساناباگافنواريكمبيندومادةنيمرسانايآلايشيافتةنوع pساندويچشوددرآنصورتتغييرترازظرفيتمطابقشكلزيرخواهدبودوترازفرمينوارظرفيتراقطعميكند . دراينحالت نيزيكچاهپتانسيلكوانتوميشكلميگيردكهحفرههادرآنتجمعنمودهوگازحفرهايدوبعديتشكيل ميگرددوهمچنانكهذكرشدميزانتحركپذيرياينحفرههادرچاهبسيارزياداست،اماكمترازتحركپذيري الكترونهايدوبعدياستدرشكل(2)ساختارمدولةآلاييدهشدهكهبهروشبرآراستيپرتومولكوليفراهمشده

 شکل1-2:گاز حفره ای دو بعدیدر فصل مشترک لایه­ی سیلسکان و لایه­ی سیلیکان ژرمانیم تشکیل می­شود

.استنشاندادهشدهولبةنوارظرفيتورسانشنیزنمايشدادهشدهاست . ترازفرمينوارظرفيتراقطعنمودهوچاه کوانتومیمثلثيشكلايجادشدهاستكهگازحفرهايدوبعديدراينچاهكوانتوميتشكيلميگردد. ازساختارهايچندلايهايكهبهاينروشتهيهشدهاندبرايمطالعةترابردحاملهايگازدوبعديدرچاهكوانتومي استفاده می شود يكيازكاربردهاياينگونهساختارهاايجاد ترانزيستورهاياثرميدانيآلاييدةمدولهشده (MODFET ) می­باشد . بهترانزيستورهاييكهبااستفادهازاينتكنيكساختهميشوندودرآنهاگازالكتروني دوبعديدرفصلمشتركدولايةمجاورتشكيلميشودترانزيستورهايباتحركالكترونيزياد (HEMT) [2]نيز گفتهميشود. دريكچنينترانزيستوريلايةگازالكترونيدوبعديبهعنوانكانالعبورجريانمورداستفاده قرارميگيرد،جريانعبوريازناحيةكانالبااستفادهازپتانسيلاعمالشدهبهدريچهفلزيكهباعثتغييرچگالي بارسطحيميگرددقابلكنترلاست. بامثبتترشدنپتانسيلگيتشاتكي،بهدليلافزايشميزانخميدگينوار ،سدپتانسيلايجادشدهدرناحيةپيوندافزايشيافتهوچاهپتانسيلمثلثيشكلعميقترميگرددكهاينامرسبب افزايشچگاليبارسطحيحاملهادرگازالكترونيدوبعديودرنتيجهباعثافزايشجريانكانالميگردد برعكسباكاهشپتانسيلمثبتگيتشاتكي) منفيترشدنپتانسيلگيت)سدپتانسيلدرناحيةگازدوبعديكاهش يافتهوچگاليسطحيحاملهاتاجاييكهچاهپتانسيلمثلثيحذفگرديدهوجريانكانالقطعميگردد. همچنيندر ترانزيستورهاياثرميدانيدريچهدارباكانالنوع p ميتوانباتغييرپتانسيلدريچهچگاليگازحفرهايدوبعدي ايجادشدهدركانال SiGe راكنترلنمود .درمدارهايكليدويامدارهايمنطقيمعمولاًباقطعووصلترانزيستور سروكارداريم . دراينمواردبايدبهمحدوديتسرعتقطعووصلترانزيستورتوجهنمودهوباتوجهبهفركانس قطعووصلموردنظر،قطعةمناسبراانتخابنمود . هرچهميزانتحركپذيريحاملهايگازي(الكترونياحفره) درلايةفعالبيشترباشد،سرعتترانزيستوربيشتروزمانسوييچينگترانزيستورنيزكوتاهترخواهدبود. درايننوع ترانزيستورهاگازحفرهايدوبعديباتحركبالادرلايةفعالايجادميشود . فركانسقطعاينترانزيستور گيگاهرتزاست .

.شکل1-3: ترانزيستوراثرميداني آلاييدة مدوله شده باكانال نوعpكه گازحفره اي دوبعدي درآن تشكيل ميشود . لبه نوارظرفيتنيز نمايش داده شده است.

 1-4 مروری بر کارهای انجام شده

خواص فیزیکی گاز الکترونی دو بعدی زمانی که در میدان مغناطیسی عمودبر صفحه­ی حرکت قرار می­گیرند توسط پیتر]3[ و همکارانش بررسی شد. این گروه اثرات برهم­کنش اسپین مدار راشبا و خواص فیزیکی گاز الکترونی دو بعدی مربوط به نیمه رساناهایی که تحت تاًثیر پتانسیل دوره­ای ضعیف یک بعدی قرار دارند (1DPP) را بررسی کردند. آنها نشان دادند که اثر اصلی پتانسیل ضعیف یک بعدی در این سیستم­ها گسترش ترازهای انرژی در نوار بوده و پهنای نوار به شدت میدان مغناطیسی اعمالی بستگی دارد]5-4 .[ اخیرا راموس [6] و همکارانش خواص ترمودینامیکی و ترابردی گاز الکترونی شبه دو بعدی تحت تاثیر میدان مغناطیسی مایل را بررسی کرده­اند. در این تحقیق آنها اثر راشبا و زیمن را بر این سیستم مشاهده نمودند. آنها مشاهده کردند که میدان مغناطیسی سبب ترکیب حالتهای اسپینی و برهم­کنش راشبا سبب ترکیب سطوح لاندائو می شود. توسط اثر زیمان این ترکیب شدن­ها باعث برداشتن تبهگنی شده و شکل جدیدی از رسانندگی هال تولید می­کند. آنها همچنین مشاهده کردند که این اثر در دماهای بالاتر از 15 کلوین و نیز در میدانهای بالاتر از 8 تسلا ناپدید می­شود. راموس و همکارانش دریافتند که اثر پتانسیل دوره­ای ضعیف یک بعدی سبب هموار شدن پله ها در اثر کوانتومی هال می­شود [7]. تاثیر پهنای محدود گاز الکترونی دو بعدی بر روی پلاسمونهای طولی توسط بکس [ 8] و همکارانش در سال 1992 بررسی گردید. تاثیر پهنای گاز الکترونی دو بعدی بر خواص فیزیکی توسط راموس و همکارانش در سال 2011 تحقیق شده است.

در این پایان نامه قصد بررسی تاثیر همزمان میدان مغناطیس مایل، دما و پهنای گاز الکترونی دو بعدی بر خواص فیزیکی این سیستم­ها نظیر پتانسیل شیمیایی، تراوایی مغناطیسی، انرژی آزاد هلمهولتز و ... را داریم. در این راستا این پایان نامه به فصل­های زیر دسته بندی می­شود.

  1-5 مرور اجمالی بر فصل های آینده

در فصل اول به معرفی گاز الکترونی دو بعدی پرداخته و تحقیقات انجام شده تاکنون بر روی آنها را بطور مختصر بیان نموده­ایم.

فصل دوم با عنوان ویژگی­های گاز الکترونی دو بعدی به معرفی انواع گازهای الکترونی پرداخته و برخی از ویژگی­های مهم این سیستم ها را بیان می­کنیم.

در فصل سوم نخست به معرفی سیستم مورد نظر در این پایان نامه پرداخته و سپس به بیان معادلات مورد نیاز و اثبات روابط می­پردازیم. فصل چهارم تحت عنوان محاسبه خواص ترمودینامیکی گاز الکترونی دو بعدی آورده شده و نتایج حاصل از محاسبات و شکلهای مورد نیاز ترسیم و مورد بحث قرار گرفته­اند. در فصل پنجم بطور اجمالی نتایج و پیشنهادات ذکر شده است.

 


مبلغ واقعی 51,480 تومان    25% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 38,610 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۰ بهمن ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 292

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب