تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 4673
  • بازدید دیروز : 5732
  • بازدید کل : 1179693

بررسی نقش عوامل پیش بینی کننده ی حمایت استقلال طلبانه والدین در نیازهای اساسی و شاخص های بهزیستی در دانشجویان دانشگاه هرمزگان...


بررسی نقش عوامل پیش بینی کننده ی حمایت استقلال طلبانه والدین در نیازهای اساسی و شاخص های بهزیستی در دانشجویان دانشگاه هرمزگان...

 

چكيده

هدف تحقیق، بررسی نقش عوامل پیش بینی کننده حمایت استقلال طلبانه والدین در نیازهای اساسی برای استقلال، شایستگی و وابستگی و هم چنین شاخص های بهزیستی در دانشجویان دانشگاه هرمزگان بود. طرح تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود که داده ها به صورت میدانی جمع آوری شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر ورودی جدید در مقطع کارشناسی دانشگاه هرمزگان در سال تحصیلی 91-90 بودند که با استفاده از روش نمونه گیریتصادفی طبقه­ای با انتساب مساوی در نهایت تعداد 221نفر دانشجوی دختر و 202 نفر دانشجوی پسر در نهایت پرسشنامه ها را تکمیل کردند. از مقیاس ادراکات ازحمایت استقلالی والدین برای دانشجویان دانشگاه (گرونلیک، دسی و ریان، 1997)، نیازهای پایه ای روان شناختی (گاواردیا، دسی و ریان،2000)، مقیاس سرزندگی ذهنی رایان و فردریک (1997) و هم چنین مقیاس عاطفه مثبت و منفی واتسون و همکاران (1988) استفاده شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که حمایت استقلال طلبانه پدر و مادر با نیاز برای استقلال و شایستگی ارتباط مثبت داشت، هم چنین حمایت مادر با وابستگی ارتباط منفی داشت. هم چنین نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که حمایت پدر و مادر به طور مثبت و معناداری با سرزندگی ذهنی ارتباط داشتند. حمایت پدر و مادر ارتباط منفی و معناداری با عاطفه منفی داشت. حمایت مادر هم چنین ارتباط معناداری با عاطفه مثبت داشت. نتایج رگرسیون گام به به گام نشان داد که حمایت پدر( 44/0 = β) و مادر( 26/0 = β) ، به ترتیب، به طور مثبت و معناداری (001/0 = ( Pاحساس شایستگی را پیش بینی کردند. هم چنین حمایت پدر(74/0 = β; 001/0 = P ) تبیین کننده مثبت احساس استقلال بود. هم چنین حمایت مادر(48/0 = β;001/0- = P ) تبیین کننده منفی احساس وابستگی بود. نتایج هم چنین نشان داد که حمایت مادر( 45/0 = β) و پدر( 32/0 = β) ، به ترتیب، شاخص های پیشگو کننده سرزندگی ذهنی بودند(001/0 ) = P نتایج این آزمون هم چنین نشان داد که حمایت مادر( 54/0- = β)و پدر( 17/0- = β)، به ترتیب، به صورت منفی و معناداری تبیین کننده عاطفه منفی بودند. هم چنین حمایت مادر(35/0 = β;001/0 = P )به طور مثبت و معناداری عاطفه مثبت را پیش بینی کرد. نتایج تحقیق حاضر نقش حمایت استقلالطلبانه والدین را در رابطه با ارضای نیازهای اساسی و هم چنین شاخص های بهزیستی دانشجویان مورد تأکید قرار می دهد. ملزومات این تحقیق می تواند برای روان شناسان شخصیت و هم چنین مشاورین در امر خانواده کاربردی و قابل بحث باشد.

v کلید واژه : حمایت استقلال طلبانه والدین ، نیازهای اساسی روان شناختی ، عواطف مثبت و منفی ، سرزندگی ذهنی

  فهرست مطالب

عنوان

صفحه

*فصل اول ( طرح پژوهش )

 

1-1 مقدمه ..

2

1-2 بیان مسأله ....

3

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش ...

7

1-4 اهداف پژوهش....

10

1-4-1 هدف کلی ....

10

1-4-2 اهداف اختصاصی ..

10

1-5 فرضیه های پژوهش. .....

10

1-5-1 فرضیه کلی ................................................................................................................................................................................

10

1-5-2 فرضیات جزئی ..........................................................................................................................................................................

11

1-6 تعاریف واژه ها و اصطلاحات ........................................................................................................................................................

11

1-6-1 تعاریف مفهومی .........................................................................................................................................................................

11

1-6-2 تعاریف عملیاتی .........................................................................................................................................................................

12

*فصل دوم : پیشینه ی پژوهش

 

2-1 مقدمه ...............................................................................................................................................................................................

14

2-2 بخش اول : مبانی نظری پژوهش ...............................................................................................................................................

14

2-2-1 استقلال ......................................................................................................................................................................................

14

2-2-2 حمایت استقلال طلبانه ..........................................................................................................................................................

15

2-2-3- حمایت استقلال طلبانه والدین ..........................................................................................................................................

17

2-2-4 نظریه خودمختاری ..................................................................................................................................................................

18

2-2-4-1 پیوستار خودمختاری ..........................................................................................................................................................

18

2-2-5 نظریه نیازهای پایه ای ............................................................................................................................................................

20

2-2-5-1 استقلال .................................................................................................................................................................................

20

2-2-5-2 شایستگی ..............................................................................................................................................................................

22

2-2-5-3 وابستگی ................................................................................................................................................................................

25

2-2-6 بهزیستی روان شناختی...........................................................................................................................................................

27

2-3 بخش دوم : پیشینه پژوهش .......................................................................................................................................................

33

2-3-1 پژوهش های انجام شده در داخل .........................................................................................................................................

33

2-3-2 پژوهش های انجام شده در خارج .........................................................................................................................................

*فصل سوم : روش پژوهش

34

3-1 روش پژوهش...................................................................................................................................................................................

38

فهرست مطالب

عنوان

 

صفحه

3-2 جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری ................................................................................................................................

38

3-3 ابزارهای پژوهش

3-3-1مقیاس ادراکات از حمایت استقلالی والدین........................................................................................................................

3-3-2ابزار گاوردیا،دسی و ریان........................................................................................................................................................

3-3-3مقیاس سرزندگی و عواطف..................................................................................................................................................

38

39

39

39

3-4 نحوه جمع آوری اطلاعات ...........................................................................................................................................................

39

3-5 متغیرهای پژوهش ........................................................................................................................................................................

3-5-1متغیر پیش بین.........................................................................................................................................................................

3-5-2 متغیر ملاک..............................................................................................................................................................................

40

40

40

3-6 روش تجزیه و تحلیل آماری .......................................................................................................................................................

40

*فصل چهارم : یافته های پژوهش

4-1 مقدمه............................................................................................................................................................................................

4-2 آمار توصیفی................................................................................................................................................................................

4-3آمار استنباطی..............................................................................................................................................................................

 

42

42

44

*فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

49

5-1 بحث و نتیجه گیری .....................................................................................................................................................................

48

5-2 محدودیت های پژوهش ....................................................................................................................................................

51

5-3 پیشنهادات ......................................................................................................................................................................................

5-3-1پیشنهادات پژوهشی..................................................................................................................................................................

5-3-2 پیشنهادات کاربردی..................................................................................................................................................................

52

53

53

*منابع و مأخذ

 

منابع فارسی ...........................................................................................................................................................................................

55

منابع غیر فارسی ....................................................................................................................................................................................

55

*پیوست ها

 

پبوست 1...................................................................................................................................................................................................

60

پیوست 2 ..................................................................................................................................................................................................

61

پیوست 3....................................................................................................................................................................................................

62

پیوست 4...................................................................................................................................................................................................

63

پیوست 5...................................................................................................................................................................................................

66

 

 

فهرست نمودارها

عنوان

صفحه

نمودار 4-1 میانگین گروههای سنی دختران و پسران .............................................................................................

42

نمودار 4-2 میانگین رشته های تحصیلی به تفکیک در دختران و پسران.............................................................

43

   
   
   

فهرست شکل ها

عنوان

صفحه

شکل 2-1 پیوستار خودمختاری ....................................................................................................................................

19

شکل 2-2 پیوستار کلی در نظریه خودمختاری .........................................................................................................

20

شکل 2-3 درونی سازی در نظریه خودمختاری .........................................................................................................

31

شکل 2-4 ابعاد ششگانه بهزیستی روان شناختی ریف .............................................................................................

32

   

 

فهرست جداول

 

عنوان

صفحه

جدول 4-1 میانگین انحراف استاندارد و واریانس متغیرهای تحقیق .................................................................................

43

جدول 4-2 نتایج آزمون همبستگی بین حمایت والدین و نیازهای روانشناختی.........................................................

44

جدول 4-3 نتایج آزمون رگرسیون گام به گام در حمایت والدین و نیازهای روانشناختی ........................................

45

جدول 4-4 نتایج آزمون همبستگی بین حمایت والدین و شاخص های بهزیستی ........................................................

46

جدول 4-5 نتایج آزمون رگرسیون گام به گام در حمایت والدین و شاخص های بهزیستی ........................................

47

 

فصل اول

طرح پژوهش

 

 1-1 مقدمه

مفهوم بهزيستي[1] و عوامل مرتبط به آن از ديرباز مورد توجه مطالعات انساني بوده است و
ديدگاه ها و نظريات گوناگوني در اين زمينه وجود داشته است. علاقه مندي پژوهشی بي­شماري درباره توصیف وضعیت بهزیستی روانشناختی دانشجویان در کشورهای مختلف وجود دارد. در گذشته مطالعات روانشناختي بيشتر بر روي بيماري هاي رواني تمرکز داشته است و همچنين بيشتر به درمان توجه كرده است.

به عبارتی ديگر تعريف سلامتمترادف با فقدان بيماري رواني و علائم مرتبط با آن تلقي مي­شده است (سازمان جهانی بهداشت[2]، 1984). از دهه 1980 به بعد در تعريف سلامت تغيير زیادی به وجود آمد. روانشناسی سلامت تنها به جنبه های منفی و رفع آنها توجه ندارد؛ بلكه همانطور که در تعریف سازمان جهانی بهداشت وجود دارد؛ به جنبه های مثبت سلامت و تقویت آنها نیز توجه دارد؛ بنابراين فردی واجد شرایط سلامت است که از جنبه های اجتماعی، روانی و زیستی در شرایط مطلوبی قرار داشته باشد (بوم[3] و همکاران، 2001). ويژگي مهم رواني كه فرد واجد سلامت، مي­بايست از آن برخوردار باشد؛ احساس بهزيستي است (مایرز و دینر[4]، 1995).

بهزيستي روانشناختي[5] به طور گسترده اي مورد بررسي و به روشهاي مختلفي مفهوم سازي شده است.آنها همچنین بهزيستي را احساس مثبت و احساس رضايتمندي عمومي از زندگي
مي دانند كه شامل خود و ديگران در حوزه هاي مختلف خانواده و شغل است. بهزيستي روانشناختي را برخي از محققان از نظر مؤلفه ها يا فرآيندهاي ويژه اي نظير فرآيندهاي عاطفي مفهوم سازي مي كنند (روتمن[6] و همكاران، 2003). عده­اي نيز بر فرآيندهاي جسماني تأكيد كرده و خاطر نشان مي­سازند كه بين سلامت جسماني بالا و كيفيت بالاي زندگي، رابطه وجود دارد (اپستين[7]، 1992). ريف[8] (1989)، بهزيستي را بر مبناي زندگي آرماني و به معناي شكوفا­سازي توانمندي­هاي انساني مفهوم­سازي كرده و به هر آنچه كه براي فرد با ارزش است و مطابق با خود واقعي وي مي­باشد، مربوط مي شود.

ریف (1989) و ریف و کیز [9](1995)، بر این عقیده اند که بهزیستی فردی می تواند ناشی از ارتقاء احساس استقلال فرد در مراحل اولیه باشد. همچنین اورنلاس[10] و همکاران (2007) اشاره به نقش والدين در درجه اول و پس از آن محيط و سپس جمع هاي دوستان کرده و نشان دادند که این گروه ها به ترتیب نقش مهمی می توانند در استقلال افراد داشته باشند. معاني، شاپوريان و حجت، (1379) نیز بر نقش محیط خانوادگی در بهزیستی افراد تأکید کرده و به این مهم اشاره کرده اند، که بهزیستی فردی در مرحله اول ناشی از محیط خانواده می باشد.

به هر حال، عوامل زیادی در بهزیستی افراد می تواند تأثیرگذار ­باشد، که بر این اساس بسیاری از محققان از راهکارهایی جهت ارتقاء بهزیستی افراد استفاده کرده­اند (به طور مثال: شلدون و فیلاک[11] (2008) دستکاری[12] سه نیاز روان­شناختی برای استقلال، شایستگی و و ابستگی در بهزیستی؛ بهزادنیا و محمد زاده[13] (2012)، به شرایطخانواده و همچنین شرایط فرهنگی- اجتماعی، شغلی و محیطی و همچنین نقش تأثیر­گذاری که محیط می­تواند بر روی آنها داشته باشد، اشاره دارند. از این رو امید است که در این فصل بتوان توصیفی از بهزیستی و شرایطی که می­تواند بهزیستی دانشجویان را تحت تأثیر قرار دهد، را نشان داد.

 1-2 بیان مسأله

در طول دهه­هاي اخير تمركز مطالعات و تحقيقات در زمينه درك و مفهوم سازي جنبه­هاي
روان­شناسي مثبت­نگر[14] از جمله بهزيستي و همچنين يافتن شيوهاي دستيابي به آنها، دلايل ايجاد و نيز تداوم اين ويژگي­ها، به­طور فزاينده­اي رو به رشد است (لینلی و جوزف[15]، 2004 و سلیگمن[16]، 2006). در همين راستا ديدگاه­ها و نظريات گوناگوني در رابطه با عوامل مرتبط بهزيستي وجود داشته است. از دیدگاه رایان و دسی[17] (2002) دو رویکرد اصلی در تعریف بهزیستی وجود دارد: لذت­گرایی[18] و فضیلت­گرایی[19]. تعدادي از محققان بهزيستي را با خوشي لذت گرايانه[20] يا شادكامي[21] برابر مي­دانند. برابر دانستن بهزيستي با خوشي لذت­گرايانه يا شادكامي پيشينه­اي طولاني دارد. در ديدگاه لذت­گرايي ارسطو، فرض بر آن است كه زندگي آرماني به معناي زندگي همراه با شادي و لذت با اجتناب از افسردگي و ناراحتي
مي­باشد. در اين رويكرد هدف زندگي كسب حداكثر لذت مي باشد. اين رويكرد، بهزيستي لذت­گرا[22] ناميده مي­شود.

شاخص هاي بهزيستي لذت­گرا بيشتر بر روي افزايش شادكامي از طريق وجود عواطف مثبت و حذف عاطفه منفي تمركز كرده است.در مقابل تعدادي از روانشناسان از جمله ريف (1989)، با وجود ماهيت جذاب بهزيستي لذت­گرا،مخالف اين نوع بهزيستي بوده و بر روي بهزيستي فضيلت­گرا[23] تأكيد دارند. ديدگاه فضيلت گرايي حاكي از آن است كه زندگي آرماني به معناي شكوفا­سازي توانمندي­هاي انساني است. به عبارتي در اين ديدگاه، هر آنچه براي فرد با ارزش است و مطابق با خود واقعي وي مي­باشد، مهم است. تعداد زيادي از روان­شناسان در ازاي برابر دانستن بهزيستي با شادكامي و لذت، آن را با فضيلت[24] برابر مي­گيرند. نظريات مبتني بر ارضاء اميال، به رغم ايجاد لذت، همواره بهزيستي را در پي ندارد و در نتيجه، بهزيستي نمي­تواند صرفاً به معناي تجربه لذت باشد (راين و دسي، 2001).

تعدادي از روان­شناسان در تعريف بهزيستي اين موضع­گيري، بهزيستي فضيلت­گرا را برگزيده­اند و در حال اجراي پژوهش­هايي در حوزه بهزيستي بر اساس آموزه هاي سنت فضيلت­گرايي هستند. اين ديدگاه شامل يك درك كاملتري از سلامت روانشناختي مثبت است. ريف (1989)، به تفاوت هاي بهزيستي ذهني و بهزيستي روانشناختي (كه نظريه پردازان فضيلت گرا طرفدار دومي هستند) اشاره
مي كند. به طور کلی، روان­شناسان بین بهزیستی لذت­گرا و فضیلت­گرا فرق گذاشته و درباره تفاوت های آن بحث کرده اند (کاشدان[25] و همکاران، 2008، ریان و هوتا[26]، 2009، هوتا و ریان، 2010).

تعدادی از محققین از جمله کاهنمان[27] (1999، 1999) در زمینه بهزیستی لذت گرا را مورد بررسی قرار داده و نشان دادند که بهزیستی شامل لذت­های آنی افراد می باشد. در مقابل تعدادی از محققین از جمله ریف (1989، ریف و کیز، 1995) و واترمن[28] (1993) بهزیستی را شامل به کاربستن و رشد خود فرد می دانند. از دیدگاه هوتا و ریان (2010) بهزیستی لذت گرا بیشتر برای دوره های کوتاه مدت سودمند است، در حالی که بهزیستی فضیلت گرا برای دوره های بلند، بیشتر از سه ماه، سودمند است. ريف (1989)، بر اين عقيده است كه بعضي از جنبه ها مانند: تحقق هدف هاي فردي، متضمن تلاش بسيار و قانونمندي است؛ كه اين امر حتي ممكن است در تعارض كامل با شادكامي كوتاه مدت باشد. بنابراين، بهزيستي را نبايد ساده نگرانه، معادل با تجربه بيشتر لذت در مقابل افسردگي دانست؛ در عوض بهزيستي در بر گيرنده تلاش براي كمال و تحقق نيروهاي بالقوه واقعي فرد است.

هوتا و ریان (2010) پیشنهاد می کنند که برای مشخص شدن بیشتر بهزیستی در بازه های زمانی مختلف، نیاز است که آن این دو نوع بهزیستی در موقعیت های متفاوتی بررسی گردد، از این رو تحقیق حاضر در پی آن است که در مرحله اول بهزیستی دانشجویان را مورد بررسی قرار دهد.

دسي و ریان (2002)، اين فرض را به كار بردند كه سلامت روانشناختي مثبت نتيجه­ي فعاليت­هاي فضيلت­گرايانه است؛ كه رضايتمندي نيازهاي روانشناختي پايه اي را پيشنهاد مي كند. رضايتمندي نيازهاي پايه­اي ممكن است به دليل مكانيسمي باشد كه تجربه فضيلت­گرايي در مدت يك فعاليت را به همراه و با بهزيستي فضيلت­گرا مرتبط است. به همين دليل است كه بهزيستي فضيلت­گرا ممكن است ناشي از نتايج رفتاري در اجزاي نيازهاي روانشناختي پايه­اي باشد. به هر حال زمنیه پژوهشی در این زمینه نیازمند این است كه بفهميم که چه عواملی بر روي بهزيستي دانشجویان و جنبه های آن تأثير
مي­گذارد.

فرآيندهاي مؤثر در رشد شخصيت انسان، از نياز او به انسان هاي ديگر ريشه مي گيرد. اين نياز در خردسالي با وجود فرشته مهرباني چون مادر سرچشمه گرفته و در سال هاي بعد، با وجود همسر، فرزندان، دوستان، آشنايان و ساير افراد در شبكه اجتماعي سيراب مي شود. سيراب شدن اين نياز است كه بهزيستي انسان را در تمام سنين تأمين مي كند (معاني، شاپوريان و حجت، 1379، ص 99-100).

[1].Well-being

[2] .World Heath Organization (WHO)

[3]. Baum

[4] .Myers& Diener

[5]. Psychological Well-being

[6] .Rootman et al

[7] .Epstien

[8] .Ryff

[9]Ryff & Keyes

[10] Ornelas

[11] Sheldon & Filak

[12] Manipulating

[13] Behzadnia & Mohammadzade

[14]. Positive Psychology

[15] Linely & Jozeph

[16] Seligman

[17] Ryan & Deci

[18]. Hedonism

[19]. Eudaimonisim

[20]. Hedonic pleasure

[21]. Happiness

[22]Hedonic well-being

[23]. Eudaimonic well-being

[24]. Virtue

[25] Kashdan

[26] Ryan & Huta

[27] Kahneman

[28] Waterman


مبلغ واقعی 64,512 تومان    25% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 48,384 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب