تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1013
  • بازدید دیروز : 4294
  • بازدید کل : 996813

بررسی تأثیر آموزش مدارا با رویکرد اسلامی بر افزایش صمیمیت...


بررسی تأثیر آموزش مدارا با رویکرد اسلامی بر افزایش صمیمیت...

 چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مدارا با رویکرد اسلامی بر صمیمیت زناشویی زنان متأهل شاهد و ایثارگر شهر اصفهان بوده است. این پژوهش از جمله پژومش های نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و آزمون پیگیری با گروه کنترل است.جامعه آماری این پژوهش زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره بنیادشهید شهر اصفهان در سال 91 بوده است.نمونه این پژوهش شامل 50 نفر از زنانی بودند که به تشخیص متخصصان و مسئولان این مرکز بیشترین مشکل را با همسران خود داشتند که به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. متغیر مستقل آموزش مدارا با رویکرد اسلامی بود که در طی 8 جلسه به گروه آزمایش آموزش داده شد. متغیر وابسته صمیمیت زناشویی بود که با پرسشنامه صمیمیت زناشویی اولیا (1385) ارزیابی شد.جهت تحلیل داده ها از نرم افزار spss با روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد آموزش مدارا با رویکرد اسلامی صمیمیت زناشویی وبرخی ابعاد آن یعنی صمیمیت عاطفی، تفریحی اجتماعی، ارتباطی و معنوی را افزایش داده است (p<0.01) در حالیکه صمیمت عقلانی، جسمی و روانشناختی را افزایش نداده است (p<0.05).

واژه های کلیدی:صمیمیت زناشویی، ،مدارا با رویکرد اسلامی

 فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه .. 2

بیان مسأله .. 4

اهمیت و ضرورت پژوهش .. 7

اهداف تحقیق ... 8

فرضیه های تحقیق . 9

تعریف نظری و عملیاتی متغیرها .. 10

فصل دوم : ادبیات پژوهش

مقدمه .. 15

پیشینه نظری ............................................................................................................................... 16

قسمت اول

صمیمیت زناشویی ................................................................................................................ ..... 16

تعاریف صمیمیت ...................................................................................................................... 16

ابعاد صمیمیت .......................................................................................................................... 17

نظریه ها و مدل های مرتبط با صمیمیت زوجین ................................................................. 21

مدل ترکیبی وارینگ ...................................................................................................... 21

رویکرد تعاملی باگاروزی ................................................................................................ 22

رویکرد تعاملی شارپ ..................................................................................................... 24

نظریه درک برابری والستر .............................................................................................. 26

نظریه تقویت ..................................................................................................................... . 27

نظریه تبادل اجتماعی و وابستگی متقابل .......................................................................... . 28

نظریه ی هماهنگی شناختی یا تعادل شناختی .................................................................. . 28

نظریه مرحله ای توسعه رابطه ........................................................................................... 29

مدل فیلتری مورشتین ..................................................................................................... . 31

دیدگاه اسلام در مورد صمیمیت زوجین.......................................................................... 32

قسمت دوم

مدارا.................................................................................................................................. 33

تعاریف مدارا .................................................................................................................... 33

حد و مرز مدارا و تفاوت مدارای اسلامی با غرب ................................................................ 35

جایگاه مدارا ....................................................................................................................... 37

اهمیت و ضرورت مدارا........................................................................................................ 38

مقابله با آسیب ها ....................................................................................................................0 4

مهارت های رسیدن به مدارا در زندگی ................................................................................. 40

فواید و پیامدهای مدارا در زندگی............................................................................................ 47

پیشینه پژوهش............................................................................................................................ 51

پژوهش های انجام شده در مورد صمیمیت زوجین در ایران....................................................... 51

پژوهش های انجام شده درمورد صمیمیت در خارج از کشور...................................................... 56

تحقیقات انجام شده در مورد اعتقادات مذهبی و آموزه های دینی در ایران.................................... 58

خلاصه فصل دوم...................................................................................................................... . 58

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه........................................................................................................................................... 61

جامعه آماری................................................................................................................................. 61

نمونه و روش نمونه گیری............................................................................................................ 61

ابزار پژوهش................................................................................................................................. 64

پرسشنامه صمیمیت زوجین........................................................................................................... 64

پرسشنامه جمعیت شناختی.............................................................................................................. 65

روش پژوهش................................................................................................................................ 65

شیوه اجرا ..................................................................................................................................... 66

روش تحلیل آماری داده ها ......................................................................................................... 67

 فصل چهارم : یافته های پژوهش

مقدمه .................................................................................................................................................. 69

یافته های توصیفی ............................................................................................................................... 69

بررسی فرضیه ها........................................................................................................................ ............. 72

یافته های کیفی ..................................................................................................................................... 87

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

خلاصه طرح و نتایج پژوهش .................................................................................................................. 90

بحث و نتیجه گیری .............................................................................................................................. 91

فرضیه اول................................................................................................................................................ 91

فرضیه دوم............................................................................................................................................... 91

فرضیه سوم............................................................................................................................................. 92

فرضیه چهارم........................................................................................................................................ .. 93

فرضیه پنجم........................................................................................................................................... 94

فرضیه ششم........................................................................................................................................... 94

فرضیه هفتم.......................................................................................................................................... 95

فرضیه هشتم...................................................................................................................................... 96

محدودیت های تحقیق ...................................................................................................................... 97

پیشنهادات کاربردی ................................................................................................................... ....... 97

پیشنهادات پژوهشی .............................................................................................................................. 98

منابع ومأخذ........................................................................................................................................... 99

پیوست ها

فرمت جلسات آموزش مدارا با رویکرد اسلامی

پرسشنامه جمعیت شناختی

پرسشنامه صمیمیت زوجین

 عنوان فهرست جدول ها صفحه

جدول (2-1) : رشد الگوهای ارتباطی زوجین......................................................................................... .25

جدول ( 3-1 ) میانگین ، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر مدت ازدواج ، سن و تعداد فرزندان نمونه

تحقیق در گروه آزمایش و کنترل ...................................................................................................... 62

جدول ( 3-2 ) فراوانی و درصد تحصیلات نمونه تحقیق در گروه آزمایش و کنترل ............................ 62

جدول (3-3) فراوانی و در صد تعداد فرزندان نمونه تحقیق در گروه آزمایش و کنترل.......................... 63

جدول ( 3-4 ) فراوانی و درصد وضعیت اقتصادی نمونه تحقیق در گروه آزمایش و کنترل ................... 63

جدول ( 3-5 ) فراوانی و درصد .ضعیت شغلی نمونه تحقیق در گروه آزمایش و کنترل .......................... 64

جدول (3-6) خلاصه محتوی جلسات آموزش مدارا................................................................................ 66

جدول ( 4-1 ) میانگین و انحراف معیار نمره های صمیمیت زناشویی و ابعاد آن در گروه های آزمایش و کنترل در مراحل پیش آزمون ، پس آزمون و پیگیری ........................................................................................ 70

جدول ( 4-2 ) نتایج آزمون کولمو گوروف – اسیر نوف فرض نرمال بودن عامل صمیمیت زناشویی در پیش آزمون ................................................................................................................................................... 73

جدول ( 4-3 ) نتایج آزمون ماچلی در اندازه گیری های مکرر متغیر صمیمیت زناشویی درد و گروه کنترل و آزمایش ................................................................................................................................................. 73

جدول ( 4-4 ) نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر در خصوص پیش آزمون ، پس آزمون و پیگیری در دو گروه کنترل و آزمایش متغیر صمیمیت زناشویی ........................................................................... 74

جدول ( 4-5 ) نتایج آزمون تعیین LSD پیش آزمون ، پس آزمون و پیگیری متغیر صمیمیت زناشویی در گروه آزمایش .................................................................................................................................................. 74

جدول ( 4-6 ) نتایج آزمون کولمو گوروف - اسمیرنوف فرض نرمال بودن عامل صمیمیت عاطفی در پیش آزمون ................................................................................................................................................ 75

جدول ( 4-7 ) نتایج آزمون ماچلی در اندازه گیری های مکرر متغیر صمیمیت عاطفی دو گروه آزمایش و کنترل ............................................................................................................................................... 75

جدول ( 4-8 ) نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری ها ی مکرر در خصوص پیش آزمون و پیگیری در دو گروه کنترل و آزمایش متغیر صمیمیت عاطفی ............................................................................................. 76

جدول ( 4-9 ) نتایج آزمون تعیین LSDپیش آزمون ، پس آزمون و پیگیری متغیر صمیمیت عاطفی در گروه آزمایش ............................................................................................................................................ 77

جدول ( 4-10 ) نتایج آزمون کولموگراف – اسمیر نوف فرض نرمال بودن عامل صمیمیت عقلانی در پیش آزمون ...............................................................................................................................................77

جدول ( 4-11 ) نتایج آزمون ماچلی در اندازه گیری های مکرر متغیر صمیمیت عقلانی دو گروه کنترل و آزمایش .............................................................................................................................................. 78

ز

جدول ( 4-12 ) نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر در خصوص پیش آزمون ،پس آزمون وپیگیری در دو گروه کنترل و آزمایش متغر صمیمیت عقلانی ............................................................................ 78

جدول ( 4-13 ) نتایج آزمون کولموگراف – اسمیر نوف فرض نرمال بودن عامل صمیمیت جسمی در پیش آزمون ................................................................................................................................................. 79

جدول ( 4-14 ) نتایج آزمون ماچلی در اندازه گیری های مکرر متغیر صمیمیت جسمی دو گروه کنترل و آزمایش ............................................................................................................................................... 79

جدول ( 4-15 ) نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر در خصوص پیش آزمون ،پس آزمون وپیگیری در دو گروه کنترل و آزمایش متغر صمیمیت جسمی ............................................................................. 79

جدول ( 4-16 ) نتایج آزمون کولموگراف – اسمیر نوف فرض نرمال بودن عامل صمیمیت اجتماعی –تفریحی در پیش آزمون ..................................................................................................................................... 80

جدول ( 4-17 ) نتایج آزمون ماچلی در اندازه گیری های مکرر متغیر صمیمیت اجتماعی –تفریحی دو گروه کنترل و آزمایش .................................................................................................................................. 80

جدول ( 4-18 ) نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر در خصوص پیش آزمون ،پس آزمون وپیگیری در دو گروه کنترل و آزمایش متغر صمیمیت اجتماعی – تفریحی ............................................ 81

جدول ( 4-19 ) نتایج آزمون تعیین LSDپیش آزمون ، پس آزمون و پیگیری متغیر صمیمیت اجتماعی –تفریحی در گروه آزمایشی ................................................................................................................................. 81

جدول ( 4-20 ) نتایج آزمون کولموگراف – اسمیر نوف فرض نرمال بودن عامل صمیمیت ارتباطی در پیش آزمون ................................................................................................................................................... 82

جدول ( 4-21 ) نتایج آزمون ماچلی در اندازه گیری های مکرر متغیر صمیمیت ارتباطی دو گروه کنترل و آزمایش ................................................................................................................................................. 82

جدول ( 4-22 ) نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر در خصوص پیش آزمون ،پس آزمون وپیگیری در دو گروه کنترل و آزمایش متغر صمیمیت ارتباطی ..............................................................................83

جدول ( 4-23 ) نتایج آزمون تعیین LSDپیش آزمون ، پس آزمون و پیگیری متغیر صمیمیت ارتباطی در گروه آزمایش ...............................................................................................................................................84

جدول ( 4-24 ) نتایج آزمون کولموگراف – اسمیر نوف فرض نرمال بودن عامل صمیمیت معنوی در پیش آزمون .................................................................................................................................................84

جدول ( 4-25 ) نتایج آزمون ماچلی در اندازه گیری های مکرر متغیر صمیمیت معنوی دو گروه کنترل و آزمایش ................................................................................................................................................84

جدول ( 4-26 ) نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر در خصوص پیش آزمون ،پس آزمون وپیگیری در دو گروه کنترل و آزمایش متغر صمیمیت معنوی .............................................................................85

جدول ( 4-27 ) نتایج آزمون تعیین LSDپیش آزمون ، پس آزمون و پیگیری متغیر صمیمیت معنوی در گروه آزمایش .............................................................................................................................................85

جدول ( 4-28 ) نتایج آزمون کولموگراف – اسمیر نوف فرض نرمال بودن عامل صمیمیت روانشناختی در پیش آزمون..................................................................................................................................................86

جدول ( 4-29 ) نتایج آزمون ماچلی در اندازه گیری های مکرر متغیر صمیمیت روانشناختی دو گروه کنترل و آزمایش .............................................................................................................................................. 87

جدول ( 4-30 ) نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر در خصوص پیش آزمون ،پس آزمون وپیگیری در دو گروه کنترل و آزمایش متغیر صمیمیت روانشناختی .................................................................... 87

عنوان فهرست نمودارها صفحه

نمودار4-1 میانگین نمره های صمیمیت زناشویی در گروه های آزمایش و کنترل در مراحل پیش آزمون،پس آزمون و پیگیری................................................................................................................. 71

نمودار 4-2 میانگین نمره های صمیمیت عاطفی، عقلانی، جسمی و اجتماعی –تفریحی در گروه های آزمایش و کنترل در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری........................................................ 71

نمودار4-3 میانگین نمره های صمیمیت ارتباطی،معنوی وروانشناختی در گروه های آزمایش و کنترل در مراحل پیش آزمون ، پس آزمون و پیگیری.....................................................................................72

 فصل اول

کلیات پژوهش

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه

فبما رحمه مّن الله لنت لهم و لو کنت فظّاً غلیظ القلب لانفضّوا من حولک (سوره آل عمران/159).

ستایش و سپاس خدایی را سزاست که زیباترین جلوه های آفرینش را بر بندگانش آشکار نمود. حسن خلق در فرهنگ اسلام از رحمت الهی ریشه می گیرد که خدای مهربان با معرفی پیامبر اکرم (ص) به عنوان الگوی برتر حسن خلق در خطاب به آن گرامی در آیه فوق می فرماید: به سبب لطف و رحمت خدا بود که با آنان نرمخویی و مهربانی کردی و اگر درشتخو و سخت دل بودی ،قطعاً از گرد تو پراکنده می شدند.

آنچه مسلّم است خانواده ملجأ و مأمن قابل اعتماد و پایدار برای پاسخ گویی به نیاز هایی چون امنیت ، محبت ، غرایز و ... می باشد ، پس میزان اندیشه در آن در میزان بهبود جامعه تأثیر دارد. پیوند دادن اعضای خانواده به عنوان یک گروه با احساس صمیمیت و همکاری امکان پذیر است و بر پایه صمیمیت استوار می باشد و صمیمیت مشخصه غیر قابل تفکیک خانواده است(رضایی 1389). به نظر استر نبرگ [1](1987) صمیمیت احساساتی است که نزدیکی ، تعلق و تماس را ایجاد می کند و اسکنارچ[2] (1999) صمیمیت را فرآیند در تماس بودن، درک خود و افشای خود در حضور همسر مفهوم سازی می کند(هلروود،1998،به نقل از رضایی 1389). یادگیری می تواند نکته ی کلیدی و مهم در تداوم یک رابطه موفق زناشویی شود و افراد می توانند با یادگیری و افزایش اطلاعات نیاز همسران و خود را بهتر پاسخگو باشند و زندگی خود را سالم تر سپری کنند.

مشاوران و روانشناسان می توانند با آموزش صحیح تغییر مثبت و پایداری را در رابطه زن و شوهر ایجاد کنند (موسوی ، 1386 ). با توجه به این که بخش اعظمی از فرهنگ بومی خانواده های ایرانی منطبق بر مبانی اسلامی می باشد و شناخت مسائل و تطبیق راه حل ها با فرهنگ نقش بسزایی در علم آفرینی هر جامعه دارد لذا مراجعه به قرآن مجید و احادیث موجود و آموزه های اسلامی در این زمینه می تواند راهگشا و تبیین کننده بسیاری از امور در جهت بهبود روابط زندگی زناشویی باشد. در اسلام یکی از ویژگی هایی که در تحقق سازگاری و آرامش زندگی نقش بسزایی دارد و کمتر عاملی را می توان یافت که در این حد بتواند در ایجاد و تبثیت آن نقش ایفا کند ، " مدارا " است (حسین زاده ، 1390).

مدارا یکی از توصیه های اسلامی است عبارتست از اینکه ناگواری از کسی به تو برسد متحمل شوی و به روی خود نیاوری (نراقی ، 1384).مدارا در پیدایش سه زاویه خوش اخلاقی ، یعنی نرم برخورد کردن با دیگران ، همدمی نیکو و تحمل کردن دیگران به گونه ای که از انسان فرار نکنند، نقش فراوانی دارد (حسین زاده ، 1390).

بدی را بدی سهل باشد جزا اگر مردی احسن الی من أسا

این شعر سعدی اشاره به روایت امام باقر (ع) است که فرمود : « احسن الی من أساء الیک » نیکی کن به کسی که به تو بدی کرده است » (مجلسی،1403 ق).

البته مدارا کردن با مردم نوعی سرمایه گذاری اعتماد و محبت در قلب های دیگران است . دین و دنیا نیازمند مدارا می باشد ، هم در معاشرت با مردم و زندگی زناشویی و هم در هدایت آنها و هم در خودسازی. کار هدایت و تربیت واقعی خلق خداوند ، جز به راه نرمی و مدارا سامان نگیرد.

خشونت و تندی ممکن است ظاهر آدمیان را همراه سازد اما باطن و قلب که اساس هدایت و رشد است از جنس دیگر است . حتی فرعون نیز نیازمند به نرمی سخن شنیدن و به مدارا هدایت شدن است . حتی در سلوک نفس و رسیدن به مدارج قرب نیز باید با خود مدارا کرد و نفس خود را با تحمیل به سوی معارف نکشاند . مدارا یکی از اصولی است که در بهبود و رشد روابط انسان با دیگران تأثیر شگرفی دارد. پستی و بلندیهای زندگی و روابط مشترک زن و شوهر ، نیاز مبرمی به اصل « مدارا » دارد. اهمیت مدارا آنقدر زیاد است که پیامبر اکرم (ص) می فرماید ." اذا اراد الله باهل بیت خیراً ادخل علیهم باب الرفق"هرگاه خداوند اراده فرماید که برای اهل خانه ای و در محیط خانواده ای خیر و برکت و نیکی برقرار گردد آن خانواده و ارتباطات فیمابین آنها را آمیخته با مدارا می سازد و آنان را در فضای آرامبخش مدارا و دوستی وارد می سازد (ابن ابی الحدید،1959،ج6،ص339).

البته لازم به ذکر است که در مدارای اسلامی با آنچه امروزه به عنوان تساهل و تسامح مطرح می شود تفاوت وجود دارد. در مدارای اسلامی اصول و مبانی ثابت است و در آن کمترین اغماضی صورت نمی گیرد، در حالی که تساهل وتسامح اصول ومبانی را نیز شامل می شود.

در نهاد خانواده ، مدارا قانونی بسیار با اهمیت است و اصولا با حالات درونی همسر و شرایط زندگی باید مدارا کرد. اگر میان زن و شوهر مصالحه و مدارا حکمفرما نباشد بدون تردید نظام خانواده از هم گسیخته خواهد شد و یکی از زوجین براساس غرور و خودخواهی بخواهد سلیقه و اندیشه های فردی خود را بر دیگری تحمیل کند مطمئناً راه بجائی نخواهد برد .آموزش مدارا با رویکرد اسلامی بر داده های دینی و روانشناختی مبتنی است و می تواند راهکار خوبی برای ثبات و پایداری در زندگی، آرامش و صمیمیت زوجین به حساب آید. با توجه به آنچه گفته شد و با توجه به اینکه اسلام بخشی از فرهنگ خانواده های ایرانی است و جایگاه قابل توجهی در زندگی آنان دارد و مدارا نیز اصل مهمی در آموزه های دینی ماست لذا بررسی تأثیر آموزش مدارای اسلامی به افراد قابل توجه است.

بیان مسأله

صمیمیت زناشویی[3] می تواند به صورت قابل قبولی موجب تحکیم و رشد روابط محبت آمیز بین زوج ها شود. تا جاییکه به نظر می رسد اصل اساسی در ازدواج موفق ایجاد صمیمیت بین زوجین است. یکی از نیاز های اساسی در انسان صمیمیت است که شدت آن و نوع صمیمیت در افراد متفاوت است(رضایی،1389).

صمیمیت یک فرآیند پویاست که اصل آن اعتماد و احترام متقابل است. صمیمیت یک نیاز واقعی است که ریشه درونی داشته و از نیاز بسیار اساسی برای دلبستگی نشأت می گیرد( باگاروزی [4]، 2001 ، ترجمه ی آتش پور و اعتمادی ، 1385). اما در آن روی سکه ، یعنی ازدواج ناموفق و از هم گسسته به علت عدم وجود صمیمیت ، خواه ناخواه یک رابطه را به پایان خود نزدیک می کند. مثلا در یک تحقیق معتبر که در آمریکا درباره ی علل طلاق انجام شد، 80% مردان و زنانی را که طلاق گرفته بودند ، علت جدایی و شکست ازدواج خود را رشد تدریجی فقدان احساس صمیمیت و عدم احساس عشق و ارزش گذاری ذکر کردند(باگاروزی ، ترجمه رضا زاده و تهرانی،1387).علاوه بر این سطح تمایز و استقلال نیز با صمیمیت ارتباط دارد. به نظر بوئن[5] (1988) افراد تمایل دارند همسرانی با سطح تمایز مشابه انتخاب کنند (نقل از رضایی ، 1389).همچنین زوجینی با سطح تمایز پایین تحمل سطوح بالای صمیمیت را ندارند و همسران با تمایز بالا و استقلال تحمل بیشتری برای صمیمیت دارا می باشند.صمیمیت زناشویی نزدیکی ، تشابه و یک رابطه شخصی عاشقانه یا هیجانی با شخص دیگر است که مستلزم شناخت و درک عمیق از فرد دیگر به منظور بیان افکار و احساساتی است که به عنوان منشأ تشابه و نزدیکی به کار می رود( باگاروزی، 2001 ، ترجمه ی آتش پور و اعتمادی ، 1385).

باگاروزی (2001) 9 مؤلفه جداگانه و لی مرتبط با هم در مورد صمیمیت را شناسایی کرده است که عبارتند از : صمیمیت عاطفی، جسمی، عقلانی، اجتماعی – تفریحی، ارتباطی، معنوی، روانشناسی، جنسی و صمیمیت کلی (نقل از اعتمادی،1385).صمیمیت نیز همانند سایر ارکان دخیل در ایجاد رضایت زناشویی به آسانی به دست نمی آید و حفظ صمیمیت تا آخر عمر مهارتی است بسیار شایسته ی اهتمام. به هر حال بودن در روابط صمیمانه هم هیجان انگیز است و هم تهدید کننده و راهکار مقابله ای آن افزایش آستانه ی تحمل اضطراب در خویشتن است (حسینی ؛ 1389).

در اهمیت تشکیل خانواده و فلسفه ازدواج و صمیمیت در اسلام همین بس که خداوند آن را نشانه ی خود دانسته ، از نشانه های خداوند این است که از جنس خودتان برای شما همسرانی آفرید تا در کنار آنان به آرامش برسید و بین شما دوستی و مهربانی و صمیمیت قرار داد ( سوره ی روم / 21).

یکی از نشانه های قدرت خداوند در خلقت انسان این جاذبه ای است که از لحاظ روانشناختی بین زن و مرد وجود دارد که قبول می کنند از خانواده ی خود جدا شوند و فرد نا آشنایی را به عنوان همسر انتخاب کنند و باعث آرامش همدیگر شوند و رابطه ی دوستانه ی آن ها از هر رابطه دیگری عمیق تر شود و اولیای دین ما نیز بر این پدیده روانشناختی تاکید زیادی کرده اند.از آن جا که خانواده بر سراسر زندگی فرد تاثیر بسزایی دارد ، دین اسلام آداب و قوانین ویژه ای را به خانواده اختصاص داده است.از مسائل مهم دین داری و آموزه های دینی ما که در قرآن و روایات از آن بسیار یاد شده است مدارا[6] می باشد. قرآن کریم به مسلمانان توصیه می کند که در تعامل با یکدیگر ، مهربان باشید و یکی از صفات مومنان را به تبعیت از پیامبر اکرم (ص) رحمت و مهربانی نسبت به یکدیگر می شمارد " محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم"(فتح،29). در جای دیگر قرآن در وصف حضرت می فرماید : انک لعلی خلق عظیم ، تو برخلق و خوی عظیم هستی » (قلم،4 ).

1 - Strenberg

2 - Schnarch

1 - Marital Intimacy

2 - Bagarozzi

3 - Booen

1 - Leniency


مبلغ واقعی 61,344 تومان    24% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 46,621 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۱ بهمن ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 97

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب