تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 8291
  • بازدید دیروز : 12575
  • بازدید کل : 1335181

بررسی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با 3 سطح و 4 سطح دمایی متفاوت...


بررسی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با 3 سطح و 4 سطح دمایی متفاوت...

 فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اوّل: مقدّمه

1- مقدّمه1

1-1- سيستم سرمايش جذبي با مبرد آب و ماده جاذب ليتيم برومايد5

1-1-1- سیکل تک اثره7

1-1-2- سیکل دو اثره8

1-2- سيستم سرمايش جذبي با مبرد آمونياک و ماده جاذب آب12

فصل دوّم:مدل ترمودینامیکی سیستم21

2-1- سیستم های تبرید با 3 منبع حرارتی برگشت ناپذیر21

2-2- سیستم های تبرید با 4 منبع حرارتی برگشت ناپذیر 25

فصل سوّم:الگوریتم های تکاملی و ژنتیکی و کاربرد آن در بهینه سازیچندهدفه...........................................................35

3-1- مقدّمه............................................................................................................................................................35

3-2- معرفی الگوریتم های ژنتیکی41

3-2-1- اصطلاحات الگوریتم ژنتیک41

3-2-2-نمایش کروموزومی45

3-2-3- جمعیت آغازین48

3-2-4-تابع برازندگی و تخصیص شایستگی................................................................................................................50

3-2-5- انتخاب52

3-2-5 -1-فضای انتخاب52

3-2-5-2- فشار انتخاب53

3-2-5-3- روش انتخاب53

3-2-6- عملگرهای ژنتیکی56

3-3- تعاریف و مفاهیم پایه در بهینه سازی چند هدفه63

3-3-1- مساله بهینه سازی چند هدفه64

3-3-2- فضای شدنی66

3-3-3- روابط بین بردارهای هدف67

3-3-4 – غلبه پارتو68

3-3-5- بهینگی پارتو70

3-3-6- مجموعه و جبهه بهینه پارتو و نقطه ایده آل71

3-3-7- تعادل72

3-4- بهینه سازی چند هدفه با استفاده از الگوریتم ژنتیک ....................................................................................73

3-4 -1- مقایسه روشها و الگوریتم های ارائه شده76

3-4-2- الگوریتم ژنتیک مرتب سازی پاسخهای نامغلوب بهبود یافته NSGA II78

 

فصل چهارم: نتایج بهینه سازی

4-1- سناریوی اوّل88

4-2- سناریوی دوّم92

4-3- سناریوی سوّم99

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات106

5-1- نتیجه گیری و پیشنهادات106

مراجع..................................................................................................................................................................................107

  فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 3-1- تشابه الگوریتم های ژنتیکی و پدیده های طبیعی45

جدول 3-2- مقایسه مقادیر توابع هدف و برازندگی نسبی 51

جدول 4-1- نتایج بهینه انتخاب شده با LINMAP ، FUZZY و TOPSIS برای بهینه سازی 91

جدول 4-2- نتایج آنالیز خطا برای بهینه سازی سناریوی 192

جدول 4-3- نتایج بهینه انتخاب شده با LINMAP ، FUZZY و TOPSIS برای سناریوی 298

جدول 4-4- نتایج آنالیز برای بهینه سازی سناریوی 2 99

جدول 4-5- نتایج بهینه انتخاب شده با LINMAP ، FUZZY و TOPSIS برای سناریوی 4104

جدول 4-6- نتایج آنالیز برای بهینه سازی سناریوی 4 105

 فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل1-1- سیکل جذبی تک اثره8

شکل1-2- سیکل جذبی دو اثره9

شکل1-3- چرخه ساده سیستم جذبی آمونیاکی18

شکل 2-1- دیاگرام شماتیک سیستم تبرید جذبی22

شکل 2-2- مدل چرخه برگشت ناپذیر یک سیستم تبرید جذبی22

شکل 2-3- شماتیک کلی سیستم تبرید با 4 سطح دمایی26

شکل 2-4- سیستم معادل ارائه شده27

شکل2-5-تغییرات اکسرژی و ضریب عملکرد سیستم بر حسب نسبت سطح انتقال حرارت..........................32

شکل 2-6-تغییرات اکسرژی و ضریب عملکرد سیستم بر حسب نسبت سطح انتقال حرارت..................................32

شکل2-7- تغییرات اکسرژی و ضریب عملکرد سیستم بر حسب نسبت دمای سیال ......................................33

شکل 2-8- تغییرات اکسرژیو ضریب عملکرد سیستم بر حسب نسبت دمای سیال..............................33

شکل3-1- صورت عمومی الگوریتم ژنتیک........................................................................................................39

شکل 3-2- نمایش الل ها در کروموزوم های رشته ای...................................................................................41

شکل 3-3-دو نمایش از ژن های موجود دردوکروموزوم.................................................................................42

شکل 3-4- نمایش فضاهای ژئوتایپ و فنوتایپ43

شکل 3-5- کرموزوم 25 بیتی دو متغیره46

شکل 3-6- کرموزوم دو متغیره با نمایش حقیقی47

شکل 3-7- جمعیت آغازین49

شکل 3-8- گزینش 4 عضو از جمعیت جدول 4-1 با روش چرخ رولت54

شکل 3-9- گزینش مسابقه ای بیشینه سازی با Tour-size برابر355

شکل 3-10- نمایش فضاهای ژئوتایپ و فنوتایپ58

شکل 3-11- گونه هایی از جهش6

 

شکل 3-12- مساله بهینه سازی n هدفه و m متغیره64

شکل 3-13- روابط میان پاسخ ها68

شکل 3-14- بهینگی پارتو در فضای هدف70

شکل 3-15-جبهه پارتو و نقاط ایده آل در فضای هدف71

شکل 3-16- تعادل قوی و ضعیف بین اهداف72

شکل 3-17- رتبه بندی پاسخ های نامغلوب74

شکل 3-18- دو روش متمایز رتبه بندی و هدایت پاسخ ها 75

شکل 3-19- اثر حفظ پخش پاسخ ها در طول جبهه پارتو75

شکل 3-20- تخمین چگالی پاسخ ها با استفاده از اندیس فاصله78

شکل 3-21- نمودار گردش کار الگوریتم NSGA80

شکل 3-22- روند انتخاب و تکامل نسل ها در NSGAII..............................................................................87

شکل 4-1- جبهه بهینه پرتو برای ضریب عملکرد حرارتی-زیستمحیطی..................................................87

شکل 4-2- توزیع پراکندگی برای متغیر 90

شکل 4-3- توزیع پراکندگی برای متغیر . 90

شکل 4-4- توزیع پراکندگی برای متغیر . 91

شکل 4-5-جبهه پرتو بهینه بدست آمده برای و94

شکل 4-6- پراکندگی متغیر نسبت سطح انتقال حرارت در بخش پمپ حرارتی95

شکل 4-7- پراکندگی متغیر نسبت سطح انتقال حرارت در بخش یخچال95

شکل 4-8-پراکندگی متغیر نسبت دمای سیال عامل دربخش پمپ حرارتی96

شکل 4-9- پراکندگی متغیر نسبت دمای سیال عامل در بخش یخچال97

شکل 4-10-جبهه پرتو جواب های بهینه به دست آمده از بهینه سازی چند هدفه101

شکل 4-11- پراکندگی متغیر نسبت سطح انتقال حرارت در بخش پمپ حرارتی .. 102

شکل 4-12- پراکندگی متغیر نسبت سطح انتقال حرارت دربخش یخچال103

شکل 4-13- پراکندگی متغیر نسبت دمای سیال عامل در پمپ حرارتی103

شکل 4-14- پراکندگی متغیر نسبت دمای سیال عامل دربخش یخچال104

  فهرست علائم و اختصارات

 

M2 A

ضریب عملکرد COP

ضریب عملکرد زیست محیطی ECOP

پارامتر برگشت ناپذیر داخلی I

ضریب حرارتی K

نرخ انتقال حرارت
بار سرمایش ویژه r

نرخ تولید آنتروپی ویژه s

دما T

ضریب انتقال حرارت U

نرخ تولید آنتروپی

ضریب نشت حرارت

ضریب عملکرد برای سیکل تبرید جذبی برگشت پذیر

سیال کاری در ژنراتور 1

 

 

سیال کاری در اواپراتور 2

سیال کاری در جذب کننده و کندانسور 3

جذب کننده A

کندانسورC

اواپراتور E

شرایط محیطی env

ژنراتور G

نشت حرارت L

ماکزیممmax

جذب کننده و کندانسور O

 چکیده

 در این پژوهش بررسی بر روی سیستم های تبرید جذبی غیرقابل برگشت براساس برگشت ناپذیری داخلی و خارجی با توجه به ظرفیتهای حرارتی محدود مخازن خارجی ارائه شده است. برای بهینه سازی سیستم سه سناریو تعریف شد که در این سناریوها توابع هدفی نظیر ضریب عملکرد (COP) ، تابع محیط زیست (E) و معیار ترمواکونومیک () و نرخ تولید آنتروپی ویژه در فرآیند بهینه سازی به طور همزمان درگیر شده اند .سناریو اوّل که شامل دو تابع هدف ، به حداکثر رساندن ضریب عملکرد زیست محیطیECOP و به حداقل رساندن نرخ تولید آنتروپی ویژه به طور همزمان می باشد. الگوریتم های تکاملی چند هدفه (MOEAs ) بر مبنای الگوریتم NSGA-II استفاده شده است در حالی که دمای سیال کاری در ژنراتور ( ) ، دمای سیال کاری در اواپراتور ( ) و دمای سیال کاری در کندانسور و دمای سیال کاری در جذب کننده ( ) به عنوان متغیرهای تصمیم گیری در نظر گرفته شده است .

سناریوی دوّم وسوّم شامل توابع هدف ضریب عملکرد ([1]COP) ، تابع محیط زیست (E) و معیار ترمواکونومیک (F ) می باشد که درآن ها این توابع به طور همزمان بهینه شده اند و نتایج بدست آمده با تحقیقات گذشته مقایسه گردید. الگوریتم های تکاملی چند هدفه ([2]MOEAs ) بر مبنای الگوریتم
NSGA[3]-II استفاده شده است در حالی که نرخ دمای سیال کاری (,) و نرخ سطح انتقال حرارت (,) به عنوان متغیرهای تصمیم گیری در نظر گرفته شده است . مرز مطلوب پارتو انجام شده است و یک راه حل بهینه نهایی با استفاده از روش تصمیم گیری های مختلف مثل روش LINMAP و روش TOPSIS و روش Fuzzy انتخاب شد

کلمات کلیدی: ضریب عملکرد ، روش NSGA-II ، ترمودینامیکی ، تبرید جذبی

 1- مقدّمه

باتوجهبهاين كهتاسيساتيكساختمانبهعنوانقلبآنساختمانمحسوبشدهوطراحيوانتخابتجهيزاتآنازاهميتشايانيبرخورداربودهوهم چنينباتوجهبهاهميتموضوعكاهشمصرفانرژيدراينمقالهسعيبرآنشدهتامزايايچيلرهايجذبينسبتبهتراكميوطرزكارآن هاجهتتهيهآبسردجهتسرمايش،آبگرمجهتگرمايشوهم چنينآبگرممصرفيدرراستايصرفهجوييدرمصرفانرژيموردبحثوبررسيقرارگيرد .

چيلرهاازجملهتجهيزاتبسيارمهمدرسرمايشهستندكهبهطوركليميتوانآن هارابهدودستهچيلرهايتراكميوچيلرهايجذبيتقسيمكرد.بهطوركليچيلرهايتراكميازانرژيالكتريكيوچيلرهايجذبيازانرژيحرارتيبهعنوانمنبعاصليبرايايجادسرمايشاستفادهميكنند.

در سال های اخیر سیستم های تبرید جذبی بسیار مورد علاقه قرار گرفته اند. این سیستم ها
می توانند از انرژی حرارتی اتلافی،خورشیدی ، بیوماس[4] و انرژی گرمایی به عنوان منبع حرارتی استفاده کنند. معمولاً سیستم های جذبی براساس سیکل های لیتیم برماید/آب و آب/آمونیاک می باشند. مزیت آمونیاک به عنوان مبرد نسبت به آب این است که می تواند در دمای زیر صفر درجه سانتیگراد تبخیر شود و هم چنین دمای نقطه انجماد آمونیاک 77- درجه سانتی گراد است.بنابراین آمونیاک می تواند برای کاربردهای دما پایین استفاده شود. سیستم تبرید جذبی مزایای بسیاری نسبت به سیستم تبرید فشرده سازی بخار (تراکمی) دارد که شامل : الف) ارزش گذاری یک منبع گرم با دمای متوسط (گرمای زائد از صنایع مختلف ، انرژی خورشیدی و انرژی زمین گرمایی) که بدون آن قابل استفاده خواهد بود ، ب)کاهش مصرف منابع انرژی اولیه ؛ ج) کاهش اثرات منفی روی محیط زیست ؛ د) سادگی عملیات آن ، ر) طول عمر بالا و عدم وجود قطعات متحرک ( آرام و مطمئن ) می باشد. بنابراین سردکننده های جذبی برای مصارف صنعتی و خانگی در کل دنیا مورد توجه قرار گرفته اند. با این حال ، سیستم تبرید جذبی ضریب عملکرد کم تر از ضریب سیستم تبرید تراکمی دارد.

ادوين آندرسن[5] در کتاب «تبريد: خانگي و تجاري» در مورد زوج مبرد و جاذب چيلرهاي جذبي که داراي ماده جاذب مايع هستند، 9 ويژگي مهم مبرد و جاذب را که مي توانند نقش تعيين کننده در انتخاب براي استفاده در اين گونه سيستم ها داشته باشند را چنين برمي شمارد :

اوّل: عدم حالت جامد - زوج مبرد و جاذب نبايد در طي فعل و انفعالات و دامنه دمايي طبيعي عمليات سرمايش جذبي به حالت جامد درآيند. زيرا بروز فاز جامد منجر به کندي حرکت محلول يا حتی انسداد مسيرهاي سيال مي شود.

دوّم: نسبت فراريت زياد - فراريت ماده مبرد بايد خيلي بيش تر از فراريت ماده جاذب باشد تا امکان جداسازي آن ها طي عمليات تغليظ که در ژنراتور صورت مي گيرد به سهولت امکان پذير باشد. امکان جداسازي آسان ماده مبرد از جاذب که به صورت محلول وارد ژنراتور مي شوند، تاٌثير مستقيمي بر کاهش مقدار انرژي گرمايي داشته و از هزينه هاي مربوط به عمليات تغليظ مي کاهد.

سوّم: ميل شديد به جذب - تمايل ماده جاذب به جذب ماده مبرد با توجه به خواص هريک از آن ها در دامنه عملياتي چيلر جذبي از مهم ترين مشخصه هاي يک زوج خوب محسوب مي شود. چنين ميلي منجر به نوعي وابستگي و پيوستگي به هنگام هم نشيني با يک ديگر مي شود. از همين رو سرعت ترکيب و درهم ادغام شدن افزايش يافته و ضريب فعاليت مبرد کمتر از واحد مي شود و از سوي ديگر مقدار ماده جاذب براي جذب مبرد کاهش يافته و در نتيجه از ميزان انرژي گرمايي مورد نياز کاسته مي شود. هم چنين اندازه مبدل حرارتي که امکان تبادل حرارت بين محلول غليظ ماده جاذب خروجي از ژنراتور و محلولرقيق محلول جاذب و مبرد تحت فشار پمپ را به وجود مي آورد کوچک تر مي شود. در عين حال تحقيقات ژاکوب[6]، آلبرايت و تاکر[7] [1-4] نشان مي دهد که تمايل شديد ماده جاذب به ماده مبرد مشکل غليظ سازي را در ژنراتور به همراه دارد، زيرا در ژنراتور انرژي گرمايي بيش تري بايد صرف جداسازي اين دو ماده شود، که البته با آن ميل شديد به وصل، چنين عاقبتي قابل پيش بيني است.

چهارم: فشارمتوسط - فشار عملياتي ماده مبرد و جاذب براي انجام فرايند جذب و سپس جداسازي که منجر به سرمايش مي شود بايد در حد متوسط باشد . زيرا نياز به فشارهاي زياد باعث افزايش ضخامت ديواره هاي دستگاه و استفاده از تجهيزات و وصاله هاي فشار قوي مي شود که اين گونه موارد بر سنگيني و هزينه هاي آن مي افزايند. از طرف ديگر نياز به فشارهاي خيلي پايين و خلأ نيز منجر به افزايش حجم دستگاه براي عمليات جذب شده و تجهيزات خاصي را براي حفظ خلأ در درون دستگاه طلب مي کند.

پنجم: پايداري - مواد جاذب و مبرد بايد از پايداري و ثبات شيميايي خوبي برخوردار باشند و خواص اوليه خود را در طي ساليان متمادي حفظ کنند. پايداري شيميايي امکان شکل گيري گازها و مواد جامد را کاهش داده و خوردگي را به حداقل مي رساند.

ششم: خوردگي و فرسايش کم - مواد جاذب و مبرد به هرحال کم يا زياد موجب خوردگي و فرسايش سطوح فلزي دستگاه مي شوند و طبيعتاً در اين ميان موادي مناسب تر هستند که پايداري آن ها بيش تر و اثرات فرسايشي آن ها کم تر باشد. برخي اوقات براي جلوگيري از اثرات فرسايشي مواد لازم مي شود تا ترکيبات شيميايي ديگري به عنوان بازدارنده به زوج جاذب و مبرد اضافه شود.

هفتم: ايمني - زوج جاذب و مبرد نبايد سمي يا قابل احتراق باشند و هم چنين استفاده از آن ها نبايد تاٌثيرات زيان بار زيست محيطي به دنبال داشته باشد. هرچه عوارض آ نها کم تر و ايمني استفاده از آن ها بيش تر باشد، از امتياز کاربري بالاتري برخوردار خواهند بود.

هشتم: ويسکوزيته کم - هرچه مواد جاذب و مبرد روان تر و داراي ويسکوزيته کمتري باشند، حرکت آن ها سريع تر و بهتر انجام مي شود و در نتيجه انتقال گرما و جرم راحت تر صورت مي گيرد و پمپ ها انرژي کمتري براي جابجايي آن ها صرف مي کنند.

نهم: گرماي نهان زياد مبرد - هرچه گرماي نهان مبرد بيش تر باشد، نرخ گردش ماده جاذب کمتر خواهد بود. بالا بودن گرماي نهان مبرد منجر به افزايش بازده مي شود. زوج هاي شناخته شده جاذب و مبرد همه خواص بالا را به صورت کامل دارا نيستند، اما از ميان آن ها زوج جاذب ليتيم برومايد / آب و همين طور آب / آمونياک شرايط بهتري دارند و با توجه به موارد فوق، انتظارات بيش تري را برآورده مي کنند. ساير زوج هاي جاذب و مبرد که مي توانند مورد بررسي و تحقيق قرار گيرند، عبارتند از:

آمونياک و نمک امتيل آمين و نمک ها،‌ الکل ها و نمک های آمونياک و محلول هاي آليدي اکسيد گوگرد و محلول هاي آلي[8] هيدروکربن هاي هالوژنه و محلول هاي آلي بعضي از اين مواد داراي برخي ويژگي هاي مناسب مانند عدم متبلور شدن در چرخه سرمايش جذبي هستند اما در برخي، موارد ديگر همچون پايداري، خوردگي و ايمني شرايط چندان خوبي ندارند. همان طور که اشاره شد، در حال حاضر زوج هاي ليتيم برومايد / آب و آب / آمونياک مناسب ترين زوج هاي مورد استفاده در سيستم هاي سرمايش جذبي هستند و بر همين اساس مي توان سيستم هاي سرمايش جذبي را از نظر نوع ماده جاذب و مبرد در دو گروه عمده زير طبقه بندي نمود :

- سيستم سرمايش جذبي با مبرد آب و ماده جاذب ليتيم برومايد

- سيستم سرمايش جذبي با مبرد آمونياک و ماده جاذب آب

1-1-سيستم سرمايش جذبي با مبرد آب و ماده جاذب ليتيم برومايد:

چيلرهاي جذبي با مبرد آب و جاذب ليتيم برومايد، رايج ترين نوع چيلرهاي جذبي هستند که در انواع مختلف هم از نظر چرخه تغليظ و هم از لحاظ منبع گرمايي در تاسيسات تهويه مطبوع مورد استفاده قرار مي گيرند. اين چيلرها بنا به خواص فيزيکي و شيميايي مبرد آب امکان سردسازي زير صفر درجه سانتي گراد را ندارند و به همين دليل براي سرمايش آب تا 5 درجه سانتي گراد و بيشتر به کار گرفته مي شوند. براي رسيدن به دماهاي پايين تر از صفر درجه سانتي گراد بايد از چيلرهاي جذبي با مبرد آمونياک و جاذب آب استفاده نمود. چيلرهاي ليتيمي براي ظرفيت هاي کمتر از 30 تن تبريد نيز کاربرد چنداني ندارند و به طور معمول چيلرهاي کم ظرفيت يکپارچه آپارتماني با ظرفيت هاي 3 ، 5 و 10 تن تبريد از نوع آمونیاکی هستند.

چيلرهاي جذبي ليتيمي شامل انواع مختلف يک اثره، دو اثره، سه اثره، با ژنراتور بخار، آب داغ، آب گرم و شعله مستقيم مي شوند. بنابراين شرح و توضيح درباره هر يک از اين انواع، به خودي خود متضمن شناسايي چيلرهاي ليتيمي به طور اعم نيز مي شود. بنابراين در اين قسمت ابتدا به خواص آب به عنوان مبرد و ليتيم برومايد به عنوان جاذب مي پردازيم و سپس بحث را در اين بخش به
گونه اي پي مي گيريم تا کليات مرتبط با تمامي چيلرهاي ليتيمي بدون طرح شرايط اختصاصي
گونه هاي مشخص آن ها مورد بررسي قرار گيرد و به هنگام پرداختن به انواع يک اثره، دو اثره، سه اثره و شعله مستقيم، بازهم مواردي در اين باره با نگاه و رويکردي متفاوت طرح خواهد شد. بنابراين به منظور جلوگيري از تداخل موضوعي و پرهيز از تکرار مندرجات، بررسي کامل اين گونه چيلرها را به مباحث مربوط به چيلرهاي يک يا چند اثره موکول مي کنيم. آب، يکي از بهترين حلال هاي شيميايي است و از اين نظر ماده بسيار مناسبي براي حل نمودن نمک ها از جمله ليتيم برومايد محسوب مي شود. در واقع خاصيت حلاليت آب است که منجر به ايجاد محلول رقيق و حمل و انتقال ماده جاذب در چرخه سرمايش جذبي مي شود. به دليل خاصيت حلاليت خارق العاده، دسترسي طبيعي به آن بدون ترکيبات مختلف و به صورت کاملاً خالص بسيار مشکل و تقريباً غيرعملي است. بنابراين آب به صورت طبيعي حاوي انواع عناصر و ترکيبات است. آب مي تواند حاوي انواع ترکيبات اکسيژن، کربن، نيتروژن و سولفورها باشد. همچنين وجود فلزاتي مانند مس، روي، آهن، منگنز، سرب، آلومينيوم و انواع عناصر ديگر مثل کلسيم، پتاسيم، سيليس، فلوئورويد و انواع باکتري ها در آن محتمل است. وجود کربن در آب مي تواند موجب خوردگي فلزات شود و همين طور وجود اکسيژن در آب نيز زنگ زدگي و فرسايش قطعات فلزي را به همراه خواهد داشت. وجود سولفات ها ، نيترا تها ، کلريدها و کربنا تها نيز موجب سختي آب و ايجاد رسوب گذاري در لوله ها و کاهش انتقال حرارت و افزايش خوردگي مي شوند.

1-1-1- سیکل تک اثره

سیکل نشان داده شده در شکل1-1 بیانگر سیکل تک اثره[9] می­باشد که پایه تمام سیکل­های دیگر است که این سیکل در صنعت نیز عملی شده است. در شرایطی که تبخیرکننده دارای دمای oF36باشد و کندانسور و جذب کننده هر دو در دمای­oF92عمل کنند، آنگاه فشار عملکردی کندانسور حدود psi 8/184می­باشد که تحت این شرایط دمای ژنراتور در محدوده 4/157تا 3/240 درجه فارنهایت قرار می­گیرد. باتوجه به برگشت­ ناپذیری­های موجود در سیستم ضریب عملکرد سیکل در حالت واقعی برابر با 77/0 می­باشد.

شکل -11: سیکل جذبی تک اثره [5]

 1-1-2-سیکل دو اثره

فرق سیکلدو اثره[10] با سیکل تک اثره این است که در این سیکل دو کندانسور و دو ژنراتور وجود دارد. به لحاظ ترمودینامیکی این سیکل معادل دو سیکل پایه تک اثره می­باشد. شکل2-1 را در نظر بگیرید. در این سیکل مایع خروجی از جذب کننده به دو قسمت تقسیم می­شود. یک قسمت از آن وارد ژنراتور اول( با دمای پایین) شده و قسمت دیگر آن وارد ژنراتور دوم (با دمای بالا) می­گردد. مایع ورودی به ژنراتور دوم بعد از جداسازی آمونیاک از آن، از پایین ژنراتور خارج شده و در نهایت به جذب کننده برگشت داده می­شود. آمونیاک خروجی از رکتیفایر[11] وارد کندانسور دوّم می­شود. دمای این کندانسور باید حداقل مساوی یا بزرگتر از دمای ژنراتور اوّل باشد تا بتواند حرارت مورد نیاز این ژنراتور را تأمین کند. پس باید فشار کندانسور دوّم به نحوی تنظیم شود که بعد از کندانس شدن آمونیاک دمای آن کمتر از دمای ژنراتور اوّل نشود. تنظیم فشار کندانسور وابسته به فشار خروجی از پمپ دوّم می­باشد. آمونیاک خروجی از کندانسور دوّم با عبور از شیر اختناق و کاهش فشار آن، با آمونیاک خروجی از ژنراتور اوّل ترکیب شده و وارد کندانسور اوّل، و در نهایت وارد تبخیرکننده می­شود. به طور مثال اگر ژنراتور اوّل بخواهد در دمای oF 215 کار کند و فرض کنیم که oF10Tap= باشد، آن گاه دمای مورد نیاز در کندانسور oF 225 می­باشد که معادل فشاری آنpsi 1000 می­گردد. بر طبق این فرضیات دمای ژنراتور دوّم oF 391 است. با در نظر گرفتن شرایط بالا و برگشت ناپذیری های موجود در سیستم، ضریب عملکرد این سیکل در حدود 2/1 بدست می­آید.

شکل2-1: سیکل جذبی دو اثره [5]
وزن مخصوص آب در 4 درجه سانتي گراد يک کيلوگرم به ازاي يکليتر يا در 62 درجه فارنهايت 10 پوند به ازاي يک گالن انگليسي است. انبساط حجمي آب از دماي 4 درجه سانتي گراد تا 100 درجه سانتي گراد برابر با 24/1 حجم اوليه آن است.درميان مبردها، آب با شماره 718 مشخص مي شود.ساير مشخصات آب عبارت است از:

- دماي انجماد: صفردرجه سانتي گراد يا 32 درجه فارنهايت.

- دماي جوش: 100 درجه سانتي گراد يا 212 درجه فارنهايت.

- دماي بحراني: 386 - 380 درجه سانتي گراد يا 716 – 706 درجه فارنهايت

- فشاربحراني: 23520 )کيلونيوتن بر مترمربع( کيلوپاسکال يا 3200 پوند بر اينچ مربع.

- گرماي نهان ذوب: 334 کيل وژول بر کيلوگرم يا 144 بی تي يو[12] بر پوند.

- گرماي نهان تبخير: 2270 کيلوژول بر کيلوگرم يا 977 بي تي يو بر پوند.

[1] Coefficient of Performance

[2] Multi-objective evolutionary algorithms

[3] Non-dominated sorting genetic algorithm

 [4] Biomass

[5] Edvin Andersen

[6] Jacob

[7] Taker

[8] Organic

[9]Single effect

[10]Single effect

[11] Rectifier

[12] BTU


مبلغ واقعی 51,480 تومان    26% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 38,095 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۲ بهمن ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 298

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت کنید. بعضی وقت ها پیش ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب