تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1011
  • بازدید دیروز : 4294
  • بازدید کل : 996811

بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس...


بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس...

فهرست بندی مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه2

1-2- بیان مسأله اساسي3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:6

1-4- اهداف تحقیق8

16..................................................................... 1-4-1- اهداف اصلی تحقیق

1-4-2-اهداف فرعی تحقیق8

1-5- سوالات تحقیق9

1-5-2- سوالات فرعی تحقیق9

1-6-فرضیات تحقیق10

1-6-1- فرضیات اصلی تحقیق10

1-6-2- فرضیات فرعی تحقیق10

1-7- تعاریف متغیرها11

1-7-1 تعاریف مفهومی متغیرها11

1-7-2- تعاریف عملیاتی متغیرها12

1-8- قلمرو تحقیق13

1-9 متغیرهای تحقیق13

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- بخش اول مبانی رفتار شهروندی16

2-1- 1- رفتار شهروندی سازمانی16

2-1- ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی17

2-1-3- عناصر رفتار شهروندی18

2-1-4- مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی19

2-1-5- عوامل تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی22

2-1-6- پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی23

2-2- بخش دوم: مبانی نظری تسهیم دانش24

2-3- بخش سوم: مبانی نظری خلاقیت شغلی34

2-3-3- تعریف خلاقیت36

2-3-4- ضرورت و اهمیت خلاقیت36

2-3-5- مدل های خلاقیت37

2-3-6- ویژگی های افراد خلاق37

2-3-7- تاثیر خلاقیت فردی روی سازمان43

2-3-8- کارهای لازم برای ایجاد خلاقیت و نوآوری گروهی44

2-3-9- اصول مديريت براي نوآوري:45

2-3-10- شرايط ايجاد خلاقيت و نوآوری:45

2-3-11- روشهاي افزايش خلاقيت46

2-3-12- مدیریت تقویت خلاقيت در سازمان:47

2-4- بخش چهارم: پیشینه تجربی47

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه58

3-2- روش انجام تحقیق58

٣-3- فرآیند تحقیق60

3-4- جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری61

3-5- ابزار جمع آوری داده ها62

3-6-روش تحلیل آماری ..................................................................................................65

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1 توصیف داده‌ها68

ب- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن69

پ- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تحصیلات70

ج- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سابقه کار72

4-1-2 توصیف کمی متغیرهای تحقیق73

4-1-3 توصیف کیفی متغیرهای تحقیق74

4-2 بررسی فرض نرمال77

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه:92

5-1- نتیجه گیری92

5-2- بحث:93

۵-2-۱- فرضیه اصلی اول تحقيق:93

۵-2-2- فرضیه اصلی دوم تحقيق:94

۵-2-3- فرضیه فرعی اول تحقيق:95

۵-2-4- فرضیه فرعی دوم تحقيق:95

۵-2-5- فرضیه فرعی سوم تحقيق:96

۵-2-6- فرضیه فرعی چهارم تحقيق:96

۵-2-7- فرضیه فرعی پنجم تحقيق:97

3-5- محدودیت های تحقیق97

4-5- پیشنهادات تحقیق98

1-4-5- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق98

2-4-5- پیشنهادها برای تحقیق در آینده100

منابع انگلیسی:105

پیوست 118

فهرست بندی جداول

عنوان صفحه

جدول 3-1. محتوای پرسشنامه تسهیم دانش64

جدول 4-2 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن69

جدول 4-3 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تحصیلات70

جدول 4-5 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سابقه کار72

جدول 4-6 مقادیر شاخص‌های توصیف کمی متغیرهای تحقیق (181=n)73

جدول 4-7 توزیع فراوانی تسهیم دانش74

جدول 4-8 توزیع فراوانی خلاقیت سازمانی75

جدول 4-10 نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها78

جدول 4-11 ضریب همبستگی بین تسهیم دانش و رفتار شهروندی79

جدول 4-12 ضریب همبستگی بین خلاقیت سازمانی و رفتار شهروندی81

جدول 4-13 ضریب همبستگی بین انتقال خبره و رفتار شهروندی82

جدول 4-14ضریب همبستگی بین انتقال پنهان و رفتار شهروندی84

جدول 4-15 ضریب همبستگی بین انتقال آشکار و رفتار شهروندی85

جدول 4-16 ضریب همبستگی بین انتقال استراتژیک و رفتار شهروندی87

جدول 4-17 ضریب همبستگی بین انتقال سریالی و رفتار شهروندی88

جدول 4-18 خلاصه مدل90

جدول 4-19 تحلیل واریانس90

جدول 4-20 ضرایب90

فهرست بندی نمودارها

عنوان صفحه

نمودار ۳-۱. فرايند تحقيق60

نمودار 4-1 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت68

نمودار 4-2 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سن69

نمودار 4-4 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تاهل71

نمودار 4-5 توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سابقه کار72

نمودار 4-6 نمودار پراکندگی تسهیم دانش و رفتارشهروندی80

نمودار 4-7 نمودار پراکندگی خلاقیت سازمانی و رفتارشهروندی81

نمودار 4-8 نمودار پراکندگی انتقال خبره و رفتارشهروندی83

نمودار4-9 نمودار پراکندگی انتقال پنهان و رفتار شهروندی84

نمودار4-10 نمودار پراکندگی انتقال آشکار و رفتار شهروندی86

نمودار4-11 نمودار پراکندگی انتقال استراتژیک و رفتار شهروندی87

نمودار4-12نمودار پراکندگی انتقال سریالی و رفتار شهروندی89

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورش بندرعباس که تعداد آنها در سال 1393 به 402 نفر بالغ گردیده است. از جامعه آماری مزبور نمونه ای به حجم 181 نفر براساس فرمول کوکران تعیین گردیده است که به روش طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه که، شامل پرسشنامه 21 گویه ای تسهیم دانش بر اساس مدل نانسی دیکسون(2000)، 15 گویه ای رفتار شهروندی( اورگان) و 30 گویه ای خلاقیت سازمانی( رندسیپ) برای گردآوری داده ها استفاده شد. داده ها بعد از گردآوری به کمک آماره‌های توصیفی و آمار استنباطی همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه آنالیز شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین تسهیم دانش و رفتار شهروندی رابطه معنادار وجود دارد، همچنین بین خلاقیت سازمانی و رفتار شهروندی رابطه معنادار وجود دارد و بین ( انتقال سریالی، خبره، نزدیک، دور و استراتژیک) و رفتار شهروندی رابطه معنی داری دیده شد.

کلید واژه: تسهیم دانش، انتقال سریالی، انتقال پنهان، انتقال آشکار، انتقال استراتژیک، انتقال خبره، خلاقیت سازمانی و رفتار شهروندی

فصل اول:

کلیات تحقیق

1ـ1ـ مقدمه

هر چند اولین بار واژه رفتار شهروندی سازمانی[1] بوسیله اورگان[2] و همکارانش در سال 1983 به کار گرفته شد ولی قبل از او افرادی همچون کتز[3] و کاهن[4] با تمایز قایل شدن بین عملکرد نقش و رفتارهای نوآورانه و خود جوش[5] در دهه هفتاد و هشتاد میلادی و قبل از انها چستر برنارد[6] با بیان مفهوم تمایل به همکاری[7] در سال 1938 میلادی این موضوع را مورد توجه قرار دادند. اورگان رفتار شهروندی کارکنان را به عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام در محیط کاری می داند که ورای الزامات سازمانی است (مقیمی، 1384)، همچنین معتقد است که رفتار شهروندی سازمانی رفتار فردی و داوطلبانه است اما با این وجود باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان می شود( اسلامی و سیار، 1386).

آداب اجتماعی، وجدان کاری و نوع دوستی به عنوان مولفه های کمک کننده فعال و مثبت در رفتار شهروندی مطرح شده اند. آداب اجنماعی به عنوان رفتاری است که توجه به مشارکت در زندگی اجتماعی سازمانی را نشان می دهد، وجدان کاری رفتاری است که فراتر ازالزامات تعیین شده بوسیله سازمان در محیط کار می باشند. نوع دوستی عبارت است از کمک کردن به همکاران در عملکرد مربوط به وظایفشان، جوانمردی و نزاکت مولفه های هستند که بیانگر اجتنا ب از وارد نمودن خسارت به سازمانند. جوانمردی عبارتست از تمایل به شکیبایی در مقال مزاحمت های اجتنا ب ناپذیر و اجحافهای کاری بدون این که گله و شکایتی صورت پذیرد. در حالیکه نزاکت درباره اندیشیدن به این است که چطور اقدامات افراد بر دیگران تاثیر می گذارد(حقیقی، 1389).

اما سازمان ها باید محیطی برای اشتراک، انتقال و تبادل دانش در میان اعضا به وجود آورند و افراد را در جهت مفهومی کردن تعاملات خویش آموزش دهند. با توجه به افزایش پیچیدگی و سرعت تغییرات محیطی سازمان ها، ایجاد تفکر سیستمی و بینش مشترک در سازمان و همچنین برقرای یادگیری سازمانی و تبدیل یادگیری فردی به سازمانی احساس می شود، از این رو اگر بتوان مجموعه هایی از عناصر از قبیل ساختارها، روش ها، راهبردها، فرایندها، و منابع انسانی را با الگوی مطلوب یادگیری سازمانی تطابق و سازگاری داد، بهتر می توان در مقابل رقابت های سازمانی از خود واکنش نشان داد(قلتاش، جاودانی و سینا، 1390).

بعلاوه سازمان ها برای بقای محیط متلاطم امروز که تنها تغییر را در خود ثابت می بینند، باید نوآور باشند و به کسب یا حفظ برتری بپردازند و برای کسب این برتری باید سریع عمل کنند(انوری،2007). خلاقیت در هر سازمانی مبتنی بر نظم منطقی و تابعی از خلاقیت افرادی است که نظام از آنها تشکیل شده است. برای شکوفایی خلاقیت نیاز به فضای مناسب برای پرداختن و ایجاد ایده های نودر کارکنان آن می باشند( طارق خلیلی، 1383). شاید بتوان یکی از موانع خلاقیت در سازمان عدم به اشتراک گذاری دانش بین کارکنان یک سازمان دانست. زیرا تامین اهداف سازمان ها یه میزان مطلوب، مستلزم استفاده صحیح از قابلیت ها و توانمندی های نیروی انسانی وهمچنین فراهم نمودن امکانات برای پرورش استعداد ها و در نهایت افزایش بهره وری سازمان می شود(طبرسا و اورمزدی، 1387).

اهمیت اشتراک و خلق دانش جدید، در رفتار شهروندی کارکنان در سازمان ها و شرکت ها بر اهمیت سرمایه گذاری وسیع در این زمینه تاکید می کند، و این اشتراک دانش نه فقط در حیطه های علمی و فنی، بلکه در حوزه منابع انسانی نیز بسیار مفید واقع شده است. دانش در این شرکت ها به عنوان یک منبع قدرت و مدیریت دانش در جهت پیوند آنهایی که سئوال دارند، و آن هایی که جواب این سئوالات را در اختیار دارند، مورد توجه قرار گرفته است. مدیریت دانش، ایجاد بسترهای خلاقانه و نوآورانه را برای این شرکت ها به همراه داشته است(پیرویسیانی، 1389).

1ـ2ـ بيان مسأله

نیروی انسانی که امروزه از آن به عنوان سرمایه انسانی[8] یاد می کنند یکی از مهمترین سرمایه های هر سازمانی است که کیفیت آن می تواند در رشد و تعالی سازمان نقش بسزایی داشته باشد و با توجه به پیچیدگی های آن مباحث مختلف در ابعاد رفتاری در حال ظهور می باشد که یکی ازآنها در سال های اخیر موضوع رفتار شهروندی می باشد که به طور کلی رفتار شهروندی یک نوع رفتار ارزشمند و مفید است که افراد آن را به صورت دلخواه و داو طلبانه از خود بروز می دهند( سام بند و انگویی ، 1389).

درباره ابعاد رفتار شهروندی سازمانی ما بین محققان توافق نظر وجود ندارد. در این زمینه در تحقیقات مختلف به ابعادی نظیر رفتارهای کمک کننده، جوانمردی، گذشت، وفاداری سازمانی، پیروی از دستورات، نوآوری فردی، وجدان، توسعه فردی، ادب و ملاحظه، رفتار مدنی و نوع دوستی اشاره شده است(مستبصری و نجابی، 1387). که شاید بتوان معتبرترین تقسیم بندی ارائه شده درباره مولفه های رفتار شهروندی سازمانی توسط اورگان دانست که در تحقیقات مختلف مورد استفاده قرار گرفته و عبارتند از: آداب اجتماعی، نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی و نزاکت می باشد.

دانایی فرد، خائف الهی و حسینی(1390)، در بررسی تأملی بر ارتقاء تسهیم دانش در پرتو رفتار شهروندی سازمانی، ارتباط معنی دار بین رفتارشهروندی و ابعاد آن(بجز جوانمردی) و تسهیم دانش گزارش کردند. نتایج رگرسیون نیزنشان داد که، رفتارشهروندی4/18% از واریانس تسهیم دانش را پیش بینی کرده است. امروزه در کشورهای مختلف جهان و از جمله ایران، مدیریت دانش مقوله ای مهم تر از خود دانش محسوب می شود، و سازمان ها به دنبال آن هستند، تا چگونگی تبدیل اطلاعات و دانسته های فردی و سازمانی را به دانش و مهارت های فردی و گروهی، تبیین و روشن نمایند. بنابراین در این هزاره سوم اجرای مدیریت دانش ضروری شده، و مؤسسه ها باید با برنامه ریزی برای اجرای آن اقدام کنند(قلتاش، جاودانی و سینا، 1390).

بهبود تسهیم دانش بین افراد در سازمان و همچنین بین افراد و سازمان به منظور ایجاد مزیت رقابتی می باشد. تسهیم دانش موثر بین اعضای سازمان منجر به کاهش هزینه ها در تولید دانش و تضمین انتشار بهترین روش های کاری در داخل سازمان شده و سازمان را قادر به حل مسائل و مشکلات خود می نماید، در این رابطه مجاب کردن افراد برای انتقال دانش خود به دیگر همکاران و نحوه صحیح این انتقال بسیار حائز اهمیت است

برطبق مدل نانسی دیکسون[9](2000) پنج شیوه اصلی تسهیم دانش را؛ شامل:1- انتقال سریالی، نوعی از انتقال دانش است، که دانش ضمنی و صریح که در یک حوزه یا زمینه بدست آمده برای استفاده بعدی به حوزه یا زمینه دیگر انتقال داده می شود.2- انتقال آشکار، شامل انتقال صریح و اطلاعات خاصی که یک تیم برای برای انجام یک وظیفه لازم دارد به تیم دیگری که همان وظیفه را انجام می دهد انتقال داده می شود. 3-انتقال پنهان، به تسهیم دانش بین تیم ها در یک سازمان اشاره دارد. 4-انتقال استراتژیک، عبارت است از انتقال دانشی که بر کل سازمان اثر گذار است؛ و 5-انتقال خبره عبارت است از بدست آوردن دانش صریح از خبرگان و متخصصان می باشد. هر کداماز اینها بسته به اهداف، متد ها وروشی که بکار گرفته می شوند، فرق دارند(محمدی فاتح، سبحانی و محمدی، 1385).

طبق پژوهش های انجام شده از جمله، مصطفی نژاد و همکاران(1389)، رابطه بين خلاقيت و رفتار شهروندي سازماني اشاره شده است. خلاقیت به عنوان یک نیاز عالیه بشری در تمام مراحل زندگی مطرح است و عبارت است از، تحولات دامنه دار و جهتی در فکر و اندیشه انسان به طوری که حائز یک توانایی در ترکیب عوامل قبلی به طرق جدید می شوند. تلاش های خلاقیت وسیله ای برای نوآوری است. خلاقیت بیشتر یک فعالیت ذهنی و فکری است ونوآوری بیشتر جنبه عملی دارد و در حقیقت محصول نهایی نوآوری است(آقایی فیشانی، 1387).

تعریفهایگوناگونی برای خلاقیتوجود دارد کههریکبیانگردیدگاهویژهایهستند از جمله، رابینز[10] (1991) خلاقیت رابهمعنايترکیبایدههادریکروشمنحصربهفردیاایجاد پیوستگیبینایدهها می داند، لوتانز[11] (1992) خلاقیتبهوجودآوردنتلفیقیازاندیشههاورهیافتهايافرادویاگروههادر یکروشجدید می دانست(انوری،2007).

عدم تسهیم دانش و به کارگیری مجدد دانش تولید شده در تجربیات و سرمایه های فکری و دانشی موجود در هر سازمانی، در حقیقت هدر دادن هزینه ها و نشان دهنده ی عدم بهره وری در این سازمان ها می باشد. مدل های مدیریت دانش، درچنین فضایی و با هدف تأثیر گذاری بر شناسایی، خلق، ذخیره سازی، بازیابی، تسهیم و به کارگیری دانش مورد نیاز در سازمان به وجود آمدند. فراگرد مدیریت دانش به سازمان ها کمک می کند تا مأموریت خود را به خوبی انجام داده و به چشم انداز و اهداف خود دست پیدا کنند(هاشمیان بجنورد، 1386).

همان گونه که مشخص است در هیچ یک از تحقیقات انجام شده در ارتباط موضوع پژوهش موردنظر، به طور صریح، به بررسی رابطه سه متغیر مورد نظر به صورت همزمان پژوهشی انجام نگردیده است، و با توجه به اهمیت این مسئله جای بحث و تحقیق بیشتر را می طلبد. بنابراین تحقیق حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که آیا بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش وپرورش شهرستان بندرعباس رابطه وجود دارد؟ تا در جهت رفع خلا تحقیقاتی ذکر شده گام هایی برداشته شود.

1ـ3ـ اهميت و ضرورت انجام تحقيق:

بدیهی است که کشور ما به مطالعات و تحقیقات مربوط به رفتار افراد از جمله کارکنان در سازمان و جامعه نیاز فراوان دارد، و در این میان لازم است به مسائل و مشکلات مهمی که به نحوی بر رفتار شهروندی آنها موثر است یا لطمه می زند توجه لازم مبزول گردد.

رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یکی از مفاهیم جدید مدیریت رفتار سازمانی می باشد که بر رفتارهای فرانقشی کارکنان و مدیران تاکید دارد و بروز چنین رفتاری در سازمان نیازمند داشتن یک راهبرد رفتار شهروندی سازمانی و تقویت آن در بین کارکنان می باشد تا بتوان یک محیط هم راه و همگرا در جهت رسیدن به اهداف سازمان را ایجاد نمود و با گسترش رفتار شهروندی سازمانی و مولفه های آن که بیشتر بار اخلاقی دارند تعا لی سرمایه انسانی و به پشتیانی آن تعالی سازمان را رقم زد(حقیقی و میرزاده، 1389).

در محيط رقابتي کسب و کار امروز، عمده نگرانيو تکاپوي سازمان ها در جهت بقا و توسعه و پيشرفت فراگير آنها شکل مي­گيرد. در راستاي اين هدف خطير، مديران در پي شناسايي و بهرهگيري بهينه از منابع و سرمايههايي هستند که تحصيل آنها هزينهها و زحمات فراواني دارد. پس پيروز اين ميدان مديراني هستند که سرمايههاي مذکور را به اثربخش ترين، کاراترين وبهرهورترين طُرق ممکن به کار گيرند. عمده منابع هرسازماني متوجه منابع انساني، مالي و فني آن است که مسلماً سرمايه انساني تعيين کنندة سمت و سوي ديگر سرمايههاست، زيرا نيروي انساني است که با تواناييهاي خود و با برنامهريزي، ديگر منابع را به خدمت گرفته است. باتمانوارگان(1983)اصطلاحرفتارشهروندیسازمانیرابهعنوان اقدامات بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام در محیط کاری می‌دانند که ورای الزامات سازمانی است( هندسون[12]، 2006).

شهروند خوب سازماني يك تفكر و ايده است و آن مشتمل بر رفتارهاي متنوع كاركنان نظير، پذيرش و بعهده گرفتن وظايف و مسئوليت­هاي اضافي، پيروي از مقررات و رويه هاي سازمان، حفظ و توسعه نگرش مثبت، شكيبايي و تحمل نارضايتي و مشكلات در سركار مي‌باشد. بر پايه و اساس تئوري­ها و نظريه هاي سازماني مسلماً رفتار شهروندي سازماني به رقابت و عملكرد سازمان كمك مي­كند، به علاوه رغبت و تمايل به رفتار شهروندي به علت رقابت هاي روز افزون جهاني، اهميت نوآوري، انعطاف پذيري، بهره وري و پاسخگويي به شرايط بيروني پيوسته در حال افزايش است ( دانایی فرد، خائف الهی وحسینی، 1390).

تقویت رفتار شهروندی مانند هر رفتار دیگری که از ما سر می زند نیاز به ترغیب و تشویق دارد یکی از مواردی که می تواند دراین زمینه تاثیر گذار باشد سیاستها و اقدامات سازمانی می باشد. مدیران سازمانی باید با وضع سیاستها و راهبردهای مناسب در جهت شکوفاتر شدن رفتارهای شهروندی سازمانی تلاش کنند(عبداللهی، زرگرپور و مدیری، 1387).

اکثر سازمان ها بخصوص سازمان های دولتی اهمیت مولفه های رفتار شهروندی در نهادینه کردن رفتارهای داوطلبانه و خدمات صادقانه می باشد، وقتی در سازمانی شرایط رفتارهای فراتر از چارچوب تعریف عملکرد سازمان را کارکنان می توانند انجام دهند، وجود داشته باشد. امکان خلاقیت و ابتکار برای انجام بهتر و یا روشی متفاوت تر فراهم خواهد شد. رابطه بین رفتارهای خلاقانه و رفتار شهروندی ارتباطی ناگسستنی و این پیوند منجر به ارتقای وضعیت سازمانها در کل و بخصوص ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس خواهد شد( مقیمی، 1385).

انجام این تحقیق می تواند برای ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس به طور اخص، و سایر ادارات آموزش و پرورش استان و دیگر سازمان های دولتی به طور اعم، مفید واقع گردد. زیرا مسئولین مربوطه می توانند بررسی وضع موجود تسهیم دانش و خلاقیت کارکنان و شناسایی نارسایی های سازمان مزبور، با اتخاذ تدابیر مقتضی، در صدد بهبود و ارتقای رفتارشهروندی آنان برآیند.

1ـ4ـ اهداف تحقیق

1ـ4ـ1ـ اهداف اصلی تحقیق

1ـ4ـ1ـ1ـ تعيين رابطه بین تسهیم دانش با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس.

1ـ4ـ1ـ2ـ تعيين رابطه بین خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس.

1ـ4ـ2ـ اهداف فرعی تحقیق

1ـ4ـ2ـ1ـ تعيين رابطه بین انتقال خبره با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس.

1ـ4ـ2ـ2ـ تعيين رابطه بین انتقال پنهان با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس.

1ـ4ـ2ـ3ـ تعيين رابطه بین انتقال آشکار با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس.

1ـ4ـ2ـ4ـ تعيين رابطه بین انتقال استراتژیک با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس.

1ـ4ـ2ـ5ـ تعيين رابطه بین انتقال سریالی با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس.

1ـ5ـ سوالات تحقیق

1ـ5ـ1ـ سوالات اصلی تحقیق

1ـ5ـ1ـ1ـ آیا بین تسهیم دانش با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس رابطه وجود دارد؟

1ـ5ـ1ـ2ـ آیا بین خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس رابطه وجود دارد؟

1ـ5ـ2ـ سوالات فرعی تحقیق

1ـ5ـ2ـ1ـ آیا بین انتقال خبره با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس رابطه وجود دارد؟

1ـ5ـ2ـ2ـ آیا بین انتقال پنهان با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس رابطه وجود دارد؟

1ـ5ـ2ـ3ـ آیا بین انتقال آشکار با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس رابطه وجود دارد؟

1ـ5ـ2ـ4ـ آیا بین انتقال استراتژیک با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس رابطه وجود دارد؟

1ـ5ـ2ـ5ـ آیا بین انتقال سریالی با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس رابطه وجود دارد؟

1ـ6ـ فرضیات تحقیق

1ـ6ـ1ـ فرضیات اصلی تحقیق

1ـ6ـ1ـ1ـ بین تسهیم دانش با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس رابطه وجود دارد.

1ـ6ـ1ـ2ـ بین خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس رابطه وجود دارد.

1-6-2- فرضیات فرعی تحقیق

1ـ6ـ2ـ1ـ بین انتقال خبره با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس رابطه وجود دارد.

1ـ6ـ2ـ2ـ بین انتقال پنهان با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس رابطه وجود دارد.

1ـ6ـ2ـ3ـ بین انتقال آشکار با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس رابطه وجود دارد.

1ـ6ـ2ـ4ـ بین انتقال استراتژیک با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس رابطه وجود دارد.

1ـ6ـ2ـ5ـ بین انتقال سریالی با رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس رابطه وجود دارد.

1-4- تعاریف متغیرها

1-7-1 تعاریف مفهومی متغیرها

خلاقیت سازمانی:

خلاقیت عبارت است از، به کارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید( جلیلیان، مرادی و کاکایی، 1389).

رفتار شهروندی:

رفتار شهروندی شامل رفتارهای اختیاری کارکنان، که فراتر از رفتارهایی است که به گونه ی رسمی توسط سازمان تعریف شده است، می باشد جزو وظایف رسمی سازمان نیست و مستقیما توسط سیستم رسمی پاداش سازمان در نظر پرفته نمی شود ولی میزان اثربخشی کلی سازمان را افزایش می دهد( طبرسا و رامین فر، 1389).

تسهیم دانش:

تسهیم دانش شامل تعاملات داوطلبانه بین کارکنان، در قالب وجوه مشترک سازمانی و با در نظر گرفتن هنجارهای اخلاقی، عادات و رفتارهای ویژه و غیره است؛ تسهیم دانش فرایندی است که به توسعه یک روح جمعی که در آن افراد به عنوان همکاران در راستای تحقق اهداف مشترک به یکدیگر وابسته اند، کمک می کند؛ در فرایند تسهیم دانش چهار نوع دانش نقش محوری دارند، که عبارت از دانش حرفه ای، دانش هماهنگ کننده، دانش مبتنی بر هدف و دانش فنی می باشند(نعمتی و جمشیدی، 1386).

1)انتقال سریالی(ترتیبی): ترتیب دادن جلسات بین اعضای گروه و برقراری ارتباط و تیم های کاری می باشد.

2)انتقال نزدیک(آشکار):تشویق به مستندسازی کارگروه قبلی و توزیع صریح با ابزار الکترونیکی، خلاصه و دقیق می باشد( سرداری پور، منتظری و یوسفی،1392).

3)انتقال دور(پنهان): برقراری تماس های رودر رو بین دو گروه می باشد( سرداری پور، منتظری و یوسفی،1392).

4)انتقال خبره(کارشناسی):تشکیل شبکه های ارتباطی و کسب دانش صریح از کارشناسان داخل و خارجی می باشد(همان).

5)انتقال استراتژیک: تشکیل تیم های پروژه ای و تشخیص دانش استراتژیک و شکاف های دانشی به هر دو شکل ضمنی و صریح می باشد(همان).

1-7-2- تعاریف عملیاتی متغیرها

خلاقیت سازمانی:

برای سنجش خلاقیت از، پرسشنامه 30 سوالی، که توسط « رندسیپ[13]» ابداع و در سال 1979 در مجله کارکنان به چاپ رسیده است ، استفاده شده است.

رفتار شهروندی:

برای سنجش این متغیر از پرسشنامه ای 21 گویه ای که بر طبق نظریه اورگان تنظیم شده است، و ابعاد آن شامل( نوع دوستی، وجدان، جوانمردی، رفتار مدنی، ادب و ملاحظه) می باشد. استفاده شده است.

تسهیم دانش:

این متغیر توسط پرسشنامه ای 21 سوالی که براساس مدل نانسی دیکسون ساخته شده است. تسهیم دانش را در پنج بعد( انتقال آشکار، پنهان، استراتژیک، خبره و سریالی) بررسی می کند، استفاده شده است.

1)انتقال سریالی(ترتیبی): این متغیر توسط سوالات 1-5 پرسشنامه 21 سوالی تسهیم دانش که براساس مدل نانسی دیکسون ساخته شده است، محاسبه شده است.

2)انتقال نزدیک(آشکار):این متغیر توسط سوالات 6-9 پرسشنامه 21 سوالی تسهیم دانش که براساس مدل نانسی دیکسون ساخته شده است، محاسبه شده است.

3)انتقال دور(پنهان): این متغیر توسط سوالات 10-13 پرسشنامه 21 سوالی تسهیم دانش که براساس مدل نانسی دیکسون ساخته شده است، محاسبه شده است.

4)انتقال خبره(کارشناسی):این متغیر توسط سوالات 14-17 پرسشنامه 21 سوالی تسهیم دانش که براساس مدل نانسی دیکسون ساخته شده است، محاسبه شده است.

5)انتقال استراتژیک:این متغیر توسط سوالات 18-21 پرسشنامه 21 سوالی تسهیم دانش که براساس مدل نانسی دیکسون ساخته شده است، محاسبه شده است.

1ـ8ـ قلمرو تحقیق

از نظر قلمرو تحقیق، قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی این تحقیق به شرح زیر می باشد:

1-8-1- قلمرو موضوعی: بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس

1-8-2- قلمرو زمانی: از نظر زمانی دوره زمانی این تحقیق از 1/02/1393 تا 30/09/1393 در نظر گرفته شده است.

1-8-3- قلمرو مکانی: کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس که شامل( اداره کل آموزش و پرورش، اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 و اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 ) می باشد.

1-9 متغیرهای تحقیق

1-9-1- متغیر مستقل

متغير مستقل، به متغيري گفته مي شود که از طريق آن متغير وابسته تبيين يا پيش بيني
مي شود(دلاور،1388). در تحقيق حاضر متغيرهای تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی به عنوان متغير مستقل درنظر گرفته شده است.

1-9-2- متغیر وابسته

متغير وابسته، متغير اصلي تحقيق است که به عنوان موضوعي دائمي در پژوهشمطرح مي باشد. محقق سعي دارد که اين متغير و همين طور ساير متغير هاي تأثيرگذار بر آنرا به صورت کمي و سنجش پذير درآورد و توضيح دهد (حافظ نیا، 1389). در تحقيق حاضر متغير رفتار شهروندی به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است.

[1] -Organizational Citizenship Behavior

[2] - Organ

[3] - Katz

[4] - Kahn

[5] - Organizational Spontaneity

[6] - Barnard

[7] - Willingness Cooperate

[8] - Human Capital

[9] -Nancy Dixon

[10] -Rabinz

[11] -Lotanz

[12]- Hodson

[13] Ransip


مبلغ واقعی 49,200 تومان    23% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 37,884 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۳ بهمن ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 186

برچسب های مهم

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب