تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 4047
  • بازدید دیروز : 4878
  • بازدید کل : 1196790

بررسی قابلیت مدیریت اجسام با ابعاد نانومتر توسط انبرک های نوری....


بررسی قابلیت مدیریت اجسام با ابعاد نانومتر توسط انبرک های نوری....

فهرست عناوین

صفحه

فصل اول پیشینه تحقیق و بررسی منابع... 1

مقدمه:.. 2

1-1 نظریات دستکاری میکروسکوپی نوری... 3

1-2 نيروي اپتيكي:.... 4

1-3 فشار اپتيكي:.. 6

1-4 معرفي انبرک های نوری.. 7

1-5 ديناميك انبرك هاي نوري:... 10

1-6 تعدادي از كاربردهاي انبرك هاي نوري:... 12

1-7 تله اندازي نوري.... 12

1-8 نيرو ها در رژيم رايلي......................... 13

1-9 نيرو در حوزه Mie............................... 15

1-10 اثر پهناي باريكه:............................. 18

1-11 حوزه مياني................................... 21

1-12 تله اندازي اپتيكي مانند يك مساله پراكندگي.... 22

1-13 تقريب پاراكسيال:.............................. 26

1-14 نيروهاي اضافي در انبرك هاي نوري:.............. 27

1-15 اندازه گيري نيرو:............................ 29

1-16 اندازه گيري نيروهاي عرضي..................... 30

1-17 مشخص كردن موقيعت ذره:........................ 32

1-18 روش هاي كاليبره كردن:......................... 33

1-19 كاليبره كردن اندازه گيري نيرو:................ 35

1-20 كاليبره كردن نيروي كشش ويسكوزيته:............. 36

1-21 كاليبره كردن حركت براوني:..................... 36

فصل دوم:مواد و روشهای مورد استفاده تحقیق.......... 38

مقدمه:............................................ 39

2-1 تله اندازی نوری:............................... 39

2-2 مطالعه دینامیک انبرک نوری در برهمکنش رامان..... 42

2-3 برهمکنش با ماده:............................... 43

2-4 بررسی اثرات ثابت توان لیزر بر ثابت سختی تله:... 46

2-5 تصویر برداری و آشکار سازی نانوذرات............. 48

2-6 نیروهای نوری بر روی نانوذرات................... 49

2-7 نیروها در تقریب دو قطبی........................ 49

2-8 نیروهای خارج از تقریب دو قطبی.................. 50

2-9 نیروهای همبستگی نوری:.......................... 53

2-10 دینامیک نانوذرات به دام افتاده................ 54

فصل سوم نتایج وپیشنهادات.......................... 57

3-1توان و انرژی لیزری در جابه جایی ذرات :.......... 64

نتیجه گیری :...................................... 68

پیشنهادات:........................................ 68

مراجع:............................................ 69

 

فهرست شکل­ها

صفحه

شكل1-1: طول موج نور بر حسب قطر ذره كه حوزه آناليز را مشخص مي كند................................................ 4

شكل1-2: وابستگي بين پرتو نور فرودي، شكست و بازتابش در مرز دو محيط............................................... 7

شكل1-3: اصول اوليه كنترل موقعيت در انبركهاي نوري.. 11

شكل1-4:نيروي اپتيكي اعمالي بر ميكروكره قرار گرفته در نزديكي كانون عدسي شئ..................................... 14

شكل1-5: مسير پرتو نوري در ذره كروي................ 17

شكل1-6:مسير پرتو براي يك كره منعكس كننده بالا براي باريكه گائوسي 17

شكل1-7: هندسه براي محاسبه كارايي تله اندازي محوري براي ميكروكره با در نظر گرفتن پهناي باريكه...................... 19

شكل 1-8: كارايي تله اندازي محوري ميكرو كره پلي استيرن قرار گرفته در آب بوسيله تقريب هاي پرتويي خط مستقيم (اپتيك پرتويي)و خط سهمي وار(پهناي باريكه) با پهناي باريكه .............. 20

شكل 1-9: كارايي تله اندازي عرضي ميكروكره پلي استيرن بوسيله تقريب هاي پرتويي دو همگرايي............................. 21

شکل1-10: دورنماي پتانسيل اپتيكي براي ذره ذره كروي بدليل يك باريكه گائوسي متمركز شده منتشره در راستايZ +.روزنه هاي عددي متفاوت براي عدسي كانوني كننده در( الف-ج) در نظرگرفته شده است. در ستون سمت چپ توزيع شدت عرضي و طولي ميدان. ناحيه حدود طول موج. ستون وسطي نيروهاي موضعي اعمالي به ذره رانشان مي دهد(ماتريس پيكان). مقادير مطلق در مقادير پشت ماتريس پيكان كدگذاري شده است، نواحي كم نيرو(آبي)و نواحي پر نيرو(قرمز). در ستون راست، ميدان نيروي يكسان برروي توزيع شدت نشان داده مي شود، شيفت بين موقعيت نيرو و موقعيت تعادلي ذره را نشان مي دهد. همه محورها در واحد طول موج برچسب گذاري مي شوند.ذره فرض مي شود كه قطر يك طول موج و ضريب شكست دارد و و سيال احاطه كننده ضريب شكست دارد. 25

1-11: اصول اوليه اندازه گيري نيروی ذره به دام افتاده، احتمال بالايي براي حضور در پتانسيل كمينه دارد.(الف)، كه يك نمودار هيستوگرام نتيجه مي شود(ب). براي ساختار و كاربرد هاي نوعي، چاه پتانسيل مي تواند بصورت هارمونيك تقريب زده شود(ج)ف كه يك رابطه خطي بين نيروي خارجي اعمالي به ذره و جابجايي ذره نتيجه مي دهد(د) 30

شکل1-12: مولفه نيروي () 32

شكل1-13: نيروي هاي محاسبه شده بر روي كره. باريكه گائوسي مي باشد. شكل چپ نيروي عرضي روي كره به عنوان تابعي جابجايي عرضي. شكل سمت راست نيروي محوري بر روي كره به عنوان تابعي از جابجايي محوري35

شکل2-1:همانطوری که در این شکل دیده می شود احتمال به دام افتادن ذره در رزیم رامان بصورت حرکت نوسانی با زمان تغییر می کند. 43

شکل2-2:برهمکنش نور با اتم ها...................... 44

شکل2-3همانطوری که در این شکل دیده می شود باریکه لیزری با ایجاد گرادیان نیرو می تواند باعث محبوس شدن و به تله انداختن ذرات شود. 47

شکل 2-4:در این شکل نیروی وارد بر ذرات بر حسب قدرت لیزری و به تله انداختن انها بر حسب قدرت خروجی لیزر رسم شده است .همانطوری که دیده می شود به تله انداختن ذرات با قدرت خروجی لیزر ارتباط مستقیم دارد.............................................. 48

شکل3-1:قطبش القا شده در سیستم بر حسب میدان اعمالی به سیستم 59

شکل3-2:قطبش القا شده در سیستم بر حسب میدان اعمالی به سیستم 60

شکل3-3:نیروی وارد شده به سیستم بر حسب تغییرات I.... 61

شکل3-4 :تغییرات فرکانس سیستم بر حسب جابه جایی مولکولی نشان داده شده است .......................................... 62

شکل3-5 :همانطوری که در این شکل دیده می شود نیروی وارد شده بر ذره بصورت گوسی بوده و باعث به تله افتادن ذره در چاههای این نیرو می شود............................................... 63

شکل3-6:همانطوری که در این شکل دیده می شود میزان توان خروجی در یک لیزر با استفاده از دمش Wcp در ان بصورت غیر خطی کاهش می یابد.که این عمل برای حالت دمش Wp کاملا بر عکس هستش ....... 65

شکل3-7:همانطوری که در این شکل دیده می شود میزان توان خروجی در یک لیزر با استفاده از دمش Wp در ان بصورت غیر خطی افزایش می یابد. 66

شکل3-8:همانطوری که در اینجا دیده می شود نیروی وارد بر یک ذره یا جسم به تله افتاده بر حسب تغییرات ذره از منبع این نیرو بصورت بالا تغییر می کند که می توان این سیسم را بصورت میکروسکوپیکی در حرکت نسبی ذرات از منبع نیز مشاهد کرد.(در شکل قبلی)..... 67

 فصل اول پیشینه تحقیق و بررسی منابع

  مقدمه:

اگر چه با تجربه روزانه در تناقض است، اما از زمان ظهور تئوري الكترومغناطيس به وسيله ماكسول، پذيرفته شده است كه امواج نوري دارای تكانه خطي هستند. ماكسول طرز عمل تئوري به صورت خودسازگار توضيح هاي كپلر را اثبات كرد كه معتقد بود نيروهاي دافع خورشيد روي قسمت هاي دنباله دار از فشار تابش نور خورشيد ناشي مي شود .حتي قبل از اختراع ليزرها، مشاهدات با لوازم آزمايشگاهي دقيق از لحاظ كيفي ( لبدو 1903، نيكول و هال 1901 ) و به صورت كمي ( نيكول و هال 1901 ) وجود فشار تابشي را ثابت كرد. به هر حال دستكاري ميكروني اپتيكي به عنوان يك وسيله به محدود كردن انتخابي و حركت ذرات كوچك، گراديان شدت خيلي بالا لازم دارد كه تنها با چشمه هاي نور ليزر ممكن مي شود. اين شاخه از فعاليت چهل سال قبل به وسيله اشكين در مقاله اي با عنوان " شتاب و تله اندازي ذرات به وسيله فشار تابشي"[1] آغاز گرديد. او باريكه ليزر متمركز شده ضعيف را براي هدايت ذرات استفاده كرد. او نه تنها شتاب ذرات به وسيله نيروي تابش را مشاهده كرد بلكه متوجه يك نيروي گراديان ( هل دادن ذرات شفاف با يك ضريب شكست بالاتر از محور باريكه احاطه كننده ) شد. علاوه بر اين او مفهوم تله اندازي نوری انتشار شمارنده را ارائه و اثبات كرد كه در آن فشار تابشي دو باريكه ي ليزر مخالف منجر به محصور شدن سه بعدي پايدار ذرات مي شد. به زودي تله هاي اپتيكي پايدار ديگر شامل تله معلق اپتيكي ناشي از موازنه نيروي گرانش با فشار تابشي اثبات گرديد[1] . يك شكاف مهم در شاخه دستكاري ميكروني اپتيكي، اثبات تله نيروي گراديان باريكه منفرد بود كه امروزه به انبرك هاي نوري معروف است. در انبرك هاي نوري يك باريكه ليزر منفرد به واسطه يك عدسي با روزنه عددي بالا شديداً متمركز مي شود و به وسيله اين وسايل مي توان نيروهاي گراديان متقابل كننده با نيروهاي پراكندگي را در جهت انتشار ايجاد كرد. اين پياده سازي ظريف از تله اپتيكي، تله اندازي اپتيك سه بعدي ذرات دي الكتريك به صورت پايا را ممكن مي سازد. بر پايه­­ي اين ساخته هاي بنيادي يك شاخه كلي از دستكاري اپتيكي ذرات ميكروني توسعه يافت. از يك سو انبرك هاي نوري به صورت همه جانبه سريعا توسعه پيدا كردند كه شامل ابزارهاي چند تابعي به وسيله سازوكار تسهيم زمان، شكل دهي باريكه­ي هولوگرافيك و يك تعداد غير قابل شمارش از پالايش تكنولوژيكي را مي شد. از سوي ديگر يك محدوده وسيع از سازوكارهاي ديگر ظاهر شد كه مفهوم انبرك هاي اپتيكي گسسته چندگانه يا منفرد را فراتر برد اما يك چشم انداز اپتيكي مربوط به مسائل ويژه ارائه نمود.

1-1 نظریات دستکاری میکروسکوپی نوری

اگر ما لیزری را برداریم و به یک ذره ی کوچک بتابانیم، همزمان با حرکت نور،باریکه لیزر در درون آن انعكاس مي يابد. نیروهایی که باعث تغییرات مسیر می شود، طوري روي ذره فعالیت انجام می دهند تا ذره به بخش پر تراکم تر پرتو لیزر حرکت کند. به خاطر اینکه پرتوهای لیزر منحنی گائوسي دارند، بخش پر شدت آن در مرکز محورهاي پرتوها است. بنابرین نیرو، ذرات را محدود به محور پرتو می کند و از آنجایی که كانون پرتو قسمت پرتراکم پرتو در مسیر انتشار است، آن ذرات را به سمت کانون هدایت می کند. ذرات در سه بعد به دام می افتند. برای تولید نیروی کافی برای رسیدن به اين پديده دام انداختن سه بعدی، احتیاج به توان زیادی نیست. ما به شیب شدت بالا نیاز داریم و توجه خود را روی نقاطی با قطر چند میکرون متمركز مي كنيم .ذرات به دام افتاده از این طریق زمینه ی تحقیقات فراوانی را محیا کرده اند. از طریق گرفتن ذرات چسبیده به انتهای مولکول ها و کشیدن آنها می توانیم ویژگی های کشسانی DNAرا اندازه گیری کنیم. اگر ذرات به دام بیافتند راحت تر می توانند شناسایی شوند.

اگرچه مد هاي پرتوی لیزر استفاده شده در دستكاري ميكروسكوپي نوري هم در فاز و هم در دامنه متنوع هستند، بیشتر آنالیز های تئوری دستکاری میکروسکوپی نوری در صفحه عرضي هنوز بر چگونگي انتقال تكانه خطي نور به ذرات استوار مي باشد. اشکین [2]دو روش متفاوت دستکاری میکروسکوپی ارائه کرد که بر اساس اندازه­ی میکروذرات نسبت به طول موج نور مورد استفاده در دام های نوری پايه گذاري شده بود.

در علم اتمسفری، ثابت شده است که ذرات معلق در هوا با توجه به اندازه خود نور را پخش می کنند. وقتی نور در حوزه رايلي[1] پراكنده می شود، اندازه­ی ذرات پراكنده شده کوچکتر از طول موج نور است. بنابراین به این نتیجه می رسیم که مسئول رنگ قرمز غروب آفتاب و آبی آسمان، جداسازی زاویه دار است. وقتی نور در حوزه می[2] اتفاق می افتد، ذرات پخش شونده مانند دود و قطرات آب و گردوغبار، بزرگتر از طول موج نور ها هستند. پراكندگي می مسئول سفیدی رنگ ابرها است.

با دنبال کردن همان روش، اشکین بیان کرد که دستکاری میکروسکوپی نوری توسط دو روش مجزا آنالیز می شود. یکی از این روش ها رویکرد اپتيك پرتويي برای ذرات می مي باشد (قطر ذرات بزرگتر از طول موج نور) و دیگری تقريب دو قطبي الکتریکی برای ذرات رايلي است (طول موج نور بزرگتر از قطر ذرات). (شكل1-1)

[1]Rayleigh

[2] Mie


مبلغ واقعی 51,480 تومان    26% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 38,095 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۸ بهمن ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 138

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب