تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 3985
  • بازدید دیروز : 4878
  • بازدید کل : 1196728

تأثیر آموزش دانشگاهی رشته ی کارشناسی فرش با گرایش طراحی بر جنبه های فرهنگی و اقتصادی بازار فرش دستباف شهر تهران...


تأثیر آموزش دانشگاهی رشته ی کارشناسی فرش با گرایش طراحی بر جنبه های فرهنگی و اقتصادی بازار فرش دستباف شهر تهران...

 فهرست­ مطالب:.. صفحه

مقدمه...1

فصل اول کلیات پژوهش

1-1بیان مسئله...5

1-2پرسش­های پژوهش..7

1-3فرضیه­های پژوهش..8

1-4مروری بر ادبیات نظری و پیشینه تحقیق...9

1-5اهداف و ارزش نظری پژوهش...19

1-6 روش تحقیق و معرفی جامعه آماری...20

1-7محدودیت­های پژوهش...27

فصل دوم(مبانی نظری، مباحث و داده­های پژوهش)

بخش اول

2-1-1 تعریف علم­ و هنر.......................................................................................................................................28

2-1-2 جایگاه آموزش عالی در گسترش علم و دانش....................................................................................31

2-1-3 اهداف نظام آموزش عالی در ایران........................................................................................................33

2-1-4 چگونگی تأسیس هنرکده هنرهای تزئینی..........................................................................................36

2-1-5 معرفی دانشگاه هنر تهران.......................................................................................................................45

بخش دوم

2-2-1رشته فرش­دستباف در شاخه کاردانش آموزش و پرورش...............................................................37

2-2-2 چگونگی تکوین رشته دانشگاهی فرش..............................................................................................39

2-2-3 اهداف شکل­گیری آموزش عالی فرش در مقطع کارشناسی.........................................................44

2-2-4 ضرورت ایجاد رشته دانشگاهی فرش از دیدگاه آقای عابد............................................................45

2-2-5 ضرورت ایجاد رشته دانشگاهی فرش از دیدگاه وزارت علوم و تحقیقات....................................46

2-2-6 نگاهی گذرا به تاریخچه هنر طراحی فرش.......................................................................................47

2-2-7 معرفی رشته دانشگاهی کارشناسی فرش با گرایش طراحی.........................................................51

بخش سوم

2-3-1 فرهنگ......................................................................................................................................................53

2-3-2 اصطلاحات فرهنگی................................................................................................................................54

2-3-3 فرش ایرانی یک سرمایه فرهنگی اقتصادی.......................................................................................56

2-3-4 فرش ایرانی یک حافظه­ی فرهنگی.....................................................................................................56

2-3-6 اقتصاد........................................................................................................................................................57

2-3-7 اقتصاد خرد و کلان.................................................................................................................................57

2-3-8 محصولات اقتصادی................................................................................................................................58

2-3-9 بازار.............................................................................................................................................................58

2-3-10 نظریه­های اقتصادی بازار.....................................................................................................................60

2-3-11 نظریه بازار از نظر مارکس...................................................................................................................61

فصل سوم( روش­شناسی)

3-1مقدمه................................................................................................................................................................62

3-2 روش­شناسی پژوهش....................................................................................................................................63

3-3 متغیر پژوهش................................................................................................................................................63

3-4روش­های جمع­آوری داده­ها.........................................................................................................................64

3-5 نحوه طراحی پرسش­نامه.............................................................................................................................64

3-6روایی(اعتبار) پرسش­نامه..............................................................................................................................65

3-7پایایی( قابلیت اعتماد) پرسش­نامه.............................................................................................................66

3-8منطق انتخاب نمونه­های آماری در این پژوهش.....................................................................................66

3-9حجم نمونه و روش نمونه­گیری..................................................................................................................68

3-10روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها.............................................................................................................68

3-11تکنیک­های آماری استفاده شده در این پژوهش.................................................................................69

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل یافته ها و نتایج آماری)

بخش اول: بررسی یافته­های نظری

4-1-1مقدمه..........................................................................................................................................................70

4-1-2آموزش عالی در ایران و چالش­های پیش­رو........................................................................................71

4ـ1ـ3تأثیر آموزش کارداش فرش­دستباف بر وضعیت اشتغال و پیشرفت تحصیلی در....................

مقطع کارشناسی فرش........................................................................................................................................76

4ـ1ـ4فرش در آموزش عالی هنر یا صنعت.....................................................................................................81

4ـ1ـ5چالش­های رشته فرش از نگاه دانش­آموختگان..................................................................................83

 

4-1-6 ضعف­های رشته فرش و دانش­آموختگان از دید صاحب­نظران عرصه فرش­دستباف...............85

4-1-7 تأثیر دانشگاه بر هنر ـ صنعت فرش­دستباف مثبت یا منفی.........................................................94

4-1-8 فرهنگ.......................................................................................................................................................97

4-1-9 تجلی فرهنگ و هنر ایرانی در طراحی فرش­دستباف...................................................................100

4-1-10اقتصاد.....................................................................................................................................................106

4-1-11بازار فرش­دستباف تهران....................................................................................................................107

4-1-12بازار عنصری تأثیر گذار بر فرهنگ..................................................................................................108

4-1-13 بازار متغیر............................................................................................................................................110

 

4-1-14 مقایسه شرایط اقتصادی و نیروی کار در دو مرحله فوردیسم و پست­فوردیسم....................111

بخش دوم: بررسی مطالعات آماری

4-2-1 نمایش داده­های توصیفی و متغیرهای تحقیق...............................................................................112

4-2-2 جداول توصیفی جامعه آماری دانش­آموختگان پاسخ­دهنده دانشگاه هنر................................113

4-2-3 جداول آمار توصیفی جامعه آماری تولیدکنندگان بازار فرش­دستباف شهر تهران................119

4-2-4 نتایج استنباطی داده­ها........................................................................................................................121

4-2-5 بررسی تأثیر آموزش دانشگاهی کارشناسی فرش باگرایش طراحی..............................................

بر جنبه­های فرهنگی و اقتصادی بازار فرش­دستباف شهر تهران..............................................................122

4-2-6 فرضیه­های تحقیق.................................................................................................................................124

4-2-7 نحوه بررسی فرضیه­های تحقیق.........................................................................................................125

4-2-8 بررسی فرضیه 1....................................................................................................................................126

4-2-9 بررسی فرضیه 2....................................................................................................................................131

فصل پنجم( بررسی یافته­ها، آزمون یا( کنترل) فرضیه­های تحقیق و استنتاج نهایی)

5-1مقدمه.............................................................................................................................................................136

5-2بررسی یافته­ها و کنترل فرضیه­های تحقیق..........................................................................................137

5-3استنتاج نهایی...............................................................................................................................................168

5-4راهکارهای پیشنهادی.................................................................................................................................174

منابع ومأخذ..........................................................................................................................................................177

پیوست­ها...............................................................................................................................................................183

گزارش­کار بخش عملی......................................................................................................................................189

چکیده انگلیسی..................................................................................................................................................221

فهرست­جدولها................................................................................. صفحه

جدول3ـ1شکل کلی و امتیاز­بندی پرسش­نامه...............................................................................................65

جدول4ـ1ـ1توزیع جمعیت نمونه بر حسب وضعیت اشتغال و توان مهارتی و............................................

سطح دانش، دانش­آموختگان کاردانش............................................................................................................80

جدول4ـ 2ـ1آمار توصیفی برحسب سال ورودی به دانشگاه دانش­آموختگان پاسخ­دهنده................113

جدول 4 ـ2ـ2آمار توصیفی برحسب جنسیت دانش­آموختگان پاسخ­دهنده.........................................114

جدول4ـ2ـ3 آمار توصیفی بر حسب مدرک دیپلم دانش­آموختگان پاسخ­دهنده.................................115

جدول4ـ2ـ4 آمار توصیفی برحسب نوع اشتغال دانش­آموختگان پاسخ­دهنده.....................................116

جدول4ـ2ـ5 آمار توصیفی برحسب چگونگی انتخاب رشته تحصیلی...................................................117

جدول 4ـ2ـ6 آمار توصیفی برحسب نوع مهارت کاری دانش­آموختگان پاسخ­دهنده.........................118

جدول4ـ2ـ7 آمار توصیفی میزان سن تولیدکنندگان پاسخ­دهنده........................................................119

جدول4ـ2ـ8 آمار توصیفی میزان تحصیلات تولیدکنندگان پاسخ­دهنده.............................................120

جدول4ـ2ـ9 آمار توصیفی چگونگی ورود به کار تولیدکنندگان پاسخ­دهنده.....................................121

جدول4ـ2ـ10آمار توصیفی دو نمونه وابسته دانش­آموختگان و تولیدکنندگان فرش­دستباف.......123

جدول4ـ2ـ11 آمار همبستگی دونمونه­ی وابسته همبسته.....................................................................123

جدول4ـ2ـ12 نتایج آزمونT دونمونه وابسته دانش­آموختگان و تولیدکنندگان...............................123

جدول4ـ2ـ13 آمار توصیفی حاصل از نظرسنجی از دانش­آموختگان در مورد فرضیه 1.................126

جدول4ـ2ـ14آمار توصیفی مربوط به آزمونT تک­گروهی متغیر فرضیه1...............................................

براساس نظر دانش­آموختگان.......................................................................................................................127

جدول4ـ2ـ15 نتایج آزمونTتک­گروهی متغیر فرضیه1براساس نظر دانش­آموختگان....................128

جدول4ـ2ـ16آمار توصیفی نتایج حاصل از نظرسنجی تولیدکنندگان......................................................

فرش­دستباف در مورد فرضیه1....................................................................................................................129

جدول4ـ2ـ17 آمار توصیفی مربوط به آزمونT متغیر فرضیه1 براساس نظر تولیدکنندگان............130

جدول4ـ2ـ18 نتایج آزمونTتک­گروهی متغیر فرضیه1براساس نظر تولیدکنندگان..........................130

جدول4ـ2ـ19آمار توصیفی نتایج حاصل در نظرسنجی از دانش­آموختگان در مورد فرضیه2..........131

جدول4ـ2ـ20 آمار توصیفی مربوط به آزمونTمتغیر فرضیه2 براساس نظر دانش­آموختگان..........132

جدول4ـ2ـ21 نتایج آزمونT تک­گروهی متغیر فرضیه2 براساس نظر دانش­آموختگان....................133

جدول4ـ2ـ22 آمار توصیفی نتایج حاصل در نظرسنجی از تولیدکنندگان در مورد فرضیه2...........134

جدول4ـ2ـ23 آمار توصیفی مربوط به آزمونTمتغیر فرضیه2 براساس نظر تولیدکنندگان............135

جدول4ـ2ـ24 نتایج آزمونTتک­گروهی متغیر فرضیه2 براساس نظر تولیدکنندگان........................135

جدول5ـ1آمار توصیف فراوانی متغیر ( دانش­آموختگان این رشته در ایده­پردازی قوی، .........................

مهارت طراحی ضعیف هستند) براساس نظر تولیدکنندگان پاسخ­دهنده...............................................138

جدول5ـ2 آمار توصیف فراوانی متغیر(دانش­آموختگان در کنار حفظ اصالت فرهنگی..............................

طرح­های قالی ایرانی در طراحی از ایده­های جدید و نوآورانه استفاده می­کنند).........................................

براساس نظر تولیدکنندگان پاسخ­دهنده.........................................................................................................139

جدول5ـ3 آمار توصیف فراوانی متغیر (دانش­آموختگان با نقوش فرش­دستباف مناطق .........................

مختلف ایران آشنایی دارند از نظر تولیدکنندگان پاسخ­دهنده.................................................................140

جدول5ـ4آمار توصیف فراوانی متغیر (تأکید استادان طراحی فرش بر روی نقوش اصیل........................

فرش­دستباف می­باشد)براساس نظر دانش­آموختگان..................................................................................141

جدول5ـ5 آمار توصیف فراوانی متغیر (آنچه در دانشگاه در زمینه طراحی تدریس می­شود با...............

نیاز بازار حرفه­ای فرش­دستباف همخوانی دارد براساس نظر دانش­آموختگان......................................142

جدول5ـ6 آمار توصیف فراوانی متغیر(روش­های آموزشی در دانشگاه به گونه­ای نیست که ..................

دانش­آموختگان بتوانند بعد از دانش­آموختگی به طور مستقل وارد بازار کار شوند............................143

جدول5ـ7 آمار توصیف فراوانی متغیر (اگر به دانش­آموختگان فرصت داده شود توانایی آن را دارند

که سبب بهبود بازدهی اقتصادی بازار فرش شوند)براساس نظر تولیدکنندگان پاسخ­دهنده.........144

جدول5ـ8 آمار توصیف فراوانی متغیر (یکی از دلایل ضعف سیستم آموزشی در این رشته عدم

ارتباط با بازار فرش­دستباف می­باشد) براساس نظر دانش­آموختگان پاسخ­دهنده..............................145

جدول5ـ9 آمار توصیف فراوانی متغیر( تلاش در جهت ارتقاء سطح علمی دانشگاه سبب ارتقاء........

کمی و کیفی بازار می­شود) براساس نظر تولیدکنندگان پاسخ­دهنده..................................................147

جدول 5ـ 10آمار توصیف فراوانی متغیر( کم­کاری خود را در هنگام دانش­آموختگی در سردرگمی

بعد از آن مؤثر می­دانم) براساس نظر دانش­آموختگان پاسخ­دهنده......................................................148

جدول5ـ11 آمار توصیف فراوانی متغیر(یکی از عوامل پیشرفت در این رشته داشتن علاقه...............

است ) براساس نظر دانش­آموختگان پاسخ­دهنده..................................................................................149

جدول5ـ12آمار توصیف فراوانی متغیر( یکی از دلایل عدم ارتباط دانش­آموختگان با بازار فرش

بی­علاقه­گی و کم­کاری­های خود دانش­آموختگان است) براساس................................................................

نظر تولیدکنندگان پاسخ­دهنده...................................................................................................................150

جدول 5ـ 13آمار توصیف فراوانی متغیر (بعد از ورود به دانشگاه از اینکه این رشته را انتخاب

کردم دچار پشیمانی شدم) براساس نظر دانش­آموختگان پاسخ­دهنده............................................. 152

جدول5ـ14 آمار توصیف فراوانی متغیر(پذیرش دانشجو برای این رشته را مفید می­دانید)

براساس نظر دانش­آموختگان پاسخ­دهنده..................................................................................................153

جدول5ـ 15 آمار توصیف فراوانی متغیر (پذیرش دانشجو به صورت گرایشی) براساس نظر..............

دانش­آموختگان پاسخ­دهنده.........................................................................................................................155

جدول5ـ16 آمار توصیف فراوانی متغیر (رکود اقتصادی باعث شده خرید طرح از دانش­آموختگان

صرفه اقتصادی نداشته باشد) براساس نظر تولیدکنندگان پاسخ­دهنده...............................................158

جدول5ـ17 آمار توصیف فراوانی متغیر (تولیدکنندگان برای خرید طرح، دانش­آموختگان از.........

سیاست­های کاری استفاده می­کنند)براساس نظر دانش­آموختگان پاسخ­دهنده................................159

جدول5ـ18 آمار توصیف فراوانی متغیر( تولیدکنندگان فرصت همکاری به دانش­آموختگان در..........

بازار را می­دهند) براساس نظر دانش­آموختگان پاسخ­دهنده........................................................................160

جدول5ـ19آمار توصیف فراوانی متغیر (تولیدکنندگان تمایل دارند با همکاران تجربی­کار قدیمی خود

کار کنند) براساس نظر تولیدکنندگان پاسخ­دهنده...........­...........................................................................162

جدول5ـ20 آمار توصیف فراوانی متغیر (پذیرش بالای دانشجو مفید می­باشد براساس.......................

نظر تولیدکنندگان پاسخ­دهنده.......................................................................................................................165

 فهرست نمودار­ها........................................................................... صفحه

نمودار4ـ2ـ1 نمودار میله­ای توزیع فراوانی برحسب سال ورودی دانش­آموختگان پاسخ­دهنده.......113

نمودار4ـ2ـ2 نمودار میله­ای توزیع فراوانی برحسب جنسیت دانش­آموختگان پاسخ­دهنده..............114

نمودار4ـ2ـ3 نمودار میله­ای توزیع فراوانی برحسب مدرک دیپلم دانش­آموختگان پاسخ­دهنده.....115

نمودار4ـ2ـ4 نمودار میله­ای توزیع فراوانی متغیر شغل دانش­آموختگان پاسخ­دهنده........................116

نمودار4ـ2ـ5نمودار میله­ای توزیع فراوانی برحسب میزان علاقه­مندی به رشته........................................

در هنگام انتخاب رشته دانش­آموختگان پاسخ­دهنده................................................................................117

نمودار4ـ2ـ6 نمودار میله­ای توزیع فراوانی مهارتی دانش­آموختگان پاسخ­دهنده................................118

نمودار4ـ2ـ7 نمودار میله­ای توزیع فراوانی متغیر سن تولیدکنندگان پاسخ­دهنده ...........................119

نمودار4ـ2ـ8نمودار میله­ای توزیع فراوانی متغیر تحصیلات تولیدکنندگان پاسخ­دهنده...................120

نمودار4ـ2ـ9 نمودار میله­ای توزیع فراوانی متغیر چگونگی ورود به کار.......................................................

تولیدکنندگان پاسخ­دهنده.............................................................................................................................121

نمودار4ـ2ـ10 نمودار میله­ای حاصل از نظرسنجی از دانش­آموختگان در مورد فرضیه1.................127

نمودار4ـ2ـ11نمودار میله­ای حاصل از نظرسنجی از تولیدکنندگان درمورد فرضیه1.......................129

نمودار4ـ2ـ12نمودار میله­ای حاصل از نظرسنجی از دانش­آموختگان درمورد فرضیه2....................132

نمودار4ـ2ـ13نمودار میله­ای حاصل از نظرسنجی از تولیدکنندگان درمورد فرضیه2.......................134

نمودار5ـ1 نمودار توزیع فراوانی متغیر(دانش­آموختگان این رشته در ایده­پردازی قوی، .......................

مهارت طراحی ضعیف هستند) براساس نظر تولیدکنندگان پاسخ­دهنده.............................................139

نمودار5ـ2نمودار توزیع فراوانی متغیر (دانش­آموختگان در کنار حفظ اصالت فرهنگی...........................

طرح­های قالی ایرانی در طراحی از ایده­های جدید و نوآورانه استفاده می­کنند) براساس نظر..............

تولیدکنندگان پاسخ­دهنده..............................................................................................................................139

 نمودار5ـ3 نمودار توزیع فراوانی متغیر(دانش­آموختگان با نقوش فرش­دستباف مناطق ..........................

مختلف ایران آشنایی دارند از نظر تولیدکنندگان پاسخ­دهنده...................................................................140

نمودار5ـ4 نمودار توزیع فراوانی متغیر(تأکید استادان طراحی فرش بر روی نقوش اصیل ......................

فرش­دستباف می­باشد)براساس نظر دانش­آموختگان....................................................................................141

نمودار5ـ5 نمودار توزیع فراوانی متغیر (آنچه در دانشگاه در زمینه طراحی تدریس می­شود با..............

نیاز بازار حرفه­ای فرش­دستباف همخوانی دارد براساس نظر دانش­آموختگان........................................142

نمودار5ـ6 نمودار توزیع فراوانی متغیر(روش­های آموزشی در دانشگاه به گونه­ای نیست که ..................

دانش­آموختگان بتوانند بعد از دانش­آموختگی به طور مستقل وارد بازار کار شوند...............................143

نمودار5ـ7نمودار توزیع فراوانی متغیر (اگر به دانش­آموختگان فرصت داده شود توانایی آن را دارند

که سبب بهبود بازدهی اقتصادی بازار فرش شوند)براساس نظر تولیدکنندگان پاسخ­دهنده.............144

نمودار5ـ8نمودار توزیع فراوانی متغیر (یکی از دلایل ضعف سیستم آموزشی در این رشته عدم.......

ارتباط با بازار فرش­دستباف می­باشد) براساس نظر دانش­آموختگان پاسخ­دهنده.................................145

نمودار5ـ9نمودار توزیع فراوانی متغیر( تلاش در جهت ارتقاء سطح علمی دانشگاه سبب ارتقاء.........

کمی و کیفی بازار می­شود) براساس نظر تولیدکنندگان پاسخ­دهنده.....................................................147

نمودار5ـ10نمودار توزیع فراوانی متغیر(کم­کاری خود را در هنگام دانش­آموختگی در سردرگمی......

بعد از آن مؤثر می­دانم) براساس نظر دانش­آموختگان پاسخ­دهنده.........................................................148

نمودار5ـ11نمودار توزیع فراوانی متغیر (یکی از عوامل پیشرفت در این رشته داشتن علاقه است......

براساس نظر دانش­آموختگان پاسخ­دهنده................................................................................................. 149

نمودار5ـ12 نمودار توزیع فراوانی متغیر( یکی از دلایل عدم ارتباط دانش­آموختگان با بازار فرش.......

بی­علاقه­گی و کم­کاری­های خود دانش­آموختگان است) براساس نظر تولیدکنندگان پاسخ­دهنده..150

نمودار5ـ13 نمودار توزیع فراوانی متغیر(بعد از ورود به دانشگاه از اینکه این رشته را انتخاب.................

کردم دچار پشیمانی شدم) براساس نظر دانش­آموختگان پاسخ­دهنده................................................ 152

نمودار5ـ14نمودار توزیع فراوانی متغیر (پذیرش دانشجو برای این رشته را مفید می­دانید) براساس..

نظر دانش­آموختگان پاسخ­دهنده..................................................................................................................153

نمودار5ـ15نمودار توزیع فراوانی متغیر(پذیرش دانشجو به صورت گرایشی) براساس نظر....................

دانش­آموختگان پاسخ­دهنده...........................................................................................................................155

نمودار5ـ16نمودار توزیع فراوانی متغیر(رکود اقتصادی باعث شده خرید طرح از دانش­آموختگان.....

صرفه اقتصادی نداشته باشد) براساس نظر تولیدکنندگان پاسخ­دهنده................................................158

نمودار5ـ17نمودار توزیع فراوانی متغیر(تولیدکنندگان برای خرید طرح، دانش­آموختگان از.................

سیاست­های کاری استفاده می­کنند)براساس نظر دانش­آموختگان پاسخ­دهنده.................................159

نمودار5ـ18نمودار توزیع فراوانی متغیر ( تولیدکنندگان فرصت همکاری به دانش­آموختگان در..........

بازار را می­دهند) براساس نظر دانش­آموختگان پاسخ­دهنده....................................................................161

نمودار5 ـ19 نمودار توزیع فراوانی متغیر(تولیدکنندگان تمایل دارند با همکاران تجربی­کار قدیمی

خود کار کنند) براساس نظر تولیدکنندگان پاسخ­دهنده...........­...............................................................163

نمودار5ـ20 نمودار توزیع فراوانی متغیر(پذیرش بالای دانشجو مفید می­باشد براساس...........................

نظر تولیدکنندگان پاسخ­دهنده......................................................................................................................166

   مقدمه:

مسئله کارایی یک رشته در نظام آموزشی عالی همیشه دغدغه ذهنی مسئولین در کشورهای مختلف بوده است.در کشورهای پیشرفته­ی جهان قبل از تأسیس یک رشته، پژوهشی وسیع در مورد محتوای آموزشی و یا کاربردی بودن رشته برای جامعه و جایگاه اشتغال­زایی آن صورت می­گیرد و آن­طور که از تحقیقات و نشست­های علمی و همایش­های بسیاری که در این زمینه برگزار می­شوند می­توان حدس زد در کشور ما آن چنان که شایسته است این روند طی نمی­شود. چنین به نظر می­رسد که رشته­های دانشگاهی، ابتدا در نظام آموزش عالی ایران تصویب می­شود و بعد از چند سال که دانش­آموختگان آن دچار مشکل شدند، تلاش در جهت بهبود وضعیت آن آغاز می­شود. در این بین عده­ی زیادی از جوانان عمر و سرمایه­ی خود را از دست می­دهند و چه بسیار ناهنجاری­هایی که در اثر بیکاری­های بعد ازدانش­آموختگی ایجاد می­شود. لذا برنامه­ریزی دقیق و نیاز سنجی بازار کار در مورد تأسیس یک رشته نه تنها باعث اشتغال و گردش سرمایه در کشورمی­شود بلکه آرامش روانی را برای خانواده­ها و جامعه به همراه خواهد آورد. در کتاب نظام آموزش عالی و اشتغال آمده است:«در ممالک پیشرفته هر چه آموزش افراد بالا می­رود میزان بیکاری نیز کاهش می­یابد ولی این روند معکوس در ایران به رابطه­ای مستقیم تبدیل شده است به­طوری­که نیمی از بیکاران جامعه را دانش­آموختگان دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی تشکیل می­دهند»( خداداد­­حسینی و بهاری­فر، 1384، 31). درکشورهای پیشرفته­یجهان از همان کودکی به فرزندان خود مهارت­های اشتغال را آموزش می­دهند. شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه طوری است که وقتی آن کودک به سن 18 سالگی رسید دیگر باید زندگی مستقل خود را آغاز کند. اما شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در ایران به­گونه­ای است که اکثر فرزندان بسیار متکی به خانواده رشد می­کنند و همین موضوع سبب آن می­شود که بعد از دانش­آموختگی با آنکه از لحاظ علمی در سطح بالایی می­باشند نتوانند نسبت به سایر کشورها کار مناسبی پیدا کنند. در حقیقت جسارت و اعتماد به نفس انجام کار را ندارند به همین دلیل به دنبال آسان­ترین راه یعنی اشتغال در سازمان­های دولتی می­گردند. این در حالی است که اکثر رشته­های دانشگاهی نیاز به کارآفرینی دارد و اینجاست که نوع آموزش در سطح دانشگاهی و فرهنگ تربیتی فرزندان در خانواده و فرهنگ بازار کار و تجارت، همه و همه در به وجود آمدن یک دوره­ی معیوب دخیل هستند.«یکی از عوامل مهم فضای کسب و کار که نقش مهمی در اشتغال دانش­آموختگان دارد اقتصاد بسته و دولتی می­باشد ایران جزء کشورهایی است که در دهه­های اخیر میزان باز بودن اقتصاد آن افت کرده و به شدت اقتصاد بسته­ای دارند و طبیعتا این اقتصاد بسته و غیر آزاد، رقابتی هم ندارد یکی از اهداف مهم سازمان­ها در راستای جذب نیروهای تحصیل کرده، افزایش بهره­وری می­باشد. این در حالی است که کارکنان تحصیل کرده در ایران بنا به دلایلینتوانسته­اند نقش خود را به خوبی ایفاء کنند و محیط کار سنتی را تغییر دهند و لذا بهره­وری پائین نیروی انسانی یکی از عوامل کاهش رشد اقتصادی در ایران می باشد» (خدادادحسینی و بهاری­فر، 1384، 19). براین اساس به نظر می­رسدرشته­هایی این چنین که نیاز به کارآفرینی دارند در کشور ما بازدهی کمی را از لحاظ سهم اشتغال و چرخش سرمایه دارند. افزایش میزان تحصیلات، تقریبا همیشه باعث افزایش توقع نیز می گردد. منظور از توقع، هم توقعات مالی است و هم توقعات اجتماعی، مانند احترام گذاشتن به مرتبه علمی افراد تحصیل کرده، اما براساس آمارهای سازمان بین­المللی کار (ILO )، در کشورهای در حال توسعه در حقیقت به جای بیکاری دانش­آموختگان با کم­کاری آنها مواجه هستیم(یعقوبی­جبلی، 1385). یکی از دلایل این کم­کاری­ها همان افزایش توقع است متأسفانه معمولا دانشجویان پس از دانش­آموختگی و جستجوی کار، با رفتارها و مزایایی که در پی آن بودند برخورد نمی­کنند و همین امر باعث سرخوردگی و عدم رضایت آنها در انجام کارهای پائین­تر از سطح توقع آنها می­شود.

یکی از دلایل انتخاب این موضوع بررسی کارکرد و میزان بازدهی یکی از همین رشته­های دانشگاهی است. رشته کارشناسی فرش با گرایش طراحی یکی از رشته­های شاخه­ی هنر است که به نظر می­رسد این رشته نتوانسته­ توسط مسئولین با برنامه­ریزی صحیح پایه­ریزی گردد. براساس سوابق و مطالعات میدانی مستند، از زمان پیشنهاد تأسیس این رشته تا تأیید وزارت علوم و تحقیقات چند ماه بیشتر فاصله نبوده و این در حالی است که منطق حاکم در ساختارهای آموزشی، حکم می­کند که برای تأسیس رشته­ای که آینده­ی عده­ی زیادی از جوانان و همچنین اقتصاد کشور به آن بستگی دارد زمان بیشتری صَرف تحقیق و برنامه­نویسی دروس ارائه شده، گردد. این موضوع را می­توان از روی میزان اشتغال دانش­آموختگان و موفقیت شغلی آنها و نیز برگزارینشست­های مختلف با موضوعاتی پیرامون چالش­های بوجود آمده بین رابطه دانشگاه و بازار فرش و اشتغال دریافت. با توجه به نکاتی که ذکر شد و همچنین سنتی بودن و وابستگی اقتصادی به بازار در این رشته که به صورت غیردانشگاهی سالیان متمادی به صورت تجربی و نسل به نسل (به صورت غیررسمی) انتقال داده شده است به نظر می­آید در کشور سازمان­هایی که با این رشته و تعداد دانش­آموختگان آن تناسب داشته باشند وظایف تعریف شده­ای برای بهره­گیری از توان دانش­آموختگان آن ندارند.

فرش هنر و صنعتی اصیل در ایران است که سابقه تاریخی زیادی را دارا می­باشد. در تمام دنیا فرش خوب را با نام ایران می­شناسند لذا مسئولین و استادان این رشته برای ماندگاری و حفظ آن تصمیم به دانشگاهی کردن این هنر صنعت گرفتند و این رشته از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در تاریخ 1/3/1374مصوب و تأیید شد و در تاریخ 20/12/1374 سرفصل دروس آن از سوی وزارت علوم منتشر گردید و از مهر ماه 1375ه.ش، پذیرش دانشجو توسط دانشگاه­های مجری انجام شد. اما به نظر می­رسد مشکلات بعد از دانش­آموختگی در این رشته به تدریج بروز کرده است. دانش­آموختگان این رشته در زمان تحصیل در دانشگاه تصورشان بر این است که در زمینه­ی کاری خود بهترین هستند و بعد از دانش­آموختگی کاری مناسب را پیدا خواهند کرد اما زمانی که کارهای خود را برای عرضه به بازار ارائه خواهند داد متوجه می­شوند که طرح­های آنها با طرح­های به اصطلاح بازاری تفاوت دارد و اینجاست که دچار سردرگمی می­شوند و از این نقطه ضرورت و اهمیت تحقیق در این پایان­نامه خود را نمایان می­کند.

از آنجایی که پژوهشگر این متون خود دانش­آموخته این رشته است، مشکلات دانش­آموختگان این رشته را با بازار فرش­دستباف تا حدودی به صورت مستقیم لمس کرده و یکی از دغدغه­های وی همیشه آن بوده که چرا دانش­آموختگان کارشناسی فرش با گرایش طراحی نمی­توانند بابازار فرش­دستباف ارتباط برقرار کنند. در حالی که طرح­های فرش­دستباف موجود در بازار فرش­دستباف در حدی است که دانش­آموختگان به راحتی می­توانند از عهده­ی آن برآیند. لذا این دغدغه و نیاز، فکر اولیه­ی این پژوهش را شکل داده است. به همین دلیل نیز در این پژوهش سعی بر آن است تا موانع و ضعف­های موجود در ایجاد این ارتباط دوسویه میان نیاز طراحی فرش در بازار و توانمندی دانش­آموختگان کارشناسی فرش با گرایش طراحی ریشه­یابی و راهکارهایی برای رفع آن در حد توان ارائه شود.

لذا از اهداف اصلی محقق این پایان­نامه، بررسی این موضوع می­باشد که بین دانشگاه و بازار فرش­دستباف چه ارتباطی وجود دارد؟ و اگر این ارتباط نتوانسته ایجاد شود کمبود­های پیش­رو و دلایل عدم موفقیت آن چیست ؟ و آیا می­توان مواردی همچون؛ سنتی بودن این رشته، تجربی بودن آن، عدم برنامه­ریزی صحیح درسی برای رشته­ی فرش با گرایش طراحی، کمبود استادان مجرب برای تدریس در دانشگاه­ها، نداشتن علاقه دانشجویان به این رشته، تمایل نداشتن عوامل تجربی کار این رشته با قشر تحصیل کرده، کم­کاری خود دانشجویان در زمان تحصیل و یا بعد از دانش­آموختگی و... را به عنوان نواقص پیش رو در این رشته برشمرد یا خیر، گرچه تصور بر این است که این مشکل در کنار توان علمی دانش­آموختگان تا حدودی جنبه­ی فرهنگی دارد و فرهنگی که جا می­افتد دیگر به سختی می­توان آن را اصلاح کرد. تجارت و یا به قولی خرید و فروش فرش­دستباف سالیان متمادی فرهنگ بازاری و خاص خود را دارا بوده است و ایجاد ارتباط بین فرهنگ سنتی بازار و دانشگاه به صورت رسمی و نظام­مندکمی دشوار می­نماید.

با این هدف ابتدا محقق ضمن استناد به تحقیق­هایی که هم راستا با این پایان­نامه صورت گرفته و بیان تاریخچه­ای از علم و هنر، نظام آموزشی و اهداف آن، معرفی رشته­های مختلف هنری، تاریخچه­ای از فرش­دستباف و طراحی، تاریخچه­ای از تأسیس سازمانها و ارگانهای مختلف هنر و یا مرتبط با فرش و همچنین تعاریفی از فرهنگ و اقتصاد در فرش و همچنین با استناد به جامعه آماری تولیدکنندگان فرش­دستباف و دانش­آموختگان این رشته سعی دارد تا به شفاف­سازی نکات مثبت و منفی موجود در این موضوع بپردازد.

فصل اول (کلیات پژوهش)

1-1 بیان مسئله، ضرورت و اهمیت انتخاب موضوع:

سابقه فرش­بافی را در جهان می­توان به آغاز تمدن در جوامع بشری مربوط دانست یعنی از آن زمان که انسان دانست روی زمین سرد و پر از خار و خاشاک نمی­تواند آرامش یابد. انواع اولیه­ی، زیر­اندازها، بی­تردید کیفیتی شبیه به نمد و یا تولیدات ابتدائی نساجی داشته است. اما اگر از کیفیت استثنائی فرش پازیریک1 بگذریم، تقریبا تا قبل از قرن 16 میلادی از فرش­های ایرانی جز به اشاراتی مبهم سابقه­ای در دست نیست. با شناخت اروپائیان ازفرش­های ایرانی و زیبایی که اینفرش­ها طی سال­های بعدی به آن دست یافت، فرش ایرانی عنوان بلامنازع فرش زیبای شرقی را به خود اختصاص داد. شواهد و مدارک تاریخی و بخصوص کشف قالی پازیریک سهم عظیم در خلق و تولید این هنر گرانبها را از آن ایرانیانمی­سازد. گزنفون2 به هنگام ثبت جنگهای ایران اشاراتی دارد دال بر اینکه ایرانیان زیر بسترهای خود از فرش­های نرمی استفاده می­کردند.

هنر فرش­بافی آئینه­ی تمام­نمایی از هنر و تمدن اسلامی و ایرانی و میراث گرانقدری است که در شناسنامه­ی ایران جایگاهویژه­ای دارد. فرش در زمره­ی هنرهای سنتی اصیل است که تبلور عینی فرهنگ مردم این مرز و بوم بوده و بسان یکی از شاخص­های اصلی هویت نظام فنی و نمادهای ملی تاریخی فرهنگ ایران در سطح جهان مطرح می­باشد و با توجه به این موضوع یکی از راههای اصلی

1ـ پازیریک نام یکی از قدیمی­ترین فرش دستباف است، که در آلتایی مغولستان بدست آمده و باستان­شناسان معتقد هستند که این فرش متعلق به ایران است.

2ـ فیلسوف و مورخ یونانی که سال­های زیادی از عمر خود را در آسیا گذرانده است.((fa.wikipedia.org

  پیشگیری از محو اصالت­ها و زمینه­های فرهنگی هنری، بهره­گیری از شیوه­های پیشرفته آموزشی و پژوهشی است که ضمن علمی نمودن تجارب دیرینه آن، به کنکاش پیرامون ابعاد مختلف تاریخی، فرهنگی، هنری، اجتماعی و اقتصادی گذشته و حال فرش نیز پرداخته شود و در همین راستا رشته­ی کارشناسی فرش در سال 1375 ه.ش، به صورت مستقل در دانشگاه کاشان با سه گرایش طراحی، رنگرزی و بافت تأسیس شد.گذشته از کیفیت بافت و رنگ فرش های ایرانی طرح­های بسیار زیبای آن چشم هر بیننده­ای را مجذوب خود می­کند. به طوری که طرح­های قالیهای ایرانی را یکی از اصیل­ترین نقوش در بین هنرهای ایرانیمی­دانند. به همین منظور گرایش طراحی فرش در دانشگاه­های کشور مورد تدریس قرار می­گیرد که بعد از 17 سال از تأسیس این رشته در دانشگاه­های مختلف در حال حاضر فقط در دوره کارشناسی بطور تقریبی سالانه 800 نفر فقط از طریق آزمون کنکور سراسری وارد دانشگاه­ها شده و تقریبا به همین تعداد نیز دانش­آموخته می­شوند. بدیهی است که این دانش­آموختگان می­خواهند وارد بازار حرفه­ای فرش­دستباف شوند. این تحقیق در پی آن است که با توجه به سوابق آموزشی موجود در رشته فرش، تعداد دانش­آموختگان، شرح درس و مبانی آموزشی مربوطه که در دستور کار این نظام قرار گرفته و همچنین با تکیه به هویت و جایگاه فرش ایرانی به عنوان یک هنر اصیل در این دیار، به سؤالهای مورد نظر به شرح زیر پاسخ دهد؛

 1-2پرسش­های پژوهش

1ـ آیا آموزش دانشگاهی این رشته توانسته باعث ارتقاء و بهبود وضعیت فرهنگی و اقتصادی فرش­دستباف در کشور شود؟

2ـ آیا بازار حرفه­ای فرش دستباف شهر تهران با سابقه و توانایی­های فرهنگی و اقتصادی جامعه، مستعد بهره­وری از توان علمی این دانش­آموختگان به منظور پیش­برد اهداف اقتصادی خود در شرایط اجتماعی فعلی می­باشد؟

در راستای بررسی دقیق­تر پرسش­های اصلی در این پژوهش سعی شده تا از طریق پرسش­های فرعی دیگر به جواب­هایی با سندیت بیشتر دست یافت تا بتوان به نتیجه­ای مبسوط­تر رسید.

ـ آیا تعداد دانش­آموختگان رشته­ی طراحی فرش با نیاز روز بازار حرفه­ای فرش­دستباف مطابقت دارد؟

ـ آیاآموخته­های یک دانش­آموخته رشته طراحی فرش در حدی می­باشد که بتواند وارد بازار حرفه­ای فرش­دستباف شهر تهران شود؟

ـ پذیرش به­صورت گرایشی در رشته­ی فرش تا چه اندازه مفید و متناسب با نیازهای جامعه می­باشد؟

ـ با توجه به نحوه نظام آموزشی در شرایط فعلی، نیمه­متمرکز بودن آن کمکی به ارتقاء آموزشی این رشته خواهد کرد؟


مبلغ واقعی 52,200 تومان    26% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 38,628 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۹ بهمن ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 198

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب