تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 1036
 • بازدید دیروز : 4294
 • بازدید کل : 996836

ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس فازی (مطالعه موردی ،مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای...


ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس فازی (مطالعه موردی ،مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای...

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه3

1-2 بیان مسئله3

1-3 اهمیت ضرورت تحقیق4

1-4 نوآوری تحقیق: 5

1-5 اهداف اصلي پژوهش6

1-5-1 اهداف فرعي پژوهش6

1-6 سوال هاي پژوهش6

1-6-1 سوال هاي اصلي پژوهش6

1-6-2 سوال هاي فرعي پژوهش6

1-7 فرضيات تحقيق7

1-7-1 فرضيات اصلي تحقيق7

1-7-2 فرضيات فرعي تحقيق8

1-8 قلمرو تحقيق8

1-9 محدودیت های تحقیق9

1-10 تعاریف واژگان و اصطلاحات10

1-10-1 تعاریف نظری10

1-10-2 تعاریف عملیاتی11

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه13

2-2 فرهنگ14

2-2-1 فرهنگ و تعاريف آن14

2-2-2 مولفه هاي فرهنگ سازماني از ديدگاه رابينز.... 15

2-2-3 كاركردهاي فرهنگ............................. 16

2-3 هوش........................................... 17

2-4 هوش فرهنگي.................................... 18

2-4-1 تعاريف، مفاهيم و ضرورت هوش فرهنگي........... 18

2-4-2 مولفه هاي هوش فرهنگي........................ 22

2-4-3 استفاده ازهوش فرهنگي........................ 24

2-4-4 آموزش هوش فرهنگي............................ 25

2-4-5 توسعه هوش فرهنگي............................ 27

2-4-6 انواع شخصيت ها در هوش فرهنگي................ 28

2-4-7 رابطه هوش فرهنگي با انواع هوش............... 28

2-4-8 رشد هوش فرهنگي مديران....................... 29

2-4-9 ارزيابي هوش فرهنگي.......................... 29

2-4-10 نهادينه كردن هوش فرهنگي در سازمان.......... 30

2-5 تصميمگيري چيست............................... 31

2-6 مدل تصميم گيري چند معياره .................... 33

2-6-1 مدل تحليل تصميم............................. 33

2-6-1-1 سيستم هاي چند معياره...................... 33

2-6-1-1-1 اجزاي سيستم هاي چندمعياره .............. 33

2-6-1-1-2 تكنيك هاي چند معياره.................... 34

2-7 منطق فازي..................................... 36

2-8 تاپسيس........................................ 38

2-9 تاپسيس فازي................................... 41

2-10 پيشينه تحقيق................................. 43

2-10-1 پيشينه داخلي............................... 43

2-10-2 پيشينه خارجي............................... 45

 

 

فصل سوم: مواد و روش کار

3-1 مقدمه......................................... 53

3-2 نوع روش تحقیق................................. 54

3-3 جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری........... 54

3-4 روش و ابزار گردآوری داده ها................... 54

3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها..................... 55

3-6 پایایی........................................ 55

3-7 روایی پرسشنامه................................ 56

3-8 سوالات پرسشنامه................................ 57

فصل چهارم: نتایج

4-1 مقدمه......................................... 61

4-2 تحليل عاملي تاييدي هوش فرهنگي................. 61

4-3 آزمون نرمال بودن توزيع داده ها................ 66

4-4 يافته هاي استنباطي............................ 67

4-4-1 فرضيه اول پژوهش............................. 67

4-4-2 فرضيه دوم پژوهش............................. 68

4-4-3 فرضيه سوم پژوهش............................. 68

4-4-4 فرضيه چهارم پژوهش........................... 69

4-4-5 فرضيه پنجم پژوهش............................ 69

4-5 فرضيه فرعي پژوهش.............................. 70

4-5-1 فرضيه فرعي اول پژوهش........................ 70

4-5-2 فرضيه فرعي دوم پژوهش........................ 71

4-5-3 فرضيه فرعي سوم پژوهش........................ 72

4-6 رتبه بندي به روش تاپسيس فازي.................. 72

4-6-1 فرآيند تاپسيس فازي.......................... 73

4-6-2 انجام عمليات محاسباتي دوي اعداد فازي........ 73

4-6-3 حل الگوريتم تاپسيس فازي .................... 74

فصل پنجم: بحث و پیشنهادات

5-1 خلاصه تحقیق.................................... 95

5-2 یافته های پژوهش............................... 96

5-3 محدودیت های تحقیق............................. 98

5-3-1 محدودیت های در اختیار محقق.................. 98

5-3-2 محدودیت های خارج از اختیار محقق............ 98

5-4 پیشنهادات..................................... 99

5-4-1 پیشنهادات کاربردی........................... 99

5-4-2 پیشنهادات پژوهشي............................ 101

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 3-1 مشخصاتپرسشنامههايمورداستفادهدرپژوهش... 55

جدول 3-2 میزان آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش........ 56

جدول 4-1 نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول هوش فرهنگي.... 63

جدول 4-2 نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم هوش فرهنگي.... 65

جدول 4-3 آماره هاي آزمون كولموگروف اسميرنف......... 67

جدول 4-4 آزمون t تک­نمونه­ای حاصل از تحلیل هوش فرا شناختی68

جدول 4-5 آزمون t تک­نمونه­ای حاصل از تحلیل هوش شناختی.... 68

جدول 4-6 آزمون t تک­نمونه­ای حاصل از تحلیل هوش انگیزشی... 69

جدول 4-7 آزمون t تک­نمونه­ای حاصل از تحلیل هوش رفتاری.... 69

جدول 4-8 آزمون t تک­نمونه­ای حاصل از تحلیل هوش فرهنگی.... 70

جدول 4-9 آزمون t جهت بیان اختلاف بین دیدگاه مدیران زن و مرد 71

جدول 4-10 تحليل واريانس در اختلاف بين هوش فرهنگي به لحاظ تحصيلات................................................... 71

جدول 4-11 تحلیل واریانس در اختلاف بین هوش فرهنگی به لحاظ سن 72

جدول 4-12 عبارات زبانی و معادل فازی آن‌ها........... 74

جدول 4-13 داده‌های ماتریس تصمیم گیری فازی........... 75

جدول 4-14 داده‌های ماتریس تصمیم گیری نرمال شده‌ی فازی79

جدول 4-15 راهکارایده آل مثبت و منفی................ 84

جدول 4-16 فاصله هرگزینه تاراهکارایده آل مثبت....... 85

جدول 4-17 فاصله هرگزینه تاراهکارایده آل منفی....... 88

جدول 4-18 محاسبه ضریب نزدیکی هرگزینه............... 90

فهرست اشکال و نمودارها

عنوان صفحه

شکل 2-1 مدل توسعه هوش فرهنگی بر اساس تقسیم بندي توماس 27

شکل2-2 عناصر یک سامانه چند معیاره(تصمیم‌گیری با معيارهاي چندگانه) 34

شکل 2-3 مدل‏های تحلیل تصمیم......................... 35

شکل 2-4 عدد فازی مثلثی............................. 37

شکل 2-5 ماتریس ارزیابی گزینه ها بر مبنای معیارها... 67

شکل 4-1- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول هوش فرهنگي در حالت تخمین استاندارد.......................................... 62

شکل 4-2- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول هوش فرهنگي در حالت ضریب معناداری........................................... 64

شکل 4-3- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم هوش فرهنگي در حالت تخمین استاندارد.......................................... 65

شکل 4-4- تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم هوش فرهنگي در حالت ضریب معناداری........................................... 66

فهرست منابع

 • منابع فارسی
 • منابع لاتین

پیوست

 • پرسشنامه هوش فراشناختي
 • پرسشنامه هوش شناختي
 • پرسشنامه هوش انگيزشي
 • پرسشنامه هوش رفتاري

چكيده انگليسي

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1مقدمه:

عملکرد در هر سازمان تابع عملکرد مدیران آن سازمان، منابع و امکانات و نیز متأثر از محیط، فرهنگ و سازمان­های تابعه دیگر است، اما عملکرد هر فرد تابع توانایی­ها و مهارت­های رفتاری و ذهنی، نگرش، شخصیت، میزان یادگیری، انگیزه، قدرت رهبری و علاقه شغلی او است، از طرفی بزرگترین درماندگی انسان، ناتوانی در دستیابی به همکاری و تفاهم با دیگران و مدیریت یکی از نهاده های اقتصادی(پول، زمین، نیروی انسانی، و مدیران) می باشد که در صورت انتخاب نامناسب، آنها می توانند هزینه­های زیادی را به صورت مشهود و نامشهود در کوتاه مدت یا بلند مدت به جامعه تحمیل کنند.یکی از مولفه­های مهم در انتخاب مدیران، توجه به هوش فرهنگی مدیران[1] می باشد. هوش فرهنگی یکی از ابزارهای کارآ درجهت انجام اثربخش وظایف در محیط های دارای تنوع و ناهمگونی فرهنگی است، درواقع هوش فرهنگی، توانایی ومهارت ویژه ای است که به افراد این امکان را می دهد تا در محیط های چندفرهنگی بتوانند به طوراثربخش به انجام وظیفه بپردازند. هوشفرهنگی دارای چهار بعد هوش فراشناختی[2]، هوش شناختی[3]، هوش انگیزشی[4] و هوش رفتاری[5] است که مديران وکارکنان با داشتن بهره مناسبی ازآن، می توانند در فرهنگ ها و موقعیت های مختلف به خوبی ايفای نقش نمايند. این تحقیق با هدف ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای انجام شده است.

1-2بیان مساله:

دراقتصاد جهانيروبهرشد امروزي، روشهايامكانپذيربرايمديريتاثربخشافراد بسيارزياد ميباشد كهاستفاده ازهركدامازاينروشهابستگيبهفرهنگافراد مورد مطالعهدارد. درواقعدركرفتارافرادنيازبهتشخيصدقيقمحيط فرهنگيكاردارد(سيد- جوادين،1383). هوشفرهنگيدامنةجديدياز هوشاستكهارتباطبسيارزياديبا محيطهايكاري متنوعدارد.هوشفرهنگيبهافراداجازهمي دهدتا تشخيصدهندديگرانچگونهفكرمي كنند وچگونهبهالگوهايرفتاريپاسخمي دهند؛درنتيجهموانعارتباطيبينفرهنگيرا كاهشو بهافرادقدرتمديريتتنوعفرهنگيمي­دهد (تئو[6]،2005). در فرهنگهايمختلفوحتيدرخردهفرهنگهادردرون يكفرهنگمليطيفوسيعيازاحساساتوعواطفوجوددارد.بهنحويكهتفاوتدر زبان،قوميت، سياسته او بسياريخصوصياتديگرميتواندبهعنوانمنابع تعارضبالقوهظهوركندودرصورتنبودن دركصحيح، توسعهروابطكاريمناسبرا با مشكلمواجهسازد(ترينديس[7]،2006).بنابرايناثراتتفاوتهايفرهنگيومديريتاينگونهتنوعاتاز مقولههايپيچيدهميباشد(هريسوموران[8]،2004).

بهطوركلي، تربيتبدني،صنعتياستكهچهبرايورزشكارانوفعالاندراينحوزهوچه سرمايهگذاراندراينصنعتازجذابترينحيطهها محسوبمي شود؛از اينرو، حساسيتبه افزايشسطحكيفيتآنبيشتراست. اينمسئلهاستفادهازاصولعلميدردانشکده های تربیت بدنیرااجتناب ناپذيركردهاست. يكيازحوزه هايكهنيازمندمطالعةعلمياست، مدیران فعال در این دانشکده هاهستند، به دلیل اینکه آنها ناگزیر به برقراريارتباطبادانشجویان و افرادمختلفهستند.تعاملبا افرادياز فرهنگهايمتفاوت، مشكلاتيايجاد مي كند كه درنهايتباعثمي شود بهجاياينكهافرادسفير فرهنگشهرها و استان هایخودباشند،چالشهايفرهنگيايجاد كنند و بدينطريقعلاوهبر كمتر شدناحتمالموفقيتدر رشتةتخصصيبهرسالتفرهنگيخودنيزدستنيابند.

همچنينباتوجهبهاينكهدرزمينةهوشفرهنگيدرتربيتبدني تحقیقاتکمترانجامشده،ضرورياستباتوجهبهاهميتهوشفرهنگيوهمچنينتاثیراتی که بر عملکرد سازمانداشتهباشد،دراينزمينه تحقيق صورتگيرد؛ ازاين روهدفازپژوهشحاضرارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای است.

1-3 ضرورت انجام تحقیق:

در ميان مهارتهاي مورد نياز قرن 21 ، توانايي تطبيق مستمر با افرادي از فرهنگهاي مختلف و توانايي اداره ارتباطات بين فرهنگي حائز اهميت است. محيط کار جهاني، نياز به افرادي دارد که به فرهنگهاي مختلف آشنا باشند و بتوانند با افراد ساير فرهنگها ارتباط مناسب برقرار کنند. براي اين منظور، افراد نياز به هوش فرهنگي دارند. در محيط‌هاي كاري متنوّع قرن حاضر، لازم است اضطراب‌هاي ناشي از شوك فرهنگي و اختلالات و پيامدهاي ناشي از تعارض‌هاي فرهنگي به نحو مطلوب اداره شود. براي اين منظور، به سازگاري و تعديل مؤثر فرهنگ‌ها نياز است. «هوش فرهنگي» سازگاري سريع با موقعيت‌هاي جديد و تسهیل در اجرای امور با توجه به شرايط محيطي است (فیاضی و جان‌نثاراحمدی ،‌1385). مديران و سرپرستاني كه تأثير فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ های مختلف را در تصميم‌گيري و تصميم‌سازي ناديده مي‌گيرند در تلاش براي بهبود كيفيت، با شكست مواجه خواهند شد، مگر اينكه بهبود و توسعه را با توسعة فرهنگ همگام سازند (ارلی و آنگ[9]،2003).

بنابراين باتوجه به اكتسابي بودن بخش قابل توجهي ازمهارتها و قابليت هاي هوش فرهنگي، دانشگاه ها مي تواند دربرنامه هاي آموزش و توسعه مديران جايگاه ويژه اي براي تقويت اين نوع ازهوش درنظر بگيرد و با بهره گيري ازآموزش هاي رسمي وغيررسمي درجهت ارزیابی بهبود مهارت هاي شناختي و رفتاري مديرانشان گام بردارد.

1-4 نوآوری تحقیق:

با توجه به اینکه،تربيتبدنيصنعتياستكهبرايورزشكاران،فعالانو سرمايهگذاران آنازجذابترينموضوعاتمحسوبمي شود.

ازاينرو،حساسيتبه افزايشسطحكيفيتآنبيشتراست.اينمسئلهاستفادهازاصولعلميدرحوزه هايمختلف ورزشيرااجتناب ناپذيركردهاست.يكياز مهمترینحوزه های تربیت بدنیكهقویانيازمندمطالعةعلمياست،موضوع هوش فرهنگی مدیران آن می باشد. بررسی ادبیات تحقیق نشان می دهد که دانشمندان درحوزه هوش فرهنگی از تحلیل آماری جهت تعيين رابطه بین متغیرهای تعریف شده خود، استفاده کرده اند. نوآوری این تحقیق از این رو حائز اهمیت است که ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکردچند معیاره تاپ سیس مورد بررسی قرار می گیردوهمچنينباتوجهبهاينكهدرزمينة ارزیابی و رتبه بندی هوشفرهنگيمدیرانتربيتبدني دانشگاه فنی وحرفه ای کشور تا کنون تحقيقيانجامنشده، به نظر می رسد پرداختن به این موضوع جنبه نوآوری داشته باشد.

1-5 اهدف اصلي:

 1. ارزیابی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای
 2. ارزیابی هوش فراشناختی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای
 3. ارزیابی هوش شناختی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای
 4. ارزیابی هوش انگیزشی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای
 5. ارزیابی هوش رفتاری مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای
 6. رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای

 

1-5-1 اهداف فرعی:

بررسی تفاوت بین هوش فرهنگی مدیران زن و مرد تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای

بررسی تفاوت بین هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای بر اساس میزان تحصیلات آنها

بررسی تفاوت بین هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای بر اساس سن آنها

1-6 سوال هاي پژوهش:

1-6-1 سوال­های اصلی:

 1. هوش فرا شناختی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ایدر چه سطحی قرار دارد؟
 2. هوش شناختی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ایدر چه سطحی قرار دارد؟
 3. هوش انگیزشی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ایدر چه سطحی قرار دارد؟
 4. هوش رفتاری مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ایدر چه سطحی قرار دارد؟
 5. هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ایدر چه سطحی قرار دارد؟
 6. رتبه بندی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای با توجه به مولفه های هوش فرهنگی آنها چگونه است؟

1-6-2 سوالهای فرعی:

 1. آیا بین هوش فرهنگی مدیران زن و مرد تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای تفاوت معنی­داری وجود دارد؟
 2. آیا بین هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای به لحاظ تحصیلات آنها تفاوت معنی­داری وجود دارد؟
 3. آیا بین هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای به لحاظ سن آنها تفاوت معنی­داری وجود دارد؟

1-7 فرضيات تحقيق:

1-7-1 فرضیات اصلی:

 1. بین هوش فرا شناختی در مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای با میانگین بهینه آن اختلاف معناداری وجود دارد.
 2. بین هوش شناختی در مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای با میانگین بهینه آن اختلاف معناداری وجود دارد.
 3. بین هوش انگیزشی در مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای با میانگین بهینه آن اختلاف معناداری وجود دارد.
 4. بین هوش رفتاری در مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای با میانگین بهینه آن اختلاف معناداری وجود دارد.
 5. بین هوش فرهنگی در مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای با میانگین بهینه آن اختلاف معناداری وجود دارد.

1-7-2 فرضیات فرعی:

 1. بین هوش فرهنگی مدیران زن و مرد تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای اختلاف معناداری وجود دارد.
 2. بین هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای به لحاظ تحصیلات اختلاف معناداری وجود دارد.
 3. بین هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه­ای به لحاظ سن اختلاف معناداری وجود دارد.

1-8 قلمرو تحقیق:

الف- قلمرو موضوعی: این مطالعه به دنبال ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی با رویکرد تاپسیس فازی (مطالعه موردی، مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای) می­باشد.

ب- قلمرو زماني: تحقیق حاضر از 1 شهریور ماه سال 1393 شروع شده و تا 15 بهمن ماه 1393 ادامه یافته است.

ج- قلمرو مكاني: اين پژوهش در دانشگاههای فنی وحرفه ای کشور انجام شده است.

1-9 محدودیت های تحقیق

هر تحقیقی از ابتدای امر یعنی انتخاب موضوع تا مراحل اجرا، و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری دارای محدودیتهایی است. بیان محدودیتها در پژوهش به محققانی که قصد تحقیق در زمنیه ها ی مختلف را دارند، کمک می کند تا به دیدی باز و آگاهی از موانع، کمبودها و محدودیتهای تحقیق به امر پژوهش در زمینه های مشابه بپردازند. این تحقیق نیز دارای موانع و محدودیتهایی است که در ذیل به آنها اشاره می­گردد :

1-9-1 محدودیت های در اختیار محقق

امکان کاهش قدرت تعمیم نتایج: جامعه آماری این پژوهش را میزان تربیت بدنی دانشکده­های فنی و حرفه ای تشکیل می دهند، لذا نتایج بدست آمده نیز در محدوده همین جامعه قابل بحث و تعمیم هستند. بنابراین تعمیم نتایج و یافته های این پژوهش، بایستی با احتیاط صورت گیرد.

1-9-2 محدودیت های خارج از اختیار محقق

 • دشورای جلب رضایت پرسنل جهت تکمیل پرسشنامه ها. به آنها اطمینان داده شد که هدف این مطالعه صرفا علمی بوده و اطلاعات آنها محرمانه تلقی خواهد شد.
 • محدوديتابزارسنجش: ازآنجاكهتكميلپرسشنامهها تااندازهزياديتحتتأثيرعلايقفرديقرارميگيرد، استفادهازپرسشنامههايخودسنجیبهعنوان ابزارپژوهشوعدماستفادهازمصاحبه،تعمیمنتایج اینپژوهشرابامحدودیتهاییمواجهمیسازد.
 • دادههاياينپژوهشبه صورتمقطعيبهدستآمدهاندو محدودیت های تحقیقات مقطعی در آن وجود دارد.
 • با وجود اینکه 100 پرسشنامه بین مدیران تربیت بدنی دانشگاهها توزیع شد اما تنها 71 پرسشنامه عودت داده شد.

1-10 تعاریف واژگان و اصطلاحات تحقیق:

1-10-1 تعاریف نظری:

فرهنگ : در تازه‌ترين‌ تعريف، «فرهنگ» ‌را «معرفت ‌و شناخت» معرفي‌ كرده‌اند كه ‌داراي ويژگي‌هاي «بشري»، «اكتسابي» و «مشترك» (بين يك يا چند گروه كوچك و بزرگ انساني مثل سازمان) و نيز «تحوّل‌پذيري» و «قابليت انتقال» از نسلي‌ و جامعه‌اي به ‌نسل و جامعة ديگر مي‌باشد و با توجه به حوزه‌هاي گوناگون آن، داراي جلوه‌ها و مؤلّفه‌هاي متفاوت و متنوّعي است (اسدی، 1389).

هوش : تعاريف ارائه‌شده از هوش عبارت است از: ظرفيت توانايي و يادگيري؛ دانش‌پذيري و ظرفيت كسب آن؛ سازگاري فرد با محيط؛ توانايي تفكر بر حسب طرح‌هاي انتزاعي؛ توانايي درك اشخاص و ايجاد رابطه با آنها (هوش اجتماعي)، توانايي درك اشيا و كاركردن با آنها (هوش عملي) و توانايي درك نشانه‌هاي كلامي ـ رياضي و كار با آنها (هوش) توانايي هدفمند عمل كردن، منطقي انديشيدن، و مؤثر با محيط تعامل برقرار كردن (احمدي و ماهر، 1385).

هوش فرهنگي: «هوش فرهنگي» را به «قابليت يادگيري الگوهاي جديد در تعاملات فرهنگي و ارائة پاسخ‌هاي رفتاري صحيح به اين الگوها» تعريف كرده‌اند (ايرلي و انگ[10]، 2003).

هوش فرهنگی شناختی: بُعد شناختی که جزء منطقی، عقلانی و عینی هوش فرهنگی است، به درک خود از رفتارهای مبتنی بر فرهنگ دیگران پرداخته و پاسخ را در جواب این پرسشها می یابد: "این افراد به چه شبیهند و چرا اینگونه اند؟" (ارلی و انگ، 2003). این بُعد هوش فرهنگی بر آموختن فرهنگ و یادگیری باورها، آداب و رسوم و تابوهای فرهنگ بیگانه تاکید دارد (ارلی و موساکوفسکی[11]، 2004).

هوش فرهنگی انگیزشی: بُعد انگیزشی(یا عاطفی) هوش فرهنگی بر اهمیت نگرش یا انگیزش فرد نسبت به تعاملات بین فرهنگی تاکید دارد (ارلی و انگ، 2003). مثلا کنجکاوی (میل به شناخت فرهنگ بیگانه)، برای کشف و رفتار در موقعیتهای بین فرهنگی ضروری است (ارلی و انگ،2003،توماس[12] ،2006 ).

هوش فرهنگی رفتاری: بُعد رفتاری هوش فرهنگی، یعنی رفتارهايکلامیوغیرکلامیمؤثردرتعاملهاي فرهنگیهوشفرهنگیرفتاري،بعدعملیهوش فرهنگیاستکهبهتواناییمدیربرايعملکردمؤثردر موقعیتهايبینفرهنگیبرمی­­گردد.عاملرفتاري هوشفرهنگی،یعنیرفتارسازگاربافرهنگهايمتفاوت (لیورمور[13]، 2011).

هوشفرهنگیفراشناختییاراهبرد:عبارتاستاز مشاهدهدقیق،اماکندوتدریجیآنچهکهدرمغزما وسایرینجریاندارد(ونداین[14]،آنگولیورمور، 2009). راهبردهوشفرهنگی/فراشناختییعنی چگونهمی توانتجاربمتنوعراحسودركکرد؟و چگونهمی توانبرپایهتفاوتهايفرهنگیبرنامه ریزي مؤثرداشت(لیورمور، 2011).

1-10-2 تعاریف عملیاتی :

هوش فرهنگی : این متغیر به وسیله 4 شاخص " هوش راهبردی یا فراشناختی (4 سوال)، هوش دانشی یا شناختی (6 سوال)، هوش انگیزشی (4 سوال) و هوش رفتاری (5 سوال)" سنجیده می شود. در مجموع هوش فرهنگی بوسیله پرسشنامه ای 20 سوالی سنجیده می شود.

هوش راهبردی یا فراشناختی: هوش راهبردی یا فراشناختی بوسیله سوالات 1 تا 4 پرسشنامه مورد سنجش قرار می گیرد. نمره کسب شده فرد از این سوالات بیانگر هوش راهبردی یا فراشناختی هر یک از آزمودنی های تحقیق می باشد.

هوش دانشی یا شناختی: هوش دانشی یا شناختی بوسیله سوالات 5 تا 10 پرسشنامه مورد سنجش قرار می گیرد. نمره کسب شده فرد از این سوالات بیانگر هوش دانشی یا شناختی هر یک از آزمودنی های تحقیق می باشد.

هوش انگیزشی: هوش انگیزشی بوسیله سوالات 11 تا 14 پرسشنامه مورد سنجش قرار می گیرد. نمره کسب شده فرد از این سوالات بیانگر هوش انگیزشی هر یک از آزمودنی های تحقیق می باشد.

هوش رفتاری: هوش رفتاری بوسیله سوالات 16 تا 20 پرسشنامه مورد سنجش قرار می گیرد. نمره کسب شده فرد از این سوالات بیانگر هوش رفتاری هر یک از آزمودنی های تحقیق می باشد.

[1] Cultural Intelligence

[2] Metacognitive Intelligence

[3] Cognitive Intelligence

[4] Motivational intelligence

[5] Behavioral Intelligence

[6]Teo

[7]Triandis

[8]Harris, & Moran

[9]Earley&Ang

[10] Earley P & Ang

[11] Mosakowski

[12] Thomas

[13] Livermore

[14] Van Dyne


مبلغ واقعی 48,000 تومان    25% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 36,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ بهمن ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 50

برچسب های مهم

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

 • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز ....
 • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
 • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
 • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
 • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب