تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 4684
 • بازدید دیروز : 5732
 • بازدید کل : 1179704

نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی...


نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی...

 فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده...1

مقدمه...2

فصل 1) کلیات طرح...5

1-1- بيان مسئله..6

1- 2- اهداف تحقیق...6

1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن پژوهش ...6

1-4- سوالات و فرضيه هاي تحقیق.................................................................................................................................7

1-5- روش تحقیق ( توصیفی ، تحلیلی ، اکتشافی).....................................................................................................7

1-6 -روش و ابزار گردآوری تحقیق ...............................................................................................................................7

1-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها ...............................................................................................................................7

1-8 -تعاريف اصطلاحات.....................................................................................................................................................8

1-9- قلمرو تحقيق...............................................................................................................................................................9

1-10- پیشینه تحقیق.........................................................................................................................................................9

1--11 سازماندهی پژوهش.............................................................................................................................................10

فصل 2) مطالعات نظری...................................................................................................................................................11

2--1 گفتار اول رمانتیسم وسیر آن در اروپا ...............................................................................................................12

مقدمه....................................................................................................................................................................................13

2-1--1 تعاريف و کاربرد واژه های رمانتیسم ........................................................................................................... 14

2-1-2مکتب کلاسیسم....................................................................................................................................................16

2-1-2-1- اصول و قواعد مکتب کلاسیسم................................................................................................................ 16

2-1-3- مقایسه دو مکتب رمانتیسم و کلاسیسم.....................................................................................................17

2-1-4- پیدایش رمانتیسم و خاستگاه اولیه آن ...................................................................................................... 17

2-1-5- اصول رمانتیسم .............................................................................................................................................. 19

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

2-1-5-1- زمینه ها و جنبه های اجتماعی رمانتیسم..............................................................................................20

2-1-5-2- مانیفست مکتب رمانتیک...........................................................................................................................21

2-1-5-3 -تاریخچه جنبش رمانتیک ........................................................................................................................ 22

2-2 گفتار دوم : جریان های ادبی ایران در قرن بیستم .........................................................................................23

مقدمه ..................................................................................................................................................................................24

2-2-1- شعر عصر بیداری...............................................................................................................................................25

2-2-2- عصر شعر نیمایی یا دوره نوگرایی..................................................................................................................25

2-2-2-1-دوره بندی تاریخی شعر نیمایی..................................................................................................................26

2-3 -گفتار سوم: رمانتیسم و مضامین آن در شعر معاصر ایران ............................................................................30

مقدمه ..................................................................................................................................................................................31

2-3-1-شعر رمانتیک ایرانی در دوره مشروطه...........................................................................................................32

2-3-2 -شعر رمانتیک ایرانی در عصر رضاشاه ...........................................................................................................33

2-3-3- شعررمانتیک ایرانی پس از شهریور 1320...................................................................................................35

2-3-4- مشیری و رمانتیسم ..........................................................................................................................................35

2-4- گفتار چهارم: جریان های ادبی هند در قرن نوزدهم .....................................................................................39

2-4-1- جریان های ادبی هند در قرن نوزدهم و بیستم..........................................................................................40

2-4-2- تاگور و رمانتیسم ..............................................................................................................................................42

فصل 3) تجزیه و تحلیل داده های تحقیق...................................................................................................................44

3-1- گفتار اول : معرفی و تحلیل اشعار فریدون مشیری ...................................................................................... 45

3-1-1- زندگینامه مشیری ............................................................................................................................................46

3-1-2- معرفی و تحلیل آثار مشیری...........................................................................................................................47

3-1-3 -فرم و ساختار اشعار مشیری............................................................................................................................50

3-1-4 -زبان مشیری........................................................................................................................................................51

3-1-5 -تاثیرپذیری مشیری از معاصران ....................................................................................................................52

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

3-1-5-1- نگاه مشیری به طبیعت متاثر از نیما........................................................................................................53

3-1-6-مشیری و سیاست.............................................................................................................................................. 54

3-2- گفتار دوم : معرفی و تحلیل اشعار تاگور...........................................................................................................57

مقدمه ..................................................................................................................................................................................58

3-2-1- زندگی نامه تاگور ..............................................................................................................................................58

3-2-2- تبار و اندیشه تاگور............................................................................................................................................60

3-2-3-تاگور و سیاست....................................................................................................................................................62

3-2-4-معرفی و تحلیل آثار تاگور.................................................................................................................................62

3-2-5 -اشعار ترجمه شده تاگور...................................................................................................................................63

3-2-6- تحلیل اشعار تاگور..............................................................................................................................................66

3-2-7- تاگور و داستان نویسی ....................................................................................................................................68

3-2-8- تاگور و نمایشنامه نویسی.................................................................................................................................69

3-2-9- سبک و زبان تاگور.............................................................................................................................................70

فصل 4 ) تجزيه و تحليل يافته هاي تحقیق................................................................................................................71

4-1- گفتار اول: اصول و ویژگی های رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری...........................................................72

4-1-1-طبیعت گرایی......................................................................................................................................................73

4-1-1-1-نقد تمدن جدید و زندگی شهری...............................................................................................................73

4-1-1-2-بازگشت به طبیعت........................................................................................................................................76

4-1-1-3-بازگشت به کودکی........................................................................................................................................80

4-1-2- هیجان و احساسات...........................................................................................................................................82

4-1-2-1-درونمایه مرگ و مرگ طلبی.......................................................................................................................82

4-1-2-2-درد و دریغ و آه و نومیدی...........................................................................................................................84

4-1-2-3-دلسوزی و شفقت نسبت به محرومان........................................................................................................85

4-1-2-4-عشق و زیبایی.................................................................................................................................................87

4-1-3-شخصیت و فردگرایی..........................................................................................................................................90

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

4-1-4 رمانتیسم اجتماعی..............................................................................................................................................92

4-1-4-1-اشعار اجتماعی مشیری.................................................................................................................................92

4-1-4-2-شعرهای وطنی و انتقادی.............................................................................................................................95

4-1-4-3-شعرهای اعتراضی –اجتماعی......................................................................................................................96

4-1-4-4-انسان گرایی مشیری.....................................................................................................................................97

4-1-5-کشف و شهود....................................................................................................................................................100

4-1-6 -گریز ، سیاحت و سفر ..................................................................................................................................102

4-1-7 -نتیجه کلام.......................................................................................................................................................104

4-2- گفتار دوم : اصول و ویژگی های رمانتیسم در اشعار تاگور.........................................................................105

4-2-1- طبیعت گرایی..................................................................................................................................................106

4-2-1-1-نقد تمدن جدید و زندگی شهری............................................................................................................106

4-2-1-2-بازگشت به طبیعت.....................................................................................................................................107

4-2-1-3-بازگشت به کودکی......................................................................................................................................112

4-2-2- هیجان و احساسات........................................................................................................................................115

4-2-2-1-مرگ و زندگی..............................................................................................................................................115

4-2-2-2-همدلی با محرومان و رنج هایشان...........................................................................................................119

4-2-2-3-همدلی با زنان..............................................................................................................................................120

4-2-2-4-عشق و زیبایی..............................................................................................................................................123

4-2-3- شخصیت و فردگرایی.....................................................................................................................................126

4-2-4-رمانتیسم اجتماعی تاگور................................................................................................................................127

4-2-4-1-جهان شمولی –وطنی................................................................................................................................127

4-2-5 -کشف و شهود..................................................................................................................................................129

4-2-6- گریز، سیاحت وسفر ......................................................................................................................................131

4-2-6-1-سفرهای واقعی تاگور..................................................................................................................................131

4-2-6-2-سفرهای خیالی تاگور.................................................................................................................................131

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

4-2-7- نتیجه کلام ......................................................................................................................................................131

4-3 -گفتار سوم : ادبیات تطبیقی و نقد رمانتیک...................................................................................................132

4-3-1-1-تعریف نقد ...................................................................................................................................................132

4-3-1-1-2-نقد ادبی...................................................................................................................................................134

4-3-1-2- ادبیات تطبیقی و یژگی های آن ...........................................................................................................135

4-3-1-2-1-موضوع ادبیات تطبیقی و فایده آن....................................................................................................137

4-3-1-2-2-اقسام نقد و جایگاه نقد.........................................................................................................................137

4-3-1-2-3-اهمیت نقد تطبیقی و ویژگی های آن...............................................................................................138

4-3-1-3- تفاوت نقد ادبی و تاریخی با ادبیات تطبیقی.......................................................................................139

4-3-1-4-ادبیات تطبیقی در جهان...........................................................................................................................139

4-3-1-5- ادبیات تطبیقی در ایران...........................................................................................................................141

4-3-1-6-نقد رمانتیک.................................................................................................................................................142

4-4-گفتار چهارم : نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی ........................147

مقدمه ................................................................................................................................................................................148

4-4-1 وجوه اشتراک اصول مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی.................................148

4-4-1-1 طبیعت گرایی ..............................................................................................................................................148

4-4-1-2 هیجان و احساسات......................................................................................................................................149

4-4-1-2-1-هیجان و احساسات و وجوه آن در اشعار فریدون مشیری............................................................150

4-4-1-2-2-هیجان و احساسات و وجوه آن در اشعار تاگور...............................................................................151

4-4-1-3- شخصیت و فرد گرایی..............................................................................................................................152

4-4-1-4- کشف و شهود.............................................................................................................................................154

4-4-1-5- سیاحت و سفر و گریز...............................................................................................................................155

4-4-1-6- سبک دو شاعر............................................................................................................................................155

4-4-2-وجوه اختلاف دو شاعر.....................................................................................................................................156

4-4-2-1- همدلی با زنان.............................................................................................................................................156

4-4-2-2-دیدگاه نسبت به مرگ................................................................................................................................156

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 فصل پنجم) : نتیجه گیری و پیشنهادها....................................................................................................................159

5-1-نتیجه گیری............................................................................................................................................................159

5-1-1-وجوه اشتراک دو شاعر....................................................................................................................................159

5-1-1-1-طبیعت گرایی..............................................................................................................................................159

5-1-1-2-هیجان و احساسات.....................................................................................................................................160

5-1-1-3-شخصیت و فردگرایی..................................................................................................................................160

5-1-1-4-کشف و شهود...............................................................................................................................................160

5-1-1-5-سیر وسیاحت...............................................................................................................................................161

5-1-2- وجوه اختلاف اصول رمانتیسم در اشعار دو شاعر.....................................................................................161

5-1-2-1-همدلی با زنان..............................................................................................................................................161

5-1-2-2-دیدگاه دو شاعر نسبت به مرگ...............................................................................................................161

5-2-پیشنهادهای پژوهشی .........................................................................................................................................162

پيوست ها

سالشمار زندگی و آثار فریدون مشیری .....................................................................................................................163

سالشمار زندگی و آثار رابیند رانات تاگور ..................................................................................................................165

فهرست منابع و مآخذ.....................................................................................................................................................168

چکیده انگلیسی.............................................................................................................................................................. 17

 چکیده

ادبیات تطبیقی از مهم ترین گونه های ادبی است که ما را در یافتن وجوه اشتراک و اختلاف اندیشهِهای بزرگان جهان که از نظر زمانی و مکانی از یکدیگر فاصله دارند، یاری میِرساند. از آن جا که نقد تطبیقی در ایران پژوهشی جدید است، این پژوهش با عنوان"نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی" بر آن است تا در این حوزه بر طرح مسألِهِی نو اقدام کند. بررسی تطبیقی در این حوزه با رویکرد مکتب رمانتیسم در اشعار دو شاعر هدف این پژوهش است. در آغاز کار رمانتیسم و سیر آن در اروپا، هند و ایران بررسی شد. آن گاه اشعار دو شاعر با رویکرد مکتب رمانتیسم نقد و بررسی شد، در ادامه ی کار حوزه نقد تطبیقی و رمانتیک بررسی شد و در پایان نقاط اشتراک واختلاف این دو شاعر از لحاظ اصول و ویژگی های مکتب رمانتیسم به اجمال بررسی و تحلیل شد. گرچه این دو نویسنده اثر مستقیم بر یکدیگر نداشته اند، اما در پیروی از اصول مکتب رمانتیسم دارای وجوه مشترکی میِباشند،گرچه زمان و بستر متفاوت اجتماعی، منجر به بروز تفاوت هایی در نگرش این دو شاعر شده است. توجه به طبیعت گرایی،هیجان و احساسات، کشف و شهود و گریز و سیر و سفر وسیاحت از وجوه مشترک مشیری و تاگور است. و نقطه تفاوت دو شاعر در زمینه ی همدلی با زنان و نگرش نسبت به مرگ است.

کلید واژه ها : فریدون مشیری، رابیندرانات تاگور، رمانتیسم، ادبیات تطبیقی، نقد، نقد تطبیقی.

 مقدمه

پویایی ادبیات هر کشوری، به رشد و گسترش آن به خارج از مرزها بستگی دارد. یعنی رسیدن به پیکرهِای که در آن همهِی افکار و زبانِها به هم میِرسند و ادبیات جهانی را پدید میِآورند.ادبیات تطبیقی یکی از پژوهشِهاییاستکه مارا در رسیدن به این هدف جهانی کمک میِکند. شرط ماندگاری و جهانی شدن هر ادبیاتی، داشتن خلاقیتِها و اندیشهِهای برتر و هم سویی با اصالت انسان است. هنگامی که، تصویر انسان از سوی هنرمندی به صورت عام ارایه شد و قابل انطباق با تمامی انسان های روی زمین گردید، آن هنرمند جهانی است.

این شاخه از نقد ادبی، بررسی روابط تاریخی ادبیات ملی با ادبیات دیگر زبانِهاست، این که چگونه ادبیات یک کشور با ادبیات دیگر سرزمینِها پیوستگی مِِیِیابد و بر یکدیگر تأثیر متقابل میِنهند که اسباب شکوفایی ادبیات ملتِها و همِگرایی و تفاهم بیشتر جوامع انسانی را فراهم میِنماید.ادبیات تطبیقی به بررسی تلاقی ادبیات در زبانِهای مختلف و روابط پیچیده آن در گذشته و حال و روابط تاریخی آن از حیث تأثیر و تأثر در حوزهِی هنر، مکاتب ادبی، جریانِهای فکری موضوعِها افراد و ... مِیِِِِّ پردازد..

موضوع این پژوهش "نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی" است که به دلیل تازگی موضوع از جهات زیادی قابل تعمق و بررسی است.

اصلی ترین مسألهِی این تحقیق، بررسی و تحلیل نقاط اشتراک و اختلاف اشعار دو هنرمند با رویکرد مکتب رمانتیسم مِیِباشد. آشنایی با هنر ملل مختلف و اصولا ادبیات تطبیقی که باعث نزدیکی ملتِها به یکدیگر میِشود، یکی از اهداف این پژوهش است. در ضمن اینِگونه پژوهشِها میِتواند به صلح جهانی کمک کند و حوزهِی تبادل فرهنگی میان ملتِها را گسترش دهد. علاوه بر این، این پژوهشِها تفاوتِهای اقلیمی را نیز در متفاوت بودن نگاه هنرمند به جهان تبیین میِکند.

در این پژوهش، پژوهشگر در پی یافتن تأثیر مکتب رمانتیک بر اشعار دو شاعر ایرانی و هندی (فریدون مشیری و تاگور) است. و سپس نقد تطبیقی این مکتب در اشعار دو شاعر، جهت یافتن نقاط اشتراک و اختلاف.

روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی، مِیِباشد و پژوهشگر جهت گردآوری اطلاعات علاوه بر استفاده از کتابخانهِها، از سایتِهای اینترنتی نیز بهره جسته است.

قلمرو تحقیق در این رساله، دوره زمانی معاصر در ایران است. و در هند، دورهِی ادبیات نو (اواخرقرن نوزدهم

و بیستم) میِباشد. کتابِهای مهم ومعتبری که برای این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتهِاند، عبارتند از:

 

*دربارهِی زندگی و اشعار فریدون مشیری: "آسمانی تر از خورشید"، محمدعلی شاکری یکتا.

 

َ*درباره زندگی و اشعار تاگور: "شناختنامهِی تاگور"، علی دهباشی.

*برای آگاهی از مکتب رمانتیسم و سیر آن در اروپا، ایران و هند:

"سیر رمانتیسم در اروپا"، مسعود جعفری جزی.

"سیر رمانتیسم در ایران"، مسعود جعفری.

"مکتبِهای ادبی"،رضا سید حسینی.

"ادبیات نو در هند"، لوئی رنو.

*برای ادبیات و نقد تطبیقی:

"نقد ادبی"، عبدالحسین زرین کوب.

"ادبیات تطبیقی"، طه ندا.

شایان ذکر است، در مورد نقد تطبیقی پژوهشِهایی صورت گرفته است و کتابِها، پایان نامهِها و مقالاتی نوشته شده است. اما با این موضوع خاص (نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی)، کار علمی صورت نگرفته است.

این پژوهش در قالب پنج فصل تدوین گردیده است:

-فصل اول: در این فصل پژوهشگر به کلیاتی میِپردازد، که در کنار روشن نمودن موضوع، آنِچه را که در پژوهش درصدد دستیابی به آن است؛ تحت عنوان طرح تحقیق در قالب موارد ذیل عنوان میِکند:

بیان مسأله، اهداف، سوالات و فرضیهِهای مورد نظر، روش تحقیق، شیوهِی تجزیه و تحلیل دادهِها، اهمیت موضوع تحقیق، روش گردآوری آنِها، پیشینه تحقیق و نحوهِی سازمان دهی پژوهش.

-فصل دوم: موضوعات مورد بحث در این فصل عبارتند از:

رمانتیسم و تعاریف و اصول و ویژگیِهای آن، بیان تفاوت رمانتیسم با کلاسیسیسم، نََئوکلاسیک و انحطاط آن، سیر رمانتیسم در اروپا، وضعیت سیاسی اجتماعی ایران در عصر معاصر، سیر رمانتیسم در ایران وهند، وضعیت سیاسی اجتماعی هند در قرن نوزدهم و بیستم.

-فصل سوم: شرح حال فریدون مشیری و تاگور هندی، معرفی و تحلیل آثار هر دو شاعر، جایگاه هر دو شاعر در ادبیات کشورشان و جهان.

-فصل چهارم:این فصل شامل چهار گفتار است:

گفتار اول: اصول و ویژگیِهای مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری. گفتار دوم: اصول و ویژگیِهای مکتب رمانتیسم در اشعار تاگور. گفتار سوم: نقد و تعاریف آن ادبیات تطبیقی و نقد تطبیقی. گفتار چهارم: نقد تطبیقی اشعار دو شاعر با رویکرد مکتب رمانتیک و یافتن نقاط اشتراک و اختلاف دو شاعر.

  -فصل پنجم:

نتیجه و پیشنهادهای پژوهشی، پیوستِها .

با توجه به یافتهِها در این فصل میِتوان اذعان نمود، این دو هنرمند با دو فرهنگ متفاوت و بعد مکانی و زمانی، تا چه حد نزدیک به هم توانستهِِ اند در آثار خود به انسان جهانی نزدیک شوند. و هم چنین هر دو شاعر تحت تأثیر مکتب رمانتیسم بودهِاند و در این رویکرد، دارای نقاط اشتراک بسیاری مِیِباشند. و وجه اختلاف دو شاعر، رسیدن به همان هدف پژوهش است؛ یعنی، تفاوت اقلیمی، یا عنصر بومگرایی دلیل این وجه تفاوت است.

 1-1. بیان مسأله:

رمانتیسم مکتبی است که در میان شاعران معاصران ایران و اصولاًٴ مشرق زمین بیش از مکتبِهای دیگر مورد علاقه بوده است. زیرا واقع گرایی بسیار دیر مورد توجه شاعران قرار گرفت. مسأله اساسی در این پژوهش این است که نحوه کارکرد رمانتیسم در شعر فریدون مشیری و رابیندرانات تاگور، دارای چه شباهتِها و اختلافاتی است و در این میان عنصر بوم گرایی با مسایل خاص خود چگونه تبلور یافته است.

در این تحقیق با نگاه توصیفی–تحلیلی بر مبنای نقد تطبیقی، سعی بر این است که اشعار دو شاعر بررسی شود. مسألهِای که این تحقیق به آن میِپردازد، تأثیر مکتب رمانتیسم بر آثار این دو شاعر است.

 1-2. اهداف تحقیق:

 1. آشنایی با هنر ملل مختلف و اصولاٴ ادبیات تطبیقی باعث نزدیکی ملتِها به یکدیگر مِیِشود. این گونه پژوهشِها میِتواند به صلح جهانی کمک کند و حوزه تبادل فرهنگی میان ملتِها را گسترش دهد.
 2. این پژوهش تفاوتِهای اقلیمی را نیز در متفاوت بودن نگاه هنرمند به جهان تبیین میِکند.

 1-3. اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن:

*اهمیت موضوع:

از آن جا که نقد تطبیقی در ایران پژوهشی جدید است. به نظر میِرسد که به مباحث نظری تحلیلی در این زمینه بیشتر باید پرداخته شود. زیرا این گونه پژوهشِها سبب آشنایی با ملل مختلف و نزدیکی ملتِها میِشود. و از طرفی حوزه تبادل فرهنگی میان ملتِها گسترش میِیابد. البته تاکنون پژوهشِهایی در زمینه نقد تطبیقی صورت گرفته است. اما ظاهرا، با این موضوع خاص پژوهشی مستقل صورت نگرفته است. این پژوهش با عنوان " نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی"، برآن است تا در این حوزه به طرح مسألهِی نو اقدام نماید. در این پژوهش به تحلیل و بررسی اشعار دو شاعر با رویکرد مکتب رمانتیک پرداخته شده و سپس به نقد تطبیقی و یافت نقاط اشتراک و اختلاف اصول این مکتب، در اشعار دو شاعر پرداخته شد.

 *انگیزه انتخاب:علاقه به ادبیات تطبیقی و ادبیات معاصر یکی از دلایل انگیزه در انتخاب موضوع بوده ودیگر، آشنایی بیشتر با مکتب رمانتیسم و تأثیر این مکتب در اشعار مشیری و تاگور هندی بوده است.

  1-4. سوالات و فرضیهِهای تحقیق:

*سوالات تحقیق:

1.تأثیر مکتب رمانتیسم بر آثار دو شاعر ایرانی و هندی (فریدون مشیری و تاگور هندی) چگونه بوده است؟

2.چه نکات اشتراک و اختلافی میِتوان در این تأثر یافت؟

*فرضیهِِِهای تحقیق:

1- اشعار فریدون مشیری از لحاظ محتوا و مفاهیم متأثر از اصول و موازین رمانتیسم است.

2- اشعار رابیند رانات تاگور هندی از لحاظ محتوا و مفاهیم متأثر از اصول و موازین رمانتیسم است.

3- نحوهِِ ی کارکرد رمانتیسم در اشعار فریدون مشیری و تاگور هندی دارای نکات اشتراک و اختلاف است.

 5-1.روش تحقیق: (توصیفی. تحلیلی. اکتشافی)

روش تحقیق در این پژوهش توصیفی–تحلیلی است.

 .6-1 روش و ابزار گردآوری تحقیق:

ََ*این پژوهش به شیوهِی اسنادی (کتابخانهِای) انجام شده است.

*ابزار گرد آوری: فیش برداری و سایتِهای اینترنتی.

 7-1.روش تجزیه و تحلیل دادهِها:

پژوهشگر در این تحقیق از کتاب ها و مقالات متعددی در زمینه ی شخصیت، آثار و زندگی نامه دو شاعر (فریدون مشیری و تاگور)، تحولات عصر هر دو شاعر، اندیشه های سیاسی و اجتماعی، رمانتیسم و سیر آن در اروپا، ایران و هند، ادبیات تطبیقی، با مراجعه به کتابخانه ها و سایت های اینترنتی، برای گردآوری این مجموعه سود جسته است. به این صورت که، ابتدا در زمینه ی مکتب رمانتیسم و اصول آن، سیر این مکتب در اروپا، ایران و هند، ادبیات تطبیقی مطالعاتی صورت گرفت. در ادامه در زمینه زندگی و اشعار هر دو شاعر، تأثیر مکتب رمانتیسم بر روی اشعار دو شاعر نیز مطالعاتی صورت گرفت. البته قابل ذکر است: در این پژوهش مجموعه اشعار ترجمه شده تاگور نقد و بررسی شد. پس از مطالعات انجام شده، فیش برداری انجام شد. مراجعه به کتابخانه ها و سایت های مختلف ادبی از جمله فعالیت ها و روش تحقیق پژوهنده است. پس از بررسی گردآوری ها،کار به مرحله ی آخر خود؛ یعنی نقد تطبیقی مکتب رمانتیسم در اشعار دو شاعر و یافتن وجوه تشابه و اختلاف دو شاعر رسید و این بخش باید از دیدگاه پژوهشگر مطرح میِگردید.

قابل ذکر است اشعار این دو شاعر با نگرش توصیفی_تحلیلی نقد و بررسی شد.

 8-1. تعریف اصطلاحات:

*کلید واژه ها:

فریدون مشیری، رابیند رانات تاگور،رمانتیسم، ادبیات تطبیقی، نقد، نقد تطبیقی.

*رمانتیسم:

رمانتیسم به مکتبی اطلاق میِشود که در قرنِهای 18 تا 19 میلادی در اروپا رواج داشت. این مکتب به آزادی، شخصیت، هیجان و احساسات، کشف و شهود، گریز و سیاحت و سفرهای جفرافیایی در آثار خود بسیار اهمیت قاﺋل است.


مبلغ واقعی 50,760 تومان    26% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 37,562 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۵ اسفند ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 76

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

 • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز ....
 • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
 • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
 • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
 • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب