تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 4025
  • بازدید دیروز : 4878
  • بازدید کل : 1196768

نقش مکمل گياه دارويی رزماری يا ويتامينE بر عملکرد و بهبود کيفيت و ماندگاری گوشت در جوجه های گوشتی....


نقش مکمل گياه دارويی رزماری يا ويتامينE  بر عملکرد و بهبود کيفيت و ماندگاری گوشت در جوجه های گوشتی....

چکيده:

در اين آزمايش اثرات سطوح مختلف پودر برگ خشک شده گياه دارويي رزماري (300 ،500 و 700 میلی گرم در کیلوگرم جیره) و ويتامين E (400ميلي گرم درکيلوگرم جیره) بر عملکرد جوجه هاي گوشتي وکيفيت و ماندگاري گوشت از14 تا 42 روزگي مورد بررسي قرارگرفت. 200 قطعه جوجه خروس گوشتي به 5 تيمار آزمايش اختصاص داده شدند و هر تيمار شامل 4تکرار و درهر تکرار 10 قطعه جوجه گوشتي قرار داده شد. اين آزمايش در قالب طرح کاملاً تصادفي اجرا گرديد و تيمارها به مدت 4 هفته با جيره آزمايشي تغذيه شدند و به صورت هفتگي ارزيابي و مقايسه شدند. نتايج آزمايش نشان داد که با افزايش سطح پودر خشک شده برگ گياه دارويي رزماري در جيره جوجه هاي گوشتي، ميانگين وزن زنده جوجه ها، افزايش وزن و مصرف خوراک در جوجه ها به طور معني داري افزايش یافت ، اما ضريب تبديل تغيير چنداني نداشت، البته در مجموع بهبود ضريب تبديل مشاهده شد. سطح گلوتاميک پيرووات ترانس آميناز کبدی نيز با افزايش سطح رزماري و ويتامين E کاهش يافت. افزودني های فوق بر چربي محوطه بطني و وزن لاشه شکم خالي تاثير گذار بود و افزايش معني داري با افزايش سطوح رزماري و افزودن ويتامين E مشاهده شد. با افزودن ويتامينE و پودر رزماري کيفيت لاشه و خواص حسي گوشت (تردی، شکنندگی، طعم و بو) بهبود يافت و اکسيداسيون چربي ها به تعويق افتاد، در نتيجه ماندگاري گوشت افزايش يافت. غلظت مالون دي آلدهيد و عدد TBA در هر سه حالت تغییرات گوشت کاهش يافت و نقش ويتامين E موثر تر بوده است. از نظر اقتصادي در بين تيمارهاي مختلف، تفاوت قابل توجهي از نظرهزينه تمام شده وزن نهايي مشاهده شد وکاهش هزينه با افزودن پودر رزماري و ويتامين E به جيره نسبت به گروه شاهد مشاهده شد،که تاثیر مثبت برگ گیاه دارویی رزماری و ویتامین E در تغذیه جوجه های گوشتی را نشان می دهد.

کليدواژه: پودر برگ رزماري، ويتامينE،اکسيداسيون چربيها، عملکرد جوجه های گوشتی،

کیفیت گوشت.

فهرست

فهرست مطالب....ا فهرست جداول..ج

فهرست شکل ها........ح

فصل اول پیشگفتار

1-1- مقدمه.............................................................................................................................2

1-2- هدف از انجام این آزمایش..............................................................................................4

فصل دوم - بررسی منابع

2-1- عوامل فرآیند اکسیداسیون...............................................................................................6

2-2- فساد چربی.......................................................................................................................6

2-3- آنتی اکسیدانها.................................................................................................................8

2-3-1- انواع آنتی اکسیدانها.....................................................................................................8

2-3-1-1- انواع آنتی اکسیدانهای سنتزی یا مصنوعی................................................................8

2-3-2- عوامل پراکسیداسیون...................................................................................................9

2-3-2-1- فعالیت رادیکالهای آزاد...........................................................................................9

2-3-2-2- تشکیل رادیکالهای آزاد..........................................................................................9

2-3-2-3- مراحل تشکیل رادیکالهای آزاد بر اثر اکسیداسیون چربی.......................................10

2-3-2-3-1- مرحله شروع واکنش.........................................................................................10

2-3-2-3-2- مرحله گسترش.................................................................................................10

2-3-2-3-3- مرحله پایانی.....................................................................................................10

2-3-3- مکانیسم عمل آنتی اکسیدانها.....................................................................................10

2-3-3-1- شکستن زنجیره.....................................................................................................10

2-3-3-2- راه بازدارنده..........................................................................................................11

2-4- گیاه شناسی رزماری.......................................................................................................12

2-4-1- اختصاصات رده بندی تیره نعناعیان.............................................................................12

2-5- خصوصیات عمومی خانواده نعناعیان..............................................................................12

2-6- خصوصیات اختصاصی رزماری......................................................................................13

2-7- ترکیبات شیمیایی رزماری..............................................................................................13

2-8- خواص روغن فرار.........................................................................................................14

2-9- بازده اسانس حاصل از برگ گیاه رزماری......................................................................14

2-10- اثر ضد میکروبی رزماری.............................................................................................14

2-11- اثر آنتی اکسیدانی رزماری...........................................................................................15

2-12- روش های تعیین سطوح آنتی اکسیدانهای رزماری........................................................16

2-13- ویتامین E....................................................................................................................17

2-13-1- خاصیت آنتی اکسیدانی ویتامینE..........................................................................17

2-13-2- مواد ضد ویتامین E..................................................................................................18

2-14- موارد مصرف رزماری و ویتامین E در تغذیه دام...........................................................18

2-15- مزایای استفاده از رزماری به عنوان طعم دهنده در صنعت طیور.....................................19

2-16- تاثیر طعم دهنده های خوراک بر روی کیفیت گوشت..................................................20

2-17- بررسی تحقیقات انجام شده پیرامون استفاده از رزماری و ویتامینEدرجیره های غذایی طیور.......................................................................................................................................21

فصل سوم - مواد و روشها

3-1- زمان ومحل آزمایش......................................................................................................25

3-2- مشخصات سالن انجام آزمایش.......................................................................................25

3-3- آماده سازی سالن پرورش..............................................................................................25

3-4- رعایت پیشگیری از بیماریها در طول دوره پرورش..........................................................26

3-5- تهیه جوجه ها و نحوه انتقال آنها به سالن مرغداری..........................................................26

3-6- برنامه های مدیریتی کنترلهای روزانه...............................................................................26

3-6-1- کنترل دمای سالن......................................................................................................26

3-6-2- کنترل رطوبت...........................................................................................................26

3-6-3- کنترل تهویه..............................................................................................................27

3-6-4- کنترل سیستم روشنایی...............................................................................................27

3-6-5- کنترل سیستم آبخوریها..............................................................................................27

3-6-6- کنترل مصرف آب و دان...........................................................................................28

3-6-7- برنامه واکسیناسیون....................................................................................................28

3-6-8- تهیه مواد اولیه خوراک پایه........................................................................................28

3-7- تهیه پودر گیاه دارویی رزماری و ویتامین E....................................................................28

3-8- تعیین مواد متشکله پودر رزماری در آزمایشگاه...............................................................29

3-8-1- برآورد بازده استخراج................................................................................................29

3-9- نتایج مربوط به تعیین مواد مغذی گیاه دارویی رزماری....................................................30

3-10- تعیین مواد مغذی گیاه رزماری در آزمایشگاه................................................................31

3-11- جیره ها و مواد خوراکی مورد استفاده..........................................................................31

3-12- صفات مورد اندازه گیری.............................................................................................33

3-12-1- افزایش وزن جوجه ها..............................................................................................33

3-12-2- خوراک مصرفی......................................................................................................33

3-12-3- ضریب تبدیل غذایی................................................................................................33

3-12-4- مقادیر وزنی قسمتهای مختلف لاشه..........................................................................33

3-12-5- اندازه گیری خصوصیات کیفی گوشت....................................................................34

3-12-6- فرا سنجه های خونی................................................................................................34

3-12-7- اندازه گیری مقداراسید تیو باربیتوریک) (TBA.....................................................34

3-12-7-1- محاسبه TBAبا روشLunch & Feri................................................................34

3-12-7-2- محاسبه اسید تیوباربیتوریک (TBA ) به روش تارلادجیس....................................35

3-13- برآورد اقتصادی..........................................................................................................36

3-14- طرح آماری و روش تجزیه و تحلیل.............................................................................36

فصل چهارم نتایج و بحث

4-1- وزن بدن........................................................................................................................38

4-2- افزایش وزن...................................................................................................................42

4-3- خوراک مصرفی............................................................................................................43

4-4- ضریب تبدیل.................................................................................................................45

4-5- وزن لاشه و اندام ها........................................................................................................46

4-6- فرا سنجه های خونی......................................................................................................47

4-7- تخمین ارزش اسید تیوباربیتوریک (TBA)......................................................................48

4-7-1- محاسبهTBA درگوشت تازه.....................................................................................48

4-7-2- محاسبه TBAدر گوشت منجمد پس از دو هفته انجماد.............................................49

4-7-3- محاسبهTBAدرگوشت منجمد پس از رفع انجماد و پس از حرارت دادن...................49

4-8- برآورد اقتصادی.............................................................................................................51

نتیجه گیری کلی................................................................................................................52

پیشنهادات.............................................................................................................................52

فصل پنجم منابع و ضمائم

منابع........................................................................................................................................54

چکیده انگلیسی.......................................................................................................................62

فهرست جداول

جدول 3-1. مواد مغذی گیاه دارویی رزماری...........................................................................30

جدول 3-2. اقلام خوراکی و ترکیبات شیمیایی جیره ها در دوره پیشدان و رشد........................32

جدول و نمودار 4-1. اثرات سطوح مختلف پودر رزماری و ویتامین E بر وزن بدن جوجه های گوشتی در طی دوره های مختلف پرورش (گرم در روز).........................................................41

جدول و نمودار 4-2. اثرات سطوح مختلف پودر رزماری و ویتامین E بر افزایش وزن جوجه ها در طی دوره های مختلف پرورش (گرم/روز/جوجه ).............................................................42

جدول و نمودار 4-3. اثرات سطوح مختلف پودر رزماری و ویتامین E بر خوراک مصرفی جوجه های گوشتی در طی دوره های مختلف پرورش (گرم/روز/جوجه )..........................................44

جدول و نمودار 4-4. اثرات سطوح مختلف پودر رزماری و ویتامین E برضریب تبدیل جوجه های گوشتی در طی دوره های مختلف پرورش..............................................................................45

جدول 4-5. اثرات سطوح مختلف پودر رزماری و ویتامین Eبر وزن نسبی قسمتهای مختلف لاشه

جوجه های گوشتی (درصد )...................................................................................................46

جدول 4-6. اثرات سطوح مختلف پودر رزماری و ویتامین Eبرفرا سنجه های خونی جوجه های گوشتی....................................................................................................................................47

جدول و نمودار 4-7. اثرات سطوح مختلف پودر رزماری و ویتامین E در جیره غذایی بر میزانTBA و تغییرات اکسیداسیون چربیها به صورت مقداری از مالون دی آلدهید ( میلی گرم بر کیلو گرم ) در گوشت تازه،گوشت منجمد پس از دو هفته انجماد( 18- درجه سانتی گراد ) و پس از بررسی گرمایی (80 درجه سانتیگراد، 15 دقیقه)........................................................................50

جدول4-8. اثرات سطوح مختلف پودر رزماری و ویتامین E بر هزینه یک کیلوگرم وزن زنده تولید شده در تیمارها به ازای دان مصرفی (تومان)....................................................................51

فهرست شکل ها

شکل 2-1. نمای اکسیداسیون چربی ها....................................................................................11

شکل 2-4. گیاه دارویی رزماری..............................................................................................12

شکل2-2. ترکیبات اصلی برگ گیاه دارویی رزماری...............................................................13

شکل 2-2. مکانیسم اسید کازئیدکارنوزیک و ساختمان مولکولی اسید رزمارینیک...................16

شکل 3-1. نمای واحد استخراج روغن های فرار از گیاه رزماری..............................................30

شکل 3-2. آزمایش اسید تیوباربیتوریک به روش تارلادجیس و همکاران.................................36

فصل اول

پیشگفتار

 1-1- مقدمه:

تغذیه علمی است که احتیاجات کمی و کیفی غذای انسان و حیوانات را معین می‌کند. امروزه با تمام پیشرفتهایی که در شئون مختلف حیات آدمی پدیدار گشته، مسئله تغذیه از نظر اقتصادی و اجتماعی در درجه اول اهمیت در جوامع بشری قرار گرفته است. به طوری که سطح تمدن و درجه موفقیت اجتماعی و پیشرفت هر جامعه‌ای را از چگونگی تغذیه آنها مورد ارزیابی قرار می‌دهند. از آنجائیکه سلامتی، پویایی و شکوفایی استعدادهای هر جامعه، در گرو تغذیه صحیح و کافی، به ویژه پروتئین حیوانی افراد آن جامعه است، بنابراین تامین پروتئین حیوانی در توسعه هر چه بیشتر دامپروری، به ویژه در صنعت پرورش طیور، ضرورت انکار ناپذیری را پیدا می‌کند. پرورش طیور چنانچه بر روی اصول علمی و صحیح استوار شود به آسانی می‌تواند جوابگوی قسمت زیادی از احتیاجات پروتئینی کشور ما باشد.

هدف از تنظیم جیره جوجه‌های گوشتی و مرغ‌های تخمگذار، تامین غلظت مطلوب مواد مغذی با قیمت منطقی جهت رشد و تولید مطلوب و بهره وری مطلوب از خوراک می‌باشد. به منظور اطمینان از بلع، هضم، حفاظت از تخریب، جذب و انتقال مواد مغذی به داخل سلولهای بدن، گاهی علاوه بر مقادیر مطلوب و متعادل مواد مغذی، از برخی افزودنیهای خوراکی غیرمغذی درجیره استفاده می شود،که در جهت تغییر سوخت و ساز جوجه ها به منظور رشد بهتر یا تولید محصولات نهایی مطلوب‌تر در خوراک می‌باشد.

مهمترین روابط متقابل موثر بر احتیاجات مواد مغذی ، انرژی و پروتئین، تغذیه و بیماری، انواع مختلف تنشها، عوامل موثر برکیفیت و ماندگاری گوشت و تخم مرغ می باشد. در گوشت و فرآورده‌های گوشتی اکسیداسیون چربی یکی از مهمترین دلایل افت کیفیت است، زیرا باعث فساد گوشت و ایجاد بی رنگی می‌شود و این تغییرات سبب عدم پذیرش گوشت و فرآورده‌های آن از طرف مصرف کننده می‌گردد. نشان داده شده که بر اثر این تغییرات فروش گوشت به میزان 4/5 درصد و فرآورده‌های آن 7/3 درصدکاهش می‌یابد. در صنعت گوشت و فرآورده‌های گوشتی برای کاهش این تغییرات از افزودنی‌های مصنوعی با خاصیت آنتی اکسیدانی بسیار استفاده می‌شود. ولی در دهه اخیر به دلیل مشاهده خطر سرطان‌زایی و انزجار مصرف کننده‌ها، از این افزودنی‌های مصنوعی کمتر استفاده می‌شود و برای افزایش عمر ماندگاری و سلامتی غذا می‌توان از افزودنی‌های طبیعی با خاصیت آنتی اکسیدانی استفاده کرد (بوتسوگلو[1] و همکاران، 2007). همچنین در گوشت و فرآورده‌هایگوشتیعلاوه براکسیداسیون چربی و بیرنگ شدن، رشد میکروارگانیسم های مولد فساد نیز یکی دیگر از دلایل افت کیفیت است که برای حفظ کیفیت از افزودنی‌های مصنوعی با خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی در سطح وسیعی استفاده می‌شود که نیاز به جایگزینی طبیعی برای آنهاست. در سالهای اخیر تحقیقات گسترده‌ای به منظور به کارگیری این ترکیبات در مواد غذایی به جای آنتی اکسیدانهای مصنوعی به مورد اجرا قرار گرفته است. نکته در خور توجه در مورد آنتی اکسیدانهای طبیعی آن است که نه تنها فاقد زیانهای آنتی اکسیدانهای مصنوعی هستند (برای مثال مواردی از سرطان‌زایی در حیوانات آزمایشگاهی مشاهده شده است) بلکه مصرف آنها می‌تواند به حفظ تامین سلامت بیشتر برای انسان بینجامد.

خوشبختانه به علت شرایط اقلیمی مناسب و سایر فاکتورهای خاص جغرافیایی دیگر و محدود بودن اراضی کشاورزی و کمبود آب در کشور سعی شده تا منابع جدید خوراکی موجود در کشور شناسایی و مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار گیرد. در این راستا استفاده از گیاهان دارویی می‌تواند کاربرد داشته باشد زیرا در بسیاری از نقاط کشور به فراوانی قابل کشت هستند. اطلاعات مربوط به اثرات و خواص گیاهان دارویی از زمانهای دور سینه به سینه منتقل گشته، با آداب و سنت های قومی نیز در آمیخته، سرانجام با زحمت زیاد از طریق تجربه‌های مدید، اثرات و خواص آنها در اختیار نسل های معاصر قرار گرفته است. بیش از سه هزار سال پیش از میلاد مسیح از گیاهان دارویی به عنوان دارو استفاده کرده‌اند. مردم یونان باستان خواص دارویی برخی از گیاهان را به خوبی می‌دانسته‌اند. استفاده صحیح از این گیاهان دارویی مستلزم شناخت و بررسی دقیق ترکیبات شیمیایی موجود درآنهاست. از طرف دیگر با توسعه داروهای سنتتیک استفاده از داروهای گیاهی تا اندازه‌ای منسوخ گردید، ولی عوارض جانبی زیاد و نامطلوب داروهای سنتتیک و عدم سازگاری آنها با طبیعت جانداران سبب شد تا در پی جایگزینی مناسب برای آنها باشیم . استفاده صحیح از این گیاهان دارویی مستلزم شناخت و بررسی دقیق ترکیبات شیمیایی موجود درآنهاست. از قرن نوزدهم کوشش جهت استخراج مواد موثراز گیاهان دارویی و تعیین معیار برای مصرف شروع شد. در شعری منسوب به نظامی یک تعریف عام برای گیاهان دارویی ارائه شده است:

نروید بر زمین هرگز گیاهی که ننوشته است بر برگش دوایی

مهمترین ویژگی گیاهان دارویی را طبق فصلنامه گیاهان دارویی، به شرح زیر می‌توان خلاصه کرد:

1- در پیکره این گیاهان مواد خاصی ساخته و ذخیره می‌شود که این مواد خواص متعددی دارند ماده موثرفعال به میزان بسیار کم ساخته می‌شود.

2- ممکن است اندام خاصی چون ریشه، ساقه، برگ، گل وغیره حاوی مواد موثره مورد نظر باشند و ممکن است نتوان تمام اندام گیاه را منبع دارویی دانست.

3- معمولا از اندام مورد نظر به صورت تازه استفاده نمی‌شود. باید تحت تاثیر عملیات خاصی چون تمیز کردن، هوا خوردن، خشک کردن و یا استخراج و تصفیه قرار گرفته و سپس مورد استفادهواقع شوند.

[1]- Botsoglou


مبلغ واقعی 57,888 تومان    25% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 43,416 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۶ اسفند ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 73

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب