تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 4035
 • بازدید دیروز : 4878
 • بازدید کل : 1196778

تعیین تجربی و مدلسازی هدایت الکتریکی آب های طبیعی...


تعیین تجربی و مدلسازی هدایت الکتریکی آب های طبیعی...

چکيده

هدف از این پژوهش تخمین هدایت الکتریکی آب­های طبیعی بر اساس روش­های نوین ریاضی می­باشد که برای دستیابی به این مهم، آب رودخانه­ها­ی کرج و جاجرود به عنوان موردهای خاص در نظر گرفته شده اند. بدین منظور تعداد 20 ایستگاه نمونه­گیری انتخاب گردیده و آزمایش­های مربوط به پارامتر­های درجه حرارت، قلیائیت (pH)، کدورت، سختی، کل جامد محلول (TDS)و غلظت آنیون­ها و کاتیونهای اصلی بر روی نمونه­ها صورت گرفته است. با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی نرم افزار متلب به ترتیب تعداد 2137 و 1857 نمونه برای رودخانه کرج و جاجرود بر اساس مدل­های مختلف، مدل­سازی شده که در این مدل­ها به ترتیب تعداد 1495 و 1300 نمونه به عنوان داده­های آموزش شبکه برای رودخانه کرج و جاجرود استفاده شده است. در نهایت برای هر دو رودخانه کرج مدل پیشنهادی خاصی با تابع محرک تانژانت سیگموئیدی و تابع آموزش لونبرگ- مارکوات مورد قبول قرار گرفت. برای رودخانه کرج خطای نرمال میانگین مربعات خطا برابر 033/0 و کمینه ریشه­ی میانگین مربعات خطا 06/12 می­باشد. همچنین مقدار رگراسیون برابر 98/0 می­باشد برای رودخانه جاجرود، خطای نرمال میانگین مربعات خطا برابر 043/0 و کمینه ریشه­ی میانگین مربعات خطا 97/16 می­باشد. همچنین مقدار ضریب همبستگی برابر 99/0 می­باشد.

واژه‌هاي كليدي:هدایت الکتریکی، آب­های طبیعی، رودخانه کرج، رودخانه جاجرود، شبکه عصبی مصنوعی، پیش بینی.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فهرست جدول ها‌ل

فهرست شکل ها‌م

فهرست نشانه ها‌س

فصل اول.. 1

کلیات تحقیق.. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 قابلیت هدایت الکتریکی.. 2

1-2-1 اندازه گیری قابلیت هدایت الکتریکی.. 3

1-2-2 عوامل مؤثر بر هدایت الکتریکی.. 5

1-2-3 کاربرد هدایت الکتریکی.. 7

1-3 عوامل مرتبط با هدایت الکتریکی.. 9

1-4 اهمیت تحقیق.. 10

فصل دوم. 12

مرور تحقیقات پیشین.. 12

2-1 روابط محاسبه هدایت الکتریکی در محلول ها13

2-1-1 روش کلروش و همکارانش.... 13

2-1-2 روش اونساگر. 16

2-1-3 روش رقیق سازی اوستوالد. 16

2-2 روش های تخمین هدایت الکتریکی آب های طبیعی.. 16

2-2-1 روش پولاک... 16

2-2-2 روش اکربونی و موستی.. 17

2-2-3 روش مکلسکی.. 18

2-2-4 توسعه یافته مدل روسوم اصلاح شده. 20

2-3 روش های نوین ریاضی در تخمین هدایت الکتریکی.. 21

2-3-1 تخمین هدایت الکتریکی رودخانه زرینه رود. 22

فصل سوم. 23

روش تحقیق.. 23

3-1مقدمه. 24

3-2 شبکه عصبی.. 24

3-2-1 تاریخچه شبکه عصبی.. 26

3-2-2 کاربرد شبکه عصبی.. 29

3-2-3 مزیت ها ومعایب شبکه عصبی.. 29

3-2-4 ساختار نرون طبیعی.. 30

3-2-5 مدل ریاضی نرون. 32

3-2-6 انواع توابع انتقال. 34

3-2-7 ویژگی های شبکه عصبی مصنوعی.. 36

3-2-8 ساختار شبکه عصبی.. 38

3-3 آموزش شبکه های عصبی.. 39

3-4 شبکه های عصبی چند لایه پیشخور. 41

3-4-1 تاریخچه شبکه عصبی چند لایه پیشخور. 42

3-4-2 شبکه های پرسپترون چند لایه (MLP)43

3-5 الگوریتم پس انتشار خطا44

3-5-1 ساختار شبکه در الگوریتم پس انتشار خطا45

3-5-2 نگرش کلی بر آموزش شبکه. 45

3-5-3 مبنای ریاضی الگوریتم پس انتشار خطا49

3-5-4 ملاحظاتی در مورد الگوریتم BP. 52

3-5-5 الگوریتم های آموزشی پس انتشار خطا54

فصل چهارم. 56

نتایج و محاسبات... 56

4-1 مقدمه. 57

4-2 منطقه مورد مطالعه. 57

4-2-1 رودخانه کرج.. 57

4-2-2 رودخانه جاجرود. 58

4-2 استفاده از شبکه عصبی به منظور پیش بینی هدایت الکتریکی.. 62

4-3 مقایسه مدل های ارائه شده جهت تخمین هدایت الکتریکی.. 67

فصل پنجم. 80

نتیجه گیری و پیشنهادها80

5-1 نتیجه گیری.. 81

5-2 پیشنهاد ها84

منابع.. 86

پیوست الف... 92

چکیده انگلیسی.. 97

فهرست جدول­ها

عنوان صفحه

جدول 1-1 چند نمونه از هدایت الکتریکی مواد مختلف... 5

جدول 1-2 مقادیرα 25برای مواد مختلف... 6

جدول 1-3 ثابت های سلول توصیه شده برای محدوده های مختلف هدایت الکتریکی.. 10

جدول 2-1 پارامترهای رابطه ی (2-15) که دما در آن بر حسب درجه سانتیگراد می باشد. 18

جدول 3-1 توابع آموزش موجود در جعبه ابزار شبکه های عصبی نرم افزار متلب... 55

جدول 4-1 نتایج به دست آمده از برداشت ها در فصل های مختلف برای رودخانه کرج و جاجرود. 62

جدول 4-2 پارامترهای مورد بررسی در 8 مدل ارائه شده برای رودخانه کرج و جاجرود. 63

جدول 4-3 جزئیات طراحی مدل های مختلف شبکه عصبی بررسی شده در پژوهش برای رودخانه کرج.. 66

جدول 4-4 جزئیات طراحی مدل های مختلف شبکه عصبی بررسی شده در پژوهش برای رودخانه جاجرود. 67

جدول 4-5نتایج مدل های مختلف شبکه عصبی و روش EMRMبرای رودخانه کرج و جاجرود. 69

جدول 4-6 مقادیر وزن ها برای مدل هشتم (ساختار بهینه) برای رودخانه کرج.. 78

جدول 4-7 مقادیر وزن ها برای مدل هشتم (ساختار بهینه) برای رودخانه جاجرود. 79

جدول 4-8 مقادیر بایاس برای مدل هشتم (ساختار بهینه) برای رودخانه کرج.. 79

جدول 4-9 مقادیر بایاس برای مدل هشتم (ساختار بهینه) برای رودخانه جاجرود. 79

فهرست شکل­ها

عنوان صفحه

شکل 1-1 اثر غلظت بر هدایت الکتریکی.. 7

شکل 2-1 قانون ریشه برای اسید استیک و پتاسیم کلراید. ....15

شکل 3-1 ساختار نرون زیستی.. 31

شکل 3-2 مدل ریاضی نرون. 32

شکل 3-3 (الف) تابع انتقال خطی، (ب) تابع انتقال غیر خطی.. 33

شکل 3-4 تابع انتقال حد سخت... 34

شکل 3-5 تابع انتقال حد سخت متقارن. 34

شکل 3-6 تابع انتقال لگاریتمی سیگموئیدی.. 35

شکل 3-7 تابع انتقال تانژانت سیگمودئیدی.. 35

شکل 3-8 تابع انتقال خطی مثبت... 35

شکل 3-9 تابع انتقال خطی.. 35

شکل 3-10 تابع انتقال ستلین.. 36

شکل 3-11 تابع انتقال پایه مثلثی.. 36

شکل 3-12 نمایی از یک شبکه عصبی.. 39

شکل 4-2 محل استقرار ایستگاه های نمونه برداری واقع بر رودخانه جاجرود. 61

شکل 4-1 محل استقرار ایستگاه های نمونه برداری واقع بر رودخانه کرج.. 60

شکل 4-3 شماتیک مدل شبکه عصبی مصنوعی به کار رفته در پژوهش.... 65

شکل 4-4 نمودار همپوشانی و خطا حاصل از مدل اول برای رودخانه کرج.. 70

شکل 4-5 نمودار همپوشانی و خطا حاصل از مدل دوم برای رودخانه کرج.. 70

شکل 4-6 نمودار همپوشانی و خطا حاصل از مدل سوم برای رودخانه کرج.. 71

شکل 4-7 نمودار همپوشانی و خطا حاصل از مدل چهارم برای رودخانه کرج.. 71

شکل 4-8 نمودار همپوشانی و خطا حاصل از مدل پنجم برای رودخانه کرج.. 72

شکل 4-9 نمودار همپوشانی و خطا حاصل از مدل ششم برای رودخانه کرج.. 72

شکل 4-10 نمودار همپوشانی و خطا حاصل از مدل هفتم برای رودخانه کرج.. 73

شکل 4-11 نمودار همپوشانی و خطا حاصل از مدل هشتم برای رودخانه کرج.. 73

شکل 4-12 نمودار همپوشانی و خطا حاصل از مدل اول برای رودخانه جاجرود. 74

شکل 4-13 نمودار همپوشانی و خطا حاصل از مدل دوم برای رودخانه جاجرود. 74

شکل 4-14 نمودار همپوشانی و خطا حاصل از مدل سوم برای رودخانه جاجرود. 75

شکل 4-15 نمودار همپوشانی و خطا حاصل از مدل چهارم برای رودخانه جاجرود. 75

شکل 4-16 نمودار همپوشانی و خطا حاصل از مدل پنجم برای رودخانه جاجرود. 76

شکل 4-17 نمودار همپوشانی و خطا حاصل از مدل ششم برای رودخانه جاجرود. 76

شکل 4-18 نمودار همپوشانی و خطا حاصل از مدل هفتم برای رودخانه جاجرود. 77

شکل 4-19 نمودار همپوشانی و خطا حاصل از مدل هشتم برای رودخانه جاجرود. 77

شکل 5-1 مقایسه درصد خطای ریشه میانگین مریعات خطا برای مدل های مورد بررسی رودخانه کرج.. 82

شکل 5-2 مقایسه درصد خطای نرمال نسبی برای مدل های مورد بررسی رودخانه کرج.. 82

شکل 5-3 مقایسه درصد خطای ریشه میانگین مریعات خطا برای مدل های مورد بررسی رودخانه جاجرود. 83

شکل 5-4 مقایسه درصد خطای نرمال نسبی برای مدل های مورد بررسی رودخانه جاجرود. 83

فهرست نشانه­ها

پارامتر واحد

جریان الکتریکی (I).. ..................................................................................................................................(آمپر)A

ولتاژ (V)(ولت)V

مقاومت (R)(اهم)Ω

طول (L).. (متر)m

سطح (A).. (متر مربع)m2

هدایت (G)Ω-1

هدایت الکتریکی (k)(زیمنس بر متر)S/m

هدایت مولار(اکی والان) محلول (Λ). m2S/mol

مواد جامد محلول (TDS). g/l

هدایت اکی والان یونi (iλ). m2S/mol

هدایت اکی والان محلول در رقت بی نهایت ((Λm2S/mol

هدایت اکی والان آنیون­ها وکاتیون­ها در رقت بی نهایت (±λ)m2S/mol

مولالیته (mi)..............................................................................................................................................mol/kg

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

اهمیت علمی هدایت الکتریکی محلول­های الکترولیت علاقه­ فزاینده­ی پژوهشگران را در سال­های اخیر به خود جلب کرده است و مقدار زیادی از نتایج آزمایشگاهی در این زمینه منتشر شده است ]1[. در زمینه فعالیت­های صنعتی و پژوهشی نیاز به بررسی و مبذول داشتن توجه به امر مهم و تأثیرگذار هدایت الکتریکی وجود دارد. شایان ذکر است که بررسی پارامتر هدایت الکتریکی در زمینه فعالیت­های تصفیه آب، شیرین سازی، فعالیتهای کشاورزی (بررسی نمونه­ی خاک­ ها)، تشخیص نشتی مبدل­های حرارتی، تشخیص میزان خلوص آب و اندازه­گیری کل املاح حل شده در آب، تشخیص الکترولیت­های قوی از ضعیف، به دست­آوردن اطلاعات ترمودینامیکی نظیر درجه یونیزاسیون و بسیاری موارد دیگر از اهمیت بسزایی بر­خوردار است ]2[.

در کاربرد­های مهندسی، دانشی از هدایت الکتریکی برای طراحی و بهینه­سازی فرآیند­ها و دستگاه­های مختلف، بخصوص آن­هایی که شامل سیستم­های الکتروشیمیایی می­باشند، بسیار مهم است. در حوزه حفاظت از خوردگی محیط­های آبی و طراحی سیستم­های حفاظت کاتدیک، هدایت الکتریکی اطلاعات مفیدی ارائه می کند. همچنین هدایت الکتریکی می­تواند برای به­دست­ آوردن دیدی نسبت به خواص محلول­های الکترولیت و ارزیابی مقادیر مشخصه­های فیزیکی از قبیل ثابت تفکیک مورد استفاده قرار گیرد ]3 و4[.

هدایت الکتریکی مقیاسی برای تعیین توانایی محلول در حمل جریان الکتریکی است. هدایت در مایعات مانند هدایت در فلزات توسط حرکت آزادانه­ی الکترون­ها صورت نمی­گیرد، بلکه توسط یون­ها حمل می­شود. تمام یون­ها­ی موجود در محلول به حمل جریان و در نهایت هدایت کمک می­کنند. در نتیجه از طریق تعیین هدایت الکتریکی می­توان غلظت املاح یونیزه شده در نمونه­ی موجود را تعیین کرد ]5[.

1-2 قابلیت هدایت الکتریکی

قابلیت هدایت الکتریکی مشخصه­ای است فیزیکی که بستگی به غلظت مواد قابل یونیزاسیون در آب داشته و توانایی آب را در هدایت الکتریکی نشان می­دهد. واحد مقاومت الکتریکی اهم در متر می­باشد. قابلیت هدایت الکتریکی عکس مقاومت است. در سال 1971 واحد زیمنس که با نماد s نشان می­دهند، توسط کنفرانس عمومی اوزان و مقادیر به عنوان واحد به­دست­آمده­ی SI تصویب شد. در نتیجه واحد قابلیت هدایت الکتریکی زیمنس بر متر تعیین شد. واحد زیمنس به نام ورنر ون زیمنس[1]، مخترع آلمانی قرن نوزده میلادی، در زمینه مهندسی برق است ]5 و6[. از هدایت الکتریکی آب برای پی­بردن به تغییرات ناگهانی مواد معدنی محلول در آب، برای قضاوت در خصوص مطلوب بودن کیفیت آب مقطر، برای پی بردن به صحت برخی از آزمون­های آب از جمله در تجزیه و تحلیل پارامتر­هایی از قبیل کل مواد جامد محلول مورد استفاده قرار می­گیرد ]6[.

در هادی­های فلزی الکترون­های آزاد عامل هدایت جریان هستند اما در محلول­های آبی این اتفاق توسط آنیون ها و کاتیون­ها صورت می­گیرد. الکترولیت­ها محلول­هایی شامل یون­های حاصل از حل شدن نمک­ها و یا یونیزه شدن مواد در محلول هستند. یون­ها مسئول انتقال جریان الکتریکی می­باشند. الکترولیت­ها به دو دسته تقسیم می شوند:

 • الکترولیت­های قوی: این محلول­ها به صورت کامل یونیزه شده، در واقع غلظت یون در محلول متناسب با غلظت الکترولیت است. جامد­های یونی و اسید­های قوی شامل این گروه می­باشند.
 • الکترولیت­های ضعیف: این محلول­ها به صورت کامل یونیزه نمی­شوند. به طور مثال اسید استیک به صورت جزئی به یون استات و یون هیدروژن تفکیک می­شود، بنابراین محلول اسید استیک هم شامل مولکول­ها و هم یون­ها است.

الکترولیت­های ضعیف در مقایسه با الکترولیت­های قوی رفتار هدایتی ضعیف­تری دارند، زیرا تعداد یون­های موجود در آن­ها کمتر است، در نتیجه جریان الکتریکی بین الکترود­ها کمتر حمل می­شود ]7[.

1-2-1 اندازه­گیری قابلیت هدایت الکتریکی

هدایت الکتریکی یک محلول الکترولیت در اثر حرکت یون­های منفی به طرف آند و حرکت یون­های مثبت به طرف کاتد در یک پیل الکتریسیته در نتیجه­ی یک پتانسیل اعمال شده به وجود می­آید و نشانگر توانایی آن محلول جهت عبور جریان الکتریسیته است. برای اینکه محلول بتواند الکتریسیته را از خود عبور دهد باید دارای اجزای یونی پایدار باشد. جزئی از جریان که توسط یک یون منتقل می­شود به غلظت نسبی آن مربوط است.توانایی یک یون برای هدایت بستگی به بار یون و خواص حلال (مانند گرانروی و ساختار مولکولی) دارد. افزایش گرما قابلیت هدایت الکتریکی محلول را زیاد می­کند، زیرا در اثر گرما، گرانروی حلال کم می­شود ]8[.

هدایت توسط جریان الکتریکی متناوب (I) بین دو الکترود غوطه­ور در محلول و اندازه­گیری ولتاژ (V) محاسبه می­شود. قانون اهم مطابق معادله (1-1) این وابستگی را توصیف می­­کند.

(1-1)

مقاومت (R) به شکل هندسی رسانا (طول L و سطحA ) و هدایت الکتریکی (k) بستگی دارد.

(1-2)

نسبت طول به سطح رسانا را ثابت سلول[2] می­نامند و با نماد K نشان می­دهند.

بر اساس معادله (1-3) هدایت[3] (G)، عکس مقاومت[4] (R) می­باشد.

)1-3)

هدایت الکتریکی[5] (k) درمحلول­های آبی به عنوان پارامتری برای تعیین غلظت یون­های محلول استفاده می­شود.

مطابق معادله (1-4)مقاومت ویژه[6] (


مبلغ واقعی 49,200 تومان    23% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 37,884 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۸ اسفند ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 101

برچسب های مهم

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

 • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز ....
 • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
 • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
 • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
 • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب