تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 4108
 • بازدید دیروز : 4878
 • بازدید کل : 1196851

برنامه ریزی استراتژیک پژوهش و فناوری در نظام آموزش عالی ایران: مطالعه موردی دانشگاه ارومیه...


برنامه ریزی استراتژیک پژوهش و فناوری در نظام آموزش عالی ایران: مطالعه موردی دانشگاه ارومیه...

چکیده

دانشگاه­ها به عنوان سازمان­های غیرانتفاعی همچون سازمان­های انتفاعی،با محیطی پیچیده ومتلاطم روبرو هستند محیطی که منابع اثرات وانتظارات آن دائماً در حال تغییروتحول است.هدایت صحیح دانشگاه ازمیان این ناآرامی­ها جهت نیل به دورنمای خود نیازمند شناخت ودرک صحیح ازمحیط وتحولات­آن،ارزیابی واقع­گرایانه از قابلیت­ها و ضعف­های داخلی سازمان واتخاذ تصمیم­های راهبردی هوشمندانه می باشد. در این مطالعه ابتد ابهضرورتواهمیتبرنامه­ریزی استراتژیکدراثربخشیسازمان­هایامروزیپرداختهشدهوسپس بابیان تعریفوویژگی­های برنامه­ریزیاستراتژیک،به فرهنگ سازی این موضوع در دانشگاه تاکید شده است.مقصود از انجام این پژوهش طراحی وتدوین برنامه استراتژیک حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه بوده وازنظرهدف، تحقيقیكاربرديوازنظرگردآوري وپردازش اطلاعات،استنباطی و توليد داده با استفاده از ابزارپرسشنامه وشناسایی نقاط قوت، ضعف وشناخت فرصت ها، تهدیدات وتجزیه وتحلیل آن در مدلSWOT با روش خبرگان بوده ودر نهایت نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی468/2و نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی667/2 استخراج شد که نشان از جایگاه راهبردی درمنطقه WO برای حوزه پژوهش وفناوری داشته و این موقعیت حکایت از اتخاذ استراتژی های حفظ ونگه داری وضع موجود در ماتریس نه خانه ای مدل دیوید را دارد.شناساييعواملموفقيت دربرنامهريزياستراتژيك در حوزه پژوهش وفناوری به میزان اثربخشيعواملسازمانيدراينفرايند بستگی دارد. همچنین استفادهازبرنامهریزیاستراتژیکبه عنوانیکضرورتدردانشگاهمطرحشدهوبهکمکاینبرنامهریزی،مدیریتقادرمیشود جهتگیریهایخودرادرآیندهمعینساختهودانشگاه رادرمقابلتغییراتوتحولاتفردامجهزسازد. در راستای حرکت سریع دانشگاه ارومیه به سوی چشم انداز آینده خود، مطالعه وبررسی اسناد بالادستی وسند چشم انداز در افق1404،نقشه جامع علمی کشور،سیاست های­کلی برنامه پنجم توسعه در زمینه پژوهش وفناوری،جهت­گیری­های وزارت علوم تحقیقات وفناوری دراین زمینه، مطالعه وبررسی وضعیت موجود و مشخص شدن موقعیت وجایگاه سازمان، 4 راهبرد ذیلبرای حوزه پژوهش وفناوری پیشنهاد گردید:

 1. هدايت منابع، امكانات­و­ فعالیت­های پژوهشی به سمت تحقیقات کاربردی و رفع نیازهای استان و منطقه.
 2. توسعه فعالیت­های فناورانه و حمایت ازکار آفرینی.
 3. حمايتازتحقيقات بنيادي به منظورارتقاي سهم و جايگاه دانشگاه در توليد و مرجعيت علمي در كشور.
 4. ارتقاي وجهه و رتبه ملي دانشگاه.

واژگان کلیدی: برنامه ریزی استراتژیک، حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه، مدلSWOT.

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1) مقدمه 2

(2-1 بیان مساله 3

(3-1 اهمیت وضرورت پژوهش 4

(4-1 اهداف پژوهش 4

(1-4-1 هدف کلی4

(2-4-1 اهداف اختصاصی .......................................................................................... 5

(5-1 سوالات پژوهش .................................................................................................... 5

(6-1 مبانی نظری تحقیق (برنامه­ریزی استراتژیک) .................................................................. 5

(1-6-1 استراتژی ..................................................................................................... 5

(2-6-1 برنامه ریزی .................................................................................................. 6

(3-6-1 فرایندبرنامه ریزي ......................................................................................... 6

(4-6-1 مدت برنامه‌ریزی ............................................................................................ 7

(5-6-1 درک مفاهیم استراتژی ................................................................................... 7

(6-6-1 برنامهریزياستراتژیک ................................................................................... 7

(7-6-1 فرایندبرنامهریزياستراتژیک .......................................................................... 9

(8-6-1مراحلبرنامهریزياستراتژیک .......................................................................... 10

(9-6-1تفاوتبرنامهریزياستراتژیکوبرنامهریزيعملیاتی ............................................. 10

(10-6-1اجزايبرنامهریزياستراتژیک ........................................................................ 10

(1-10-6-1رسالتسازمان ........................................................................................10

(2-10-6-1 دورنمایاچشمانداز ................................................................................... 11

(3-10-6-1 ارزشهايمحوري .................................................................................. 12

(4-10-6-1 اهداف .................................................................................................. 12

(11-6-1ویژگی های برنامه ریزی استراتژیک ................................................................. 13

(12-6-1 تفکر استراتژیک ......................................................................................... 14

(13-6-1مدیریت استراتژیک ...................................................................................... 15

(14-6-1موانع پیاده سازی استراتژی در سازمان­ها ............................................................... 16

(15-6-1مکتب طراحی………..………………………………………………17

(7-1 چهار چوب فصول آتی ............................................................................................ 19

فصل دوم: مروی بر پیشینه تحقیق

(1-2 مقدمه .................................................................................................................. 21

(2-2 ظهور استراتژی در دانشگاه ها ..................................................................................... 21

(3-2 تاريخچةآموزشعالي،تحقيقاتوفناوريدرايران ........................................................ 22

(4-2آموزشعالي وماهیتآن .......................................................................................... 23

(5-2 اهدافآموزشعالي ................................................................................................ 23

(6-2 مطالعات تطبیقی ....................................................................................................... 24

2-6-1) پیشینهاستراتژيدرآموزشعالي ........................................................................ 24

(2-6-2محیطدرحالتغییرآموزشعالي ........................................................................ 24

(3-6-2 مفهوم ونقشبرنامهريزياستراتژيكدرآموزشعالی ........................................... 25

(4-6-2برنامه ريزياستراتژيكپژوهشيدرآموزشعالي ................................................... 26

(7-2 مروری برپیشینه تحقیق .............................................................................................. 26

(8-2 بررسیدانشدربرنامهچهارموسندچشمانداز .............................................................. 28

(1-8-2 ماده45........................................................................................................ 29

(2-8-2 ماده 57 ....................................................................................................... 29

(3-8-2 ماده43 ....................................................................................................... 30

(4-8-2 ماده46 ........................................................................................................ 30

(9-2 سياست هايبرنامهپنجمتوسعه .................................................................................. 31

(1-9-2 امورعلمىوفناورى ...................................................................................... 31

(2-9-2نگاهيبهبرنامهپنجمتوسعهدرحوزهآموزشيوپژوهشيدانشگاه ها ........................ 31

(1-2-9-2 ماده19 .................................................................................................... 31

(2-2-9-2ماده20 ................................................................................................... 32

(3-2-9-2ماده24 ................................................................................................... 32

(10-2وضعيت شاخص هایتحقيقاتیكشور ...................................................................... 32

(1-10-2 شاخص اعتباراتپژوهشی ........................................................................... 32

(2-10-2 شاخصمنابعانسانی .................................................................................... 33

(3-10-2شاخص توليداتعلمي ................................................................................ 34

(4-10-2 نسبتتوليدعلميبهتوليدناخالصملي .......................................................... 35

(5-10-2نسبتتوليدعلميبهبودجهتحقيقوتوسعه ..................................................... 36

(11-2بررسي جايگاه فعلي و عملكرد حوزه پژوهش و فناوري در رتبه­بندي دانشگاه­ها ................... 37

(12-2 عملكرد پژوهش در سطح كشور ............................................................................. 38

(1-12-2 رده بندي دانشگاه­هاي ايران درجهان توسط موسسه سايماگو درسال2010 ................38

(13-2 معيارهاي رتبه بندي جهان اسلام و اهميت پژوهش ....................................................... 40

(14-2 خلاصه نتایج مطالعات انجام شده ............................................................................. 41

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1) مقدمه ................................................................................................................ 43

3-2) روشانجامپژوهش .............................................................................................. 43

3-3) عواملداخلي ....................................................................................................... 44

3-4) عواملخارجي ...................................................................................................... 44

3-5 (فرايند طراحي و تدوين برنامه ي استراتژيك .................................................................. 45

3-6( مدل سازی استراتژی وتجزيهوتحلیلمحیط ................................................................. 46

3-6-1)ماتريسارزيابيعواملخارجی ......................................................................... 46

3-6-2)ماتريسارزيابيعواملداخلي .......................................................................... 46

3-6-3( ماتريسقوتضعف فرصت تهديد ................................................................... 46

3-6-4( ماتريسداخليوخارجي .............................................................................. 48

3 -7( جامعه و نمونه آماری تحقیق ................................................................................... 48

3-8) قلمروپژوهش ..................................................................................................... 48

3-8-1)قلمروموضوعي .......................................................................................... 48

3-8-2 (قلمرومكاني ............................................................................................. 48

3-8-3) قلمروزماني .............................................................................................. 48

3-9( روش گرد آوری اطلاعات وداده ها ......................................................................... 49

3-10)ابزار پژوهش ..................................................................................................... 49

3-11( الگو و روش تجزیه و تحلیل داده ها ......................................................................... 50

3-12) خلاصه فصل ...................................................................................................... 50

فصل چهارم:یافته های تحقیق

4-1) مقدمه ................................................................................................................. 52

4-2) تجزیهوتحلیلدادههايپژوهش .............................................................................. 52

4-3)يافتههايتوصیفی .................................................................................................. 52

4-3-1)معرفی حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه ............................................................... 52

4-3-11-) اهم فعالیت­های حوزه پژوهش وفناوری ......................................................... 53

4-3-12-) اهم وظايف مدیریت امور پژوهش ............................................................... 53

4-3-13-) اهم وظايف مدیریت ارتباط با صنعت وکار آفرینی ........................................... 54

4-3-14-) اهم وظايف مدیریت خدمات علمی وفناوری .................................................. 54

4-3-2) عملکرد کمی جامعه تحت بررسی ................................................................... 55

4-4)يافتههايپژوهش ................................................................................................. 59

4-4-1)بیانیه ارزش ................................................................................................. 60

4-4-2) بیانیه رسالت ............................................................................................... 61

4-4-3)بیانیه چشم انداز ........................................................................................... 62

4-4-4) ماتريسارزيابيعواملداخلیIFE............................................................. 63

4-4-4-1) نحوه تهیه ماتريسارزيابيعوامل داخلیIFE ................................................... 64

4-4-5)ماتريسارزيابيعواملخارجيEFE ................................................................ 64

4-4-5-1) نحوه تهیه ماتريسارزيابيعواملخارجي ...................................................... 66

4-4-6)ماتریس مدل نه خانه ای مدل دیوید ................................................................... 68

4-5)راهبردها و اقدامات عملیاتی حوزه پژوهش و فناوري دانشگاه اروميه .................................... 70

فصل پنجم:نتایج تحقیق

5-1) مقدمه ................................................................................................................. 73

5-2) خلاصه تحقیق ....................................................................................................... 73

5-3) نتایج ویافته های تحقیق ............................................................................................ 74

5-3-1) بیانیه ماموریت حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ............................................. 74

5-3-2) بیانیه چشم انداز حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ........................................... 74

5-3-3) نقاط قوت حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه .................................................. 74

5-3-4) نقاط ضعف حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ................................................ 74

5-3-5) فرصت های حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ................................................ 75

5-3-6) تهدید های حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ................................................. 75

5-3-7) ارزش های محوری حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ...................................... 75

5-3-8) اهداف بلند مدت حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ......................................... 76

5-3-9) استراتژی های حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ............................................. 76

5-3-9-1) استراتژی های تهاجمی SO ....................................................................76

5-3-9-2) استراتژی های رقابتیST......................................................................76

5-3-9-3) استراتژی های محافظه کارانهWO................................................................ 77

5-3-9-4) استراتژی های تدافعی WT ....................................................................77

5-3-10) برنامه های عملیاتی حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه .................................... 77

5-3-11) شاخص های کلیدی عملکرد حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ....................... 78

5-4) محدودیتهايپژوهش ......................................................................................... 79

5-5) بحث ونتیجه گیری ................................................................................................ 79

5-6) پیشنهادات برخاسته ازپژوهش .................................................................................. 79

5-7) پیشنهادات برايپژوهش های آتی .............................................................................. 80

فهرست منابع و مآخذ

فهرست فارسی ......................................................................................................... 82

فهرست انگلیسی ....................................................................................................... 86

پیوست­ها و محاسبات

پیوست 1 ............................................................................................................... 88

پیوست 2 ............................................................................................................... 90

پیوست 3.............................................................................................................. 91

پیوست 4 ............................................................................................................... 92

محاسبات ....................................................................................................... 93

چکیده انگلیسی ....................................................................................................... 9

عنوانصفحه

شكل1-1: الگوي تفكر استراتژيك .................................................................................................15

شكل1-2:موانع اساسي پياده سازي استراتژي در سازمان­ها .............................................................. 16

شکل 1-3: مدل مکتب طراحی ........................................................................................................ 19

شکل2-1:سهم اعتبارات پژوهشي كشورازتوليدناخالص داخلي دربخش دولتي ..........................33

شکل 2-2: تعدادمحققين به ازاي يك ميليون نفرجمعيت ..............................................................34

شکل2-3:نسبتتوليداتعلميبهتوليدناخالصمليدربرخيازكشورهايدرحالتوسعه........ 36

شکل2-4:تعدادتوليدبه­ازايصدنفرنيرويتحقيقوتوسعهدربرخيازكشورهايدرحالتوسعه ..36

شکل2-5: نماي كلي شاخص ها و وزن ها در رتبه بندي جهان اسلام ............................................... 40

شکل 3-1:مدل تدوين برنامه استراتژيك حوزه پژوهش و فناوري دانشگاه اروميه ............................. 45

شکل3-2:تحلیل ماتريسSWOT......................................................................................... 47

شکل 3-3:الگويتجزیهوتحلیلاطلاعات.................................................................................. 50

شکل4-1:مقالات (کامل و چکیده) ارائه شده در کنفرانس­ها .......................................................... 56

شکل 4-2:تعداد مقالات ISI دانشگاه ارومیه ................................................................................. 56

شکل4-3: تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمیپژوهشی دانشگاه ارومیه ............................... 57

شکل 4-4: مجلات متقاضی اخذ مجوز علمی پژوهشی، به تفکیک دانشکده .................................... 57

شکل 4-5:آمار کتب تالیفی دانشگاه ارومیه .................................................................................. 58

شکل4-6:آمار اختراعات ثبت شده ازسال 87 در دانشگاه ارومیه ................................................... 58

شکل4-7: توزیع اعضای هیات علمی در دانشکده ها ومراکز ........................................................59

شکل 4-8:وضعیت رتبه علمی کارکنان هیات علمی دانشگاه ارومیه .............................................. 59

شکل 4-9: بیانیه ارزش حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ...................................................... 60

شکل 4-10:بیانیه رسالت حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ..................................................... 61

شکل 4-11:بیانیه چشم انداز حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ............................................... 62

شکل 4-12:نمره نهایی ماتريس عوامل داخلی وخارجي حوزه پژوهش و فناوري دانشگاه اروميه ...... 68

شکل4-13: نمره نهایی ماتريس وتعیین نوع راهبرد سازمانیدر ماتریس نه خانه ای دیوید ................ 69

-11 مقدمه

اساساً انسان موجودی برنامه­دار است. او خودآگاه یا ناخودآگاه برای فعالیت­ها و تعاملات فردی و اجتماعی خود پیش­نگری می­کند. شاید به­توان گفت قسمت قابل توجهی از این رفتارها به طور ناخودآگاه برنامه­ریزی می­شود.لکن وقتی­که درتعاملات و مناسبات با دیگران اعم از خانواده، مدرسه، سازمان، دانشگاه گام می­نهیم؛برای برقراری یک ارتباط مؤثر به افکار و پیش نگری­های خود نظم و انسجام می­بخشیم، این ساده ترین و ابتدایی­ترین نمود برنامه­ریزی در زندگی است.

وقوعتغييراتمداومواغلبغيرقابلپيشبيني در سازمان­ها،ومحدوديتامكاناتومنابع،امكاناقداموفعاليتدرعرصه­هايمختلفزندگيرابسيارمشكلنموده ونيازبهبرنامه­ريزي­هاي دقيقوكارشناسانهراتاسطحيكنيازحياتيبالابردهاست.اينامرمستلزمشناخت وضعيتفعلي ،نگاهيجامع ودرعينحال كاربرديازاهدافبلندمدتوكوتاهمدتاست.بهدليلماهيتمتغيروپويايیحركت هايطبيعيو اجتماعي،بدونآشنائيبهگذشتهافراد،سازمان­ها،جوامعوترسيمروندتغييرات را،غيرممكن­مي­نمايد.فرمايشگهربارامامعلي)ع([1]،لزومواهميتشناختمبداءحركت،دركنار وضعيتفعليومقصدنهائيبه خوبيتبيينشدهاست،آنجاكهميفرمايد:خدارحمتكندآن كسراكهميداندازكجاست،دركجاستوبه کجاميرود.

درقرآنمجيد[2] نيزتغييروضعيتموجودورهائيازنواقص،موانعوانواعتاريكي­ها،وارتقاءانسانوورود اوبهعوالمنورانيودريككلام،هدايتانسان،به­عنوانرسالتعظيمانبياءعظام، تحتبرنامه­ايمدونودرقالبكتابمطرحشدهاست: كتابانزلنا­هاليكلتخرجالناسمنالظلماتاليالنورباذنربهماليصراطالعزيزالحميد.

زمانی کهبا پدیده­ای به نام سازمان(دانشگاه) با رسالت و اهداف خاصی روبرو هستیم،برنامه­ریزی نمودی عینی­تر، با ارزش­تر و حساس­تر پیدا می کند، تحقق اهداف سازمانی مستلزم به کارگیری منابع لازم اعم از مادی،مالی، انسانی و اجتماعی است.انجام بهینه به کارگیری­این منابع و در نتیجه حصول اهداف سازمان در سایه برنامه ریزی امکان پذیر می­گردد. با گسترش و پیچیدگی سازمان­های بشری، برنامه­ریزی نیز به تدریج شکل های مختلفی به خود گرفت، به عبارت دیگردر توسعه مناسبات اجتماعی و بروز نیازهای متعدد بشر،سازمان­ها خود را در پیش بینی آینده اجتناب ناپذیر دیدند. لذا به تدریج شکلی از برنامه ریزی به نام برنامه ریزی استراتژیک یا جامع بوجود آمد. از دلائل روی آوردن به برنامه ریزی استراتژیک،تحولات ،دگرگونی­ها و تغییرات پرشتاب محیط سازمان­هاست و در گذشته تغییرات و تحولات به گستردگی الان نبوده و مدیران می توانستند هدف­ها­ی آینده را بر اساس گذشته تنظیم نمایند. اما اکنون، تجربه گذشته لزوماً راه مطمئنی برای آینده نیست و مدیران باید با مدد گرفتن از برنامه­ریزی استراتژیک، استراتژی­های آینده سازمان را طوری طراحی کنند که متناسب با موقعیت و شرایط آینده باشد. توجه به این مهم به مدیران کمک می­کند تا در مقابل تغییرات و تحولات فردا مجهز باشند و تصویری روشن از سازمان و هدف­های آن داشته باشند و فعالیت­های سازمان را در لوای استراتژی واحدی هماهنگ نمایند.

بدون ترديد آينده متعلق به کسانی است که بر روی چالش­ها و مسائل جاری وآتی مجموعه سازمانی خود با همه توان، همت و تلاش خستگی‌ناپذير کار می‌کنند و کليه منابع و امکانات بالقوه و بالفعل را برای رويارويی با چالش­های جديد به خدمت می‌گيرند. اقدام برای تدوين برنامه‌ريزی راهبردی شرايطی را فراهم می‌سازد که سازمان می‌تواند در جهت افزايش اعتبار، امکان بقاء، رشد و بالندگی دراز‌مدت خود از يک سوء و کاهش مخاطرات و تهديدات محيطی از سوی ديگر، اهتمام ورزد.

در این راستا پژوهش پیش رو درصدد است با بهره­گیری از روش­ها و مدل­های علمی، طراحی برنامه­ریزی استراتژیک با استفاده از تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهدیدات، حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه ارومیه را با انتخاب استراتژی مناسب در جهت رشد و بالندگی در عرصه­های داخلی و بین المللی یاری نماید.

در این تحقیق، بطور ویژه اسناد بالا دستی(سند چشم­انداز،نقشه جامع علمی،سند تحول راهبردی علم وفناوری)، مطالعات تطبیقی و بهره­مندی ازنظرات نخبگان وخبرگان دانشگاه مد نظر قرار گرفته است. رسالتاصليدانشگاهتربيتنيرويانسانيمتخصصموردنيازجامعه، ترويجوارتقاءدانش،گسترشتحقيقوفراهمنمودنزمينهمساعدبرايتوسعهكشوراست.يكيازعللبسيارمهمرشد،تعالي­وپيشرفتجوامعبشري،فراگيريعلومكاربردياست.ازاينرو حركت­هايعمليدركشورمابايددرجهتايجادهماهنگيهرچهبيشترخط­مشيمراكزآموزش عاليبانيازو تقاضای جامعهباشد.

امید است، این تحقیق بتواند توجه مدیران حوزه پژوهش و فناوری را به طور اخص و سایران مدیران آموزش عالی را به طور اعم به تشخیص صحیح، تصمیم درست و اقدام به جا در سایه تفکر و برنامه ریزی، جلب نماید.

-12بیان مساله

بقا ودوام سازمان­ها وتوسعه آنها نیازمند درک به­هنگام فرصت­های محیطی تغییرات در بازار و برنامه ریزی استراتژیک وانتخاب استراتژی مناسب واثر بخش است(کوولی،[3]2000). استراتژی مدل یا برنامه­ای است که اهداف، سیاست­ها و اقدامات سازمان­ها را یکپارچه می سازد(دیوید فردآر،1386).

بسیاری از صاحب نظرانی که معتقدند مدیریت با نگرش­های سنتی در جهان امروزی امکان پذیر نیست، نیز با تایید این دیدگاه تاکید دارند که افزایش رقابت ونیاز بیشتر به پاسخگویی بودن لازمه­اش،

تعریفی جدید از ساختار­های سازمانی سیستم­ها، فرهنگ­ها، نقش­ها و روابط است و نمی­توان با شیوه­های قدیمی به فعالیت ادامه داد، بلکه باید به دنبال یافتن فرصت­هایی بود که مزیت رقابتی برای دانشگاه­ها ایجاد نماید(رابیرسون،[4]1991).

یکی از راه­های رسیدن به این مزیت شناخت محیط است زیرا که عامل بقا موسسات آموزشی در محیط دائم و در حال تغییر امروزی برنامه ریزی جامع وواکنش به موقع می­باشد. همچنین موسساتی که برای آینده برنامه­ای ندارند مسلما ازدیگرانی که پیشاپیش با برنامه­ریزی خود را آماده نموده­اند عقب خواهند افتاد(گرمون،[5]2001).

با توجه به اینکه دانشگاه ارومیه فاقد هر گونه استراتژی یا برنا مه­ریزی استراتژیک برای توسعه خود می­باشد محقق با مطالعه این موضوع درصدد است با بررسی اسناد موجود این مسأله را در حوزه پژوهش وفناوری بررسی و راهبرد مناسبی با استفاده از تکنیک تحلیل SWOT ارایه دهد.

مدل SWOT معرف قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها وتهدیدات سازمان است. این روش امکان بررسی عوامل ومقایسه تنگناها، تهدیدها و جنبه های آسیب زننده به سازمان، فرصت ها، تقاضا ها و موقعیت بیرونی را با ضعف­ها و قوت­های سازمان به­وجود می آورد (حمیدی زاده،1382).

-13اهمیت و ضرورت پژوهش

برنامه­ریزی استراتژیک برای سازمان­های خصوصی ودولتی امری ضروری محسوب می شود. توسعه رقابت ودستیابی به اهداف برای دانشگاه­ها وموسسات آموزش عالی بدون برنامه­ریزی استراتژیک غیرممکن است. برنامه ریزی استراتژیک ابزار مهمی است که دانشگاه ارومیه می تواند با استفاده از آن نیازهای ناشی از تغییرات سریع و پویایی محیط خارجی را برآورده ساخته وعکس العمل مناسب نشان داده و در راستای چشم انداز و ماموریت حرکت کرده ونیل به اثر بخشی را ممکن سازد.

با توجه به استقلال دانشگاه ها در چارچوب ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه، تدوین استراتژی مناسب در حوزه پژوهش وفناوری برای دانشگاه ارومیه بسیار مفید وراهگشا می­باشد.بنابر این انجام این پژوهش از جهاتزیر حائز اهمیت است:

- نقاط قوت، ضعف، فرصت وتهدید ها شناخته می­شود.

- استراتژی مناسب روشن شده وافق اهداف بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت مشخص خواهد گردید.

- سیاستگذاران وبرنامه­ریزان توسعه استان به ظرفیت­ها وتوانمندی­های دانشگاه ارومیه و نقشی که باید در آینده برای توسعه استان ایفا نماید پی خواهند برد.

- ترسیم برنامه ها وتخصیص اعتبارات مورد نیاز برای توسعه دانشگاه ارومیه عملی خواهد شد.

- ادبیات پژوهش های مرتبط با دانشگاه ارومیه غنی وافق هایی برای انجام پژوهش­های آتی در دانشگاه به­وجود خواهد آمد.

-14 اهداف پژوهش

1-4-1)هدف کلی

هدف­کلی­از این پژوهش شناخت وضعیت فعلی پژوهش وفناوری در دانشگاه ونیز مطالعه و شناخت روندهای اجتماعی،فنی، آموزشی و پژوهشی تأثیرگذار بر فعالیت­های حوزه پژوهش وفناوری می­باشد تا براساس یافته های به دست آمده،برنامه استراتژیک را دنبال کند.

1-4-2)اهدف اختصاصی

الف- شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت وتهدید­ها در حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه.

ب‌-شناسایی و تحلیل محیط داخلی وخارجی در حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه.

ج - ارائهاستراتژيمتناسب باشرایط حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه وبراساستقابل نقاطقوت،ضعف،فرصت­هاوتهديدهادر مدلSWOT.

-15 سوالاتپژوهش

سوالات اصلی این پژوهش به شرح زیر قابل ذکر است:

- نقاطقوت،نقاطضعف،فرصتها،وتهديدهاكدام است؟

- استراتژيمبتنيبرفرصتهاونقاطقوت (SO)كدام است؟

- استراتژيمبتنيبرفرصتهاوضعفها (WO)كدام است؟

- استراتژيمبتنيبرتهديدهاونقاطقوت( ST) كدام است؟

- استراتژيمبتنيبرتهديدهاوضعفها(WT) كدام است؟

- استراتژی های حاصل از تحلیل مدلSWOTکدام است؟

-16 مبانی نظری تحقیق (برنامه ریزی استراتژیک)

(1-6-1استراتژي[6]

واژه‌ استراتژی‌ از کلمه‌ یونانی‌STRATEGOمرکب‌ ازSTRATOS به‌ معنای‌ ارتش‌ وEGO به‌­معنای‌ رهبر گرفته‌ شده‌ است.استراتژيطرحيابرنامه­اياستكهاهدافعمدهوسياست­های سازمانومراحلعملآنهارادريككلبه همپيوستههماهنگمي كند (کوئین،[7]1980 ).

اندروز[8]استراتژيرایكالگومیدانداومعتقداستکهاستراتژيیكنوعیکپارچگی،انسجاموثباتداخلیاستکهموقعیت شرکترادرمحیطتعیینمیکند،بهآنهویتمیدهدوشرکتراقادرمیسازدازنقاطقوتخوداستفادهکندودرامربازارو محصولبهموفقیتدستیابد)رحمانسرشت،(1389.

استراتژي­هابه­تدریجشکل می­گیرند،تغییرمی­یابندودرطیزمانبهطورنسبیتعدیل می­شوند وتوسعهمی­یابندوسپسگامبهگاماجرامی­شوند)رضاییان،(1390 تدریجی­گراییمنطقیبدینمعنیاستکهاستراتژيهابهصورتتدریجیتکمیلمی­شوندونمی­توانتدویناستراتژيرابهیكنقطه

زمانیمعیننسبتداد. مينتزبرگ براياستراتژي 5تعريفراپيشنهادميکندوسپسپيوندها وهمبستگی­هایآنهاراموردبررسيقرارمي دهد(مینتزبرگ 1390)[9]. اين 5تعريفعبارتنداز:

استراتژيبهعنوانطرحونقش[10]

استراتژيبهعنوانصفآرايي[11]

استراتژيبهعنوانالگو[12]

استراتژيبهعنوانموضع[13]

استراتژيبهعنوانديدگاه[14]

از نظردسلر[15]استراتژينوعيبرنامهاستکهمقصوديامنظوراصلي سازمانرابرحسبخدمتيکهبهجامعهعرضهخواهدکردبيانميدارد.

(2-6-1برنامه ریزی

در متون مدیریتی گاهی دو واژه planning و programmingرا به جای یکدیگر به کار می برند؛ در حالی که programming به نوعی برنامه­ریزی جزئی­تر دلالت دارد. برایبرنامه­ریزی تعاریفمتعددی ارائه شده است؛ به­طوری­که هر یک از نظریه پردازان سعی کرده­اند با توجه به زمینه تخصصی خود آن­راتعریف کنند. در ذیل چند مورد از این تعاریف ارائه شده است:

- برنامه ریزی عبارت است از تصمیم گیری در مورد این­که چه کارهایی باید انجام گیرد.

- برنامه ریزی عبارت­ا­ست از تعیین هدف و یافتن یا پیش بینی کردن راه تحقق آن.

- برنامه ریزی یعنی تصور و طراحی وضعیت مطلوب درآینده، یافتن وپیش بینی راه­هایی برای رسیدن به آن را فراهم کند.‌

سیریل هودسن[16]در تعریف نسبتاً جامعی می­گوید: برنامه ریزی یعنی ارائه طریق بر عملیات آینده که متضمن نتایج معین با هزینه مشخص و دوره زمانی معلوم است.

(3-6-1فرایندبرنامه ریزي

اززمانیکهبشربهفردايخوداندیشید،برايآیندههدفتعیینکرد و بدینترتیبفرایند برنامه­ریزيآغازشد. برنامه­ریزيگذرازیکگامبهگامبعدينیستبلکهفراینديخلاقاستو می­تواندپیشازتصمیمنهاییچندینمرتبهتغییر وبازبینیگردد. برنامه ریزيیعنیانتخاباهدافدرستوانتخابمسیر،راه،وسیلهوروشدرستبرايتامینهدف. بهعبارتیدربرنامه ریزي،اهدافواقداماتلازمبرايمواجههباتغییراتوعواملنامطمئنپیشبینیمی­شود .برنامهریزيفرایندياستکههمهتلاش­هاوفعالیت­هارادرراستايهدف،راهرسیدنبهآنوچگونگیطیمسیر،ترکیبوادغاممی­کند. برنامهریزيترسیمشماییازگذشتهبرايتصمیم­گیريدرزمانحالبرايانجاماقدامیدرآیندهمی­باشد.

(4-6-1 مدت برنامه‌ریزی

یکی از سوالات مهمی که در برنامه‌ریزی مطرح می‌شود این است که آیا برنامه باید کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت تنظیم شوند؟ چگونه می‌توان برنامه‌های کوتاه مدت را با برنامه‌های میان مدت و بلند مدت هماهنگ کرد؟ در بعضی موارد ممکن است برنامه‌ریزیها هفتگی یا چندماهه و یا چند ساله باشند. این پرسش­ها افق­های چند گانه برنامه­ریزی را روشن می‌کنند.

1-6-5)درک مفاهیم استراتژی

اگر مفاهیم به­درستی مورد شناسایی قرارنگرفته و به خوبی اعمال نگردد مدیران در تلاش­های خود در زمینه رهبری استراتژیک با دشواری مواجه می­شوند. این مفاهیم به مدیران کمک می کند تا به این پرسش­ها پاسخ گویند: چرا ماکاری راکه انجام میدهیم باید انجام دهیم؟ چه چیزهایی برای ما مهم است (به چه چیزهایی معتقدیم)؟ در آینده کجا می­خواهیم باشیم(چگونه می­خواهیماز موقعیت فعلی به مقصد مورد نظر برسیم؟ برتری­ها در چه چیزی است؟ (چه کارهایی لازم است که انجام دهیم)چه کارهایی راتا چه هنگام باید انجام دهیم. این مفاهیم به طور خلاصه عبارتند از:

رسالت[17](چرا)، ارزش­های محوری[18](چه چیزی)، چشم انداز[19](کجا)، استراتژی[20](چگونه)، برنامه­های استراتژیک[21] (چه کارهایی) و اهدافو مقاصد یا اهداف[22] (چه کار وچه وقت).

1-6-6)برنامهریزياستراتژیک

همانند سایر مفاهیم مدیریت، تعاریف گوناگونی از برنامه­ریزی استراتژیک توسط صاحب نظران ارائه شده است که برای جلوگیری از اطاله کلام بـــه چند مورد مهم از آنها اشاره می شود. پسازجنگجهانیدومعدماطمینان،عدمثباتومحیط هايمتحولبیشازپیشخودرانشاندادوآن­چهبهعنوانراه حل ارائهشدبرنامه­ریزياستراتژیکبود.برنامه­ريزي استراتژيكتعيينكنندهمقصودسازمانوهماهنگكنندههمةفعاليت­هايسازماندرراستايآناست (اعرابي،1384 ). برنامه­ریزياستراتژیکبستروچارچوبیبرايعملیکردنتفکراستراتژیکوهدایتعملیاتبرايرسیدنبههدفونتایج مشخصمی­باشد. برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ در بخش‌ دولتی‌ تاریخی‌ طولانی‌ دارد. با وجود این، برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ اساساً در بخش‌ خصوصی‌ توسعه‌یافته‌ است هرچند که‌ رویکردهای‌ برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ در بخش‌ خصوصی‌ تدوین‌ شده‌اند ولی‌ می‌توانند به‌ سازماندهی‌ دولتی‌ و غیرانتفاعی‌ و همچنین‌ جوامع‌ و دیگر نهادها کمک‌ کنند(برایسون،[23] 2005).

برنامه­­ریزیاستراتژیکاهداف، خطوطکلیورسالتسازماندربلندمدتراتعیینمی­کند،جامعیتدارد،درسطحعالی سازمانمی­باشد،ازنظرزمانیبلندمدتاستوچارچوبیبراي برنامه­ریزيتاکتیکی وعملیاتیاست. برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ را می‌توان‌ تلاشی‌ منظم‌ و سازمان‌یافته‌ درجهت‌ اتخاذ تصمیم‌ و مبادرت‌ به‌ اقدامات‌ بنیادین‌ تعریف‌ کرد که‌ به‌ موجب‌ آنها، این­که‌ یک‌ سازمان‌ چیست، چه‌ می‌کند، و چه‌ اموری‌ را انجام‌ می‌دهد، مشخص‌ خواهدشد.

‌ در دنیای رقابتی امروز برنامه­ریزی استراتژیک برای هر سازمانی از اهمیت فوق العاده­ای برخوردار بوده، دارای ویژگی­های منحصر به فردی است و نیز مدل­های مختلفی از سوی نظریه­پردازان مختلف ارائه شده است که از آن جمله می توان به مدل­های برنامه­ریزی استراتژیک برمبنای نتیجه (هدف)، مدل همسویی، برنامه­ریزی سناریو، مدل برنامه ریزی ارگانیک (خود سازمانی)، مدل اصلی مکتب طراحی، مدل رابیسون و مدل استینر اشاره کرد (آقازاده، 1381).

‌در تعریف‌ دیگری‌ برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ فرایندی‌ است‌ درجهت‌ تجهیز منابع‌ سازمان‌ و وحدت‌ بخشیدن‌ به‌ تلاش­های‌ آن‌ برای‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ ورسالت‌ بلندمدت‌ باتوجه‌ به‌ امکانات‌ و محدودیت­های‌ درونی‌ و بیرونی. در تعریفی‌ دیگر برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ به‌ معنای‌ فرایند بررسی‌ موقعیت‌ فعلی‌ و مسیر آینده‌ سازمان‌ یا جامعه، تنظیم‌ اهداف، تدوین‌ یک‌ استراتژی‌ برای‌ تحقق‌ آن‌ اهداف‌ و اندازه‌گیری‌ نتایج‌ است (هیوز[24]، 2005).

برنامه ریزی استراتژیک، ابـزار مدیریتی توانمندی است که برای کمک به شرکت­های کوچک طراحی می­شود تا آنها به­صورت رقابتی خود را با تغییرات پیش­بینی شده محیط تطبیق دهند. خصوصاً، فرایند برنامه ریزی استراتژیک یک نگرش و تجزیه و تحلیلی از شرکت و محیط مربوط به آن ارائه می کند شرایط فعلی شرکت را توضیح می دهد و عوامل کلیدی موثر بر موفقیت آن را شناسایی می کند (فری واستونر[25]،1995).

برنامه ریزی استراتژیک نگاه به آینده دارد و تمرکز بر آینده پیش بینی شده به این مسئله توجه دارد که جهان بعد از5 الی10 سال چه تفاوت­هایی بااکنون خواهدداشت. درصددخلق آینده سازمان برمبنای آن چیزی است که احتمال می رود در آینده ایجاد شود؛ بر مبنای تجزیه و تحلیل روندها و سناریوهای پیش بینی شده برای گزینه­های ممکن درآینده است ونیز­برمبنای تجزیه وتحلیل داده­های داخلی و خارجی است؛ منعطف و متمایل به ایجاد تصویری بزرگ از آینده سازمان است.

برنامه­ریزی استراتژیک سازمان را با محیطش تطبیق می دهد، زمینه­ای برای دسترسی به اهداف ایجاد می­کند، چارچوب وجهتی برای سازمان فراهم می­کند تا به آینده دلخواه خود برسد؛ برنامه­ریزی استراتژیک، داده های نرم مانند: تجارب، نیات و ایده­های موجود در گفتگوهای روزانه سازمان را ترکیب می­کند ودرصدد ارائه یک بینش وهدف سازمانی روشن است؛ به سازمان اجازه تمرکز می­دهد، زیرا فرایندی پویا و مستمر از فعالیت­های خود تحلیلی است؛ فرایند یادگیری مستمر، در جریان و گفتگوی سازمانی است که به فراتر از دسترسی به یک­سری اهداف از پیش تعیین شده توسعه می­یابد.

برنامه ریزی استراتژیک درصدد است روشی که یک سازمان فکر و عمل می کند را تغییر داده یک سازمان یادگیرنده به وجود آورد؛ وقتی موفقیت آمیز باشد، تمام نواحی عملیاتی را تحت تاثیر قرار داده و به عنوان قسمتی از فلسفه و فرهنگ سازمان در می­آید (الکساندرا[26]،2002).

بین برنامه ریزی بلندمدت که به صورت واکنشی است و برنامه­ریزی استراتژیک که سازمان را مجاز به خلق آینده اش می­کند، تفاوت قائل می شود. برنامه­ریزی استراتژیک فرایندی برای بازسازی و انتقال سازمانی است. به نظر وی در برنامه­ریزی بلندمدت اهداف و پیش­بینی­ها براساس فرض ثبات سازمانی است، درحالی که در برنامه ریزی استراتژیک، نقش سازمان در محیط آن بررسی می­شود. برنامه­ریزی استراتژیک باعث می شود تا سازمان فعالیت­ها و خدماتش را برای برآوردن نیازهای درحال تغییر محیط تطبیق دهد. این برنامه ریزی نه تنها چارچوبی برای بهبود برنامه ها ارائه می کند بلکه چــارچوبی برای ساختاردهی مجدد برنامه­ها، مدیریت و همکاری­ها و نیز برای ارزیابی پیشرفت سازمان در این زمینه­ها ارائه می­کند (مک­کون[27]،2002).

برنامه ریزی راهبردی در بر دارنده تصمیم­گیری‌هایی است که راجع به اهداف راهبردی بلند مدت سازمان می باشند. دراین نوع از برنامه ریزی مقاصد (مأموریت­ها) و هدف‌های سازمان مشخص و اهداف بلند مدت به هدف­های کمی و کوتاه که آن را هدف­گذاری می‌نامند، تجزیه می گردد. همچنین سیاست­های کلی (تدوین و تنظیم خط­مشی­ها) و برنامه­های عملیاتی طرح‌ریزی می­گردد. برنامه­ریزی راهبردی، آینده را پیش‌گویی نمی‌کند ولی توان یاری یک مدیر در موارد ذیل را دارد:

- فائق آمدن بر مسائل ناشی از مقتضیات آتی؛

- ایجاد فرصت کافی برای تصحیح خطاهای اجتناب ناپذیر؛

- اتخاذ تصمیم های صحیح در زمان مناسب؛

- تمرکز بر انجام فعالیت های ضروری برای رسیدن به آینده مطلوب؛

-6-17) فرایندبرنامهریزياستراتژیک

- مراحلپیشبرنامهریزي

- برنامه ریزي

- اجرا

- ارزیابی

مرحلهپیشبرنامهریزيشاملارزشیابیسازماناستکهدرارزشیابیسازمانیبهرسالت،دورنما،اصول،اهدافاختصاصیواستراتژيسازمانتوجهمیشود.پسازتوجهبهتمامیاینموارد،تدوینبرنامهآغاز میشودوباتکمیلبرنامهبهتخصیصمنابعومرحلهاجراشده وپسازاجرا،پیشرفتکارپایشمیشودتامشخصشودسازمان بهچهمیزانبهاهداف نائل شدهاست.

-6-18) مراحلبرنامهریزياستراتژیک:

- ارزیابیمحیطداخلیوخارجی

- تدوینرسالت،دورنما

- تعییناهدافکلیواهدافاختصاصی

- شناساییمشکلاتاستراتژیک

- تهیهوتدوینبرنامهعملیاتی

- تدویناستراتژي

- تعیینشاخص­ها

 

1-6-9) تفاوتبرنامهریزياستراتژیکوبرنامهریزيعملیاتی

 • برنامه ریزياستراتژیک:ایننوعبرنامه،درسطوحعالیسازمانطرح ریزيمی شودوتاکیدآنروياثربخشیومنافعآتیسازماناست،ساختارمنعطفومتناسبباتغییراترادرنظرمی گیرد،تابعارزش ها،ایدئولوژي ها،سیاست هاواستراتژي هايحاکمبرجامعهاستواغلببرعهدهسیاستمدارانومقاماتعالیکشوريمی باشد،درپیحلمسائلاساسیجامعهورشدوتوسعهکلیجامعهاست،مبتنیبرپیشبینیبودهوبرحسبکلیتووسعتاهداف، بااتکائبهآینده،امکانات وطرزتفکرونگرشیگستردهوجهتداردارد.
 • برنامه ریزيعملیاتی: برنامهریزيعملیاتیدرسطوحمیانیوپایهسازمانمطرحاست،تاکیدرويکاراییوبازدهیدارد،تاکید برمنافعفعلیسازماندارد،ساختارسازمانومحیطباثباتنسبیرادرنظرمیگیرد،روشهايکارقبلاًتجربهشدهودستاوردهايگذشتهموجودخواهدبود،مخاطرهکمتريدارد،شاملاقداماتتفصیلی­تربرايرسیدنبهاهدافاست،درسطح مدیریت هاياجراییمطرح است،بااهدافمشخص،محدود،معین،عینیودستیافتنیسروکارداردوبازهزمانیکوتاهمدت رادربرمی­گیرد،مبتنیبرتجربیاتقبلیاستوبااطمینانبیشتريهمراهاست.

1-6-10) اجزايبرنامهریزياستراتژیک

1-6-10-1) رسالتسازمان[28]

رسالتهمانفلسفهوجوديسازمانونقطهآغازینبرنامهاستراتژیکاست. بیانگرماهیتومفهومفعالیت­هايسازماناست، قصدسازمانوتعهداتفلسفیسازمانرابیانمی داردودرآنبهموضوعاتزیراشارهمی­شود:

اصول،ارزش­هاوفلسفهوجوديسازمان،هویتکار،هویتسازمان،وجهتمایزسازمانباسایرسازمان­ها،مشتريسازمان،محصولیاخدمتارائهشدهازسويسازمان رسالتدربرگيرندهمقصوديافلسفهوجوديسازمان،مخاطبينومشتريان،چگونگي رقابتومزيت­هايسازماناستومی­تواندشاملعرصهفعاليت،نوعمحصولاتياخدمات،تكنولوژيهايمورداستفاده،تعهداتومسئوليت­هايسازمانبهجامعهوذينفعانآنباشد. شناساييمشتريان،نيازهايآنهاوچگونگيپاسخگوييبهايننيازهابخشيازرسالتسازمان است. بهمنظورتبيينهرچهبهتراينمفهوم،نمونه­هاييدرزيرارائهشدهاست:

رسالتشركتولپوينت[29]تامينكنندهامنيت بهداشتي-پزشكيازطريقانتخابوعرضةانواعخدماتماليوبيمهدرماني استكهميتواندبهانتظاراتدرحالتغييرافراد،خانواده­هاوسازمان­هاي مربوطهدرتمامطولعمرآنهاپاسخدهد .

رسالتشركتفدرالاکسپرسبازگشتماليقابلتوجهبرايذينفعانشركت، ارائهخدماتمطلوبحملونقلباربهمشتريان،عملياتلجستيكيوتجارت الكترونيكي.

1-6-10-2) دورنمایاچشمانداز[30]

چشم اندازعبارتیاستفلسفیکهنشانمی­دهدچگونهمایل­یدمشتري،کارکنانوذینفعانبهشمابنگرند. چشماندازعاملی انگیزشیاستبرايتلاشجهتتوسعهدرآینده.

چشماندازادامهروندفعالیت­هايسازماندرآیندهاستونشانمی­دهدکهآیندهسازمانچگونهخواهدبود. دورنماچشم اندازياستبهآینده،نهایتیاستبرايسازمان،آرمانیاستبرايسازمان،جنبهالهامیوچالشیدارد.

ابتدابایستیرسالتتدوینشودوسپسدورنمازیراکهاولبایدفلسفهوجوديسازمانووظایفذکرشودوسپسبهآینده اندیشید. رسالتباتعهدهمراهاستوحالتاستمرارداردوبرايمدتیطولانیبدونتغییرباقیمیمانددرحالی کهدورنما جنبهوعدهوآرزوداردنهتعهد.

نقطهآغازينتعيينهدفدرسازمانهاترسيمچشماندازاستكهاغلببهصورتاهدافيآرمانگرايانهوبلندمدتتدوينميشود. چشماندازشاملجملاتاساسيومهمياستكهدرآنارزش­ها،آمالواهدافآتيسازمانبهچشمميخورد. براي تبيينبهترمفهومچشماندازنمونههاييدرزيرارائهشدهاست.

چشمانداز دانشگاهپنسيلوانيا شناختهشدنبهعنوانجامعتريندانشگاهدولتيدرآمريكا.

چشماندازشركتمايكروسافتتوانمندسازيافرادوسازمان­هاازطريقارائهمستمرنرمافزارهايقويدرهرزمان،هركجاوبرايهردستگاهيكهدرآيندهساختهخواهدشدوراهاندازيهركامپيوتريبانرمافزارهايمايكروسافت.

چشماندازگروهرستوران­هايزنجيره­ايمك­دونالدزارائهسريع­ترينخدماترستورانيبهمشترياندرسرتاسرجهان .

چشماندازدانشگاهمنچستردرانگلستانتبديلدانشگاهمنچستربهيكيازبهتريندانشگاه­هايجهاندرسال 2015 به گونه­ايكهازنظرآموزشيوتحقيقاتيوپاسخگوييبهنيازمنطقه،كشوروجهاندربين25دانشگاهبرترجهانقرارداشته باشد.

چشماندازدپارتمان بهداشت امریکامتعهدبهانجامتلاشدرجهتتامینپیشرفتیکهسلامتمردمرادرمحیطیآرامفراهمکند(ناظمی، 1384).

1-6-10-3) ارزشهايمحوري[31]

اعتقاداتوباورهايعميقسازمانكهبرمبنايآناهدافعموميواستراتژيك سازمانشكل مي­گيردمثلپايبنديبهارزش­هاياخلاقي،محوريتتحقيقاتبراي پاسخگوييبهنيازجامعه،اصالتبخشيبهآزاديبيانو...

1-6-10-4) اهداف

اولینسطحازسلسلهمراتباهدافهدفنهاییاستکههمهسازمانباامکاناتشبراينیلبهآنبسیجمی­شود. ایناهداف جهت گیريسازمانرامشخصمی کندوحلقهاتصالرسالتودورنمايسازمانبهمرحلهاجرااست.

 • اهدافعموميياكلان[32]

اهدافعموميياكلاندرسلسلهمراتباهدافسازمانيبعدازچشماندازورسالت تعيينمي­شودوبيانگرعلائقوخواستههايكليسازماننظيررضايتمشتريان،كسب سود،توسعهفعاليت­هاونظايرآناست.سازمان­هاممكناستاهدافعموميخودرابه صورتكسبرهبريدرجامعهيابازار،رشدوتوسعهفعاليت،رهبريدرتكنولوژي، افزايشنوآوري­هايصنعتيوبقاتعريفكنند.

 • اهدافاستراتژيك[33]

اهدافاستراتژيكياآماجبرايعملياتيكردنبيانيهرسالتتدوينشدهونشانمي­دهدچگونهسازمانقادربهتحققاهدافكلانخودمي­باشد.بهعنوانمثال،كاهش هزينههايبالاسريكارخانهبهميزانسالانه 10درصدتاسال1389 ،تداومسرمايه گذاري 5درصديدرسالدرتجارتالكترونيكيواينترنتي،توليدوعرضةكارتهوشمندبهمنظوركنترلسوختخودروهاوسهميهبنديآندرسال 1385و..... بهطوركليپاسخگوييبهنيازمنديهايدر حالتغييرمحيطرقابتي،باعثشدهاستكهدانشگاه­هانيزهمانندسازمان­هايتوليديو تجاري،مشتريمحوريرادرسرلوحهبرنامه­هايكاريخودقراردادهوازاينروهرنوع حركتيرابرمبنايبرنامهريزيهايمنسجموجامعوباترسيمافقزمانيمشخصانجام دهند.بنابراينبهجرأتميتوانادعاكردكهاكثريتقريببهاتفاقدانشگاه هايجهانبه ويژهدانشگاه هاييكهدررتبهبنديمنطقهاي،مليياجهانيدررديفدانشگاههايمتوسط وبالاترقراردارند،حركتهايآتيخودرادرقالبپروژههاواقداماتعمليكهازفرآيند برنامه­ريزياستراتژيكآنهاحاصلشدهاست،انجاممي­دهنداينموضوعرامي­تواناز وجودچشمانداز،رسالت،اهدافكلانواستراتژيكدانشگاهها، بهسهولتدريافت.

1-6-11) ویژگی های برنامه ریزی استراتژیک

در یک گفتار ساده، یک برنامه استراتژیک می تواند عملکرد را بهبود بخشد. اعضای یک سازمان در لابلای کارهای وظیفه ای ثابت و چالش های روزانه سردرگم می شود و ممکن است که جهت اهداف

سازمان را گم کنند و بینش خود را نسبت به آن از دست بدهند. یک برنامه استراتژیک می تواند، نه تنها درک اعضا از اهــداف را بیشتر کند بلکه تفکر آینده گرا را برمبنای درک مشترکی از رسالت سازمان تحریک و ایجاد کند. همکاری بین اعضای یک سازمان وقتی با مفروضات مشترکی نسبت به اهداف مشترک فعالیت کنند، بسیار موثر و اثـــربخش می شود. و درنهایت اینکه، یک برنامه ریزی استراتژیک موفقیت آمیز، برنامه­ای است که:

- به عمل ختم شود؛

- بینش مشترکی برمبنای ارزش­ها ایجاد کند؛

- فرایندی همگانی و مشارکتی که کارکنان و مدیران احساس مالکیت مشترک نسبت به آن دارند؛

- مسئولیت در قبال جامعه را می پذیرد؛

- نسبت به محیط خارجی سازمان حساس بوده و بر آن تمرکز دارد؛

- برمبنای داده های با کیفیت بالا طرح ریزی می شود؛

- بخش کلیدی مدیریت اثربخش است (کلمبیا[34] ، 2002).

1-6-12)تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک رویکردی که نگرشیارزشمند را آفریده ومفاهیم اثربخشی را عرضه می کند البته باید توجه داشت که منظور از این مفاهیم باز آفرینی در نگرش مدیران است نه توسعه دانش آنها. حاصل تفکر استراتژیک ساختاری ازمعانی است پنج فرمان برای این تفکرسازمان را در چرخه ای از بصیرت وقدرت پاسخگویی به نیازهای مشتری قرار می دهد) غفاریان وکیانی،1384(این 5 فرمان در

کنار هم الگویی برای کشف فرصت های ارزش آفرین واستفاده از آنها فراهم ساخته وسازمان را به سوی موفقیت پیش می برد،این پنج فرمان عبارتست از:

- بیش از اطلاع گیری به دنبال یاد گیری از محیط باشند.

- بیش از پاسخ­گویی به نیازهای کشف شده به دنبال کشف نیازهای پاسخ­گویی نشده باشند.

- بیش ازاهداف میانی چشم به اهداف نهایی داشته باشند.

- بیش از قابلیت­سازی برای تولید به دنبال قابلیت­سازی برای رقابت باشند.

- در حرکت به سوی هدف بیش از سرعت به فکرراه میانبر باشند(یمنی دوزی سرخابی،1382(.

از دیدگاه ماهوی تفکر استرتژیک یک بصیرت وفهم است که کمک می کند با تحلیل صحیح ومطابق با واقعیت محیط، جهش­ها، تغییرات وشتاب تغییرات شناخته شده وبرای آنها راه کاری بدیع وارزش آفرین ارائه گردد (دیوید[35]،1388).

 • موقعيت استراتژيك[36]: عبارتست از تاثير محيط بيروني، منابع و صلاحيت­هاي دروني و انتظارات و نفوذ ذي­نفعان.
 • گزينه هاي استراتژيك[37]: شامل درك پايه هاي اساسي براي استراتژي آينده در سطح واحدهاي سازماني و ارائه گزينه­هايي براي جهت­گيري سازمان و روش­هاي دستيابي به استراتژي هاي تعيين شده مي باشد.
 • تبديل استراتژي به عمل[38]: ايجاد اطمينان از اينكه گزينه هاي استراتژيك مي­توانند در عمل به اجرا درآيند به همين منظور بايد برای حمايت از استراتژي مورد نظر ساختار لازم را بوجودآورد (مقيمي و رمضان، 1390).

شكل(1-1): الگوي تفكر استراتژيك(دیوید،1388)

1-6-13) مدیریت استراتژیک

مديريتراهبردي،هنروعلمتدوين،اجراوارزيابيتصميمهايچندوظيفه­اي[39]استكهسازمانراقادربهدستيابيبهاهدافبلندمدتخودميكند(دیوید،2001). درواقع،مديريتراهبردي،فرايندياستكهباتركيبيازرويكردهاي عقلاييوشهودي،سازمانرادراتخاذتصميم­هايمهمخودياريمي­كند( برین[40]، بروز، پيورهيت[41]و همكاران2007). مديريتراهبرديدرجستجويتوسعه مزيتهايرقابتيوكمكبهساختآيندهموردنظربااستفادهازادارهكردنهمهمنابعموجوداست(ويلنوهانگ[42]،1994).راهبرد،ابزاريمهمبرايدستيابيبه،مزايايرقابتياست)پورتر[43]،1985) البتهيكيازنكاتبسيارمهمدرفرايندتدوينراهبرد،نگرشافراديكهراهبرديعملميكنند،دربارهكميياكيفيبودن رويكردآنهاست. ايناختلافنظرازطيفكمی عينی[44]تاكيفي شهود­ي[45]تغيير مي­كند.

مينتزبرگ ازجملهافرادياستكهبرهنر تدوينراهبردتأكيدميكندو بيشتربهسمت نگرشكيفي- شهودي متمايلاست(مينتزبرگ،1987(.با این حال،هدفايناستكههردوجنبهاينفرايند،موردتوجهقرارگيردوازنتايجروش­هايكميبهصورتراهنماييمناسبدر تصميم­گيري­هاوقضاوت­هايشهودياستفادهشود.

1-6-14)موانع پیاده سازی استراتژی در سازمان ها

محققين دلايل ناكامي سازمان­ها در اجراي استراتژي­هايشان را به چهار نوع محدوديت يا مانع نسبت داده اند كه در شكل(1-2)موارد مذكور نشان داده شده است (كاپلان و نورتون[46]، 1386).

شكل(1-2): موانع اساسي پياده سازي استراتژي در سازمان ها (كاپلان و نورترون، 2004)

 • روش برطرف كردن مانع عدم انتقال استراتژي

ترجمه­ي چشم انداز و استراتژي به اصطلاحات عملياتي مديريت ارشد را وا مي دارد تا منظور خود را از جملات كلي و زيبايي كه در بيانيه چشم انداز نوشته شده است به وضوح و در قالب اصطلاحاتي كه براي همه افراد سازمان قابل فهم باشد، بيان دارد. جملاتي مانند خدمات برتر، مشتريان هدف، فرصت رقابتي، جهاني شدن و نظاير آن اگر درست براي كاركنان سازمان ترجمه نشوند هم چنان در كاغذ باقي مانده و هرگز پياده نخواهند شد (كاپلان و نورتون، 1386).

 • روش برطرف كردن عدم هم سويي كاركنان

با ساري و جاري ساختن استراتژي به همه سطوح سازماني، كاركنان سازمان اين فرصت را خواهند يافت تا نشان دهند كه چگونه فعاليت­هاي روزمره آنها به تحقق استراتژي سازمان كمك مي كند. معيارهاي ارزيابي متوازن نه تنها درسطوح كلي سازمان بلكه درسطوح واحدهاي ديگر تعيين مي­شوند وبا اتصال اين معيارهاي ارزيابي به يكديگر نوعي هم­سويي و هم­دلي درتحقق اهداف به وجود مي آيد.

 • روش برطرف كردن عدم تخصيص منابع

اگر روش ارزيابي متوازن اجرا شود فرصت خوبي جهت اتصال فرآيندهاي برنامه ريزي استراتژيك و بودجه بندي فراهم خواهد شد و مديريت ارشد سازمان اين امكان را خواهد يافت و يا وادارخواهد شد تا بين برنامه­ها وابتكارات استراتژيك با توجه به منابع محدود خود نوعي اولويت­بندي و مصالحه برقرار كند و برنامه هايي را انتخاب كند كه بيشترين تاثير را در تحقق استراتژي سازمان داشته و كمترين منابع را مصرف كند (كاپلان و نورتون، 1386).

 • روش برطرف كردن عدم تعهد مديريت ارشد

بسياري از جلسات مديران ارشد سازمان­ها صرف مقايسه ارقام بودجه با نتايج عملكرد شده و به تجزيه و تحليل انحرافات بودجه واحدها اختصاص مي يابد. روش ارزيابي توازن اين امكان را مي دهد تا توجه مديريت ارشد به عناصر موثر در تحقق استراتژي سازمان جلب شود. ارزيابي توازن، چشم انداز و استراتژي سازمان را در چهار منظر متوازن ترجمه مي كند. بلافاصله مديريت ارشد بيش از يك سري ارقام مالي جهت بررسي در اختيار خواهد داشت و از طريق مطالعه روابط علت و معلولي عوامل موفقيت­ساز مديريت سازمان در جريان پيشرفت به سوي تحقق استراتژي خود قرار خواهد گرفت. اين آگاهي و فراگيري، علاقه مندي و تعهد مديريت نسبت به حمايت از برنامه هاي استراتژيك را تقويت خواهد كرد (كاپلان و نورتون، 1386).

1-6-15)مکتب طراحی

بطور کلي سه خط فکري در زمينه استراتژي و نحوه شکل‌گيري آن وجود دارد. گروهي از متفکران مانند مينتزبرگ و استيسي معتقدند که استراتژي امري شهودي است و فرايند شکل‌گيري آن يک هنر است.گروهي از دانشمندان مانند پورتر، آنسوف و اندروز معتقدند که فرايند ايجاد و شکل‌گيري استراتژي فرايندي منطقي و عقلايي است که مي‌توان از قبل آنرا طرح‏ريزي نمود.رویکرد تجویزی به استراتژیسه مکتب طراحي، برنامه‌ريزي و موقعيت‌يابي است. اين مکتب اعتقاد به طراحي رسمي و پيش‌بيني تدابير تحليلي براي تحقق هدف‌هاي بلندمدت دارند.

مکتب طراحی عبارت است از کشف يک طرح کلي و پياده کردن اين طرح در بازار. نظريه پردازان اين مكتب معتقدند تنها يك راهبرد با اهداف سازمان بيشترين سازگاري را خواهد داشت و قادر خواهد بود سازمان را هدايت كند.

شعار اصلي این مکتب تلاقي كفايت­ها و فرصت­هاي يك سازمان در راهبرد اقتصادي آن سازمان است كه موقعيت سازمان را در محيط كسب و كارش مشخص مي‌كند.این تلاقی با تکنیک SWOTممکن بوده وتجزیه تحلیل نیازها، مشکلات و مسایل بالقوه را شناسایی می­کند و نقش مهمی را در برنامه­ریزی استراتژیک ایفا می­کند (جانسون[47]،2005).آنالیزSWOTیکی از ابزارهای استراتژیک تطابق قوت وضعف درون سازمانی با فرصت­ها و تهدیدات برون سازمانی است.

 

 • نقاط قوت[48]:جنبه های مثبت یا ویژگی های متمایز یا صلاحیت هایی که مزیت مهمی در بازار را برای سازمان فراهم می­سازد که بر اساس بهسازی استوار می­گردد(مولینز،[49]1999).
 • نقاط ضعف[50]: جنبه­های منفی یا نقایص در صلاحیت­هاو منافع فعلی یا تصویر وشهرت سازمان است­که اثربخشی را محدود ساخته و باید مورد اصلاح قرار گیرد و نیازمند اقدام عملی برای حداقل سازی اثرات است (مولینز،1999).
 • فرصت­ها[51]:یک فرصت یک حالت خارجی است که می تواند به­صورت مثبت بر پارامترهای عملکردی سازمان تاثیر گذاشته و مزیت رقابتی که ایجاد کننده اقدامات مثبت در زمان مناسب است را بهبود دهد.
 • تهدیدها[52]: یک تهدید یک حالت خارجی است که می تواند بصورت منفی بر پارامترهای عملکردی سازمان تاثیر گذاشته ومزیت رقابتی که ایجاد کننده اقدامات مثبت در­زمان مناسب است را کاهش دهد.
 • پیش فرض هایمكتبطراحي

- تشكيلاستراتژيبايدفرايندسنجيدهتفكرآگاهانهباشد.

- مسئوليتكنترلوآگاهيبايدبرعهدهمديریت ارشد سازمان باشد

- مدلتشكيلاستراتژيبايدسادهوغيررسمينگهداشتهشود.

- استراتژيهاعلی رغم داشتن فرايند تدوین مشابه باید متمایز وویژه باشند.

- مکتب طراحي­زمانی­كامل­استكهاستراتژيهابهعنوانچشم اندازتدوينشدهباشند.

- پسازتدوينكاملايناستراتژيهاميتوانآنهارااجراكرد(دهقانی پوده،1378)

1. نهج البلاغه خطبه154

2. سوره ابراهیم آیه 1

 1. Coo&Lee
 2. Roberson

1. Gurmon

 1. Strategy
 2. Quinn
 3. Androse
 4. Muntezberg
 5. Plan
 6. Ploy
 7. Pattern
 8. Position
 9. Perspective-Vision
 10. Dessler
 11. Headsen
 12. Mission
 13. Core values
 14. Vission
 15. Strategy
 16. Strategic programs
 17. Objectives
 1. Bryson
 2. Hughes
 3. Fry and stoner
 4. Alexandra
 5. Maccune
 6. Mission
 7. Well Point
 8. Vision

 

 1. Core values
 2. Goals
 3. Objectives

 

 1. http://eric-web.tc. Columbia.edu,2002
 2. David.
 3. Strategic Position
 4. Strategic Choices
 5. Strategic Into Action
 6. Cross-Functional
 7. Breene
 8. Brews & Purohit
 9. Wheelen & Hunger
 10. Porter
 11. Quantitative/Objective
 12. Qualitative/Subjective
 13. Kaplan&Norton
 1. John son
 2. Strengths
 3. Moulines
 4. Weakness
 5. Opportunities
 6. Threats


مبلغ واقعی 49,440 تومان    23% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 38,069 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۱ اسفند ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 114

برچسب های مهم

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

 • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز ....
 • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
 • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
 • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
 • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب