تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 4032
  • بازدید دیروز : 4878
  • بازدید کل : 1196775

نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سينا....


نسبت نظر و عمل در سعادت انسان از نگاه ابن سينا....

 چکیده

ابن سینا ماهیت و چیستی سعادت را لذت می داند ولذا غالبا بحث سعادت را از بهجت و لذت شروع می کند .البته مراد شیخ از لذت در تعریف سعادت، مطلق لذت نیست بلکه مراد وی برترین نوع لذت یعنی لذت عقلی است. فهم کامل نظریه سعادت شیخ مستلزم توجه به نکات زیر است که در رساله به تفصیل به آنها پرداخته ایم.نکته اول: ابن سینا در بحث سعادت و به تصویر کشیدن غایت نهایی انسان از متون دینی متأثر است.نکته دوم: ابن سینا سعادت را امری اخروی می داند.یعنی حصول سعادت حقیقی را فقط بعد از مرگ ممکن می داند.نکته سوم: ابن سینا سعادت را امری مشکک و ذو مراتب می داند وبرای اشقیا و سعدا مراتب مختلفی قائل است.نکته چهارم: ابن سینا تصریح می کند که اهل سعادت و نجات بیشتر از اهل عذاب و شقاوتند.

اما درچگونگی نسبت نظر و عمل در سعادت انسان، شیخ معتقد است که هر چند نظر و عمل هر دو در سعادت انسان مؤثرند و سعادتمند حقیقی کسی است که در دو جنبه ی نظر و عمل به کمال رسیده باشد، امامیزان تأثیر این دو را یکسان ندانسته و برای نظر اهمیت بیشتری قائل است. شیخ بر این عقیده است که نقش عمل در سعادت انسان نقش ایجابی نیست، یعنی اعمال و افعال اخلاقی اهمیت استقلالی ولنفسه ندارند. وجه اولویت نظر از نگاه شیخ به مبانی انسان شناسی او و تعریف او از چیستی و ماهیت سعادت بر می گردد.زیرا از یک طرف وی سعادت را کمال و فعلیت خاص انسان دانسته و معتقد است که سعادت انسان در آن است که صفات و استعدادهای خاص خودش را به کمال برساند. از طرف دیگر ابن سینا وظیفه خاص انسان را ناطق بودن او می داند. و بر این عقیده است که از میان احوال و ویژگی‏های نفسانی مهم‏ترین ویژگی که او را از سایر حیوانات متمایز می سازد اندیشه و تأمل است.

کلید واژه

1- ابن سینا 2- عقل نظری(نظر) 3- عقل عملی(عمل) 4- سعادت 5- شقاوت 6- لذت 7- ألم

 فهرست

مقدمه.... 1

1.کلیات... 3

1.سؤال های تحقیق.. 3

1-2.فرضیه. 3

1-3.اهمیت و ضرورت تحقیق........................................................... 4

1-4. اهداف تحقیق.......................................................................... 5

1-5. سابقه پژوهش:پیشینه........................................................... 6

1-6. روش تحقیق:............................................................................. 6

2.چند نکته در احوال شیخ.............................................................. 7

3.مفاهیم............................................................................................. 11

3-1.سعادت و شقاوت در لغت....................................................... 11

3-2. نگاه اجمالی به تعریف فلاسفه مشهور پیش از شیخ از سعادت و شقاوت.......................................................................................................... 15

افلاطون:....................................................................................... 15

ارسطو:.......................................................................................... 19

فارابی:....................................................................................... 27

فصل اول: چيستى سعادت و شقاوت حقيقى از نظر ابن سینا... 32

1-1. تعریف لذت:........................................................................... 34

1-2. چگونگی رابطه سعادت و لذّت‏............................................. 40

1-3. مصداق سعادت نهایی انسان............................................... 41

1-4. نکات....................................................................................... 45

نکته1چرایی تعریف سعادت به لذت....................................... 45

نکته 2- تعابیر دینی ابن سینا از سعادت:................... 46

نکته 3- میزان تأثیر بدن و عوامل خارجی در سعادت47

نکته 4- اینکه سعادت امری اخروی است:........................ 48

نکته5- نوع نگاه شیخ به تکلیف......................................... 49

1-5. مراتب سعادت‏ و شقاوت........................................................ 49

1-6. اقلی یا اکثری بودن اهل سعادت و نجات..................... 59

جمع بندی فصل................................................................................. 61

فصل دوم:نسبت نظر و عمل در سعادت.......................................... 64

1.عقل عملی و عقل نظری.............................................................. 64

1-1.چیستی عقل عملی(عمل) و عقل نظری(نظر)................. 64

1-2. رابطه عقل نظری و عقل عملی..................................... 70

1-3. نیاز عقل نظری به عقل عملی..................................... 71

1-4. نیاز عقل عملی به عقل نظری..................................... 72

2. نسبت نظر و عمل....................................................................... 74

2-1. اهمیت وتأثیر عمل:....................................................... 75

2-2. چرایی تأثیر عمل........................................................... 77

2-3. راه استکمال قوه عملی................................................ 79

2-4. رأی شیخ درچگونگی نسبت نظر و عمل در سعادت انسان81

2-5. چرایی اهمیت و برتری نظر:....................................... 84

2-6. چرایی نگاه سخیف به نظر............................................ 86

نتیجه گیری........................................................................................ 86

منابع و مآخذ.................................................................................... 94

 مقدمه

مسأله سعادت از دیرباز تاکنون یکی از مسائل بنیادي و مهم علم اخلاق و فلسفه اخلاق بوده است. به همین جهت، نه تنها دغدغه فکري حکیمان بزرگ یونان باستان مثل سقراط،افلاطون و ارسطو قرار گرفته است، در زمان معاصر نیز به صور مختلف، اذهان دانشوران،حکیمان و مکاتب مختلف لذ تگرا، فضیلت گرا و سعادت گرا را به خود معطوف داشته است. زیرا یکی از فطرتهایی که جمیع نوع بشر مخمر بر آن هستند ویک نفر از نوع بشر یافت نمی شود که برخلاف آن باشد و هیچیک از عادات و اخلاق و مذاهب و مسالک و غیر آن ،آن را تغییر نداده و در آن خلل وارد نمی کند؛ فطرت عشق به کمال و سعادت است که اگر تمام دوره هایی زندگی بشر را قدم بزنیم و هر یک از طوایف و ملل را بررسی نماییم ،این عشق و خواسته را در او می یابیم بلکه در تمام حرکات و سکنات و زحمات و جدیتهای طاقت فرسا که هر یک از افراد نوع بشر بدان مشغولند عشق و میل به سعادت و کمال است که آنها را به این اعمال وا می­دارد اگر چه در تشخیص کمال و سعادت دچار اختلاف و اشتباه شوند.

همانطوری که اشاره شد مسأله سعادت از دوران یونان مورد توجه بوده است؛مثلا بحث اصلی سقراط،افلاطون و ارسطو در اخلاق متمرکز بر سعادت است. در جهان اسلام نیز مسأله سعادت یکی از مباحث مهم دینی و اخلاقی بوده و هست و علمای مسلمان نظیر کندی، فارابی ،ابن مسویه ،ابن سینا،غزالی ، خواجه نصیر الدین طوسی،ملا مهدی و ملا احمد نراقی بحث سعادت و شقاوت و مباحث مرتبط با آن را مورد بررسی قرار داده اند.

با این وصف ممکن است تصور شود که حال که مسأله سعادت ،یک مسأله جدید و بدون سابقه نیست و تحقیقات فراوانی در این باب صورت گرفته است، پرداختن به این مسأله دیگرضرورتی ندارد. اما توجه به این نکته ما را از این تصور منصرف می سازد که قرن حاضر قرن پیشرفتهای عظیم صنعت و ترقیات دامنه‏دار علوم و تکنیک جدید بشمار می رود.وچهره زندگی نسبت به گذشته بکلی دگرگون شده، اکثریت جوامع متمدن امروز،و حتی آنها که دور از مراکز تمدن وانقلابات صنعتی به سر می­برند از مزایای تحولات علمی و تمدن جدید متمتع و برخوردارند.روشنائی چراغ برق،شعله لرزان‏ شمع را خاموش کرده و جتهای غول‏پیکر با سرعت مافوق صوت مسأله بُعد مسافت را به بهترین‏ وجه حل نموده اند.دیگر بیماریهای حصبه و دیفتری و کزاز جان میلیونها انسان بی­گناه را به خطر نمی اندازد. در قرون اخیر روزی نیست که در گوشه و کنار جهان چندیناختراع جدید به ثبت نرسد و یا در زوایای آزمایشگاه ها اکتشافات نوینی به وقوع نپیوندد. در دوره حاضر نیرو و قوت ملتهای پیشرفته،اکثرا مصروف تحقیقات و گردآوری تجربیات ارزنده علمی می‏گردد و ناگفته پیدا است که غرض از این همه تکاپو و جنب و جوش چیزی جز از بین بردن مشکلات مادی زندگی بشر نیست.

تا اینجا که بیان شد صحبت از پیشرفت بشر در علوم مختلف مادی و نتایج حاصله از آن‏ بود اما اگر این اصل را بپذیریم که انسان موجودی مرکب از جسم و روح است، باید انصافا اذعان نمائیم که بشر در راه پرورش معنویات و حل مسائل مربوط به آن نسبت به پژوهشهای علمی مادی،بسیار کوتاهی و قصور نموده است.لذا مشاهده‏ می­شود با وجود آنکه بشر در کشف اسرار طبیعت و پرده‏برداری از رموز عالم پهناور خلقت به پیشرفتهائی‏ شگرف و دامنه‏داریی نائل آمد است ،درعین‏حال از نظر روحانی و شناخت مسائل مربوط به آن بسیار فقیر و ناتوان و بیمار است.

با این وصف اکنون پرداختن به مسائل معنوی بیش از هر زمان دیگری ضروری است . چه آنکه انسان امروزی با غوطه ور شدن در جهل مرکب خود را در مسیر سعادت و خوشبختی می بیند. می توان ادعا نمود که بهترین راه برای رسیدن به این مطلوب متوجه نمودن ذهن اندیشمندان به مسأله سعادت و شقاوت و زنده نمودن این بحث در میان متفکران است.

این پایان نامه قصد دارد که چیستی سعادت و شقاوت حقیقی از نظر ابن سینا و دیدگاه وی درباره نسبت تأثیر عمل و نظر در سعادت انسان، را به ترتیب در طی دو فصل بررسی نماید. به این صورت که سعی می­شود اول تعریف ابن سینا از سعادت و شقاوت و مراتب و انواعی که وی برای هر یک بر شمرده است بیان گردد سپس با روشن نمودن دو مفهوم «نظر» و «عمل» از نگاه وی به این نکته پرداخته می­شود که ابن سینا چه نقشی برای هر یک از این دو مقوله قائل است؟ آیا وی فقط یکی از این دو را در سعادت انسان دخیل می­داند یا هر دو را؟ و اگر هر دو را مؤثر می­داند نسبت این تأثیر چگونه است ؟آیا این نسبت به صورت مساوی است یا خیر؟ و اگر خیر، ابن سینا بر اساس چه مبانی قائل به اولویت می­شود؟

1.کلیات

1.سؤال های تحقیق

1-سئوال اصلي: تعریف ابن سینا از سعادت و شقاوت نهایی انسان چیست؟ و وی چه نقشی را برای عمل در سعادت و شقاوت انسان قائل است؟به بیان دیگر سؤال اصلی این پژوهش اینست که از نگاه ابن سینا «عمل» چقدر و چگونه در سعادت نهایی انسا ن مؤثر است ؟

توضیح: در این پایان نامه با روشن نمودن دو مفهوم «نظر» و «عمل» از نگاه ابن سینا به این نکته پرداخته می­شود که وی چه نقشی برای هر یک از این دو مقوله قائل است؟ آیا وی فقط یکی از این دو را در سعادت انسان دخیل می­داند یا هر دو را؟ و اگر هر دو را مؤثر می­داند نسبت این تأثیر چگونه است ؟

 1-2.فرضیه

فرضیه در حقیقت پاسخ پیشنهادی پژوهشگر به سؤال تحقیق است .هر تحقیق علمی برای دستیابی به اهداف خود نیاز به طرح فرضیه هایی دارد. طرح فرضیه در مصون ماندن رساله از پرداختن به مسائل حاشیه ای و غیر مرتبط مؤثر است. که در این تحقیق عبارتند از:

1- تعریف سعادت و شقاوت: ابن سینا سعادت را به لذت و شقاوت را به رنج و ألم تعریف می­کند.و با عنایت به اینکه او لذت و ألم را بسته به متعلق آنها دو امر ذو مراتب و تشکیکی می­داند، لذا وی سعادت را امری ذو مراتب دانسته و برای آن انواع و مراتبی قائل است.

2- نقش عمل: ابن سینا بر اساس مبانی فلسفی اش در مورد حقیقت ترکیبی انسان و نقش رفتار و عمل در تنزیه نفس و کسب اخلاق و ملکات حسنه و تأثیر آنها در حصول هیأت استعلائیه ،کمال و سعادت انسان را صرفا منوط به عقل نظری و معرفت نمی داند و بارها بر اهمیت عمل و عقل عملی در این مسیر تأکید می کند.

تفصیل این سخن این است که :وی معتقد است که از آنجایی که انسان مرکب از روح وبدن است لذا سعادت حقیقی او منوط به حصول کمال عقل نظری و عملی می­باشد و کمال عقل نظری را در این می­داند که نفس، حقایق موجودات را آنگونه که هستند بشناسد و با گذر از آنها و شناخت ذات واجب الوجود به توحید حقیقی نایل آید و کمال عقل عملی را در این می­داند که نفس با کسب اخلاق و ملکات حسنه به هیئت استعلائیه(اعتدال در پیروی از بدن) دست یابد. از آنجایی که وی بدن را مانعی برای ادراک حقایق عالیه می داند لذا معتقد است که سعادت حقیقی در جهانی دیگر و هنگام مفارقت نفس از بدن میسر است و سعادتمند حقیقی را در آنجا کسی می­داند که در دو جنبه­ی نظر و عمل به کمال رسیده باشد به همین خاطر یادآور می­شود که سعادت اخروی با تنزیه نفس حاصل می­شود و تنزیه نفس با کسب اخلاق و ملکات حسنه به دست می­آید.او تصریح می­کند که اگر نفس صاحب هیئت اذعانیه(حالتی که در آن نفس در پیروی از بدن حالت افراط داشته باشد) شود، در آخرت به کمال تام خود نمی­رسد زیرا همچنان به نوعی از بدن و جسم محتاج و متعلق است فلذا نمی تواند ادراک کاملی از ذات حق داشته باشد.وی همچنین در بیان مراتب نفوس در سعادت و شقاوت،نفوس عالیه را نفوسی می­داند که در دو جنبه علم و عمل کامل باشند.

اما از آنجایی که ابن سینا سعادت را همان لذت دانسته و لذت را به ادراک امر ملائم با طبع تعریف می­کند و از طرفی قائل به برتری ادراک عقلی بر ادراک حسی است ، لذا اهمیت و نقش بیشتری برای نظر قائل است و سعادت اخروی را در وهله­ی اول منوط به کمال قوه­ی نظری می­داند.1-3.اهمیت و ضرورت تحقیق

مسأله سعادت از دوران یونان مورد توجه بوده است. و همچنان که گفتیم بحث اصلی سقراط،افلاطون و ارسطو در اخلاق متمرکز بر سعادت بوده است در جهان اسلام نیز مسأله سعادت یکی از مباحث مهم دینی و اخلاقی بوده و هست و علمای مسلمان نظیر کندی، فارابی ،ابن مسکویه ،ابن سینا،غزالی ، خواجه نصیر الدین طوسی،ملا مهدی و ملا احمد نراقی بحث سعادت و شقاوت و مباحث مرتبط با آن را مورد بررسی قرار داده اند.

نکات زیر مبین اهمیت تحقیق حاضر است:

1- امروزه تعریف سعادت و راه وصول به آن و تعریف شقاوت و راه حذر از آن یکی از مسائل مهم کلام جدید و فلسفه اخلاق است .با توجه به اینکه این بحث به صورت مستقل در کتاب­های کلامی اسلامی مطرح نگردیده است لذا نظر فلاسفه و متکلمان مسلمان در این مسأله به صورت منقح و مستقل در دسترس نمی­باشد در این پایان نامه سعی می­شود که جواب ابن سینا به این مسأله به صورت منقح و متمرکز بیان گردد.

2- با توجه به ابتلای امروز جهان اسلام به عقل ستیزی و تحقیر مقام عقل و تأکید بیش از حد بر نقل و کشف و شهود ؛ در این پایان نامه سعی می­شود اهمیت عقل و نظر در سعادت انسان نیز نشان داده شود.

3- با توجه به این اتهام و سوء ظن که مشائیان و خصوصاً ابن سینا نقش چندانی برای عمل در سعادت انسان قائل نبوده و معاد و سعادت حقیقی را صرفاً منوط به حصول کمال در قوه عقل نظری می­دانند. در این پایان نامه سعی می­شود با اثبات این مطلب که ابن سینا عمل رادر سعادت انسان دخیل دانسته و رسیدن به سعادت حقیقی بدون عمل را میسر نمی­داند،این اتهام دفع شود.

4- مسأله سعادت در آراء و آموزه های متفکران و صاحبنظران مسلمان از چارچوب های مهم در شناخت دقیقتر آراء و اندیشه های سیاسی، فلسفی، دینی و اخلاقی متفکران برجسته اسلامی است که کمتر مورد توجه واقع شده است .

5- تعریف سعادت و شقاوت حقیقی و معرفت به عوامل حصول سعادت ضروری است تا انسان برای طلب آن همت کند و از توجه به سعادت غیر حقیقی پرهیز نموده و از اشتباه و مغالطه در این راه ایمن شود و چیزی را که سعادت واقعی نیست سعادت نپندارد.

1-4. اهداف تحقیق

این رساله سه هدف را دنبال می کند:

1- بیان تعریف ابن سینا از سعادت و شقاوت حقیقی

2- پاسخ به این سؤال که ابن سینا چه نقشی را برای عمل در سعادت و شقاوت انسان قائل است؟به بیان دیگر سؤال اصلی این پژوهش اینست که از نگاه ابن سینا «عمل» چقدر و چگونه در سعادت نهایی انسا ن مؤثر است ؟

3- پاسخ به این سؤال که ابن سینا بر اساس چه مبانی قائل به اولویت نظر در حصول سعادت است؟

1-5. سابقه پژوهش:پیشینه

از آنجای که سعادت و شقاوت از مسائلی است که ذهن هر انسان جویای حقیقت را به سوی خود جذب می کند،سعادت و شقاوت کم و بیش موضوع تحقیق و تفحص طالبان علم قرار گرفته است ولی طی بررسیهایی که اینجانب انجام دادم مشخص شدکه تحقیقی مشابه(پایان نامه ،کتاب یا مقاله) با عنوان این رساله موجود نیست. ولی پایان نامه­هایی به صورت کلی با موضوع سعادت و شقاوت از نگاه قرآن و حکمای اسلامی (به صورت عام یا به صورت مقایسه­ی بین دو فیلسوف نه به صورت خاص از نظر ابن سینا) و بدون بررسی نسبت تأثیر نظر و عمل دفاع شده است که در یک دسته‌بندی کلی می‌توان این آثار را به سه دسته تقسیم نمود:

1-آثاری که به بحث سعادت و شقاوت پرداخته اند از جمله:

1)مقایسه و تطبیق آراء صدر المتالهین شیرازی و ابن مسکویه در مورد مسأله سعادت و شقاوت،دانشگاه قم. 2) کمال انسان از دیدگاه شیخ اشراق و ابن سینا، دانشگاه امام صادق(ع). 3)سعادت و شقاوت از دیدگاه فلاسفه بزرگ اسلامی(ابن سینا، ملاصدرا، شیخ اشراق) و با توجه با آیات و احادیث، دانشگاه تهران.4) سعادت از دیدگاه حکیمان مسلمان، دانشگاه تهران.5) سعادت و شقاوت از دیدگاه اسلام(فلسفه و کلام، قرآن و حدیث)، دانشگاه تربیت مدرس.

2-آثاری که به بحث لذت و ألم پرداخته اند از جمله:

لذت و الم اخروی از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا، دانشگاه قم.

3-آثاری که به بحث عقل عملی و عقل نظری پرداخته اند از جمله:

کارکردهای عقل نظری و عقل عملی از دیدگاه حکمای اسلامی،موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی.

1-6. روش تحقیق:

روش این تحقیق، روش کتابخانه‌ای، روش توصیفی- تحلیلی است و آراء ابن سینا در باب سعادت و شقاوت ،عقل نظری و عقل عملی و نسبت این دو در سعادت انسان را تحلیل خواهد نمود.مباحث این پایان‌نامه از نظر منبع تمام کتابهایی که از شیخ در دسترس بوده است را در بر می گیرد. روش کار به این صورت خواهد بود که ابتدا در قسمت کلیات آراء افلاطون،ارسطو و فارابی در باب ماهیت وچیستی سعادت و شقاوت حقیقی مطرح می گردد سپس سعی خواهد شد ماهیت وچیستی سعادت و شقاوت حقیقی را از نظر ابن سینا بررسی نماییم . در این قسمت هرچند کم و بیش به تحلیل مباحث مربوطه پرداخته ایم اما چون هدف اصلی ما در فصل دوم رساله پیگیری می شود لذا از بسط و تفصیل و نقد آراء صرف نظر نمودیم . در ادامه در فصل دوم ابتدا با بررسی آراء شیخ در باب حقیقت و ماهیت نظر و عمل ،به بحث اصلی رساله یعنی چگونگی نسبت نظر و عمل در سعادت نهایی انسان پرداخته ایم.

 

2.چند نکته در احوال شیخ

ما دربارة زندگى‌ و سرگذشت‌ ابوعليحسينبنعبداللهبنحسينبنعليبنسينا[1] (370- 428ق‌/980- 1037م‌) معروف به ابن سنا و ملقب به حجه الحق و شیخ الرئیس، بیش از هر فيلسوف‌ مسلمان‌ ديگری آگاهی داریم. و اين‌ به‌ بركت‌ زندگى‌ نامه‌اي‌ است‌ كه‌ ابوعُبيد جوزجانى‌ (438ق‌/1046م‌) شاگرد وفادار وي‌ به‌ رشته تحریر در آورده‌ است‌ .بخش‌ نخست‌ این زندگی نامه‌ تقرير ابن‌ سينا و بخش‌ دوم‌ آن‌ گزارش‌ و نوشتة خود جوزجانى‌ است‌.

لذا از آنجایی که ابن سینا فیلسوف مشهوری است و اکثر خوانند گان کم و بیش با زندگی نامه و آثار این فیلسوف آشنایی کافی دارند و کتابها و مقالات فراوان ومفیدی درباره زندگی شیخ به چاپ رسیده ، به نظر می رسد که مطرح نمودن زندگی نامه وی در این رساله ضرورتی ندارد. به همین منظور از پرداختن به زندگی شیخ و شرح احوال وی صرف نظر نموده و به معرفی کتابها و مقاله هایی مفیدی که در این زمینه نگاشته شده است اکتفا می کنیم.

کتابهای مناسب جهت آشنایی با سرگذشت و احوال شیخ:

1-مدخل ابن سینا در دایره المعارف بزرگ اسلامی2-یک رساله خطی در 22صفحه تحت عنوان«رساله فی إثبات أن الشیخ من أکابر علماء الإمامیه الإثنی عشریه» در کتابخانه مجلس3- «نُكَت‌ٌ فى‌ احوال‌ الشيخ‌ الرئيس‌ ابن‌ سينا»احمد فؤاد اهوانى‌ 1952م‌ چاپ شده در قاهره‌،4- گذارشهای ابن‌ خلّكان‌ در وفيات‌ الاعيان‌ (2/157- 162) 5- درباره زندگى‌ ابن‌ سينا می توان مطالب و گذارشهای مفیدی در عیون الانباء اثر ابن‌ ابى‌ اصيبعه‌ و تاريخ‌ الحكماء اثر ابن‌ ابى‌ قفطى‌ پیدا نمود‌.

6- در مورد ملیت وی رجوع شود به مقاله: ملیت ابن سینا، صدیقی، غلامحسین مجله حافظ ،مهر 1385 ، شماره 35 .7- در مورد تاریخ تولد وی رجوع شود به:میلاد ابن سینا ، محیط طباطبائی، سید محمد، مجله یغما ،فروردین 1333، شماره 69. 8 - در مورد مذهب او رجوع شود به مقاله:مذهب اعتقادی بوعلی سینا،دکتر احمد بهشتی،اندیشه های فلسفی،شماره چهارم،زمستان1384

در مورد مؤلفات ابن سینا رجوع شود به:1-مؤلفات ابن سینا،الاب جورج شحاته قنواتی با مقدمه دکتر ابراهیم مدکور،دار المعارف مصر،قاهره2- یحیی مهدوي‌، فهرست‌ نسخه‌هاي‌ مصنفات‌ ابن‌ سينا

اما از آنجایی که در این رساله به بررسی آراء شیخ در باب اهمیت عمل پرداخته شده است گزارش مختصری در باب اهمیت عمل و گرایشهای عرفانی نزد وی ارائه می شود و کتابها یا رساله هایی که در آنها شیخ به نوعی مباحث مربوط به عمل را مطرح نموده است را معرفی می کنیم.

 گرايش‌ عرفانى‌ شیخ :

دربارة توجه‌ ابن‌ سينا به‌ عرفان‌ و راه‌ و روش‌ صوفيانه‌ و ارتباط او با اين‌ مسلك‌ از ديرباز در ميان‌ صوفيه‌ اختلاف‌ نظر بوده‌ است‌. برخى‌ از بزرگان‌ عرفان او را نمونة كامل‌ عقل‌گرايى‌ به‌ شمار آورده‌ و اعتقاد او را به‌ كفايت‌ و اعتبار براهين‌ عقلى‌ در شناخت‌ حقايق‌ هستى‌ مورد طعن‌ و ملامت‌ قرار داده‌اند( سنایى،1359،ص300، همو‌،1362،ص43)( مولوي‌،1363،ج2،ص308) ( جامى‌، 1362،ص44، همو،1361،420- 421ولى‌ از سوي‌ ديگر برخى‌ از اهل‌ سلوك‌ و معرفت‌ از همان‌ روزگار به‌ ديدة ارادت‌ و قبول‌ در احوال‌ شیخ مى‌نگريسته‌اند و او خود نيز نسبت‌ به‌ اين‌ طايفه‌ اعتقاد و توجه‌ خاص‌ داشته‌ است‌. در كتاب‌ منتخب‌ نورالعلوم‌ از رفتن‌ بوعلى‌ سينا به‌ ديدار خرقانى‌ سخن‌ رفته‌ است‌ ( مینوی،1363، ص‌ 135-136) همچنين‌ شرحى‌ از ملاقات‌ و گفت‌ و گوي‌ ابن‌ سينا با ابوسعيد ابوالخير در اسرار التوحيد(ابن منور،1366،ص194- 195 )آمده استعين‌ القضاة همدانى‌ در چند مورد سخنان‌ شيخ‌ الرئيس‌ را نقل‌ و براي‌ بيان‌ مطالب‌ خود به‌ آنها استناد و استشهاد مى‌كند. ابوالحسن‌ شُشتري‌ در قصيده‌اي‌ كه‌ در شرح‌ سلسلة طريقة خود ساخته‌، شيخ‌ را در سلسلة اسناد طريقة سبعينيه‌ مى‌آورد و نام‌ او را در رديف‌ اسامى‌ كسانى‌ چون‌ هرمس‌، سقراط، افلاطون‌،...، حلاج‌ و ابن‌ مسره‌ قرار مى‌دهد (ابن‌ خطيب‌،1397ه.ق،ج4،ص210- 211). در میان مستشرقین نيز كسانى‌ چون‌ لويى‌ ماسينيون‌، لويى‌ گارده‌، و از همه‌ بيشتر هانري‌ كربن‌ در تحقيقات‌ خود دربارة شيخ‌ الرئيس‌ كلاً به‌ آثار عرفانی او نظر داشته‌ و هر يك‌ از آنان‌ بر تمايلات‌ عرفانى‌ و باطنى‌ او به‌ نوعى‌ توجه‌ و تأكيد داشته‌اند.[2]

اما اگر از سخن بزگان چه مخالفان و چه موافقان غض بصر نموده و سخنان ایشان را ملاک قضاوت قرار ندهیم ، با توجه به شواهد و آثار به جای مانده از خود ابن سینا می توان قاطعانه ادعا نمود که وی به مباحث عرفانی و عملی توجه نموده و بخش ذوقى فلسفه از همان عصر ابن سينا و به وسيله خود او در دو سه نمط آخر اشارات به صورت زيربناى عرفان نظری اسلام درآمده است.به گونه ای که می توان ادعا نمود که ابن سينا در حكمت ذوقى اسلامى پيش كسوت شهاب الدين سهروردى بوده است. و اين احتمال را قوّت مى‏بخشد كه چنانچه عمر بيشترى مى‏داشت، به طور قطع از عناصر و انديشه‏هاى اشراقى نيز بيشتر بهره مى‏برد؛ كارى كه حكماى پس از او همچون شيخ اشراق، ميرداماد و ملّا صدرا به خوبى از عهده آن برآمدند.اکنون به برخی از شواهدی که پشتوانه ی این مدعا است اشاره می کنیم:

1- در ضمن برخى از آثار او، مانند الإشارات و التنبيهات، به برخى از مباحث عرفانى و ذوقى مانند «مقامات العارفين» برمى‏خوريم و يا در ميان نوشتارهاى برجاى مانده از او به رساله‏ها و كتابهاى مستقلّى همچون: منطق المشرقيین، رسالة فى العشق و سه داستان سمبليك حىّ بن يقظان، رسالة الطير و سلامان و ابسال مى‏رسيم كه حاكى از گرايشات اشراقى او است.

این مواردی که اشاره شد فقط نوشته های مشهور شیخ است و الا قنواتی در کتاب مؤلفات ابن سینا ،در باب تصوف 41 اثر از او را برمیشمرد از جمله:رساله فی سر القدر،رساله فی اسماء الله،رساله فی الفیض الإلهی،فی العشق،فی العلم اللدنی،فی بیان المعجزات و الکرامات،فی الکلمات الصوفیه،فی الزهد، فی ماهیه الصلاه، فی معنی الزیاره . وی همچنین در باب نفس و معاد که به مباحث عملی نزدیکترند به ترتیب 31 و 6 کتاب و رساله را نام می برد . او حتی کتابی را در اخلاق تحت عنوان« الاخلاق» به شیخ نسبت می دهد

2- اصطلاحات عرفانى ابن سينا و تعاريفى كه براى آن‏ها در نمطهاى آخر اشارات كرده است تفاوت محسوسی با اصطلاحات عرفانى عارفانی چون ابو القاسم قشيرى و جنيد بغدادى و ابو نصر سراج طوسى ندارد

3- یکی از شواهد گرایش او به عرفان این است که او برای انسان چنان جایگاهی در هستی قائل است که می‌تواند صاحب ملکه تسلط بر بدن شده و در طبیعت نیز تصرف نماید (ابن سینا،1400،ص225)تا حدی که تصريح مى كند كه از فروع علم الهى (فلسفه )؛علم به چيستي و كيفيت صدور معجزات و كرامات از انبياء و اولياء الهى است.[3] (ابن سینا،1326ه.ق،ص114)

4-اينكه‌ عارف بزرگی‌ چون‌ ابوسعيد ابوالخير حتى‌ در مسائل‌ مربوط به‌ عرفان‌ و تصوف‌ از بوعلى‌ سينا جواب‌ مى‌خواهد حكايت‌ از آن‌ دارد كه‌ در آن‌ روزگار او را در اين‌ باب‌ صاحب‌ نظر و راه‌ شناس‌ مى‌دانسته‌اند.

5- دیگر اینکه نظرية كلى‌ ابن‌ سينا در بارة سير استكمالى‌ نفس‌ از مرحلة عقل‌ بسيط هيولانى‌ به‌ درجة عقل‌ بالملكه‌ و عقل‌ بالفعل‌ و وصول‌ به‌ درجة عقل‌ بالمستفاد و اتصال‌ به‌ عقل‌ فعّال‌ در حقيقت‌ از سخنى‌ كه‌ عرفا در بيان‌ سير صعودي‌ روح‌ و رسيدن‌ به‌ مقام‌ قرب‌ و شهود گفته‌اند، چندان‌ دور نيست‌، و تفاوت آنها فقط در اصطلاح و عبارت است‌.

6-نکته دیگر اینکه روزگار او مقارن‌ با دورانى است كه‌ افكار صوفيانه‌ و طريقة های عرفانی در سراسر جهان‌ اسلامى‌ رواج‌ داشته ‌ و به‌ صورت‌ حركت‌ فكري‌ و فرهنگى‌ دامنه‌داري‌، طبقات‌ مختلف‌ جامعه‌ را در بر گرفته‌ بود و طبعاً كسى‌ چون‌ او نمى‌توانست‌ از تأثيرات‌ اين‌ جريان‌ كلى‌ و فراگير بركنار و نسبت‌ بدان‌ بى‌توجه‌ بماند.

7-نظر ابن سینا درباره عقول مختلف و دخالت آنها در چگونگی حصول معرفت و وصول به حق تا حدی جنبه عرفانی این حکیم را آشکار می سازد و معلوم می دارد که نسبت به اشراق و کشف و شهود عقیده مند است. (جهانگیری،ص9)

8-وی شهود عرفا و کرامات اولیا را از دید عقلی ممکن می دانسته است. و در برخی از رساله ها و کتاب هایش به توجیه فلسفی آنها پرداخته است.(ابن سینا،1400،ص225)

البته ذکر این نکته ضروری است که منظور ما از سخنانی که در باب عرفان ابن سینا گفتیم این نیست که ابن سینا عملا به سیر و سلوک پرداخته و راه روش صوفیان را در پیش گرفته است زیرا با اینکه تقریبا هیچ یک از دوران زندگی شیخ مجهول نیست، روایتی دال بر این مطلب در دست نیست .بلکه او از آغاز تا پایان زندگی اش فیلسوف و پای بند عقل و استدلال بوده است. به قول دکتر فروزانفر هر چند شیخ خدمات نمایانی به تصوف کرده است اما نمی توان وی را از طبقه صوفیان و سالکان برشمرد.(جهانگیری،ص9) بلکه مراد ما این است که شیخ نه تنها به مخالفت با طریقه صوفیه نپرداخته بلکه با نگاه ارادت به روش ایشان نگریسته و گاه خود با نگاه عرفانی به مسائل پرداخته است.

3.مفاهیم

3-1. سعادت و شقاوت در لغت

از آنجایی که همه انسان ها به طور فطری در پی سعادت خویش اند و هیچ کس را نمی توان یافت که سعادت طلبی خویش را انکار کند ، ابتدا چنین به نظر مى‏رسد كه كوشش در بيان معنى «سعادت» و تعریف آن از قبيل توضيح واضحات است. زیرا همچنان که اشاره شد یکی از فطرتهایی که جمیع نوع بشر مخمر بر آن هستند ویک نفر از نوع بشر یافت نمی شود که برخلاف آن باشد و هیچ یک از عادات و اخلاق و مذاهب و مسالک ،آن را تغییر نداده و در آن خللی وارد نمی کند فطرت عشق به کمال و سعادت است. در تمام حرکات و سکنات و زحمات و جدیتهای طاقت فرسا که هر یک از افراد نوع بشر بدان مشغولند عشق و میل به سعادت و کمال است که آنها را به این اعمال وا می دارداگر چه در تشخیص کمال و سعادت دچار اختلاف و اشتباه شوند.

اماتعريف صحيح «سعادت» بسيار دشوار است و نشان آن این است که انسانها در طول تاریخ در شناخت و تعریف سعادت حقیقی دچار اختلاف شده ونظرات مختلفی در این باب ارائه نموده اند. بعضی سعادت انسان را در کام یابی و لذات دنیوی پنداشته اند و بعضی در اقتصاد و ثروت و بعضی قدرت و مقام را مایه سعادت دانسته اند، گروهی سعادت بشر رادر علم و اخلاق جستجو نموده اند و گروهی در زهد و ریاضت.

[1](Avecinna)

[2]- به نقل از دایره المعارف بزرگ اسلامی ،مدخل ابن سینا

[3]اصل عبارت وی چنین است: (فمن ذلك) معرفة كيفية نزول الوحي و الجواهر الروحانية التي تؤدي الوحي و ان الوحي كيف يتأدى حتى يصير مبصرا او مسموعا بعد روحانيته و ان الذي يأتي خاصة تكون له تصدر عنه المعجزات المخالفة لمجرى الطبيعة و كيف يخبر بالغيب و ان الأبرار الأتقياء كيف يكون لهم الهام شبيه بالوحي و كرامات تشبه المعجزات و ما الروح الأمين روح القدس و ......


مبلغ واقعی 48,240 تومان    27% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 35,215 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۲ اسفند ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 101

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب