تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 4021
  • بازدید دیروز : 4878
  • بازدید کل : 1196764

بررسی عوامل و موانع اجرای عدالت اجتماعی از منظر قرآن كريم....


بررسی عوامل و موانع اجرای عدالت اجتماعی از منظر قرآن كريم....

چكيده

عدالت و اجراي آن همواره مورد توجه تمام مكتب ها، از گذشته تاكنون بوده است. تفاوت مكتب اسلام با ديگر مكاتب آن است كه، اسلام دو مؤلفه حق و تكليف را ملازم يكديگر قرارداده، آنجا كه تكليفي واجب شده، به دنبال آن حقي نيز بر آن مترتّب شده است و رعايت حقوق و تكاليف متقابل را شرط اجراي عدالت قرار داده است.

قرآن كريم فلسفه تشكيل حكومت ها و بعثت انبياء(عليهم السّلام) را اقامه قسط و عدل و حل اختلافات گوناگون ميان بشر دانسته و عدالت را ميزان تعادل بخشي زندگي بشري ناميده است؛ لذا در زمينه اجراي عدالت در جامعه فرامين بسياري دارد. از جمله اين فرامين امر به تقواي فردي، وضع و اجراي قوانين عادلانه و رسيدگي به ضعفاي جامعه است.

مولاي متقيان حضرت علي(عليه السّلام) عدالت را نه تنها يك تكليف، بلكه ناموس الهي مي داند. در نهج البلاغه ايشان، عدالت به عنوان يك فلسفه و نظريه اجتماعي سياسي، مورد توجه قرار گرفته است. از اساسي ترين مظاهر عدالت در نظر امام علي (عليه السّلام) رعايت مساوات است. بيشترين اوامر ايشان به كارگزارانشان، درباره لزوم رعايت مساوات و اجراي عدالت بين اقشار مختلف مردم است.

از جمله اساسي ترين عوامل اجراي عدالت مي توان به حاكميت قانون عادلانه در جامعه ، دينداري وتقواي افراد جامعه،رسيدگي به محرومان ومستضعفان جامعه، حكومت حكمرانان عادل،نظارت همگاني و... اشاره نمود. موانع اجراي عدالت نيز مواردي از قبيل نبود قانون عادلانه، حكومت جور، انسان محوري و سودگرايي، دنيا طلبي حكام و استثمار و انحصار گرايي و.... مي باشند.

واژگان كليدي: قرآن كريم، نهج البلاغه، عدل، عدالت اجتماعي، قسط، مساوات، ظلم.

فهرست مطالب

عنوان..صفحه

مقدمه1

فصل اوّل: كلّيات و مفاهيم3

1-1-كليّات4

1-1-1- بیان مسأله4

1-1-2- علت انتخاب موضوع و اهميت و فايده آن4

1-1-3- سابقه پژوهش4

1-1-4- سؤال اصلي پژوهش5

1-1-5- سؤالات فرعي پژوهش5

1-1-6- فرضيه‌هاي پژوهش6

1-1-7- پيش‌فرض‌هاي پژوهش6

1-1-8- اهداف پژوهش6

1-1-9- روش پژوهش6

1-1-10- روش‌گردآوري اطلاعات و داده‌ها6

1-1-11- جنبه جديد بودن موضوع7

1-1-12- نتايج علمي و عملي تحقيق7

1-2- مفهوم شناسی عدالت اجتماعی8

1-2-1- معناي لغوي عدالت10

1-2-2- واژه های همسو: قسط، مساوات و انصاف11

قسط11

تفاوت قسط و عدل12

مساوات13

فرق بین مساوات و عدالت14

انصاف15

1-2-3- واژه هاي مقابل عدل15

ظلم15

تجاوز18

1-2-4- مفهوم اصطلاحی عدالت و عدالت اجتماعی19

1-2-4-1- مفهوم اصطلاحي عدالت20

1-2-4-2- مفهوم اصطلاحي عدالت اجتماعي25

1-2-5- دیدگاه انديشمندان غير مسلمان درباره عدالت27

فصل دوم: عدالت اجتماعي درقرآن كريم ونهج البلاغه....................................................................33

2-1- عدالت اجتماعي و جايگاه آن34

2-1-1- عدالت، اصل ثابت قرآنی35

2-1-2- عدالت، فلسفه بعثت پیامبران37

2-1-3- عدالت قرآن، عدالت همه جانبه39

2-2- عدالت و انواع آن40

2-2-1- عدل الهي40

آیات ناظر به عدل الهی42

2-2-2- عدالت بشري46

آيات ناظر به عدالت بشري47

عدل فردي48

عدل در روابط خانوادگی48

2-2-3- عدالت اجتماعی50

آيات ناظر به عدالت اجتماعی53

عدالت اقتصادي54

عدالت قضایي54

عدالت سیاسی55

2-3- عدالت از دیدگاه امام علي(عليه السّلام)58

فصل سّوم: عوامل اجراي عدالت اجتماعي از منظر قرآن كريم و نهج البلاغه.....................................62

3-1- عوامل اجرای عدالت اجتماعی از منظر قرآن کریم64

3ـ1ـ1ـ حاکمیت قانون عادلانه الهی در جامعه64

3ـ1ـ2ـ اجرای دقیق حدود و قوانین الهي68

3-1-3- دينداري و تقواي افراد جامعه74

3 -1-4- رسيدگي به محرومان و مستضعفان77

3-1-5- شايسته سالاري87

ويژگي هاي لازم براي انتخاب افراد شايسته87

3-1-6- نظارت عمومي91

3-1-7- تعهد متقابل95

3 ـ2ـ عوامل اجراي عدالت اجتماعي از منظر نهج البلاغه98

3-2-1- حكمران عادل101

3 -2-2- نظارت همگاني104

پند و اندرز كارگزاران105

بي نياز ساختن كارگزاران105

بازرسي مخفيانه از كارگزاران106

تقويت روحيه انتقاد پذيري107

3ـ 2 ـ 3 ـ منش عادلانه حاكمان109

مردمداري111

سعي در كسب رضايت عموم مردم112

رعايت مساوات114

تساوي در برابر قانون و قضا120

3 ـ 2 ـ 4 ـ حقوق متقابل مردم و حاكمان121

وظايف حكومت در قبال مردم125

فصل چهارم: موانع اجراي عدالت اجتماعي از منظر قرآن كريم ونهج البلاغه..................................130

4-1- موانع اجرای عدالت اجتماعی از منظر قرآن کریم132

4-1-1- نبود قانون عادلانه133

4-1-2- حکومت جور136

4-1-3- مادی گرایی و انسان محوری140

4-1-4- سود گرایی و سرمایه داری نامطلوب142

كم فروشي146

اختلاس147

4-1-5- تبعیض نژادی و اختلاف طبقاتی148

4-2- موانع اجرای عدالت اجتماعی از منظر نهج البلاغه153

4-2-1- حکومت جور153

4-2-2- دنیا طلبی حکام157

4-2-3- استثمار و بهره كشي161

4-2-4- سرمايه داري164

4-2-5- انحصار گرایی (خود اختصاصي)166

نتيجه گيري175

پيشنهادات176

فهرست منابع و مآخذ:177

مقدمه

عدلوعدالتاجتماعيازجملهمفاهيمپرمعنايياستكههموارهموردتوجهاديانومكاتبمختلفبودهاست .امااجرايآنهمچنانبهعنوانآرزوييدستنيافتني بهنظرميرسد؛آرزوييكهتحققآن،نيازمندبررسي لوازماجرايعدالتوموانعپيشرويآن ميباشد.

انديشمندانبسياريدراينموردقلمفرسايينمودهوآثارمفيديدررابطهباعدالتومفهومآن،پديدآوردهاند. آنچهدراينپژوهشموردنظراست؛بررسيعواملاجرايعدالتاجتماعيوموانعاجرايآنازديدگاهقرآنكريمونهجالبلاغهميباشدكهبهنظرنگارندهتاكنونپژوهشيمستقلوجامعدراینزمینهارائهنشدهاست.

قرآنكريم،كتابجاودانيمسلمانان،بهترينراهنمادرمسيراجرايعدالتدرجامعهميباشد. ازمنظراينكتابآسمانیعواملاجرايعدالتاجتماعيموارديازقبيلحاكميتقانونعادلانهدرجامعه،دينداريوتقوايافرادجامعهورسيدگيبهمحرومانومستضعفانميباشند.

نهجالبلاغهميراثجاويدانامامعلي(عليهالسّلام)،دربردارندهانديشههاورهنمودهايعدالتمحورآنحضرت،درزمينههاياخلاقي،اجتماعيوسياسياست. ارائهراهكارهاياجرايعدالتاجتماعي،ازجملهمجاهدتهايايشاندرجهتايجادجامعهايعادلوفضيلتمحوراست. اينراهكارهاموارديازقبيللزومزندگيعادلانهحاكمان،رعايتحقوقمتقابلمردموحاكمانونظارتهمگانيميباشند. فقدانهريكازمؤلفههايتشكيلجامعهعادلبهعنوانمانعيدرراهاجرايعدالتاجتماعيقرارميگيرد.

باكنارهمنهادنفرامينالهيدرقرآنكريموكلامدومينمعصوم،امامعلي(عليهالسّلام) ميتوانتاحدوديبهديدگاهاسلامدررابطهباعواملاجرايعدالتاجتماعيوموانعاجرايآندستيافت.

ازآنجاكهنسخههاينهجالبلاغهمتفاوتبودهوشمارگانخطبههايآنهايكساننميباشد،دراينپژوهشازنسخةنهجالبلاغهسيدرضيباترجمهمحمددشتي استفادهشدهاست.[1]

قابلذكراستباتوجهبهاينكهزبانپاياننامه،فارسي ميباشد؛سعيشدهاستدرمتنازترجمهمتوناستفادهشودودرمواردلزوم،درپاورقيبهمتنعربيارجاعدادهشود.

فصل اوّل:

 کلیّاتومفاهیم

1-1-كليّات

1-1-1- بیانمسأله

عدلوعدالتمفاهيميهستندكهدرهمهمكاتببشريموردتوجهبودهاند. البتهعدالتدرجوامعمختلفبانگرش‌هايگوناگونيتفسيرمي‌شود. بعدبشريعدالت،سببتكاملاخلاقيافرادمي‌شودوبعداجتماعيآنسبببهبودروابطانسانيوساماندهيعادلانهجوامعميگردد.

قرآنبهعنوانمنشورجامعبشريتدرزمينهعدالتاجتماعيوفرديدارايآموزه‌هايارزنده‌اياستكهباپيرويازآنمردم،بهويژهمسلمانانبهسويمدينهفاضلهرهنمونخواهندشد.

پسازقرآنكريم،اهلبيتپيامبر(عليهمالسّلام)بهعنوانمفسرانواقعيقرآنبهتبييندستوراتالهيپرداختند. امامعلي (عليهالسّلام)امامعدالتوعصمت،دردستوراتفراوانضمننامه‌هاوخطبههايخود،زمامدارانوكارگزارانرابهاجرايايناصلمهماسلامي،امرنموده‌اند؛دستوراتيكهامروزهنيزهمچونچهاردهقرنپيش،حلاوتوتازگيخودراحفظكرده‌اند.

مهم‌تريننكتهدربحثعدالتاجتماعي،اجرايصحيحآنوبررسيعواملوموانعاجرايآنمي‌باشد؛لذاپژوهشحاضربرآناستكهعواملوموانعاجرايعدالتاجتماعيراازمنظرقرآنكريمونهج‌البلاغهبررسينمايد.

1-1-2- علتانتخابموضوعواهميتوفايدهآن

ازآنجاكهدرخصوصعواملوموانعاجرايعدالتازنظرقرآنونهج‌البلاغهتحقیقجامعيصورتنگرفتهاستوباتوجهبهاهميتاجرایعدالتاجتماعيدرميانجوامع،شناساييعواملايجادعدالتوهمچنينموانعپیشرویآندرجامعه،ضرورتمضاعفپيدامي ‌كند. اينپژوهشتاحدامكان،بهبررسياينمسألهميپردازد.

1-1-3- سابقهپژوهش

درزمينهعدالتاجتماعيو بررسی مفهوم،موانعتحققوديگرمسائلمربوطبهآنپژوهش‌هايپراكنده‌ايانجامگرفتهاست. ازجملهدرخلالبحث‌هاياستادشهيدمطهريبهجنبه‌هاييازاينبحثاشارهشدهاست،برخيازآثاريكهدرخصوصعدالتاجتماعينگاشتهشدهاند،عبارتنداز:

زهيرالاعرجيدركتابفيالعدلالاجتماعيو سيدقطبدركتابعدالتاجتماعيدراسلامهرکدامتاحديبرگزاره‌هايقرآنيدرراستاياجرايعدالتاشارهكرده‌اند.

دركتابعدالتاجتماعيدراسلامنوشتهسيدجمال‌الدينموسويازراهكارهاياجرايعدالتونمونه‌هاييازآندرسيرةپيامبر(صلّياللهعليهوآلهوسلّم) وامامعلي(عليهالسّلام)بحثشده‌است.

4- دركتابنظريةعدالت،نوشتهمحمدحسينجمشیدي،بهجمع‌آورينظراتانديشمندانشرقيوغربيدرموردعدالتاجتماعيوبررسيآراءفارابي،امامخميني (ره) ومحمد باقرصدردرموردعدالتاجتماعيونحوهشكلگيريمدينهفاضلهپرداختهشدهاست.

برخيازپاياننامه‌هاكهدراينموضوعنوشتهشده‌اندعبارتنداز:

بررسيعدالتفقهي،نوشتهمحمدجوادسعدي،نظريةعدالتازديدگاهابنمسكويهازمحمدجوادقنبريو ... بیشتراينآثاربهبررسيجنبه‌هاییاختصاصیازعدالتهمچونعدالتفردييانظريه‌هايمعروفعدالتازديدگاهانديشمندانپرداخته‌اندودرهيچيكازآثاريادشدهتحقيقيجامعدرخصوصعواملوموانعاجرايعدالتازنظرقرآنكريمونهج‌البلاغهانجامنگرفتهاست. پژوهشپيشرو،بهبررسياينمواردهمتگماردهوبرآناست،تانموداريكليازعواملوموانعاجرايعدالتدريكجامعهاسلاميارائهدهد.

1-1-4- سؤالاصليپژوهش

عواملوموانعاساسياجرايعدالتاجتماعيازنظرقرآنكريمونهج‌البلاغهكدامند؟

1-1-5- سؤالاتفرعيپژوهش

مفهومعدلوعدالتاجتماعيچيست؟

عدالتاجتماعي در قرآنكريم ونهجالبلاغه، از چه جايگاهي برخوردار است؟

راهكارهايقرآنكريمدرزمينهاجرايعدالتچهموارديهستند؟

1-1-6- فرضيه‌هايپژوهش

ازنظرقرآنكريم،اصلیترینعواملايجادعدالتاجتماعيعبارتنداز: دينداريوتقوايافرادجامعه،قاطعيتدراجرايحدودالهيوحاكميتقانونعادلانهوبرخيازعواملايجادعدالتازمنظرنهجالبلاغهعبارتنداز: وجودحكمرانعادلولزومنظارتهمگانيو... .

موانعاصلياجرايعدالتدرجامعهازمنظرقرآنكريم،بيديني،ظلموجورحاكمان،مادي‌گراييوتبعيضنژادي،وقانونگريزياست. ازمنظرنهج‌البلاغهنيز،ظلمواستثمارودنيا‌طلبيحكاموزمامدارانازمهمترينموانعاجرايعدالتدرجامعهمي‌باشد.

1-1-7- پيش‌فرض‌هايپژوهش

قرآنكريمبهعنوانآخرينوجامع‌ترينكتابهدايتبشر،بهترينبرنامهسعادتبخشيبرايبشريتاست.

2- خداوندحكیموعادل ‌بهترينآموزه‌هايعدالترادرقرآنكريمبيانفرمودهاست.

3ـحكومتامامعلي(عليهالسّلام)پسازحكومتنبوي(صلياللهعليهوآلهوسلّم)ازجملهكامل‌ترينوعادلترينحكومت‌هايتاريخبهشمارميرود. ازاينروميتوانمؤلفههايعدالتورزيراازسيرهاينحاكمالهياستخراجنمود.

1-1-8- اهدافپژوهش

هدفاصلياينپژوهشآشناييباآموزه‌هايارزشمندقرآنكريمونهج‌البلاغهدرزمينهعدالتاجتماعيوگردآوريعواملوموانع اجراياينمهممي‌باشد.

1-1-9- روشپژوهش

روشپژوهشدرايننوشتار،اغلبتوصيفيودرموارديتوصيفيـتحليلياست.

1-1-10- روش‌گردآورياطلاعاتوداده‌ها

روش‌جمع‌آورياطلاعاتدراينپژوهش،كتابخانهايميباشد .

1-1-11- جنبهجديدبودنموضوع

درخصوصبررسيعواملوموانعاجرايعدالتاجتماعيـتاآنجاکهنگارندهبررسینمودهـپژوهشمستقلوجامعيانجامنگرفتهاست. بهلطفخداوندمتعالاينمسئلهازمنظرقرآنكريمونهج‌البلاغهدراينپژوهشدنبالخواهدشد.

1-1-12- نتايجعلميوعمليتحقيق

نتيجةعلمياينتحقيق، بهره­گیری علمی توسطپژوهشگرانقرآنيواسلاميمي‌باشدونتيجةعمليتحقيق،قابلیت استفادهازراهكارهايقرآنيوعلويدر راستایگسترشواجرايعدالتدرجوامعاسلامي،بهويژهحكومتاسلاميايرانمي‌باشد.

1-2- مفهومشناسیعدالتاجتماعی

شناساییدقیقهرموضوعوآشناییبامعانیلغویواصطلاحیآنازپایههایاصلیتحقیقدرعلومانسانیمیباشد. تبیینمعناومفهوملغویواصطلاحیهرموضوع،گامیبلنددرپژوهشمحسوبمیشود.

درپژوهشپیشرو،تحتعنوانعواملوموانعاجرایعدالتاجتماعیازمنظرقرآنونهجالبلاغه،يكيازاولیناصول،تعریفوبیاناهمیتموضوعشناختریشةلغویومعانیاصطلاحیعدلوتقسیمبندیهایاینمفهوممیباشد.

عدالتبهعنوانیکیازاساسيترينآرزوهایبشرمطرحبودهاست. اصولاًانسانازاینکهبادیگریدرمواردیکسانتفاوتداشتهباشد،هراساناستوتعادلراوسیلهایمیداندکهمانعتفاوتهایبیجامیشود. عدلدرحقیقتدریچهایاستبرایرسیدنبهدیگرفضایلهمچون: آزادی،دموکراسیومردمسالاریو.... بنابراینفریادعدالتخواهیگاهازسویمردمرنجکشیدهومستضعفوگاهازسویحکومتهابرایجلبنظرعامةمردمسردادهمیشود؛اگرچهدراجرایآن،توفیقچندانینیابند.

بالطبعیکیازعواملرشدوشکوفاییوپابرجاییحکومتها،گامنهادندرمسیراجرایعدالتبودهوخروجازاینمسیر،زمینهزوالوسقوطحکومتهارافراهممیآورد.

باظهوراسلام،عدالتحیاتتازهاییافتوقدرومنزلتآنافزونگشت. اسلام،علاوهبردستوربهاجرایعدالتدرتمامزمینهها،ارزشواهمیتویژهایبرایآنقائلشد.[2]

ارزشعدالتدراسلامبهحدیاستکههیچچیزازجملهدشمني­هایفردي،مانعاجرایآننمیشود[3]وهرگونهانحرافازآن،متابعتازهواینفسوموجبگمراهيومذلتانساناست.[4]

مهمترینوبرجستهترینویژگیحکومتاسلامی،اجرایعدالتاست. درواقع،ساختنجامعهایعدالتخواهوبرقرارینظاممبتنیبرعدالتاجتماعی،هدفوآرمانتمامیرسولانالهیوسرلوحةبرنامةتبلیغیایشاناست« لَقَدْأَرْسَلْنَارُسُلَنَابِالْبَيِّنَاتِوَأَنزَلْنَامَعَهُمُالْكِتَابَوَالْمِيزَانَلِيَقُومَالنَّاسُبِالْقِسْطِ».[5]

بهطورکلی،برپاییعدلهمهجانبهرامیتوانخلاصهتماماحکاموشرایعپیامبران،ایدهآلمشترکهمهانسانهاومحکیبرایسنجشفطرتهاووجدانهایپاکبشریدانست.

درروایاتائمهاطهار(عليهمالسّلام) بارهابهارزشواهمیتعدلدرروابطفرديواجتماعيافرادتأكيدشدهاست. ازجملهدرکتابغررالحکمودررالکلمتميميآمدي،بهقسمتيازسخنانگهربارامیرالمؤمنینعلی(عليهالسّلام)دراینزمینهاشارهشدهاست.[6]دردستهايازاینروایاتازعدلبهعنوانرمزحیاة،[7]مایةقوامزندگیمردمان،[8]وسیلةآبادانیوسازندگیشهرها،[9]سببنظامحکومت،[10]بالاترینسیاست،[11]زینتحکمران،[12]وسیلةقدرتمندیحاکم[13]ودریککلام،رأسایمانوجامعتمامصفاتنیکمعرفيشدهاست.[14]

علاوهبرروایاتمذکور،احادیثائمهمعصومين(علیهمالسّلام)دراینزمینهفراوانند،کهبیانهمهآن­هاازحوصلهاینبحثخارجاست. باتوجهبهاينروایاتونيزآیاتبسیاریکهدرقرآنکریمبهاینموضوعاشارهدارد؛اهمیتبحثراجعبهعواملوموانعاجرایعدالتدرجامعه،دوچندانمیشود.

1-2-1- معنايلغويعدالت

عدلدرلغتبهمعانيقصد،میانهروی،مساواتوانصافبهكاررفتهوضدآنجوروبیدادميباشد.[15]درادامهبهنظربرخيازلغتدانانعربدرخصوصاينواژه،اشارهميشود:

ابنمنظورذيلواژهعدلمی­نویسد: عدالتآنحالتیاستکهبهعنوانطریقمستقیمدرنفوسجاگیردوضدآنجوروستماست. همچنينعدلیکیازاسمهایخداوندمتعالاست؛زيراتحتتأثیرهواینفسقرارنمیگیردتادرقضاوت،ستمکند.[16]

معانیدیگرآنعبارتنداز: قصدومیانهرویدراموروخلافجوروستمگری،[17]مساواتبیندوچیزبرقرارکردن،[18]انصاف.[19]بعضیلغتدانانچونابنفارسدومعنایمتضادبرایشذكركردهاند: اولی،استقامتوراستیودومی،انحرافوکژی.[20]

راغببینعَدْلْوعِدْلْتفاوتگذاشته؛عَدْلرادراموريدانستهکهبابصیرتوآگاهیدرکمیشوندهمچوناحکام،مثلكفارهصيددرحالاحرامدرآيه95 سورةمائده« اَوعَدلُذلِکَصیاماً»[21]ولیكاربردعِدْلوعَدیلدرموردچیزهاییدانستهكهازطريقحواسدرکمیشودمثلاوزانوپیمانهها.[22] بههرحالريشةعَدْلبرتقسیطبراساسراستیوکمالدلالتدارد. درمعنايلغويعدل،برابريوميانهرويدرامور،دومؤلفه اساسياست.

1-2-2- واژههایهمسو: قسط،مساواتوانصاف

قسط

قسطدرزبانعربیازاضداداست،[23]یعنیدارایدومعنیمتضادمیباشدوبهمعنیعدلوظلمهردوآمدهاست. علامهشعرانیدربياناينتضادمينويسد: قسط(بهكسرقاف)دادگرینمودن،انصافورزيدن،میانهروینمودنوبهرةعادلانهومنصفانهمعنامیدهدوقسط(بهفتحقافومصدرقُسوط) گرفتنبهرةدیگران،ظلمکردنوازراهحقمنحرفشدنمعنامیدهد.[24]

کلماتدیگرینیزبهمعنایقسطاشارهداردازجمله: بهرهوحصه،ترازو،پیمانهکهنیمصاعاستومقداررزقوروزی.[25]ابوهلالعسگریدربیانمعنایقسطمینویسد: "قسط"حصهونصیبیاستکهدرتقسیمآن،عدالترعایتشدهباشد.[26]

تفاوتقسطوعدل

لغتدانانبرايناساسكهدرقرآنترادفتاموجودندارد،تفاوتهايظريفيرابينايندولفظذكركردهاند. بهعنواننمونهنویسندةالتحقیق،برایعدالتمعناییعامدرنظرگرفتهوقسطرااخصازآنمیداند؛ایشاندراینزمینهمیگوید: قسطبهمعنایرسانیدنچیزیستبهموردخود،یعنیرساندنكاملحقِذيحقبهاوستواینیکیازمصادیقعدلاست. مفهوماِقساط،اخصودقیقترازعدالتاست؛زیرامنظورازآن،ایفاءحقورساندنامريبهمحلخويشاستدرحاليكهمفهومعدالت،درمرتبهکمترازایننيزحاصلمیشود.[27]

ازنظربرخیمفسران،لفظقسطوعدلدرکاربردجداگانهبهیکمعناهستند؛امادرمواردیکهباهماستعمالمیشوند،قسطبهمعنایتقسیمعادلانهونقطهمقابلجوروتجاوزبهحقوقدیگرانمعنامیدهدبهآنمعناکهکسیحقدیگریرابرداردوعدالتکاملآنگاهبرقرارمیشودکه،کسیازحقدیگریتجاوزنکندوحقکسیرابهدیگریندهد؛امامعنایقسط،تقسیمحقوقاست. احتمالدیگريكهبرايآنذكركردهاند،ایناستكه،عدلمفهومیگستردهتروعامترازقسطداشتهباشد؛زيراقسطدرموردتقسیمگفتهمیشودوعدلعامتراست،همدرتقسیموهمدرموارددیگرکاربرددارد.[28]

بیانبرخیدیگرازنویسندگاندرفهمتفاوتعدلوقسطراهگشاست: عدلبهمعنایاعتدالومیانهرویودوریازهرگونهافراطوتفریطدرکلیهشئونمادیومعنویاست. اماتفاوتیکهباقسطداردایناستکه،اینلفظدرمواردیبهکارمیرودکهقابلتقسیموقسطوسهمبندیباشد،خواهامورمالییاحقوقی،مرافعهومحاکمهایدرکارباشدیانباشد.[29]

ازسخنانیادشدههمچنینبرمیآیدکهالفاظعدلوقسطدریکمعنايكلياشتراكدارند،اماتفاوتدرشمولآناست؛معنیعدل،کلیاستوبهاجرايعدالتوانصافدرجامعهبشريدلالتدارد؛درحاليكهقسطبهاجرایعدلدرجزءجزءافرادجامعهوتقسیمعدالتدرمیانتکتکافرادجامعهاشارهدارد؛درواقعمیتوانمعنایدقیقترعدالتاجتماعیرااز لفظ"قسط" برداشتنمود.

مساوات

مساواتدرلغتبهمعنایبرابری،تعادلوتساویبینافراد،درشرایطمساویاست. مساواتوبرابریازمهمترینابعادعدالتدرهرجامعهاست.

ابنفارسدربیانمعنایلغویاینلفظمیگوید: مساوات،ازریشه(سَوِيَ)یکاصل داردوبهمعنایاستقامتواعتدالبیندوچیزاست.[30]بهنظرفیومی،مساوات،برابریوتعادلازلحاظقدروقیمتنیزمعنامیدهد.[31]معانیدیگراینواژهدرفارسي،مقابل،هموزن،همسنگ،تساوی،راستیواستواریومیانهیکچیزمیباشند[32].

فرقبینمساواتوعدالت

همانطورکهگفتهشد،عدالتبهمعنايدادنحقهرصاحبحقيبهاوستومساواتبهمعنيبرابریوتقابلحقباصاحبحقاست. پسلازمهيكجامعةعادل،رعایتتساوی،درعیندرنظرگرفتناستحقاقهاست.

تعریفیکهشهیدمطهریازلفظمساواتارائهمیدهد،تقریباًبامعنایعدالتاجتماعيتطبیقمیکند. ایشانمعتقدند: مساواتبهمعنایفراهمبودنامکاناتبرایهمهافراد،بهطورمساویاست؛بهنحویکههرکس،درهرکجاوهرطبقهایباشد؛درپرتولیاقتواستعدادهاوبروزفعالیتهایشبهکمالشایستهخودبرسد.[33]ازنظرايشانشرطجامعهمتعادل،حكمفرماشدنقانونمساواتبرآناست؛بهنحویکهاولاً: امکاناتمساویبرایهمهافرادفراهممیکندوثانیاً: باهمهبهطورعادلانهرفتارمیکند،یعنیشرايطيكميدانمسابقهعلمیوقهرمانیدرجامعهايجادشودتادر عينرعایتمساواتهركسباتوجهبهاستحقاقشازمنابعبهرهگيرد.[34]

بنابراين،رعايتعدالتمستلزممساواتمطلقنيست؛بلكهرعايتتساويدرزمينهاستحقاقهاييكسان،شرطعدالتاستوگاهمقتضايعدالت،ايجادتفاوتهاوامتيازاتيدرجامعهبرحسباستعدادهاولياقتهايافراداست.[35]ايشانبراینعقیدهاستکههرگونهتفاوتبینافراددرجامعهاگرتوأمبالحاظكردناستعدادهاوتفاوتهايفرديباشداینگونهفرقگذاشتننیزعینعدالتاست.

یکیازاندیشمندانمعاصردراینزمینهمینویسد: مقتضایعدالتایناستکهبههرکسآنچهراکهاستحقاقداردبدهند؛خواهسهمهمهافرادبرابرشودیانشود،اجرایعدالتدربیشترمواردبهمساواتنمیانجامدوآنجاکهمقتضایعدالتعدمتساویاست،تساویعینبیعدالتیاست.[36]

ازمباحثمطرحشدهايننكتهحاصلمیشودکهعدالتومساوات،ترادفکاملندارندوازجهتیعموموخصوصهستند،یعنیهمیشهعدالتملازمبامساوتمطلقنخواهدبود؛بلکهرعایتمساوات،بهعنوانيكيازجملهلوازمعدالتدرجامعهبهشمارميآيد.

انصاف

ازواژههاییکهكاربردينزديكبهمعنايعدالتداردانصافاست. ریشهآن(نَصَفَ)بهمعناينيمهويكيازقسمتهايشيءاست.[37] ابنفارسآنرادارايدومعنادانستهمعنياولآن: نیمةشیءومعنيدوم: نوعيازخدمتوبهرهگيرياست.[38]انصافبهنیمهرساندنچیزییاگرفتنتمامحقنیزمعنامیدهد.[39]درموردعدالتقاضينيزواژهانصافبهکارمیرود.[40]

درفرهنگلغاتفارسینیزمشابههمینمعانیذيلواژهانصافاستعمالشدهاستمثل: بهنیمهرسیدن،نیمهچیزیراگرفتن،عدالتورزيدن،احقاقحقوقکردنو....[41]بایدمتذکرشدانصافمترادفتامباعدالتنیست؛بلکهدارابودنصفتانصافرامیتوانازلوازماجرایعدالتدانست.

 

[1]. ابوالحسن محمدبن حسین الطاهر ذوالمناقب، مشهور به سیدرضی، نهج البلاغه، ترجمه: محمد دشتي، قم: انتشارات مشهور، 1379.

[2]. ر.ک: مرتضی مطهری، سیری درنهج البلاغه، چاپ دوم، قم؛ دارالتبلیغ، 1354،ص 110.

[3]. مائده، آیه 8 ، « وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنََانُ قَوْمٍ عَلىَ أَلَّا تَعْدِلُواْ».

[4]. ص،آيه 26، « فَاحْكُمبَينْ‏َالنَّاسِبِالحَْقّ‏ِوَلَاتَتَّبِعِالْهَوَى‏ فَيُضِلَّكَعَنسَبِيلِاللَّهِ».

[5]. حدید،آیه 25، « بهراستى [ما] پيامبرانخودرابادلايلآشكارروانهكرديموباآنهاكتابوترازورافرودآورديمتامردمبهانصافبرخيزند».

[6]. ر.ك: سید هاشم رسولی محلاتی، غررالحکم ودررالکلم آمدی (به صورت موضوعی)، ج2، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378، ص 88 .

[7]. همان، شماره 6116/4 (اَلعَدلُ حَیاة).

[8]. همان، شماره 6125/ 13 (اَلعَدلُ قوامُ الرَّعیةِ).

[9]. همان، شماره 6188/77 (ماعُمِرت البُلدانَ بِمثلِ العَدلِ).

[10]. همان، شماره 6126/14 (العدلُِ نظام الاِمرَةِ).

[11]. همان، شماره 4135/23 (اَلعدلُ افضَلُ السّیاسَتَینِ).

[12]. همان، شماره 4136 /24 (اَلعدلُ قَوامُ الرَّعیةِوَجَمالُ الوُلاةِ).

[13]. همان، (مَن عَدَلَ عَظُمَ قُدرَتُه).

[14]. همان، شماره 4134/22 (اَلعَدلُ رَأسُ الایمانِ).

[15]. ر.ك: ارسطاطالیس، اخلاق نیکوماخوس، ج1، ترجمه سیدابوالقاسم پورحسینی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، بی تا، ص131.

[16]. محمد ابن مکرم ابن منظور، لسان العرب، ج9، بيروت: موسسه تاریخ العربی، 1966، ص83 ، (العدل ما قام فی النفوس انه المستقیم و هوضد الجور ...فی اسماء الله تعالی العدل وهوالذی لا یمیل به الهوی فیجور فی الحکم).

[17]. احمد ابن محمد فیومی، مصباح المنیر،چاپ دوم، بيروت: مکتبة العصریة،1440ق، (القصد فی الامور وهو خلاف الجور).

[18]. فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، تهران:كتاب فروشي مرتضوي، 1375، ج 5، ص421، (العَدلُ لُغةٌ هو التَّسويةُ بَينَ الشَّيئينِ).

[19]. سید علی اکبر قرشی، قاموس قرآن، ج5، چاپ پانزدهم، تهران: دار الکتب الاسلامیه، 1386 ، ص301 ، (عَدَلَ القاضیُ : أنصَفَ).

[20]. احمد ابن فارس بن زکریا، ترتیب مقاییس اللغة، قم: مرکز دراسات الحوزه و الجامعة، 1387، ص617، (العَدلُ: أصلانِ صحيحانِ، لكنَّهُما مُتقابِلانِ كَالمُتضادَّينِ، أحدُهُما يَدُلُّ عَلى استواءٍ، وَ الآخرُ يَدلُّ عَلى اعوِجاجٍ ).

[21]. مائده، آيه 95، «يا در برابر آن روزه بگيرد».

[22]. حسين ابن محمد راغب اصفهانی، المفردات في تفسير القرآن، ج1، بيروت: دار العلم، 1412 ق، ص551، ( والعَدْلُ و العِدْلُ يتقاربان، لكن العَدْلُ يستعمل فيما يدرك بالبصيرة كالأحكام، و على ذلك قوله: أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً [المائدة/ 95]، و العِدُل و العَدِيلُ فيما يدرك بالحاسّة، كالموزونات و المعدودات و المكيلات ).

[23]. احمد ابن محمد فيومي، پيشين، ص260، ( قسط قَسطاً من باب ضَرَبَ و قُسوطاً جارَ وَ عَدَلَ أيضاً، فهو من الأضداد. و أقسط: عَدَلَ، و الاسمُ القِسْطُ).

[24]. علامه شعرانی، نثر طوبی، ج2، چاپ دوم، تهران: كتابفروشی اسلامیه، 1398 ق، ص299.

[25]. احمد سیاح، فرهنگ بزرگ جامع نوین، چاپ یازدهم، تهران : کتاب فروشی اسلام، 1368،ج3، ص1264؛ ر. ک: علي اكبر دهخدا، لغت نامه، ج11، زير نظر محمد معين و سيد جعفر شهيدي، تهران: دانشگاه تهران،1373، ص15495.

[26]. ابو هلال عسكري، فروق اللغوية، قم: مكتبة بصيرتي، 1353، ص 136، ( القِسطُ الحِصَّةُ العادِلةُ...).

[27]. ر.ك: حسن مصطفوی، تفسیر روشن، تهران: مرکز نشر کتاب ، 1379،ج5،ص250.

[28]. ر. ک: ناصر مکارم شیرازی، پیام قرآن، ج4، قم: مدرسه علي بن ابي طالب، 1374، ص402-403 .

[29]. جعفر سبحانی، منشور جاوید، جلد 2، قم : موسسه امام صادق ، بی تا ، ص142.

[30]. احمد ابن فارس بن زکریا، پیشین، ص472. ( سَوَىَ: أصلٌ يَدُلُّ عَلى استِقَامةٍ وَ اِعتِدال بينَ شيئين).

[31]. احمد ابن محمد فیومی، پیشین، ص155.(سَاوَاهُ :(مُسَاوَاةً) مَاثَلَهُ وَعَادَلَه قَدْراً اَوْ قِيمَةً...)

[32]. ر.ک: احمد سیاح، پیشین، ج2، ص684 ؛ رك ، محمد معین، فرهنگ فارسي، ج1، تهران : انتشارات امير كبير، چاپ هشتم، 1371، ص490 .

[33]. ر.ک: مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج 25، تهران: صدرا، 1386، ص254.

[34]. ر.ک: همان، ص255.

[35]. ر.ك: مرتضی مطهری، بیست گفتار، چاپ پنجم، تهران: شرکت افست، 1359، ص 89 .

[36]. محمد تقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، قم: موسسه امام خمینی، 1377، ص 43.

[37]. حسينبنمحمدراغباصفهاني،پيشين،ص709،( نِصْفُالشي‏ءِ: شطْرُه)؛محمدابنمكرم،پيشين،ج 9،ص330، ( النِّصْفُ: أَحدشقَّيالشي‏ء).

[38]. احمد ابن فارس بن زکریا، پیشین،ص956، (النّون والصّاد والفاء اصلان صَحيحان : اَحدهُما يدّل علي شطر الشَيء و الاخري علي جنسٍ من الخدمة والاستعمال).

[39]. احمد سیاح، پیشین، ج4، ص1607.

[40]. سيد علي اكبر قرشي، پيشين، ج 5، ص 301، (عَدَلَ القاضی: اِنصَفَ )

[41]. ر.ك: محمد معین، پیشین، ج1، ص3812 .


مبلغ واقعی 52,080 تومان    26% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 38,539 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ اسفند ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 90

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب