تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 3998
  • بازدید دیروز : 4878
  • بازدید کل : 1196741

بررسی قاعده عدالت از منظر فقه امامیه و قرآن کریم...


بررسی قاعده عدالت از منظر فقه امامیه  و قرآن کریم...

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

 

چکيده

1

فصل اول :كليات و مفاهيم

 

بخش اول: كليات

2

1-1-1- مقدمه

2

1-1-2-بيان مساله

4

1-1-3-پيشينه تحقيق

5

1-1-4-سوالات تحقيق

6

1-1-5-فرضيه هاي تحقيق

6

1-1-6-اهداف تحقيق

6

1-1-7-روش تحقيق

7

1-1-8-ضرورت تحقيق

7

1-1-9- ساختار تحقيق

7

بخش دوم: مفاهيم

8

1-2-1-معني لغوي عدالت

8

1-2-1-2- واژههاییکهدرمعنیعداللغوی به کار رفته اند

9

1-2-1-3-عدالت در اصطلاح علماء فقه

11

1-2-1-4-تعريف فقهي عدالت

15

1-2-1-5- عدالت از ديدگاه علما وانديشمندان

22

1-2-1-6- سابقه تاریخی عدالت درانسان

25

1-2-2-انواع عدالت

27

1-2-3- عدالت فقهی وکلامی

30

1-2-4-عدالت در معنای عرفی

33

1-2-5-ثبات و تغییر احکام اسلام

33

1-2-6- موضوع له عدل و ظلم، موضوع امر ونهی به عدل و ظلم

35

1-2-7- نسبت بین عدالت فقهی و اخلاقی

36

فصل دوم: عدالت به عنوان قاعده فقهی

 

2-1- بخش اول : عدالت به عنوان قاعده فقهی

39

2-1-1-دیدگاه فقها در مسئله عدالت

40

2-1-2-راههای احراز عدالت ووثاقت

45

2-1-3- مراتب جرح

46

2-2-1- بخش دوم :اهمیت عدالت به عنوان قاعده

47

2-2-2- فقهای شیعه ، و عنصر عدالت

48

2-2-3- ضابطه قاعده فقهی و تطبیق آن بر قاعده عدالت

48

2-2-4- تقسیمات و اطلاقات عدالت

49

2-2-5- نظریات مطرح در قاعده عدالت

51

2-2-6- اقسام قاعده فقهی و تبیین نوع قاعده عدالت

56

2-2-7- مراتب قاعده عدالت

59

2-2-8- اطلاق و نسبیت عدالت

62

2-2-9- امضایی و تاسیسی بودن عدالت

63

2-2-10- توانایی بشر در فهم مصادیق عدالت

65

2-2-11- نقش عدالت اجتماعي

73

2-2-12- عدالت در امام جماعت

75

2-2-13-بینه یا شهادت گفتاری دو مرد عادل

76

2-2-14- خبر واحد ثقه

78

فصل سوم:عدالت فقهی از نظر قرآن

 

3-1-بخش اول :عدالت فقهی از نظر قرآن

80

3-1-1- ادله قاعده عدالت

80

3-1-1-1- کتاب

80

3-1-1-2-سنت

81

3-1-1-3- اجماع

82

3-1-1-4-عقل

82

3-1-1-5- سیره عقلاء

82

3-1-2- عدل اجتماعی در آیات قرآن

83

3-1-3- عدل؛ هدف نبوت و مبنای معاد

83

3-1-4- عدل اخلاقی در آیات قرآن

83

3-1-5- عدل تکوینی در آیات قرآن

84

3-1-6-عدل تشریعی در آیات قرآن

84

3-1-7-رابطه عدل با دیگر اصول دین از نظر قرآن

85

فصل چهارم: بررسی موارد شرط قاعده عدالت

 

4-1- بررسی موارد شرط قاعده عدالت

87

4-1-1- بررسی شرط عدالت در قاضی

87

4-1-2- بررسی شرط عدالت در قاضی تحکیم

88

4-1-3- بررسی شرط عدالت در شاهد

88

4-1-4- بررسی شرط عدالت در طلاق

92

4-1-5- بررسی شرط عدالت در امام مسلمین در دوره غیبت

93

4-1-6- بررسی شرط عدالت در امر ولی و قیم بر اطفال

94

4-1-7- بررسی شرط عدالت در متولی وقف

94

4-1-8- بررسی شرط عدالت در امر به معروف و نهی از منکر

95

نتیجه گیری

97

پیشنهادات

100

فهرست منابع

101

چکیده  عدالتدرتمامشئونحیاتوهستیانسان،وشایدبایدگفت.درگسترهکلیتافرینش،چهدرعرصهتکوینوچهدرمیدانتشریع،پایه،اساس،اصل،مبناومیزان،وقاعدهاست.دراینپایاننامهعلاوهبرپزوهشفقهیدرزمینهموضوعبحثمعنیومفهومقاعدهعدالت،تقوی،فسق،مروت،حسنظاهر،ملکه،عدالتواقوالودلایلانوطرقاثباتقاعدهعدالتدرفقهامامیهوچگونگیوتقسیماتآنبهطور مفصلموردبررسیقرارگرفتهاست .به هر حال با توجه به گستر دگی و پر اکندگی بحث سعی شده است حتی المقدور تمام مطا لب در چهار فصل تهیه گردد.واز میان مواردی که بر رسی شد در قاعده عدالت از نظر فقهی همه فقهاء قائل به این بودند که در مفتی ،قاضی،امام جمعه وجماعت وامام مسلمین عدالت در انها شرط است.ولی بعضی گفته اند که در راوی ،شاهد،وصی،اجیر،متولی وقف،قیم بر اطفال عدالت شرط نیست.

کلماتکلیدی: عدل،عدالت فقهي ،تقوی،عدالت اخلاقي ،قرآن

 فصل اول

كليات ومفاهيم

 بخش اول:كليات

1-1-1- مقدمه

آفرینشاینجهان ،حسابوکتابآنوهمچنين تشریعاحکامشرعیبرمبنایعدالتاست،ظلمنهدرتکویننهدرجزاونهدرتشریعالهیراهندارد.

درزمانماکهفرهنگهایبیگانهباتوجیهمبانیخود،برخیازاحکاماسلامراظالمانهمعرفیکرده،وبامعیارهایخودبرایمافرهنگسازیمیکنندمجالبحثازقاعدهعدالترونق تازهاییافتهاست،عواملمتعددیباعثدشواریبحثازقاعدهعدالتشدهاستبهگونهایکهگسترهي عدلوظلمهمهاحکاممربوطبهاجتماعیاتاسلامرادربرمیگیرد.وبحثعدالتاززوایایمختلفیدرعلوماسلامیقابلبررسیاست،عدالتخداونددرآفرینش،تشریعوجزاونیزحسنوقبحذاتیوعقلیکهعدلوظلمازمصادیقآناستدرعلمکلامبحثمیشود،عدالتدرصفاتنفسکهمعیارتفکیکفضائلازرذائلاستدرعلماخلاق،عدالتدرروابطخانوادگیدرسیاستمنزل،وعدالتدرروابطاجتماعی،درسیاستمدنجستوجومیشوداصولفقه،عدلوظلمرابهمثابهمصداقیازیکیازمبانیخوددرعقلیاتمطرحکردهاست،درفقهعدالتفردکهدرمقابلآنفسققراردارد،نهظلمدرامام جماعت،قاضی،مفتی،ولی،وصی،عاملزکاتشرطشدهاست.

عدالتآرزویبشریتبودهومیباشد،امریکهریشهدرفطرتانسانداشتهوجوامعبرایدوامخودنیازمندآنمیباشند،خداوندنیزدرآیاتیازقرآنکریمبهاهمیتعدالتوضرورتاجرایآناشارهنمودهوبرایگسترشآندرعالم،پیامبرانیرافرستادهکههدفشانبرقراري قسطوعدلدرمیانمردمبودهاست.

عدالتهمیشهبهعنوانموضوعمهمیمطرحبودهواینبهخاطرجایگاهونقشآندرزندگیفردیواجتماعیانسانهااستبرقرایعدالتهموارهآرزویبشربودهاست.عدالتموضوعیاستکهریشهدرعقلوفطرتانسانهادارد وهرجامعهای برایدوامخودبهآننیازدارد.چراکهبدوناجرایعدالت،حقوقافرادضایعشدهونارضایتیشکلمیگیردوهرجومرجبوجودمیآید،دیناسلامبرعدالتتاکیدبسیارینمودهوآیاتوروایاتمتعددي نشانگراهمیتآنمیباشد. دردینمبیناسلامبه مساله عدالتبهدلیل اهمیتوارزشآن،تاکیدفراوانشدهودربعضیازآیاتقرآنعدالتوعادلبودنخداوندمطرحشدهاست،ازجمله آیه 18 سورهآلعمران کهعادلبودنپروردگار راذکرمیکند «ا شهدولاالهالاهووالملائکتهواولواالعلمقائمابالقسط»خداوفرشتگان ودارندگاندانشگواهیمیدهند کهمعبودیجزخداییکتا کهبهپادارندهعدلاست،نیست.اینآیهبهعادلبودنوقیامبهعدلبهعنوانیکصفتمثبت برایخداونداشارهمی کند.درقرآننهتنهابهعدالتپروردگارتاکیدشده،بلکهصریحاذاتمقدسخداوندازظلموستممنزهدانستهشدهاست،زیراظلمقبیحاستوفعلقبیحازخداوندصادرنمیشود.خداوندنهتنهاخودعادلاستونسبتبهتمامبندگانخودباعدالترفتارمینماید،بلکهبرایاجرایعدالتوگستردهشدن عدلدرسراسرهستیودربینانسانهاپیامبرانرابا دلایلروشنوکتابنازلفرمودهتابهبرقراریعدلدرجامعهبپردازند. خداونددرسورهحدیدبهاینمسالهاشارهفرمودهاست.«لقدارسلنارسلنابالبیناتوانزلنامعهمالکتابوالمیزان لیقومالناس بالقسط»(آيه 25)مارسولانخودرابادلایلروشنفرستادیم وباآنهاکتابومیزاننازلکردیم تامردمقیامبهعدالتکنند. دراینآیه،هدفخداوندازبعثتپیامبران اجرایعدالتبینمردمذکرشدهواینمسالهبیانگرآناستکهعدالتوبرقراریآنازاهمیتوالایبرخورداراستکهخداوندانبیایخودراکهآنهانیزعادلندبرایاینهدفمتعالیمبعوثفرمودهاست،درآیاتدیگریازقرآننیزمسلمانان رابهاجرایعدالتنسبتبهیکدیگروسرلوحهقراردادن آ ندرتماممسایلامرنمودهاست.

  1-1-2- بيان مساله

عدالت در لغت به معنای برابر سازی وتوازن است ودر مفهوم اجتماعی،هرگاه حق هرصاحب حقی به اوداده شود، می گویند عدالت رعایت شده است .بنابراین عدالت اقتصادی که یکی از مظاهر عدالت اجتماعی است به معنای رعایت استحقاق ها ودادن حقوق اقتصادی افراد است.تعریف عدالت کار آسانی نیست ،نه از آن رو که درست دریافت نمی شود،زیرا که عدل وظلم از مفاهیم بدیهی در حوز ه ی عقل عملی است بسان وجود وعدم در حوزه ی عقل نظری بلکه بساطت مفهومی آن این امر را سبب میشود.

تعریف هایی که اندیشمندان از عدالت ارایه کرده اند،بیشتر تعریف به مصداق است.برای مثال ،عالمان اخلاق عدالت رابه انقیاد عقل عملی برای قوه عاقله یا سیاست کردن قوه غضب وشهوت وفقیهان آن را به ملکه ای نفسانی ،که به واجب فرمان می دهد واز حرام باز میدارد معنا کرده اند خلاصه ا گرچه تعریف وتفسیر مفهومی عدالت دشوار است، اما می توان عدالت را چهار عرصه بر رسی کرد.

1.عدالت در تکوین ونظام خلقت .

2.عدالت در تشریع ونظام قانون گذاری.

3.عدالت در تدبیر ونظام اجرایی.

4.عدالت درمنش وروش زندگی فردی ومعاشرتی.

آنچه در اینجا مورد نظر است،دومین عرصه،یعنی عدالت در نظام قانون گذاری وتشریع، می باشد.عدالت در همه شوون زندگی ووجود آدمی وهمچنین در عرصه آفرینش ،یعنی هم در عرصه تکوین وهم در عرصه تشریع ،دارای اصالت است. ولی عدالت در همه ی عرصه ها وصحنه ها وعلوم ومعارف بشری یا دینی والهی،قاعده واصل است.اما در فقه ،به نظر شهید مطهری،عدالت،قاعده ای مظلوم است وحق آن ادا نشده وبه عبارت دیگر،در حق عدالت بی عدالتی روا شده است .به گفته ایشان فقه به هر مناسبتی،قاعده ای شکل گرفته،اما در مورد عدالت ،غفلت یا غفلت هایی چهره بسته است. (مطهری،1382: 25).

عدالت از نظر فقها عبارت است از ملکه ونیرویی که سبب می شود انسان واجبات را انجام دهد ومحرمات را ترک کند.اسلام برای ترویج این صفت ،امتیازات وشخصیت هایی به افرداد داده است . عدالت یا متعلق به اخلاق وافعال است و یابه تقسیم اموال یا به معاملات وداد وستد ویابه احکام وسیاست ها مربوط می شود،عادل در هریک از این موارد برای برقراری تساوی وتعادل ،افراط وتفریط را به اعتدال ومیانه باز می گرداند. عدالت عبارت است ازقانون طبیعی است واین قانون همه جاتغییر ناپذیر است ، وبرای همه دولت ها الزم آور است.همه قوانین برای عادلانه بودن نیازمند هماهنگی با قانون طبیعی هستند که به وسیله خداوند مقررشده است..همچنین از عدالت به میزان ومعیار تعبیر شده است .زیرا اجرای قوانین بر معیار قسط وعدل وجلوگیری ازستمگران وحکومت جائرانه وبسط عدالت فردی واجتماعی ومنع از فساد وفحشاء وانواع کجروی ها وآزادی برمعیار عقل وعدل واستقلال وخود کفایی وجلوگیری از استعمار واستثمار واستعبادوحدود وقصاص وتعزیرات برمیزان عقل وعدل وانصاف ،وصدها موارد از این قبیل،چیزهایی نیست که بامرور زمان در طول تاریخ بشر وزندگی اجتماعی کهنه شود ،این دعوا مشابه ان است که گفته شود قواعد عقلی وریاضی در قرن حاضر باید عمل شود.وبه جای دیگر نشانده شود.( خمینی ،1365: 177).

1-1-3- پيشينه تحقيق

عدالت از مسائل مهم فقهی می باشد که رسول خدا(ص)در مورد آن می فرماید: «العدل میزان الله فی الارض فمن اخذه قاده الی الجنته ومن ترکه ساقه الی النار ».عدالت میزان وترازوی خداوند در زمین است،هرکه آن را دریابد به بهشت اورا سوق دهد ،وهرکه آن را رها سازد به دوزخ اورا می کشاند.امام علی(ع)در این باره می فرماید:خداوند به عدل واحسان فرمان می دهد .عدل،مراعات انصاف است واحسان همان بخشش وتفضل می باشد. (نهج البلاغه، 1379: 679).

نظریهعلامهدرکتابتحریرالاحکامدر مورد عدالت اين استکهمشهورتریننظریهنزدفقهایشیعهمیباشد،کهفرموده: عدالتحالتیاستپایداردرنفسآدمیکهدراثردوریگزیدنوازگناهانبزرگاصرارنورزیدندرانجامگناهانصغیرهبصورتملکهنفسانیحاصلمیگرددملکهایکهانگیزندهآدمیبرالتزامبهتقویومروتاست(علامه،1412: 345).

نظریهشیخطوسیدرکتابمبسوطاستکهفرمود: عادلدرشریعتاسلامکسیاستکهعادلدردینوعادلدرمروتوعادلدراحکامباشدوعدلدردینبهایناستکهمسلمانباشدوموجباتفسقدراومشاهدهنشود،وعدلدرمروتبهایناستکهاموریکهسببسقوطمروتمیشودهمانندخوردندرمعابرعمومی،پادرازکردندرحضوردیگران،پوشیدنلباسرنگارنگ،یاپوشیدنلباسزنانوامثالآندوریگزیندوعدلدراحکامبهایناستکهبالغوعاقلباشد(شيخ طوسي،بي تا: 189).

 1-1-4- سوالات تحقيق

1-آیاعدالتمیتواندبهعنوانیکقاعده یفقهیمطرحشود؟

2-آیاعدالتبهمثابهقاعدهفقهیوحقوقیصرفادرچارچوبپذیرش عدالتتشریعیممکناست؟

3-آیامصادیقعدالت تغییرپذیراست؟

4- مبانیقاعدهعدالتچیست؟

5 - قاعدهعدالتدرفقهامامیهدارایچهجایگاهیمی باشد؟

1-1-5- فرضيه هاي تحقيق

1- قاعدهعدالترامیتوانبهعنوانیکقاعدهفقهیمطرحکرد.

2- قاعدهعدالتازنظرفقهاءامامیهتغییرناپذیراست.

3- قاعدهعدالتدرفقهامامیهبهعنوانیکمعیارومیزانمطرحمی شود

   1-1-6- اهداف تحقيق

1-بررسي مباني قاعده ي عدالت

2-بررسي كاربردقاعده ي عدالت درفقه

3-بررسي نقش قاعده ي عدالت دراستنباط احكام فقهي

1-1-7-روش تحقيق

روشکاردراینپایاننامهبهطورکلیکتابخانهایبودهاست.

درابتدایامرضمنپزوهشوتحقیقدرمتونوکتابهایمعتبرکهدرامراجرایقاعدهعدالتازنظرفقهیوحقوقیازاینکتابهایاداشتبرداریبهوسیلهفیشصورتگرفتهاستوسپسمطالعهسهکتاباصلیمعجمالفقهیهوعدلالهیوقاعدهعدالتدرفقهامامیهدردستورکارقرارگرفتومطالبمربوطبههرسهکتابفیشبرداریشدوتوضیحاتلازممربوطبههرکداماضافهگردیدوسرانجامباتوجهبهمعناومفهومبخشهایمربوطبهانهامشخصشدوشکلتحقیقبهآندادهشدهاست.

1-1-8-ضرورت تحقيق

قاعده ي عدالت ازاهم قواعد فقهي مي باشد كه تحقيقاتي به صورت جسته وگريخته درموردآن انجام شده اماكاري جامع كه تمام زواياي موضوع رابر رسي كندصورت نگرفته اين پايان نامه اين مهم را به انجام خواهد رساند.

1-1-9- ساختار تحقيق

اين پايان نامه درچهار فصل تنظيم شده است . فصل اول:كليات ومفاهيم، فصل دوم:عدالت به عنوان قاعده ي فقهي ، فصل سوم:عدالت فقهي ازنظرقرآن، فصل چهارم:بررسي مواردشرط قاعده ي عدالت ونهايتا از مطالعات انجام شده نتايجي بدست آمده که براساس آن نتايج ،پيشنهاداتي ارائه شد.

 بخش دوم :مفاهيم

1-2-1-معني لغويعدالت

عدالتضدظلمودادگریمترادففارسیآناست عدلبهمعنایراستی،درستی،دادگری،داد،همتا،میانهرویومساواتآمدهاست ابنمنظوراعتدالراحدوسطدرمیاندووضعیتیاحالتدراندازهوچگونگیمیداند،وآنچهمایهاعتدالدرنفسانسانیمیشود،عدالتاست. (لسانالعرب، 1408،ج 9 : 83 ).

علامه طبا طبایی در المیزان می فرماید:«إنّ العدله و هي الاعتدال بين العالي و الداني و الجانبين الإفراط و التفريط قيمة حقيقية و وزنا عظيما في المجتمعات الإنسانية و الوسط العدل هو الجزء الذي يركن إليه التركيب و التأليف الاجتماعي » عدالت که در لغت به معنی اعتدال و حد بین عالی ودانی ومیانه بین دو طرف افراط وتفریط است در افراد ومجتمعات بشری که قسمت عمده اجتماع را تشکیل می دهند وآنان همان افراد متوسط الحالند .(الميزان، ج6 :205 ) .

این مسئله در باب عرف وقضاوتهای عرفی نسبت به افراد سخن درستی است اما از منظر قضاوت شرعی ،اکثر مردم مصداق عادل به حساب نمی آیند در معنای لغوی با حال اعم از فعل شرعی سر وکار داریم ولی در معنای شرعی ،ملاک تنها فعل واعتقاد منطبق بر امر ونهی شارع است پس چه بسا فرد در میان عوام جزو متوسطین باشد اما از نظر شرع در طیف مفرِطین یا مفَرّطین قرار داشته باشد قرآن نیز بر همین مبنا اکثریت جامعه را فاسق معرفی کرده است«وان کثیراً من الناس لفاسقون».(سوره مائده ، آیه 49 ) بنابراین اگر بخواهیم عادل شرعی وفقهی را با توجه به ریشه لغوی تعریف کنیم به کسی گفته خواهد شد که دراعتقاد وعمل ،متشرع کامل باشد ومتشرع کامل به متشرع معتدل گفته می شود که مطا بق با شریعت حرکت کند نه درطیف افراط قرار داشته باشد ونه تفریط ؛نه چیزی را از عمل واعتقاد مامور به شرعی فرو گذار شود ونه از دین پیشی گیردواین به معنی وضع فعل واعتقاد در موضع شرعی است و متضاد عدالت نیز که فسق است به معنی خارج شدن چیزی از محل وجایگاه خود می باشد ودر معنای شرعی به معنی عدم وضع فعل در موضع شرعی است .باز بین عدل در معنای فقهی با عدل در معنای لغوی نیز تفاوت وجود دارد عدالت مورد بحث فقه در مقابل ظلم به معنای اعم است که از آن در فقه به فسق تعبیر می شود هم ظلم وهم عدالت در معنای شرعی اعم از معنای لغوی است عدالت، در لغت به معنی قسط وداد وظلم به معنی عدم رعایت حق نسبت به غیر است بنابراین منحصر در بعد حق الناس بوده وبیشتر هم متبادر در بعد حکومتی وقضایی است ولی در شرع ،عدل وظلم شامل حق الله وحق النفس نیز می شود یعنی وقتی انسان مرتکب فعلی شود که بواسطه آن حق الله یا حق النفس را پایمال کندکه البته تضییع حق خداوند تضییع حق نفس نیز هست باز اینجا فعل او مصداق ظلم وخروج از عدالت است چرا که خود را در معرض عذاب ونقمت و محرومیت قرار داده ودر مقابل وقتی خود را متلبس به اوامر ونواهی شریعت کند نسبت به نفس خود وحق الله یا حق الناس رعایت انصاف را به خرج داده وعدالت ومیزان را رعایت کرده است در واقع انسان نسبت به فعل خود یک قاضی وحاکم محسوب می شود که وظیفه اش نظارت بر حیطه نفس ومراقبت از حدو مرزها ست (موسوي خميني،1373: 78).

روی این حساب می توان نقطه مقابل عدالت را اسراف نیز دانست زیرا فاسق در معنای دقیق تر کسی است که در بهره وری از حق رعایت حد ومرز را نکرده کما اینکه در قرآن نیز از گناه وتعدی از حق به اسراف تعبیر شده است«یا عبادی الذین اسرفواعلی انفسهم»
اما برای اینکه معنای لغوی وشرعی این دو واژه عدل وظلماز هم جدا باشد از عدالت فقهی که اعم از معنای لغوی استبه تقوا واز ظلم که اعم از معنای لغوی استبه فسق تعبیر می شود لکن در بعضی جاهها همان لفظ عدالت ذکر گردیده زیرا معنای خاصی مورد نظر است که اخص از مفهوم کلی تقواست که محل بحث ما نیز همین جاست(همان).

1-2-1-2- واژههاییکهدرمعنیعدللغویبهکاررفتهاند

1-استواء: زیراعدلبهمعنایاستواءوبرابریاست درقرآندرکنارواژه استواءکلمهعدلرابهکاربردهاست) : سورهانقطار،آیه( 7«الذیخلقکفسواکفعدلک»یادرسورهنازعات،آیه 28 میفرماید : « اَءنتماشدخلقاامالسماءبناهارفعسمکهافسواها»یعنیتعادلرادرخلقتآسمانرعایتنمودهایمبهقرینه) آیه 8 سورهالرحمن). «والسماءرفعهاووضعالمیزان»(لنگرودي،1381،ج2: 893).

2-استقامت : زیراعدلبهمعنیاستقامتنیزهستگرچهممکناستاستقامتواستواءهردوبهیکمطلببازگشتنمایندبرایهمیناستکهگاهیاستقامتهمراهقسطوگاهیهمراهاستواءمیایددرآیه 282 سورهبقره.«ذلکاقسط عنداللهواقومااشهادة»ودر) آیه 161 سورهانعام) . « قُلْإِنَّنِيهَدَانِيرَبِّيإِلَىصِرَاطٍمُّسْتَقِيمٍ»ودرآیه 43 سورهمریم. «فاتبعنیاهدکصراطاسویا»یادرآیه 6 سورهفاتحه :«اهدناصراطالمستقیم»ودرآیه 22 سورهص. « واهدناالیسواءالصراط»ودرآیه 1 و 2 سورهکهف: «الحمداللهالذیانزلعلیعبدهالکتابولمیجعللهعوجاقیماً»ودرآیه 76 سورهنحل«هلیستویهوومنیأمربالعدلوهوعلیصراطمستقیم»ودرآیه 30 سورهاحقاف . «یهدیالیالحقوالیطریقمستقیم»ودرآیه 22 سورهملک: «افمنیمشیمکباعلیوجههاهدیامنیمشیسویاعلیصراطمستقیم»ودرآیه 67 سورهفرقان : « الذیلمیسرفواولمیقترواوکانبینذلکقواماً»مانندایناستکهبگوییدنهافراطمعنیکنندونهتفریطبلکهبینایندواعتدالرارعایتمینمایند(همان).


مبلغ واقعی 52,680 تومان    26% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 38,983 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ اسفند ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 96

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب