تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 4641
  • بازدید دیروز : 5732
  • بازدید کل : 1179661

ارزیابی عملکردی محور فرهنگی تفرجگاهی اراضی عباس آباد، با تاکید بر رقابت پذیری شهر تهران....


ارزیابی عملکردی محور فرهنگی  تفرجگاهی اراضی عباس آباد، با تاکید بر رقابت پذیری شهر تهران....

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فهرست جداول....6

فهرست شکل ها8

فهرست نقشه ها9

فهرست نمودارها10

فصل اول: کلیات پژوهش11

1-1- تشريح موضوع پايان‌نامه و مسأله مورد پژوهش12

2-1-معرفی و بيان پرسش ‌هاي پايان‌نامه14

3-1- اهداف پايان‌نامه14

4-1- معرفی و بيان فرضيه‌هاي پايان‌نامه15

5-1- معرفی روش کار پايان‌نامه15

6-1- مسائل و مشکلات پژوهش17

فصل دوم: مفاهیم پایه و رویکردهای نظری پژوهش19

مقدمه20

1-2- روند عمومی شهرسازی20

1-1-2- اهداف برنامه ریزی شهری و منطقه ای20

-2-1-2گسترش و تغییر نیازها در برنامه ریزی21

3-1-2- نیاز به برنامه ریزی23

4-1-2- مهم ترین موضوعات فرایند برنامه ریزی23

5-1-2- همکاری و مشارکت در فرایند برنامه ریزی24

6-1-2- برنامه ریزی برای آینده25

2-2- جهانی شدن26

1-2-2- تاریخچه جهانی شدن26

2-2-2- مفهوم جهانی شدن27

3-2-2- روند جهانی شدن شهرها28

4-2-2- ظهور جهان شهرها28

5-2-2- خصوصیات شهرهای جهانی29

6-2-2- شهرهای جهانی معاصر31

7-2-2- جهانی شدن و تحولات شهری32

8-2-2- شهرهای جهانی و سیاه چاله ها32

9-2-2- رابطه جهانی شدن شهر و برنامه ریزی شهری34

3-2- برند شهری35

1-3-2- برند مکان36

2-3-2- کونکنیک37

4-2- رقابت پذیری شهری42

1-4-2- مفهوم شهر و رقابت پذیری شهری42

2-4-2- مدل رقابت پذیری شهری و عناصر ساختاری47

3-4-2- رقابت کلان شهرها در فضای اقتصاد جهانی51

4-4-2- نقش فضاهای شهری در ارتقای رقابت پذیری شهری53

1-4-4-2- فضاهای عمومی شهر53

2-4-4-2- فضای عمومی شهر(مکانی برای ملاقات)54

3-4-4-2- مفهوم عرصه عمومی55

4-4-4-2- اثعاد فرهنگی قلمرو عمومی55

5-4-4-2- عوامل موثر در محتوای فرهنگی و اجتماعی قلمروی عمومی58

6-4-4-2- متغیرهای فرهنگ شهری59

7-4-4-2- چارچوب سیاستگذاری فرهنگی59

-2-4-5اهمیت فضاهای شهری در گردشگری شهری در عصر رقابت پذیری60

-2-4-5-1تعریف و اهمیت گردشگری(توریسم)60

-2-4-5-2تاثیرات اقتصادی _ اجتماعی توریسم61

-2-4-5-3عوامل انگیزشی توریستها در دیدار از مناطق شهری61

-2-4-5-4عوامل مکانی و غیر مکانی توسعه گردشگری63

-2-4-6ابعاد رقابت پذیری گردشگری64

-2-4-7شهرهای رقابت پذیر اروپا65

5-2- خلاقیت66

-2-5-1تئوری های خلاقیت در شهرسازی67

-2-5-2نقد های وارد شده بر تئوری خلاقیت69

-2-5-3عوامل جاذب گروه خلاق از دبدگاه فلوریدا69

-2-5-4تحقیق مونتگومری72

6-2- بررسی جایگاه موضوع در تجارب جهانی74

مقدمه74

-2-6-1آمادهسازی«ریگا» برایپروژهپایتختفرهنگیاروپادرسال 201474

2-6-2- پروژه Superklinدر دانمارک82

3-6-2- تجارب موجود احیاء مکان با رویکرد ایجاد محورهای فرهنگی85

1-3-6-2- برنامهریزیفرهنگیبرایشهرآلبوکروک85

2-3-6-2- برنامهریزیفرهنگیدربوکهامهیلزشایر 2010 – 2005 (سیدنی)87

3-3-6-2- توسعهتوریسمفرهنگیدرشهرچندنژادی بیرمنگام89

4-6-2- تجاربجهانیدررابطهباایجادفضاهای گردشگریرقابتپذیرشهری91

1-4-6-2- تجربهروین91

2-4-6-2- روتردام(Rotterdam)92

3-4-6-2 - کپنهاگ93

7-2- نتیجه گیری و رویکرد نظری تحقیق95

فصل سوم: مدل تحلیل و روش شناسی پژوهش97

مقدمه98

1-3- روش تحقیق98

2-3- معرفی روش های مختلف98

3-3- معرفی روش مورد استفاده )مدل (TDCA101

1-3-3- اجزاء و مولفه های مدل TDCA103

1-1-3-3- ترکیب فعالیت ها103

2-1-3-3- تسهیلات حمایتی103

3-1-3-3- تجربه محیطی103

4-1-3-3- ارتباطات104

5-1-3-3- عملکرد گردشگری105

6-1-3-3- رضایت گردشگران105

4-3- معیارها و شاخص های تحقیق106

5-3- روشهای گرد اوری داده ها107

1-5-3- پرسشنامه107

1-1-5-3- پایایی پرسشنامه108

2-1-5-3- روایی پرسشنامه109

6-3- روش تجزیه و تحلیل109

1-6-3- تحلیل رگرسیون تک متغیره110

7-3- جمع بندی110

فصل چهارم: شناخت و تحلیل محیط مورد مطالعه111

مقدمه112

1-4- معرفی اجمالی محور فرهنگی – تفرجگاهی اراضی عباس آباد و موقعیت آن در شهر تهران112

2-4- تدقيق جايگاه و موقعيت عملكردي ـ كالبدي اراضي در سيستم شهري تهران113

3-4- سیر تحول شکل گیری و تغییرات اراضی عباس آباد117

1-3-4- تاریخچه عباس آباد117

2-3-4- پیشینه برنامه ریزی و توسعه در اراضی117

4-4- مطالعات پايه119

1-4-4- مطالعات اقلیم و محیط طبیعی119

1-1-4-4- تحليل بخش اقليم و محيط طبيعي120

2-4-4- سازمان فضايي ـ ادراكي120

1-2-4-4- تحليل بخش مطالعات سازمان فضايي و ادراكي121

3-4-4- ساختارِ عملكرد ـ فعاليت و محيط اجتماعي ـ اقتصادي123

1-3-4-4- تحلیل ساختار عملكرد ـ فعاليت و محيط اجتماعي ـ اقتصادي.123

4-4-4- حمل و نقل و ترافيك124

1-4-4-4- تحلیل حمل و نقل و ترافیک124

5-4- انجام مطالعات تكميلي براي شناخت و تحليل وضعيت و موقعيت زمين‌هاي عباس‌آباد126

6-4- خلاصه‌اي از نتايج طرح‌هاي فرادست130

1-6-4- طرح مجموعه شهري تهران130

2-6-4- طرح جامع شهر تهران130

3-6-4- طرح جامع اراضي عباس‌آباد133

1-3-6-4- نتايج تحليل گروه‌هاي مطالعاتي140

4-6-4- طرح تفصيلي اراضي عباس‌آباد141

1-4-6-4- فرايند برنامه‌ريزي در طرح جامع فضايي كالبدي عباس‌آباد141

2-4-6-4- ويژگي‌هاي تعيين شده براي حوزه‌هاي هفت‌گانه143

3-4-6-4- ساختار عمومي طرح جامع فضايي ـ كالبدي اراضي عباس‌آباد143

-4-6-4-4مشخصات قطعات زمين در عباس‌آباد146

7-4- جمع بندی162

فصل پنجم: ارزیابی رقابت پذیری اراضی عباس آباد163

مقدمه164

1-5- پرسشنامه165

1-1-5- ساختار پرسشنامه165

-5-1-2 توزیع پرسشنامه166

2-5-پرسش نامه استفاده کنندگان166

1-2-5- تحلیل ویژگی های استفاده کنندگان166

2-2-5- نتایج تحلیلی پرسشنامه استفاده کنندگان بر اساس آزمون KMO and Bartlett171

3-2-5- فرایند ارزیابی پرسشنامه مربوط به استفاده کنندگان بر اساس آزمون همبستگی173

1-3-2-5- ترکیب فعالیت ها173

2-3-5-2- تسهیلات حمایتی174

3-3-2-5- تجربه محیطی175

4-3-2-5- ارتباطات176

5-3-2-5- عملکرد گردشگری177

6-3-2-5- رضایت گردشگران178

3-5- پرسشنامه متخصصان181

1-3-5- نتایج تحلیلی پرسشنامه متخصصان بر اساس آزمون KMO and Bartlett181

2-3-5- فرایند ارزیابی پرسشنامه مربوط به متخصصان با استفاده از معادله رگرسیون182

1-2-3-5- ارزیابی میزان رقابت پذیری182

2-2-3-5- ارزیابی میزان جذابیت183

فصل ششم:جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات187

1-6-آزمون فرضیات پژوهش188

2-6- پیشنهادهای اجرایی188

1-2-6- توجه به عوامل تقویت کننده تجربه محیطی188

2-2-6-توجه به عوامل تقویت کننده ارتباطات189

1-2-2-6- تغییر اسم، برند و شعار محدوده گردشگری190

3-2-6- نکاتی برای شهرداری و شرکت نوسازی اراضی عباس آباد191

-36- پیشنهادهای پژوهشی191

منابع فارسی192

منابع انگلیسی193

منابع اینترنتی196

پیوست الف: پرسشنامه استفاده کنندگان از فضا197

پیوست ب: پرسشنامه متخصصان و خبرگان200

 فهرست جداول

جدول شماره 1: مهم ترین تغییرات در رهیافت برنامه ریزی از سال 196722

جدول شماره 2 : شهرهای رتبه یک تا پنج در فهرست رتبه بندی اخیر31

جدول شماره 3: مولفه های برند سازی از دید کونکنیک40

جدول شماره 4 : سطوح رقابت پذیری45

جدول شماره 5 : تعاریف رقابت پذیری46

جدول شماره 6 : عوامل درونی موثر بر رقابت پذیری شهری49

جدول شماره 7: عوامل ضروری و معیارهای موفقیت از دید مونتگومری73

جدول شماره 8: معیارها و شاخص های تحقیق106

جدول شماره 9: نتایج تحلیل گروههای مطالعاتی140

جدول شماره10: کاربری حوزه ها151

جدول شماره 11: مشخصات قطعات زمين‌هاي عباس‌آباد به تفكيك حوزه‌ها158

ادامه جدول مشخصات قطعات زمين‌هاي عباس‌آباد به تفكيك حوزه‌ها159

ادامه جدول مشخصات قطعات زمين‌هاي عباس‌آباد به تفكيك حوزه‌ها160

ادامه جدول مشخصات قطعات زمين‌هاي عباس‌آباد به تفكيك حوزه‌ها161

جدول شماره 12 : آزمون KMO and Bartletts Test171

جدول شماره 13 : نتایج اشتراکات اولیه و اشتراکات استخراجی172

جدول شماره 14: عوامل اصلی پرسشنامه استفاده کنندگان172

جدول شماره 15: اثر ترکیب فعالیت ها بر رقابت پذیری173

جدول شماره 16: اثر ترکیب فعالیت ها بر جذابیت173

جدول شماره 17: اثر تسهیلات حمایتی بر رقابت پذیری174

جدول شماره 18: اثر تسهیلات حمایتی بر جذابیت174

جدول شماره 19: اثر تجربه محیطی بر رقابت پذیری175

جدول شماره 20: اثر تجربه محیطی بر جذابیت175

جدول شماره 21: اثر ارتباطات بر رقابت پذیری176

جدول شماره 22: اثر ارتباطات بر جذابیت176

جدول شماره 23: اثر عملکرد گردشگری بر رقابت پذیری177

جدول شماره 24: اثر عملکرد گردشگری بر جذابیت177

جدول شماره 25: اثر رضایت گردشگر بر رقابت پذیری178

جدول شماره 26: اثر رضایت گردشگر بر جذابیت178

جدول شماره 27: آزمون KMO and Bartletts Test181

جدول شماره 28 : نتایج اشتراکات اولیه و اشتراکات استخراجی181

جدول شماره 29: عوامل اصلی پرسشنامه متخصصان182

جدول شماره 30: معناداری گویه های مورد پرسش با رقابت پذیری182

جدول شماره 31: میزان همبستگی عناصر اصلی و وابسته با رقابت پذیری183

جدول شماره 32: معناداری گویه های مورد پرسش با جذابیت183

جدول شماره 33: میزان همبستگی عناصر اصلی و وابسته با جذابیت184

 فهرست شکل ها

شکل شماره 1: چرخه پیدایش شهر جهانی29

شکل شماره 2: گروه های دخیل در شکل گیری برند شهری37

شکل شماره 3: شهر بعنوان یک سیستم43

شکل شماره 4: مدل عمومی رقابت پذیری شهری47

شکل شماره 5: سطوحفضاييسه گانهمفهومرقابت پذيري51

شکل شماره 7: مدل TDCA و پروسه مشتمل بر آن101

شکل شماره 7: مدل TDCA و پروسه مشتمل بر آن165

شکل شماره 8: اثر گذاری عوامل اصلی و اثر پذیری عوامل وابسته بر رقابت پذیری و جذابیت179

شکل شماره 9: شاخص های عوامل تاثیرگذار و موثر از رقابت پذیری و جذابیت از دید استفاده کنندگان180

شکل شماره 10: شاخص های عوامل تاثیرگذار و موثر از رقابت پذیری و جذابیت از دید متخصصان185

شکل شماره 11: اجزای تجربه محیطی189

  فهرست نقشه ها

نقشه شماره 1: موقعيت زمين‌هاي عباس‌آباد در پهنه گسترده شهر تهران115

نقشه شماره 2: موقعيت زمين‌هاي عباس‌آباد در محورهاي طبيعي و تاريخي شهر تهران115

نقشه شماره 3: محورهای سبز شرقی – غربی116

نقشه شماره 4: محورهای سبز شمالی - جنوبی پيشنهادي طرح جامع شهر تهران116

نقشه شماره 5: سازمان فضایی ادراکی122

نقشه شماره 6: شیکه ارتباطات شهری در محدوده عباس آباد125

نقشه شماره 7: ساختار توپوگرافيك زمين‌هاي عباس‌آباد پيش از تغييرات سال‌هاي اخير127

نقشه شماره 8: ساختار توپوگرافيك زمين‌هاي عباس‌آباد پس از تغييرات سال‌هاي اخير128

نقشه شماره 9: آخرين عكس ماه‌واره‌اي از زمين‌هاي عباس‌آباد ـ سال 1385129

نقشه شماره 10: محور‌هاي شمالي ـ جنوبي رود ـ دره‌هاي تهران در طرح جامع تهران131

نقشه شماره 11 و 12: موقعیت اراضی عباس آباد در ساختار طبیعی شهر تهران132

نقشه شماره 13: طرح جامع اراضي عباس‌آباد135

نقشه شماره 14: وضع موجود اراضی عباس آباد136

نقشه شماره 15: عناصر بخش شمالی محدوده اراضی عباس آباد137

نقشه شماره 16: باغات فرهنگی در محدوده اراضی138

نقشه شماره 17: عناصر بخش غربی مجموعه اراضی عباس آباد139

نقشه شماره 18: حوزه‌هاي هفت‌گانه زمين‌هاي عباس‌آباد142

نقشه شماره 19: ZONE A152

نقشه شماره 20: ZONE B153

نقشه شماره 21: ZONE C & E154

نقشه شماره 22: ZONE D155

نقشه شماره 23: ZONE F156

نقشه شماره 24: ZONE G157

  فهرست نمودارها

نمودار شماره 1 : فرایند پژوهش.. 16

نمودار شماره 2 : فرایند تحلیل.. 164

نمودار شماره 3 : نسبت جنسی استفاده کنندگان.. 166

نمودار شماره 4 : نسبت سنی استفاده کنندگان.. 167

نمودار شماره 5 : وضعیت تاهل استفاده کنندگان.. 167

نمودار شماره 6 : شغل استفاده کنندگان.. 168

نمودار شماره 7 : میزان تحصیلات استفاده کنندگان.. 168

نمودار شماره 8 : محل سکونت استفاده کنندگان.. 169

نمودار شماره 9 : وسایل نقلیه استفاده کنندگان.. 169

نمودار شماره 10 : انگیزه سفر استفاده کنندگان.. 170

نمودار شماره 11 : نحوه شناخت استفاده کنندگان.. 170

نمودار شماره 12 : تسهیلات اقامتی استفاده کنندگان.. 171

  فصل اول: کلیات پژوهش

  1-1- تشريح موضوع پايان‌نامه و مسأله مورد پژوهش

بدون تردید یکی از مهمترین وقایع اواخر قرن بیستم، شکل گیری پدیده جهانی شدن و رقابت بین شهر ها است، که تحولات چشمگیری را در ابعاد مختلف زندگی بشر ایجاد کرده است. به دنبال کارهای اخیر هال(1984،1966)، و ساسن (1991)پژوهش های قابل توجه دیگری در مورد ایده­ی "شهرهای جهانی" صورت گرفته است. این محققان، برای این شهرها به مثابه ی مراکز فرمان دهی اقتصاد جهانی و کانون های حیاتی جریان کالاها، افراد و عقاید نظریه پردازی کرده اند. (جان رنی شورت، 2004)

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻧﻮ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ از دﻫﻪ 1980 ﻣﻴﻼدي ﺑﺪﻳﻦﺳﻮ، حیات اجتماعی و اقتصادی و همچنین زندگی سیاسی و فرهنگی اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑـﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ »، ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻜﺎنﻫﺎي ﺗﺒﻠﻮر زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪﻧﮕﺮاﻧﻲﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﻄﺮح در زﻣﻴﻨﺔ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲﺷﺪن از دﻫﻪ 1990 ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي از ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻬﺎﻧﻲﺷﺪن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ ﻣﻬـﻢﺗـﺮﻳﻦ ﻗﻠﻤـﺮو ﺷـﻜﻞﮔﻴـﺮي ﺣﻴﺎت ﺟﻤﻌﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻳﻜﻲ از ﻛﺎﻧﻮنﻫﺎي ﺗﺠﻠﻲ و اﻧﻌﻜﺎس تاثبرات مثبت و منفی پدیده ﺟﻬـﺎﻧﻲﺷـﺪن ﺿﺮوري ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.

مسئله جهانی شدن در ابعاد مختلفشهرها را به تلاشی دیگرگونه برای ادامه حیات واداشته است. شهر جهانی به عنوان مهمترین فضای فعالیت، قلب تپنده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دنیای امروز است. در عصر کنونی، شهرها به عرصه­های رقابت در مقیاس کلان بدل شده اند، رقابت بر سر جذب بیشترین­ها، که به کسب بیشترین سرمایه، بیشترین سود، و در نهایت بیشترین اعتبار می­انجامد. چنان­که می­توان پنداشت، جنگ هزاره سوم "جنگ بر سر جذب مردم (ساکنین، سرمایه گذاران، شاغلان و ...) در شهر" است.

مسئله رقابت پذیری شهری که خود دارای رابطه دو سویه با جهانی شدن و شهر جهانی است، مفاهیم جدیدی در رابطه با برنامه ریزی شهری پدید آورده است، که یکی از آنها الحاق برند فرهنگی و تفرجگاهی به منطقه ای در شهر است. چنین شهری دارای ویژگی­هایی از جمله، داشتن داستان یا پیشینه، ویژگی منحصر به فرد، ارزش، تصویر و .. است.

رقابت پذیری گردشگری را می توان به ابعاد زیر دسته بندی کرد: رقابت پذیری اقتصادی، رقابت پذیری اجتماعی، رقابت پذیریفرهنگی، رقابت پذیری سیاسی، رقابت پذیری فنی(تکنولوژیکی) و رقابت پذیری محیطی.

در رقابت پذیری اجتماعی– فرهنگی، ویژگی های مقاصد اجتماعی و فرهنگی برای خلق یک مقصد که افراد تمایل به بازدید داشته باشند، مهم تر است. تمایل به بازدید از این مقاصد به دلیل تجربه ای است که هیج جای دیگر نمی توان آن را یافت. نقاط قوت اجتماعی-فرهنگی یک مقصد می تواند یک تعیین کننده غالب در رقابت پذیری باشد.

ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﺟﺮﻳﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن داراي ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻳﺎ راﺑﻄﻪاي دوﺳﻮﻳﻪاﻧﺪ. از یک سو جریان جهانی شدن در ﮔﺴﺘﺮه ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري اش ﺑﺮﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻓﺮم و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲﺳﺎزد، وازﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ (و ﺣﺘﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ) در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻋﺼﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷـﺪن واراﺋﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي رﻗﺎﺑﺖﭘـﺬﻳﺮي ﺷـﻬﺮي ﻳـﺎري ﻣـﻲرﺳـﺎﻧﻨﺪ.

تجربه کشورهای پیشرفته در این زمینه که افزایش مزیت های رقابتی در مراکز شهری بزرگ اثر فزاینده بر رشد سراسر کشور خواهد داشت برای کشورهای در حال توسعه مؤثر نبوده است. علت اصلی این وضعیت را به میزان زیادی می توان به نبود ساختارمناسب برای پیشبرد و گسترش توسعه در کشورهای در حال توسعه دانست. تصمیمات مکانی در بیشتر کشورهای درحال توسعه محدود به چند نقطه خاص بوده است.برای برنامه ریزی در کشورهای در حال توسعه، در جهت افزایش مزیت های رقابتی در مراکز شهری بزرگ ،الگویی از توسعه مورد نیاز است که منجر به عدم تمرکز شود و نیز توجه به این اصل که مفهوم رقابت پذیری الزاما مناطق یا شهرهای در رقابت با یکدیگر نیست.بلکه توانایی شهر برای پرورش،جذب و حمایت از فعالیتهایی است که استانداردهای زندگی در آن شهر را افزایش می دهند.

شهر تهران به عنوان اولین "سیاهچاله"­ در جمع شهرهای بزرگ دنیا قرار دارد. بر اساس تعریف "جان رنی شورت"، منظور از سیاهچاله، شهرهای بزرگ با جمعیتی بیش از 3 میلیون نفر است، که توسط گروه [1]GAWC به عنوان شهر جهانی شناخته نشده و همتایی در سطح ملی خود ندارند. این سه معیار، شهرهایی از تهران با جمعیت 10.7 میلیون نفر تا چیتاگونگ با جمعیت 3.1 میلیون نفر را شامل می شود.

پنج مورد "فقر، فروپاشی، عدم ریسک پذیری، طرد شدن و مقاومت کردن" از عوامل مهم قرار گرفتن در چنین سطحی معرفی شده است. (جان رنی شورت،2004)

از طرف دیگر با مطالعه اسناد فرادست شهر تهران، این شهر دارای ویژگی­های منحصر به فردی در سطح جهان و منطقه (خاور میانه) است. ویژگی­هایی نظیر موقعیت استراتژیک ویژه به لحاظ جغرافیایی، ویژگی­های فرهنگی-توریستی کارآمد، ویژگی­های بارز در زمینه علمی به طور خاص علوم پزشکی و جز آن، است. این ویژگی­ها همواره به ترسیم چشم­انداز "شهر جهانی" توسط برنامه ریزان شهری در اسناد مختلف این شهر انجامیده است. شهر دانش­پایه، شهر خلاق، شهر جهانی و ... تابلویی از تهران در آینده میان مدت چند ده ساله آن، متصور است.

[1]Globalization and World Cities


مبلغ واقعی 64,368 تومان    23% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 49,563 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۷ اسفند ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 115

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب