تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 4643
  • بازدید دیروز : 5732
  • بازدید کل : 1179663

ارزیابی وضعیت حمل ونقل شهری پایدار و ارائه الگوی مطلوب در شهرهای میانی نمونه موردی: شهر نیشابور....


ارزیابی وضعیت حمل ونقل شهری پایدار و ارائه الگوی مطلوب در شهرهای میانی نمونه موردی: شهر نیشابور....

 چکیده

حمل­ونقل شهری یکی از اصلی­ترین زیر بخش‌های توسعه و برنامه­ریزی شهری می­باشد. شهروندان همه روزه با شبکه­های پیاده و سواره و انواع مختلف حمل­ونقل تماس داشته و برای پاسخ­گویی به طیفی از نیازهای شغلی، تحصیلی، خرید، تفریح و غیره از حمل­ونقل شهری استفاده می­کنند؛ بنابراین حمل­ونقل به یکی از مهم­ترین بخش­های کیفیت زندگی شهروندان تبدیل شده است. اما متأسفانه طی سال­های اخیر بر اثر توسعه مبتنی بر حرکت اتومبیل، مسائل و مشکلات حمل­ونقلی متعددی بروز کرده است و تا زمانی که برنامه­های توسعه شهری برمبنای حرکت اتومبیل تهیه و اجرا گردند دستیابی به حمل­ونقل پایدار امکان­پذیر نخواهد بود. برای غلبه بر چنین مشکلاتی نیاز است که در گام اول حمل­ونقل شهری از بعد پایداری ارزیابی شده و سپس راه­حل­هایی برای بهبود شرایط موجود پیشنهاد گردد.

هدف از ارائه­ی تحقیق حاضر ارزیابی وضعیت حمل­ونقل درون شهری پایدار در شهرهای میانی بوده است که در آن شهر نیشابور به عنوان نمونه انتخاب شده و نظام موجود حمل و نقل این شهر با استفاده از تکنیک­های تحلیلیAHP[1] گروهی و SWOT[2] مورد بررسی قرار گرفته است. نیشابور شهری تک­ هسته­ای بوده و بر اساس مطالعات انجام شده مشخص شد که حمل­ونقل این شهر و شیوه­های سفر در آن با شاخص­های حمل­ونقل پایدار فاصله دارد. هدف حمل­ونقل پایدار هرگز حذف هیچ­یک از شیوه­های سفر نبوده، بلکه فراهم آوردن امکانات و زیرساخت­ها و تشویق به استفاده از شیوه­های پایدارتر و به حداقل رساندن استفاده از شیوه­های ناپایدار می­باشد؛ و در نتیجه سعی می­شود مناسب­ترین ترکیب شیوه­های حمل­ونقل در آن ارائه گردد. برمبنای نتایج حاصل از AHP، مناسب­ترین ترکیب حمل­ونقل برای نیشابور اینگونه حاصل شد: 33.8% پیاده­روی، 22% دوچرخه­سواری، 14.5% اتوبوس و مینی­بوس، 12.5% تاکسی 9.6% اتومبیل شخصی و نهایتاً 7.7% موتورسیکلت. در نتیجه با استفاده از روش AHP پیاده­روی به­عنوان گزینه برتر شناخته شده و امکانات و محدودیت­های آن در قالب نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید با استفاده از روش تحلیلی SWOT بررسی گردید و درنهایت نیز پیشنهاداتی در قالب راهبردهای چهارگانه ارائه شده و با استفاده از تکنیک QSPM[3] اولویت­بندی شد.

کلیدواژه:حمل­ونقل پایدار[4]، روش تحلیل سلسله­مراتبی گروهی (AHP ) ، ماتریس SWOT، توسعه پیاده­مدار[5]، نیشابور[6]

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق1

1-1- مقدمه2

2-1- بیان مسأله2

3-1- ضرورت و اهمیت موضوع3

4-1- اهداف تحقیق4

1-4-1- هدف اصلی تحقیق4

2-4-1- اهداف فرعی4

5-1- پرسش‌های تحقیق5

1-5-1 – پرسش اصلی5

2-5-1- پرسش‌های فرعی5

6-1- پیشینهتحقیق5

7-1- فرآیندتحقیق7

8-1- روشتحقیق10

9-1- کاربردنتایج تحقیق12

10-1- مشکلاتوموانعتحقیق12

11-1- مفاهیماصلیتحقیق12

12-1- جمع‌بندی16

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق17

1-2- مقدمه18

2-2- مروری بر پیشینه برنامه ریزی حمل و نقل18

1-2-2-سیرتکاملتفکربرنامه ریزیحملونقلشهریدرجهان ( پسازدهه 1980):18

2-2-2-سیر تکامل تفکر برنامه ریزی حمل و نقل در ایران22

3-2- نظریه‌ها و دیدگاه‌های مرتبط با حمل و نقل پایدار24

1-3-2- نظریه توسعه پایدار- توسعه پایدار شهری24

2-3-2- جنبش نوشهرسازی ( نوشهرگرایی)27

3-3-2-دیدگاه‌هایاندیشمندانحمل و نقلانسان محور29

1-3-3-2- جین جیکوبز29

2-3-3-2- کالین بوکانان30

3-3-3-2-دونالد اپلیارد31

4-3-3-2- پیتر کالتروپ32

4-2- ابعادحمل و نقلپایدارشهری32

1-4-2- بعدزیست‌محیطیحملونقل پایدار33

2-4-2- بعداجتماعیحمل و نقلپایدار33

3-4-2- بعداقتصادیحمل و نقلپایدار33

5-2- محورهای حمل و نقل پایدار34

6-2- اهداف حمل و نقل پایدار35

7-2-راهبردها و استراتژی‌های عمده حمل و نقل پایدار38

1-7-2-تغییراتدرتکنولوژیوسایلنقلیه / سوخت39

2-7-2-اصلاحنحوه‌ی استفاده از وسایل39

3-7-2-مدیریتتقاضا39

4-7-2-استراتژیکاربریزمین40

8-2- سیاست‌هایعمده‌یحملونقل پایدار40

9-2- اصول برنامه ریزی و سیاست گذاری در دست‌یابی به حمل و نقل پایدار41

1-9-2- محدودیت تردد وسایل نقلیه41

2-9-2-تغییرساختارشهریوکاربریزمین42

3-9-2-کاهشنیازبهسفروتقلیلتأثیراتسوءحمل و نقل43

1-3-9-2-ترویج پیاده‌سازی43

2-3-9-2- ترویج دوچرخه سواری43

3-3-9-2-گسترش حمل و نقل عمومی43

4-9-2-تغییرفرهنگاستفادهازوسایلنقلیه‌یشخصی44

5-9-2-مدیریتتقاضایسفر44

1-5-9-2- پیش‌بینی پارکینگ‌ها44

2-5-9-2- پیش‌بینی نیازهای حرکت کالا45

3-5-9-2- پیش‌بینی نیازهای معلولین45

6-9-2- ارتقاءکیفیتزیست‌محیطی45

7-9-2-توجهبهنقششبکه‌یحمل و نقلدر مدیریت بحران حوادث طبیعی46

10-2-شاخص‌هایحمل و نقلپایدار46

11-2-چالش‌هایاصلیتوسعهپایدارحمل و نقل51

1-11-2-چالش‌هایپایداریمالیواقتصادیحمل و نقل51

2-11-2-چالش‌هایپایداریمحیطیوبو مشناسیحمل و نقل51

3-11-2-چالش‌هایپایداریاجتماعیوتوزیعی حمل و نقل52

12-2-چارچوبنظری تحقیق52

13-2- پیاده‌سازی ( حمل و نقل پیاده‌ محور )53

1-13-2- مقدمه53

2-13-2- ضرورت و اهمیت موضوع54

3-13-2- مؤلفه‌های تأثیرگذار در محیط‌های پیاده‌سازی55

4-13-2- اصول و معیارهای حمل و نقل پیاده‌سازی62

5-13-2- راهبردها و سیاست‌های حمل و نقل پیاده‌سازی63

6-13-2- نتیجه‌گیری64

14-2- دوچرخه سواری65

1-14-2- مقدمه65

2-14-2- پیشینه تردد دوچرخه در جهان و ایران66

3-14-2- انواع مسیرهای دوچرخه66

4-14-2- عوامل مؤثر در طراحی شبکه دوچرخه سواری موفق شهری67

5-14-2- نتیجه‌گیری68

15- 2- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری68

فصل سوم : روش شناسی70

1-3- مقدمه71

2-3- روش تحقیق71

3-3- جامعه‌ی آماری73

4-3-روش نمونه گیری، حجم نمونه مورد مطالعه74

5-3- فرآیند تحقیق76

6-3-تکنیک‌های آماری مورد استفاده در توصیف و تحلیل اطلاعات78

1-6-3- چارچوب مفهومی مدل روشتحلیلسلسله( AHP) گروهی78

1-1-6-3- تصمیم گیری و روش تحلیل آن78

2-1-6-3-دلیل استفاده از روش AHP78

3-1-6-3- روش تحلیل سلسله (AHP)79

4-1-6-3- روش تحلیل سلسله (AHP)گروهی81

2-6-3- چارچوب مفهومی مدل SWOT83

1-2-6-3- ضرورت و کاربرد تحلیل SWOTدر شهرسازی83

2-2-6-3- مفاهیم پایه تحلیل SWOT83

3-2-6-3- چارچوب و فرآیند تکنیک SWOT86

4-2-6-3- مراحل انجام تحلیل SWOTو تلفیق آن با ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی IE87

7-3- محدودیت‌های روش‌شناختی تحقیق89

8-3-تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و شاخص‌ها90

9-3- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری90

فصل چهارم : بررسی نمونه موردی و ارائه یافته‌های تحقیق91

1-4- مقدمه92

2-4- معرفی اجمالی قلمرو مکانی تحقیق ( شهر نیشابور )92

1-2-4- روند رشد و دگرگونی جمعیتی و گسترش شهر نیشابور93

1-1-2-4- روند دگرگونی جمعیت شهر نیشابور93

2-1-2-4- روند دگرگونی و گسترش شهر نیشابور94

2-2-4- بررسی پیشنهادات حمل و نقلی طرحهای تهیه شده برای نیشابور95

1-2-2-4- طرح تفصیلی نیشابور ( مصوب سال 1382)95

2-2-2-4- مطالعات ساماندهی ترافیک شهر نیشابور ( مصوب 1382 )96

3-2-2-4-مطالعات نیازمندی‌های ترافیکی شهر نیشابور در افق طرح جامع شهرسازی97

4-2-2-4-جمع‌بندی98

3-2-4- مطالعه شبکه خیابان‌های اصلی شهر99

4-2-4- اهداف سفر در شهر نیشابور100

5-2-4- بررسی شیوه‌های مختلف حمل و نقل در وضع موجود شهر نیشابور102

1-5-2-4- حمل و نقل عمومی و نیمه عمومی102

1-1-5-2-4-اطلاعات خطوط تاکسیرانی و اتوبوس رانی موجود103

2-5-2-4- مطالعات مربوط به شبکه دوچرخه سواری نیشابور106

4-2-5- 3-بررسی عبور و مرور عابرین پیاده و کریدورهای مربوطه در سطح شهر نیشابور109

3-4- توصیف یافته‌های تحقیق110

1-3-4- مقدمه110

2-3-4- روش AHPگروهی111

1-2-3-4- ساخت درخت سلسله112

2-2-3-4- انجام مقایسه زوجی معیارها و زیر معیارها ( در صورت وجود )115

3-2-3-4- مقایسه زوجی گزینه‌ها بر اساس معیارها یا زیر معیارها116

4-2-3-4- تشکیل جدول‌های مقایسه گروهی و استخراج اولویت‌ها از آن‌ها117

5-2-3-4- ترکیب جداول و انتخاب گزینه برتر117

6-2-3-4-بررسی نرخ سازگاری118

3-3-4- روش SWOT118

1-3-3-4- مرحله یک : ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و عوامل خارجی و ماتریس بررسی رقابتی119

2-3-3-4- مرحله دوم : انواع راهبردهای امکان پذیر122

4-4- تحلیل یافته‌های تحقیق126

1-4-4- نتایج حاصل از مراحل روش AHP126

2-4-4- نتایج حاصل از مراحل روش SWOT144

1-2-4-4- مرحله اول: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و عوامل خارجی و ماتریس بررسی رقابتی145

2-2-4-4- مرحله دوم تعیین جایگاه راهبردها149

3-2-4-4- مرحله سوم : تصمیم گیری؛ تعیین اولویت راهبردها با استفاده از تکنیک QSPM150

5-4- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری170

فصل 5 : جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات171

1-5- مقدمه172

2-5 – مروری بر اهداف طرح173

1-3-5- هدف اصلی تحقیق173

2-3-5- اهداف فرعی174

3-5- پرسش‌های تحقیق174

4-5- نتیجه‌گیری178

5-5- پیشنهادات180

1-5-5- پیشنهادات این تحقیق180

2-5-5- پیشنهاد پروژه‌ها و اقدامات آتی180

1-2-5-5- اقدامات پیشنهادی181

2-2-5-5- طرح‌ها و پروژه‌های پیشنهادی181

منابع182

پیوست‌ها187

پیوست شماره1: پرسشنامه AHPبا هدف شناسایی شیوه‌های حمل و نقل پایدار شهری برای نیشابور188

پیوست شماره2: پرسشنامه SWOTبا هدف شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه پیاده‌سازی نیشابور202

پیوست شماره3: پرسشنامه QSPMبا هدف تعیین میزان اثر هر یک از عوامل در رسیدن به راهبردهای ارائه شده برای ارتقاء توسعه پیاده‌سازی206

 فهرست نقشه‌ و شکل‌ها

شکل شماره 1-2: روابط بین ابعاد حمل و نقل پایدار34

نقشه شماره 1-4 : موقعیت شهر نیشابور93

نقشه شماره 2-4: جهات گسترش شهر نیشابور95

نقشه شماره 3-4 : مراکز اصلی جاذب سفر در نیشابور102

نقشه شماره 4-4: مسیر خطوط اتوبوس رانی شهر نیشابور ( سال 1390)104

نقشه شماره 5-4 : مسیر خطوط تاکسیرانی شهر نیشابور ( سال 1390)106

نقشه شماره 6-4 : مسیرهای پیشنهادی ایجاد شبکه دوچرخه در نیشابور108

شکل شماره 1-4: روابط شماتیک ابعاد سه‌گانه حمل و نقل پایدار 116

 

فهرست جداول

جدول شماره 1-2: نظریه‌های مرتبط با حمل و نقل شهري از 1980 تا كنون21

جدول شماره 2-2: اصول و معیارهای شهر پایدار از دیدگاه ویلر26

جدول شماره3-2: اهداف حمل و نقل پایدار36

جدول شماره4-2: اهداف و شاخص‌های پیشنهادی مؤسسه‌ی سیاست حمل و نقلی ویکتوریا ( Litman,2010)37

جدول شماره 5-2: سیاست‌های عمده‌ی حمل و نقل پایدار40

جدولشماره6-2: شاخص‌های حمل و نقل پایدار ارائه شده توسط برخی سازمان‌های بین‌المللی معتبر48

جدول شماره7-2: شاخص‌های حمل و نقل پایدار در هر سه بعد اجتماعی –اقتصادی و زیست‌محیطی50

جدول شماره 8-2 : خلاصه مطالعات انجام گرفته در زمینه قابلیت پیاده‌سازی به تفکیک جامعه آماری، مؤلفه‌های محیطی مورد استفاده و نوع سنجش57

جدول شماره 9-2 : جمع‌بندی مؤلفه‌ها و شاخص‌های مورد استفاده در مطالعات مرتبط با سنجش قابلیت پیاده‌سازی60

جدول شماره 1-3 : تعیین ارزش معیارها و گزینه‌ها نسبت به یکدیگر توسط نظر کارشناسان80

جدول شماره 2-3 : راهبردهای چهارگانه بر اساس تحلیل SWOT85

جدول شماره 3-3 : امتیاز میزان جذابیت هر عامل89

جدول شماره 1-4: روند رشد جمعیت شهر نیشابور94

جدول شماره 2-4: مشخصات معابر شهر نیشابور ( سال 1390)100

جدول شماره 3-4: هدف از سفر در سطح شهر نیشابور ( 1389)101

جدول شماره 4-4 : مبدأ و مقصد خطوط اتوبوس رانی وضع موجود نیشابور ( سال 1390)103

جدول شماره 4-5 : اطلاعات خطوط تاکسیرانی شهر نیشابور ( سال 1390)105

جدول شماره 6-4 : ویژگی‌های پیاده‌سازی عمده شهر نیشابور109

جدول شماره 7-4 : تعیین ارزش معیارها و گزینه‌ها نسبت به یکدیگر توسط نظر کارشناسان115

جدول شماره 8-4 : نقاط قوت پیاده‌سازی در شهر نیشابور119

جدول شماره 9-4 : نقاط ضعف پیاده‌سازی در شهر نیشابور120

جدول شماره 10-4 : فرصت‌های پیاده‌سازی در شهر نیشابور121

جدول شماره 11-4 : تهدیدهای پیاده‌سازی در شهر نیشابور122

جدول شماره 12-4 : ماتریس نهایی مقایسه زوجی زیر معیارهای بعد اجتماعی127

جدول شماره 13-4 : ماتریس نهایی مقایسه زوجی زیرمعیارهای بعد اقتصادی128

جدول شماره 14-4 : ماتریس نهایی مقایسه زوجی زیرمعیارهای بعد زیست‌محیطی129

جدول شماره 15-4 : تعیین امتیاز نهایی گزینه‌ها131

جدول شماره 16-4 : امتیاز هر یک از گزینه‌ها در ارتباط با معیارها133

جدول شماره 17-4: ماتریس عوامل داخلی پیاده‌سازی در شهر نیشابور146

جدول شماره 18-4: ماتریس عوامل خارجی پیاده‌سازی در شهر نیشابور148

جدول شماره 19-4 : ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی QSPMپیاده‌سازی نیشابور153

جدول شماره 20-4 : تعیین اولویت راهبردهای WTپیاده‌سازی در نیشابور با استفاده از تکنیک QSPM169

جدول شماره 1-5 : معیارها و زیرمعیارها ( شاخص‌های ) حمل و نقل پایدار نیشابور176

فهرست نمودارها

نمودار شماره 1-1: فرآیند تحقیق حاضر9

نمودار شماره 1-2 : چارچوب نظری تحقیق حاضر53

نمودار شماره 1-3: روش تحقیق مورد استفاده در تحقیق حاضر72

نمودار شماره 2-3: فرآیند تحقیق حاضر با جزئیات بیشتر به صورت شماتیک77

نمودار شماره 3-3 : فرآیند تصمیم گیری گروهی به کمک AHP82

نمودار شماره 4-3 : مراحل انجام تحلیل و تعیین راهبرد از طریق روش SWOT86

نمودار شماره 1-4: درخت سلسله تصمیم برای شناسایی شیوه‌های حمل و نقل پایدار نیشابور 114

نمودار شماره 2-4 : میزان ضریب اهمیت زیر معیارهای بعد اجتماعی127

نمودار شماره 3-4 میزان ضریب اهمیت زیر معیارهای بعد اقتصادی129

نمودار شماره 4-4: میزان ضریب اهمیت زیر معیارهای بعد زیست‌محیطی130

نمودار شماره 5-4 : امتیاز نهایی گزینه‌های مختلف (شیوه‌های مختلف سفر )132

نمودار شماره 6-4 : امتیاز هر یک از گزینه‌ها در ارتباط با معیارها134

نمودار شماره 7-4 : امتیاز هر یک از گزینه‌ها در ارتباط با مؤلفه دسترسی اقشار مختلف134

نمودار شماره 8-4 : امتیاز هر یک از گزینه‌ها در ارتباط با مؤلفه ایمنی ( میزان جراحات و مرگ‌ومیر)135

نمودار شماره 9-4 : امتیاز هر یک از گزینه‌ها در ارتباط با مؤلفه امنیت اجتماعی136

نمودار شماره 10-4 : امتیاز هر یک از گزینه‌ها در ارتباط با مؤلفه ترجیح مردم به استفاده136

نمودار شماره 11-4 : امتیاز هر یک از گزینه‌ها در ارتباط با مؤلفه حفاظت از فرهنگ سنتی نیشابور137

نمودار شماره 12-4 : امتیاز هر یک از گزینه‌ها در ارتباط با مؤلفه میزان راحتی سفر138

نمودار شماره 13-4: امتیاز هر یک از گزینه‌ها در ارتباط با مؤلفه نرخ سرمایه‌ از دیدگاه کاربر /استفاده کننده139

نمودار شماره 14-4 : امتیاز هر یک از گزینه‌ها در ارتباط با مؤلفه نرخ سرمایه‌ از دیدگاه دولت/متولیان امر139

نمودار شماره 15-4 : امتیاز هر یک از گزینه‌ها در ارتباط با مؤلفه میزان هزینه نگهداری و استفاده از دید کاربر/استفاده کننده140

نمودار شماره 16-4 : امتیاز هر یک از گزینه‌ها در ارتباط با مؤلفه میزان هزینه نگهداری و استفاده از دید دولت/متولیان امر141

نمودار شماره 17-4 : امتیاز هر یک از گزینه‌ها در ارتباط با مؤلفه میزان کرایه سفر141

نمودار شماره 18-4 : امتیاز هر یک از گزینه‌ها در ارتباط با مؤلفه زمان سفر142

نمودار شماره 19-4 : امتیاز هر یک از گزینه‌ها در ارتباط با مؤلفه میزان انتشار آلودگی‌های زیست‌محیطی143

نمودار شماره20-4: امتیاز هر یک از گزینه‌ها در ارتباط با مؤلفه میزان اشتغال فضا143

نمودار شماره 21-4 : امتیاز هر یک از گزینه‌ها در ارتباط با مؤلفه حفاظت از محیط زیست144

نمودار شماره 22-4 : تعیین ناحیه‌ی مورد تأکید ( جایگاه ) راهبردها با استفاده از ماتریس IE150

 فصل اول : کلیات تحقیق

 1-1- مقدمه

فرآیندبرنامه­ریزيدربرگیرندهکلیتیاستپیوسته،بخشیازبرنامه­ریزيشهري،برنامه­ریزي حمل­­ونقلشهرياستکهبههمراهبرنامه­ریزيبخش­هايکاربرياراضی،زیرساخت­هاوسایربخش­ها، بعدکالبديبرنامه­ریزيجامعشهريراتشکیلمی­دهد.وجودنارساییدرروندبرنامه­ریزيشهريوبه­ویژهبخشحمل­ونقلشهري،آثاروعوارضزیانبارگسترده­ايراهمچونمصرفبالايانرژي،تأخیردر رسیدنبهمقصد،آلودگیهوا،کاهشایمنیشهريوافزایش خطرهايجانی،ازبینبردنبافت­هاوپیوندهاي سنتیشهرونظایراین­ها،بهبارآورده است. به­عبارت دیگر این بخش از برنامه­ریزی و مدیریت شهری با زندگی روزمره و روزانه شهروندان در ارتباط مستقیم بوده و ضعف در این حوزه هزینه­های گزافی را به مردم و مجموعه مدیریت شهری ( در سطوح کلان و خرد ) تحمیل می­کند. بنابراین لازم است که با دیدی جامع و کل­نگر حوزه حمل­ونقل شهری مورد مطالعه، بررسی و تحلیل قرار گیرد. تحقیق حاضر نیز به­دنبال بررسی دقیق و تحلیلی حوزه حمل­ونقل شهری نیشابور و شیوه­های موجود در آن از دیدگاه موضوع حمل­ونقل پایدار می­باشد که در ادامه پس از بیان مسأله و تبیین ضرورت موضوع برای دادن چارچوب به کل تحقیق سوالات و فرآیندی که باید تا انتها طی شود بیان می­گردد و سپس روش تحقیق و شیوه­های تحلیل و ارزیابی مورد استفاده تشریح شده و در انتها نیز مفاهیم اصلی به­کار رفته تعریف می­شوند.

2-1- بیان مسأله

درطولتاریختمدنبشریمسئلهحرکتوحمل­و­نقلازاهمیتویژه­ایبرخورداربودهبهشکلیکههمواره تأثیربه­سزاییدرپیشرفتجوامعانسانیداشتهاست.طبقمنشورآتنشهرهابایدچهارعملکردحیاتییعنیمسکن،کار،تفریح، ارتباطات (رفتوآمدشهری) رابهنحواحسندربطنخودداشتهباشند )اوستروفسکی ، 1371 :160(.لذاشبکهارتباطیورفت­و­آمدشهری ودریککلامحملو­نقلشهریازاهمیتزیادیبرخوردار بودهواست.حمل­ونقلیکیاز مهم­ترینارکانتوسعه­یشهریاستکهبرایجابجاییمردموکالاهاضروریبودهودستیابیبهبهره­وریسازندهدرمناطقشهری فقطباتأمیننیازهایجابجاییبرآوردهخواهدشد .حمل­و­نقلپایدارشهریدرواقعحرکتروانوسایلنقلیه،مردموکالاهاست کهمستلزمآسایشمردموپایداریمحیطبامطلوب­ترینهزینهوتلاشاست ) احمدیومحرم­نژاد، 1385 :3 ). حمل­و­نقلبه عنوان یکیازمحوری­ترینعناصرکنترلکننده­یتوسعه،نقششاخصوویژه­ایدرزمینه­یتوسعهپایداردارد .ازاینروعبارت « حمل و نقل پایدار» به­وجودآمدهاستکهبیان کننده­یسیاست­هایخردوکلانحمل­ونقلیاستتادرکنارهمبتوانندزمینه­سازتوسعه براساسمفهومپایداریگردند ) تفضلیودیگران، 1390 :2 ).

یکشهرمدرنبایدداراییکسیستمحمل­و­نقلکارآمدوگستردهبرایایجادارتباطات،دسترسیوارتباطمابینمناطقمختلف آنباشد .یکسیستمحمل­و­نقلجامعوپایدارمشکلاتمتعددینظیرآلودگیهوا،آلودگیصوتی،جداسازیزیستگاه­های گونه­هایوحشی،ترافیکوغیرهراکاهشدهد .جوامعامروزینیازمندسیستمحمل­و­نقلپایداربرایکاهشاینمشکلاتو ایجادسیستمحمل­ونقلمؤثروکارآمدهستند ) احمدیومحرم­نژاد، (1385 وشهرنیشابورنیزکهدردسته­یشهرهایمیانی قرارداردازاینقاعدهمستثنینیست؛چراکهازسال 1383 بهبعدبرتعدادوسایلنقلیهشخصیومیزاناستفادهازآندراینشهر افزودهشدهودرنتیجهمشکلاتاستفادهازاینگونهحمل­و­نقلازجملهترافیک،آلودگیصوتی،کمبودپارکینگوسایلنقلیه وغیرهدرآنمشاهدهمی­شود.

همچنانکهدروضعموجودشهرنیشابورمشاهدهمی­شود،علیرغماینکهمسافت‌هاوطولسفرهایمختلفدراینشهرچندان زیادنیست ) کلمساحتشهرنیشابوردرسال 1385 حدوداً3760 هکتاربودهوازآن­جایی­کهاینشهرشهریتک مرکزیاست– هرچندمرکزیثانویهدرمحدودهشهرک­هاینوسازشمالکمربندینیزدر حال شکل­گیریاست– درنتیجهمجموع مسافت­هایطیشدهدرچنینشهریزیادنیست ( وسیستماتوبوس­رانیوتاکسی­رانی ) حملونقلعمومیونیمهعمومی (امکاندسترسیبهبخش‌هایمختلفشهررافراهمآوردهاست،بااینوجودبازهمبه گفته مسئولین شهری،بیشاز60 درصدسفرهاینیشابورباوسایلنقلیه شخصیانجاممی­شودکهبااصولومعیارهایحمل­و­نقلپایداردرتناقضاست .

3-1- ضرورت و اهمیت موضوع

سیستم­هایحمل­و­نقلنقشعمده­ایدرحیاتاقتصادیکشورهاونیززندگیروزمره­یشهروندانایفامی­کنند .موضوعحمل­و­نقلوترافیککهامروزهبه عنوانیکپدیده­یسیاسی-اجتماعینقشبسیارحساسومهمیدرکیفیتوساختاراقتصادی- اجتماعییکجامعهایفامی­نماید،اساسزندگینوینشهریونیازهایجابجاییانسانراشکلمی­دهد( احمدی و محرم­نژاد، 1385 :2 ). بنابراین هر جابجایی می­بایست بیشترین کارایی را چه از نظر هزینه و سود و چه از نظر سازگاری با محیط زیست داشته باشد ( نخعی و سایرین، 1390: 2 ). اماباکمیسهل­انگاریو غفلتممکناستوضعیتنسل­هایکنونیوآیندهبهخطربیفتد،لذاناگزیربایدبهسمتاستفادهازسیستم­هایپایدارحمل­و­نقل حرکتکردتابخشیازاینمشکلاتکاهشیابد ( احمدی و محرم­نژاد، 1385: 2 ). بنابراینتوسعه­یپایدارشهریباتأکیدبر حفظمحیط­زیست،حفظمنابعطبیعی،کاهشآلودگی­ها،تمرکز زدایی،کاربردانرژی­هایجایگزیندرحمل­و­نقل،بازیافت زباله،افزایشاشتغالپایدارو غیرهکهبهمطرحشدنالگوهایجدیدشهرسازیچونشهرسالم،شهراکولوژیک،شهرفشرده و غیره انجامیدهاست،ضرورتارزیابی،تحلیلوبررسیساختارحمل­و­نقلکارآمدوپایداررانشانمی­دهد ) مظفری­پوروحاتمی، 1390 :2) .

[1]Analytical Hierarchy Process

[2]SWOT Matrix

[3]Quantitative Strategic Planning Matrix

[4]-Sustainable Transportation

[5]- Pedestrian-oriented Development

[6]- Neyshabur


مبلغ واقعی 62,928 تومان    26% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 46,567 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۷ اسفند ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 546

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب