تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 8408
  • بازدید دیروز : 12575
  • بازدید کل : 1335298

تعیین دامنه خط برف با استفاده از داده های ایستگاههای هواشناسی و ماهواره ای در استان گیلان......


تعیین دامنه خط برف با استفاده از داده های ایستگاههای هواشناسی و ماهواره ای در استان گیلان......

  فهرست مطالب

شماره

عنوان

صفحه

فصل اول

1-1

بیان مسئله و ضرورت انجام آن .....

3

1-2

سوالات تحقيق .....

5

1-4

اهداف تحقیق ....

5

1-5

فرضیات تحیقق ...

5

1-6

محدوديت­ها و موانع تحقيق .....

6

فصل دوم

2-1

مقدمه .........................................................................................................

8

2-2

مبانی نظری تحقیق ....................................................................................

9

2-2-1

روش های متداول در تهیه نقشه های خط برفمرز ...................................

9

2-2-1-1

استفاده از داده های ایستگاههای هواشناسی .............................................

9

2-2-1-2

استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی ..........................

9

2-2-1-2-1

اصول سنجش از دور ................................................................................

9

2-2-1-2-2

سیستم اطلاعات جغرافیایی و تلفیق آن با سنجش از دور ........................

11

2-2-1-2-3

کاربردهای RS و GIS ..............................................................................

12

2-2-1-2-4

استفاده از سنجش از دور ..........................................................................

15

 

 

فهرست مطالب

شماره

عنوان

صفحه

2-2-1-2-5

سنجنده MODIS ......................................................................................

17

2-2-1-2-6

اصول طراحی سنجنده MODIS ..............................................................

17

2-2-1-2-7

کاربردهای داده های سنجنده MODIS ....................................................

18

2-2-1-3

استفاده تلفیقی از داده های هواشناسی و سنجش از دور ...........................

18

2-3

پیشینه تحقیق .............................................................................................

18

2-3-1

پیشینه تحقیق در جهان ..............................................................................

18

2-3-2

پیشینه تحقیق در ایران ...............................................................................

19

2-3-3

پیشینه تحقیق در محدوده تحقیق ..............................................................

20

فصل سوم

3-1

موقعیت جغرافیایی محدوده تحقیق ..........................................................

23

3-2

داده های تحقیق ........................................................................................

27

3-2-1

منشاء بارندگی های استان گیلان ..............................................................

27

3-2-2

شبكه­ی ايستگاههای هواشناسی و منابع آماري مورد استفاده ....................

27

3-2-3

انتخاب دوره­ي آماري مشترك داده های ایستگاههای هواشناسی .............

28

3-2-4

بازسازی و تکمیل آمار ایستگاههای هواشناسی ........................................

31

3-2-5

تصاویر ماهواره ای پوشش برف سنجنده Modis ...................................

31

3-2-5-1

سطح پوشش برف ....................................................................................

31

 

 

فهرست مطالب

شماره

عنوان

صفحه

3-2-5-2

تولیدات سطح پوشش برف توسط سنجنده modis ................................

32

3-3

روش اجرای تحقیق ..................................................................................

34

3-3-1

پیش پردازش تصاویر ماهواره ای ..............................................................

34

3-3-2

تصحیح هندسی .........................................................................................

34

3-3-3

الگوریتم مورد استفاده در استخراج سطوح پوشیده شده از برف ..............

35

3-3-4

استخراج داده های سطوح پوشش برف ....................................................

36

فصل چهارم

4-1

یافته های تحقیق .......................................................................................

38

4-1-1

سیستم های هواشناسی اثرگذار در استان ..................................................

38

4-1-2

بررسی و تحلیل دما ..................................................................................

39

4-1-3

تبدیل داده های ایستگاههای هواشناسی به رستر ......................................

43

4-1-4

گراديان تغييرات دما نسبت به ارتفاع ........................................................

46

4-1-4-1

نمودارهای گرادیان متوسط دمای حداقل ها .............................................

48

4-1-4-2

نمودارهای گرادیان متوسط دمای حداکثرها ..............................................

50

4-1-4-3

نمودارهای گرادیان متوسط دمای ماهانه ....................................................

53

4-1-5

نقشه های تولید شده پوشش برف و خطوط ارتفاعی دمای صفر درجه ....

56

   فهرست مطالب

شماره

عنوان

صفحه

فصل پنجم

5-1

بحث .........................................................................................................

64

5-2

نتیجه گیری ...............................................................................................

67

5-3

آزمون فرضیات .........................................................................................

68

5-4

پیشنهادات .................................................................................................

68

 

منابع و مآخذ .............................................................................................

69

 

چکیده انگلیسی .........................................................................................

71

 فهرست اشکال

شماره

عنوان

صفحه

2-1

موقعیت عوارض زمینی و ماهواره ..........................................................................

8

2-2

نقش RS/GISدرفرايندتصميمگيريوبرنامهريزي .............................................

13

2-3

بازتابش ابر و برف در طول موج­های مختلف تصاویر Modis .............................

16

3-1

نقشه موقعیت محدوده های مطالعاتی و شهرستان های استان گیلان ......................

24

3-2

موقعیت ایستگاههای هواشناسی در سطح استان .....................................................

30

3-3

نمونه­از تصویر MOD10A2فراخوانی شده در محیط نرم افزار Erdas Imagine .

33

4-1

نمودار گرادیان دمای متوسط حداقل آبان ماه در طول دوره آماری ........................

48

4-2

نمودار گرادیان دمای متوسط حداقل آذر ماه در طول دوره آماری .........................

49

4-3

نمودار گرادیان دمای متوسط حداقل دی ماه در طول دوره آماری .........................

49

4-4

نمودار گرادیان دمای متوسط حداقل بهمن ماه در طول دوره آماری ......................

49

4-5

نمودار گرادیان دمای متوسط حداقل اسفند ماه در طول دوره آماری ......................

50

4-6

نمودار گرادیان دمای متوسط حداقل فروردین ماه در طول دوره آماری .................

50

4-7

نمودار گرادیان دمای متوسط حداکثر آبان ماه در طول دوره آماری ........................

51

4-8

نمودار گرادیان دمای متوسط حداکثر آذر ماه در طول دوره آماری .........................

51

4-9

نمودار گرادیان دمای متوسط حداکثر دی ماه در طول دوره آماری ........................

52

4-10

نمودار گرادیان دمای متوسط حداکثر بهمن ماه در طول دوره آماری .....................

52

4-11

نمودار گرادیان دمای متوسط حداکثر اسفند ماه در طول دوره آماری .....................

52

  فهرست اشکال

شماره

عنوان

صفحه

4-12

نمودار گرادیان دمای متوسط حداکثر فروردین ماه در طول دوره آماری................

53

4-13

نمودار گرادیان دمای متوسط ماهانه آبان ماه در طول دوره آماری ..........................

54

4-14

نمودار گرادیان دمای متوسط ماهانه آذر ماه در طول دوره آماری...........................

54

4-15

نمودار گرادیان دمای متوسط ماهانه دی ماه در طول دوره آماری ...........................

54

4-16

نمودار گرادیان دمای متوسط ماهانه بهمن ماه در طول دوره آماری ........................

55

4-17

نمودار گرادیان دمای متوسط ماهانه اسفند ماه در طول دوره آماری .......................

55

4-18

نمودار گرادیان دمای متوسط ماهانه فروردین ماه در طول دوره آماری ..................

55

4-19

نقشه مقایسه ای مرز برف دمای صفر درجه(حداکثر، حداقل و متوسط)با مرز تصویر پوشش برف آبان .........................................................................................

57

4-20

نقشه مقایسه ای مرز برف دمای صفر درجه(حداکثر، حداقل و متوسط)با مرز تصویر پوشش برف آذر ..........................................................................................

58

4-21

نقشه مقایسه ای مرز برف دمای صفر درجه(حداکثر، حداقل و متوسط)با مرز تصویر پوشش برف دی ..........................................................................................

59

4-22

نقشه مقایسه ای مرز برف دمای صفر درجه(حداکثر، حداقل و متوسط)با مرز تصویر پوشش برف بهمن .......................................................................................

60

4-23

نقشه مقایسه ای مرز برف دمای صفر درجه(حداکثر، حداقل و متوسط)با مرز تصویر پوشش برف اسفند ......................................................................................

61

4-24

نقشه مقایسه ای مرز برف دمای صفر درجه(حداکثر، حداقل و متوسط)با مرز تصویر پوشش برف فروردین .................................................................................

62

5-1

حدود خطوط ارتفاعی منطقه ذوب برف و ریزش برف در ماه های مختلف دوره آماری ......................................................................................................................

66

 فهرست جداول

شماره

عنوان

صفحه

3-1

طول و عرض جغرافیایی مناطق مطالعاتی و استان گیلان.........................................

25

3-2

مساحت و ارتفاع استان گیلان و چهار محدوده مطالعاتی ........................................

25

3-3

جمعیت وکاربری اراضی شهرستان های استان گیلان...............................................

26

3-4

ایستگاههای هواشناسی وزارت نیرو و سینوپتیک سازمان هواشناسی.......................

29

3-5

اعداد صحیح کد گذاری شده و معنی آن ها در تولیدات سطح پوشش برف............

34

4-1

متوسط پارامترهای دمای ماهانه ایستگاه های هواشناسی در دوره آماری 13 ساله....

40

4-2

متوسط پارامترهای دمای ماهانه ایستگاه های هواشناسی در دوره آماری 13 ساله....

41

4-3

متوسط پارامترهای دمای ماهانه ایستگاه های هواشناسی در دوره آماری 13 ساله ....

42

4-4

متوسط دمای حداکثرهای ماهانه در دوره آماری 13 ساله ایستگاههای هواشناسی....

44

4-5

متوسط دمای میانگین ماهانه در دوره آماری 13 ساله ایستگاههای هواشناسی..........

45

4-6

متوسط دمای حداقل های ماهانه در دوره آماری 13 ساله ایستگاههای هواشناسی...

46

4-7

معادلات گرادیان متوسط دمای حداقل های ماهانه در طول دوره آماری..................

48

4-8

معادلات گرادیان متوسط دمای حداکثر های ماهانه در طول دوره آماری.................

51

4-9

معادلات گرادیان متوسط دمای ماهانه در طول دوره آماری......................................

53

5-1

مقایسه سطح پوشش برف و سطوح بالای مرز ارتفاعی مربوط به دمای صفر درجه-کیلومترمربع...................................................................................................

65

5-2

مقادیر حدود خطوط ارتفاعی مربوط به دمای صفر درجه متوسط دماهای حداکثر، حداقل و ماهانه .........................................................................................................

66

 چكيده

به دلیل نقش بسزای پوشش برفی در چرخه هیدرولوژیکی، بررسی خصوصیات پوشش برف (سطح پوشش برف) با تفکیک مکانی و زمانی بالا ضروری به نظر می رسد. اندازه گیری این پارامتر عموماً با استفاده از مشاهدات میدانی در ایستگاه های هواشناسی صورت می پذیرد. اما از آنجایی که ایستگاه های برف سنجی از توزیع مکانی مناسبی برخوردار نبوده و عموماً در ارتفاعات حوضه که تراکم برف و روزهای همراه با برف بیشتر است، تعداد این ایستگاه ها بسیار محدود است، بنابراین استفاده از روش های سنتی اندازه گیری زمینی از کارایی لازم برای پایش متناوب مشخصات فیزیکی برف برخوردار نمی باشند. از این رو، تعیین این پارامتر ها باید متکی بر روش هایی باشد که در تماس مستقیم با برف نبوده و به صورت غیر مستقیم تخمین قابل قبولی از این پارامتر ها را در اختیار ما قرار می دهند. نقشه هايتوپوگرافي،تصاويرماهوارهاي 8 روزه MODIS و داده هاي اقليمي دما و بارش روزانه و ماهانه ایستگاه های هواشناسی، ابزارها و داده هاي مورد استفاده در اين پژوهش هستند. همچنين از نرم افزارهای Arc GIS و ERDASIMAGINEو ساير نرم افزارها براي تجزيه وتحليل داده ها استفاده شده است.در اين راستا، با استفاده از این اطلاعات در یک دوره آماری 13 ساله از سال آبی 80-1379 لغایت 92-1391 و در ماه های آبان تا فروردین، بااستفادهازآماربارشبرفروزانه،دماهاي ماهانه (حداکثر،حداقلومتوسط)، خطپیشرويوپسرويبرفدرماههايمختلفسالوپتانسیلسطوحتحتریزش آنمشخصشد و با مقایسه با تصاویر سطح پوشش برف، خط برف مرز در سطح استان تعیین و بررسی گردید. نتایج نشان از تطابق بالای این خط در تصاویر ماهواره ای پوشش برف در ماه های آذر، دی، بهمن و اسفند با ارتفاع دمای صفر درجه مربوط به متوسط دمای ماهانهکه نشان دهنده متوسط خطوط ذوب و ریزش برف روی زمین است، در همین ماهها می باشد.

واژگان كليدي: خط برف مرز، نرم افزارهایArc GIS و ERDAS IMAGINE،تصاویر ماهواره ایMODIS. 

 

فصل اول

 

 

کلیات تحقيق

 

 1-1. بيان مسأله و ضرورت انجام تحقیق

ازآنجا كهتعيينمحدوده هاياقليميدرنواحيكوهستانيبهصورتسطوحارتفاعيموردتوجهاست،بنابراين،توجه پژوهشگرانمعطوفبهدستيابيارقامارتفاعياستكهگويايمرزمشخّصوتسلّطعواملمتفاوتفرسايشياست. بهعبارتديگر،تلاشدرزمينهيتعيينحدياستكهفراترازآن،آثارعواملفرسايشبهصورتيمتفاوتدرمحيط ظاهرشدهباشند.

کنترلومهار منابعمحدودآبشیرین،ازاولویتهاياصلیبرنامهریزيبرايمنابعآبکشورمیباشد.یکیازاینمنابع، نزولاتجويدرارتفاعاتاستکهسهمبیشتريازآنرابرفتشکیلمیدهد. برفمنبعمهمیبرايجریان رودخانههادرطی کلیه فصولسال در استان گیلاناست.

وقوعخشكساليهاياخيروكاهششديدمنابعآبيازيكسوونقشواهميتنزولاتبرفيدرتغذيهمنابعآبهايزيرزمينيدرمناطق كوهستانيايحابميكندكهبهطريقممكنوبااعمالتمهيداتلازمومناسب،ازمنابعموجودحداكثربهرهبرداريرابهعملآورد. حفظ آبهايسطحيوتلاشدرجهتبيشترنفوذدادنآبهايناشيازذوببرفبهخاكميتوانددراينارتباطموثرومفيدواقعگردد.باعنايتبه اينكهبخشاعظمبارندگيهادرمناطقكوهستانيبهشكلبرفنازلميشوندمديريتبرمنابعبرفيدرنواحيكوهستانيازاهميتزيادي برخورداراست.

درمناطقسرد،كوهستانيومرتفعبخشاعظمبارندگيهابهشكلبرفنازلميشوند.منابعآبيموجوددراينقبيلمناطق،متأثرازميزان بارشبرفبودهوغالباٌازطريقآبهايحاصلازذوببرفتغذيهميشوندووضعيتبيلانآبيورژيمآبدهيمنابعآبموجوددراينقبيلمناطق بهميزانوسرعتذوببرفوياماندگاريآنبررويزمينوسطوحآبگيروتغذيهآنهابستگيدارد.

ماندگاريبرفبررويزمينارتباطمستقيمباشدتذوببرفداشتهوشدتذوببرفنيزبهدمايمحيط (دمايهوا،دمايسطحزمين)و تداومگرما (طولمدتروز)بستگيدارد.ازطرفيدمايمحيطبهجهتشيبوارتفاعمنطقهودمايسطحزميننيزبهجنسورنگآنوابسته است.معمولااجسامتيرهوكدرمقداربيشتريگرمايناشيازتابشخورشيدراجذبمينمايندوطبيعتادرشرايطمشابهگرمترازسطوحروشن ميگردند.تراكموعمقانباشتهبرفنيزدراينفرايندبيتأثيرنبودهوبهدليلپايينبودنسرعتانتقالگرما،برفهايمتراكموانباشتهسرعت ذوبكمتريخواهندداشت.

ذخایربرفیوآبمعادلآنحدودیکسومازآبموردنیازبرايفعالیتهايکشاورزيوآبیاريدر سراسرکرهزمینراتامینمیکند. درکشورمانیزاینذخایردرارتفاعاتمیتواندبهعنوانیکمنبعغنیآبشیرین موردتوجهقرارگیرد. برفمنبعمهمیبرايجریان رودخانههادرطیفصولبهاروتابستاناست. تا کنون شناسایی دقیق این منبع شیرین و مهم آبی بدلیل کمبود اطلاعات و آمار مکفی میسر نبوده است. کمبود ایستگاههای هواشناسی در مناطق ارتفاعی، صعب العبور بودن مناطق کوهستانی، عدم وجود تجهیزات و امکانات مناسب جهت آماربرداری در این مناطق خصوصاً در ماههای سرد و برفی، دقت کم اطلاعات برداشت شده از ایستگاههای موجود در نواحی کوهستانی و ... باعث عدم شناخت دقیق این منبع مهم آبی گردیده است.

استان گيلان با مساحتي معادل 14047 كيلومتر مربع، یکی از استان­های شمالی ایران است که در محدوده­ی جغرافيایي 11ً َ32 ˚48 تا 44ً 36َ ˚50 طول شرقي و 21ً َ33 ˚36 تا ً09 َ27˚38 عرض شمالي واقع گردیده و در بین دریای خزر و استان­های اردبیل، مازندران، زنجان و قزوین، محصور گردیده است.

ويژگي­هاي جغرافيايي استان گیلان و وجود سلسله جبال‌البرز و هم­جواري با درياي‌ خزر، باعث گرديده تا این استان، پرباران­ترین استان کشور محسوب گردد، به­طوری که بارندگی سالانه­ی آن در برخی از مناطق، از 2000 میلی­متر نیز تجاوز می­کند.

شرایط اقلیمی مناسب، خاك­هايحاصل­خيزآبرفتي،رودخانه­هايفراوانوپرآب، جنگل­هايانبوهو وسيع ومراتعطبيعي این استان،زمينه­ی­ مساعديرابرايفعاليت­های كشاورزيوصنايع تبديليفراهمنموده است، به طوری که برخی از تولیدات و محصولات این ناحیه،نظيربرنج، توتون،چاي،پيله­­ی ابريشم،بادامزميني، زيتون،مركبات،فندق،دانه­هايروغني،گلو گياهزينتي و ...، نه تنها در سطح کشور، بلکه در سطح دنیا نیز از شهرت خاصی برخوردار است.

نگاهی اجمالی به وضعیت آبی استان گیلان، حکایت از شرایط مطلوب پتانسیل آبی منطقه دارد، به طوری که میزان بارش و رواناب این استان، حدود شش برابر متوسط کشور و تقریباً دو برابر متوسط جهانی است. اما با این وجود، به دلیل اینکه اکثر بارش­های منطقه در دو فصل پاییز و زمستان رخ می دهد و با توجه به کمبود زیرساخت­های آبی، در حال حاضر نمی­توان حتی از ۵۰ درصد پتانسیل آبی استان نیز استفاده نمود. به همین جهت، همه­ساله دغدغه­ی کم­آبی در فصل آبیاریِ محصولات کشاورزی، خصوصاً محصول استراتژیک برنج، که بیشتر آب مورد نیاز آن از باران تأمین می­گردد، کم و بیش وجود دارد.

استان گیلان دارای اقلیمی مرطوب و معتدل در مناطق دشت و اقلیمی سرد و نیمه خشک در مناطق کوهستانی است[1] و همواره در ماههای سرد سال ارتفاعات آن پوشیده از برف می باشد. این ریزش­ها عموماً از ابتدای آبان آغاز و تا اواخر فروردین ماه ادامه می یابد و تأثیر بسیار مهمی در تغذیه دبی های پایه رودخانه ها در فصول بهار و تابستان دارد.

در این تحقیق کوشش می گردد با استفاده تلفیقی از داده های موجود ایستگاههای هواشناسی در سطح استان و داده های تصاویر ماهواره ای پوشش سطح برف سنجنده MODISاز ماهواره TERRA برآورد نسبتاً دقیقی از مرز برف را در نواحی مرتفع استان در ماههای مختلف و برف گیر سال بدست آورد. تعیین سطوح پوشش برف در این نواحی می تواند کمک زیادی به برنامه ریزان منابع آبی جهت استفاده مطلوب از این منبع مهم آبی در سطح استان و خصوصاً مناطق مرتفع که در ماههای گرم سال با کم آبی مواجه می باشند، گردد.

1-2. سوال تحقيق

آیا استفاده تلفیقی از داده های ایستگاههای هواشناسی در کنار داده های تصاویر ماهواره ای سطح پوشش برف سنجنده MODIS برای تعیین خط برف مرز در نواحی کوهستانی استان باعث افزایش دقت نتایج می گردد؟

1-3. اهداف تحقيق

- استفاده از داده های ایستگاههای هواشناسی در کنار تصاویر ماهواره ای سطح پوشش برف سنجنده MODISجهت افزایش دقت برآوردها در تعیین خط مرز برف در مناطق کوهستانی

- شناخت توانایی های نرم افزارهای Arc GIS و ERDAS IMAGINE در تعیین خط برف مرز

- استفادهازآماربارشبرفروزانه،دماهاي ماهانه (حداکثر،حداقلومتوسط) برای مشخص کردن خطپیشرويوپسرويبرفدرماههايسردسال(آبان تا فروردین) و تعیینپتانسیلسطوحتحتریزش آن.

1-4. فرضيه هاي تحقيق

با توجه به اهداف و سئوال اصلی تحقیق فرضیات زیر مورد بحث است و در این تحقیق تلاش براین است تا فرضیات مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

1- داده های تصاویر ماهواره ای پوشش برف 8 روزه سنجنده MODISباعث افزایش دقت در تعیین خط برف مرز نواحی کوهستانی استان می گردد.

2- نرم افزارهای Arc GIS و ERDAS IMAGINE می توانند در تعیین دقیق تر نتایج کمک های زیادی در طی مراحل تحقیق نمایند.

3- نتایج بدست آمده از این تحقیق می تواند به شناسایی بهتر منبع آبی برف در مناطق کوهستانی کمک نماید.

1-5. محدوديت­ها و موانع تحقيق

همواره پژوهشگران در تحقيقات خود با محدوديت­هايي مواجه هستند. محدوديت­ها به عنوان يك واقعيت باعث كندی رسيدن به هر هدفي مي­گردند، تحقيق حاضر نيز از اين قاعده مستثني نمي­باشد. لذا محدوديت­هاي اصلي اين تحقيق عبارتند از:

1 - مشکلات ناشی از کمبود داده های هواشناسی خصوصا دما و بارش در مناطق ارتفاعی و صعب العبور بدلیل کمبود یا عدم وجود ایستگاههای هواشناسی در این مناطق

2 – عدم امکان استفاده از تصاویر سطح پوشش برف با دقت بالاتر از تصاویر بکار گرفته شده در این تحقیق بدلیل قیمت بالای آنها.

3 – داشتن توانایی و مهارت کافی جهت کار با نرم افزارهای سنجش از دور بدلیل پیچیدگی این نرم افزارها..

 

 

[1]- دفتر مطالعات پایه شرکت آب منطقه ای گیلان


مبلغ واقعی 60,768 تومان    26% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 44,968 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۴ فروردین ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 96

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت کنید. بعضی وقت ها پیش ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب