تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 8502
  • بازدید دیروز : 12575
  • بازدید کل : 1335392

توانمندسازی وساماندهی اجتماعات ساکن در سکونتگاه های غیررسمی با تأکید بر سرمایه اجتماعی مورد پژوهی: سکونتگاه غیررسمی شهر ساری –کوی های آزادی، چمران....


توانمندسازی وساماندهی اجتماعات ساکن در سکونتگاه های غیررسمی با تأکید بر سرمایه اجتماعی مورد پژوهی: سکونتگاه غیررسمی شهر ساری –کوی های آزادی، چمران....

فهرست مطالب شماره صفحه

فصل اول: کلیّات پژوهش

1-1- طرح مسأله..1

1-2- ضرورت و اهمیت موضوع مورد مطالعه...2

1-3- پرسش های پژوهش...3

1-4- بیان اهداف پژوهش..3

1-5- تشریح روش کار پژوهش. 4

  فصل دوم: مبانی و چارچوب نظری پژوهش

بخش اول: مرور پایه­های مفهومی و تجربی مرتبط با اسکان غیررسمی

2-1- تعریف و ساختیابی اسکان غیررسمی............... 5

2-2- ویژگی های سکونتگاه های غیر رسمی.............. 6

2-2-1- اقتصادی...................................... 7

2-2-1-1- مفهوم بخش غیررسمی اقتصاد.................... 8

2-2-2- فرهنگی...................................... 10

2-2-3- اجتماعی..................................... 10

2-2-4- حقوقی....................................... 10

2-2-4-1- انواع مالکیتها و نحوه تملک................ 11

2-2-5- کالبدی...................................... 11

2-2-5-1- انواع استقرار و مکانیابی.................. 12

2-2-6- مسکن......................................... 12

2-2-7- بافت سکونتگاهها و ساختار شبکه ارتباطی........ 13

2-2-8- دسترسی به خدمات و امکانات روبنایی و زیربنایی. 13

2-3- مروری بر سیر اسکان غیررسمی در جهان.......... 15

2-4- روند تکوین و تکامل سکونتگاههای غیررسمی...... 16

2-4-1- تهاجم سازمان یافته........................... 17

2-4-2- تصرف خزنده................................... 18

2-4-3- بازتقسیم زمین................................ 18

2-5- طبقه بندی سکونتگاه های غیر رسمی............ 19

2-6- بررسی دلایل شکل گیری اسکان های غیررسمی در کشورهای در حال توسعه............................................ 21

2-6-1- عوامل ساختاری جامعه.......................... 23

2-6-2- عوامل سازمانی................................ 23

2-6-3- فقدان سیستم های حمایتی و مشارکتی............. 23

2-6-4- فعالیتهای باندهای (مافیایی) نامشروع زمین..... 24

2-6-5- ناکارآمدی سیاستهای تأمین مسکن................ 24

2-6-6- غیرقابل استطاعت بودن واحدهای مسکونی برای فقرای شهری 24

2-7- فقر شهری و ارتباط آن با اسکان غیررسمی....... 25

2-7-1- تعریف فقر:................................... 25

2-7-2- فقر و اسکان غیر رسمی......................... 26

2-8- شناخت برنامه نهادهای جهانی مرتبط با اسکان غیررسمی و دیدگاههای آنها................................... 28

2-8-1- بانک جهانی (Word Bank)......................... 28

2-8-2- هبیتات(UN-HABITAT)........................... 30

2-8-3- برنامه عمران ملل متحد (UNDP)................. 32

2-9- رویکردهای فلسفی- سیاسی نسبت به سکونتگاههای غیررسمی 33

2-9-1- دسته اول: لیبرال............................. 33

2-9-2- دسته دوم: رادیکالی........................... 33

2-9-3- دسته سوم: جامعه گرایی........................ 34

2-10- رویکردهای مداخله در توسعه سکونتگاه های غیررسمی: 34

2-10-1- دوره اول (دهه 1960)......................... 35

2-10-1-1- رویکرد نادیده انگاری...................... 37

2-10-1-2- رویکرد حذف و تخلیه اجباری................. 38

2-10-1-3- رویکرد مسکن عمومی:........................ 39

2-10-2- دوره دوم (دهه 1970)......................... 40

2-10-2-1- رویکرد زمین و خدمات....................... 42

2-10-2-2- رویکرد ارتقاءبخشی (بهسازی)................ 43

2-10-2-3- توسعه اندک افزا (افزایشی)................. 46

2-10-2-4- رویکرد خودیاری............................ 46

2-10-3- دوره سوم (دهه 1980)......................... 47

2-10-3-1- رویکرد ارتقای محیطی....................... 49

2-10-3-2- رویکرد توانمندسازی........................ 51

2-10-4- دوره چهارم (دهه اخیر)....................... 58

2-10-4-1- حکمروایی خوب.............................. 58

2-11- جمع بندی و نتیجه گیری...................... 65

 

بخش دوم: مرور مفاهیم مرتبط با سرمایه اجتماعی

2-12- اهمیت سرمایه اجتماعی...................... 68

2-13- تعریف سرمایه اجتماعی....................... 69

2-14- گونه های مختلف سرمایه اجتماعی.............. 70

2-14-1- سرمایه اجتماعی درون گروهی................... 71

2-14-2- سرمایۀ اجتماعی بین گروهی................... 71

2-14-3- سرمایۀ اجتماعی ارتباطی...................... 71

2-15- دیدگاه های نظری سرمایه اجتماعی............. 72

2-15-1- دیدگاه مبتنی بر اجتماع محلی................. 72

2-15-2- دیدگاه شبکه ها.............................. 73

2-15-3- دیدگاه نهادی................................ 74

2-15-4- دیدگاه هم افزایی............................ 75

2-16- عوامل موثر بر ایجاد، حفظ و نابودی سرمایۀ اجتماعی 76

2-16-1- بستگی شبکه های اجتماعی...................... 76

2-16-2- ثبات........................................ 77

2-16-3- ایدئولوژی................................... 77

2-16-4- وابستگی افراد به یکدیگر..................... 77

2-17- سنجش سرمایه اجتماعی........................ 78

2-17-1- الگوهای اندازه گیری سرمایه اجتماعی.......... 78

2-17-2- سطوح تحلیل.................................. 79

2-17-2-1- سطح خرد................................... 79

2-17-2-2- سطح میانی................................. 80

2-17-2-3- سطح کلان................................... 80

2-18- ابعاد سرمایه اجتماعی....................... 81

2-19- شاخصهای سرمایۀ اجتماعی..................... 81

2-20- جمع بندی و نتیجه گیری...................... 85

 

 

فصل سوم: بررسی ویژگی­ها و فرآیند شکل­گیری سکونتگاه­های غیررسمی در ایران

مقدمه............................................. 1

3-1- چگونگی و عوامل موثر بر شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی در ایران............................................ 86

3-2- برنامه ریزی شهری در ایران راهی برای تشدید مشکل سکونتگاه های غیررسمی.......................................... 91

3-3- عوامل موثر بر شکل گیری متفاوت سکونتگاه های غیررسمی در ایران در مقایسه با سایر کشورها......................... 92

3-4- مروری بر راهکارهای چاره جویی اسکان غیررسمی در ایران93

3-4-1- نگاهی بر سند توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی در ایران 93

3-5- نتیجه گیری.................................. 98

  فصل چهارم: ویژگی­ها و مشخصات عام سکونتگاه غیررسمی شهر ساری

مقدمه............................................ 99

4-1- معرفی مورد پژوهی و دلایل انتخاب آن........... 99

4-2- روند تکوین و تکامل محله هدف................ 100

4-3- ویژگی های محله هدف......................... 101

4-3-1- اقتصادی.................................... 101

4-3-1-1- ساختار اشتغال و گروه های درآمد- هزینه..... 101

4-3-1-2- موقعیت مکانی و نوع فعالیت اقتصادی گروه های عمده شغلی 101

4-3-2- فرهنگی...................................... 103

4-3-2-1- ترکیب اجتماعی............................. 103

4-3-2-2- توزیع گروه های اجتماعی بر حسب بافت فرهنگی. 103

4-3-3- اجتماعی.................................... 104

4-3-3-1- جمعیت..................................... 104

4-3-3-2- بررسی ویژگی خانوار – بعد خانوار........... 104

4-3-3-3- شناخت جریان های مهاجرتی و منشأ............ 104

4-3-4- حقوقی....................................... 105

4-3-4-1- انواع مالکیت و نحوه تملک.................. 105

4-3-5- کالبدی..................................... 105

4-3-5-1- خدمات موجود در محله....................... 105

4-3-5-2- نظام ساخت و ساز........................... 108

4-3-5-3- نظام سازه ابنیه........................... 109

4-3-5-4- نظام دفع آب های سطحی...................... 110

4-3-5-5- انواع استقرار و مکانیابی................. 111

4-3-6-مسکن......................................... 111

4-3-7- بافت سکونتگاه............................... 111

4-3-7-1- موضع شناسی............................... 111

4-3-7-2- ریخت شناسی............................... 112

4-3-7-3- گونه شناسی................................ 112

4-3-8- ساختار شبکه ارتباطی......................... 113

4-3-8-1- نظام دسترسی: بر حسب سلسله مراتب........... 113

4-3-8-2- نظام دسترسی: بر حسب عرض................... 113

4-3-8-3- نظام دسترسی: بر حسب پوشش کف............... 114

4-3-8-4- نظام دسترسی: بر حسب شیب................... 114

  فصل پنجم: سنجش و تحلیل میزان سرمایه اجتماعی موجود در سکونتگاه غیررسمی شهر ساری

مقدمه........................................... 116

5-1- سنجش میزان سرمایه اجتماعی.................. 116

5-1-1- روش تدوین پرسشنامه.......................... 117

5-1-2- روش تکمیل پرسشنامه......................... 119

5-1-3- روش تحلیل پرسشنامه.......................... 119

5-1-3-1- گروه ها و شبکه ها......................... 120

5-1-3-2- اعتماد و همبستگی.......................... 120

5-1-3-3- تعاون و عمل جمعی.......................... 122

5-1-3-4- ارتباطات و اطلاعات......................... 122

5-1-3-5- همبستگی اجتماعی........................... 122

5-1-3-6- اقدامات سیاسی و توانمندسازی............... 123

5-2- جمع بندی و نتیجه گیری...................... 123

  فصل ششم: راهکارها و پیشنهادات

6-1- راهکارها و پیشنهادات...................... 125

6-1-1- راهکارها و پیشنهادات در سطح کلان............. 126

6-1-2- راهکارها و پیشنهادات در سطح خرد............. 129

  منابع

منابع........................................... 131

منابع فارسی:....................................... 131

منابع لاتین......................................... 135

پیوست شماره یک: پرسشنامه ساکنین

فهرست جداول شماره صفحه

جدول 2-1- ویژگی های بخش رسمی و غیررسمی................. 9

جدول 2-2- اصطلاحات رایج برای توصیف سکونتگاه های غیررسمی19

جدول 2-3- معیارهای طبقه بندی سکونتگاه های غیر رسمی.... 20

جدول 2-4- عمده ترین طبقه بندی های تحلیل محله های تهیدستان21

جدول2-5- دوره های زمانی و فعالیت های مرتبط بانک جهانی در سکونتگاه های غیررسمی............................................... 29

جدول2-6- دلایل تشکیل اسکان های غیررسمی در کشورهای در حال توسعه 34

جدول2-7- اجزای پروژه بهسازی و ارتقای محله کم درآمدها.. 45

جدول 2-8- عناصر و اجزای بهسازی از نگاه ائتلاف شهرها.... 45

جدول 2-9- شاخص های ظرفیت: عرصه ها و عوامل............. 56

جدول 2-10- ویژگی های حاکمیت خوب شهری.................. 63

جدول2-11- تعاریف سرمایۀ اجتماعی از دیدگاه اندیشمندان مختلف 69

جدول2-12- چهار نظریۀ اصلی سرمایۀ اجتماعی.............. 76

جدول 2-13- ویژگی های الگوهای اندازه گیری سرمایه اجتماعی79

جدول2-14- شاخص های سرمایه اجتماعی..................... 82

جدول2-15- شاخص های سرمایه اجتماعی گروترت (1998)........ 82

جدول2-16- سنجه های محوری سرمایه اجتماعی، تعیین کننده ها و پیامدها 83

جدول2-17- شاخص های سرمایۀ اجتماعی و معنای مفهومی شاخص ها84

جدول 3-1- اهداف، راهبردها، سیاستها و اصول های سند ملی توانمندسازی 96

جدول 4-1- سطح خدمات محله هدف با توجه به سرانه پیشنهادی طرح تفصیلی شهر ساری................................................. 106

جدول 5-1- شاخص های سرمایه اجتماعی در سنجش سرمایه اجتماعی در محله هدف..................................................... 118

جدول 5-2- تحلیل پاسخ های شاخص اعتماد و همبستگی....... 121

جدول 5-3- تحلیل میزان اعتماد به افراد مختلف جامعه.... 121

جدول 5-4- تحلیل شاخص همبستگی اجتماعی................. 122

جدول 5-5- تحلیل تعیین کننده های شاخص اقدامات سیاسی و توانمندسازی 123

جدول6-1- راهبردها و پیشنهادات تقویت سرمایه اجتماعی در سطح کلان 127

جدول 6-2- راهبردها و پیشنهادات تقویت سرمایه اجتماعی در سطح خرد130

  فهرست شکل ها شماره صفحه

شکل 2-1- تاثیر عوامل داخلی و خارجی در پیدایش و توسعه سکونتگاه غیررسمی.................................................... 16

شکل 2-2- عوامل اصلی در شکل گیری اسکان های غیررسمی در کشورهای در حال توسعه............................................... 22

شکل 2-3- جنبه های مختلف فقر شهری.................... 26

شکل 2-4- پیامدهای انباشتی فقر شهری.................. 27

شکل 2-5- شکل گیری محله های فقیرنشین و رابطه آن با فقر27

شکل 2-6- چارچوب نظری توانمندسازی و ارتقای محیطی اسکان غیررسمی 57

شکل 2-7- عوامل موثر بر تسهیل حاکمیت خوب............. 60

شکل 2-8- روابط کنشگران شهری......................... 62

شکل 2-9- ویژگی های حکمروایی خوب شهری................ 64

شکل 2-10- جایگاه سرمایه اجتماعی در توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی.................................................... 67

شکل 2-11- سطوح تحلیل سرمایه اجتماعی................. 80

شکل 3-1- چارچوب نظری سه سطحی در رابطه با شرایط ایران90

شکل 4-1- موقعیت محله هدف در شهر ساری.............. 100

شکل 4-2- موقعیت محله هدف در ناحیه 3 شهر ساری....... 100

شکل 4-5- نوع مصالح بکارگرفته شده در ساخت و سازهای محله هدف 108

شکل 4-6- بنایی با سازه ناپایدار در انتهای کوی غفاری109

شکل 4-7- بنایی با سازه مصالح بنایی در محدوده جنوبی کوی آزادی109

شکل 4-8- سازه ساختمان در لبه شرقی محدوده –حاشیه حریم لوله گاز 109

شکل 4-9- آبگرفتگی معبر اصلی کوی آزادی و شکل 4-10- آبگرفتگی معبر اصلی کوی غفاری.......................................... 110

شکل 4-11- نقاط بحرانی دفع آب های سطحی در محله هدف.. 110

شکل 4-12- نظام آبراهه ها و پیاده راه های بین اراضی کشاورزی قبل از تکوین بافت......................................... 111

شکل 4-13- مورفولوژی بافت بر حسب نظام راه یابی...... 112

شکل 4-14- نظام گونه شناسی بافت بر حسب دانه بندی قطعات و نظام توده و فضا................................................ 113

شکل 4-15- سلسله مراتب نظام دسترسی در وضع موجود..... 113

شکل 4-16- عرض معابر موجود در محله هدف.............. 114

شکل 4-17- پوشش کف معابر در وضع موجود در محله هدف... 114

شکل5-1- پیوند میان مدل اعتماد و مدل پیوستگی پاکستون در سنجش سرمایه اجتماعی............................................ 117

 فصل اول: کلیّات پژوهش

 1-1- طرح مسأله

با توجه به رشد افسار گسیخته شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه، فقر و محرومیت از مسائل محوری و اساسی به شمار می­رود که شهرها با آن دست به گریبان هستند. رشد پدیده فقر شهری و عمیق­تر شدن شکاف طبقاتی در شهرهای بزرگ باعث شده است که گروه­های کم درآمد در غالب اجتماعات محلی در فضاهای جغرافیایی خاص شکل گیرند که از روند کلی توسعه برکنار مانده و به اصطلاح به حاشیه رانده شده، هستند. در واقع، شهرهايبسیاريازکشورهايکمترتوسعهیافتهبامشکلعمیقانطباقنیافتگیالگوهايرفتاريوفن­آوريواردشده ازکشورهايبیشترتوسعهیافتهروبرومی­باشند،ازبازتاب­هاياینانطباقنیافتگی،اغتشاشدرساختارفضاییوبروزپدیده اسکانغیررسمیدراینشهرهابودهاستکهبهویژهباتوجهبهویژگیهايساختارفضاییومکانیزم­هايهدایتوکنترل شهريدرآنهادرسال­هاياخیربارشدوگسترشقابلملاحظه­ايمواجهبوده­اند، لذاتوجهجدیبهبهبودوضعیتاینسکونتگاههابه دلیلپیامدهایمنفیآندرابعادمختلفضرورتدارد.ازآنجاكهراهحل­هاييهمچونحذفوتخريب يادادنخدماتصرفازسويسازمان­هايذ­ی­ربط بدونپذيرفتنحقشهرونديوبكارگيرينيرويشراكتياين اجتماعاتهيچ­كدامراهگشانبود­ه­اند،لذابايددرجست­وجويراهحليريشه­ايودرونزادرنحوهمواجههبااين سكونتگاه­هابودتابتوانبهيكپارچگياينمحله­هابامحله­هايرسميشهردستيافت. دیدگاهمبتنیبرتوانمندسازیوساماندهی سکونتگاه­هایغیررسمیبیشترینتلاشخودرامتوجه نحوهواکنشتهیدستانوکمدرآمدهایشهریبهحلمسئله مسکنوسرپناهخودو راه­حل­هاوراه­کارهایتوانمندسازی آن­هاوسامان­بخشیسکونتگاه­هایغیررسمیکرده است. اینراهبردبربسیجتمامیامکاناتبالقوهومنابعو تمامیعواملبرایایجادمسکنوبهبودیدرشرایطزندگی جوامعفقیرتاکیدداردوبهمردماینفرصترامی­دهدکه شرایطخانهومحلزندگیخودراباتوجهبهاولویت­هاو نیازهایشانبهبودبخشند.درروشتوانمندسازیمرکزتوجه، ساکنانشهرومردمهستندودولتمتعهدمی­گرددکه تسهیلاتلازمرابرایآنانفراهمکند.در راستای توانمندسازی سکونتگاه­های غیر رسمی توجه به سرمایه­های اجتماعی این سکونتگاه­ها می تواند نقش موثری در ارتقاء کیفیت محیطی آن­ها داشته باشد.نظریهسرمایهاجتماعیبهوسیلهچهار مولفهمعرفیمیشودکهعبارتنداز: اعتماد،همکاری،مشارکت مدنیوارتباطاتمتقابل.مشارکتفرآیندیاستکهدرآنمردممحلیمی­توانندباهمبرایایجادتغییردرزندگیخود کارکنندودرتصمیم­گیریدررابطهبامسایلپیرامونزندگیخودنقشفعالداشتهباشند. سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم­های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه شده و موجب پایین آمدن سطح هزینه­های تبادل­ها و ارتباط­ها می­شود. سرمایه اجتماعی در جوامع نقشی به مراتب مهم­تر از سرمایه فیزیکی و انسانی ایفا می­کند. بگونه­ای که در نبود سرمایه اجتماعی اثربخشی سایر سرمایه­ها در جامعه کاهش یافته و بدون سرمایه اجتماعی پیمودن را­ه­های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار می­شوند از این رو موضوع سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل محوری برای دستیابی به توسعه محسوب می شود.این رساله به دنبال بهره­گیری از سرمایه­های اجتماعی سگونتگاه­های غیررسمی در فرایند توانمندسازی و بکارگیری آن در نمونه مورد مطالعه می­باشد.

 

1-2- ضرورت و اهمیت موضوع مورد مطالعه

بنابر اعلام مرکز اسکان بشر ملل متحد[1] در سال 1996 یک پنجم جمعیت جهان فاقد خانه­ای در شأن زندگی انسان بودند که دامنۀ گسترده­ای از بی­سرپناه­ها و خیابان خواب­ها تا آلونک­نشینان را در بر می­گرفت (­potter,1998:137). نگران­کننده­تر اینکه این نسبت و تعداد برای برای کشورهای «جنوب»[2] در حال افزایش بوده به طوریکه در منطقه­ای با رونق اقتصادی آسیا-اقیانوسیه، حدود 60 درصد جمعیت شهری در سال 2000 طبق برآورد اسکاپ[3] بدینگونه مسکن گزیده­اند(2). در همین ارتباط، کمیسیون جهانی آینده شهرها در قرن بیست و یکم میلادی نیز هشدار داده است که به موازات رشد ابرشهرها[4]، فقر شهری در کشورهای جنوب افزایش یافته و بخش عمده ای از رشد شهرنشینی بر پایه اقتصاد غیررسمی و همراه با گسترش سکونتگاه­های غیررسمی صورت خواهد گرفت و این گرایش را «غیررسمی شدن شهرنشینی[5]» نامیده است (Drakakis,2000:154). در کشور ما نیز اسکان غیررسمی با رشدی سریعتر از رشد شهرنشینی به تعبیری رسمی، مواجه بوده و برآورد می شود که یک پنجم جمعیت شهری در اینگونه سکونتگاه­ها مستقر باشند[6]. از اینرو، اسکان غیررسمی، مسأله­ای گذرا و با ابعاد محدود نبوده و توافقی بر بقاء، باز تولید و بسط آن وجود دارد که حاکی از عدم کفایت راه­حل ها و سیاست های شهری متداول است و رهیافت ها و اقدامات نوینی را می طلبد.

کم توجهی به بخش غیر رسمی[7] در برنامه ریزی شهری کشورهای در حال توسعه به دلیلی وام گرفتن برنامه­ریزی این کشورها از الگوهای برنامه­ریزی شهری رایج در غرب می­باشد. چراکه در کشورهای توسعه یافته، بخش غیررسمی ماهیتی متفاوت از آن چه در کشورهای در حال توسعه وجود دارد، دارد و برنامه­ریزی رسمی در این بخش جایگاه چندانی ندارد. بخش غیررسمی عمدتا از دو جنبه ارتقاء و ساماندهی محیط شهری و ارتقای زندگی فقرا می تواند مورد توجه مدیران و برنامه ریزان شهری قرار گیرد. در حالیکه نگرش غالب مدیریت شهری در برخی از کشورها و از جمله در ایران حذف بخش غیررسمی از عرصه عمومی شهر و ساماندهی (به مفهوم حذف) بخش غیر رسمی به خاطر مشکلاتی چون سد معبر است. در حقیقت بخش غیررسمی نوش داروی مشکل اشتغال در شهرهای در حال توسعه و عنصری تعیین کننده در توسعه شهری است. و این اتفاق نظر وجود دارد که بخش غیررسمی از توانمندی فراوانی در برنامه­ریزی و ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی برخوردار است و ساماندهی آن می تواند منافع زیادی را برای بازیگران عرصه شهری، به ویژه کم درآمدان و نیز مدیریت شهری دربرداشته باشد.

توانمندسازی، زمینه­سازی برای ارتقای شرایط اجتماع محلی از راه گسترش و بکارگیری ظرفیت موجود است. در حقیقت توانمندسازی برنامه حل مسئله از درون بر پایه توسعه اجتماعات محلی است. در این الگو ظرفیت های محلی برای پاسخگویی به نیازهای اجتماع شکوفا می شود که در آن مشارکت به مثابه نکته کلیدی در جهت بهره گیری از توان جمعی نگریسته می شود. اعتماد و مشارکت اجتماعی دو مولفه اصلی سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی پدیده ای ضروری برای یک زندگی اجتماعی توام با پیشرفت و موفقیت است. در این پژوهش، تلاش بر آن است تا با نگاه و تأکید بر سرمایه­های اجتماعی موجود در سکونتگاه­های غیررسمی، راهکارهایی در جهت هر چه اجرایی­تر کردن برنامه­های ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه­های غیررسمی ارائه شود.

 1-3- پرسش های پژوهش

پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به پرسش های زیر می باشد:

1. مشکلات موجود در توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی چیست؟

2. آیا میان سرمایه اجتماعی موجود سکونتگاههای غیررسمی و توانمندسازی این سکونتگاه ها رابطه­ایی برقرار است؟

3. چگونه و به چه طریق می توان با تقویت و تأکید بر سرمایه های اجتماعی موجود در سگونتگاه های غیر رسمی روند توانمندسازی و ساماندهی این سکونتگاه ها را ارتقاء و سرعت بخشید؟

 1-4- بیان اهداف پژوهش

هدف اصلی رساله دستیابی به راهکارهای بکارگیری سرمایه های اجتماعی موجود در سکونتگاه­های غیررسمی در جهت ارتقاء و سرعت بخشیدن به روند برنامه های توانمندسازی و ساماندهی این سکونتگاه­ها می باشد تا بتوان از آن به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در مشارکت­پذیری ساکنین در فرایند توانمندسازی این سکونتگاه ها بهره جست، به گونه­ایی که این امر موجب بهبود منابع و منافع افراد و در نتیجه افزایش رفاه و پایداری شهری شهروندان و ساکنین شود.

1-5- تشریح روش کار پژوهش

برای دستیابی به هدف رساله و پاسخ به پرسش آن مسیرهایی در قالب فصول مختلف طی خواهد شد و از روش های متعددی در مراحل مختلف جمع آوری و پردازش اطلاعات و ارائه پیشنهادات بهره گرفته خواهد شد. جهت جمع آوری اطلاعات از روش اسنادی، روش مصاحبه از طریق پرسشنامه و روش مشاهده استفاده خواهد شد و پس از جمع آوری اطلاعات خام از روش های پردازش و تحلیل اطلاعات متناسب با موضوعات استفاده خواهد شد و در نهایت با استفاده از داده­ها و تحلیل­های صورت گرفته عمل تجویز انجام خواهد شد.

 شکل 1-1- فرآیند پژوهش

[1]Habitat

[2]اصطلاح کشورهای «جنوب» که توسط کمیسیون برانت از اوایل دهۀ 80 میلادی رایج شد، معادل کشورهای در حال توسعه، توسعه نیافته و یا جهان سوم به کار گرفته شده است.

[3]ESCAP

[4]Mega cities

[5]Informalized urbanization

[6] متأسفانه آمار دقیقی از جمعیت اسکان غیررسمی در ایران وجود ندارد و این برآورد کارشناسی مبتنی بر مطالعات پراکنده به ویژه گزارشات تهیه شده در مرکز مطالعات شهرسازی و معماری ایران در سال 1374 تحت عنوان «حاشیه نشینی در ایران، آثار و پیامدهای آن بر شهرها»می باشد.

[7]Informal Sector


مبلغ واقعی 63,216 تومان    24% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 48,044 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۴ فروردین ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 114

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت کنید. بعضی وقت ها پیش ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...


مطالب تصادفی

  • استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات به عنوان جایگزین روغن در سس مایونز  ....
  • استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده های سنتزی در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی .....
  • استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی.....
  • استخراج پلی ساکارید از برگ گیاه هفت کول و بررسی فعالیت ضد اکسایشی و ضد میکروبی آن....
  • استخراج پروتئین از کنجاله آفتابگردان و بررسی ویژگی‌های عملکردی آن....

بندرعباس

فروشگاه فایل های دیجیتالی کمیاب